Anda di halaman 1dari 7

AR-RAHNU PAJAK GADAI ISLAM PERTAMA DI DUNIA

http://www.ipislam.edu.my/index.php/artikel/read/1023/AR-RAHNU-PA A!-"A#A$-$%&A'P(R)A'A-#$-#UN$A AR-RAHNU*PA A!*"A#A$*$%&A'*P(R)A'A*#$*#UN$A U)U%AN*'A&A+%$A* %(&A%A,*2-*'A.*200/* 0leh:*1UNA$#AH*1A$N0N !0N%(P %$%)('*2a3aran*untuk*mendapatkan*wan3*telah*4erlaku*se5ak*6aman*Rasulullah*s.a.w.*apa4ila* 7a3inda*pernah*mem4eli*makanan*daripada*8ran3*+ahudi*den3an*men33adaikan*4a5u*4esinya,* menurut*satu*hadis*riwayat*7ukhari*dan*'uslim.* Allah*s.w.t.*4er9irman*4ermaksud:* ika*kamu*dalam*per5alanan*:dan*4ermuamalah*tidak*se2ara* tunai;*sedan3kan*kamu*tidak*memper8leh*se8ran3*penulis,*maka*hendaklah*ada*4aran3*5aminan* yan3*dipe3an3*:8leh*yan3*4erpiutan3;.*Akan*tetapi*5ika*se4aha3ian*kamu*memper2ayai* se4aha3ian*yan3*lain,*maka*hendaklah*yan3*diper2ayai*itu*menunaikan*amanatnya*:hutan3nya;* dan*hendaklah*ia*4ertakwa*kepada*Allah*)uhannya<*dan*5an3anlah*kamu*:para*saksi;* menyem4unyikan*persaksian.*#an*sesiapa*yan3*menyem4unyikannya,*maka*sesun33uhnya*ia* adalah*8ran3*yan3*4erd8sa*hatinya<*dan*Allah*'aha*'en3etahui*apa*yan3*kamu*ker5akan.*:Al7a=arah:*2-3;* #alam*$slam*telah*termaktu4*sistem*yan3*sempurna*dan*praktikal*untuk*dilaksanakan*8leh* umatnya*4a3i*men3elakkan*4erlakunya*ri4a*dan*unsur-unsur*3harar*:penipuan;.*7a3aimanapun,* se5ak*6aman*pemerintahan*7ritish*di*ne3ara*ini,*pernia3aan*pa5ak*3adai*4anyak*diusahakan* masyarakat*.ina.*$ni*telah*menye4a4kan*4erlakunya*transaksi*pernia3aan*yan3*4ertentan3an* den3an*hukum*syarak.* !etua* a4atan*%yariah*dan*(k8n8mi,*Akademi*Pen3a5ian*$slam,*Uni>ersiti*'alaya,*Pr89.*#r.* A4dullah*?*Alwi*Hassan*4erkata,*8ran3*'elayu-$slam*di*ne3ara*ini*memerlukan*perkhidmatan* mudah*tunai*den3an*men33adai*4aran3-4aran3*tertentu*untuk*di5adikan*m8dal*pusin3an*dari* semasa*ke*semasa.!e4iasaannya*mereka*men33unakan*wan3*untuk*mem4eli*4aran3*keperluan* seperti*4eras*dan*4ahan*makanan. @Apa4ila*kesuntukan*wan3,*mereka*akan*men33unakan*4aran3*kemas*untuk*mem4eli*4aran34aran3*lain*atau*dite4us*4alik.*)etapi*pers8alan*yan3*tim4ul*di*sini*ialah*kadar*4un3a*atau*9aedah* yan3*dikenakan*kepada*pen33adai.*'alah,*ada*ketikanya*4aran3*terse4ut*akan*lupus*5ika*mereka* 3a3al*mene4usnya*kem4ali.*$ni*menun5ukkan*4erlaku*pen3am4ilan*terus*se2ara*tidak*adil,A*5elas* 4eliau*men3enai*8perasi*pa5ak*3adai*k8n>ensi8nal.*Pada*1BB0,*4ekas*"a4en8r*7ank*Ne3ara,* Allahyarham*)an*%ri* aa9ar*Hussin*4eru2ap*dalam*se4uah*98rum*di*Pulau*Pinan3*tentan3*4etapa* perlunya*se4uah*institusi*kewan3an*$slam*menerusi*sistem*per4ankan*mem4eri*kemudahan*

kepada*mereka*yan3*tidak*4erkemampuan*untuk*memper8leh*wan3*melalui*2a3aran. * %e4a3ai*menyahut*seruan*itu,*kera5aan*)eren33anu*4uat*pertama*kalinya*telah*melaksanakan* 'uassasah*"adaian*$slam*)eren33anu*pada*23* anuari*1BB2.*Pa5ak*3adai*itu*ditu4uhkan*di* 4awah*Pe5a4at*A3ama*$slam*dan*Adat*'elayu*)eren33anu*yan3*di4iayai*sepenuhnya*8leh* kera5aan*)eren33anu.*Penu4uhan*pa5akan*dan*8perasi*itu*termaktu4*di*4awah*peruntukan* %eksyen*12*dan*1C*(nakmen*Pentad4iran*Hal*(hwal*A3ama*$slam*)eren33anu*:7il.2;*1B-/.* #ari*se3i*perundan3an,*8perasi*'uassasah*"adaian*$slam*)eren33anu*tertakluk*di*4awah*Akta* Peme3an3*Pa5ak*"adai*1BD2.*Peraturannya*4erkuatkuasa*pada*1* un*1BB2.*Pelaksanaan* 'uassasah*"adaian*$slam*)eren33anu*yan3*memenuhi*kehendak*syariah*$slam*telah*menarik* minat*Per4adanan*!ema5uan*$ktisad*!elantan.*'elalui*anak*syarikatnya,*Perm8dalan*!elantan* 7erhad,*ia*telah*mewu5udkan*!edai*Ar-Rahn*yan3*memulakan*8perasi*pada*'a2*1BB2*den3an* m8dal*awal*R'2*5uta.*$a*merupakan*syarikat*atau*institusi*3adaian*$slam*terawal*di*'alaysia.* !(RA AAN !era5aan*pusat*telah*menyarankan*dilaksanakan*sistem*pa5ak*3adai*$slam*Ar-Rahnu*di*seluruh* ne3ara*men5elan3*1BB3. !alan3an*ahli*9u=aha*dan*sar5ana*undan3-undan3*$slam*mentakri9kan*3adaian*se4a3ai*4aran3* yan3*disahkan*se4a3ai*2a3aran*hutan3*atau*den3an*kata*lain*men5adikan*sesuatu*harta*yan3* mempunyai*har3a*se4a3ai*5aminan*hutan3.*$a*akan*di5adikan*pem4ayaran*hutan3*sekiranya* hutan3*tidak*mampu*di5elaskan.* %emua*4aran3*yan3*48leh*diperda3an3kan*48leh*di3adaikan*dalam*tan33un3an*8ran3*4erhutan3.* Ar-Rahnu*dari*sudut*4ahasa*mem4awa*maksud*tetap*:al-#awam;*dan*penahanan*:al-Ha4s;.*#ari* se3i*pelaksanaan*yan3*le4ih*meluas,*7ank*!er5asama*Rakyat*den3an*ker5asama*+ayasan* Pem4an3unan*(k8n8mi*$slam*'alaysia*:+P($';*telah*memperkenalkan*skim*pa5ak*3adai*$slam* kepada*masyarakat*umum.*Pelaksanaannya*mendapat*ker5asama*sepenuhnya*daripada*7ank* Ne3ara*'alaysia*:7N';*yan3*4ertindak*se4a3ai*4adan*kawal*selia*kera5aan. @%e4a3aimana*institusi*kewan3an*$slam*yan3*lain*seperti*taka9ul*dan*7ank*$slam,*skim*ArRahnu*4ertu5uan*untuk*men3elakkan*umat*$slam*daripada*terli4at*den3an*amalan*ri4a*dan* ketidakadilan*dalam*sistem*pa5ak*3adai*k8n>ensi8nal.*#ari*se3i*ek8n8mi,*skim*ini*men5adi* plat98rm*untuk*mendapatkan*m8dal*se3era*dalam*pernia3aan*4aran3-4aran3*run2it,A*u5ar* A4dullah*men3enai*845ekti9*pelaksanaan*skim*Ar-Rahnu. +P($'*men5adi*pela4ur*utama*dan*penyelaras*dana*pela4uran*dan*7ank*Rakyat*4ertindak* se4a3ai*pen3urus*pelaksanaan*8perasi*skim*terse4ut.*Pr85ek*itu*di5alankan*4erdasarkan*kepada* k8nsep*'udara4ah*!has*:'u=ayyadah;.*%kim*yan3*4ermula*pada*21*0kt84er*1BB3*itu* meli4atkan*pela4uran*4er5umlah*R'E*5uta*daripada*+P($'*den3an*pem4aha3ian*keuntun3an* D0:30.*'elihat*kepada*sam4utan*yan3*men33alakkan*daripada*pel4a3ai*lapisan*masyarakat,* +P($'*kemudian*men5alin*ker5asama*den3an*7ank*$slam*'alaysia*7erhad*:7$'7;*dan*7ank* Pertanian*'alaysia.*Pelaksanaan*skim*itu*di*semua*institusi*kewan3an*adalah*selaras*den3an* hukum*syariah. 7e4erapa*4adan*per3erakan*k8perasi*dan*kera5aan*ne3eri*turut*men2e4urkan*diri*dalam*4idan3*

itu.*.8nt8hnya,*kera5aan*Perlis*telah*menu4uhkan*sistem*pa5ak*3adai*$slam*pada* anuari*1BBD.* Antara*4adan*per3erakan*k8perasi*yan3*terawal*dalam*pelaksanaan*skim*ini*ialah*!8perasi* Pen33una*Pahan3*7erhad,*!8perasi*"a4un3an*Peke4un*!e2il*Perak*7erhad*dan*!8perasi* !akitan3an*!era5aan*dan*7adan-4adan*7erkanun*)eren33anu. elas*A4dullah,*k8nsep*Ar-Rahnu*men33alakkan*pin5aman*tanpa*9aedah*kepada*mereka*yan3* memerlukan*dan*mem4antu*masyarakat*tanpa*men3ira*4atas*a3ama*dan*keturunan.*%elain*itu,*ia* dapat*men3elakkan*pen3li4atan*umat*$slam*den3an*transaksi*perda3an3an*yan3*4erunsur*ne3ati9.* $slam*men3halalkan*3adaian*kerana*ia*4erupaya*menin3katkan*tara9*s8sial*dan*keadilan*dalam* masyarakat.* 7erdasarkan*ka5ian*dan*pemerhatian*yan3*di5alankan,*4eliau*mendapati*pa5ak*3adai*k8n>ensi8nal* mempunyai*4e4erapa*aspek*yan3*4er2an33ah*den3an*hukum*$slam*terutama*dari*se3i* pelaksanaan*dan*8perasi.*!atanya,*penyelewen3an*4erlaku*dari*se3i*nilai*3adaian*yan3*semakin* menyusut*walaupun*4aran3*kemas*didapati*le4ih*4erat.*'alah*undan3-undan3*pa5ak*3adai*tidak* mewa5i4kan*penia3a*pa5ak*3adai*men2atatkan*sai6*dan*4erat*4aran3*kemas*pada*resit*3adaian.* 'ereka*5u3a*dikenal*pasti*menetapkan*kadar*9aedah*yan3*4erle4ihan*4er4andin3*yan3*telah* termaktu4*dalam*%eksyen*C/,*Akta*Peme3an3*Pa5ak*"adai*1BD2. )am4ah*A4dullah,*sistem*k8n>ensi8nal*mem4eri*nilai*3adaian*rendah*walaupun*4anyak*4aran3* yan3*hendak*di3adai*kerana*akta*tidak*menetapkan*kriteria*untuk*meletakkan*har3a*pada*4aran3* 3adaian.*Penia3a*pa5ak*3adai*turut*men3enakan*4ayaran*ke*atas*resit*3adaian.*7erdasarkan* kepada*akta*itu,*peme3an3*3adaian*48leh*mendapatkan*semula*resit*se2ara*per2uma*apa4ila* mem8h8n*penan33uhan*tetapi*ada*yan3*men3am4il*kesempatan*den3an*men3enakan*4ayaran*E0* sen*untuk*setiap*salinan*resit*3adaian*yan3*seterusnya.*'ereka*4erani*men3am4il*kesempatan* kerana*akta*tidak*mewa5i4kan*pem4erian*resit*4a3i*4aran3*yan3*telah*di3adai*ke2uali*peme3an3* yan3*perlu*menyerahkan*surat*pa5ak*3adai*saha5a. @Pada*masa*yan3*sama,*penia3a*pa5ak*3adai*tidak*memulan3kan*wan3*le4ihan*selepas*lel8n3an* dan*dit8lak*5umlah*hutan3.*)indakan*ini*ternyata*menindas*pen33una*yan3*amat*memerlukan* wan3*terse4ut,A*katanya. Apa4ila*penia3a*pa5ak*3adai*didapati*sewenan3-wenan3nya*menindas*pen33una*yan3*kuran3*ari9* men3enai*8perasi*pa5ak*3adai,*se2ara*tidak*lan3sun3*ia*mem4uktikan*kelemahan*%eksyen*C/,* Akta*Peme3an3*Pa5ak*"adai*1BD2.* Antara*kelemahan*yan3*dikenal*pasti*ialah*akta*itu*tidak*mewa5i4kan*penia3a*menun5ukkan* kadar*9aedah*yan3*ditetapkan*di*tempat*ter4uka*den3an*5elas*atau*meneran3kan*kepada* pen33adai*yan3*4uta*huru9*kerana*pernia3aan*pa5ak*3adai*tidak*dipantau*den3an*ketat. Akta*terse4ut*5u3a*tidak*menetapkan*kawalan*atau*peraturan*terhadap*a2ara*melel8n3*4aran3* 3adaian*yan3*tidak*dite4us.*'alah*tidak*dinyatakan*waktu*dan*tempat*lel8n3an*diadakan.*7aran3* 3adaian*yan3*hendak*dilel8n3*5u3a*tidak*dipamerkan. PR0%(#UR @Falaupun*akta*ada*menyatakan*peme3an3*lesen*4ertan33un35awa4*terhadap*4aran3*2a3aran* tetapi*5ika*4erlaku*ker8sakan,*pampasan*yan3*di4ayar*kepada*pen33adai*adalah*tidak*adil*kerana* ia*menerima*nilai*yan3*le4ih*rendah*dan*kuran3*daripada*nilai*3adaian*se4enar,A*u5ar*A4dullah.

(nam*4ulan*adalah*temp8h*pa5akan*yan3*sin3kat*5ika*5umlah*pin5aman*yan3*di4uat*adalah*4esar* dan*pen33adai*terdiri*daripada*38l8n3an*miskin*dan*4erpendapatan*rendah.*Pada*masa*yan3* sama,*pen33adai*turut*di4e4ankan*den3an*kadar*9aedah*yan3*tin33i*kerana*pernia3aan*pa5ak* 3adai*memerlukan*m8dal*yan3*4esar.*%elain*itu,*akta*itu*hanya*men3ehadkan*penia3a*pa5ak* 3adai*mem4eri*pin5aman*se4anyak*R'E,000*dan*5ika*le4ih*ia*perlu*mendapatkan*lesen* pemin5am*wan3.*!eadaan*ini*san3at*meru3ikan*pen33adai*kerana*keadaan*in9lasi*akan* menaikkan*nilai*4aran3an. #ari*se3i*menamatkan*k8ntrak*3adaian,*A4dullah*men5elaskan,*4aran3*3adaian*akan*diserahkan* apa4ila*pen33adai*telah*melunaskan*hutan3*kepada*peme3an3*3adai.*%ekiranya*pen33adai*tidak* mampu*mem4ayar*hutan3*yan3*diam4il,*apa4ila*tamat*k8ntrak,*den3an*ke4enaran*hakim* peme3an3*3adai*48leh*melel8n3*4aran3*terse4ut*dan*ia*hanya*48leh*meletakkan*har3a*4aran3* terse4ut*se4anyak*hutan3*yan3*dikenakan %elain*itu,*k8ntrak*5u3a*48leh*4erakhir*den3an*pelupusan*hutan3*:i4raG;*iaitu*peme3an3*3adai* 4ersetu5u*men3hapuskan*hutan3*den3an*memulan3kan*semua*4aran3*terse4ut*tanpa*mem4ayar* hutan3.*'en3enai*status*pen33adai*yan3*menin33al*dunia,*A4dullah*menyatakan,*k8ntrak* 3adaian*tidak*akan*4erakhir*atau*ter4atal*sekiranya*4erlaku*kematian.* ika*pen33adai*atau* peme3an3*3adai*menin33al*dunia,*waris-waris*akan*men33antikan*tempat*mereka.*%ekiranya* waris*masih*ke2il*atau*4erada*di*luar*ne3ara,*maka*waris*48leh*men5ual*harta*3adaian*den3an* persetu5uan*peme3an3*3adaian*dan*ia*hanya*48leh*di3unakan*untuk*men5elaskan*hutan3*si*mati. @#alam*kes*3adaian*yan3*men33unakan*harta*yan3*dipin5am*pula,*sekiranya*4erlaku*kematian,* peme3an3*3adai*tidak*48leh*men5ual*4aran3*terse4ut*melainkan*den3an*kei6inan*pem4eri* pin5aman.*)etapi*5ika*pem4eri*pin5aman*in3in*men5ualnya*tanpa*kei6inan*peme3an3*3adai,* syaratnya*har3a*5ualan*perlu*dapat*menampun3*5umlah*hutan3,A*5elas*A4dullah.*%istem*pa5ak* 3adai*$slam*ternyata*mem4eri*kele4ihan*kepada*semua*lapisan*masyarakat*tanpa*men3ira*a3ama* dan*keturunan*kerana*ia*4erlandaskan*kepada*hukum*$slam.*Pa5ak*3adai*$slam*dinilai*8leh* penasihat*syariah*yan3*terdiri*daripada*mereka*yan3*mempunyai*kepakaran*dalam*4idan3* undan3-undan3*$slam.* Ar-Rahnu*yan3*di5alankan*di*'alaysia*merupakan*sistem*pa5ak*3adai*yan3*pertama*di*dunia*dan* hin33a*kini*masih*4elum*ada*sistem*yan3*seumpamanya*di*dunia. #e9inisi*dari*sudut*syarak:******** Ar-Rahnu*dari*sudut*syarak*meru5uk*kepada*satu*4aran3*yan3*4erhar3a*di5adikan*se4a3ai* sandaran*yan3*terikat*den3an*hutan3*4er2a3ar*yan3*48leh*di4ayar*den3annya*sekiranya*hutan3* terse4ut*tidak*dapat*di5elaskan. #e9inisi*dari*sudut*4ahasa: Ar-Rahnu*dari*sudut*4ahasa*4ermakna*mantap*dan*4erkekalan.*'isalnya,*keadaan*yan3*mantap* ataupun*ia*4ermakna*tahanan,*seperti*9irman*Allah*%.F.).*yan3*4ermaksud: H)iap-tiap*diri*terikat,*tidak*terlepas*daripada*:4alasan*4uruk*4a3i*amal*5ahat;*yan3* diker5akannya.............H :%urah*al-'uddaththir*DC:3-; P(N"(R)$AN*,*HU!U'*#AN*RU!UN*AR-RAHNU I****P(N"(R)$AN

Ahmad*A6har*7asyir*-*mentakri9kan*Ar-Rahnu*se4a3ai*Hmen5adikan*suatu*4enda*yan3*4ernilai* menurut*pandan3an*syaraH*se4a3ai*tan33un3an*hutan3*den3an*adanya*4enda*yan3*men5adi* tan33un3an*itu*seluruh*atau*se4aha3ian*hutan3*dapat*diterimaH H.'*Ars5ad*)hali4*&u4is*-*mentakri9kan*Ar-Rahnu*se4a3ai*Hmen5adi*suatu*4aran3*yan3*4erupa* harta*dan*ada*har3anya*5adi*5aminan*hutan3*dan*ia*akan*di5adikan*pem4ayarannya*5ika*hutan3*itu* tidak*dapat*di4ayarH A4dul*Rahman*Al- a6iri*-*meneran3kan*4ahawa*Ar-Rahnu*menurut*syaraG*4ererti*H*men5adikan* 4aran3*yan3*ada*har3anya*menurut*pandan3an*syaraG*se4a3ai*5aminan*keper2ayaan*hutan3* piutan3.*#alam*erti*seluruh*hutan3*atau*se4aha3iannya*dapat*diam4il,*se4a4*sudah*ada*4aran3* 5aminan*terse4ut. !esimpulannya*-*Ar-Rahnu*48leh*ditakri9kan*se4a3ai*keadaan*di*mana*pen3hutan3*atau* penerima*pin5aman*menyandarkan*4aran3an*kepunyaan*se4a3ai*5aminan*kepada*hutan3*atau* pin5aman*yan3*diterima*daripada*pemiutan3*atau*pem4eri*pin5aman I****HU!U' Jirman*Allah*%F)*-*H#an*5ika*kamu*sedan3*dalam*per5alanan*:lalu*kamu*4erhutan3;*dan*tiada* memper8lehi*penulis,*maka*48leh*diserahkan*saha5a*5aminan*yan3*dapat*dipe3an3 :Al-7a=arah*:*ayat*2-3; #alam*se4uah*Hadis*-*H7ahawasanya*Na4i*saw*men33adaikan*:Rahn;*diran*:4a5u*4esi;*kepada* se8ran3*+ahudi*yan3*4ernama*A4usy*%yahmi*atas*pin5amannya*se4anyah*30*sha*3andum*untuk* keluar3anya.H :Riwayat*Al-7ukhari*dan*'uslim; #alam*se4uah*Hadis*-*H#ari*Aisyah*r.a*yan3*4ermaksud*Na4i*s.a.w**pernah*mem4eli*makanan* dari*se8ran3*yahudi*den3an*har3a*yan3*dihutan3.**%e4a3ai*tan33un3an*atas*hutan3nya*itu*Na4i* s.a.w*menyerahkan*4a5u*4esinyaH :Riwayat*Al-7ukhari; #alam*se4uah*Hadis*-*H#ari*$4nu*KA44as*r.a.*yan3*4ermaksud*ketika*Na4i*s.a.w.*wa9at,*4a5u* 4esinya*masih*dalam*keadaan*men5adi*tan33un3an*hutan3*20*shaG*:L*E0*k3;*4ahan*makanan* yan3*di4elinya*untuk*na9kah*keluar3anyaH :Riwayat*)irmid6i; I****RU!UN Hukum*Ar-Rahnu*men3andun3i*E*perkara: 1.****Pen33adai*atau*8ran3*yan3*men33adai<*iaitu*8ran3*yan3*4erhutan3 2.****Penerima*3adaian*atau*peme3an3*3adai<*iaitu*pihak*yan3*mem4eri*pin5aman 3.****4aran3*3adaian<*iaitu*4aran3*yan3*4erhar3a*yan3*dipunyai*dan*dalam*kawalan*penerima* pin5aman C.****)an33un3an*3adaian<*iaitu*5umlah*yan3*4erhutan3 E.****%i3hah*atau*per5an5ian<*iaitu*per5an5ian*4erkaitan*pin5aman/*hutan3*dan*3adaian *%(NAR$0*%('A%A Antara*%enari8*masa*kini*yan3*wu5ud*di*dalam*penawaran*perkhidmatan*kewan3an*:pin5aman* mikr8*kredit;*di*ne3ara*ini: M****)erdapat*4anyak*perkhidmatan*yan3*tidak*selaras*den3an*undan3-undan3*dan*4er2an33ah* den3an*akhlak*$slam*sedan3*memenuhi*5uran3*penawaran*perkhidmatan*kewan3an*kepada* masyarakat*dalam*kel8mp8k*4erpendapatan*rendah.* ** M****)erdapat*4ilan3an*yan3*a3ak*su4stantial*mendapatkan*perkhidmatan*yan3*ille3al*4a3i*tu5uan* yan3*dian33ap*pr8dukti9*terutamanya*4a3i*keperluan*pernia3aan.*!eadaan*ini*wu5ud*di*se4a4kan*

8leh*masih*terdapat*5uran3*yan3*a3ak*ketara*di*antara*penawaran*perkhidmatan*kewan3an* :khususnya*se2ara*$slam;.* ** M****Pada*umumnya*skim-skim*pin5aman*yan3*ille3al**ini*men3enakan*2a5*yan3*terlalu*tin33i,* 4erlaku*manipulasi*dalam*urusan*emas*dan*terdapat*kes*imm8ral.*** !(&(7$HAN*AR-RAHNU******** Antara*kele4ihan*Ar-Rahnu*4er4andin3*Pa5ak*"adai*!8n>ensi8nal*ialah: 1.****)idak*'en3enakan*!adar*Jaedah*:Unsur*Ri4a; Per4e6aan*utama*antara*Ar-Rahn*dan*Pa5ak*"adai*!8n>ensi8nal*adalah*pada*per5an5ian* pin5aman*yan3*dikaitkan*den3an*sesuatu*3an5aran*dan*4ukan*pada*3adaian*itu*sendiri.*#alam* per5an5ian*Ar-Rahn,*pin5aman*yan3*di4eri*tidak*dikenakan*9aedah*:interest;*iaitu*ri4a*di*mana* ri4a*diharamkan*8leh*$slam,*4er4andin3*Pa5ak*"adai*!8n>ensi8nal*yan3*men5adikan*9aedah* se4a3ai*sum4er*hasil*kepada*pem4eri*pin5aman*dan*ianya*diharamkan*8leh*$slam.* ** 2.****Nilai*"adaian*)idak*'er8s8t Nilai*3adaian*4a3i*4aran3*yan3*in3in*dite4us*semula*tidak*mer8s8t*dan*tidak*4eru4ah*serta*tidak* 4erlaku*penyelewen3an.*)idak*4erlaku*se4aran3*masalah*di*mana*4aran3*kemas*seperti*rantai* emas*apa4ila*dite4us*didapati*kuran3*4erat*atau*pendek*sedikit*daripada*se4elum*di3adai.* ** 3.****Fan3*&e4ih*"adaian*#ipulan3kan %ekiranya*pem4eri*3adaian*tidak*4erkemampuan*mem4ayar*4alik*hutan3*yan3*ditan33un3nya* apa4ila*tamat*temp8h*per5an5ian,*pem4eri*3adaian*akan*di4eritahu*atau*dimaklumkan*tentan3* 4aran3*3adaian*yan3*terpaksa*di5ual.*%ekiranya*har3a*5ualan*mele4ihi*4aki*hutan3nya,*le4ihan* terse4ut*akan*dikem4alikan.*$ni*4erlaku*kerana*nilai*pin5aman*adalah*5auh*le4ih*rendah*dari*nilai* 4aran3*3adaian.* ** C.****7aran3*!emas*+an3*#isimpan*%elamat %emua*4aran3*kemas*yan3*disimpan*dalam*skim*terse4ut*adalah*selamat.*#i*mana,*penerima* 3adaian*akan*men5amin*pemeliharaan*dan*4ertan33un35awa4*ke*atas*4aran3an*kemas*yan3*di4eri* 8leh*pem4eri*3adaian.*#en3an*ini,*pem4eri*3adaian*tidak*perlu*risau*den3an*masalah* pemeliharaan*dan*pen5a3aan*4aran3*kemas*mereka*sepan5an3*ia*4erada*di*pihak*penerima* 3adaian.* ** E.****.a5*perkhidmatan*+an3*Rendah Ar-Rahn*menawarkan*2a5*perkhidmatan*yan3*rendah.*%emua*pen3urusan*di*Ar-Rahn*meli4atkan* k8s*dan*risik8*yan3*rendah*5ika*di4andin3kan*den3an*Pa5ak*"adai*!8n>ensi8nal.*Pa5ak*"adai* !8n>isi8nal*menawarkan*2a5*perkhidmatan*yan3*tin33i*dan*ada*5u3a*se4ilan3an*peme3an3*atau* tauke*Pa5ak*"adai*!8n>ensi8nal*yan3*menerima*atau*meminta*wan3*pendahuluan*dari* pen33adai*walaupun*akta*melaran3*ke3iatan*terse4ut.* ** /.****)iada*Unsur*Penipuan*%emasa*'em4uat*)im4an3an. Pem4eri*3adaian*5u3a*tidak*perlu*risau*den3an*penipuan-penipuan*yan3*serin3*4erlaku*semasa* tim4an3an*di4uat.*$ni*kerana,*dalam*Ar-Rahnu*tidak*akan*4erlaku*se4aran3*unsur*penipuan* semasa*tim4an3an*di4uat*dan*nilai*tim4an3an*yan3*5elas*akan*ditun5ukkan*kepada*pem4eri* 3adaian.* **

D.****)emp8h*'em4ayar*7alik*+an3*'unasa4ah Ar-Rahnu*5u3a*merupakan*se4uah*Pa5ak*"adai*$slam*yan3*48leh*4ert8lak*ansur*den3an* pelan33annnya*4erkaitan*den3an*temp8h*mem4ayar*4alik*wan3*pin5aman*yan3*telah*dipin5am.* )emp8h*mem4ayar*4alik*yan3*dikenakan*adalah*munasa4ah*dan*48leh*diterima*pakai*8leh* semua*pihak.*)idak*seperti*seseten3ah*Pa5ak*"adai*!8n>ensi8nal*yan3*kadan3kala*meminta* wan3*tam4ahan*daripada*pem4eri*3adaian*sekiranya*pem4eri*3adaian*in3in*melan5utkan*temp8h* pem4ayaran*4alik*pin5aman*mereka.* ** -.****Pem4erian*N8tis*!epada*Pen33adai*)entan3*Upa2ara*&el8n3an Pihak*penerima*3adaian*akan*mem4eri*n8tis*kepada*pihak*pen33adai*sekiranya*4aran3*3adaian* mereka*hendak*dilel8n3kan*dan*temp8h*masa*mem4ayar*4alik*untuk*mereka*telah*ha4is.*#en3an* ini*pihak*pem4eri*3adaian*akan*men3etahui*4ahawa*temp8h*masa*mem4ayar*4alik*yan3* diperuntukkan*untuk*mereka*telah*ha4is*dan*4aran3*3adaian*mereka*akan*dilel8n3kan.* ** B.****'em4eri*Nilai*"adaian*+an3*%epatutnya Perkara*ini*serin3*4erlaku*dalam*Pa5ak*"adai*!8n>ensi8nal.*$a*4erlaku*kerana*Akta*Peme3an3* Pa5ak*"adai*tidak*menetapkan*nilai*tara*atau*kriteria*untuk*menilai*3adaian*4erkenaan.*#alam* Ar-Rahnu,*penerima*3adaian*akan*mem4eri*nilai*3adaian*yan3*sepatutnya*den3an*4aran3* 3adaian*yan3*di3adai*8leh*pen33adai.* * Ar-Rahnu*men33a4un3kan*dua*k8nsep*syariah*yan3*utama*iaitu*Ar-Rahnu*dan*Al-Fadiah*+ad* #hamanah: M****Ar-Rahnu*meru5uk*kepada*mekanisme*di*mana*suatu*4aran3*4erhar3a*di5adikan*sandaran* yan3*terikat*den3an*hutan3*4er2a3ar*yan3*48leh*di4ayar*den3annya,*sekiranya*hutan3*terse4ut* tidak*dapat*di5elaskan. * M****Al-Fadiah*+ad*#hamanah*meru5uk*kepada*simpanan*4aran3*4erhar3a*den3an*5aminan.* %etiap*simpanan*akan*dikenakan*upah*simpan. M****http://www.arrahnu.8r3/001-.htm*
#i*p8s*8leh*Arbain Muhayat*pada*12*Je4ruary*2010