Anda di halaman 1dari 17
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER SEMESTER 1 SESI 2001/2002 KOD KURSUS =: CB2913_ / CH2913 NAMA KURSUS : PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASI TARIKH: 19 SEPTEMBER 2001 MASA: 2%JAM ARAHAN DAN PERINGATAN : 1 SILA JAWAB SEMUA SOALAN BAHAGIAN A DAN BAHAGIAN B DI ATAS BORANG OMR YANG DISEDIAKAN. SILA JAWAB SOALAN BAHAGIAN C DL ATAS KERTAS SOALAN INL. 3. SILA BACA ARAHAN PADA SETIAP BAHAGIAN SEBELUM ANDA MULA MENIAWAB. 4. ANDA DIINGATKAN AGAR TIDAK MELAKUKAN SEBARANG PERBUATAN 4 DIKIRA MENGELAT. YANG BOLE! NAMA _ NO. MATRIK mengandungi 16 hal erovtak tidak termasuk halaman ini. PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASI 1 BAHAGIAN A Bahagian ini menga ndungi 41 soalan Berul/Salah yang merangkumi 41 markah. Sila jawab semua soalan. Sila tandakan A untuk Befu! dan B untuk Salah di dalam borang OMR yang disediakan i " 12 4 ‘Leftsizing’ adalah suatu usaha untuk mencapai saiz yang sesuai dalam organisasi untuk berfungsi dengan berkesan Dalam Segitiga Strategik Ohmae, pelanggan akan memilih firma yang mampu menawarkan nilai yang lebih kepada mereka. Lean product’ membolehkan organisasi menawarkan lebih banyak pilihan produk dan mengeluarkan produk dengan lebih banyak. Pendekatan bersepadu pihak pengurusan yang menyokong pencapaian kepuasan pelanggan melalui pelbagai teknik dan alat yang akan menghasilkan produk yang lebih berkualiti dipanggil Perancangan Kualiti Menyeluruh. Teknologi Pengeluaran Besar memerlukan struktur yang organik, tidak banyak peraturan dan pembuatan keputusan tidak dipusatkan Persaingan bukan sekadar produk tetapi turut melibatkan kekuatan asas dan kepakaran merupakan konsep pengurusan daya saing teras dalam mewujudkan organisasi yang lebih responsif. Dalam ‘Rigid-Involvement Organisation’, pengurusan atasan akan memastikan terdapatnya Konsensus tentang arah perjalanan organisasi dengan struktur yang tidak dipusatkan dibina di antara pelanggan, produk dan servis Amalan dan polisi pengrekrutan organisasi dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan, Dalam analisis kerja, kita akan melaksanakan deskripsi kerja dan pengkhususan kerja Jangkaan kerja yang realistik adalah salah satu matlamat yang dikehendaki di dalam program orientasi pekerja yang berkesan. Pengrekrutan kumpulan pengurusan pertengahan banyak menggunakan kaedah luaran “Replacement” adalah proses menempatkan semula pekerja-pekerja organisasi di jabatan-jabatan dan unit-unit dalam organisasi Membandingkan prestasi calon temuduga dengan calon sebelumnya merupakan contoh ‘contrast error’ yang perlu dielakkan semasa proses temuduga_ Pampasan tidak langsung merujuk kepada faedah-faedah yang dikehendaki oleh undang-undang dan disediakan secara sukarela oleh majikan 19, 20. 28. Pekerja-pekerja dalam organisasi peringkat antarabangsa amat memerlukan latihan simulasi dan latihan di tempat kerja. Upah ditentukan melalui gabungan faktor-faktor dalaman dan faktor-faktor luaran. Struktur pembayaran melibatkan penentuan sama ada organisasi membayar rendah, sederhana atau tinggi dalam industri Kepemimpinan strategik berusaha memberikan tujuan dan makna kepada pekerja- pekerja dalam sesebuah organisasi, “Laissez-faire’ akan membolehkan pengikut mempunyai sikap yang negatif dan menunjukkan prestasi yang mengghairahkan, Kuasa yang berdasarkan jawatan rasmi dalam hierarki organisasi merupakan kuasa autonomi Penggunaan kuasa rujukan dan kuasa Kepakaran memudahkan pemimpin ‘mendapatkan komitmen daripada para pekerja Pendekatan sifat_ merupakan pendekatan termudah dalam —mengkaji_ilmu kepemimpinan Pendekatan Kelakuan dalam teori kepemimpinan adalah berkaitan dengan keadaan semasa di mana pemimpin dilatih menganalisis persekitaran semasa dan ‘menggunakan kelakuan-kelakuan yang sesuai Pemimpin yang mendapatkan pandangan pekerja, menggalakkan pekerja terlibat dalam proses perancangan dan semasa membuat keputusan tergolong dalam kategori Teori X. ‘Antara kepentingan motivasi_ adalah mengekalkanpekerja_terbaik dan memberhentikan pekerja yang. kurang baik. Kepemimpinan demokratik membolehkan sikap yang positif’ dipupuk manakala kepemimpinan autokratik membolehkan prestasi yang tinggi dicapai Teori McClelland menyatakan manusia memerlukan tiga keperluan/motif iaitu motif’ pencapaian, motif kuasa dan motif kepuasan Teori Hirarki Keperluan Maslow mempunyai beberapa persamaan dengan Teori ERG Aldelfer Satu kehendak untuk dihargai dan dihormati, merupakan_pencap: ‘memerlukan pengiktirafan orang lain merupakan keperluan aktualisasi diri peribadi dan Pasukan boleh dibahagikan kepada empat jenis yang utama iaitu pasukan kerja pasukan projek, pasukan pengurusan dan ‘parallel team’ 31 32 33, 35 37, 38. 40. 4 PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASL 3 Meningkatkan kemahiran penghantar boleh dilakukan dengan meningkatkan kemahiran persembahan dan pemujukan, memperbaiki kemahiran menulis dan memperbaiki bahasa yang digunakan. Laporan belanjawan dan laporan tahunan merupakan saluran yang mempunyai tahap kekayaan maklumat yang paling kurang, “Grapevine” menyebabkan_pekerja bawahan sering menentang pengurusan atasan organisasi melalui mogok dan sebagainya. Lawatan ke kilang, bertemu dengan pekerja bawahan dan meninjau operasi perkilangan merupakan contoh-contoh komunikasi mendatar. Penilaian keberkesanan dan kecekapan pelbagai sistem di dalam organisasi adalah takrifan kepada audit sistem Kawalan maklumbalas —_dilakukan_semasa perancangan sedang dijalankan seperti mengarah dan mengawasi aktiviti-aktiviti semasa Aset, liabiliti dan ekuiti pemegang kepentingan merupakan tiga komponen utama di dalam Lembaran Imbangan Nisbah kecairan digunakan untuk mellihat jumlah dana dalam organisasi yang, dibekalkan oleh pemiutang dan pemegang saham Sistem perakaunan yang menumpukan kepada aktivi dipanggil pengkosan berasaskan pusat -aktiviti sebagai asas pusat kos Proses membandingkan amalan dan teknologi organisasi dengan organisasi-organisasi lain dipanggil penandaarasan “Pacing technologies’ merupakan teknologi yang telah dibangunkan, terbukti kejayaannya dan mempunyai banyak kelebihan PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASL / 4 BAHAGIAN B Bahagian ini mengandungi 54 soalan pelbagai pilihan yang merangkumi 54 markah. Sila pilih jawapan yang terbaik dan tandakan jawapan anda dalam borang OMR yang disediakan, 42. Apakah yang perlu dilakukan dalam rightsizing’ ? asi baru 1 Melatih pekerja berhadapan dengan I Kenalpasti dan jaga pekerja terbaik I Beri perhatian khas dan bantu mereka yang hilang pekerjaan 1 dan TI sahaja M1 dan U1 sahaja Tdan 11 sahaja 1 dan WL aoge 43. Untuk mengurangkan keperluan maklumat, organisasi hendaklah :- Berubah daripada struktur produk kepada struktur projek. Menggunakan mini komputer berbanding kerangka utama yang kompleks, Mewujudkan inventor’ jika ada tambahan permintaan Mewujudkan jawatan Ketua Pegawai Maklumat 44. Suatu pendekatan yang bertujuan merekacipta semula organisasi dengan melihat semua aspek yang berkaitan terutamanya proses-proses dalam organisasi merupakan takrifan kepada Pengurusan Kualiti Menyeluruh Rekayasa Semula Organisasi Tepat Pada Masa Penstrukturan Semula 45, Yang manakah merupakan contoh produk yang menggunakan teknologi proses berterusan a Stesen janakuasa elektrik b. Kilang penapis minyak ©. Reaktor nuclear 4d Semua contoh di atas adalah jawapannya 46 _menawarkan pelbagai__pilihan —_pengeluaran, masa pengeluaran yang singkat, Komponen bergerak dengan lebih dekat dan penjadualan yang tidak berpusat Pengeluaran Bersepadu Komputer Sistem Tepat Pada Masa Teknologi Proses Berterusan Kilang Fleksibel 47. 49. 52. PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASL )—$ Persaingan berasaskan masa adalah berasaskan elemen-elemen berikut kecuali - Pengeluaran Bersepadu Berkomputer “Simultaneous Engineering” jem Tepat Pada Masa Logistik Konsep yang berusaha mengurangkan kos berlebihan, mengekalkan kos yang rendah dan tahap kualiti dan servis yang tinggi dipanggil Pengeluaran Bersepadu Berkomputer Simultaneous Engineering’ Sistem Tepat Pada Masa Logistik Organisasi yang mempunyai proses pembuatan keputusan berasaskan data dan bukti, pencarian ilmu yang Konstan, kejayaan dan kegagalan dipelajari secara mendalam dan idea dikongsi secara bersama adalah contoh kepada “The Learning Organisation’ “The High-Involvement Organisation” “The Netwotk Organisation’ “Strategic Organisation’ Konsep Tepat Pada Masa (JIT) adalah seperti berikut kecuali ~ Pengurangan pembaziran Melibatkan seramai mungkin pekerja Mengurangkan masa kitaran Kualiti yang sempurna Proses perancangan sumber manusia melibatkan perkara-perkara berikut kecu: Analisis industri Ramalan permintaan Ramalan bekalan sumber manusia Analisis kerja Ujian Prestasi, Ujian Integriti dan Ujian Personaliti biasanya digunakan dalam proses pera. Pengrekrutan Pemilihan Penempatan Kenaikan pangkat 55. aoge 56. PRINSIP PENGURUSANORGANISASL / 6 Pengurus Besar Syarikat Pakar Corporation suka mengambil perundingnya yang mempunyai kelulusan daripada Universiti Harvard dan MIT kerana berpandangan lulusan_universiti tersebut sememangnya pakar dalam bidang perundingan, Ini merupakan contoh kesilapan apa? “Contrast Error’ “Halo Error’ Similarity Error’ “Cognitive Error’ Yang manakah bukan kegunaan penilaian prestasi ? Keputusan Pembayaran Penempatan kerja Kenaikan pangkat Memotivasi pekerja Pada tahun lepas, firma GHJ berjaya menjimatkan kos utiliti sebanyak RM150000 dan mengurangkan pembaziran sebanyak RM 350000. Pihak pengurusan bercadang memberikan RM100000 daripada penjimatan tersebut untuk dikongsi oleh para pekerja. Apakah rancangan yang menerangkan perkongsian ini ? Bonus *Gainsharing plans’ Bayaran insentif Pampasan pekerja Merekrut professional teknologi maklumat di Koridor Raya Multimedia (KRM) merupakan satu perkara yang sengit kerana banyaknya pesaing yang hebat di situ Apakah strategi terbaik untuk mengambil staf-staf untuk jawatan teknologi maklumat di KRM? Gunakan pengiklanan dalam Internet Membenarkan ‘walk-in’ untuk melengkapkan permohonan calon. Hubungi Jabatan Tenaga Rakyat Hubungi agensi profesional Apakah yang dikatakan skim opsyen saham untuk pekerja ? Membenarkan pekerja membeli saham bila-bila masa Membenarkan pekerja menjual saham syarikat bila-bila masa Membenarkan pekerja membeli saham syarikat pada harga tertentu Menyediakan saham percuma kepada pekerja organisasi. 58. 63. PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASL 7 Sebuah organisasi korporat menjemput pensyarah universiti untuk memberikan kuliah dan mengendalikan perbincangan kes kepada para pegawainya di sebuah pusat peranginan adalah contoh Program pembangunan eksekutif Latihan di luar kerja Latihan sambil melancong Latihan kemahiran khusus Yang manakah bukan kelebihan kepelbagaian tenaga kerja dalam organisasi Mengembangkan kelenturan organisasi Menggalakkan kreativiti dan inovasi Menambah ilmu di pasaran yang pelbagai Membolehkan organisasi menganjurkan aktiviti fungsian bersilang, jalah keupayaan untuk mempengaruhi kelakuan orang lain, Motivasi Kuasa Kepemimpinan Kewibawaan Encik Karim merupakan jurutera kanan di dalam Jabatan Pengeluaran dan telah berkhidmat selama 8 tahun dengan firma Teguh Manufacturing Sdn. Bhd. Namun setiap kali Jabatan Sumber Manusia ingin menganjurkan Hari Keluarga dan Jamuan Tahunan, mereka akan mendapatkan pandangan En. Karim terlebih dahulu. Apakah jenis kuasa yang dimiliki oleh En. Karim ? Kuasa ganjaran Kuasa rujukan Kuasa perundangan Kuasa kepakaran Model ___ialah berasaskan tanggapan bahawa keadaan fizikal, sosial dan ciri- ciri peribadi tertentu wujud dalam diri seseorang pemimpin. Sifat Kelakuan Jangkaan Kontigensi Pilih contoh terbaik yang menggambarkan kuasa kepakaran 64 eaoge 66. aoge 68. PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASE 8 Kerani merujuk kepada Ketua Jabatan mengenai memo yang diarahkan untuk diedarkan. Pengurus Sumber Manusia mendapatkan pandangan seorang Jurutera Penyenggaraan sebelum menganjurkan Jamuan Hari Raya untuk para pekerja. Pengurus mengambil tindakan terhadap pekerja yang ponteng. Pelajar sarjana merujuk kepada Profesor mengenai sebuah artikel yang ditulisnya, Pilih kenyataan yang benar. Kepemimpinan karismatik berupaya memberikan inspirasi kepada pengikutnya Kepemimpinan reformasi berupaya menterjemahkan wawasan menjadi realiti. Kepemimpinan ‘post-heroic’ mengharapkan pengikutnya dapat menyokongnya dari belakang untuk mencapai kejayaan. Semua manusia adalah pemimpin adalah contoh Pendekatan Situasi dalam teori kepemimpinan, Kelakuan utama kepemimpinan ini ialah motivasi, wawasan, penjelasan tujuan pergerakan dengan penuh bermakna dan pengurusan yang menarik. Apakah bentuk kepemimpinan tersebut ? Kepemimpinan ‘supportive’ Kepemimpinan berpenglibatan Kepemimpinan karismatik Kepemimpinan transformasi Pemimpin mesti_ menampilkan Kehebatan, mempunyai cita-cita yang tinggi, mengambil tindakan untuk mencapai cits-cita ini dan mengharapkan orang lain dapat bertindak sepertinya merupakan contoh kepemimpinan Kepemimpinan “supportive” Kepemimpinan ‘post-heroic’ Kepemimpinan karismatik Kepemimpinan transformasi Amalan organisasi yang mempengaruhi motivasi ialah semua yang berikut kecual Polisi sumber manusia Struktur ganjaran kerja Keadilan dan kesaksamaan Bagaimana staf berfikir dan berkelakuan En, Lim Ting Liu ialah pekerja sebuah firma mengalami masalah kerana rumahnya baru terbakar dan beliau memerlukan rumah untuk diduduki segera, Merujuk kepada Hierarki Keperluan Maslow, En, Lim sedang— memenuhi_—_keperluan 70 1 d PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASI (9 Psikologikal Keselamatan Asas, Pencapaian Di manakah Teori Ekuiti banyak digunakan dalam organisasi ? Penilaian pengeluaran produk Sistem ganjaran Latihan dan pembangunan pekerja Pemilihan pekerja Antara limitasi Teori Penetapan Matlamat adalah :- 1 Tidak mengambilkira dimensi-di I Terlalu sukar dicapai TIL Penggunaan pasukan akan mengubah tahap persaingan ensi lain Idan 1 Medan It Idan 111 1 dan Wt Motivasi boleh dirancakkan dalam organisasi dengan mengkaji adakah sumbangan pekerja selaras dengan ganjaran yang mereka terima, Apakah pendekatan motivasi yang sesuai menurut keterangan di atas ? Teori Jangkaan Teori Penetapan Matlamat Teori Ekuiti Model Jangkaan Integratif’ Keberkesanan pasukan dilihat daripada kriteria-kriteria berikut keeuali :- Output yang produktif, Ganjaran yang diterima Kepuasan Komited Hackman dan Oldham menyatakan tiga tahap kritikal psikologikal diberi kesan oleh lima ciri kerja yang utama. Yang manakah antara berikut merupakan cir tersebut ? Utilitarian Status aoge PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASI | 10. Kepelbagaian kemahiran Varians: Pilih langkah yang betul dalam menuju kepemimpinan pasukan Kepemimpinan berpenyeliaan, kepemimpinan demokratik, kepemimpinan pasukan, Kepemimpinan berpenglibatan, kepemimpinan demokratik, kepemimpinan pasukan Kepemimpinan berpenglibatan, kepemimpinan berpenyeliaan, kepemimpinan pasukan Kepemimpinan berpenyeliaan, kepemimpinan berpenglibatan, kepemimpinan pasukan Dalam peringkat ini, wujudnya kelakuan yang hampir piawai, dikongsi bersama dan ahli-ahli pasukan semakin mengenali antara satu sama lain. Apakah peringkat ini dalam pembangunan pasukan ? Pembentukan Konflik Pelaksanaan Tiada jawapan yang betul ‘Apakah sebab-sebab pengurus berkomunikasi ? Memenuhi keperiuan sosial Untuk mengawal pekerja Untuk menyampaikan maklumat Untuk memotivasi 1, Idan ITT sahaja M1, TIL dan IV sahaja 1,11 dan IV sahaja 1M UT dan 1V Komunikasi penting di semua tempat berikut kecuali Hospital Makmal sains Bilik kebal di bank Semua di atas adalah jawapannya Yang manakah tidak termasuk dalam halangan-halangan komunikasi antara perorangan ? aege 81 aege aoge PRINSIP PENGURUSAN ORGANISAS! / 14 Persepsi Semantik Elemen-elemen tidak berbentuk perkataan (non-verbal elements) Tiada jawapan Kekurangan komunikasi lisan adalah °- I Keterangan yang lemah HSpontan Il Tiada rekod tetap IV Maklumbalas tidak diterima segera 1 idan Ut 1 Idan lV IL, dan LV 1 IIT dan tv Memo, surat, laporan dan fail komputer merupakan contoh terbaik Komunikasi oral Komunikasi bertulis Komunikasi dalam organisasi Komunikasi tiga hala Manusia boleh bekerja di mana sahaja, kos pentadbiran boleh dijimatkan dan masa untuk para pelanggan boleh ditingkatkan adalah keterangan-keterangan yang menggambarkan Applikasi media elektronik Pejabat Maya ‘Open-book management? Operasi maya Amalan berkongsi maklumat penting dengan semua pekerja di semua peringkat agar pekerja jelas dan faham apa yang b erlaku dan bagaimana mencapai sesuatu dipanggil _ _ Applikasi media elektronik Pejabat Maya “Open-book management’ Operasi maya Menguruskan ____ adalah melalui peranan integrasi, pasukan petugas has, pasukan projek dan Sistem Maklumat Pengurusan, aoge aoge 85 aeoge PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASI / 12 Komunikasi Atas Ke Bawah Komunikasi Bawah Ke Atas Komunikasi Mendatar (Horizontal Communication) Komunikasi Menegak (Vertical Communication) Yang manakah contoh kawalan birokratik Belanjawan Laporan statis Penilaian prestasi ‘Semua di atas adalah contoh kawalan birokratik Kawalan ___merujuk kepada tekanan daripada luar organisasi_ yang bertujuan untuk mengubah kelakuan-kelakuan organisasi, Konsensus Pemegang kepentingan Pemegang saham Komuniti setempat. Audit luaran biasanya digunakan untuk . Mencari kekuatan dan kelemahan firma untuk diperbaiki Menentukan kekukuhan sistem kewangan semasa Menentukan kemungkinan mengambitalih firma lain Memudabkan firma menjalankan strategi persaingan Memanipulasi maklumat dan meminta peruntukan yang lebih daripada jangkaan merupakan semasa bertindakbalas dengan kawalan Kelakuan taktikal Kelakuan birokratik yang rigid Tiada jawapan Menentang kawalan Mekanisme yang bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dan seterusnya meminimakan —keperluan tindakan pembetulan dipanggil sebagai kawalan “Preventive” “Predictive” “Organic” “Invasive’ Budaya boleh didiagnosis melalui u U1 IV aoge eoge 93. aoge 94, PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASE 13 Cerita-cerita yang dibawa Amalan-amalan perniagaan Kelakuan-kelakuan pengurusan Simbol-simbol dan majlis-maj yang dianjurkan dalam organisasi I. dan IL sahaja 1H dan 1V sahaja 11, HIT dan TV sahaja [All dan LV sahaja Perubahan yang memberikan kesan ke atas output terakhir dipangeil Inovasi teknologi Inovasi proses Inovasi produk Teknologi produk Golongan yang skeptik dengan perubahan baru, menggunakan produk baru kerana tekanan sosial dan keperluan ekonomi adalah =a Majoriti awal Tertinggal Penerima awal Majoriti akhir Jika teknologi tidak penting untuk dimiliki oleh firma dan tersedia boleh dibeli di pasaran, maka alternatif terbaik adalah Pembangunan dalaman. ‘Membeli lesen dagangan Perkongsian penyelidikan Menguasai pemilik teknologi. Pekerja yang mempromosi idea dalam organisasi, mencari sokongan dan penerimaan, mempengaruhi mereka yang mempunyai autoriti untuk membuat perubahan adalah Ketua Pegawai Teknologi Juruteknik Inovasi Juara Eksekutif Juara Produk Apakah sistem yang membolehkan pihak pengurusan menganalisis, memanipulasi, membentuk, dan menyediakan data output dengan pelbagai cara ? PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASL 14 Sistem Maklumat Pengurusan Sistem Sokongan Keputusan Sistem Maklumat Strategik Tiada jawapan yang betul 95. Suatu sistem yang cuba memadankan antara teknologi, kerja manusia dan operasi dipanggil Sistem sosioekonomikal Sistem sosioteknikal Sistem teknioperasional Sistem operasisosial aoge PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASL | 1 BAHAGIAN Bahagian ini mengandungi 2 soalan yang merangkumi 25 markah. Sila tulis jawapan anda di atas ruang yang disediakan di atas kertas soalan ini, Halaman belakang boleh untuk menulis jawapan anda Soalan 1 ‘Anda merupakan pakar runding pengurusan dan mempunyai seorang rakan, En. Karamjit Singh iaitu Pengurus Sumber Manusia bagi firma Aluminium Production Sdn. Bhd., sebuah kilang di Kawasan Perindustrian Nilai, Negeri Sembilan. En. Gunasegaran datang menemui anda mengadu tentang masalah di kilangnya iaitu. produktiviti yang rendah, pusingganti pekerja yang tinggi, kadar ketidakhadiran kerja yang tinggi, kadar kerosakan produk yang tinggi, ancaman kesatuan sekerja untuk mogok kerana gaji yang dikatakan rendah selain wujudnya istilah ‘orang-orang istimewa’ iaitu golongan pekerja yang sentiasa mendapat bonus dan ganjaran yang baik setiap tahun, Sila nasihatkan En, Gunasegaran mengenai apa yang harus dilakukan (13 markah) PRINSIP PENGURUSAN ORGANISASI 16 Soalan 2 ‘Anda merupakan Pengurus Pentadbiran dan Perhubungan Awam syarikat Perubatan Bangi Sdn. Bhd, yang memiliki sebuah kilang kecil di Kawasan Industri Kecil Dan Sederhana Bangi. Syarikat_ anda mengeluarkan ubat-ubatan tradisional khususnya untuk golongan muda, dipasarkan dalam Malaysia sahaja dan mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan untuk beroperasi. Dalam seminggu ini tersebar khabar angin bahawa ubat-ubatan syarikat anda merbahaya untuk kesihatan, mempercepatkan menjadi tua dan mengandungi bahan kimia yang tidak diizinkan, Bincangkan apakah yang anda akan lakukan (12 markah) bb pe 2903 fia 10102