Anda di halaman 1dari 8

KISI KISI SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

) TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 NO SOAL 1 Meningkatkan pengenalan dan keyakinan terhadap aspek-aspek rukun iman mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada qadha dan qadar serta asmaul husna. Mengamalkan Asmaul Husnadalam kehidupan seharihari. Disajikanilustrasi perilaku seseorang yang mencerminkan pengamalan nilaiAsmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. pesertadidik dapat menentukan asmaul husna yang sesuai dengan ilustrasitersebut Disajikansatunamamalaikatbesertatugasnya , pesertadidikdapatmenentukanperilakuterpuji yang mencerminkankeimanankepadamalaikattersebut Disajikanbeberapailustrasiperilakuterhadap alQuran, pesertadidikdapatmengkategorikanperilakumencintai Al Quran dalam kehidupan sehari-hari 1

NO

STANDAR KOMPETENSI

KEMAMPUAN YANG DIUJI

INDIKATOR

Menerapkan perilaku beriman kepada malaikatdalam kehidupan sehari-hari.

Menampilkan sikap mencintai alQuran iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan seharihari

Disajikanbeberapaperilakuterhadap al-Quran, pesertadidikdapatmengkategorikanperilakumencintai al-Quran Menerapkan iman kepada rasul-rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dipaparkan secara singkat kisah nabi Muhamad Saw, pesertadidik dapat mengkorelasikan kisah tersebut dengan salah satu sifat wajib bagi rasul Disajikancuplikankisahsalahseorangnabi yang mendapatgelarululazmi. Pesertadidikdapatmenentukannilai yang terkandungdaricuplikankisahtersebut. Menceritakan proses kejadian kiamat sughra / kubra dan peristiwa setelah hari kiamat menurut al-Quran dan hadits Diilustrasikanperistiwaterjadinyaharikiamat, siswadapatmenentukanayat yang sesuaidenganilustrasitersebut Ditampilkanayat al-Quran tentangperistiwa setelah hari kiamat, pesertadidik dapat menentukannamaperistiwa yang berkaitandenganayattersebut. Mengidentifikasi hubungan antara qada dan qodar dalam kehidupan sehari-hari Disajikanbeberapapernyataan yang berkaitandengantakdir, pesertadidikdapatmenentukanpernyataan yang termasuktakdirmubram/muallaq Disajikansebuahkasus yang menggambarkansikap yang bertentangandenganqadadanqadar Allah Swt, pesertadidikdapatmenentukansikapdanalasan yang tepatdalammenyikapikasustersebutberdasarkanajaranIsl am.

10

Menjelaskan dan membiasakan perilaku terpuji seperti qanaah dan tasawuh dan menjauhkan diri dari perilaku tercela seperti ananiah, hasad, ghadab dan namimah

Menerapkanperilakuterpuji(tawadh u, taat, atausabar) dalamkehidupansehari- hari.

Disajikanbeberapailustrasitentangperilakuseharihari,pesertadidikdapatmenentukanilustrasi yang merupakancontohperilakuterpuji(tawadhu' atautaat). Disajikanbeberapailustrasitentangperilakuseharihari,pesertadidikdapatmenentukanilustrasi yang merupakancontohperilakuterpuji (sabar).

11

12

Menerapkanperilakuterpuji(kerjake ras, ulet)dalamkehidupanseharihari. Mener apkanper ilakuterpuji (zuhuddantawakal) dalamkehidupansehari-hari.

Disajikanbeberapacontohperilakusehari-hari, pesertadidikdapatmenentukancontohperilakuterpuji(kerja keras,ulet). Disajikanbeberapacontohperilakudalamkehidupanseharihari, pesertadidikdapatmenentukanciriciriperilakuterpujisesuaidengancontohtersebut (zuhudatautawakal). Ditampilkan ilustrasi perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan sikap tercela (ananiah, ghadab, hasad, ghibah atau namimah), peserta didik dapat menentukan dampak negatif dari sifat tersebut. Disajikansatuilustrasitentangperilakumakandanminumdala mkehidupansehari-hari, pesertadidikdapatmenentukansikap yang benarberkenaandenganadabmakandanminum. Disajikanilustrasiakibatdariperilakudendampesertadidikdap atmenentukansikap yang tepatsesuaidenganajaran Islam. Disajikanilustrasiakibatdariperilakumunafik, pesertadidikdapatmenentukansikap yang tepatsesuaidenganajaran Islam.

13

14

Mengklasifikasikan dan menghindari perilaku tercela (ananiah, ghadab, hasad, ghibah dan namimah) dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkanadabmakandanminumd alamke- hidupansehari-hari.

15

16

Mengklasifikasiakibatperilakutercela (dendamdanmunafik) dalamkehidupansehari-hari

17

18

Menyebutkan contoh perilaku terpuji Disajikanbeberapacontohperilakudalamkehidupansehari(qanaah dan tasamuh ) dalam hari, pesertadidikdapatmenentukanciri-ciriperilakuterpuji kehidupan sehari-hari. (qanaah dan tasamuh) sesuaicontohtersebut. Menunjukkandaliltentangperilakuter puji (qana'ah dan tasamuh). Disajikan beberapa dalil perilaku sifat terpuji, peserta didik dapat menentukan salah satu dalil sifat terpuji yang terkandung di dalamnya (qanaahdan tasamuh).

19

20

Menerapkan perilaku (qana'ah dan tasamuh).

terpuji Disajikan ilustrasi perilaku sifat terpuji dalam kehidupan sehari-hari , peserta didik dapat meneladani sikap yang terkandung dari ilustrasi tersebut (qanaah dan tasamuh).

21

Menghindari perilaku takabur dalam Disajikan suatu kasus yang aktual tentang perilaku kehidupan sehari-hari. takabur, peserta didik dapat menentukan sikap untuk menghindari perilaku tersebut. 3 Menerapkantatacaramembaca AlQuran menuruttajwidmulaidaricaramemba ca Al Syamsiyahdan Al Qamariyahsampaikepadamenerapk anhukumbacaan mad danwaqaf. MembedakanhukumbacaanAl Syamsiyahdan Al Qamariyah Disajikan beberapa potongan ayat Al-Quran yang mengandung bacaan Al Syamsiyah dan Al Qamariyah, peserta didik dapat mengklasifikasikan hukum bacaan Al Syamsiyah atau Al Qamariyah. Disajikan tabel tentang hukum nun mati/tanwin dan contoh bacaannya, peserta didik dapat menentukan pasangannya Disajikan ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan mim mati, peserta didik dapat menyebutkan jumlah hukum bacaan mim mati tersebut. Disajikan tabel tentang potongan ayat Al-Quran yang mengandung hukum bacaan qalqalah, peserta didik dapat mengklasifikasikan hukum bacaannya.

22

23

Menerapkanhukumbacaan nun mati/tanwindanmimmatidalambacaa nsurat-surat al-Quran denganbenar. Menerapkanhukumbacaan nun mati/tanwindanmimmatidalambacaa nsurat-surat al-Quran denganbenar. Menerapkan hukum bacaan qalqalah dan ra pada ayat Al-Quran.

24

25

26

Menunjukkan contoh hukum bacaan Disajikanayat al Quran yang mengandunghukumbacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan surat- mad, pesertadidikdapatmengidentifikasihukumbacaan surat al-Quran. mad di dalamnya Disajikan ayat al-Quran yang mengandung tanda waqaf, peserta didik dapat menentukan nama tanda waqaf tersebut. Menjelaskan makna QS. At-Tiin. Disajikansebuahilustrasitentangperilakudalamkehidupans ehari-hari, pesertadidikdapatmengaitkanperilakutersebutdenganmakn asalahsatuayatdalamQ.S. al- Tin. Disajikanbeberapapernyataanperilakudalamkehidupanseh ari-hari, pesertadidikdapatmengidentifikasisikapterpuji yang sesuaidengankandungan Q.S. al-Tin Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS. alInsyirah. Mempraktikkan perilaku dalam bekerja dan selalu berserah diri kepada Allah seperti dalam QS. alInsyirah. Menjelaskan tata cara mandi wajib dan shalat-shalat munfarid dan jamaah baik shalat wajib maupun shalat sunat Menjelaskan ketentuan mandi wajib Disajikansebuahilustrasitentangperilakudalamkehidupans ehari-hari, pesertadidikdapatmengaitkanperilakutersebutdenganmakn asalahsatuayatdalam Q.S. al Insyirah Disajikanbeberapapernyataantentangperilakudalamkehidu pansehari-hari, pesertadidikdapatmengidentifikasisikapterpujisebagaiman aterkandungdalamQ.S. al Insyirah Disajikan tabel tentang contoh hadast kecil dan hadast besar, peserta didik dapat menentukan penyebab mandi wajib dengan tepat.

27

28

29

30

31

32

33

Menjelaskan ketentuan ketentuan shalat wajib

Disajikan beberapa pernyataan tentang gerakan dan bacaan shalat peserta didik dapat mengidentifikasi rukun shalat dengan tepat. Disajikan ilustrasi tentang seseorang yang melakukan shalat dalam perjalanan jauh, peserta didik dapat menentukan cara mengerjakan shalat jamak, qashar atau jama dan qashar dengan tepat Disajikan beberapa keutamaan puasa sunah peserta didik dapat menunjukkan keutamaan salah satu puasa sunah Disajikan ilustrasi tentang jumlah harta tertentu yang telah mencapai nishab dan haul. peserta didik dapat menghitung besarnya zakat mal yang harus dikeluarkan Disajikan gambar binatang yang haram peserta didik dapat menetukan penyebab keharamannya berdasarkan dalil naqli Disajikan beberapa pernyataan tentang aqiqah dan kurban, peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan aqiqah atau kurban Disajikan ilustrasiamalandalampelaksanaan ibadahhaji, pesertadidikdapatmenentukan hikmah dari amalantersebut. Disajikanilustrasiseseorang yang mengerjakanthawaf, pesertadidikdapatmembedakanjenis-jenisthawaf (thawafqudum, thawafifadhah, thawafsunnah, thawafwada)

34

Menjelaskan shalat jama dan qashar

35

Menjelaskan ketentuan puasa sunah senin kamis, syawal dan arafah Mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal.

36

37

Menjelaskan jenis jenis hewan yang halal dan haram dimakan Menjelaskanketentuanaqiqahdan qurban Menjelaskanpengertiandanketent uanhaji danumrah.

38

39

40

41

Mengidentifikasishalatsunnahber jamaahdanmunfarid. 5 MemahamidanmeneladanisejarahN abiMuhammad danparasahabatsertamenceritakanse jarahmasukdanberkembangnya Islamdi Nusantara. MenjelaskansejarahNabiMuhamma dSAW padaperiodeMekkah

Disajikan ilustrasi pelaksanaan shalat sunah berjamaah, peserta didik dapat mengidentifikasi nilai nilai positif dari pelaksanaaan shalat sunah tersebut Disajikantabeltentangperistiwapenting yang dialamiolehNabiMuhammad SAW. serta para sahabatdan kata kunci yang berkaitandenganperistiwatersebut. Pesertadidikdapatmenentukanpasangannya. Disajikanbeberapapernyataan, pesertadidikdapatmenentukanpernyataan-pernyataan yang merupakanmisidakwahNabi Muhammad SAW.

42

43

MenjelaskanmisiNabiMuhamm adSAW untukmenyempurnakanakhlak, membangunmanusiamuliadanberma nfaat. MenceritakansejarahNabiMuhamm ad SAWdalammembangunmasyarakat melaluikegiatanekonomidanperdaganga npadaperiodeMadinah.

44

Disajikannarasitentanglangkah-langkahRasulullah SAW dalammembangunkotaMadinahmelaluikegiatanpereko nomiandanperdagangan, Pesertadidikdapatmenentukannilai yang dapatditeladanidarinarasitersebut. Disajikantabel yang berisi para ilmuwan Muslim dankaryanya, pesertadidikdapatmenentukanpasangan yang tepat.

45

46

Menceritakansejarahpertumbuhan ilmupengetahuan IslamsampaimasaAbbasiyahbeser taperanilmuwanIslam.

Disajikanilustrasisejarahperkembanganilmupengetahu an Islam pada masa khalifahBaniAbbasiyah, pesertadidikdapatmenentukannilai yang dapatditeladanidandikembangkanpadasaatini.

47

Menceritakansejarahmasuknya Islam di Nusantaramelaluiperdagangan,sos ial,danpengajaran.

Disajikandeskripsi proses masuknya Islam di nusantara,pesertadidikdapatmenentukancaramasukny aIslam di Nusantarasesuaidengandeskripsitersebut (perdagangan,sosial,ataupendidikan). Disajikandeskripsiperankerajaan Islam di Nusantara dalamdakwah, pendidikan, ekonomi, dankebudayaansertapenentanganterhadappenjajahan, pesertadidikdapatmenentukannilai yang patutditeladanidariperankerajaantersebutdalamkehidupan Disajikansalahsatucontohtradisi yangbernuansaIslamdi Indonesia,pesertadidikdapatmeneladaninilai-nilai yang terkandungdalamtradisitersebut.

48

49

Menceritakansejarahbeberapakeraja an Islam diJawa,SumateradanSulawesi

50

Memberikanapresiasiterhadaptra disidanupacaraadatkesukuanNus antara.