Anda di halaman 1dari 16

B ANI J AWI , dalam Sejarah dan Legenda

Pada masa Dinasti ke-18 Fir'aun di Mesir (sekitar 1!"#S$-1%%&S$), di pesisir barat
pulau sumatera telah ada pelabuhan yang ramai, dengan nama Barus. Pelabuhan ini
berkembang dengan baik, dikarenakan ada bangsa yang mengatur, serta menjaganya dari
serangan bajak laut atau negara lain.
Penguasa Pelabuhan Barus, dikenal dengan nama Bangsa $alai. Malai dalam bahasa
Sanskrit atau Tamil, berarti bukit (gunung). Seperti namanya, Bangsa Malai bermukim di
sekitar perbukitan (dataran tinggi).
Asal $uasal Bangsa $alai
Diperkirakan bangsa Malai, bermula dari 4 (empat) bangsa, yakni Arab-'ina-(ropa-)india,
terkadang disingkat A'() (sampai sekarang istilah A'() masih dinisbatkan kepada
keturunan Bangsa Malai yang tinggal di ujung utara pulau sumatera).
Bangsa yang pertama datang adalah Bangsa )india $ala*a ()imala*a). Bangsa imalaya
merupakan interaksi antara Bangsa )india (keturunan !usy keturunan am bin "abi "uh),
dengan Bangsa $ala*a (keturunan Bangsa $ala*a +ur,a#Atlantis#Sundaland $+enduduk
Asli Nusantara%), yang selamat dari ben&ana banjir "uh).
Pada a'alnya mereka tinggal di kaki gunung imalaya, sekitar tahun "---S$ mereka
datang ke pulau sumatera. Mereka menyusul kerabatnya bangsa Polinesia (keturunan eth
keturunan am bin "abi "uh), yang telah terlebih dahulu datang, dan bertempat tinggal di
bagian timur "usantara.
Pada sekitar tahun .!--S$, datang Bangsa (ina atau Bangsa F/rm/sa (keturunan Shini
keturunan )a*its bin "abi "uh). Bangsa ini memba'a budaya +graris dari tempat asalnya.
Setelah itu sekitar tahun 0!--S$, datang Bangsa ,ropa atau Bangsa 1r/*a#2/ma3i +ur,a
(keturunan -umi keturunan )a*its bin "abi "uh), mereka memba'a Peradaban arappa,
yang dikenal sudah sangat maju.
Dan terakhir sekitar tahun 00--S$ datang Bangsa +rab Purba atau Bangsa 4ha,iru
(keturunan .+d keturunan Sam bin "abi "uh). Bangsa !habiru adalah pengikut setia Na,i
)ud, mereka datang dengan memba'a keyakinan Monotheisme, di dalam masyarakat pulau
sumatera.
Penyatuan ke-empat bangsa ini di kenal dengan nama Bangsa Malai (Bangsa Aceh
Purba/Melayu Proto), dengan mata pen&aharian utama sebagai nelayan dan petani.
Bangsa Malai sebagaimana leluhur pertamanya Bangsa imalaya, mendiami daerah dataran
tinggi, yaitu di sepanjang Bukit Barisan (dari +egunungan +usat 5a*/ di utara, sampai
daerah sekitar 5unung Dem6/ di selatan).
1
Bermula dari Bukit Barisan inilah, Bangsa Malai menyebar ke pelosok "usantara, seperti di
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Semenanjung Malaya, Siam, Kambujiya, Sunda, Jawa,
Bali, usa Tenggara, Maluku dan Papua.
Bangsa $alai +elindung Nusantara
Menurut para sejara'an, Bangsa $/ng/l/id begitu mendominasi daerah di sebelah utara
"usantara.
Mun&ul pertanyaan, mengapa bangsa Mongoloid tidak sampai meluaskan kekuasaan sampai
ke selatan, bukankah nusantara adalah daerah yang sangat layak untuk dikuasai/ Daerahnya
subur, serta tersimpan beraneka bahan tambang seperti emas, timah dan sebagainya.
!pa yang mereka takutkan"
0a'abnya hanya satu, karena "usantara ketika itu, dilindungi Bangsa Malai. Bangsa Malai
dikenal memiliki kekuatan maritim yang kuat, dan balatentaranya memiliki ilmu beladiri
yang mumpuni.
Siti 7anturah Leluhur Bani Ja3i
Pada sekitar tahun 1"#-S$, dikhabarkan Na,i I,rahim (keturunan Syalikh keturunan Sam
bin "abi "uh) telah sampai berdak'ah di negeri Bangsa Malai. Beliau di&eritakan
memperistri puteri Bangsa Malai, yang bernama Siti 7anturah (7atura#4eturah).
Menurut sebuah manuskrip kuno, ,angsa $ela*u berasal dari keturunan Na,i
I,rahim dgn isteri ketiga beliau bernama Siti 7atura84eturah.
Setelah ke'a*atan Sarah, "abi 1shak a.s. telah merayu "abi 1brahim a.s. untuk berkah'in
dengan ibu angkat beliau dari kerajaan 'ham6a 4un/ 9bukan (hampa Baru di era +ngkor).
+khirnya "abi 1brahim a.s. bersetuju dan berkah'in dengan Siti 4eturah dan telah
dikurniakan +llah 2 orang anak 3 Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah.
+nak-anak mereka inilah menjadi pengasas kepada bangsa Melayu.
!eturah bukanlah Melayu. 4alaupun beliau melahirkan bangsa Melayu, !eturah adalah
daripada bangsa Mala. Melayu adalah bangsa Mala yang mempunyai darah keturunan
Nabi Ibrahim a.s.
Melayu diambil dari perkataan '$ala' (nama bangsa asas !eturah). "ama ini sama dengan
nama yang tertulis dalam manuskrip yang dikaji oleh -alph 5lssen. Bukan itu sahaja,
keturunan Ketura# inila# yang ramai tinggal di Tana# Melayu, Sumatera, Jawa, B$rne$,
Sulawesi dan Mindana$% !esemua tempat ini merupakan tempat yang mempunyai tulisan
purba yang diadaptasi dari tulisan Semitik Purba. Tulisan &en'$ng adala# tulisan resmi
Melayu% Jawa dan Bugis juga mempunyai tulisan yang #ampir serupa.
Dari anak keturunan Siti 6anturah kelak akan memun&ulkan bangsa $edia ($ad*an),
4haldea dan $ela*u Deutr/ (berdasarkan perkiraan, Na,i I,rahim hidup di masa (inasti
)yks$s berkuasa di Mesir Kun$ (*+,-SM-*./-SM), sementara 0ersi lain menyebutkan, Na,i
I,rahim menikah dengan Siti 7anturah, pada sekitar tahun 0-0!S$).
Bangsa $ela*u Deutr/ ($alai $uda), yang saat ini mendiami kepulauan "usantara, juga
mendapat sebutan Bani Ja3i. Bani 0a'i yang berasal dari kata Bani (Kaum/Kel$mp$k) JiWi
(Ji 1 satu 2 i 1 3id#i atau Tu#an). 0adi makna Bani Ja3i 9JiWi: adalah kaum yang
meyakini adanya satu !uhan.
+gama resmi Melayu adalah agama Ja3i. +gama 0a'i adalah agama Na,i I,rahim as.
Penggalian di sebuah daerah di 0ordan menemukan kota purba yang bernama 0a'i#0a'a.
2
Semua bangsa seperti 0akun, 1ban, !ada7an, Melanau, Bajau, dan seumpamanya adalah
merupakan ,angsa asal $ala. D"+ bagi bangsa ini adalah 89m-9:a. 1ni menerangkan
!eturah mungkin berasal dari satu kerajaan purba yang sedia ada di ;imur ketika 7aman "abi
1brahim a.s.
!eterangan mengenai Bani 0a'i sebagai keturunan "abi 1brahim, ditulis oleh sejara'an
terkemuka I,nu Athir dalam bukunya yang terkenal .al"#amil $i al"!arikh..
'atatan ;
9. $ela*u Deutr/ adalah istilah yang digunakan para sejara'an modern, untuk meng-
indenti*ikasikan Bani 0a'i, dimana 1bnu +thir menerangkan bah'a Bani 0a'i adalah
keturunan "abi 1brahim.
!eterangan 1bnu +thir ini semakin nyata, ketika baru-baru ini, dari penelitian seorang
Pro*esor <ni=ersiti !ebangsaaan Malaysia (<!M), diperoleh data bah'a, di dalam
darah DNA $ela*u, terda6at 0#< =ariant $editerranaen (merupakan D"+
bangsa-bangsa ,<-5-Semitik).
>ariant Mediterranaen sendiri terdapat juga di dalam D"+ keturunan "abi 1brahim
yang lain, seperti pada bangsa +rab dan Bani 1srail.
?. Suku 0a'a adalah suku terbesar dari Bani 0a'i. Dan sejak dahulu, mereka menganut
m/n/theisme, seperti keyakinan adanya Sang yang 4idhi atau Sangkan Paraning
Dumadi.
Selain suku 0a'a, pemahaman m/n/theisme juga terdapat di dalam masyarakat
Sunda 4un/. al ini bisa kita jumpai pada 4e*akinan Sunda Wi3itan. Mereka
meyakini adanya .+llah )ang Maha !uasa., yang dilambangkan dengan u&apan
bahasa .Nu Ngersakeun. atau disebut juga .Sang )*ang 4eresa..
@. ;ulisan kami bukan sekedar &erita, legenda atau mitos, akan tetapi juga didukung oleh
*akta-*akta ilmiah. Mengenai keberadaan !ota Barus, mari kita ikuti ba&aan berikut...
S(JA2A) 4>1A BA2?S
Sebagai pelabuhan niaga samudera, Barus 9L/,u 1ua: diperkirakan sudah ada sejak %---
tahun se,elum $asehi. Bahkan ada juga yang memperkirakan lebih jauh dari itu, sekitar
A888 tahun sebelum "abi 1sa lahir.
3
Perkiraan terakhir itu didasarkan pada temuan bahan penga'et dari berbagai mummy Bir.aun
Mesir kuno yang salah satu bahan penga'etnya menggunakan kamper atau kapur barus.
Cetah kayu itu yang paling baik kualitasnya kala itu hanya ditemukan di sekitar Barus.
Sejara'an di era kemerdekaan, +r/@ $uhammad Aamin memperkirakan perdagangan
rempah-rempah diantara kamper sudah dilakukan pedagang "usantara sejak "--- tahun lalu
ke berbagai penjuru dunia.
Seorang pengembara )unani, 'laudius +t/l/meus menyebutkan bah'a selain pedagang
)unani, pedagang >enesia, 1ndia, +rab, dan juga ;iongkok lalu lalang ke Barus untuk
mendapatkan rempah-rempah.
Dalu pada arsip tua 1ndia, 4athasaritsagara, sekitar tahun 288 M, men&atat perjalanan
seorang Brahmana men&ari anaknya hingga ke Barus. Brahmana itu mengunjungi !elad=ipa
(pulau kelapa diduga Sumatera) dengan rute !etaha (!edah-Malaysia), menyusuri pantai
Barat hingga ke !arpurad=ipa (Barus).
Sumber 3 #ttp4//naulibasa-mag5%'$m/inde6%p#p/web/news/inde6/./*7-,.,8898
#ttp4//0anrieta%bl$g%esaunggul%a'%id/8-**/-8/8:/bani-jawi-jawa-yang-kes$#$r /
Silsilah Bani Ja3i
4
5
Nusantara (Nuswantoro)
BismillahirrahmanirrahimB
%..Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. &an apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya' dan sekali"kali tak ada
pelindung bagi mereka selain &ia(6.S +r--aEd3 99)
Bera'al dari kisah 6obil dan abil yang merupakan keturunan langsung dari "abi +dam +S
maka proses penyebaran penduduk bumi ini yang disebut sebagai khali*ah telah melalui
proses yang sangat panjang sekali ((.S Al Maidah ) *+)
;etapi dari &erita di atas ternyata ada sebuah kisah dan hikmah yang nyaris tidak pernah
dipublikasikan kepada umum dikarenakan sumbernya yang masih berdasarkan &erita turun
temurun dari nenek moyangnya.
+lkisah dahulu kala "abi +dam +S beserta a'a setiap melahirkan anak yang selalu
FkembarG laki-laki dan perempuan.
ingga akhirnya dari @ anak laki-lakinya (beserta istrinya H dengan &ara ka'in silang antar
saudara) tersebut diperintahkan untuk mengisi masing-masing negeri yang masih kosong.
Satu anaknya yang pertama mendiami daratan +*rika.
Satu anaknya yang kedua mendiami daratan +rabia.
Dan yang ketiga mendiami daratan +sia (tanah ja'a).
Dalam kisah tersebut di&eritakan bah'a diantara anaknya yang paling F(,-D+SG itu tiada
lain bernama Na,i Sis AS. ditunjuk untuk menempati daerah yang disebut sebagai tanah
0a'i.
Beliau inilah yang merupakan Cikal ,akal nenek m/*ang kita yang diturunkan di tanah
JAWA ini.
Sebagai seorang "abi beliau selalu mengemban tugas untuk saling memperingatkan
kaumnya satu dengan yang lainnya untuk saling berbagi re7eki dan mempersembahkan
!urbannya FhanyaG untuk +llah S4; sebagai tanda ujud syukur atas ketaI'aannya sebagai
pemimpin di tanah ja'a ini.
6
Selain itu, si*atnya "abi Sis +S yang lembut, sopan santun dan berilmu tinggi serta
diberikan ke&erdasan yang sangat luar biasa oleh +llah menjadikan beliau ini selalu
menghasilkan hal-hal yang bersi*at baru dan berteknologi sangat tinggi dan akurat untuk
kurun 'aktu # masa saat itu.
al ini dtandai dengan penemuannya tentang &aranya ber&o&ok tanam yang baik dengan
memperhatikan musim yang bersadarkan pada perhitungan bintang (Balak), pembuatan
tempat persembahan berbentuk Piramida untuk ;uhannya (baik berupa binatang maupun
hasil bumi) maupun bagaimana memproses tanah (logam) menjadi sebuah benda yang dapat
dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ("ujum).
1tulah keistime'aan "abi Sis +S dengan kelemah-lembutannya, kepekaan sosialnya yang
tinggi serta ke&erdasannya yang luar biasa akhirnya sama penduduknya digambarkan sebagai
seorang JS,M+-E.
!ata ini di ambil dari kata FsamiriG yang artinya samar-samar # kasat mata karena beliau
sehari-hari laku # kerjanya hanya beribadah kepada ;uhannya.
;iada laku hidupnya hanya untuk dipersembahkan kepada ;uhannya saja, tidak lebih.
Makanya emas, perak, dan semua perhiasan maupun hasil bumi yang melimpah di bumi
ja'a ini hanya sebagai FsaranaG saja untuk menuju ketak'aan kepada ;uhannya.
Dilain sisi, dengan ke&erdasannya yang sangat tinggi itu melahirkan bangunan kota modern
yang tersistematis dengan desa-desa beserta irigasinya yang tertata rapi serta tata kota
pemerintahan berada dipusatnya (epi&entrum).
Inilah negeri yang selama ini disebut sebagai negeri Atlantis yang telah hilang itu ,Arysio
Santos - !he .ost /ontinent 0inally 0ound1.
"egeri kita 1ndonesia -aya, dimana sang nyiur tak pernah lelah melambai-lambai memanggil
ibu perti'i.
"egeri peradaban dunia yang banyak di&ari orang selama ini.
Bukti bah'asanya kita adalah negeri yang sangat tinggi ditandai dengan kebudayaannya
yang beraneka 'arna, beragam bahasa, beragam adat istiadat, beragam suku yang membaur
dalam balutan sang FMerah PutihG.
Negeri kemerdekaan untuk semua ummat
Negeri *ang Cinta damai
;etapi seiring dengan perkembangan 'aktu di negeri +tlantis ini, sang keseimbangan alam
F-aksasaG (Cunung ;oba dan Cunung !rakatau) mulai menunjukkan tanda-tanda FsaatG-nya
sudah mau tiba.
7
Maka berbondong-bondonglah sebagian besar penduduknya dengan menggunakan perahu
-aksasa menaiki itu kapal dan meninggalkan negeri +tlantis menuju negeri asing lainnya.
ingga FsaatG itu benar-benar terjadi yaitu dengan meletusnya gunung ;oba yang konon
diameter ka'ahnya sekitar A8 km meledak, mendesak magma ke segala arah lalu meledakkan
gunung !rakatau juga dan membumi hanguskan semua yang ada disekitarnya, membuat
dunia gelap gulita selama 988 tahun lamanya serta men&airkan lapisan es yang menutupi
daratan yang sekarang disebut benua ,ropa itu.
Begitu juga air laut-pun naik hingga men&apai ?88 meter K menenggelamkan lembah-lembah
pertanian yang subur dulu menjadi sebuah lautan.
Seiring berakhirnya masa FBanjirG bandang sedunia itu maka para khali*ah yang baru inipun
mulai berpen&ar ke seantero daratan yang FbaruG seperti bumi eropa, amerika, arabia
maupun a*rika.
Dinegeri baru inilah mereka mengajarkan ilmunya kepada penduduk lokal sebagai rasa
sumbangsihnya terhadap daratan yang baru dihuninya.
Berhubung mereka ini termasuk ummat-nya yang paling &erdas maka lambat laun mulai
ramailah peradaban baru ditanah yang baru ini. ;api mereka juga tak luput men&eritakan asal
usul tanah kelahirannya yang nun jauh di seberang dalam berbagai ragam kisah yang unik
yang termaktub dalam berbagai kitab para nabi-nabi # pujangga sesudahnya.
3allaa#u !lam Bis#s#$wab%
0adi seandainya seluruh penduduk dunia ini disuruh tinggal di bumi "us'antoro ini maka
mereka akan FbetahG dan merasa tidak asing, mengapa / ja'abnya ya karena sebetulnya
1ndonesia terutama tanah ja'a ini merupakan JM5;,- 5M,G &ity untuk seluruh
ummatnya "abi +dam +S.
!alaupun ada yang mengklaim bah'asanya Bani 1srael itu adanya hanya di negeri +rab, itu
juga nggak salah, karena nenek moyang kita juga menyebar kesana. ;api kalau kita minder
dan merasa sebagai bangsa yang terbelakang maka ja'abannya nanti duluL
!arena kitalah sesungguhnya -+S P+D1"C <"CC<D diseluruh dunia ini.
8
Kadang dengan ke'erdasan kita yang Masya!lla# menjadikan kita saling menyala#kan satu
dengan yang lainnya% Saling beradu mulut, adu gengsi, dan seterusnya% (an tidak akan
diketemukan dinegeri manapun dimuka bumi ini ke'uali ;nd$nesia%
1tulah &iri negeri para B1DS+B+; yang F+D+G dan FB,-+D+G sebelum negeri-negeri
F;eknologiG maupun negeri !,)+!1"+"G saling bermun&ulan di bumi ini.
Di dalam Mitologi 0a'a di&eritakan bah'a salah satu leluhur Bangsa Sunda (0a'a) adalah
Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda, yang bermukim di Cunung Mahera.
Selain itu, nama Batara Brahma, juga terdapat di dalam Silsilah Babad ;anah 0a'i.
Di dalam Silsilah itu, bermula dari "abi +dam yang berputera "abi Syits, kemudian "abi
Syits menurunkan Sang yang "ur (ahya, yang menurunkan Sang yang "ur -asa. Sang
yang "ur -asa kemudian menurunkan Sang yang 4enang, yang menurunkan Sang
yang ;unggal. Dan Sang yang ;unggal, kemudian menurunkan Batara Curu, yang
menurunkan Batara Brahma.
Berdasarkan pemahaman dari naskah-naskah kuno bangsa 0a'a, Batara Brahma merupakan
leluhur dari raja-raja di tanah 0a'a.
Kemungkinan nabi Sis !%S adl# nabi syit%%
Dalam bahasa 0a'i !uno, arti 2a3a adalah moral atau akhla4, maka dalam per&akapan
sehari-hari apabila dikatakan seseorang dikatakan 3 <$ra j$w$= berarti Ftidak punya ak#la>
atau tidak punya s$pan santunG,
Menurut Fmitologi ja'aG yang telah menjadi &erita turun temurun, bah'a asal usul bangsa
0a'a adalah keturunan B-+M+ D+" D,41 S+-+S4+;1 dimana salah satu
keturunannya yang sangat terkenal dikalangan Curu industan (1ndia) dan Curu Budha
((ina) adalah Bethara Curu 0anabadra yang mengajarkan F1DM< !,0+4,"G. Sejatinya
F1lmu !eja'enG adalah F1lmu +khlaIG yang diajarkan "abi 1brahim +S yang disebut dalam
+lIurEan FMillatu 1brahimG dan disempurnakan oleh "abi Muhammad S+4 dalam 'ujud
+lIurEan dengan FB++S+ +SD1 (+-+B)G, dengan pernyataannya Ftidaklah aku diutus,
ke&uali menyempurnakan akhlaIG.
Dalam buku kisah perjalanan Curu industan di 1ndia maupun Curu Budha di (ina, mereka
menyatakan sama? belajar F1lmu !eja'enG kepada Curu 0anabadra dan mengembangkan
F1lmu !eja'enG ini dengan nama sesuai dengan asal mereka masing?, di 1ndia mereka
namakan F+jaran induG, di (ina mereka namakan F+jaran BudhaG.dan ditimur tengah
1slam.
Dalam sebuah riset terhadap kitab su&i indu, Budha ,1njil dan +lIurEan, ternyata tokoh
B-+M+ sebenarnya adalah "+B1 1B-+1M, sedang D,41 S+-+S4+;1 adalah D,41
S+-+ yang menurunkan bangsa? selain +-+B. sedangkan dalam bahasa 1brani
+B-++M.,
Bra#ma adala# abi ;bra#im
;erkadang merupakan peristi'a sejarah. +kan tetapi, peristi'a tersebut menjadi kabur,
ketika kejadiannya di lebih-lebihkan dari kenyataan yang ada.
Mitos Brahma sebagai leluhur bangsa-bangsa di "usantara, boleh jadi merupakan peristi'a
sejarah, yakni mengenai kedatangan Na,i I,rahim untuk berdak'ah, dimana kemudian
beliau beristeri Siti 7anturah 97atura84eturah:, yang kelak akan menjadi leluhur Bani
Ja3i 9$ela*u Deutr/:
Dan kita telah sama pahami bah'a, "abi 1brahim berasal dari bangsa J1briyah, kata J1briyah
berasal dari Jain, ba, ra atau Jabara yang berarti menyeberang. "ama 1bra-him (ali* ba ra-ha
ya mim), merupakan asal dari nama Brahma (ba ra-ha mim).
9
0adikan semua perbedaan yang ada ini sebagai satu kekuatan nasional yang dahsyat untuk
membangun jati diri bangsa ini menggapai mer&usuar dunia yang tidak lama lagi ada
dihadapan kita.
Ingatlah 3ahai kaum bani 2a3i5 dulu kamu pernah 2aya. #ini ibumu #eturah telah
memanggilmu.
Baiklah aku mengalah, dengarkan lagi &eritaku sekedar usaha menyadarkan, 'ahai bani ja'i
L.. &arilah tentang siapa dirimu/ dari mana kamu berasal/ ini semua aku lakukan agar kamu
teringat kembali akan asal-usulmu L.. aku menangis meraung-meraung melihat kamu
tertidur bagaikan mayat L. ya bagaikan mayat berjalan.
Bangunlah dari tidurmu, jika kamu bangun aku per&aya pasti kamu akan ingat akan Dhiru6E
dan Dngahuri6keunG tali Allah, itulah keadaanmu dulu mengemban amanah leluhur kita
nabi ibrahim a.s. L. itulah janjimu Fhidu6G di dunia ini, jika keadaanmu telah Dhidu6G
kamu akan seperti nama ibumu !eturah yg selalu harum me'angi selamanya LL
WASIA1 1(2A)ASIA NABI IB2A)I$ AS
"abi 1brahim a.s. bapak para nabi, mempunyai @ (tiga) istri yaitu Siti Sarah, Siti ajar dan
Siti 6anturah (6atura#!eturah). Sarah melahirkan 1shak (1saa&), ajar (agar) melahirkan
1smail (1shmael) dan !eturah melahirkan 2 (enam) org anak yaitu Mimran, 0akshan, Medan,
Midian, 1shbak dan Shuah.
%No3 the sons o$ #eturah, Abraham6s 3i$e)she bare Zimran, and Jokshan, and Medan,
and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons o$ Jokshan' Sheba, and &edan.7
,8enesis 9):*:
Silsilah Bani Ja3i
10
Dari istri !eturah lahir bani ja'i, agama ja'i adalah agama nabi 1brahim a.s. dan dari sinilah
kelak akan lahir S+82A8al-mahdi
Bitnah telah terjadi thdp istri? nabi 1brahim a.s., hanya Sarah saja yang disebut istri.
sedangkan ajar dan !eturah disebut gundik. -ahasia terbuka, ternyata Siti ajar yg di*itnah
sbg budak ternyata adalah putri Biraun yg dihadiahkan kpd "abi 1brahim a.s. untuk menebus
rasa bersalah Biraun ketika berkali? ingin memperkosa Siti Sarah semasa nabi 1brahim a.s. N
Siti Sarah dalam tahanan. Dengan kuasa +llah s't setiap kali Biraun datang hendak berbuat
senonoh memperkosa Siti Sarah, perbuatannya selalu terhalang se&ara aneh berkat doa nabi
1brahim a.s.. Dari situlah baru Biraun sadar bah'a nabi 1brahim bukanlah orang
sembarangan, beliau orang su&i yg harus dihormati. +kibat rasa bersalah yg teramat sangat
maka bukan saja Biraun membebaskan kedua?nya tetapi malah menghadiahkan kpd mereka
dgn seorang perempuan muda yg tertutup 'ajahnya sbg Fki*aratG dan hadiah kpd "abi
1brahim. -ahasia perempuan muda ini terbongkar ketika berjalan pulang dimana nabi 1brahim
11
membuka tutup kepala perempuan itu sambil mempertanyakan asal-usulnya. +langkah
terkejutnya "abi 1brahim dan Siti Sarah mendengar pengakuan bah'a dia adalah anak
perempuan Biraun, )ajar, dia se/rang 6utri raja agung. ;ersentuh hati nabi 1brahim
sambil beru&ap rasa syukur kpd +llah s't yg hendak berkehendak menjaga keturunan sebaik-
baiknya.
0adi keturunan nabi 1brahim yg bernama 1smail yg turun kpd Na,i $uhammad SAW adalah
keturunan raja dari raja *g agung Biraun yg pengaruhnya mele'ati +natolia dan !anaan
ketika itu (Biraun ini berbeda dgn Biraun pd jaman nabi Musa, karena Biraun ini hidup lebih
lama dari -amses 11 karena sejaman dgn "abi 1brahim a.s.).
Pada jaman nabi 1brahim tdk ada bangsa yg disebut sbg )ahudi dan sesungguhnya nabi
1brahim bukanlah seorang )ahudi, beliau berasal dari satu kaum purba yg sejaman dgn
bangsa ittites yg telah raib dan bangsa misteri di mesir (Biraun tadi) yg mungkin me'arisi
rahasia piramid dan teknologi &anggih 7aman itu kpd bangsa 7i,ti yg menjadi pemerintah
setelah itu termasuk -amses 11 di jaman nabi musa a.s.
+l-6urEan surah +li 1mran 2A-2O 3
%ahai ahli"ahli kitab5 mengapa kamu berani berbantah"bantahan tentang hal Ibrahim,
padahal !aurat dan In2il tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim, apakah kamu
tidak ber$ikir;
Beginilah kamu, kamu ini bantah-bantahan ttg hal yg kamu ketahui, maka kenapa kamu
bantah membantah ttg hal yg tidak kamu ketahui/ +llah mengetahui sedangkan kamu tidak
mengetahui. 1brahim bukan seorang )ahudi dan bukan seorang "asrani, akan tetapi dia
adalah seorang yg lurus lagi berserah diri dan sekali-sekali bukanlah dia termasuk golongan
orang-orang musrik
Siapakah istri ke-@ yg bernama 4eturah yg melahirkan ,angsa $alaF atau ,ani Ja3iF
Didalam mitologi ja'a, di&eritakan bah'a salah satu leluhur bangsa sunda (ja'a) adalah
Batara Brahma atau Sri Maharaja Sunda yg bermukim di Cunung Mahera.
(Mala itu artinya gunung" bukanka# 3alwatika ? saelendra juga yg dimaksud adala#
$rang8 gunung" ia ada dimana" ada di tana# nusantara ini/)
.!itab al-kamil *ial tarikh karya ibnu athir, menyatakan bah'a bani ja'i (bangsa sunda, ja'a,
melayu sumatera, bugis L.. dsb) adalah keturunan nabi ibrahim a.s.
Bani 0a'i sbg keturunan nabi ibrahim semakin nyata ketika baru? ini penelitian pro*.
<ni=ersiti !ebangsaan Malaysia (<!M) mendapatkan data bah'a di dalam DNA mela*u
terda6at 0#< Gariant mediterranaen (merupakan D"+ bangsa? ,<-5-semetik). >ariant
mediterranaen sendiri terdapat juga dalam D"+ keturunan Na,i I,rahim yg lain sepertt
pada bangsa arab dan bani israil.
B-+M+ +D+D+ "B 1B-+1M/ . mitos brahma sbg leluhur bangsa? di nusantara boleh
jadi merupakan peristi'a sejarah yakni mengenai kedatangan "abi 1brahim untuk
berdak'ah, dimana kemudian beliau beristri Siti 6anturah (6atura#!eturah) yg kelak akan
menjadi leluhur bani ja'i.
"abi 1brahim berasal dari bangsa ibriyah atau Jabara yg berarti menyebrang, nama 1brahim
merupakan asal dari nama brahma. Beberapa *akta 3
P "abi ibrahim memiliki istri bernama Sara, sementara Brahma pasangannya bernama
Saras'ati.
P "abi 1brahim hampir mengorbankan anak sulungnya 1smail, sementara brahma terhadap
anak sulungnya +thar=a.
12
P Brahma perlambang monotheisme yaitu keyakinan kpd ;)M, (brahaman), sementara itu
"abi 1brahim adalah rasul yg mengajarkan ke ,saan +llah.
P "abi ibrahim mendirikan baitullah (kaEbah) di Bakkah (Makkah), sementara brahma
membangun rumah tuhan agar tuhan di ingat di sana.
Suku ja'a sdh sejak dulu menganut m/n/theisme seperti keyakinan adanya Sang )*ang
Widhi atau Sangkan +araning Dumadi. Selain suku ja'a pemahaman monotheisme juga
terdapat di dalam masyarakat sunda kuno. hal ini bisa kita jumpai pd keyakinan sunda
3i3itan mereka meyakini adanya +llah )ang Maha !uasa yg dilambangkan dgn u&apan
bahasa Fnu ngersakeunE atau disebut juga Sang )*ang 4eresa.
+dalah 'ajar mayoritas bani 0a'i menerima islam sebagai penyempurna ajaran
m/n/theisme 9tauhid: yg diba'a leluhur Na,i I,rahim as.
!ita telusuri bait ?O kitab Musarar 0ayabaya 3
%Prabu tusing 3aliyullah, kadhatone pan kalih, ing mekah ingkang satunggal, tanah 2a3i
kang sa3i2i <<<<<<.7
(raja utusan waliyulla# berkedat$n dua di meka# yg pertama, tana# jawi yg satu @.)
Mungkin &u&u &i&it gadis misteri !uturah ini tadi ada di situ/ Bangsa !eturah telah bersatu di
tanah ja'a di tanah yg dijanjikan Dthe land /@ the eastG. +kan tetapi apakah mereka masih
teringat akan amanat "abi 1brahim a.s./
ajaran 1brahim janganlah dilupakan, bangsa ini telah lupa ingatan LLLLLK
'ahai bani ja'i &obalah ingat? lagi amanah 'asiat terahasia "abi 1brahim, dengarkan K
saat detik-detik "abi 1ibrahim akan menutup mata terakhirK Beliau mengumpulkan anak?
!eturah LLLLLLLL..
%Abraham took another 3i$e, 3hose name 3as #eturah.She bore him Zimran, Jokshan,
Medan, Midian, Ishbak and Shuah.Jokshan 3as the $ather o$ Sheba and &edan' the
descendants o$ &edan 3ere the Asshurites, the .etushites and the .eummites.!he sons o$
Midian 3ere =phah, =pher, >anoch, Abida and =ldaah. All these 3ere descendants o$
#eturah.7 ,8enesis *?)9"@1
"abi 1brahim pun memanggil anak?nya dari !eturah, 7imra, jukshan, madyan, ishbak, dedan
dan shuah pun mengelilingi ayahnda yg sudah sepuh. Mereka semua sudah mele'ati usia
remaja dan tumbuh sbg anak? yg kuat dan &erdas menuruni kehebatan bapak mereka serta
si*at tenang Siti !eturah 'anita misteri dari timur.
"abi 1brahim berpesan kpd mereka suatu +(SAN A5 1(2A$A1 +(N1IN5. kelihatan
satu persatu air mata mengalir ke pipi pada 'ajah anak?nya.
"abi 1brahim a.s. menjelang menunggu dijemput oleh malaikat maut, terkenang akan masa
lalu yg telah ia lalui, dalam hati "abi 1brahim amat bersyukur kpd +llah s't karena
memberikan anugrah yg berlimpah? selepas kehamilan Sarah istri pertama yg sekian lama
tidak melahirkan anak dan nyaris dianggap mandul (6S ud 3Q?).
!etenangan lebih terasa di 'ajah "abi 1brahim setelah Siti Sarah tidak lagi menunjukan
perasaan &emburu kpd siti ajar dan anaknya 1smail. Semua misi dan perintah +llah s't
telah dijalankan dgn tabah dan bijaksana, seperti berjalan melitasi empayar *iraun kuno
(+llah s't menakdirkan beliau bertemu dgn istri keduanya yaitu siti ajar), perdebatan dgn
raja "amrud (nimrod), peristi'a di bakar api besar, peristi'a hijrahnya siti ajar dgn "abi
1smail serta perintah mengorbankan anaknya.
Disaat-saat ajal sudah dekat, +llah s't pun me'ahyukan kpdnya untuk melaksanakan satu
misi penting sebelum menutup mata di dunia *ana ini. SA1? $ISI 1(2A)ASIA yg hanya
terungkap dalam munuskrip kuno yg di&ari-&ari, yang tersembunyi LLLL.
13
%Jika itu yang AllahS! perintahkan kpd ayahanda, kami sanggup melaksanakan,
semoga Allah S! memberkati kita semua dengan Aahmat dan #asihSayangNya7
"abi 1brahim tersentak dari lamunannya takkala mendengar seorang anaknya berkata
demikian. Dega hati "abi 1brahim demi mendengar kata? anak?nya, satu persatu menyatakan
!,S+"CC<P+"")+ melaksanakan perintah +llah s't, maka "abi 1brahim pun bangkit
dari tempat duduknya. Beliau kelihatan M,"C+MB1D S,S<+;< LL anak?nya
berpandangan satu sama lainnya. +P+ )C 1"C1" D1D+!<!+" 5D, +)+"D+
M,-,!+/
%Abraham le$t eBerything he o3ned to Isaac.But 3hile he 3as still liBing, he gaBe gi$ts to
the sons o$ his 3i$e and sent them a3ay $rom his son Isaac to the land o$ the east7
,8enesis *?)?"C1
"abi 1brahim pun M,MB,-1!+" S,S<+;< yg amat B,-+-C+ kepada anak?nya,
S(S?A1? A5 $(NJADI 2A)ASIA 4+D 4(1?2?NAN 4(1?2A). !<"(1-
!<"(1 -++S1+ P,-M+;+-,M+S atau M,4+-1S!+" P<S+!+ (!,-1S) juga
sebagai tanda menunjukan mereka adalah keturunan "abi 1brahim Fpatria&hG bertara* rasul
yg bergelar kekasih +llah s't. 2A)ASIA A5 DI'A2I-'A2I DIB?2? DAN DI
IDA$04AN 4AWAN DAN LAWAN.
Musarar Ja*a,a*a (asmarandana) no.98.
=cis 3esi udharati, ing tembe ana maulana, pan cucu rasul 2atine, alunga mring tanah
2a3a, ngga3a ecis punika, kinarya dhu3ung puniku, dadi punden bekel 2a3a7
(sejata pusaka keris berguna untuk mengatasi masala#, kelak kemudian #ari ada maulana,
masi# 'u'u rasul yg mengembara sampai ke pulau jawa membawa pusaka tsb kelak menjadi
'ikal bakal tana# jawa)
%<sent them a3ay $rom his son Isaac to the land o$ the east.7 (Cenesis ?A32 "e'
1nternational >ersion)
maka mereka anak? !eturah bergerak ke arah timur L melintasi padang pasir dan kota-kota
+kkadia-Babilon, di suatu tempat mereka pun berhenti dan membin&angkan sesuatu,
melaksanakan perintah +llah s't yg di'ariskan oleh ayahnda mereka diba&a kembali satu
persatu. mereka pun berdiskusi dan kelihatannya mereka berpen&ar menjadi dua.
Diatas adalah petikan dari kitab kejadian dan kitab injil yg merupakan penyimpanan rahasia
terbesar berkenaan satu bangsa yg berkerak ke timur dunia bagi pengembangan keturunan
manusia seperti yg diperintahkan +llah s't.
Bangsa terahasia inilah *g meru6akan +($(5AN5 2A)ASIA A4)I2 JA$AN,
S(4ALI5?S A5 $(NJADI S?$B(2 AL1(2 1(2A)ASIA BAN5SA $IS1(2I
A6akah *g dimaksud AL1(2F
Alter (kemampuan spritual luar biasa yg menakjubkan) selalu tersembunyi dibelakang
personaliti utama yg membayang?i alter? tadi. tetapi apabila subyek berada dalam keadaan
tertentu dimana personaliti utama tidak mampu menangani, alter ini akan tiba? mun&ul dan
bereaksi (menakjubkan), maka subyek td akan berubah menjadi alter lain berbeda dari alter
utama (personaliti utama).
Alter inilah yg tersembunyi didalam setiap orang bani 0a'i AAN5 4(NAL DI2INAA,
ASAL ?S?LNAA DAN SIA+A DI2INAA AAN5 S(B(NA2NAA/
!ini mereka keturunan !eturah telah sampai ditempat yg dimaksud, mereka bertemu kembali
dan berpeluk-pelukan dan merayakan kemenangannya telah menemukan benua yg dijanjikan.
14
!erena kelelahan mereka tertidur panjang, istirahat dengan lelapnya. tanpa ada yang
mengganggu. bangsa yg hilang tetap tersembunyi. +0+-+" 1B-+1M M+!1" B+")!
D1D<P+!+", ;1+D+ S1+P+ D+C1 )C M,"C,;+<1 ;;C ;<+" )C M++ ,S+
LLL
+kan tetapi generasi bangsa ja'i yg tumbuh tetap men&ari ;uhan di tanah 0a'i, datanglah
indu, Budha, 1slam L.. telah menemui sesuatu yg hilang sejak ribuan tahun silam,
mengingatkan 'ahyu 'arisan dari ayahnda nabi 1brahim a.s. Lmaka tdk heranlah kalau
masyarakat 1ndonesia menerima 1slam karena nenek moyang kita mengajarkan
M5"5;,1SM,L
!emudian datang <01+" LL datang imperalis Portugis, Belanda, 1nggris LL nusantara
sebagai bangsa Mala yg dulunya bersatu telah &erai berai terbelah belah LLL
Dalam ,ait ?ga Wangsit Sili3angi37Mingkin hareup mingkin hareup, loba buta nu
baruta, naritah deui nyembah berhala. .a2u bubuntut salah nu ngatur, panarat pabeulit
dina cacadan' da nu nga3alukuna lain 2alma tukang tani. Nya karuhan) taratD hDpD
sa3arDh, kembang kapas hapa buahna' buah parD loba nu teu asup kana aseupan. &a
bonganan, nu ngebonna tukang barohong' nu tanina ngan 3ungkul 2ang2i' nu palinter
loba teuing, ngan pinterna kabalinger.7
Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta, tuli, memerinta# sambil
menyemba# ber#ala% Aalu anak-anak muda sala# pergaulan, aturan #anya menjadi
ba#an $m$ngan, karena yang membuatnya bukan $rang yang mengerti aturan itu
sendiri% Suda# pasti4 bunga teratai #ampa sebagian, bunga kapas k$s$ng bua#nya,
bua# pare banyak yang tidak masuk kukusan% Sebab yang berjanjinya banyak tukang
b$#$ng, semua diberangus janji-janji belaka, terlalu banyak $rang pintar, tapi pintar
keblinger%=
Mangan ora mangan asal kumpul katanya setelah di jajah oleh imperalis, menjadi bangsa yg
tidak bersemangat. Dayu L
Dimanakah alter terahasia bangsa ja'i/ dimana/
Bangsa terbaik, agama terbaik LL apabila bangsa ini menghayati agama sendiri, maka akan
terangkatlah AL1(2 1(2A)ASIA BAN5SA JAWI
E>ai manusia, sesungguhnya #ami menciptakan kamu dari seorang laki"laki dan
seorang perempuan dan men2adikan kamu berbangsa"bangsa dan bersuku"suku supaya
kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di
sisi Allah ialah orang yang paling bertak3a di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal7 (+l ujuraat 3 9@.)
%..Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. &an apabila Allah menghendaki keburukan
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya' dan sekali"kali tak ada
pelindung bagi mereka selain &ia.(6.S +r--aEd3 99)
Bagi orang"orang yang memenuhi seruan !uhannya, ,disediakan1 pembalasan yang baik.
&an orang"orang yang tidak memenuhi seruan !uhan, sekiranya mereka mempunyai
semua ,kekayaan1 yang ada di bumi dan ,ditambah1 sebanyak isi bumi itu lagi besertanya,
niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Erang"orang itu disediakan
baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam dan itulah
seburuk"buruk tempat kediaman.(6.S.+r--aEd 39O)
Adakah orang yang mengetahui bah3asanya apa yang diturunkan kepadamu dari
!uhanmu itu benar sama dengan orang yang buta; >anyalah orang"orang yang berakal
sa2a yang dapat mengambil pela2aran,.(6.S.+r--aEd 39:)
15
yaitu1 orang"orang yang memenuhi 2an2i Allah dan tidak merusak per2an2ian%%(6.S.+r-
-aEd 3?8)
%>anya bagi Allah"lah ,hak mengabulkan1 doFa yang benar. &an berhala"berhala yang
mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatupun bagi mereka,
melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya
sampai air ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. &an doFa
,ibadat1 orang"orang ka$ir itu, hanyalah sia"sia belakaL(6.S.+r--aEd 394)
6.S.+l-BaIarah(?)3?9@47Manusia itu adalah umat yang satu. ,setelah timbul perselisihan1,
maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan
bersama mereka #itab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang
perkara yang mereka perselisihkan. !idaklah berselisih tentang #itab itu melainkan orang
yang telah didatangkan kepada mereka #itab, yaitu setelah datang kepada mereka
keterangan"keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah
memberi petun2uk orang"orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka
perselisihkann itu dengan kehendak"Nya. &an Allah selalu memberi petun2uk orang yang
dikehendaki"Nya kepada 2alan yang lurus.7
6.S.+D-Maaidah(A)34O )7&an #ami telah turunkan kepadamu Al (urFan dengan
memba3a kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab"kitab ,yang
diturunkan sebelumnya1 dan batu u2ian terhadap kitab"kitab yang lain itu' maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan 2anganlah kamu
mengikuti ha3a na$su mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang
kepadamu. Gntuk tiap"tiap umat diantara kamu, #ami berikan aturan dan 2alan yang
terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu di2adikan"Nya satu umat ,sa2a1,
tetapi Allah hendak mengu2i kamu terhadap pemberian"Nya kepadamu, maka berlomba"
lombalah berbuat keba2ikan. >anya kepada Allah"lah kembali kamu semuanya, lalu
diberitahukan"Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu
+pabila bangsa ini ditata dgn baik dgn hhukum 1lahi dan benar dengan
!erjasama,;oleransi dan damai. Lmaka jayalah negri iniL

RRRS!atanya L. RRRRRRR
16