Anda di halaman 1dari 4

Soalan Tugasan :

Saya seorang pemimpin.


Oleh : Puan Mary Kundalan (a104004)
Dalam dunia ini semua orang ada tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Jika seorang lelaki
dia telah diamanahkan untuk menjaga ibubapa dan keluarganya. Jika seorang isteri pula dia telah
di amanahkan untuk menjaga kehormatan suaminya dan mendidik anak-anak supaya menjadi
seorang insan yang berjaya didunia dan akhirat. Oleh itu boleh dikatakan kita tidak terlepas
daripada memikul tanggungjawab masing-masing. Saya sendiri menyedari bahawa saya juga
adalah seorang pemimpin bukan sahaja kepada anak-anak di rumah bahkan di tempat kerja.
Dalam konteks kerja atau profesion perguruan,saya menyedari bahawa setiap guru adalah
termasuk sebagai seorang pemimpin walaupun guru tersebut hanya guru biasa ataupun bergred
lebih rendah. epimpinan adalah unsur yang paling penting dalam sesebuah organisasi
khususnya di sekolah. ejayaan atau kegagalan organisasi sangat bergantung kepada pu!uk
kepimpinannya.
Saya teringat pada salah satu definisi kepimpinan menurut Cook, unsaker dan Co!!ey
(1""#) yang berbunyi " kepimpinan adalah satu proses pengaruh mempengaruhi antara
pemimpin dan pengikutnya untuk men!apai objektif organisasi melalui perubahan-perubahan
yang mereka lakukan. Dalam konteks perguruan yang saya !eburi, saya berkait rapat dengan
murid-murid yang pelbagai ragam. Oleh itu, perhubungan dua hala perlu kepada sikap saling
melengkapi diantara guru dan pelajar itu sendiri.
#ada hemat saya, guru perlu meme!ahkan tembok keegoan dan menganggap murid itu
sebagai anak atau kawan sendiri. $arulah komunikasi dan penyampaian dalam kelas berjalan
dengan suasana yang kondusif. %urid dapat menyatakan masalah dan tidak takut kepada guru
untuk berkongsi suka dan duka. &alaubagaimanapun, saya per!aya bahawa guru perlu ada sikap
tegas. 'uru perlu berubah mengikut keadaan yang sesuai. %urid akan lebih menghormati guru
dan tidak akan naik kepala.
(manah yang perlu dipikul oleh setiap guru amat berat. (patah lagi bila kita
dipertanggungjawab untuk melaksanakannya. $agi saya bukan semua orang boleh melaksanakan
sesuatu tanggungjawab itu. Oleh itu, jika kita mendapat sesuatu amanah yang diberikan pertama
sekali kita tanya diri kita adakah kita sanggup memikul amanah itu) (dakah kita akan mengeluh
dan berputus-asa apabila melaksanakannya nanti. *ngatlah setiap amanah yang telah diberikan
kepada kita akan menjadi titik tolak kepada kejayaan dan kemenjadian anak kita sendiri. Saya
per!aya jika saya tidak melaksanakan amanah dengan baik, kehidupan keluarga saya turut sama
bermasalah terutamanya anak-anak saya. ita harus sentiasa ingat kenapa kita memilih menjadi
guru) (dakah kerana duit atau tanggungjawab) (tau kerana opsyen perguruan ini hanyalah
sebagai jalan terakhir kerana kesusahan mendapatkan perkerjaan kini.
'uru sebenarnya memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan umat sejagat. (tas
bimbingan guru, lahirlah golongan profesional seperti doktor, jurutera, saintis dan lain-lain lagi.
Seperti kata mutiara Sasterawan +egara ,sman (wang, "-ahirnya seorang #erdana %enteri,
Doktor, peguam, dan pensyarah adalah bermula daripada seorang guru biasa yang mengajarnya
ba!a dan tulis.. Dengan kata lain, tanpa guru, siapakah kita) Tepuk dada tanya selera. Dengan
kata lain, guru turut menentukan pembangunan negara dengan melahirkan tenaga mahir dan
pakar-pakar dalam setiap bidang untuk menjamin kemajuan negara. *lti/am dan komitmen guru
telah berjaya men!ambah insan yang berketerampilan dan berdaya saing untuk memartabatkan
pembangunan negara sehingga negara kita dapat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan
negara maju.
$agi saya seorang pemimpin perlu ada !iri-!iri ini supaya kita menjadi pemimpin yang
disenangi masyarakat. #ertama sekali seorang pemimpin mestilah seorang yang bijak. Dia bijak
dalam pembahagian tugas, bijak dalam menguruskan masa, bijak dalam menilai kelebihan setiap
muridnya dan paling penting bijak dalam menjaga hati setiap murid-murid. $erdasarkan
pengalaman saya sendiri, jika kita bijak mengurus masa dan tugas, kita akan mendapat natijah
yang baik. Segala urusan akan dapat dilaksanakan dengan kadar masa yang sepatutnya. Jika kita
bijak mengambil hati murid-murid pula, segala yang kita ajar akan dapat diterima oleh murid-
murid kita. $ahkan murid-murid akan menunggu kedatangan kita ke sekolah atau ke kelas.
Seorang pemimpin yang baik merupakan seorang yang tegas dan bermatlamat. Dia tahu
apa tujuan dia melaksanakan sesuatu perkara itu. Saya sendiri mempunyai motif yang jelas
kepada murid-murid saya. Saya mahukan mereka menjadi insan yang berguna bukan sahaja
berjaya malah terdidik akhlaknya. Saya melihat mereka seperti kain putih yang perlu di!orak
dengan seni-seni dan kelembutan bukan dengan !er!aan dan kotoran hati dan jiwa.
'uru juga perlulah ada ilmu pengetahuan. *lmu yang penting adalah ilmu agama dan
sejarah. enapa saya katakan sejarah penting bagi seorang pemimpin. 0al ini kerana setiap
perbuatan manusia itu akan sentiasa berulang-ulang. Oleh itu, setiap kesalahan yang manusia
lakukan akan berulang. Dengan kata lain, seseorang pemimpin yang bijak dia tidak akan
mengulangi kesilapan manusia yang terdahulu. Tidak dapat saya nafikan, saya bukanlah
sesempurna insan yang lain tetapi saya perlu dan terus belajar dari kesilapan yang telah saya
lakukan sepanjang karier saya sebagai seorang guru. $agi saya, sejarah dan kesilapan
mematangkan kita. Oleh itu, jangan takut mengakui kesilapan sendiri dan sentiasa muhasabah
dan perbaiki kesilapan yang dilakukan
'uru juga perlu mengawal perasaan marah dan egonya. #erkara inilah yang senang
diungkapkan tetapi sukar untuk dilaksanakan. 1mosi kita sehari-hari sering berubah mengikut
situasi yang kita alami. %ungkin disebabkan hal rumahtangga, anak murid kita menjadi mangsa.
Oleh itu, sebagai guru, kita perlu mengawal emosi dan !uba bertindak positif. %urid-murid akan
lebih memahami kita jika kita terlebih dahulu memahami mereka. #engalaman saya sendiri di
sekolah, saya melihat dan merasai sendiri murid-murid saya bising dan bermain di kelas. Tetapi
dengan kaedah pengajaran yang berasaskan teknologi seperti menayangkan slaid, kui/ dan
kaedah yang merangsang minda murid-murid. %ereka lebiih mengambil bahagian dan bergiat
se!ara aktif dan dapat belajar dengan baik. Jadi, pada pendapat saya se!ara peribadi, guru sendiri
perlu menukar kaedah pengajaran sekiranya murid tidak berminat dengan kaedah "!halk and
talk..
#emimpin yang baik akan sentiasa menanyakan anak buahnya pendapat dalam sesuatu
perkara yang dilaksanakan. eadaan ini membolehkan perkara itu dilaksanakan dengan
sempurna nanti. Dalam situasi di sekolah, guru perlu menanya respons anak muridnya mengenai
kefahaman mereka dalam pembelajaran yang diajar. *ni dapat mengelakkan situasi "syok
sendiri.. %ungkin tahap atau aras yang kita ajarkan terlalu tinggi untuk diterima oleh murid-
murid tersebut. Dengan berkongsi pengetahuan dan idea ini bukan sahaja dapat mewujudkan
suasana harmoni se!ara dua hala bahkan men!apai matlamat atau hasrat pendidikan yang
optimum.
Salah satu lagi !iri guru sebagai seorang pemimpin yang amat penting tetapi selalu
dipandang enteng ialah menunaikan janji. Dalam berbi!ara atau semasa didalam kelas, mungkin
berlaku situasi dimana guru akan memberikan imbuhan atau hadiah sekiranya murid-muridnya
dapat menjawab soalan dengan betul. Janji yang diungkapkan oleh guru tersebut akan diingati
oleh murid sentiasa. #emimpin yang mengotakan janji adalah pemimpin yang disenangi dan
diper!ayai oleh orang bawahannya,bukannya berdusta atau menghampakan orang bawahannya.
Dalam situasi di sekolah,impaknya amatlah besar. %urid-murid yang hilang keper!ayaan kepada
guru mereka akan bertindak liar didalam kelas seperti tidak menghormati guru, malas belajar
bahkan tidak berminat untuk datang ke sekolah. Saya yakin, murid-murid per!aya dengan segala
yang diberitahu gurunya. Oleh itu, guru perlu sentiasa berhati-hati dengan pertuturan mereka dan
menepati janji mereka.
$erdasarkan !irri-!iri diatas, saya merasakan bahawa saya adalah seorang pemimpin dan
saya bertanggungjawab dengan orang yang saya pimpin iaitu murid-murid saya dalam
melahirkan mereka sebagai insan yang !emerlang, gemilang dan terbilang selaras dengan hasrat
kerajaan. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh men!apai apa yang saya hajati.