Anda di halaman 1dari 15

v

SULTfl

j%

LEMBAGA PEPERIKSAAI\
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

*fr6|&g**t

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

63s6

2O1O

BAILTSA IBAN
Nov./f)is.
A1
ziJam

I)ua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1.
2.
3.
4.

Kertas soalan ini mengandungi empat bahagian: Bahagian A, Bahagian B,
Bahagian C dan Bahagian D.
Jawab satu soalan daripada Bahagian A dan semua soalan dalam Bahagian B,
Bahagian C dan Bahagian D.
Bagi soalan subjektif, jawapan hendaklah ditulis dalam buku jawapan
yang disediakan.
Bagi soalan objektif, jawapan hendaklah ditulis menggunakan helaian kertas
jawapan di halaman 15. Helaian kertas jawapan hendaklah diceraikan dari kertas
soalan dan diserahkan bersama buku jawapan.

5.

Jawapan hendaklah ditulis dalam bahasa lban.

Kertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak dan

I

halaman tidak bercetak.

[Lihat halaman
6356

@ 2010

Hak cipta Kerajaan Malaysia

'Stti+

lil llll

llillllillllllllll lll

Tulis siti karang pasal empas video ngagai nembiak ke bujang dara. Pemanjai karang nuan Sekula nuan bisi ngatur pengerami Hari Kantin. Tulis siti karang pasal charangerap atka kaul diri sebilik. Peratika grafft di baruh tu. Nuan udah dipilih masuk pekit bejaku ti diatur ba sekula nuan. Topik ti dikenataika nuan nya'Aktiviti lumba enggau main antarabansa meransang industri dagang temuai ngagai menua kitai'. Terangka charakita serumah ngelaluka temuai tauka pengabang.SULIT 6356 2 Bagi A : Karang lTaga jam : 1 jam 10 minitl [s0 markf Tulis siti karang pasal siti ari pekara enda kurang ari 300 leka jaku. ti di baruh tu. Cheritaka peneleba nuan lebuh ke enggau pengerami Hari Kantin nya. Kaul diri sebilik kemaya hari tu majak lumpak bendar. Menua kita bisi ngembuan atur pengawa ke manah dikena bala kita serumah ngelaluka temuai tauka pengabang lebuh bisi pengerami. Tau ngasuh gian Tepejuh ngaga ulah ke enda bemoral Empas video ngagai nembiak bujang enggau dara Disiplin di sekula majak jai 6356 o 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia Ngachau pelajar sekula SULIT . Tulis teks ti deka dikenataika nuan nya.

sida tentu enda ulih nyingkang maju ke mua baka raban bansa bukai ke lama udah ngemeranka pengawa betanam betupi ngena jalai komersil. Kitai anang semina ngira nyual asil kitai dalam menua tu aja tang mega ulih nyual asil ngagai makit antarabansa. Ketegal tu kitai anang ngumbai pengawa betanam betupi jalai komersil tu nadai ngenataika penguntung. Kelimpah hari nya iya tau ngangkatka tikas pengidup diri sebilik enggau semua raban bansa. Iya mega dikena ngubah runding sekeda mensia mayuh pasal pengawa betanam betupi ke dulu suba. Pemanjai karang kedut nya enda lebih ari 100 leka jaku. Diatu mayuh bala orang bumai udah mujur lalu bulih penguntung ari pengawa nya. 12 Jun 2007) 6356 o [Lihat halaman sebelah 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT . (Dibali an (Jtusan Borneo. raban bansa kitai enda mudah belinsur maju lebih agi maya kitai ke sama besemekih deka ngulihka pemaju beserimbai enggau juluk ati perintah deka mansang nyegang ba taun 2020 tu ila. lebih agi bala sida ke diau ba rumah panjai dalam menua tu patut enchelakka mata. Runding ke ngumbai pengawa betanam betupi jalai komersil nya nadai mansutka asil patut dibuai.tangulih dijual ba makit ke guna mensia mayuh. Udah nya tulis siti karang kedut. kitai nemu pengawa betanam betupi nya ukai semina ulih ngangkatka kualiti pengidup enggau penatai belanja sepintu bilik. Perintah menua Sarawak madahka pengawa betanam betupi ngena jalai komersil ukai semina ngenataika penguntung besai ngagai diri sebilik aja. Enti raban bansa di menua tu agi berunding mabu sereta pandak. Raban bansa ba menua pesisir. Ngena jalai komersil. Ari runding ke negatif.\y STLIT 63s6 3 BagiB: KarangKedut lTaga jam : 25 minitl t 15 markf Tanya 6 Bacha enggau silik telcs di baruh tu. Sida patut meratika pasal pengawa betanam betupi jalai komersil ke sigi manah dikena ngenataika untung besai ngagai orang ke ngereja iya.

Lalu diperaka iya bangkai Antu Lambur. nya baru antu nadai ngawa iya agi. 1963. Iya pen mupuk bejalai baru ngejangka menua nya. Dinga tak merentum rebah nyengkar belakang tinting.SULIT 63s6 4 BagiC:MeretikaTeks lTaga jam : 35 minitl 120 mark) Tanya 7 - 14 Bacha enggctu silik genteran teks tu. nya ga jari iya kekamang deka nangkap Telajan. Tak ngila diri mih iya dia. Tak nyerigang mih penuduk antu nya dia. mangah amat mih antu tu dih. sika lama mapang. Angkat antu lalu nangkap Telajan. Udah nya antu lalu mabuk ipuh. menua tak guyang-guyang. peda tak lalu mengkajat. madang mikai diteruju antu. Tak ada kelah-kelah mih iya laban pengangat antu nya. Mansang Telajan semak antu nya. Drnga lalu nyerauh antu nya ensepi mata diri asaika ditunu unggun bara api. Telajan. udah nya niki baru. baru iya datai di Bukit Ringgit Mayang. lalu dilengkaka iya Telajan. Tentu tu mih Antu Lambur ku sida apai!" pia ku Telajan bejaku kediri. Kuching) 6356 o 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT . Pala iya lunchung belancham baka ijap bubu.Abis madang keladan. Sepi tanah tak berenyang-renyang. Peda iya mata antu nya kijap-kijap bulih mesai mua gantang mengkang dipandangk a iy a ngagai Telaj an. Parai aku tu !" ku antu. dia iya lalu merening ke ujung jalai. ngeli iya nyau ngerising meda Telajan. berandau nengali. 'Apr. BLB. Udah nya saut semua tanyo ti nangkanko nya. Nyau kelama. Ada dikesuhka iya. Nya baru Telajan ada ngulihkalajaipuh. lalu selinting iyangagai leka mata antu. madang tekam. Udah nya diulihka iya kelambi baju ambun ari temilah manah lumpung. Ditiki iya bukit nya lalu melunggang sepiak. Bisi sedandang umai tunggal kayu rebah jamahiya.Beti. Wak. betentang tujuh tangkan. lalu disimpan iya dalam sumpit. (Diambi sereta dibali ari Moses ak. sepi iya angat amat asai ti kena pandang daun api. Peda iya antu nyau ngenjing baka kain kesumba. Wak. Iya pan nyau datai ba tangkan ketujuh lalu manggai di punjung. Lalu dipasukka iya baju ambun nya tadi. mata iya sigi-igi aja sereta bulu iya bauh nyau nyelembayan. Sepi antu jari iya asai ti deka putus. madang kelampai. Udah nya tak ada "Wak.

Antu Lambur nyau kelah-kelah kena pandang pengangat Telajan. Udah ke disumpit.ST]LIT Tanya 7 63s6 . 7 Telajan betemu enggau Antu Lambur ba A B C D 8 belakang tinting. kelah-kelah laban tetelanka laja ipuh. Tubuh iya baka kain kesumba. Ngambi nyamai ngulihka laja. Pilih siti saut ti betul nitihka lebas tanya nya. C enggau D. tangkan ketujuh. 11 Pilih ayat ti betul pasal Antu Lambur. B. 6356 o 2010 Hak Cipta [Lihat halaman sebelah Kerajaan Malaysia SULIT . A B C D Antu Lambur bebulu tubuh sereta ngembuan sepasang mata ke besai. Mata iya ktjap-krjap bulih mesai mua gantang. iyapan mupuk bejalai baru ngejangka menua nya. Ngerebahka kayu sedandang umai. Nama kebuah Telajan masukka baju ambun lebuh iya ngerapat antu? A B C D 9 sepiak bukit. Nyeliahka ari dipanchar mata antu. Pala iya belancham baka ijap bubu. Ni bagi rambai jaku di baruh tu ti ngayanka pengering Antu Lambur? A B C D 10 tuchung bukit. Ngetan diri ari kena api antu. krjap-krjap mata laban empeleman laja. Iya berasai angat. Reti rambai jaku mabuk ipuh dikena madahka antu nya A B C D pedis pala lebuh ensium bau ipuh.ll Ba siti-siti tanya bisi empat iti pilih saut A. lembut tulang kena laban rachun ipuh. Iya ngerebahka mayuh kayu besai lebuh iya ngila diri.

\/ SULIT 6 Tanya 12 - 6356 14 Saut tanya di baruh tu ngena ayat penuh. 12 Nama kebuah penulis nyemaka gamal antu tu nyau baka kain kesumba lebuh Telajan baru meda iya at'. nama dua pekara ke ulih digaga nuan lebuh kena emba? 13 ntarkl 6356 o 20 t 0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT .jauh? 12 markl 13 Rintaika gaya enggau ulah Antu Lambur lebuh mataiya udah kena sumpit Telajan ngena Laja ipuh. 12 mark) 14 Enti nuan Telajan.

STLIT 7 63s6 HALAMAN KOSONG 6356 o [Lihat halaman sebelah 2010 Hak Cipta Kerajaan Maloysia SULIT .

Ti dulu pambu udah nadai. Orang tuai patut dibasa. Pun sefunfun. Ngemaduka laya ngatur pechara. pemakai sikap. Mantaika sanggai. Ditampung sulung tubuh kitai. Nadai besurat ingat seruralt. Nading Remaung. Pesaka Tuai. Sekeda pandai landik berenung. Sediaka palan alai bemalam.v SULIT Tanya 6356 l5 - 20 Bacha enggau silik genteran leka main tu. Ngajar kitai ngasuh nelap. Basa tinggi ngelui bulan. Pernberita) 63 5 6 @ 2 01 0 Hak Cipta Keraj aan Malaysia SULIT . Baikka Melap. Leka pengap. Udah nya saut semua tanya ti nangkanka nya. Ti jelai nama tampak berita. ramban kelembung. (Diambi sereta dtbali ari Michael Gomes. Sida sebaka intan beregd. Ngingatka serap penemu Iban. Enti temuai bisi datai malam. Iban. Pemanah tuai ti ngaga adat. Ngembuan penemu pekara dunya. China. Pengap terang. Patut semua afiang enda ingat. Ensumbar lemamb zfrg. Nyadi penghulu ngintu menua. ujung besabung. Mansang nyingkang baka bej alai. Kenang. Bisi sekeda pangkat Rekaya. ramban. puji sida ti tuai. Sama dibasa baka tuan. Tikai dikerembai. pantun. Ngena ensera. Orang ti tuai berunding tajam. genteran pelian. jerita Iban.

19 Ba runding nuan. 18 Ngena jaku nuan empu. ti tinggi. padahka kebuah 20 63 [1 mark] kitai patut bebasaka orang tuai? 12 mark] Nama pengawa patut digaga nembiak rebak baru dikenarLyaga sereta ngetanka adat. Ngembuan pengelandik nelusurka leka main. jelan peneleba.SULTT 63s6 Tanya 15 - 17 Ba siti-siti tanya bisi empat iti pilih saut A. 16 Ni bagi ke di baruh tu ukai tanggung pengawa penghulu ke bisi disebut dalarn tibak leka main? A B C D 17 Ngintu pengawa Ngatur pechara Ngajar berenung Ngintu menua Nitihka penemu penulis nama reti basa tinggi ngelui bulon? A B C D Kitai patut ngemesaika penghulu ari orang tuai. Tanya 18 . mekang pemandai. padahka tema leka main tu. Pilih siti saut ti betul nitihka lebas tanya nya. ala pengelandik. B. Kitai mesti nerima temuai enggau penuh adat Penghulu patut ngembuan mayuh penemu basa. 15 Reti rambai jaku serap penemu nya A B C D chukup penau. C enggau D.20 Saut tanya di baruh tu ngena ayat penuh. 12 markl 56 o [Lihat halaman sebelah 20 t 0 Hak Cipta Kerajaon Malaysia SULIT .

2l ba menua pesisir baka ba sekeda rumah panjai. Nya alai.27 Pilih saut /i engkeman Tanya dikena ngisi endur lapong dalam teks di baruh ttr. Penemu ti baka tu datai ari sida ke endang ada ariruang bilik orang bumai empu. Kemaya hari tu suah raban nembiak kitai majak enda rindu ngereja pengawa betanam betupi. laban nadai endur orang milih agi. Penyampau sida rebak baru ke milih pengawa betanam betupi tu nyadika batang pengawa sida kelalu mimit. mensia mayuh selalu bepikirka tikas sosial ngasuh ruang pengawa betanam betupi tu pengawa ke amat baruh lalu 24 dikaitka enggau pemerinsa ti diau ba menua pesisir. Kelimpah ari nya. B. 2l . pengawa nyadi orang betanam betupi jarangnyadika juluk ati sida.6356 10 SULIT Bagi D : Penemu senentang sistem jaku Iban lTaga jam : 20 minitl ll5 markl Bagi tu bisi ngundan 15 tanya. Ba siti-siti tanya bisi empat iti pilih saut A. Kemaya hari tu. Enti kitai . Pilih siti saut ti betul nitihka lebas tanya nya. pengawa dalam bidang tu ulih 27 penatai pemisi sida enti sida rajin. Nya alai. Pekara tu ngujungka sida 26 diri gawa nyadi orang betanam betupi. C enggau D. orang menua pesisir ti betanam betupi seruran ngarapka perintah meri bantu enggau sukung takarka sida ulih besemekih enggau orang ti gawa ba bidang pengawa bukai. Mayuh bala bujang enggau dara ke ditanya senentang juluk ati sida jemah ila madahka diri enda 22 pengawa betanam betupi nyadika rintai juluk ati sida. 6356 o 2010 Hak Cipta Keraiaan Malaysia SULIT . Nya alai. Pengawa nyadi orang bumai suah 23 enda ulih ngenataika penatai pemisi ti tau bilik belimpah sereta kaya raja. nyau deka nadai siku buntak nembiak dipeda kitai mekuh ke betanam betupi tauka nyadi orang bumai. pengawa nyadi orang betanam betupi tu semina dikemeranka sida ke nadai peluang milih pengawa bukai t<e 25 jereki.

11 SULTT 2l A B C D )) A -- 23 24 25 26 27 belematika beratika berunding bepedaka ngambi B C D ngambu A B C D dikumbai A B C D 63s6 nyukung ngengkah disebutka dijangka dianggap suah seruran endang semina A B C D penatai A B C D ngemeranka A B C D nikika puncha pugu pun milihka mekuhka mejal nirika ngeninggika nyungkakka [Lihat halaman sebelah 6356 o 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT .

Apai Sawing macha bup cherita nya pagi tadi. tr Adat enggau penti pemali nyadika pugu daya idup Iban. A I enggau III aja B II enggau IV aja C l. IV Semua nembiak sekula diperansang ngemasuk koperasi sekula.SULIT Tanya 12 28 6356 30 Pilih ayat ti betul lalu tentuka saut nuan nya engkeman. IV Ginti tudah apai Jabing tekait ditabanka ikan adung. ru Sida enda nurun nangkal laban ti ketegal hari ujan bangat. Kuching indu nengeri menua Sarawak. [I enggau IV aja D I. ru Kedai kain nya nyual barang murah orang nadai kia. A I enggau II B I enggau IV C II enggau III D III enggau IV 6356 o 2010 Hak Cipta Keraiaan Malaysia SULIT . tr Aku nadai awak nganjung nuan laban aku besekula. Menyadi aku bekereja nyadi telefon operator. I enggau II I enggau IV II enggau III III enggau IV I Padahka bansa pemakai ti pemadu beguna ke pengerai kitai. III enggau IV aja 29 I tr lll IV A B C D 30 Aka aku demalam ngaga ruti ngena pengembai tepung. 28 I Sehari tu panas amattang kemari hari ujan.

" B "Ba laman web tu bisi penerang pasal ikan sungai. D "Penerang pasal ikan sungai bisi ba laman web tu. 31 Ujang madahka penerang pasal ikan sungai bisi ba laman web nya. 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT . 32 "Nama kebuah nuan lama amat enda pulai ke rumah dih Wat?" ku Igat.63s6 13 ST]tTT Tanya 31 - 32 Pilih ayat /i engkeman dikena nipak ayat di baruh tu. B C D Igat nanyaka nama kebuah Wat lama amat enda pulai ke rumah. C diruyak. terengkahjari. A lgat nanyaWat kebuah iya ti lama amat enda pulai ke rumah. 34 Apai Wat bejimat amat ngereja pengawa sekumbang Indai Wat ribat tauka betubuh bisi. nemu jari. B dirimba. Jaku silup ke nerangka ulah Apai Wat nya A B C D 6356 o basahjari." ku Ujang. 33 Lemai kemari ujan naka iya pemangat indah enda munyi ke A direda. "bisi ba laman tu penerang pasal ikan sungai nya. Igat ditanyaka kebuah Wat lama amat enda pulai ke rumah." ku Ujang. Igat deka nemu nama kebuah Wat lama amat enda pulai ke rumah. bengkak jari. Tanya 33 - 35 Isi tempat puang di baruh tu ngena jaku sempama ti pemadu engkeman." ku Ujang. A Ku Ujang. D diruruk. C o'Penerang pasal ikan sungai nya bisi ba laman web.

bisi niki nibung. belemetak di ati. bisi niki pinang. Sempama A B C D ti setipak enggau penerang di atas iya nya bingkuk batang empasa. KERTAS SOALAN TAMAT 6356 o 2010 Hak Cipta Keraiaan Malaysia SULIT .t4 SULIT 63s6 35 Lain bendar tuai rumah nyin ngukum kami. betebu di mulut. lurus ulu lungga. berani nebang berani nyan. dini dih enda laban Ringkai nya sida sekaban.

Enti nuan deka nukar sesebengkah Chunto 1 @ B C D saut. Guna Pemeresa Bagi C Pilih Saut No Mark Guna Pemeresa Bagi I) Mark Pilih Saut No 7 A B C D 2l A B C D 8 A B C D 22 A B C D 9 A B C D 23 A B C D 10 A B C D 24 A B C D 11 A B C D 25 A B C D t2 26 A B C D 13 27 A B C D t4 28 A B C D 15 A B C D 29 A B C D t6 A B C D 30 A B C D l7 A B C D 31 A B C D 18 32 A B C D 19 33 A B C D 20 34 A B C D 35 A B C D Penyampau Mark Penyampau Mark 6356 o 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT . Bagi tanya objektif. tandaka saut nitihka chunto ti diberi. 2.RIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Angka Giliran: No. Nuan dipinta nandaka saut nuan ngena pinsil 28. padamka tand a n+/a dataika beresi lalu tanda saut nuan ti baru. Kad Pengenalan: HELAIAI{ KERTAS JAWAPAN Chunto chara nandaka saut: Jaku Penerang: 1.15 ST]ITT 6356 LEMBAGA PEPE.