Anda di halaman 1dari 26

621208-03-5678

Soalan 2

Pendidikan di Malaysia bukan sahaja bertujuan untuk memenuhi keperluan

manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum.

Pendidikan sebagai alat perpaduan kaum jelas dinyatakan dalam Penyata

Razak 1956 dan merupakan cabaran paling utama dalam usaha negara

mencapai matlamat Wawasan 2020.

Bagaimanakah anda sebagai seorang pendidik mentafsir hasrat tersebut

dalam mewujudkan perpaduan antara kaum dan memperkasakan sekolah.

Pengenalan

Pendidikan yang terdapat di Malaysia mempunyai hubungkait serta

pertalian yang erat bagi mencapai matlamat Wawasan 2020. Di samping itu juga,

pendidikan memainkan peranan yang penting bukan sahaja bertujuan memenuhi

keperluan manusia tetapi juga untuk meningkatkan perpaduan antara kaum.

Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa perpaduan kaum begitu

signifikan untuk menyumbang ke arah mencapai matlamat Wawasan 2020 untuk

menjadi sebuah negara maju yang mengikut acuan sendiri. Selain itu juga,

pendidikan dijadikan sebagai alat perpaduan antara kaum jelas dinyatakan

dalam Penyata Razak 1956.

1
621208-03-5678

Sesungguhnya pendidikan yang ada pada hari ini telah memainkan

peranan penting di dalam merealisasikan aspirasi negara dalam mewujudkan

perpaduan kaum. Pendidik hari ini telah membuktikan bahawa mereka berjaya

mengimbangkan kewujudan integrasi nasional yang menjamin keamanan dan

kesejahteraan negara.

Menurut Kamus Bahasa Melayu terbitan Fajar Bakti Sdn Bhd, pendidikan

bermaksud sesuatu proses belajar dan juga mengajar. Perpaduan atau

solidarity dapat didefinisikan sebagai satu proses yang menyatupadukan

seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat

membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan bangga

akan tanah air. Di samping itu juga, definisi perpaduan menurut Kamus Dewan

1994 mentakrifkan sebagai penggabungan, peleburan, persesuaian, kecocokan

dan perihal berpadu iaitu bergabung menjadi satu, sepakat dan sebagainya.

Manakala maksud bagi perkataan memperkasakan adalah memantapkan atau

mengukuhkan sesuatu.

Perpaduan kaum dapat dicapai sekiranya guru menerapkan nilai-nilai

murni seperti saling menghormati antara satu sama lain tidak mengira bangsa

dan agama. Secara faktanya, sejarah tidak menipu manusia dan sejarah telah

membuktikan betapa golongan pendidikan menentukan jatuh bangunnya

sesebuah bangsa dan negara.

2
621208-03-5678

Penyataan di atas jika diteliti mampu membawa makna munasabah

terhadap persoalan yang kita hadapi, yang kita tafsir dan yang membuat kita

bertanya apa signifikannnya pernyataan tersebut. Sudah tentulah kita dapat

menyimpulkan bahawa masyarakat dan negara dapat diikat dengan adanya

permuafakatan, persefahaman dan juga kerjasama.

Pendidikan di Malaysia

Pendidikan adalah penting di dalam pembangunan sesebuah negara.

Pendidikan mempunyai nilai ekonomi, nilai politik dan menjamin kemajuan sosial

sesebuah negara.

1. Pendidikan sebelum merdeka

Semasa penjajahan British, sistem persekolahan yang diamalkan adalah dasar

‘pecah’ dan ‘perintah’. Kerajaan British mengamalkan dasar ‘ laissez-faire’

dengan membiarkan tiap-tiap sistem persekolahan itu berkembang mengikut

haluan masing-masing. Kesannya, telah wujud empat sistem persekolahan yang

berbeza di negara kita pada masa itu. Hal ini menyebabkan jurang ekonomi dan

sosial yang semakin ketara dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum. Kaum

Melayu dengan sekolah pondok yang bersifat tradisional memperlihatkan mutu

pendidikan yang amat terbatas dan sekolah-sekolah Melayu ini didirikan atas

daya usaha orang perseorangan. Manakala kaum Cina dengan sekolah Cina

yang diusahakan oleh sukarelawan Cina, sedangkan sekolah Tamil pula

diuruskan oleh kaum India, menakala Sekolah Inggeris pula diambil alih oleh

mubaligh-mubaligh Kristian.

3
621208-03-5678

2. Perwujudan sistem pendidikan kebangsaan

Sistem persekolahan yang berbeza mempunyai haluan masing-masing dan tidak

dapat melahirkan satu identiti bangsa. Atas rasa kesedaran kebangsaan

menerusi pendidikan sebagai alat untuk mencapai perpaduan bangsa, maka

satu jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia

ada. Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak 1956.

Bagaimana Penyata Razak dapat mewujudkan penyatuan kaum

Laporan Penyata Razak 1956 mengemukakan dua cadangan utama yang

menjadi teras pembangunan pendidikan negara kita. Pertama, laporan ini

mencadangkan setiap kanak-kanak diberi peluang mendapat pelajaran apabila

mencapai umur persekolahan. Kedua, mengesyorkan perwujudan satu sistem

pendidikan bagi semua kanak-kanak agar dapat melahirkan rakyat yang bersatu

padu dan berdisiplin.

Bagi mencapai matlamat ini, Penyata Razak mengutamakan sistem

pelajaran kebangsaan yang pertama di Tanah Melayu. Penyata Razak ini

kemudian dijadikan Ordinan Pelajaran 1957 yang mengasaskan satu sistem

bercirikan nasional dan menjamin tempat di sekolah-sekolah rendah bagi setiap

kanak-kanak di negara ini.

4
621208-03-5678

Laporan Penyata Razak mengemukakan cadangan iaitu:


- Mewujudkan pendidikan percuma kepada kanak-kanak yang berumur
6 tahun ke atas
- Mewujudkan satu jenis sekolah, iaitu sekolah kebangsaan yang
menggunakan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
- Mewujudkan sistem pendidikan yang mampu membentuk satu rupa
bangsa

Penyata Razak ini telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran

tahun 1957. Ordinan ini juga mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan

sukatan pelajaran yang sama. Laporan ini turut mengakui tujuan kerajaan untuk

menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar secara langsung berkait

rapat dengan usaha pembinaan negara. Bahasa Melayu digunakan dalam

konteks untuk membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang

berkesan untuk komunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai

dialek. Selain itu, Bahasa Melayu juga dapat membantu pembentukan jati diri

bangsa Malaysia yang menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami.

Bagaimana dasar dan rangka kerja dapat mewujudkan perpaduan dan

pembangunan negara.

Sejarah pendidikan di negara ini, terutamanaya selepas merdeka telah dirangka

bagi pembinaan semula bangsa Malaysia yang bersatu padu dan mempunyai

wawasan hidup bersama berprinsipkan kepada keadilan sosial. Penekanan

kepada konsep ‘Malayanization’ ialah membina satu bangsa Malaysia yang

mempunyai dan taat setia dan cintakan negara serta dapat menyumbang ke

arah masa depan pembangunan bangsa.

5
621208-03-5678

Dasar Pendidikan Kebangsaan

Selepas peristiwa 13 Mei 1969, berlakunya rusuhan kaum yang mengancam

keselamatan negara. Kerajaan menyedari bahawa pendidikan menjadi alat

perpaduan untuk membina rakyat yang bersatu padu dan merapatkan jurang

kemiskinan. Pembangunan pendidikan mestilah selaras dengan ideologi dan

hasrat negara untuk mencapai perpaduan kaum supaya menjadi satu kesatuan

nilai untuk menyatupadukan rakyat dan mewujudkan integrasi nasional. Dasar

Pendidikan Kebangsaan telah menggariskan 14 belas sasaran Kerja Utama bagi

mencapai matlamat wawasan pendidikan. Sasara kerja yang berkait rapat

dengan dengan aspek perpaduan dan pendidikan ialah Perpaduan Negara dan

Kurikulum. Dasar Pendidikan Kebangsaan memberi penekanan terhadap:

(i) Penguasaan dalam kemahiran membaca, menulis dan mengira (3 M);

(ii) Pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah pada tahun 1982;

(iii) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang diperkenalkan pada

tahun 1989

Kurikulum baru ini juga menekankan perkembangan diri pelajar dari segi

jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI). Bertitik tolak dari sinilah hasrat untuk

melahirkan pelajar seperti yang disarankan di atas diterjemahkan dalam Falsafah

Pendidikan Negara (FPN):

“ PENDIDIKAN di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh untuk

mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

6
621208-03-5678

Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara”.

Rakyat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai murni seperti percaya kepada

Tuhan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, setia kepada negara dapat

direalisasikan ke arah:

(i) Perpaduan kaum dan polarisasi kaum;

(ii) Meneguhkan pembentukan sikap kenegaraan;

(iii) Penerapan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia;

(iv) Penerapan nilai-nilai Islam dan

(v) Pembentukan insan yang harmonis dan seimbang

Kesemua penyataan di atas menjadi asas kepada pembentukan Rukun Negara

yang mengamalkan prinsip-prinsip mulia untuk menjadi warganegara yang

bersatu padu, demokratik, adil, toleransi, progresif dan hidup dalam suasana

aman dan makmur.

Penerapan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam rancangan kurikulum adalah

atas kesedaran bahawa:

(i) Sekolah merupakan agen yang menjalankan tugas penyebaran ilmu

pengetahuan dan pembentukan akhlak yang murni bagi kanak-kanak

kita;

(ii) Melalui sistem pendidikan, kanak-kanak akan dilatih atau diasuh

mengikut nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang kita cita-

7
621208-03-5678

citakan. Justeru, adalah penting bagi kanak-kanak diserapkan nilai-

nilai murni dalam proses pendidikan dan mengamalkannya dalam

kehidupan mereka demi mewujudkan perpaduan di antara kaum.

Nilai-nilai murni yang terkandung di dalam Nilai Teras Pendidikan seperti hormat-

menghormati, bekerjasama dan semangat bermasyarakat adalah penting untuk

diterapkan dalam jiwa dan sahsiah para pelajar. Nilai murni telah dilaksankan

dalam kurikulum KBSR yang menekankan konsep perpaduan kaum.

Hemah Tinggi
Keadilan
Baik hati
Kerajina

Berdikari

Kejujura
Hormat n
NILAI TERAS
PENDIDIKAN
(NILAI-NILAI MURNI)
Kesederhanaan
Kebebasan

Rasional
Kebersihan
Fizikal & Mental
Kerjasama

Kasih sayang
Semangat
bermasyarakat
Keberanian
Kesyukuran

8
621208-03-5678

Penerapan nilai-nilai murni dalam pendidikan adalah berdasarkan matlamat

Pendidikan Kebangsaan iaitu pembentukan masyarakat yang bersatu padu.

Nilai-nilai murni yang diterapkan di dalam pengajaran dan pembelajaran di

sekolah seperti menanamkan semangat cintakan nilai-nilai suci dan membentuk

sikap positif yang berguna kepada diri agama dan bangsa. Nilai moral ini

sebenarnya di ambil dan dipetik daripada pelbagai seperti ajaran agama Islam,

Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Confucious.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)

Perdana Menteri Y.A.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi telah pun

melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. Pada 16

Januari 2007. PIPP ini bertujuan melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah dan

mengangkat imej sistem pendidikan negara di mata dunia.

Pelan Induk Pembangunan Pendidikan menggariskan Enam teras

strategik bagi melahirkan modal insan yang cemerlang, produktif dan kreatif ke

arah membentuk Misi Nasional menjadikan Malaysia sebuah negara maju. Enam

teras itu adalah:

1.Membina Negara Bangsa

2.Membangunkan Modal Insan

3.Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

4.Merapatkan Jurang Pendidikan

5.Memartabatkan Profesion Keguruan

6.Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

9
621208-03-5678

Teras pertama iaitu Membina Negara Bangsa menjadi fokus utama bagi tujuan

perpaduan kaum dan merealisasikan Malaysia ke arah negara maju menjelang

tahun 2020.

Membina Negara Bangsa

Matlamat PIPP dalam Membina Negara Bangsa ialah melahirkan pelajar yang

memiliki jati diri, patriotik, bermoral, berpegang teguh kepada ajaran agama,

penyayang, demokratik, liberal, berbudaya saintifik dan hidup bersatu padu.

Antara strategi perlaksanaannya ialah:

(i) Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional

(ii) Memperkasa Bahasa Kebangsaan

(iii) Memupuk kefahaman jelas tentang pendekatan Islam Hadhari

(iv) Memupuk kecintaan terhadap seni,warisan dan budaya bangsa

Memperkasakan Sekolah Kebangsaan

Agenda memperkasakan Sekolah Kebangsaan adalah Teras strategik yang

ketiga di dalam PIPP 2006-2010 bermatlamat iaitu:

(i) Sekolah Kebangsaan sebagai aliran perdana dan menjadi pilihan

utama masyarakat

(ii) Sekolah Kebangsaan sebagai wahana yang paling sesuai untuk

perpaduan kaum

Kedua-dua matlamat ini perlu didokong bersama kerana kita yakin bahawa

Sekolah Kebangsaan merupakan wadah terbaik untuk memupuk perpaduan,

kerjasama dan semangat cinta akan negara dalam diri anak-anak didik kita.

10
621208-03-5678

Misi Kementerian Pelajaran Malaysia ialah membangun sistem pendidikan yang

berkualiti dan bertaraf dunia di samping memperkembangkan potensi individu

sepenuhnya dan memenuhi aspirasi negara. Matlamat negara ialah mewujudkan

satu sistem pendidikan kebangsaan dengan menggunakan pendekatan seperti

berikut:

(i) Semua sekolah pelbagai aliran di bina dalam satu kompleks

(ii) Menyepadukan Sekolah Agama Rakyat/ Kerajaan Negeri serta

Sekolah ‘Missionary’ selaras dengan sistem pendidikan negara

(iii) Memberi penekanan kepada tema dan fokus perpaduan di dalam

aktiviti kurikulum dan kokurikulum

(iv) Sekolah Wawasan

(v) SBP Integrasi

Hasrat murni kerajaan dapat dicapai sepenuhnya melalui:

Penubuhan Sekolah Wawasan

Matlamat menubuhkan Sekolah Wawasan adalah bertujuan memperkukuh

hubungan dan perpaduan pelbagai kaum dalam kalangan pelajar aliran Sekolah

Rendah Kebangsaan dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) Cina dan

Tamil. Dengan menempatkan ketiga-tiga sekolah ini akan dapat menjadi

landasan terbaik untuk mewujudkan integrasi kaumpada peringkat premier lagi.

Tujuan utama penubuhan Sekolah Wawasan adalah:

(i) Mewujudkan semangat muhibah dan perpaduan;

(ii) Merapatkan hubungan antara kaum;

(iii) Integrasi nasional;

11
621208-03-5678

(iv) Melahirkan masyarakat Malaysia yang harmoni dan

(v) Menjayakan dan merealisasikan Wawasan 2020.

Rancangan Malaysia Ke 9 (RMK9)

Rancangan Malaysia Ke 9 merupakan Misi Nasional 2006-2020. Rancangan ini

meliputi Perpaduan Nasional, Modal Insan dan Nilai-nilai Murni. Lima teras

utama di dalam Rancangan Malaysia Ke 9 adalah:

1. Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi;

2. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta

memupuk “minda kelas pertama”.

3. Menangani ketidaksamaan sosial-ekonomi yang berterusan secara

membina dan produktif.

4. Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti hidup dan

5. Mengukuhkan keupayaan institusi dan perlaksanaan.

Dalam usaha untuk meningkatkan akses, ekuiti dan kualiti sistem pendidikan,

sepanjang tempoh RMK9 empat agenda utama yang perlu diberi tumpuan oleh

semua pihak ialah pertama, memperkasakan Sekolah Kebangsaan; agar ia

menjadi pilihan rakyat. Kedua, membangunkan sistem pendidikan yang bertaraf

dunia; agar generasi yang dilahirkan nanti mampu bersaing dalam persaingan

sengit era globalisasi. Ketiga, merapatkan jurang pendidikan, yang merangkumi

jurang di antara bandar dengan luar bandar, jurang di antara yang miskin dengan

12
621208-03-5678

yang kaya; agar tidak ada sebarang golongan yang tercicir dari arus

pembangunan negara. Keempat, mempertabatkan profesion keguruan.

Selain daripada empat agenda utama tersebut kita perlu sentiasa ingat

bahawa tidak sampai empat belas tahun lagi kita akan melangkah ke tahun

2020. Hasrat kita adalah untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan kita

sendiri. Malaysia ketika itu harus menjadi sebuah negara yang bersatu dengan

masyarakat Bangsa Malaysia.

Wawasan 2020

Wawasan 2020 merupakan satu wawasan yang amat mencabar bagi

rakyat Malaysia, khasnya golongan pelajar. Wawasan 2020 ini dikemukakan oleh

Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 hb Februari 1991 (Mok Soon Sang, m/s

105). Wawasan 2020 meletakkan matlamat untuk menjadikan Malaysia sebagai

negara yang maju dalam semua aspek dan dimensi, ekonomi, politik, sosial,

kerohanian, psikologi dan budaya. Hal ini bermakna menjelang tahun 2020,

Malaysia adalah sebuah negara merdeka akan menjadi negara benar-benar

maju, mampu berdikari, progresif dan makmur. Objektif ini hanya dicapai jika

rakyat Malaysia dapat menghadapi dan mengatasi pelbagai halangan atau

rintangan yang dianggap sebagai cabaran.

Peranan pendidikan dalam proses pembinaan bangsa Malaysia perlu

diasaskan kepada Wawasan 2020, iaitu satu gagasan pembinaan masa depan

masyarakat Malaysia yang bertunjangkan kepada Sembilan Cabaran utama. Hal

13
621208-03-5678

ini bertujuan mewujudkan masyarakat adil, demokratik, penyayang(caring),

progresif dan dinamik, masyarakat sains dan teknologi. Wawasan 2020 ini juga

bermatlamat perubahan futuristik Malaysia untuk membangun dan maju

menjelang abad ke-21. Sembilan Cabaran yang dikenal pasti adalah seperti:

1.Pembentuka
n Masyarakat
yang Bersatu
padu
2.
9. Pembentukan
Pembentukan Masyarakat
Masyarakat yang Bebas,
Daya Saing dan Merdeka dan
Makmur Cemerlang

3.
Sembilan Pembentukan
Cabaran Masyarakat
8.Pembentuka
Wawasan Demokratik
n Masyarakat
2020 yang Matang
Keadilan
Ekonomi-
Sosial

4. Pembinaan
Masyarakat
yang
Berakhlak
7. Pembinaan Mulia dan
Masyarakat Utuh.
Penyayang

5.Pembentuka
6.Pembanguna
n Masyarakat
n Masyarakat
yang Toleran
Saintifik dan
Maju

14
621208-03-5678

Sebagai memenuhi hasrat ke arah perpaduan kaum, cabaran yang

pertama merupakan matlamat yang dicita-citakan untuk membentuk sebuah

negara bangsa yang bersatu padu serta menyanjung masa hadapan yang dapat

dikongsi bersama. Menurut cabaran ini, bangsa itu mestilah sejahtera,

berintegrasi di peringkat wilayah-wilayah dan kelompok-kelompok etniknya,

duduk dalam keadaan harmoni berasaskan persamaan hak dan keadilan,

membentuk sebuah “Bangsa Malaysia” yang mempunyai kesetiaan politik dan

dedikasi kepada negara.

Cabaran-cabaran di atas sebenarnya membangkitkan rasa kepada para

pendidik untuk melahirkan insan yang dapat memenuhi kehendak negara dan

seterusnya memperkasakan sesebuah sekolah. Bagi membolehkan Malaysia

mencapai taraf negara maju isu pembentukan satu negara bangsa Malaysia

mempunyai makna yang mendalam kerana ia bermaksud sebuah negara

berdaulat yang rakyatnya tidak dapat diidentifikasikan antara kaum, keturunan

atau warna kulit. Pembentukan satu negara bangsa tanpa rakyatnya mempunyai

satu pemikiran terhadap satu negara dan bangsa. Maka sebarang bentuk

kerjasama ke arah kemajuan negara tidak akan terhasil. Bagi mengisi konsep ini,

para pendidik perlu menekankan istilah-istilah seperti perpaduan negara,

kesetiaan kepada negara, keharmonian dan toleransi perlulah difahami dan

diamalkan.

15
621208-03-5678

Masalah perpaduan kaum

Walaupun sistem pendidikan selama ini mendokong Dasar Wawasan

Negara (DWN) yang tonggaknya ialah perpaduan negara, namun masih terdapat

segelintir pelajar yang masih menghadapi masalah dalam perpaduan kaum

dalam kalangan mereka.

Masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan majmuk telah

mewujudkan masalah polarisasi kaum terutamanya dalam kalangan pelajar.

Masalah polarisasi kaum atau pemisahan kaum dalam kalangan pelajar jika tidak

dibendung akan menimbulkan implikasi yang kurang sihat terhadap negara kita.

Keteguhan sesebuah negara bergantung kepada perpaduan rakyatnya.

Pemisahan kaum antara pelajar-pelajar, boleh menimbulkan permusuhan dan

pergaduhan. Para pelajar tentu sukar bekerjasama untuk mencapai

kecemerlangan dalam pelajaran mereka seolah-olah mengutamakan bangsa

masing-masing sahaja. Hal ini akan menimbulkan pula prasangka dan salah

faham yang pasti merenggangkan hubungan pelajar. Antara faktor yang

menimbulkan situasi tersebut ialah perbezaan kebudayaan dan corak hidup di

samping mengamalkan dan menganuti kepercayaan yang berbeza dan bertutur

dalam bahasa ibunda yang berlainan.

Sesungguhnya, gejala ini perlu dihapuskan demi perpaduan dan masa

hadapan negara. Para pelajar perlu digalakkan untuk berinteraksi dengan rakan-

rakan yang berlainan bangsa. Benih-benih perpaduan perlu disemai di dalam

jiwa pelajar-pelajar semasa berada dibangku sekolah. Hal ini bertepatan dengan

peribahasa yang berbunyi “ Melentur buluh biarlah dari rebungnya “.

16
621208-03-5678

Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk, perpaduan rakyat sangat

penting. Para pelajar perlu berinteraksi ketika berada di sekolah untuk

mengukuhkan perpaduan. Oleh yang demikian, tembok yang memisahkan

pelajar-pelajar dapat dirobohkan. Adakah kita mahu melihat negara kita hancur

angkara sikap para pelajar kita sekarang? Menyedari hakikat ini, langkah-

langkah yang berkesan perlu diketengahkan bagi memupuk semangat

perpaduan kaum dalam kalangan pelajar yang berbilang bangsa dan dalam pada

masa yang sama untuk memperkasakan sekolah.

Bagaimana mewujudkan perpaduan kaum dan memperkasakan sekolah

Perpaduan, merupakan asas kekuatan sesebuah negara. Semua ini dapat

dicapai melalui dasar kerajaan seperti Dasar Pembangunan Nasional, Dasar

Bahasa Kebangsaan, Dasar Kebudayaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Hasrat kerajaan melalui dasar, pelan dan program yang sistematik ini perlu

difahami oleh pelajar yang akan menjadi tonggak negara kelak. Perpaduan kaum

akan dapat diwujudkan melalui beberapa aktiviti di sekolah.

1. Melalui kegiatan-kegiatan kurikulum

Dalam hubungan ini, peranan guru-guru sangat penting. Para guru mesti

menunjukkan contoh yang baik. Guru-guru harus menyedarkan para pelajar

betapa pentingnya perpaduan kaum. Pertentangan antara kaum tidak

menguntungkan sesiapa. Para pelajar harus sedar, “ Bersatu kita teguh, Bercerai

kita roboh”. Hakikat ini perlu disedari dan dihayati bersama. Di dalam kelas,

semua kegiatan kurikulum hendaklah melibatkan semua pelajar tanpa mengira

17
621208-03-5678

kaum. Mereka harus digalakkan berinteraksi dan bergaul antara satu sama lain.

Aktiviti-aktiviti seperti perbincangan, diskusi, forum dan kegiatan akademik yang

lain perlu disertai oleh semua pelajar.

Para guru tidak seharusnya mengamalkan diskriminasi dan

memperlihatkan sikap perkauman. Mereka harus membimbing pelajar-pelajar

agar bermesra dan berinteraksi secara positif. Kerjasama dan komitmen para

guru dan sekolah merupakan faktor utama yang dapat membendung masalah

perkauman antara pelajar.

2. Melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum

Di samping kegiatan di dalam bilik darjah, kerjasama antara pelajar berlainan

bangsa boleh dipupuk melalui aktiviti-aktiviti di luar bilik darjah atau aktiviti-aktiviti

kokurikulum. Dalam hubungan ini, para pelajar perlu digalakkan untuk menceburi

bidang sukan dan permainan, aktiviti kelab dan persatuan dan aktiviti unit

beruniform.

a. Aktiviti permainan dan sukan

Selain menyihatkan tubuh badan, sukan boleh meneguhkan lagi pembentukan

sikap kenegaraan dan moral, misalnya melalui permainan bola sepak dan bola

tampar, pelajar berpeluang:

(i) Berinteraksi dengan pelbagai kaum.

(ii) Mendisiplinkan diri mematuhi peraturan.

(iii) Bekerjasama dalam pasukan.

(iv) Mengamalkan sikap toleransi terhadap rakan.

18
621208-03-5678

b. Aktiviti kelab dan persatuan

(i) Pelajar dapat berinteraksi di antara satu sama lain.

(ii) Berpeluang memupuk nilai-nilai murni seperti kerjasama dan

semangat kekitaan.

(iii) Perpaduan dalam usaha menjayakan projek-projek yang

dirancang oleh kelab dan persatuan mereka.

c. Aktiviti Unit Beruniform

(i) Membentuk sikap kenegaraan melalui aktiviti kawat,

berkhemah, gotong-royong, latihan kecemasan dan lain-lain.

(ii) Menyemai sikap kerjasama, memupuk nilai murni dan

semangat kemasyarakatan.

(iii) Mengajar mereka berbincang dan bertukar-tukar fikiran.

Kesimpulannya, penglibatan para pelajar dalam kegiatan berpersatuan, kelab

dan pasukan beruniform akan mengajar mereka berbincang dan bertukar-tukar

fikiran. Kegiatan-kegiatan ini akan menggalakkan mereka bergaul mesra dan

tahu menghargai pendapat atau pandangan rakan. Melalui kegiatan kokurikulum

dapat menghapuskan benteng yang memisahkan pelajar-pelajar antara kaum.

3. Melalui program-program yang dianjurkan oleh sekolah

Selain daripada aktiviti kurikulum dan kokurikulum ini, demi memperkukuhkan

keharmonian dan perasaan muhibah antara kaum dalam kalangan pelajar

mereka boleh didorong untuk bergaul melalui kerja-kerja berkumpulan atau

berpasukan. Contohnya, pelajar perlu diberi kesempatan untuk merancang

aktiviti-aktiviti penting di sekolah. Mereka boleh diberi peluang untuk merancang

19
621208-03-5678

program sambutan Hari Guru, temasya sukan tahunan dan pesta-pesta

kebudayaan lain. Penglibatan pelajar ini sudah tentu mendorong mereka untuk

berinteraksi dan bergaul. Mereka dapat bertukar-tukar idea dan saling

memahami.

Selain itu, para pelajar patut digalakkan untuk mengadakan lawatan

sambil belajar, perkhemahan dan perkelahan. Aktiviti-aktiviti seperti ini sudah

tentu menggalakkan mereka untuk bergaul mesra. Sehubungan dengan itu, para

pelajar juga boleh digalakkan mengadakan jamuan di dalam kelas. Pada musim-

musim perayaan seperti Hari Raya Puasa, pelajar-pelajar Islam patut

mengadakan jamuan Aidilfitri di dalam kelas, begitu juga dengan perayaan-

perayaan lain seperti Tahun Baru Cina, Deepavali dan juga Krismas. Merayakan

perayaan kaum-kaum lain, memberikan impak yang kukuh dalam hubungan

persahabatan antara kaum. Sesungguhnya aktiviti-aktiviti seperti ini, dapat

menjalinkan hubungan mesra antara pelajar berlainan kaum tanpa perasaan

curiga dan prasangka.

4. Melalui kegiatan gotong-royong dan kerja amal

Para pelajar perlu disemai untuk sentiasa bersifat tolong-menolong dan toleransi.

Contohnya kegiatan gotong-royong yang dianjurkan diperingkat sekolah dapat

mewujudkan semangat yang sayangkan sekolah, cintakan kebersihan dan

memupuk semangat muhibah antara pelajar. Melalui kerja-kerja amal pula

seperti mengadakan pungutan derma bagi mereka yang memerlukan bantuan

dan melancarkan tabung kebajikan sekolah adalah satu usaha murni. Hal ini

sangat sesuai untuk menambahkan pengetahuan dan pengalaman yang

20
621208-03-5678

berguna kepada pelajar dalam perkara-perkara kemasyarakatan dan seterusnya

mengharumkan nama sekolah.

5. Memupuk kesedaran sivik

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan telah diperkenalkan dalam KBSM.

Melalui pendidikan Sivik, pelajar dididik supaya menghormati hak orang lain,

membentuk peribadi mulia dan menjadi model kepada rakan-rakan,

mempamerkan sifat-sifat mulia di sekolah dan di luar sekolah. Mata pelajaran

Sivik dan Kewarganegaraan yang diajar di sekolah akan mewujudkan semangat

kekitaan dan sikap bertanggungjawab pelajar terhadap diri, sekolah, masyarakat

dan negara. Contohnya mereka tidak akan membuang sampah merata-rata

te,pat di sekolah demi menjaga keselesaan orang lain dan alam sekitar. Hal ini

akan mendorong wujudnya hubungan baik sesame insane dan secara tidak

langsung hubungan dapat dipererat.

6. Melalui Pendidikan Sejarah

Mata pelajaran Sejarah telah dijadikan mata pelajaran teras di sekolah

menengah. Bertepatan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan para guru, perlu

menanamkan bibit-bibit kesedaran dan semangat patriotisme bagi tujuan

penyatuan perpaduan dan pembangunan kewarganegaraan. Pelajar perlu peka

bahawa asas-asas pembinaan negara bangsa ini merujuk kepada pendidikan

Sejarah. Sejarah awal ketamadunan bangsa, sejarah perjuangan bangsa dan

sejarah pembinaan semula masa depan nasib bangsa perlu dimantapkan dalam

kurikulum sekolah. Pendidikan Sejarah berperanan sebagai alat sosialisasi bagi

pembinaan bangsa Malaysia. Mengajar mata pelajaran sekolah mempunyai

21
621208-03-5678

kaitan erat dengan proses perpaduan kaum dan membina masyarakat yang

bersatu padu di negara ini. Jelaslah, mata pelajaran Sejarah amat penting untuk

mendidik pelajar mengenal erti nilai patriotisme, nasionalisme da identity bangsa.

Pendidikan Sejarah mempunyai peranan besar untuk generasi muda supaya

celik sejarah seperti menghargai semangat juang generasi terdahulu

mempertahankan hak dan rasa cinta akan tanah air demi kemakmuran bangsa

dan negara. Contohnya pelajar digalakkan menyambut Hari Kemerdekaan

melalui kempen mengibarkan jalur gemilang. Hal ini, dapat melibatkan

penyertaan semua pelajar untuk menyertai perarakan sekaligus memupuk nilai

perpaduan.

7. Melalui program Bahasa

Selaras dengan tujuan kerajaan memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai

alat perpaduan antara kaum pelbagai program Kebahasaan dan Kesusasteraan

boleh dilaksanakan di sekolah. Contohnya dengan mmenganjurkan Minggu

Bahasa, pelajar digalakkan menyertai pertandingan deklamasi sajak, berbalas

pantun, syarahan dan pidato serta pertandingan menulis cerpen. Melalui aktiviti

ini, pelajar dapat berinteraksi sesama mereka menggunakan bahasa Melayu

sebagai bahasa pengantar.

22
621208-03-5678

Kesimpulan

Sebagai orang yang paling hadapan dalam dunia pendidikan, para

pendidik merupakan ‘role model’ dan ‘uswatun hasanah’ bukan sahaja kepada

anak-anak didik tetapi juga kepada keseluruhan anggota masyarakat. Peranan

guru amat berat dan mencabar dalam mencanai dan membentuk anak bangsa

agar aspirasi negara menjadi kenyataan.

Dalam hal ini, semua pendidik harus meletakkan kepentingan nasional

dan negara pada kedudukan paling utama daripada kepentingan masing-masing.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sokongan dan dorongan kepada

usaha-usaha murni dan program-program yang sistematik. Kesemua ini adalah

bertujuan memupuk dan mengukuhkan hubungan antara kaum yang terdapat di

Malaysia tanpa melupakan matlamat dan aspirasi negara dalam menuju

Wawasan 2020 iaitu menjadi negara maju mengikut acuan sendiri.

Sesungguhnya, kejayaan kita melaksanakan dasar-dasar dan program-

program negara yang terbaik mengikut acuan kita sendiri adalah kejayaan

kepada bangsa dan akan menjadi kebanggaan masyarakat seluruhnya.

Aspek-aspek pendidikan yang berasaskan kesepaduan amat penting dan

berkesan untuk mencapai hasrat Falsafah Pendidikan Negara ke arah

memperkembangkan potensi individu yang harmonis dan seimbang dari segi

intelek, rohani, emosi dan jasmani.

23
621208-03-5678

Menyedari betapa pentingnya tujuan untuk memastikan sistem pendidikan

negara menjadi wadah berkesan ke arah memenuhi aspirasi negara, selaras

dengan usaha untuk melahirkan generasi yang bersatu padu, dapat

menyesuaikan diri dalam masyarakat, membina kemajuan dan kesejahteraan diri

serta menyumbang kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Keadaan ini

dapat meletakkan Malaysia setanding dengan negara-negara maju yang mampu

mengangkat sisitem pendidikan negara ke tahap tertinggi dan bertaraf dunia.

Secara tuntasnya, komitmen daripada semua pihak dalam dunia

pendidikan khususnya para guru amatlah diperlukan dalam mewujudkan

perpaduan kaum dan memperkasakan sekolah sekaligus memenuhi wawasan

negara.

24
621208-03-5678

Rujukan

1. Aziz Mahmood, Nilai Teras Pendidikan, Nota Kursus PTK untuk PPP Siswazah

DG48, Maktab Perguruan Sultan Mizan, Besut Terengganu.

2. Malaysia Kita (2007), Panduan Dan Rujukan Untuk Peperiksaan Am, Petaling

Jaya: International Law Book Services.

3. Mingguan Malaysia, Wawancara. Ahad 8 April 2007

4. Mok Soon Sang (2007), Kursus Penilaian Tahap Kecekapan (P.T.K),

Multimedia-Es Resources Sdn. Bhd.

6. Pendidik,Bil 25 /2006.

7. Pendidik, Bil 26/2006, “Perutusan Tahun Baru”, Dato’ Sri Hishamuddin Tun

Hussein.

8. Sejarah Malaysia Tingkatan 5, (1992). Kuala Lumput: Dewan Bahasa Pustaka,

Kementerian Pelajaran Malaysia.

9. Sinar Rohani, Bil 34/2005, JAKIM.

10. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006), Edisi Pelancaran PIPP,

Kementerian Pelajaran Malaysia.

11. Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)2003, Kompetensi (Teras dan Profesional),

Penerbit Femina.

12. http://www.karangkraf.com/dewan

13. http://vlib.unitarklj/.edu.my/htm/wawasan.html

25
621208-03-5678

26