Anda di halaman 1dari 16

TEMA: SEL UNIT ASAS KEHIDUPAN BAB 2: SEL UNIT ASAS KEHIDUPAN

Subtopik: 2.1 Menyatakan Sel Seba ai Unit A!a! Hi"upan Ha!il P # P: Men enalpa!ti !el !eba ai unit a!a! ke$i"upan Hasil Pentaksiran : B1D2: Men enalpa!ti !el !eba ai unit a!a! ke$i"upan B1D2E1: Menyatakan !el !eba ai unit a!a! ke$i"upan
Arahan: 1. Padankan gambar bunga mawar di bawah kepada unit asas yang membinanya: S(a)an 1A *Aras Rendah+

2. Padankan gambar ibu dan anak di bawah kepada unit asas yang membinanya:

PENTAKSIRAN ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

TEMA: SEL UNIT ASAS HIDUPAN BAB 2: SEL SEBA%AI UNIT ASAS KEHIDUPAN
S(a)an 1A *Aras Tinggi+ Subtopik: 2.1 Me&a$a&i !el. Ha!il P # P: Men enalpa!ti !t'uktu' u&u& "an (un !i !el $ai)an "an !el tu&bu$an Meluki! !t'uktu' u&u& "an (un !i !el $ai)an "an !el tu&bu$an

Ha!il Pentak!i'an: B*D1 Men enalpa!ti !t'uktu' u&u& "an (un !i !el $ai)an "an !el tu&bu$an !e'ta &e&buat pe'ban"in an. B*D1E1 Meluki! !t'uktu' u&u& "an (un !i !el $ai)an "an !el tu&bu$an+ &enyatakan (un !i !etiap !t'uktu' !el !e'ta &en,ela!kan pe'!a&aan "an pe'be-aan "i anta'a ke"ua."ua !el. A'a$an Luki!kan "an labelkan !t'uktu' a&ba'a,a$ !el $ai)an "an !el tu&bu$an. Ha!ilkan &o"el /D "an labelkan !t'uktu' !el $ai)an "an !el tu&bu$an &en unakan pla!ti!in.

Sel tu&bu$an

Sel $ai)an

Subtopik:

2.1 Me&a$a&i !el.

S(a)an 1 *Aras Rendah+

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

Ha!il P # P: Men enalpa!ti !t'uktu' u&u& "an (un !i !el $ai)an "an !el tu&bu$an Meluki! !t'uktu' u&u& "an (un !i !el $ai)an "an !el tu&bu$an Ha!il Pentak!i'an: B*D1: Men enalpa!ti !t'uktu' u&u& "an (un !i !el $ai)an "an !el tu&bu$an !e'ta &e&buat pe'ban"in an. B*D1E2: Meluki! !t'uktu' u&u& # (un !i !el $ai)an # !el tu&bu$an+ &enyatakan (un !i !etiap !t'uktu' !el !e'ta &en,ela!kan pe'!a&aan # pe'be-aan "i anta'a ke"ua."ua !el. A'a$an: %a&ba'a,a$ "i ba)a$ &enun,ukkan pe'ban"in an !el $ai)an "an !el tu&bu$an. Tan"akan 0 1 2 pa"a !t'uktu' !el "ala& ,a"ual be'pan"ukan a&ba'a,a$ !el $ai)an "an !el tu&bu$an te'!ebut.

SEL TUMBUHAN Din"in !el Sitopla!&a 3akuol Nu4leu! Me&b'an !el Klo'o(il Kulit 5uan ko!on 6e4ai' Daun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Me&b'an !el Klo'o(il 6e4ai' Daun Din"in !el Sitopla!&a Din"in !el Sitopla!&a Din"in !el Sitopla!&a

SEL HAI7AN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TEMA: SEL UNIT ASAS HIDUPAN BAB 2: SEL SEBA%AI UNIT ASAS KEHIDUPAN

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

Subtopik: 2.2 Me&a$a&i 8' ani!&a Uni!el # Multi!el Ha!il P # P: Menyatakan &ak!u" o' ani!&a uni!el "an &ulti!el

S(a)an 1A *Aras Rendah+

Ha!il Pentak!i'an: B2D2: Menyatakan &ak!u" o' ani!&a uni!el "an &ulti!el B2D2E1: Me&be'ikan &ak!u" o' ani!&a uni!el "an o' ani!&a &ulti!el A'a$an: 1. I!ikan te&pat ko!on "en an ,a)apan yan !e!uai &en yan "ibe'i: unakan pe'kataan "ala& petak

satu se)

banyak se)

unise)

mu)tise)

a2 Apaka$ yan "i&ak!u"kan "en an o' ani!&a uni!el9 8' ani!&a uni!el te'"i'i "a'ipa"a :::::::::::::::::::::: !a$a,a.

b2 Apaka$ yan "i&ak!u"kan "en an o' ani!&a &ulti!el9

8' ani!&a &ulti!el te'"i'i "a'ipa"a ::::::::::::::::::::::::.

42 Ai' kola& &en an"un i pelba ai ,eni! o' ani!&a iaitu o' ani!&a ::::::::::::::::::: "an o' ani!&a ::::::::::::::::::.

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

Subtopik: 2.2 Me&a$a&i 8' ani!&a Uni!el # Multi!el Ha!il P # P: Menyatakan &ak!u" o' ani!&a uni!el "an &ulti!el

S(a)an 1A *Aras Tinggi+

Ha!il Pentak!i'an: B2D2: Menyatakan &ak!u" o' ani!&a uni!el "an &ulti!el B2D2E1: Me&be'ikan &ak!u" o' ani!&a uni!el "an o' ani!&a &ulti!el A5AHAN: I!ikan te&pat ko!on "en an ,a)apan yan !e!uai. a2 Apaka$ yan "i&ak!u"kan o' ani!&a uni!el9 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: : b2 Apaka$ yan "i&ak!u"kan "en an &ulti!el9 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

TEMA: SEL UNIT ASAS HIDUPAN BAB 2: SEL SEBA%AI UNIT ASAS KEHIDUPAN
Subtopik: 2.2 Me&a$a&i 8' ani!&a Uni!el # Multi!el Ha!il P # P: Me&be'i 4onto$ o' ani!&a uni!el "an &ulti!el Ha!il Pentak!i'an: B/D*: Men enalpa!ti o' ani!&a uni!el "an &ulti!el B/D*E1: Me&be'i 4onto$ o' ani!&a uni!el "an &ulti!el A'a$an: I!ikan te&pat ko!on "en an &enuli! pe'kataan UNISEL ba i o' ani!&a uni!el "an MULTISEL ba i o' ani!&a UNISEL
S(a)an 1A *Aras Rendah+

E/%"ENA

#01RA

A3!E A PARA3ESI/3

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

Subtopik: 2.2 Me&a$a&i 8' ani!&a Uni!el # Multi!el Ha!il P # P: Me&be'i 4onto$ o' ani!&a uni!el "an &ulti!el Ha!il Pentak!i'an: B/D*: Men enalpa!ti o' ani!&a uni!el "an &ulti!el B/D*E1: Me&be'i 4onto$ o' ani!&a uni!el "an &ulti!el A'a$an: 5a,a$ "i ba)a$ &enun,ukkan bebe'apa ,eni! o' ani!&a:

S(a)an 1A *Aras Rendah+

a2 Na&akan !a&a"a o' ani!&a;o' ani!&a yan te'"apat "ala& a&ba'a,a$ "i ata! unisel atau multisel:

Muko': ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: A&eba: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Eu lena: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: Spi'o i'a: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

Subtopik: 2.2 Me&a$a&i 8' ani!&a Uni!el # Multi!el Ha!il P # P: Me&be'i 4onto$ o' ani!&a uni!el "an &ulti!el Ha!il Pentak!i'an: B/D*: Men enalpa!ti o' ani!&a uni!el "an &ulti!el B/D*E1: Me&be'i 4onto$ o' ani!&a uni!el "an &ulti!el A5AHAN:

S(a)an 1A *Aras Tinggi+

Den an &elaya'i inte'net+ an"a "ike$en"aki &en4a'i * a&ba' o' ani!&a uni!el "an * a&ba' o' ani!&a &ulti!el. Lekatkan a&ba'; a&ba' te'!ebut "i "ala& kotak yan "i!ee"iakan "i ba)a$ !e'ta na&akan o' ani!&a;o' ani!&a te'!ebut.
!rganisma /nise)

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

!rganisma 3u)tise)

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

TEMA: SEL UNIT ASAS HIDUPAN BAB 2: SEL SEBA%AI UNIT ASAS KEHIDUPAN
Subtopik: 2.1 Me&a$a&i Sel Ha!il P # P: Menye"iakan !lai" &en unakan p'o!e"u' yan betul
S(a)an 1A *Aras Rendah+

Ha!il Pentak!i'an: B<D=: Men $a!ilkan !lai" "an &en unakan &ik'o!kop B<D=E1: Menye"iakan !lai" &en unakan p'o!e"u' yan betul
Kaca penutup dicondongkan pada sudut 45 ke atas lapisan epidermis bawang perlahan-lahan Lapisan epidermis dalam daun sisik sukulen dikupil menggunakan forceps. Setitis larutan iodin dititiskan ke atas sel epidermis bawang yang telah diletakkan ke atas air suling di atas slaid kaca. ir suling dititiskan ke atas slaid kaca. Kertas turas digunakan untuk menyerap larutan iodin yang berlebihan. Sel epidermis bawang diperhatikan di bawah mikroskop menggunakan kanta kuasa rendah diikuti dengan kanta kuasa tinggi.

A'a$an: Tuli! !e&ula lan ka$.lan ka$ penye"iaan !lai" yan betul untuk &e&e'$atikan !t'uktu' !el tu&bu$an &en unakan !el epi"e'&i! ba)an P'o!e"u': a2

Lapisan epidermis b2 .b2

42 Kaca penutup "2

e2

(2

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

1'

Subtopik: 2.1 Me&a$a&i Sel Ha!il P#P: Menye"iakan !lai" &en

unakan p'o!e"u' yan betul

S(a)an 1A *Aras Tinggi+

Ha!il pentak!i'an: B<D=: MEN%HASILKAN SLAID DAN MEN%%UNAKAN MIK58SK8P B<D=E1: MEN>EDIAKAN SLAID MEN%%UNAKAN P58SEDU5 >AN% BETUL B<D=E2: MEN%%UNAKAN MIK58SK8P DEN%AN BETUL. Tu,uan: Men ka,i St'uktu' !el tu&bu$an "en an &en unakan !el epi"e'&i! ba)an Ba$an: ba)an be!a'+ la'utan io"in+ ai' !ulin 5a"a!: Peniti!+ ?a'u& ten ek+ !lai" ka4a+ ka4a penutup+ &ik'o!kop+ ke'ta! tu'a!+ (o'!ep! A'a$an: Tuli!kan lan ka$.lan ka$ penye"iaan !lai" yan betul untuk &e&e'$atikan !t'uktu' !el tu&bu$an 0!el epi"e'&i! ba)an 2 &en unakan &ik'o!kop P'o!e"u': a2

Lapisan epidermis b2 .b2

42 Kaca penutup "2

e2

(2

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

11

Subtopik 2./: Me&a$a&i Sel Me&bentuk Ti!u+ 8' an "an Si!te& "ala& ba"an &anu!ia Ha!il P # P: Menyu!un o' ani!a!i.o' ani!a!i !el &en ikut u'utan "a'ipa"a yan &u"a$ ke ko&plek! &en unakan i!tila$ !el+ ti!u+ o' an+ !i!te& "an o' ani!&a Ha!il Pentak!i'an B/D=: Men enalpa!ti o' ani!a!i !el. B/D=E1: Menyu!un o' ani!a!i.o' ani!a!i !el &en ikut u'utan "a'ipa"a yan &u"a$ ke ko&plek! &en unakan i!tila$ !el+ ti!u+ o' an+ !i!te& "an o' ani!&a A'a$an: Tuli!kan i!tila$ ba i o' ani!a!i !el yan betul &en ikut u'utan "a'i yan &u"a$ ke ko&plek! "i "ala& kotak yan te'"apat "ala& a&ba'a,a$ "i ba)a$.

77777 777.. 77777

Aras kesukaran: 3/1A#

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

12

Subtopik: Ha!il P#P:

2./ Me&a$a&i Sel Me&bentuk ti!u+ 8' an+ "an !i!te& "ala& ba"an &anu!ia Menyatakan (un !i pelba ai ,eni! !el &anu!ia

Aras kesukaran *3udah+

Ha!il pentak!i'an: B/D<: Me&e'i$alkan ,eni! !el &anu!ia "an (un !inya B/D<E1: Menyatakan (un !i ba i !el epiteliu&+ !el tulan + !el otot+ !el !a'a(+ !el "a'a$ &e'a$+ !el "a'a$ puti$ "an !el pe&biakan. A'a$an: Pa"ankan a&ba'a,a$ "en an (un !i !el "i ba)a$.

Me&ba)a &aklu&at 0i&pul!2 ke !elu'u$ ba"an Men an kut ok!i en ke !elu'u$ ba"an Men $a!ilkan pe' e'akan Te'libat "ala& p'o!e! pe&biakan Melin"un i ba"an "a'ipa"a !e'an an penyakit Melin"un i pe'&ukaan "ala& kulit

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

1,

Subtopik: 2./ Me&a$a&i Sel Me&bentuk ti!u+ 8' an+ "an !i!te& "ala& ba"an &anu!ia Ha!il P#P: Menyatakan (un !i pelba ai ,eni! !el &anu!ia Ha!il pentak!i'an: B/D<: Me&e'i$alkan ,eni! !el &anu!ia "an (un !inya B/D<E1 : Menyatakan (un !i ba i !el epiteliu&+ !el tulan + !el otot+ !el !a'a(+ !el "a'a$ &e'a$+ !el "a'a$ puti$ "an !el pe&biakan

Aras kesukaran *Sederhana+

A'a$an: Tuli!kan NAMA !el "an @UN%SI ba i !el.!el "ala& ba"an &anu!ia pa"a a&ba'a,a$ "i ba)a$.
NA3A SE":77777777777777.. 8/N%SI:

NA3A SE":777777777777777. 8/N%SI:

NA3A SE": 7777777777777777. 8/N%SI:

NA3A SE": 7777777777777777. 8/N%SI:

NA3A SE": 7777777777777777. 8/N%SI:

NA3A SE": 7777777777777777. 8/N%SI:

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

1-

2. Sel otot FUNGSI: Aras kesukaran

Subtopik: Ha!il P#P:

2./ Me&a$a&i Sel Me&bentuk ti!u+ 8' an+ "an !i!te& "ala& ba"an &anu!ia *Sukar+ Menyatakan (un !i pelba ai ,eni! !el &anu!ia

Ha!il pentak!i'an: B/D<: Me&e'i$alkan !el &anu!ia "an (un !inya B/D<E1 : Menyatakan (un !i ba i !el epiteliu&+ !el tulan + !el otot+ !el !a'a(+ !el "a'a$ &e'a$+ !el "a'a$ puti$ "an !el pe&biakan. A'a$an: Luki!kan a&ba'a,a$ !el "an nyatakan (un !inya pa"a na&a.na&a !el "ala& ba"an &anu!ia be'ikutA NAMA !el "an @UN%SI ba i !el.!el "ala& ba"an &anu!ia pa"a a&ba'a,a$ "i ba)a$.
1.Sel darah merah FUNGSI:

3. Sel saraf FUNGSI:

4. Sel epidermis FUNGSI:

5. Sel darah putih FUNGSI:

6. Sel sperma FUNGSI:

7. Sel ovum FUNGSI:


PENTAKSIRAN ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

1.

Subtopik 2.< Menye"a'i &anu!ia a"ala$ o' ani!&a yan ko&plek! Ha!il P # P Me&bin4an kan &en apa &anu!ia a"ala$ o' ani!&a yan ko&plek! Ha!il Pentak!i'an B=D2 B=D2E1 Men $u'aikan &en apa &anu!ia a"ala$ o' ani!&a yan ko&plek! Me&bin4an kan &en enai &en apa &anu!ia a"ala$ o' ani!&a yan ko&plek! "ala& pelba ai bentuk pe'!e&ba$an. Be'"a!a'kan &o"el /D te'an kan ke,a"ian &anu!ia !eba ai o' ani!&a ko&plek!.

A'a$an

PENTAKSIRAN

ERASASKAN SEK!"A# $ SAINS TIN%KATAN 1&2'12

12

Anda mungkin juga menyukai