Anda di halaman 1dari 1

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TINGKATAN 2
SMK KOTA KUALA MUDA
08500 KOTA KUALA MUDA
KEDAH UJIAN BERTULIS 1 JAM
ARAHAN:

1. Kertas soalan ini mengandungi 50 soalan objektif

2. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.

3. Tulis nama dan kelas anda pada ruang yang disediakan.

4. Jawapan anda hendaklah ditandakan pada ruangan jawapan yang disediakan dalam
kertas soalan ini.

5. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu berhuruf
A, B, C dan D. Setiap soalan hanya memilih satu jawapan sahaja.

6. Ceraikan kertas jawapan anda pada mukasurat 6 untuk diserahkan kepada pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan.
PEND SIVIK

4. Kertassoalaninihendaklahdiserahkankepadapengawaspeperiksaanpada
akhirpeperiksaan.

NAMA : .....................................................................................................

TINGKATAN : ....................................................................................................
____________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak termasuk muka hadapan

Dibuat oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

_______________________ _______________________ ________________________


(Ramizu bin Ibrahim) (Mohd Hafeez Bin Hamid) (Mohd Yusof bin Ahmad )
Guru Mata Pelajaran Ketua Panitia Guru Kanan Kemanusiaan
Pend Sivik Pend Sivik SMK Kota Kuala Muda
SMK Kota Kuala Muda SMK Kota Kuala Muda

Anda mungkin juga menyukai