Anda di halaman 1dari 12

Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 25. Udara Bersih Fokus Utama: SK: 5.1 SP: 5.1.

3 Fokus Sampingan: SK: 1.2 SP: 1.2.6 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menggunakan kata ganti nama diri dengan betul. 2. Menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: Pendidikan Moral 2. Nilai: hormat-menghormati 3. KBT: KB-menghubungkaitkan BCB-bacaan luncuran KP-interpersonal Aktiviti: 1. Bimbing murid memahami penggunaan kata ganti nama diri dengan betul mengikut konteks. 2. Bimbing murid mendengar, memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat di dalam dialog. 3. Murid menggunakan kata ganti nama diri untuk berbual tentang kebersihan udara. 4. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 48. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini. Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 26. Taman Negara Fokus Utama: SK: 1.6 SP: 1.6.2 Fokus Sampingan: SK: 3.5 SP: 3.5.2 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Mencatat maklumat dengan betul. 2. Menyebut aktiviti yang boleh dilakukan di taman negara. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: Pendidikan Jasmani 2. Nilai: bertanggungjawab 3. KBT: KB-menghubungkaitkan BCB-mencatat nota KP-naturalis Aktiviti: 1. Bimbing murid mencatat maklumat yang betul tentang hutan tersebut. 2. Bimbing murid berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang aktiviti di taman negara dengan ayat yang sesuai. 3. Minta murid mencari gambar haiwan dan tumbuhan untuk berbincang. 4. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 49. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 26. Taman Negara Fokus Utama: SK: 2.3 SP: 2.3.2 Fokus Sampingan: SK: 1.3 SP: 1.3.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan sebutan yang betul. 2. Melengkapkan teks dengan perkataan yang betul. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: PSV 2. Nilai: kasih sayang 3. KBT: KB-menjanakan idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid memberikan respons terhadap arahan dengan melengkapkan teks. 2. Pastikan murid dapat membaca dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasikan yang betul. 3. Minta murid menulis nama tumbuhan yang mereka tahu. 4. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 50. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini. Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 26. Taman Negara Fokus Utama: SK: 3.5 SP: 3.5.1 Fokus Sampingan: SK: 1.6 SP: 1.6.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Catat persamaan dan perbezaan maklumat tentang taman negara. 2. Berbicara tentang taman negara dengan rakan. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: PSV 2. Nilai: bertanggungjawab 3. KBT: KB-membandingkan dan membezakan BCB-mencatat nota KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid mencatat dan membandingbezakan maklumat tentang kedua-dua taman negara. 2. Bimbing murid berbicara tentang kedua-dua taman negara tersebut secara bertatasusila. 3. Minta murid membandingbezakan maklumat tersebut dengan rakan. 4. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 51. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 26. Taman Negara Fokus Utama: SK: 4.4 SP: 4.4.1 Fokus Sampingan: SK: 3.2 SP: 3.2.7 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menulis tulisan berangkai dengan betul. 2. Lengkapkan pantun berdasarkan gambar. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: Pendidikan Seni 2. Nilai: kasih sayang 3. KBT: KB-menghubungkaitkan BCB-bacaan luncuran KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid menulis secara mekanis abjad dan perkataan yang dicetak tebal dalam bentuk tulisan berangkai yang betul. 2. Minta murid melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul serta memahami maksud pantun. 3. Minta murid menulis jawapan dalam bentuk tulisan berangkai yang betul. 4. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 52. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini. Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 27. Hari Tanpa Beg Plastik Fokus Utama: SK: 1.7 SP: 1.7.1 Fokus Sampingan: SK: 2.2 SP: 2.2.3 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Membaca ayat majmuk dalam teks. 2. Menulis ayat majmuk dengan betul. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: Alam Mesra 2. Nilai: Bertanggungjawab 3. KBT: KB-menjanakan idea BCB-bacaan luncuran KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid berbincang dan mengemukakan pandangan berdasarkan iklan dan brosur Kempen Hari Tanpa Beg Plastik. 2. Bimbing murid membaca dan memahami ayat majmuk yang terdapat dalam iklan dan brosur. 3. Murid berbincang tentang kebaikan membawa beg sendiri semasa membeli-belah. 4. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 53. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 27. Hari Tanpa Beg Plastik Fokus Utama: SK: 2.4 SP: 2.4.1 Fokus Sampingan: SK: 3.6 SP: 3.6.3 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menulis 3 idea utama tentang kelebihan beg hijau berkaitan teks. 2. Menulis 3 idea sampingan tentang kelebihan beg hijau berkaitan teks. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: Alam Mesra 2. Nilai: Bertanggungjawab 3. KBT: KB-menghubungkaitkan BCB-bacaan luncuran KP-naturalis Aktiviti: 1. Bimbing murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang terdapat dalam teks dengan tepat. 2. Bimbing murid menulis dan menyampaikan maklumat yang betul tentang kesan buruk penggunaan beg plastik kepada rakan menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan bahasa yang santun. 3. Bimbing murid mengenal pasti idea utama dan idea sampingan daripada teks yang diberikan oleh guru. 4. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 54. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini. Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 27. Hari Tanpa Beg Plastik Fokus Utama: SK: 3.5 SP: 3.5.2 Fokus Sampingan: SK: 1.6 SP: 1.6.2 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menghubungkaitkan pilihan jwp yg diperoleh drpd pelbagai sumber. 2. Menjawab soalan dengan tepat. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: Kesihatan 2. Nilai: Hemah Tinggi 3. KBT: KB-menghubungkaitkan BCB-bacaan luncuran KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Minta murid mencatat maklumat tentang pengguna yang bijak drpd poster atauu dialog. 2. Bimbing murid menghubungkaitkan pengalaman mereka dengan maklumat yang telah dicatat itu. 3. Bimbing murid memahami maklumat tentang kepentingan penggunaan bekas makanan sendiri. 4. Pastikan murid dapat mencatat maklumat daripada pelbagai sumber tentang penjagaan alam sekitar daripada pelbagai bahan yang disediakan oleh guru. 5. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 55. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 27. Hari Tanpa Beg Plastik Fokus Utama: SK: 3.5 SP: 3.5.2 Fokus Sampingan: SK: 1.6 SP: 1.6.2 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Mencatat maklumat tentang pengguna yg bijak drpd dialog. 2. Memahami maklumat tentang kepentingan penggunaan bekas makanan sendiri. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: Bertanggungjawab 3. KBT:KB-menghubungkaitkan BCB-bacaan luncuran KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid mencatat maklumat tentang pengguna yg bijak drpd poster dan dialog. 2. Bimbing murid memahami maklumat tentang kepentingan penggunaan bekas makanan sendiri. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 55. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini. Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 27. Hari Tanpa Beg Plastik Fokus Utama: SK: 4.1 SP: 4.1.1 Fokus Sampingan: SK: 3.2 SP: 3.2.4 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menyebut seni kata lagupengguna yang bijaksana dgn jelas. 2. Menulis perkataan dan frasa yg mengandungi dua atau lebih suku kata,diftong,digraf dan konsonan bergabung yg terdpt dlm seni kata lagu dengan cara yg btl.. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: kemahiran hidup 2. Nilai: Bertanggungjawab 3. KBT:KB-menghubungkaitkan BCB-mendungar dgn berkesan KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid menyebut seni kata lagu dengan jelas.. 2. Bimbinng murid menulis perkataan dan frasa yg mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,digraf dan konsonan bergabung yg terdpt dlm seni kata lagu dgn cara yg btl dan tulisan yg kemas. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 56. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 9. Hargai Alam Tajuk: Unit 27. Hari Tanpa Beg Plastik Fokus Utama: SK: 5.1 SP: 5.1.4 Fokus Sampingan: SK: 3.3 SP: 3.3.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menggunakan kata kerja tunggal dengan btl mengikut konteks. 2. Membina dan menulis perkataan dan frasa drpd gambar. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: kerjasama 3. KBT:KB-menghubungkaitkan BCB-bacaan luncuran KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dgn btl mengikut konteks. 2. Bimbing murid membina dan menulis perkataan dan frasa drpd gambar. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 57. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 28 Ciptaan Sains Fokus Utama: SK:1.7 SP: 1.7.2 Fokus Sampingan: SK: 3.5 SP: 3.5.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. mengemukakan pendpt tentang kebaikan dan keburukan menggunakan saterika elektrik. 2. Mencatat maklumat tentang persamaan dan perbezaan kedua-dua saterika. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: hemah tinggi 3. KBT:KB-membandingkan dan membezakan KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid berbincang dan mengemukakan pendapat tentang kebaikan dan keburukan menggunakan seterika orang . 2. Bimbing murid mencatat maklumat tentang persamaan dan perbezaan keduadua seterika di atas berdasarkan jadual secara membandingkan dan membezakan.. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 58-59 Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 28 Ciptaan Sains Fokus Utama: SK:2.4 SP: 2.4.2 Fokus Sampingan: SK: 1.3 SP: 1.3.3 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Membaca dan memahami maklumat drpd gambar. 2. Memberi respon secara lisan dan gerak laku. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: hormat-menghormati 3. KBT:KB-membuat urutan KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid membaca dan memahami maklumat daripada gambar tentang cara membuat teropong mainan mengikut urutan yg btl . 2. Bimbing murid mendengar dan memberikan respon secara lisan dan gerak laku terhadap cara membuat teropong mainan mangikut urutan yg btl. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 60. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 28 Ciptaan Sains Fokus Utama: SK:3.6 SP: 3.6.1 Fokus Sampingan: SK: 5.2 SP: 5.2.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menyambung teks mengikut gambar. 2. Membina ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan akhiran-an dan i. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: berterima kasih 3. KBT:KB-menjana idea KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid menyambung teks berdasarkan gambar dan maklumat tentang kamera digital dgn bhs yg santun . 2. Bimbing murid membina ayat dengan menggunakan perkataan berimbuhan akhiran an dan i yg terdpt dlm teks. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 61. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 28 Ciptaan Sains Fokus Utama: SK:5.1 SP: 5.1.7 Fokus Sampingan: SK: 2.5 SP: 2.5.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik di atas. 2. Melengkapkan ayat tanya dengan kata tanya yang sesuai. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: berterima kasih 3. KBT:KB-menjana idea KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid membaca, memahami dan menaakul bahan grafik. 2. Bimbing murid melengkapkan ayat tanya dengan kata tanya yg sesuai. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 62. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 29 Wah, Lajunya! Fokus Utama: SK:1.6 SP: 1.6.1 Fokus Sampingan: SK: 3.5 SP: 3.5.2 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Berbicara berdasarkan maklumat tentang kereta api elektrik secara bertatasusila. 2. Mencatat maklumat tentang kereta api elektrik drpd sumber lain. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: bertanggungjawab 3. KBT:KB-menjana idea KP-verbal-linguistik Aktiviti: 1. Bimbing murid berbicara berdasarkan maklumat tentang kereta api elektrik secara bertatasusila. 2. Bimbing murid mencatat maklumat tentang kereta api elektrik drpd sumber lain. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 63&64. . Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 29 Wah, Lajunya! Fokus Utama: SK:2.5 SP: 2.5.3 Fokus Sampingan: SK: 3.3 SP: 3.3.2 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Membaca dan menaakul gambar serta maklumat tentang monorel. 2. Mindahkan maklumat tentang monorel ke dlm peta minda. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: berterima kasih 3. KBT:kontekstual KB-menjana idea Aktiviti: 1. Bimbing murid membaca dan menaakuk gambar serta maklumat tentang monorel. 2. Bimbing murid memindahkan maklumat tentang monorel ke dlm peta minda. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 65&66. . Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 29 Wah, Lajunya! Fokus Utama: SK:5.1 SP: 5.1.6 Fokus Sampingan: SK: 3.7 SP: 3.7.2 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Melengkapkan ayat dgn kata hubung yg btl.. 2. Menyambung karangan bukan naratif tentang cara membuat kereta api mainan dgn menggunakan ayaty-ayat yg telah dilengkapkan dgn btl. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: kerrajinan 3. KBT:kontekstual KB-membanding dan membezakan Aktiviti: 1. Bimbing murid melengkapkan ayat dgn kata hubung yg btl mengikut konteks. 2. Bimbing murid menyambung karangan bukan naratif tentang cara membuat kereta api mainan dgn menggunakan ayat ayat yg telah dilengkapkan dgn btl. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s 67. Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 29 Wah, Lajunya! Fokus Utama: SK:3.6 SP: 3.6.2 Fokus Sampingan: SK: 4.4 SP: 4.4.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Melafazkan pantun dgn sebutan dan intonasi yg btl. 2. Menulis pantun lain unttuk menyampaikan maklumat dgn bhs yg santun. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: berterima kasih 3. KBT:kontekstual KB-menghubungkaitkan Aktiviti: 1. Bimbing murid melafazkan pantun dua kerat dlm bukuu teks dgn sebutan dan intonasi yg btl. 2. Pastikan murid dpt menulis pantun lain untuk menyampaikan maklumat dgn bhs yg santun.. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s68. . Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 30 Sains dan Hidupan Fokus Utama: SK:1.6 SP: 1.6.2 Fokus Sampingan: SK: 3.6 SP: 3.6.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menyampaikan maklumat secara bertatasusila. 2. Menulis utk menyampaikan maklumat dgn menggunakan perkataan diksi, frasa dan ayat yg santun. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: kasih sayang 3. KBT:kontekstual KB-menghubungkaitkan Aktiviti: 1. Bimbing murid berbicara untuk menyampaikan maklumat di atas secara bertatasusila. 2. Bimbing murid menulis untuk menyampaikan maklumat di atas dgn menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat yg santun. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s69. . Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 30 Sains dan Hidupan Fokus Utama: SK:2.6 SP: 2.6.1 Fokus Sampingan: SK: 1.5 SP: 1.5.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Membaca petikan dengan lancar. 2. Bercerita semula tentang petikan dgn sebutan dan intonasi yg btl dgn menggunakan ayat majmuk. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: keberanian 3. KBT:KB-menghubungkaitkan KP:interpersonal Aktiviti: 1. Bimbing murid membaca petikan dgn lancar dan mencari makna perkataann yg dicetak berwarna. 2. Bimbing murid bercerrita semula tentang petikan yg dibaca dgn sebutan dan intonasi yg btl dgn menggunakan ayat majmuk. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s70. . Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 30 Sains dan Hidupan Fokus Utama: SK:3.7 SP: 3.7.1 Fokus Sampingan: SK: 4.2 SP: 4.2.1 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Menulis ayat ringkas menggunakan rangkai kata yg diberikan. 2. Mengujarkan ayat ayat dlm karangan dgn sebutan yg jelas. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: kerajinan 3. KBT:KB-menjanakan idea BCB: menulis perenggan Aktiviti: 1. Bimbing murid menulis karangan naratif separa terkawal dgn menggunakan rangkai kata yg diberikan. 2. Minta murid mengujarkan ayat-ayat yg ditulis dlm karangan dgn sebutan yg jelas dan intonasi yg btl melalui penceritaan secara didik hibur. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s71&72. . Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.

Tema: 10 Dunia Sains Tajuk: Unit 30 Sains dan Hidupan Fokus Utama: SK:5.1 SP: 5.1.7 Fokus Sampingan: SK: 1.4 SP: 1.4.4 Objektif: Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat: 1. Melengkapkan ayat tanya yg disediakan. 2. Menyatakan permintaan berdasarkan dialog di atas dgn sebutan dan intonasi yg btl. Pengisian Kurikulum:1. Ilmu: sains 2. Nilai: hormat-menghormati 3. KBT:KB-menjanakan idea BCB: bacaan luncuran Aktiviti: 1. Bimbing murid melengkapkan ayat tanya yg disediakan. 2. Bimbing murid bertutur dan menyatakan permintaan berdasarkan dialog di atas dengan sebutan dan intonasi yg btl secara bertatasusila. 3. Menyiapkan latihan dlm B/A m/s3&74. . Refleksi: ( ) murid yang dapat menguasai kemahiran topik ini.