Anda di halaman 1dari 2

Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya

Bilangan Jurnal : ke-4


Minggu Praktikum : keempat
Tarikh peristiwa : 13-15 Ogos 2012
Tajuk Jurnal : Kawalan kelas dalam jumlah murid yang ramai

1. Masalah/peristiwa
Kelas 3 Neptun mempunyai jumlah murid seramai 49 orang. Jumlah murid
yang terlalu ramai menyebabkan adakalanya kwalan kelas yang saya
lakukan tidak dapat berlaku dengan baik terutamanya dalam subjek
Pendidikan Jasmani dan Matematik
2. Analisa
Berdasarkan kepada jumlah murid yang terlalu ramai di dalam kelas,
saya agak sukar mengawal serta fokus kepada sebilangan murid terutamanya
golongan murid yang lemah. Keadaan masa yang singkat (1jam sebagai
contoh) apabila masuk mengajar juga menyebabkan saya tidak mempunyai
masa yang cukup untuk melihat serta mengenalpasti golongan murid yang
memerlukan bantuan.
Selain itu, apabila berada dalam subjek seperti Pendidikan Jasmani,
saya sendiri tiak mengawal mereka apabila mereka mula bermain. Ada murid
yang ingkar mendengar arahan dan bermain tanpa mendengar arahan guru.
jumlah murid yang terlalu ramai juga adakalanya menyebabkan suara saya
tenggelam dan tidak didengari oleh murid kerana mereka juga akan menjadi
bising apabila guru tidak memberi arahan dalam waktu berkala

3. Cadangan tindakan susulan
Berdasarkan kepada masalah ini, saya telah membuat inisiatif dengan
membuat aktiviti berkumpulan di mana aka nada seorang murid yang ertindak
menjadi ketua kumpulan. Ketua kumpulan ini diilih melalui kemampun murid
itu untuk mengawal kumpulan serta mempunyai kemahiran untuk membantu
rakan mereka. Secara tidak langsung, bantuan daripada rakan sebaya boleh
membantu golongan murid yang lemah. Apabila ada murid yang masih belum
faham, barulah saya datang serta memberi tunjuk ajar yang lebih mendalam.
Untuk subjek Pendidikan Jasmani yang melibatkan aktiviti luar bilik
darjah, saya menetapkan arahan seperti penggunaan wisel dan dendaan
berbentuk aktiviti seperti mengankat baraang, ketuk ketampi dan sebaginya.
Dendaan mampu untuk membuat mereka lebih fokus dalam setiap aktiiti yang
dilakukan. Kemudian, saya juga membuat demonstrasi serta arahan yang
lebih jelas seperti peraturan dan sebagainya dengan lebih awal untuk
mengelakkan murid daripada melanggar peraturan.
4. Tempoh masa tindakan susulan
Saya akan terus memerhatikan tingkah laku dan aktiviti murid agar saya
mampu mengawal mereka dengan lebih baik. Saya akan membuat tinjauan dari
masa ke semasa untuk meliha perkembangan mereka di masa akan datang.

Disemak oleh guru pembimbingTandatangan:

Nama:

Tarikh:
Disemak oleh pensyarah pembimbingTandatangan:

Nama:

Tarikh

Anda mungkin juga menyukai