Anda di halaman 1dari 6

Ciri-ciri pelajar cemerlang seperti berikut: 1. Sentiasa yakin pada potensi diri sendiri. 2.

Bersedia memikul tanggungjawab sebagai seorang pelajar. 3. Memberikan tumpuan sepenu nya kepada pelajaran semasa mengikuti pengajaran guru. !. Membuat persediaan awal dalam meng adapi sebarang peperiksaan. ". Sentiasa bersiap sedia dalam meng adapi sebarang bentuk ujian atau peperiksaan yang bakal diadakan ole pi ak sekola atau pi ak kementerian. #. Menyediakan keperluan peralatan belajar yang mencukupi. $. Menepati waktu belajar yang tela ditetapkan ole pi ak sekola %. Mendapatkan bantuan guru atau kawan-kawan sekelas yang lain apabila gagal mengikuti kelas di atas sebab-sebab tertentu. &. Sentiasa meng ormati guru sama ada semasa guru sedang mengajar di dalam kelas atau sewaktu berada di luar kelas. 1'. Bersoal-jawab dengan guru untuk mema ami pelajaran yang tela diajar. 11. Sering memberi pandangan dan pendapat dalam proses pembelajaran. 12. Sering berbincang dengan rakan-rakan tentang pelajaran yang tela dipelajari. 13. Menyiapkan tugasan yang tela diberi ole guru sama ada kerja dalam kelas atau kerja ruma ( dalam tempo yang ditetapkan ole guru berkenaan. 1!. Mengadakan kumpulan perbincangan )study group* bersama rakan-rakan yang mempunyai +isi dan agenda yang sama iaitu kejayaan dalam peperiksaan. 1". Menjadikan perpustakaan sekola dan perpustakaan yang lain sebagai gedung ilmu pengeta uan untuk dikunjungi dan mendapatkan buku-buku untuk dipinjam. 1#. Membaca ak bar atau majala -majala akademik untuk mendapatkan ilmu pengeta uan tamba an. 1$. Menonton rancangan tele+isyen yang sesuai untuk mendapatkan pengeta uan seperti ,ancangan -endidikan( Berita dan lain-lain lagi. 1%. Mengadakan ujian dan peperiksaan kendiri )sendiri* seperti dibuat dalam peperiksaan sebenarnya( untuk dijadikan sebagai penguku an pembelajaran.

1&. Menyediakan jadual waktu untuk merancang pembelajaran pelajar di luar sekola . Minta nasi at guru atau abang-abang yang berpengalaman untuk mendapatkan corak jadual yang sesuai dan e.ekti.. /adual ini mestila dipatu i. 2'. Mengikuti cerama -cerama moti+asi yang diadakan untuk mela irkan semangat dan keyakinan diri. 21. Mengikuti seminar-seminar peperiksaan yang diadakan bagi mema ami teknikteknik menjawab soalan peperiksaan. 22. Membeli buku-buku rujukan yang sesuai. 0ni dapat memantapkan persediaan pelajar. Minta bantuan guru untuk mendapatkan senarai buku-buku rujukan pili an untuk subjek-subjek tertentu. 0ngat pepata 0nggeris( 12on3t judge t e book by its co+er.1 Buku yang keli atan cantik menawan tidak semestinya baik. 4anya guru yang lebi mema ami kualiti sesuatu buku rujukan. 23. Mengikuti kelas-kelas tuisyen untuk menamba kan lagi pengalaman dan kecekapan pelajar dalam pelajaran. 2!. Mengadakan lawatan ke pameran-pameran buku yang diadakan. 2". Menyertai pelbagai akti+iti sekola secara akti. dalam kokurikulum. Badan yang cergas akan meng asilkan otak yang si at. 5tak yang si at akan mela irkan pemikiran yang lancar. 2#. -elajar perlu sanggup meng adapi cabaran luaran yang ebat yang sering cuba mengganggu penumpuan pelajar pada pelajaran atau cuba mengurangkan minat pelajar untuk belajar. 6ntara cabaran luaran yang dimaksudkan itu adala iburan( akti+iti sukan yang berlebi an( amalan suka melepak dan membuang masa dan gangguan kawan-kawan yang suka mengajak pelajar melakukan perkara-perkara yang kurang ber.aeda . 2$. Menjaga keselamatan diri dengan mengelakkan sebarang bentuk ba aya yang dapat mengancam tubu .i7ikal pelajar. 2%. Menjaga kesi atan tubu badan dengan cara meng indari sebarang bentuk penyakit. /aga keseimbangan makanan. /angan makan terlalu banyak 3junk-.ood3. 4indari makan di gerai-gerai yang kotor atau membeli kue -kue yang terdeda tanpa ditutup. /angan berjaga sepanjang malam. 0ni bole menjejaskan kesi atan.

2&. Menjaga dan mengawal pemakanan dengan memakan makanan yang seimbang. 0ni akan menjamin kesi atan badan yang baik dan otak yang dapat ber.ikir dengan lebi lancar. -ili jenis makanan yang sesuai untuk minda dan kesi atan tubu badan. 3'. /angan segan untuk menimba pengalaman daripada pelajar-pelajar yang tela berjaya dalam peperiksaan. /adikan abang-abang dan kakak-kakak yang tela berjaya itu sebagai model atau conto pelajar cemerlang. -er atikan ciri dedikasi dan disiplin mereka dalam meng adapi peperiksaan. -engalaman mereka yang tela berjaya itu sunggu ber arga untuk pelajar yang bakal meng adapi peperiksaan. 31. Bagi pelajar 0slam( tunaikan semba yang lima waktu seperti mana yang tela disyariatkan ole agama. Bagi pelajar bukan 0slam yang lain( lakukan amalan ibadat agama masing-masing. 32. Sentiasa berdoa dan meng arapkan pertolongan daripada 8u an. 6spek kero anian ini juga sama penting dengan aspek jasmani dan minda pelajar. 33. Bersera diri kepada 8u an dan tidak putus asa jika gagal. 6pabila meng adapi kegagalan( berusa ala lagi dengan menjadikan kegagalan itu sebagai iktibar dan panduan untuk lebi berjaya. /adikan semua bentuk kegagalan sebagai penguku diri untuk mencari kejayaan yang lebi cemerlang.

Anda mungkin juga menyukai