Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PERANCANGAN STRATEGIK

SMK KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN


(2006 – 2010)
1.0 PENGENALAN

1.1 Rasional

Matlamat utama sesebuah institusi pendidikan seharusnya kecemerlangan dalam bidang akademik serta sahsiah pelajar. Malah
tujuan pendidikan pernah ditakrifkan sebagai “to make one fit to live and fit to live with”. Oleh yang demikian, perancangan
pendidikan seharusnya mengambil kira dua tumpuan utama ini agar pelajar atau insan yang dilahirkan nanti bukan hanya memiliki
segala ilmu pengetahuan serta kemahiran yang perlu untuk hidup di dunia ini tetapi juga mempunyai nilai-nilai murni yang unggul
agar dapat menyumbang kepada pembentukan sebuah masyarakat yang sejahtera.

SMK Kamil sebagai sebuah sekolah yang premier di negeri Kelantan dengan warisannya yang cemerlang dan megah memainkan
peranan yang penting kearah pencapaian matlamat pendidikan Negara. Untuk merealisasikannya, perancangan yang sistematik
dan bersepadu amatlah penting. Oleh yang demikian, sekolah telah mengambil keputusan untuk menggunakan pendekatan
perancangan strategik berlandaskan Perancangan Strategik 4PQ yang diamalkan oleh Jabatan Pelajaran Kelantan. Langkah ini
diambil sebagai menyokong usaha JPN Kelantan ini di peringkat mikro dan “grass root”. Rasional pendekatan Perancangan
Strategik 4PQ adalah seperti yang berikut :

a. Tindakan yang lebih berfokus kearah pencapaian misi dan visi serta matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia, JPN Kelantan
dan sekolah

b. Perancangan serta pelaksanaan program kurikulum dan kokurikulum yang lebih sistematik dan menyeluruh

c. Penglibatan semua pihak iaitu sekolah, pelajar, ibu bapa dan masyarakat luar pada amnya dalam perancangan program
pendidikan kearah kecemerlangan
d. Penggunaan semua sumber manusia serta sumber bukan manusia yang lebih bersepadu dan optimum dalam pelaksanaan
program pendidikan

e. Peningkatan keberkesanan kos dalam perancangan dan pelaksanaan semua program pendidikan

f. Peningkatan perasaan keempunyaan (“sense of ownership”) di kalangan semua warga sekolah kearah pencapaian misi dan visi
serta matlamat sekolah
1.2 Pengertian Perancangan Strategik “4PQ”

Rancangan Pemajuan Sekolah (Pelan Tindakan “4PQ”) SMK Kamil merupakan program pengurusan yang sistematik dan
bersepadu yang melibatkan semua aspek sekolah dalam jangka lima tahun iaitu 2006 – 2010. Ia merupakan perancangan
jangka panjang JPN Kelantan yang membawa pengertian :

4P bermakna 4 program yang perlu diuruskan secara berkualiti :


a. Program Pengurusan Semua Perkhidmatan Pelajaran
b. Program Pengurusan Sekolah
c. Program Pengurusan Guru
d. Program Pengurusan Pelajar

4P juga bermakna pendekatan pengurusan melalui :


a. Perpaduan
b. Permuafakatan
c. Penyayang
d. Penyokong dan Pendokong

“Q” adalah simbol universal kualiti


PENGURUSAN KURIKULUM
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2006-2010) (Tahun 2007)
1. Program Peningkatan 1. Peningkatan pencapaian Nama Projek
Pencapaian Akademik di akademik di peringkat PMR dan 1. Meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P.
Peringkat PMR dan SPM. SPM
Nama Projek : Peningkatan • Menetapkan sasaran setiap panitia. pada akhir tahun 2006 berdasarkan
1.1 Meningkatkan Pencapaian Akademik keputusan PMR / SPM tahun-tahun dahulu.
keberkesanan aktiviti PMR dan SPM • Perbincangan aktiviti setiap panitia pada awal tahun 2007(Jan.& Feb)
P&P. Objektif : Pencapaian akademik
pelajar di peringkat PMR Pelaksana : Ketua Panitia dan ahli-ahli panitia
1.2 Meningkatkan aktiviti dan SPM meningkat
pencerapan P&P yang dibanding dengan Tarikh perlaksanaan : Sepanjang tahun 2007.
terancang dan berjadual. pencapaian UPSR pelajar-
pelajar berkenaan. Indikator kejayaan : Sasaran tercapai di peringkat PMR dan SPM
1.3 Mewujud suasana Penetapan Dasar : Pengetua, PK1,
kondusif dan persekitaran Guru-guru Kanan 2. Memonitor dan mencerap P&P
yang indah untuk P&P Ketua –ketua Panitia.
Aktiviti : • Pencerapan formal dan berjadual P&P.
1.4 Menanam tabiat membaca 1. Meningkatan keberkesanan
• Buku Perancangan Pelajaran guru disemak secara berjadual.
melalui program aktiviti P&P.
pertandingan membaca 2. Memonitor dan mencerapaP&P • Pemerhatian secara tidak formal melalui rondaan kelas.
“Our Reading Lamp”. 3. Wujudkan suasana kondusif dan
semangat memotivasikan untuk Pelaksana : Pengetua, PK1 dan Ketua Panitia.
P&P
4. Menanam tabiat suka membaca Tarikh Perlaksanaan : Sepanjang tahun 2007.
melalui program “Our Reading
Lamp” Indikator kejayaan :
Pemantauan : Pengetua, PK1, • P&P dijalankan seperti dirancang.
Guru-guru Kanan • Pengurusan kelas bertambah baik.
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2006-2010) (Tahun 2007)
Ketua –ketua Panitia. • Sasaran PMR dan SPM tercapai.

3 Wujudkan suasana kondusif dan semangat memotivasikan untuk P&P


• Mengambil bahagian dalam pertandingan Anugerah Sekolah
Cemerlang Tahun 2007.
• Meneruskan aktiviti pembersihan dan mengindahkan kawasan sekolah
di bawah Program 3K.
Pelaksana : Semua kakitangan dan pelajar sekolah.
Tarikh Perlaksanaan : Sepanjang Tahun 2007.
Indikator kejayaan :
• Bilangan pelawat dan rombongan pelawat bertambah.
• Sasaran PMR & SPM tercapai.

4. Menanam tabiat suka membaca melalui program “Our Reading Lamp”


• Meneruskan program membaca seperti yang dirancangkan pada 2007.
• Mengadakan program pertandingan membaca peringkat sekolah.
• Mengadakan program membaca pelajar T 3 selepas PMR 2007.
• Mengadakan program pertandingan membaca semasa Cuti Akhir Tahun
(Bulan November dan Disember) 2007.

Pelaksana : Pengetua, PK1, semua guru dan semua pelajar sekolah.


Tarikh perlaksanaan : Sepanjang tahun 2007.
Indikator kejayaan :
Bilangan buku yang dibaca
• semasa Penggal sekolah 2007
• selepas PMR 2007
• semasa Cuti Akhir Tahun 2007. (November / Disember)
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2006-2010) (Tahun 2007)
• Bilangan pelajar yang membaca bertambah.

Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi


(Tahun 2006-2010) (Tahun 2007)
2 Program Mengekalkan Mengekalkan Tradisi Tahap Nama Projek
Tradisi Tahap Kecemerlangan Akademik STPM 1. Meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P.
Kecemerlangan • Menetapkan sasaran setiap mata pelajaran STPM pada akhir tahun
Pencapaian Akademik Nama Projek : Mengekalkan Tradisi 2006 berdasarkan keputusan STPM tahun-tahun dahulu.
STPM Kecemerlangan • Perbincangan aktiviti setiap panitia pada awal tahun 2007 (Jan.&Feb)
STPM Pelaksana : Ketua Panitia dan ahli-ahli panitia
2.1 Meningkatkan Tarikh perlaksanaan : Sepanjang tahun 2007.
keberkesanan aktiviti Objetif : Mengekalkan tradisi Indikator kejayaan :
P&P. kecemerlangan • Kecemerlangan STPM dikekal.
akademik STPM dan
• Bialngan pelajar mendapat 4A meningkat.
2.2 Meningkatkan aktiviti memboleh lebih ramai
penceraapan P&P yang pelajar STPM • Bilangan pelajar masuk IPTA 2006 meningkat.
berancang dan berjadual. memasuki IPTA. 2. Memonitor dan mencerap P&P
• Pencerapan formal P&P secara berjadual dan terancang..
2.3 Mewujud suasana Penetapan Dasar : Pengetua, PK1, • Buku Perancangan Pelajaran guru disemak secara berjadual.
kondusif dan persekitaran Guru-guru Kanan • Pemerhatian secara tidak formal melalui rondaan kelas.
yang indah untuk P&P Ketua –ketua Panitia.. Pelaksana : Pengetua, PK1 dan Ketua Panitia.
Tarikh Perlaksanaan : Sepanjang tahun 2007.
2.4 Menanam tabiat membaca Aktiviti : Indikator kejayaan :
melalui program 1. Meningkatkan keberkesanan • P&P dijalankan seperti dirancang.
pertandingan membaca aktiviti P&P. • Pengurusan kelas bertambah baik.
“Our Reading Lamp”. 2. Memonitor dan mencerap P&P • Sasaran STPM dicapai dan Kecemerlangan STPM dikekal.
Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Pelan Operasi
(Tahun 2006-2010) (Tahun 2007)
3. Wujudkan suasana kondusif 3. Wujudkan suasana kondusif dan semangat memotivasikan untuk P&P
untuk P&P • Mengambil bahagian dalam Anugerah Sekolah Cemerlang 2007
4. Menanam tabiat suka membaca • Meneruskan aktiviti pembersihan dan mengindahkan kawasan
melalui program “Our Reading sekolah di bawah Program 3K.
Lamp” Pelaksana : Semua kakitangan dan pelajar sekolah.
Tarikh Perlaksanaan : Sepanjang Tahun 2007.
Pemantauan : Pengetua, PK1, Guru- Indikator kejayaan :
guru Kanan Ketua –
ketua Panitia. • Bilangan pelawat dan rombongan pelawat bertambah.
• Kecemerlangan STPM dikekal..
4.Menanam tabiat suka membaca melalui program “Our Reading Lamp”
• Meneruskan program membaca seperti yang dirancangkan pada 2007.
• Mengadakan program pertandingan membaca peringkat sekolah.
• Mengadakan program pertandingan membaca semasa Cuti Akhir Tahun
(Bulan November dan Disember) 2007.

Pelaksana : Pengetua, PK1, semua guru dan semua pelajar sekolah.


Tarikh perlaksanaan : Sepanjang tahun 2007.
Indikator kejayaan :
Bilangan buku yang dibaca
• semasa Penggal sekolah 2007
• semasa Cuti Akhir Tahun 2006. (November / Disember)
• Bilangan pelajar yang membaca bertambah.
Sasaran Pencapaian Sekolah
Tahun 2006 - 2010
(Peringkat Jawatankuasa Kurikulum)

Penilaian Menengah Rendah (%) – Lulus dengan minimum gred D dalam semua mata pelajaran
Tahun TOV 2006 2006 2007 2008 2009 2010

Tingkatan
1 100 100 100 100 100 100

2 100 100
100
3 100 100

Sijil Pelajaran Malaysia (%) – Lulus dalam semua mata pelajaran


Tahun TOV 2006 2006 2007 2008 2009 2010

Tingkatan
4 100 100 100 100 100 100

5 100 100

Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (%) – Lulus dalam semua mata pelajaran
Tahun TOV 2006 2006 2007 2008 2009 2010
Tingkatan
6 Rendah 100 100 100 100 100 100

6 Atas 100 100