Anda di halaman 1dari 29

670110-03-5136

RINGKASAN EKSEKUTIF

Cita-cita pucuk pimpinan kita, Dato’ Seri Abdullah Hj. Ahmad Badawi untuk melahirkan

modal insan kelas pertama adalah suatu cita-cita yang sungguh murni dan disambut baik

oleh semua pihak. Namun begitu akhir-akhir ini masalah kegawatan tingkah laku

di kalangan para pelajar sering mendepani organisasi pendidikan kita. Sebagai golongan

yang berada di barisan paling hadapan dalam menjayakan wawasan negara atau

golongan pertama yang ‘ menyentuh’ masa depan anak didik kita, peranan guru amat

penting untuk memastikan nilai nasional dapat disempurnakan.

Tugas guru di dalam bilik darjah bukanlah semata-mata menyampaikan isi pelajaran

kepada pelajar, tetapi dalam masa yang sama bertungkus-lumus berusaha untuk

memastikan anak-anak didik dapat memperoleh ilmu dalam suasana pembelajaran yang

harmoni demi mencapai kejayaan yang cemerlang. Kejayaan cemerlang yang akan dicapai

para pelajar ini juga mestilah seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek (JERI)

sejajar dengan kandungan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) iaitu; “Pendidikan di Malaysia

adalah suatu usaha yang berterusan kea rah lebih memperkembangkan potensi individu

secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insane yang seimbang dan harmonis dari

segi intelek, rohani, emosi dan jasmani…” dan Misi Kementerian Pendidikan. Malaysia

ialah ‘ Membangunkan system pendidikan yang berkualiti dan bertaraf dunia bagi

memperkembangkan potensi individu sepenuhnya dan memenuhi aspirasi Negara Malaysia,.

. 1.
670110-03-5136

SOALAN 2.

Pengurusan bilik darjah / makmal yang berkesan akan mewujudkan suasana

pembelajaran yang harmoni.

Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan langkah-langkah yang telah anda lakukan

di bilik darjah demi mencapai kecemerlangan anak didik anda..

JAWAPAN.

PENDAHULUAN.

Untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat berjalan lancar

tanpa gangguan, guru perlu memastikan tingkah laku pelajar dapat dikawal dengan baik.

Hasil kajian mendapati punca kegawatan tingkah laku pelajar di sekolah-sekolah adalah

berakar umbi daripada masalah tingkah laku yang tidak terkawal di dalam bilik darjah. Di

sini kemahiran dan kecekapan guru dalam menguruskan bilik darjah dikatakan dapat

menghindari gangguan tingkah laku dalam sesuatu proses P&P . Pengurusan bilik darjah

yang berkesan adalah sebenar-benarnya pemangkin kecemerlangan anak-anak didik

sebagaimana yang diimpikan semua pihak untuk bersaing dalam pendidikan global masa kini

setearusnya hasrat melahirkan modal insane kelas pertama akan tercapai (Pelan Induk

Pembangunan Pendidikan –PIPP 2006-2010).

.2.
670110-03-5136

Langkah -Langkah Pengurusan Bilik Darjah Yang Perlu Dilakukan Demi

Mencapai Kecemerlangan Anak Didik.

Definisi Pengurusan Bilik Darjah Yang Berkesan

Pengurusan bilik darjah merupakan satu set pengajaran tingkah laku yang kompleks

untuk membentuk dan memupuk suasana bilik darjah yang dapat menyumbang kepada

pengajaran yang cekap dan berkesan (effective and efficient constructions). Oleh yang

demikian, tujuan pengurusan adalah satu usaha membentuk dan memelihara tingkah laku

pelajar yang dapat memudahcarakan pengajaran yang cekap dan berkesan. Keadaan ini

dapat diperjelaskan dalam rajah 1 berikut:

Pengajaran Pencapaian Pelajar

Pengurusan

Rajah 1: Perkaitan Antara Dimensi Pengurusan Dan Pengajaran.

Daripada rajah di atas, kedua-dua fungsi pengajaran dan pengurusan adalah penting dan

saling berkaitan. Fungsi pengajaran adalah untuk mencapai objektif pengajaran, manakala

fungsi pengurusan untuk mencapai objektif pengurusan.

.3.
670110-03-5136

Definisi Kecemerlangan

Maksud “Cemerlang” berdasarkan Kamus Dewan ialah bersinar (bercahaya) dengan

terang, berkilauan, gemilang-gemilang..

Merujuk kepada frasa ‘kecemerlangan anak didik’ sebagaimana yang terdapat dalam petikan

di atas adalah kecemerlangan dari semua aspek, yakni dengan kata lainnya ialah

kecemerlangan yang seimbang dari segi JERI. Keadaan ini dapat diperjelaskan sebagaimana

berikut:

Unsur Intelek: JERI Unsur Rohani


Memberi tumpuan kepada daya Berkaitan dengan kerohanian:
berfikir meliputi cri-ciri: *menyedari dan menginsafi
*mempunyai F kemahiran asas 3M adanya Pencipta
*mendapatkan,meningkatkan dan *menghargai dan mensyukuri
menyebarkan ilmu
askeadaan pemberian Pencpta
semasa*berfikir
bilik secara kritis dan kreatif *memupuk dan membina
darjah*memanfaatkan ilmu untuk diri disiplin kendiri
dan orang lain *membentuk akhlak mulia

Unsur Jasmani
Unsur Emosi Tumpuan kepada
Perasaan jiwa yang kuat meliputi: perkembanganan tubuh badan
*perasaan tenang dan tingkah yang sihat:
laku yang terkawal *menjaga kesihatan badan
*melakukan riadah
*memiliki dan memupuk *mengembangkan bakat dan
perasaan kasih sayang kemahiran teknikal dan
*memiliki semangat kekitaan dan manipulatif
perpaduan *memanfaatkan tenaga fizikal
U untuk berdikari
*menghargai serta menilai *menggunakan tenaga fizikal
keindahan dan kesenian bagi kepentingan masyarakat
*berusaha meningkatkan daya
pengeluaran.

.4.
670110-03-5136
Fasa-Fasa Pengurusan Bilik Darjah

Fasa Pertama:
Mengenalpasti
Keadaan semasa bilik darjah

Fasa
Fasa Kedua: Keempat::
Mengenalpasti Mengenalpasti
Kelakuan FASA-FASA PENGURUSAN Keberkesanan
murid yang BILIK DARJAH Pengurusan
diingini

F
Fasa Ketiga:
askeadaan Memilih dan menggunakan
semasa bilik Strategi pengurusan
darjah F

askeadaan
semasa bilik
darjah
Rajah 2: Fasa-fasa Dalam Pengurusan Bilik Darjah

Berdasarkan rajah, Fasa pertama - mengenalpasti keadaan semasa bilik darjah adalah

bertujuan untuk membandingkan keadaan sebenar dengan keadaan yang dikehendaki,

menentukan keadaan-keadaan yang berpotensi menimbulkan masalah dan menentukan

langkah-langkah pencegahan segera yang diperlukan.

.5
670110-03-5136

Fasa Kedua - mengenalpasti kelakuan murid yang diingini guru pula adalah

bertujuan menentukan suasana ideal yang dikehendaki guru yang membolehkan proses

penyampaian pengajaran dapat dijalankan dengan berkesan . Perlu ditegaskan di sini bahawa

guru yang mempunyai pemahaman yang jelas mengenai objektif pengurusannya, wawasan

yang jelas mengenai kelakuan muridnya, akan lebih berjaya dan berkesan daripada guru yang

tidak memilikinya.

Fasa Ketiga - Memilih dan menggunakan strategi pengurusan. Guru hendaklah

berkeupayaan, mahir dan cekap memahami dan memilih serta mengaplikasikan strategi

pengurusan yang paling sesuai, yang berpotensi tinggi untuk mencapai matlamat yang

diingini.

Fasa Keempat- Mengenalpasti keberkesanan pengurusan, iaitu guru perlu membuat

penilaian terhadap keberkesanan strategi pengurusaan yang digunakan dan menjadikan

penilaian ini sebagai panduan kepada pemilihan strategi pengurusan yang lebih berkesan

pada masa akan datang.

.6.

670110-03-5136
Elemen-elemen Pengurusan Bilik Darjah

Mengurus
rutin bilik
darjah

Mengurus Mengurus
Aktiviti aktiviti
penilaian murid

ELEMEN- ELEMEN

Mengurus
Mengurus bahan
keadaan PENGURUSAN pelajaran
fizikal dan
kemudahan

Mengurus Mengurus
aktiviti disiplin
kumpulan bilik darjah

Rajah 3: Perkaitan Elemen Pengurusan Dengan Pelbagai Aktiviti Pengurusan Bilik Darjah.

.7.

670110-03-5136
Berdasarkan rajah 3 di atas, dapat dihuraikan seperti berikut:

1. Mengurus rutin bilik darjah merujuk kepada aktiviti pengurusan bilik darjah

yang dilakukan setiap hari yang meliputi aktiviti menanda jadual kedatangan,

menyemak keadaan fizikal bilik darjah, penyusunan kerusi meja, mengutip yuran,

memungut buku latihan, menguruskan jadual kerja pelajar dan memastikan segala

peraturan bilik darjah dipatuhi pelajar.

2. Mengurus keadaan fizikal pula merujuk keadaan fizikal bilik darjah meliputi

penyusunan kerusi meja murid, alat-alat, ruang , sudut pembelajaran dan kebersihan bilik

darjah. Ini bertujuan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif..Guru hendaklah

menyediakan jadual kerja berkaitan pembahagian tugas di kalangan pelajar.

Jadual kerja diperlukan untuk memastikan suasana kelas sentiasa dalam keadaan ceria dan

bersih. Dengan mematuhi jadual ini juga, diharapkan dapat memupuk semangat kerjasama

dan saling bertanggungjawab dikalangan pelajar di dalam bilik darjah.

3. Mengurus Aktiviti Kumpulan.. Di bawah program KBSR & KBSM terdapat dua

cara pembentukan kumpulan, iaitu kumpulan yang berdasarkan pelbagai kebolehan, dan

kedua kumpulan berdasarkan kebolehan yang sama.

..8
670110-03-5136

Di sini guru perlu mengenal pasti tahap kumpulan pelajar melalui ujian pencapaian.

Dengan adanya aktiviti kumpulan seperti ini guru akan dapat melaksanakan pengurusan

kelas dengan lebih mudah dan sistematik. Pelajar dapat belajar berdasarkan kebolehan

mereka dengan selesa dan gembira tanpa ada rasa tekanan.

4 Mengurus Bahan Pelajaran. Bahan pelajaran terdiri daripada bahan pengajaran

,bahan pembelajaran dan bahan rujukan. Bahan –bahan pelajaran itu memainkan

peranan penting dalam aktiviti P&P.Guru menggunakan bahan rujukan untuk merancang

aktiviti pengajaran, dan bahan pengajaran untuk menyampaikan konsep dan cara yang

lebih berkesan. Murid menggunakan bahan pembelajaran untuk mempelajari konsep dan

kemahiran dengan cara yang lebih berkesan dan seronok.

Pemilihan bahan pengajaran dapat membantu guru menyampaikan isi pelajaran

dengan tepat dan tidak perlu menggunakan banyak perkataan untuk membuat huraian.

Penggunaan bahan bantu mengajar seperti carta, bahan edaran dan sebagainya dapat

menjimatkan masa kerana guru tidak perlu menulis maklumat yang banyak di papan tulis.

Selain daripada itu, yang paling penting penggunaan bahan pengajaran ini dapat

merangsang minat murid untuk menumpukan perhatian kepada pelajaran.

Manakala penggunaa bahan pembelajaran dapat membantu murid membuat

hubungkait antara benda konkrit dan abstrak, dapat mengukuhkan ingatan dengan lebih

lama ,juga dapat membantu menyelesaikan masalah secara sendiri

.9.

670110-03-5136
dan yang terakhirnya dapat digunakan sebagai alat untuk aktiviti pengayaan dan pemulihan.

5. Mengurus Aktiviti Penilaian.. Mengikut D Stufflebeam, iaitu penyunting buku

‘Education Evalution and Decision Making’, penilaian ditakrifkan sebagai proses

menentukan , mendapatkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat

pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya. Guru perlu membuat penilaian terhadap

keberkesanan strategi/aktiviti yang digunakan sebagai panduan untuk merancang

strategi P&P yang lebih berkesan pada masa akan datang.

6. Mengurus Disiplin Bilik Darjah. Dalam konteks pengurusan bilik darjah,

mengawal disiplin pelajar adalah tanggungjawab utama guru.Guru bertanggungjawab

menetapkan peraturan bilik darjah dan memastikan peraturan tersebut sentiasa dipatuhi

pelajar. Kecekapan guru menguruskan disiplin bilik darjah dengan berkesan akan

menghasilkan pencapaian objektif pelajaran yang optimum dan seterusnya pemupukan nilai-

nilai moral dapat dilakukan dengan mudah. Laporan Jawatakuasa Kabinet menyatakan

Matlamat Pendidikan Negara ialah untuk melahirkan generasi pelajar yang berdisiplin dan

bermoral tinggi.

.10.

670110-03-5136
7. Mengurus Aktiviti Murid. Guru perlu membuat perancangan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran yang sesuai dengan mengambil kira perkara-perkara berikut:

• Kaedah pengajaran pembelajaran yang berpusatkan murid

• Keselamatan – keadaan yang kondusif, persekitaran dan peralatan yang

sealamat.

• Pemikiran – merangsang cetusan idea, menggalakkan pemikiran secara

terbuka dan sesuai dengan tahap pemikiran murid.

• Kemahiran maklumat – menggalakkan murid mengaplikasi ICT untuk

mengakses maklumat , memproses maklumat dan menambah nilai kepada

maklumat.

• Bahasa yang digunakan - menggunakan bahasa yang mudah difahami

pelajar dan bahasa yang halus

• Nilai murni dan emosi – iaitu tidak menyentuh sensitivity kaum dan

agama, pembentukan keyakinan diri, semangat berpasukan, peka terhadap

situasi setempat dan membentuk sikap yang positif.

.11.

670110-03-5136
Persediaan Mengajar

Rahaj 4: Komponen – komponen Persediaan Mengajar

*Butiran Am
*Pengetahuan Lepas
Komponen Persediaan *Kemahiran
*Objektif Pelajaran
*Penggabungjalinan
*Sumber P&P
*Penerapan Nilai

Perkembangan
*Isi Pelajaran
*Kemahiran
Komponen Penyampaian *Strategi Pengajaran
* Strategi Pengajaran
*Pembelajaran
*Nilai
*Penggunaan Sumber

*Jenis dan Cara Penutup


*Aktiviti Susulan
Komponen Penutup *Penilaian Objektif Pelajaran
*Rumusan atau Kesimpulan
*Pengubahsuain.

.
12.
670110-03-5136

Contoh Persediaan Mengajar Berdasarkan Komponen-Komponen


Persediaan Mengajar.

Modul pembelajaran yang dipilih bagi contoh persediaan mengajar di sini ialah

“Modul Pembelajaran Konstruktivisme”, iaitu satu modul pembelajaran yang berpusatkan

pelajar, yang dihasilkan setelah terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam Modul

Pembelajaran Behaviorisme ( menekankan kepada teori tingkah laku) dan Modul

Pembelajaran Kognitif (menekankan kepada teori kognitif sebagai ukuran pencapaian

objektif akhir pelajaran) Dalam era pendidikan global, matlamat Kementerian Pelajaran

Malaysia (KPM) melalui Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 - 2010, ingin

melahirkn modal insane yang cemerlang dan seimbang. Modul Konstruktivisme ialah modul

pengajaran yang berpusatkan pelajar dan lebih menekankan kepada pencapaian kognitif dan

tingkah laku. Jelasnya modul ini lebih menggalakkan pelajar berfikir sendiri untuk

mewujudkan pengetahuan baru hasil gabungan pengetahuan sedia ada dengan maklumat baru

yang diterima melalui proses P&P yang terancang dan bersistematik.

“They are constructing their own knowledge by testing ideas and approaches based

on their prior knowledge and experience, applying these to a new situation and intergrating

the new knowledge gained with pre-existing intellectual constructs”

(Briner, M., 1999)


.

13.

670110-03-5136

“Konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa

manusia membina pengetahuan sendiri. Ini bermakna bahawa sesuatu pengetahuanyang

dipunyai oleh seseorang individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh

Individu tersebut, dan bukan sesuatu maklumat atau pengajaran yang diterima secara pasif

dari luar. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada pemikiran seseorang individu

kepada pemikiran individu yang lain. Sebaliknya, setiap insane membentuk pengetahuan

sendiri dengan menggunakan pengalaman secara terpilih.”

( Nik Azis Nik Pa, 1999)

Contoh persediaan mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup.

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup

Tingkatan : 1A

Masa : 80 minit

Bil. Pelajar ; 20 orang

Tajuk : Pemakanan Dan Pengurusan Sajian

Bahan Bantu Mengajar : Kertas Edaran ( carta pyramid makanan),

Gambar makanan yang sesuai.

Objektif : Pada akhir pelajaran, pelajar akan dapat:

i. menjelaskan kepentingan nutrien kepada tubuh

manusia
ii. menyatakan kesan kepada tubuh manusia jika

kekurangan nutrient-nutrien penting

14.

670110-03-5136

iii. mengkelaskan makanan mengikut kesuaian

pyramid makanan.

Nilai : Tidak membazir dan berjimat cermat

Unsur patriosme : Bersyukur dengan keamanan nagara Malaysia.

Langkah-langkah Pengajaran:

1. Set Induksi:

i. Guru bertanya kepada pelajar siapa yang tidak bersarapan sebelum ke sekolah

ii. Dengan menggunakan kaedah sumbangsaran, guru bertanya apakah jenis-jenis

makanan yang sesai diambil sebagai sarapan.

iii. Pelajar menyatakan pelbagai jenis makanan untuk sarapan yang mereka tahu.

iv. Guru menerangkan pelajar boleh mengambil apa sahaja jenis makanan untuk

sarapan,asalkan seimbang dan berkhasiat.

v. Pelajar dibahagikan kepada empat kumpulan

2. Penyampaian Isi Pelajaran:

i. Guru mengedarkan carta pyramid makanan yang dikosongkan.

ii. Pelajar mengenalpasti bahagian yang paling atas dalam carta pyramid

makanan adalah kumpulan makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang
sedikit, bahagian tengah menunjukkan kumpulan makanan yang diambil dalam

kuantit makanan yang boleh diambil dalam kuantiti yang banyak.

15.

670110-03-5136

iii Pelajar berbincang untuk mendapatkan maklumat daripada ahli kumpulan

mengenai jenis-jenis makanan dan kuantiti makanan yang perlu diambil dalam

kuantiti yang sedikit, diambil dalam kuantiti sederhana, dan diambil dalam

uantiti yang banyak.

iv. Setiap kumpulan dikehendaki mengisi carta pyramid makanan dengan jenis

makanan yang sesuai mengikut keperluan nutrien.

v. Setiap kumpulan dikehendaki menerangkan sebab-sebab mengapa jenis-jenis

Makanan dalam carta pyramid makanan perlu diambil dalam kuantiti yang

berbeza

vi. Pelajar mula berbincang dan bekerjasama menyediakan tugasan mengikut

kumpulan.

Langkah 3.

i. Guru menyediakan carta pyramid makanan yang dikosongkan pada papan gulung

yang digantung di hadapan kelas.

ii. Guru meminta ketua kumpulan membentangkan hasil kerja kumpulan masing-

Masing .
iii. Ketua setiap kumpulan menyatakan jenis-jenis makanan yang perlu diambil

berkaitan dengan sebab dalam kumpulan yang berbeza tadi.

iv. Murid menyerahkan hasil kerja kumpulan kepada guru.

16.

670110-03-5136

v. Guru memilih secara rawak seorang ketua kumpulan untuk membentangkan

kepada kelas tentang kepentingan memilih makanan berdasarkan pyramid

makanan .

Langkah 4

Penutup

i. Guru membuat kesimpulan tentang hasil pembelajaran hari ini dengan

menerapkan nilai –nilai kesyukuran bahawa pelajar patut bangga dan merasa

bertuah tinggal di bumi Malaysia yang aman. Nilai lain ialah bersikap berjimat

cermat, jangan makan ikut selera, tetapi makan ikut keperluan.

ii. Guru menyediakan aktiviti susulan untuk disiapkan oleh pelajar di rumah.

Kesimpulannya, contoh persediaan mengajar tersebut jelas memperlihatkan bahawa

pelajar diberi ruang sepenuhnya untuk meransang daya berfikir, mencetus idea dan

berinteraksi bersama rakan dan guru. Keadaan seperti ini mampu menjadikan pelajar

berfikiran kritis dan kreatif, berinovasi dan sekaligus mendapat kemahiran bersosial
.Kecemerlangan pelajar inilah yang seterusnya menjana kecemerlangan pendidkan dan

seterusnya mampu “ Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan “ (teras ke-6

PIPP)

17.

670110-03-5136

Sifat Peribadi Guru.

Kecemerlangan anak didik di dalam bilik darjah yang kondusif, tidak boleh lari

daripada ‘tunggak kecemerlangan’ di bilik darjah itu sendiri, iaitu individu yang bergelar

‘GURU’., Aspek-aspek pengurusan kelas yang berkesan, perancangan persediaan

mengajar yang baik dan bersistematik dan pemilihan strategi pengajaran pembelajaran

yang berkesan dan menarik minat pelajar hanya akan dilakukan oleh guru yang

cemerlang. Untuk menghasilkan kecemerlangan kepada anak didik, guru terlebih

dahulu perlu mempamerkan sifat-sifat guru cemerlang samada dari aspek pengurusan

bilik darjah mahu pun aspek pengurusan diri guru itu sendiri., kerana tanpa

kecemerlangan di pihak guru adalah mustahil untuk melahirkan anak didik cemerlang.

Sifat-sifat kecemerlangan guru dapat dilihat daripada beberapa aspek:

1. Kecemerlangan Profesion..

Kecemerlangan guru dari sudut profesion memerlukan seorang guru itu

mempunyai kemahiran intelek dan latihan iktisas yang mencukupi dan mempunyai
tatasusila perkhidmatan. Mengikut Kamus Dewan, ‘profesion’ ialah suatu bidang

pekerjaan khasnya yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang

tinggi dan latihan yang khas.

Manakala mengikut Mok Soong Sang (1996), konsep ‘profesionalisme’

dirumuskan seperti berikut; ‘Suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang

yang

18.

670110-03-5136

mempunyai kelulusan dan latihan iktisas yang cukup bermutu, bersikap jujur, dedikasi,

bertanggungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas, serta mematuhi

kod etika yang ditentukan oleh organisasinya’

Jelas di sini bahawa sebelum seseorang guru itu dapat menjadi guru cemerlang dan

dapat mengajar di dalam bilik darjah , terlebih dahulu dia perlu menerima latihan dalam

bidang perguruan untuk menjadi guru yang bertauliah yang diiktiraf oleh kerajaan

Malaysia..

2. Kecemerlangan Sahsiah

Guru yang cemerlang di bidang akademiknya masih tidak bermakna jika tidak

mempunyai kecemerlangan sahsiah diri. Di sini amat penting bagi seseorang guru

mempunyai sahsiah diri yang baik dan dapat dihormati serta dicontohi oleh murid di
dalam bilik darjah. Sahsiah diri yang baik merangkumi tingkah laku dan sikap yang elok,

bersabar, bermurah hati dan sentiasa bersifat tenang.

Kesabaran adalah sahsiah diri guru yang paling dituntut, terutama ketika berhadapan

dengan pelajar-pelajar di dalam bilik darjah . Dengan sifat kesabaran yang tinggi pada

diri seseorang guru dalam mendidik pelajar, ia dapat meningkatkan keyakinan diri

pelajar seterusnya mampu menarik minat pelajar untuk terus mengikuti proses P&P di

dalam bilik darjah.

Guru yang menepati masa juga dikatakan guru yang bersahsiah baik.Guru yang selalu

menepati masa dalam apa jua tindakan, terutama menepati masa untuk P&P di dalam

19.

670110-03-5136

bilik darjah dapat mendidik dan memberi teladan kepada pelajar. Sikap guru seperti ini ini

akan memberi gambaran kepada pelajar bahawa mereka dihormati guru kerana tidak

membiarkan mereka menunggu lama kedatangan guru untuk memulakan sesuatu sesi

pelajaran. Kepentingan menjaga masa in ditegaskan dalam Al-Quran, surah Al-Asr (1-3),

yang bermaksud;

‘Demi Masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang

beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran dan

berpesan-pesan dengan kesabaran.’

Dengan mempunyai sahsiah diri yang baik, seseorang guru itu akan dapat

menguruskan pengajaran dengan berkesan. Sesungguhnya bagi menjana anak didik


cemerlang dalam dunia pendidikan global hari ini, guru seharusnya mempamerkan ciri-ciri

sahsiah diri yang baik, yang mampu dijadikan ikon kepada pelajar mereka.

3. Kecemerlangan Emosi.

Seseorang guru yang memiliki kecekapan emosi yang menonjol akan menampilkan

tingkah laku kerja yang cemerlang. Guru seperti ini akan sentiasa tahu diri, mampu

memimpin diri sendiri dan bekerja tanpa pengawasan orang lain. Guru yang memiliki

kecerdasan emosi ini akan sentiasa memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar untuk

meningkatkan kecemerlangan di dalam bilik darjah.

20.

670110-03-5136

Kecerdasan Emosi (EQ) dapat ditakrifkan sebagaimana berikut:

‘Kemampuan mengenali dan mengendalikan emosi sendiri itulah dinamakan

Kompetensi Kecerdasan Emosi atau EIC (Emotional Intelligence Compentence).

(Salovey & Mayor; 1990)

Dengan perubahan-perubahan yang semakin mencabar dalam system pendidikan

masa kini, kurikulum kita nampaknya terlalu berfokus untuk membentuk minda pelajar dan

agak kurang tumpuan kepada menata emosi pelajar. Di sini guru memainkan peranan penting

untuk menyeimbangkan antara kecerdasan intelek (IQ) dengan kecerdasan emosi (EQ)

pelajar. Guru-guru yang mempunyai EQ yang tinggi akan mampu membentuk kestabilan
emosi pelajar untuk membina sikap tekun, konsentrasi, tenang, teliti dan sabar dalam

memahami isi pelajaran yang sedang dipelajari.

Kemampuan dan kejayaan guru membentuk dan menyeimbangkan pencapaian

pelajar dari segi EQ dan IQ inilah yang akan dapat melahirkan pelajar cemerlang di dalam

bilik darjah. Sesungguhnya kecemerlangan IQ tidak bermakna tanpa kecemerlangan EQ.

Keseimbangan antara kedua-duanya akan dapat melahiran modal insane yang benar-benar

bermakna.

4. Kemahiran IT

Bidang pendidikan sentiasa berkembang pesat dan mengalami perubahan mengikut

tuntutan zaman, perkembangan pesat percantuman teknologi. Teknologi telekomunikasi

dan internet serta globalisasi dunia telah banyak membawa cabaran

21.

670110-03-5136

kepada kita, khasnya para guru. Perubahan mendadak ini banyak merubah cara gaya

proses P&P dalam dunia pendidikan, umpamanya muncul pembelajaran ‘online’

Apa-apa pun cara gaya dalam proses P&P di dalam bilik darjah, samada daripada

corak pengajaran ‘chalk and talk’ hingga kepada corak pembelajaran ‘online’ semuanya

memerlukan komitmen dan kemahiran yang tinggi daripada guru. Pendidik hari ini telah

bersikap produktif, proaktif dan responsive terhadap kecanggihan teknologi ini. Sebagai

pemangkin pendidikan cemerlang dan berkualiti, guru-guru hendak atau tidak, perlu

menyiap dan melengkapkan diri mereka dengan kemahiran IT kerana computer telah
dijadikan sebagai kurikulum di sekolah.Penubuhan sekolah bestari merupakasn satu bentuk

kurikulum yang memerlukan profesion keguruan tahu menguasai teknologi maklumat.

Penubuhan sekolah bestari ini merupakan salah satu projek ‘Flagship Applications’ dalam

Koridor Raya Multimedia (MSC) iaitu pusat penyiaran antarabangsa dan serantau.

Selain daripada penubuhan sekolah bestari, projek SchoolNet juga satu proses

pembestarian sekolah . Melalui projek SchoolNet, sekolah-sekolah yang terlibat telah

dilengkapi dengan internet berteknologi tinggi dan jalur lebar samada menggunakan

teknologi ADSL, VSAT atau pun internet wireless.

Begitu kesungguhan pihak kerajaan lakukan demi mendedahkan pelajar-pelajar

kepada pengetahuan IT yang secara tidak langsung membuka mata pelajar di kawasan

pedalaman untuk memanfaatkan teknologi IT. Oleh itu sebagai guru yang menggalas

wawasan negara untuk mencapai taraf negara maju 2020 dan demi menghadapi gelombang

perubahan system pendidikan yang terlalu mencabar ini, guru-guru janganlah memandang

22.

670110-03-5135

sepi segala perbekalan computer yang dihantar ke sekolah – sekolah yang melibatkan

perbelanjaan jutaan ringgit. Jadi sebagai golongan yang berada di barisan paling hadapan

gurulah individu yang bertanggungjawab sepenuhnya menggerak dan merangsang para ke

arah menjayakan sepenuhnya projek sekolah bestari dan projek SchoolNet sebagai

melengkapkan diri menghadapi arus pendidikan global dan mempunyai kemampuan bersaing

di pasaran pekerjaan antarabangsa iaitu modal insane yang mempunyai nilai ekonomi

(k-ekonomi).
5. Bekerja Sebagai Ibadah

Konsep bekerja sebagai ibadah, akan menimbulkan sikap dedikasi, ketekunan, amanah,

bertanggungjawab dan ikhlas. Keseronokan bekerja akan lahir daripada sikap positif terhadap

tugas dan sesuatu tugas itu dapat dihasilkan daripada inisiastif sendiri. Dengan menganggap

pekerjaan sebagai sesuatu ibadah, guru seharusnya menyedari bahawa anak didik di dalam

bilik darjah itu adalah amanah yang wajib disempurnakan hak mereka sebagai pelajar, iaitu

mereka wajib diajar dan dididik dengan sebaik mungkin. Dengan menyedari hakikat ini,

guru-guru akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas. Guru yang

ikhlas menjalankan tugasnya akan merasa bersalah jika terdapat pelajarnya yang gagal

mencapai objektif pelajaran yang telah ditetapkan. Guru sedaya mungkin akan memastikan

pelajar dapat menerima apa saja ilmu yang disampaikan di dalam bilik darjah tanpa ada apa-

apa diskrimiknasi antara pelajar, baik dari segi pencapaian pelajar atau status social.

23.

670110-03-5136

Guru adalah seorang pemimpin kepada pelajar di dalam bilik darjah.

‘ Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah bertanggungjawab ke atas apa

yang dipimpin’.

Kesimpulan.
Haikatnya, kejayaan agenda pendidikan negara yang digarap sedemikian rupa oleh

pihak kerajaan , khasnya Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM), bergantung sepenuhnya

kepada keberkesanan perlaksanaan berdasarkan system pendidikan Negara.

Sebagai golongan yang berada di barisan paling hadapan dalam usaha

mempertingkatkan kualiti system pendidikan Negara, peranan yang dimainkan guru adalah

tidak ternilai. Pelbagai dasar dan pelan induk yang digarapkan kerajaan tidak akan berhasil

tanpa perlaksanaan berkesan daripada guru serta kesungguhan guru di setiap pelosok.

Dunia yang semakin bersifat global menuntut kepada perubahan minda dan lonjakan

prestasi daripada kerjaya perguruan. Sehubungan dengan itu, guru perlu terus menyambut

cabaran melahirkan generasi modal insane berdaya saing dan berfikiran global.

Bagaimana pun pada masa yang sama, guru juga perlu tetap berakar kepada nilai dan

budaya tempatan serta perlu peka dan perihatin dengan perkembangan terbaru dalam

pelbagai ilmu dan kemahiran terutama dalam bidang pendidikan.

24.

670110-03-5136

Guru juga perlu bersedia merintis perubahan demi meningkatkan profesion itu selari

dengan usaha kerajaan menjana modal insane cemerlang dan gemilang, bukan terbilang

tetapi ramai. Jika seseorang guru dapat melakukan tugasnya dengan penuh tanggungjawab

dan ikhlas, nescaya pelajarnya akan berjaya menerokai pembelajaran mereka lebih daripada

apa yang diharapkan guru mereka.


‘Bak kata pepatah; Guru kencing berdiri, murid kencing berlari’.

25.

670110-03-5136

Bibliografi.

Briner, M. (1999). [ Online] Available:

http://carbon.cudenver.edu/~mry/itc_data/constructivism.html
Nik Azis Nik Pa (1997). Pendekatan Konstruktivisme Radikal Dalam Pendidikan Matematik.

Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.

Mok Soon Sang, (2003), Siri Pendidikan Guru, Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan

Skim Perkhidmatan Guru, Kumpulan Budiman, Subang Jaya.

Pusat Perkembangan Kurikulum, (2001), Falsafah Pendidikan Kebangsaan,

Matlamat Dan Misi,. Kuala Lumpur.

Pusat Perkembangan Kurikulum, (2001), Pembelajaran Secara Konstruktivisme,

Kuala Lumpur.

Hishammudin Tun Hussein, (2007), Dewan Masyarakat, PIPP – Persiapan Paling Getir,

Mac 2007, (11-16)

Siti Aishah Mohd Elias, (2004), Siri Kepimpinan Dan Pengurusan Sekolah,

Mengajar Secara Efektif, Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad,

Kuala Lumpur.

PERAKUAN CALON

Saya akui Tugasan Individu ini adalah hasil kerja saya sendiri
kecuali nukilan dan ringkasan yang stiap satunya
telah saya jelaskan sumbernya.
Tandatangan: ________________________

Nama : ROSLINA BINTI NASIR

No. K/P (baru) : 670110-030-5136

Tarikh :________________________

Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan: _____________________

Nama : _____________________

Cop Jawatan : _____________________

Tarikh : _____________________
KERTAS TUGASAN INDIVIDU

NO, K/P (BARU) : 670110-03-5136

NO. SOALAN : 2

SKIM PERKHIDMATAN : PEGAWAI PERKHIDMATAN PELAJARAN SISWAZAH


(PPPS) DG 44 (P&P)

(untuk diisi oleh pemeriksa)

NAMA : …………………………………………….

TANDATANGAN :………………………………………………

TARIKH :………………………………………………