Anda di halaman 1dari 4

Bacaan Wirid - Tasbih - Tahmid - Takbir - Tahlil & Do'a-do'a

Bacaan-bacaan Sesudah Solat


1. Astaghfirullaahal azhiim (3x)
Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung
2. Allaahumma antas salaam !a min"as salaam tabaara"ta #aa dzal $alaali !al i"raam
Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Berkat Engkau ya Allah,
yang memiliki kemegahan dan kemuliaan
3. %aa ilaaha illallaahu !ahdahu laa s#arii"alah lahul mul"u !alahul hamdu !ahu!a alaa "ulli
s#ain &adiir
Tidak ada Tuhan selain Allah saja, Dia Sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya lah kerajaan
dan pujian dan Dia berkuasa atas segala-Nya
'. Allaahumma laa maani(a limaa a(thaita !alaa mu(thi#a limaa mana ta !alaa #anfa(u dzal $addi
min"al $addu
Ya Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi pemberian-Mu, dan tak ada pula sesuatu yang
dapat memberi apa-apa yang Engkau larang, dan tak ada man!aat kekayaan bagi yang mempunyai,
kebesaran bagi yang dimilikinya, ke"uali kekayaan dan kebesaran yang datang bersama ridha-Mu
). *embaca tasbih tahmid ta"bir dan tahlil #aitu+
Subhaanalaah (33x) ,*aha Suci Allah-
Alhamdulillaah (33x) ,*aha ter.u$i Allah-
Allaahu A"bar (33x) ,Allah *aha Besar-
%a ilaaha illallaahu !ahdaahu laa s#arii"alah lahul mul"u !alahul hamdu !ahu!a alaa
"ulli s#ain &adiir (1x)
Tidak ada Tuhan selain Allah, sendiri-Nya# tiada sekutu bagi-Nya Milik-Nya lah kerajaan
dan pujian Dia Maha $uasa atas segala-galanya
/. Surah Al 0"hlas dan surah Al *u(a!!idzatain (#aitu surah Al 1ala& dan An-2as)
Surah Al 0"hlash+
Surat Al 1ala&
Surah An 2as
3. A#atul 4ursi# (Surah Al Ba&arah 2)))

Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang %idup $ekal lagi terus menerus mengurus &makhluk-
Nya'# tidak mengantuk dan tidak tertidur $epunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi
Siapakah yang dapat memberi sya!aat di sisi Allah tanpa i(in-Nya) Allah mengetahui apa-apa yang
di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya $erajaan Allah meliputi langit dan bumi Dan Allah tidak
merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
5zi"ir-dzi"ir tersebut di atas boleh biasa diguna"an setelah mela"u"an shalat fardhu atau di.ilih
bebera.a diantaran#a sesuai dengan "emam.uan #ang "ita mili"i. Atau boleh $uga dzi"ir-dzi"ir
#ang lain asal"an sesuai dengan malan 6asulullah SA7.
8. 5o(a-do(a Sesudah S9lat
Allaahumma innii as-alu"al $annah Allahumma a$irnii minannaar (3x)
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepada-Mu, ya Allah, bebaskan aku dari siksa
neraka
Allaahumma ashlih lii diini#allati hu!a ishamatu amrii !a ashlih lii dun#a#allatii $a(alta
fiihaa ma(ass#ii
Ya Allah, perbaikilah bagiku agamaku yang menjadi pegangan urusanku, dan perbaikilah
bagiku duniaku yang padanya Engkau jadikan penghidupanku
Allaahumma aafinii fii badanii Allaahumma aafinii fii sam(ii Allaahumma aafinii fii
basharii Allaahumma innii a(uudzu bi"a minal "ufri !al fa&ri Allaahumma innii a(uudzu
bi"a min adzaabil &abri laa ilaaha illaa anta.
Ya Allah, a!iatkanlah badanku Ya Allah, *a!iatkanlah pendengaranku Ya Allah, *a!iatkanlah
penglihatanku Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari keka!iran dan
ke!akiran Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari siksa kubur, tidak ada
Tuhan selain Engkau
Allaahumma inni a(uudzu bi"a minal bu"hli !a a(uudzu bi"a minal $ubni !a a(uudzu bi"a
min an uradda ilaa ardzalil umur !a a(uudzu bi"a min fitnatid dun#a !a a(uudzu bi"a min
adzaa bil &abri.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ketakutan Aku berlindung kepada-
Mu dari seburuk-buruk usia Aku berlindung kepada-Mu dari ben"ana dunia Dan aku berlindung
kepadaMu dari siksa kubur
Allaahummaghfirli dzunuubii !a "hathaa#aa#aa "ullaahaa. Allaahumma is#nii !a$burnii
!ahdinii liahsanil a(maali !al a"hlaa&i innahu laa #ahdi li ahsanihaa illa anta !ashrif annii
sa##i-ahaa innahu laa #ashrifu sa##iahaa illa anta.
Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahanku Ya Allah, segarkanlah badanku, "ukupilah
aku, dan tuntunlah aku sebaik-baik amal dan akhlak, sesungguhnya tidak ada yang dapat
menuntun kepada yang terbaik melainkan hanya Engkau, dan hindarkanlah aku dari
seburuk-buruk amal, kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat menghindarkanku dari
seburuk-buruknya melainkan hanya Engkau
:aa mu&allibal &uluub tsabbit &albii alaa diini"a
Ya Allah yang membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku dalam memeluk agama-Mu
5oa-doa di atas boleh dibaca semuan#a sesudah solat atau di.ilih di antara doa #ang disu"ai dan
sesuai dengan tu$uan #ang diingin"an. Boleh $uga membaca doa-doa #ang lain tentun#a doa #ang
terbai" ialah #ang berasal dari 2abi *uhammad S.A.7 atau dari .ara 2abi Allah #ang lain.
Bila ada "e.erluan dengan suatu ha$at "e.ada Allah S.7.; dan anda tida" mengerti doa aslin#a
ma"a tida" ada salahn#a berdoa dengan bahasa #ang difahami sendiri.
Sebai"n#a setia. berdoa $angan meninggal"an "esem.atan buat mendoa"an ibu dan ba.a "ita
sebagai orang tua #ang .atut dihormati+
6abbighfirlii !a li!aalida##aa !arhamnii !arhamhumaa"amaa rabba#aanii shaghiira.
+h Tuhan, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah aku dan sayangilah
keduanya sebagaimana mereka mengasihiku di,aktu ke"il
5ian$ur"an .ula meminta"an am.un bagi .ara sahabat "aum "eluarga serta "aum muslimin dan
muslimat "hususn#a orang-orang #ang .ernah berbuat bai" "e.ada "ita.
%ebih lan$ut 2abi *uhammad s.a.!. mengan$ur"an su.a#a "ita membaca doa sesudah tahi##at
sebelum salam #ang berbun#i+
Allaahummaghfirlii maa &addamtu !ama a"h"harartu !a anta(alamu bihi minnii antal mu&aadimu
!a antal mua"h"hiru laa ilaaha illaa anta.
Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dan apa-apa yang aku
rahsiakan dan yang aku nyatakan Engkau lebih mengetahuinya daripadaku Engkaulah yang
terdahulu dan Engkaulah yang terakhir, tiada Tuhan selain Engkau
5ian$ur"an sebagaimana dia$ar"an 6asulullah S.A.7 "e.ada Abdullah bin *as(ud su.a#a sesudah
tahi##at dan sebelum salam meminta "eba$i"an dunia dan a"hirat.
Wirid / Doa Setelah Sholat Fardlu
Setelah Sholat fardhu sebai"n#a "ita membaca !irid<doa sehingga .ahala "ita bertambah ban#a"
dan dosa-dosa "ita ins#a allah diam.uni. Selan$utn#a a.abila "ita di.anggil oleh2#a ma"a "ita
sudah bersih dari dosa-dosa dan dimasu""an "e dalam golongan #ang beruntung #aitu #ang
menda.at surga ($annah) sebagai balasan dari Alloh S7;.
7irid ini tergolong !irid .an$ang teta.i a.abila "ita baca setia. hari ma"a "ita a"an ha.al dengan
sendirin#a.
7iridn#a adalah sbb+
Astaghfirullohhal adziim li !ali !ali da##a !ali ashabil "hu&u& ala !al $amiil mu=minin !al
mu=minat !al muslimiina !al muslimat al a"h#aa =i minhum !al am!aat (3x)
lebih kurang artinya : aku mohon ampun ya lloh d!at yang "aha gung# $uga ampuni
kedua orang tuaku dan orang-orang yang punya ke%a$iban pada aku# dan semua mukminin
dan mukminat# muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal&
%aa 0laaha 0llalloh !ahdahu laas#arii"alah lahulmul"u !alahulhamdu #uh#ii !a#umiitu !ahu!a
alaa "ulli s#aiin &adiir (3x)
Tidak ada Tuhan selain lloh# d!at yang "aha 'sa (satu)# tidak ada sekutu untuk*ya (tidak
ada yang menyamai)# d!at yang mempunyai kera$aan dan semua pu$ian& D!at yang
menghidupkan dan mematikan# dan berkuasa atas segala sesuatu&
Allohumma antassalam !amin"assalam !a ilai"a #a=uudussalam faha#inaa 6obbana bissalam !a
ad"hilnal $annata darossalam tabaro"ta 6obbanaa !ata a=laita #aa dzal$alali !al i"raam
:a Alloh dzat #ang mem.un#ai "eselamatan "eselamatan adalah dari >ng"au dan "eselamatan
ber.ulang "e.ada*? dalam hidu."u berilah "eselamatan masu""an a"u "edalam sorga
5arossalam ;uhan"u >ng"aulah #ang maha luhur dan maha agung dzat #ang maha luhur dan maha
mul#a.
Audzubillahiminass#aithonirro$iim Bismillahirrohmanirro"hiim
terus"an dengan membaca + Al 1atehah "emudian
7a ilahu"um ilahu !a"hid %a ilaahailla hu!arrohmaanurro"hiim
hai "amu semua ;uhanmu itu han#a satu tida" ada ;uhan selain =5zat :ang *aha @engasih dan
*aha @en#a#ang=.
terus"an dengan membaca =a#at 4ursi= sebagaimana diba!ah ini
Allohu %aa iaaha illaa hu!al"ho##ul &o#uum laa ta= "hudzuhuu sinatu! !alaa naum lahu maa
fiissamaa!aati !a maa fil ardhi mandzaalladzii #as#fa=u =indahuu illaa biidznih #a=lamu maa baina
aidiihim !amaa "holfahum !a laa #u"hithuuna bis#ai=in min =ilmihi illa bi maas#aaa=i !asi=a
"ursi##uhussamaa!aati !al ardho !aa #a=uduhuu "hifzuhumaa !ahu!al a=li#ul a=zhiim.
"emudian terus"an dengan bebera.a a#at dari Al Aur=an diba!ah ini
S#ahidallohu annahu %a ilaa ha ila hu!a !almalai"atu !a ulul ilmi &oiman bil &isthi %a ilaa ha illa
hu!al aziizul ha"iim
0nna diina i=ndallohil islam
Aulillohumma mali"ulmul"i tu=tilmul"a man tas#aa= !a tanziulmul"a miman tas#aa= !a tu=izu man
tas#aa= !a tudzillu man tas#aa= bi#adi"al "hoir 0nna"a alaa "ulli s#aiin &odiir. ;uuli$ullaila
finnahaari !a tuuli$unnaaharo fillaili 7a tu"hri$ul ha##a minal ma##iti !a tu"hri$ulma##ita minal
ha##i 7a tarzu&u man tas#aa= bi ghoiri hisaab
Subhanalloh (33x) Alhamdulillah (33x) Allohua"bar (33)
Allohu A"bar 4abiirau !asubhanallohi bu"rotau !aashiilla
%a ilaaha illallohu !ahdahuu la s#arii"alah lahulmul"u !a lahulhamdu #uh#i !a #umiitu !ahu!a
alaa "ulli s#aiin &odiir
%a "haula !ala &u!ata illa billahil a=li#il aziim
Allohumma sholli !asallim alaa sa##idinaa *uhammad a=bdi"a !a rosuuli"a nabi##il ummi##i !a
a=laa aalihii !a shohbihii !asallim
7a hasbunaallohu !ani=mal !a"iil
%a "haula !ala &u!ata illa billahil a=li#il aziim Astaghfirullohhal adziim
Doa
Alhamdulillahirobbil a=lamiin hamdan #uuafii ni=mah !a #u"afii maziidah
#aa 6obbanaa la"alhamdu "amaa #anbaghi li$alali !a$hi"al "ariim !a aziim sulthoni"
Allohumma Sholli !asalim alaa sa#idinaa *uhammad sholatan tun$inaa bihaa min $ami=il ah!aali
!al afaat !a ta&dhilanaa bihaa min $ami=il ha$aat !a tuthohirunaa bihaa min $ami=is sa#i=at !a
tarfa=unaa bihaa =inda"a a=laa ddaro$aat !a tubalighunaa bihaa aghsol gho#at min $ami=il "hoirot fil
ha#aati !a ba=dal mamaati.
Allohumma inna nasa=lu"a luthfa fimaa $arot bihil ma&oodiir
Allohumma inna nasa=lu"a min "hoiri masa=ala"a minhu sa##idunaa !a nabi##una muhammad
=abdu"a !a rosuulu"a !a na=udzubi"a min s#arri masta=adza"a minhu sa##idunaa !a nabi##una
muhammad =abdu"a !a rosuulu"a
Allohumma inna nasa=lu"a muu$ibaati rohmati"a !a azaa=ima maghfiroti"a
!a ssaalamatan min "ulli istmin !al ghoniimatan min "ulli birrin !al fauza bil $annah !an na$aata
mina nnaar !al a=f!a =indalhisaab
6obbanaa laa tuzig &uluubanaa ba=da idz hadaitanaa !a hablana miladun"a rohmah inna"a antal
!ahhaab
6obbanaghfirlanaa !ali !alidiina "amaa roba#anaa shoghiiroo !al $amiil mu=minin !al mu=minat
!al muslimiina !al muslimat al a"h#aa= i minhum !al am!aat
6obbanaa aaatinaa fiddun#aa "hasanah !a fil aa"hiroti "hasanah !a &inaa =adzabannaar.
7a shollallohu alaa sa#idinaa muhammad !a alaa aalihii !a shohbihii !a sallim !alhamdulillahi
robbil =alamiin.
Amiin.

Anda mungkin juga menyukai