Anda di halaman 1dari 11

SATUAN ACARA PENYULUHAN

TENTANG MORBILI (CAMPAK) DI POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN


RSUP SANGLAH DENPASAR
Hari : Jumat
Tanggal : 6 Juni 2014
Waktu : 30 menit
Tempat : Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Sangla !enpa"ar
Topi# Kegiatan : Pen$uluan Tentang %or&ili '(ampak)
1. LATAR BELAKANG
%or&ili atau $ang le&i dikenal dengan "e&utan #ampak adala "uatu pen$akit akut
dengan da$a penularan tinggi* $ang ditandai dengan demam* kori"a* &atuk di"ertai enantem
"pe"i+ik 'Koplik," "pot) diikuti ruam makulopopular men$eluru- Komplika"i #ampak #ukup
"eriu"* "eperti diare* pneumonia* otiti" media* ek"a"er&a"i dan kematian- Kematian aki&at
#ampak "ering ter.adi pada anak dengan malnutri"i terutama di /egara &erkem&ang- Terapi
dan komplika"in$a men$edot &an$ak "um&er da$a medi" di "e&agian &e"ar 0+rika* 0"ia dan
0merika 1atin-
Se&elum diperkenaikann$a 2ak"in #ampak pada taun 1363* kurang le&i
400-000 ka"u" #ampak $ang dilaporkan* tetapi apa&ila dia"um"ikan "etiap anak terkena
#ampak maka kurang le&i .umla ka"u" #ampak dapat men#apai 3*4 .uta ka"u" per taun-
Setele 2ak"in diperkenalkan* dilaporkan ter.adi penurunan ka"u" #ampak "ampai 335-
Selama taun 13606an "ampai 13706an- Jumla ka"u" $ang dilaporkan menurun "ampai
22-000 6 74-000 ka"u" per taun- Walaupun in"iden #ampak menurun "e#ara n$ata
pada "emua kelompok umur tetapi penurunan ter&e"ar ter.adi pada kelompok u"ia kurang
dari 10 taun- %e"kipun imuni"a"i menurunkan .umla kematian* namun di negara
&erkem&ang mani+e"ta"i pen$akit #ampak "eringkali le&i &erat* dengan #a"e +atalit$
rate "e&e"ar 245* "erta merupakan pen$e&a& kematian pada 800-000 anak "etiap taunn$a-
Pera9at "e&agai &agian integral dari pela$anan ke"eatan ma"$arakat* memiliki
peran penting dalam upa$a promoti+* pre2enti+* kurati+ dan rea&ilitati2e pada ka"u" mor&ili
atau #ampak ini* maka dari itu "eorang pera9at aru" memiliki kemampuan $amg memadai
dalam kon"ep pen$akit* pengka.ian kepera9atan* penegakkan diagno"e kepera9atan*
inter2en"i* implementa"i "erta e2alua"i kepera9atan pen$akit mor&ili demi mem&erikan
pela$anan ter&aik &agi ma"$arakat-
2. TUJUAN
1- Tu.uan Umum
Setela dilakukan pen$uluan diarapkan pe"erta le&i mengetaui tentang pen$akit
%or&ili '(ampak)-
2- Tu.uan Ku"u"
1- Pe"erta dapat memaami tentang pengertian dari %or&ili
2- Pe"erta paam tentang pen$e&a& ter.adin$a %or&ili
3- Pe"erta paam tentang +aktor predi"po"i"i dari %or&ili
4- Pe"erta paam tentang kla"i+ika"i dan mani+e"ta"i dari %or&ili
4- Pe"erta paam tentang pen#egaan pen$akit %or&ili
6- Pe"erta paam tentang penatalak"anaan dan diet "eat pada pen$akit %or&ili
3. MEDIA
a- 1aptop
&- 1(!
#- 1ea+let
4. METODE
a- (erama
&- !i"ku"i:tan$a .a9a&
5. PROSES PELAKSANAAN
Waktu Kegiatan Uraian kegiatan Re"pon "a"aran
4 menit Pem&uka 1- %em&erikan "alam pem&uka
2- %emperkenalkan diri
3- 0per"ep"i
4- %en$ampaikan tu.uan
pen$uluan
1- %em&ala" "alam
2- %endengarkan
3- %endengarkan
4- %endengarkan
20 menit Pen.ela"an
materi-
1- %enggali pengetauan "a"aran
tentang pen$akit mor&ili-
2- %en.ela"kan tentang pengertian
pen$akit mor&ili-
3- %en$e&utkan +a#tor pen$e&a&
ter.adin$a pen$akit mor&ili
4- %en.ela"kan tentang kla"i+ika"i
dan mani+e"ta"i klini" dari
pen$akit mor&ili
4- %en$e&utkan #ara pen#egaan
pen$akit iperten"i-
6- %en$e&utkan penatalak"anaan
1- %engungkapkan
al6al $ang
diketaui
tentang pen$akit
iperten"i-
2- %endengarkan
3- %endengarakan
4- %endengarkan
4- %endengarkan
6- %endengarkan
7- %enan$akan
al6al $ang
dan diet "eat pada pen$akit
mor&ili
7- %em&erikan ke"empatan untuk
&ertan$a
&elum diketaui
4 menit Penutup 1- %en$impulkan materi $ang
tela di&erikan
2- %enge2alua"i pemaaman
"a"aran tentang materi $ang
di&erikan
3- %engu#apkan permintaan maa+
dan "alam penutup
1- %endengarkan
2- %en.a9a&
pertan$aan $ang
di&erikan
3- %em&ala" "alam
6. SETTING TEMPAT
Keterangan :
1- Pen$a.i
2- %oderator
3- Pe"erta
4- ;&"er2er
4- 0nggota
7. PENGORGANISASIAN
3 3 3 3
2 1 laptop
1(!
3
4 4 4
Ketua : /i /$oman !arma$anti
Pen$a.i : <- =- Rendra Wid9am S-
%oderator : /i Putu 0$u Purnama !e9i
;&"er2er : /i %ade Rupika9ati
0nggota : < Wa$an Juniarta Ku"uma
/i Putu Sint$a Paramita
. RENCANA E!ALUASI KEGIATAN
1- >2alua"i "truktur
Ren#ana kegiatan diper"iapkan 2 ari "e&elum kegiatan-
2- >2alua"i pro"e"
Pe"erta $ang adir "e&an$ak 20 orang-
Tempat : di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUP Sangla !enpa"ar
Pe"erta $ang akti+ &ertan$a 405
3- >2alua"i a"il
Pe"erta mampu men.a9a& pertan$aan dan mengulang kem&ali de+ini"i %or&ili-
Pe"erta mampu men$e&utkan +aktor pen$e&a& dan tanda ge.ala dari %or&ili-
Pe"erta mampu men.ela"kan "trategi penanganan dan pen#egaan dari %or&ili-
MORBILI (CAMPAK)
1.P"#$"%&'(#
<n+ek"i menular $ang di"e&a&kan ole 2iru" mor&ili*$ang ditandai dengan ter.adin$a
ek"entama akut 'demam* &atu* *kon.ungti2iti" dan ruam kulit)- <"tila umum $ang dipakai untuk
mor&ili $aitu #ampak-
(ampak adala "uatu in+ek"i akut $ang "angat menular ditandai ole ge.ala prodormal
pana"* &atuk* pilek* radang mata di"ertai dengan tim&uln$a &er#ak mera makulopapurer $ang
men$e&ar ke "eluru tu&u $ang kemudian mengitam dan mengelupa"-
%or&ili adala pen$akit anak menular $ang la?im &ia"an$a ditandai dengan ge.ala6ge.ala
utama ringan*ruam "erupa dengan #ampak ringan atau demam* "#arlet* pem&e"aran "erta n$eri
limpa nadi-
%or&ili adala pen$akit 2iru" akut* menular $ang ditandai dengan 3 "tadium* $aitu
"tadium prodormal 'kataral )* "tadium erup"i dan "tadium kon2ali"en"i* $ang dimani+e"ta"ikan
dengan demam* kon.ungti2iti" dan &er#ak koplik-
2. P"#)"*(*
Pen$e&a&n$a adala 2iru" mor&ili $ang terdapat dalam "ekret na"o+aring dan dara
"elama ma"a prodormal "ampai 24 .am "etela tim&ul &er#ak6&er#ak- @iru" ini &erupa 2iru"
R/0 rantai tunggal $ang terma"uk +amili Paramik"o2iridae* genu" %or&ili2iru"- Sampai "aat ini
an$a ada "atu "erotipe $ang diketaui dapat menim&ulkan pen$akit pada manu"ia-
3. I#+',"# K(+-+
%or&ili dapat ditularkan dengan 3 #ara*antara lain per#ikan luda $ang mengandung
2iru"* kontak lang"ung dengan penderita* penggunaan peralatan makan A minum &er"ama-
Penderita dapat menularkan in+ek"i dalam 9aktu 264 ari "e&elum tim&uln$a ruam kulit dan
"elama ruam kulit ada-=ia"an$a pen$akit ini tim&ul pada ma"a anak dan kemudian
men$e&a&kan keke&alan "eumur idup- =a$i $ang dilairkan ole i&u $ang perna menderita
mor&ili akan mendapat keke&alan "e#ara pa"i+ 'melalui pla"enta) "ampai umur 466 &ulan dan
"etela umur ter"e&ut keke&alan akan mengurang "eingga "i &a$i dapat menderita mor&ili- =ila
"e"eorang 9anita menderita mor&ili ketika ia amil 1 atau 2 &ulan* maka 405 kemungkinan
akan mengalami a&ortu"* &ila ia menderita mor&ili pada trime"ter <* <<* atau <<< maka ia akan
mungkin melairkan "eorang anak dengan kelainan &a9aan atau "eorang anak dengan ==1R*
atau lair mati atau anak $ang kemudian meninggal "e&elum u"ia 1 taun-
4. .(/&0% 1%",'+10+'+'
a- !a$a taan tu&u $ang lema
&- =elum perna terkena #ampak
#- =elum perna mendapat 2ak"ina"i #ampak
5. P(&02'+'030$'
@iru" #ampak ditularkan le9at in+ek"i droplet le9at udara* menempel dan &er&iak pada
epitel na"o+aring- Tiga ari "etela in2a"i* replika"i dan koloni"a"i &erlan.ut pada kelen.ar lim+e
regional dan ter.adi 2iremia $ang pertama- @iru" men$e&ar pada "emua "i"tem retikuloendotelial
dan men$u"ul 2iremia kedua "etela 467 ari dari in+ek"i a9al- 0dan$a giant #ell" dan pro"e"
keradangan merupakan da"ar patologik ruam dan in+iltra"i peri&ron#ial paru- Juga terdapat
udema* &endungan dan perdaraan $ang ter"e&ar pada otak Koloni"a"i dan pen$e&aran pada
epitel dan kulit men$e&a&kan &atuk* pilek dan mata mera '3( : #or$?a* #oug and
#on.un#ti2iti") dan demam $ang makin lama makin tinggi- Be.ala pana"* &atuk* pilek makin
lama makin &erat dan pada ari ke 10 "e.ak a9al in+ek"i 'pada ari penderita kontak dengan
"um&er in+ek"i) mulai tim&ul ruam makulopapuler 9arna kemeraan- @iru" dapat &er&iak .uga
pada "u"unan "ara+ pu"at dan menim&ulkan ge.ala klinik en"e+aliti"- Setela ma"a kon2ale"en
pana" turun dan iper2a"kulari"a"i mereda dan men$e&a&kan ruam men.adi makin gelap*
&eru&a men.adi de"Cuama"i dan iperpigmenta"i- Pro"e" ini di"e&a&kan karena pada pro"e"
a9aln$a terdapat perdaraan peri2a"kuler dan in+iltra"i lim+o"it-
6. K3(+'2'/(+' ,(# M(#'2"+&(+' /3'#'+
%a"a tuna":inku&a"i pen$akit &erlang"ung kurang le&i dari 10620 ari dan kemidian tim&ul
ge.ala6ge.ala $ang di&agi dalam 3 "tadium
a- Stadium kataral 'prodormal)
Stadium prodormal &erlang"ung "elama 464 ari ditandai ole demam ringan ingga
"edang* &atuk kering ringan* &er#ak koplik #or$?a* malai"e +oto+o&ia dan kon.ungti2iti"-
%en.elang akir "tadium kataral dan 24 .am "e&elum tim&ul enantema* tim&ul &er#ak
koplik $ang patognomonik &agi mor&ili* tetapi "angat .arang di.umpai- =er#ak koplik
&er9arna puti kela&u* "e&e"ar u.ung .arum dan dikelilingi ole eritema- 1okali"a"in$a
dimuko"a &ukali" &eradapandengan molar di&a9a* tetapi dapat men$e&ar tidak teratur
mengenai "eluru permukaan pipi- %e"ki .arang* mereka dapat pula ditemukan pada
&agian tenga &i&ir &a9a* langit6langit dan karankula lakrimali"- =er#ak ter"e&ut
mun#ul dan mengilang dengan #epat dalam 9aktu 12618 .am- Kadang6kadang "tadium
prodormal &er"i+at &erat karena diiringi demam tinggi mendadak di"ertai ke.ang6ke.ang
dan pneumoni- Bam&aran dara tepi iala lim+o"ito"i" dan leukopenia-
&- Stadium erup"i
=erlang"ung 2 D 3 ari "etela "tadium prodormal* (or$?a dan &atuk6&atuk
&ertam&a- Tim&ul enantema : titik mera dipalatum durum dan palatum mole-
Ter.adin$a eritema $ang &er&entuk makula papula di"ertai dengan menaikn$a "uu
tu&u- >ritema tim&ul di&elakang telinga di&agian ata" lateral tengkuk* "epan.ang ram&ut
dan &agian &elakang &a9a- Kadang6kadang terdapat perdaraan primer pada kulit- Ra"a
gatal* adan$a ra" makulo papou" pada "eluru tu&u dan pana" tinggi- Terdapat "edikit
"plenomegali* tidak .arang di"ertai diare dan munta- @aria"i dari mor&ili $ang &ia"a ini
adala E=la#k %ea"le"F $aitu mor&ili $ang di"ertai perdaraan pada kulit* mulut* idung
dan traktu" dige"ti2u"-
#- Stadium kon2ale"en"i
>rup"i &erkurang meninggalkan &eka" $ang &er9arna le&i tua 'iperpigmenta"i)
$ang &i"a ilang "endiri "erta "uu menurun "ampai men.adi normal- Selain
iperpigmenta"i pada anak <ndone"ia "ering ditemukan pula kulit $ang &er"i"ik-
Hiperpigmenta"i ini merupakan ge.ala patognomonik untuk mor&ili- Pada pen$akit6
pen$akit lain dengan eritema atau ek"antema ruam kulit mengilang tanpa
iperpigmenta"i- Suu menurun "ampai men.adi normal ke#uali &ila ada komplika"i
7. K0413'/(+'
a- !iare dapat diikuti deidra"i
&- 1aringiti" akut
#- 1aringotrakeo&ronkiti" 'croup)
d- Pneumonia
e- =ronkopneumonia
+- Pneumomedia"tinal
g- Ke.ang demam
- >n"e+aliti" akut
i- SSP> 'Subacute Sclerosing Panencephalitis)
.- ;titi" media
k- %a"toiditi"
l- >nteriti"
m- Kon.ungti2iti"
n- Ulku" kornea
o- Si"tem kardio2a"kuler
p- 0deniti" "er2ikal 'cervical adenitis)
C- Purpura trom&o"itopenik dan non6trom&o"itopenik
r- Pada i&u amil dapat ter.adi a&ortu"* partu" prematuru"* dan kelainan kongenital
"- 0kti2a"i tu&erkulo"i"
t- >m+i"ema "u&kutan
u- 0pendi"iti"
2- Bangguan gi?i ingga k9a"iorkor 'malnutri"i)
9- <n+ek"i piogenik pada kulit
G- Kankrum ori" 'noma)
$- Ke&utaan
. P"#5"$(6(#
a- <munu"a"i akti+
Hal ini dapat di#apai dengan menggunakan 2ak"in #ampak idup $ang tela
dilemakan- @ak"in idup $ang pertama kali digunakan adala Strain >dmon"ton =-
Pelemaan &erikutn$a dari Strain >dmon"ton =- Ter"&ut mem&a9a perkem&angan dan
pemakaian Strain S#9art? dan %oraten "e#ara lua"- @ak"in ter"e&ut di&erikan "e#ara
"u&kutan dan men$e&a&kan imunita" $ang &erlang"ung lama-
Pada pen$elidikan "erulogi" tern$ata &a9a imunita" ter"e&ut mulai mengurang 8610
taun "etela 2ak"ina"i- !ian.urkan agar 2ak"ina"i #ampak rutin tidak dapat dilakukan
"e&elum &a$i &eru"ia 14 &ulan karena "e&elum umur 14 &ulan diperkirakan anak tidak dapat
mem&entuk anti&odi "e#ara &aik karena ma"i ada anti&odi dari i&u- Pada "uatu komunita"
dimana #ampak terdapat "e#ara endemi"* imuni"a"i dapat di&erikan ketika &a$i &eru"ia 12
&ulan-
&- <munu"a"i pa"i+
<munu"a"i pa"i+ dengan "erum oarng de9a"a $ang dikumpulkan* "erum "tadium
pen$em&uan $ang dikumpulkan* glo&ulin pla#enta 'gama glo&ulin pla"ma) $ang
dikumpulkan dapat mem&erikan a"il $ang e+ekti+ untuk pen#egaan atau melemakan
#ampak- (ampak dapat di#ega dengan erum imunoglo&ulin dengan do"i" 0*24 ml:kg ==
"e#ara <% dan di&erikan "elama 4 ari "etela pemaparan atau "e"egera mungkin-
c. MASS campaign* &er"amaan dengan Pekan <muni"a"i /a"ional
d. Catch-up immunization* di&erikan pada anak "ekola da"ar kela" 166
<muni"a"i tidak &ole dilakukan &ila:
1- %enderita in+ek"i "aluran napa" akut atau in+ek"i akut lainn$a $ang di"ertai demam H
38I(-
2- Ri9a$at ke.ang demam-
3- !e+i"ien"i imunologi"-
4- Sedang mendapat pengo&atan kortiko"teroid dan imuno"upre"i+-
>+ek "amping imuni"a"i:
1- Hiperpirek"ia
2- Be.ala in+ek"i "aluran pernapa"an &agian ata"-
3- %or&ili +orm ra"
4- Ke.ang demam
4- >n"e+aliti"
6- !emam
7. P"#(&(3(/+(#((#
1- Pengo&atan &er"i+at "uporti+* terdiri dari :
a) Pem&erian #airan $ang #ukup
&) Kalori $ang "e"uai dan .eni" makanan $ang di"e"uaikan dengan tingkat ke"adaran
dan adan$a komplika"i
#) Suplemen nutri"i
d) 0nti&iotik di&erikan apa&ila ter.adi in+ek"i "ekunder
e) 0nti kon2ul"i apa&ila ter.adi ke.ang
+) Pem&erian 2itamin 0
2- <ndika"i ra9at inap : iperpirek"ia '"uu H 33*0
o
()* deidra"i* ke.ang* a"upan oral "ulit*
atau adan$a komplika"i-
3- (ampak tanpa komplika"i :
a) Hindari penularan
&) Tira &aring di tempat tidur
#) @itamin 0 100-000 <U* apa&ila di"ertai malnutri"i dilan.utkan 1400 <U tiap ari
d) !iet makanan #ukup #airan* kalori $ang memadai- Jeni" makanan di"e"uaikan
dengan tingkat ke"adaran pa"ien dan ada tidakn$a komplika"i-
4- (ampak dengan komplika"i :
a) >n"e+alopati:en"e+aliti" :
0nti&iotika &ila diperlukan* anti2iru" dan lainn$a "e"uai dengan P!T
en"e+aliti"
Kortiko"teroid &ila diperlukan* "e"uai dengan P!T en"e+aliti"
Ke&utuan .umla #airan di"e"uaikan dengan ke&utuan "erta korek"i
teradap gangguan elektrolit
&) =ronkopneumonia
0nti&iotika "e"uai dengan P!T pneumonia
;k"igen na"al atau dengan ma"ker
Korek"i gangguan ke"eim&angan a"am &a"a* ga" dara dan elektrolit
#) >nteriti" : korek"i deidra"i "e"uai dera.at deidra"i

18. D'"&
a- Ke&utuan ?at gi?i ditam&a 106245 dari ke&utuan minimum-
&- !i&erikan por"i ke#il tapi "ering-
#- Kon"um"i protein &erkualita" tinggi dan muda di#erna-
d- Sa$uran dan &ua6&uaan dalam &entuk .u"-
e- Hindari makanan $ang d#ia9etkan atau &eragi-
+- Kon"um"i makanan $ang mengandung kalium-
g- =e&a" dari pe"ti"ida dan ?at kimia-
- Renda "erat makanan #ait atau lunak .ika ada gangguan pen#ernaan-
i- Renda lakto"a dan lemak .ika diare-
DA.TAR PUSTAKA
/el"on- 2010- Ilmu kesehatan anak- Jakarta : >B(-
/ga"ti$a- 2004- Perawatan Anak Sakit- Jakarta : >B(-
Par9ati S=- 2000- Campak dalam perspektif perkembangan imunisasi dan diagnosis Pediatri
pencegahan mutakhir I- Jakarta : (> <K0-
Rampengan* T- H- 2008- Penakit Infeksi !ropik pada Anak. Jakarta : >B(-
Sta+ penga.ar <lmu Ke"eatan 0nak- 2000- "uku #uliah $ Ilmu #esehatan Anak %#&I- Jakarta :
Salem&a %edika-

Anda mungkin juga menyukai