Anda di halaman 1dari 5

LPS 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata pelajar : Bahasa Iban


2. Primari : 3
3. Penyampau Nembiak : 17 iku
4. Haribulan : 28 Julai 2017
5. Hari : Lima
6. Taga Jam : 1030 – 1130 pagi
7. Tema : Dunya Ensera Enggau Cherita
8. Topik : Pengenap Tesa

9. Pengelandik Fokus : Aspek Jalai Jaku : Pengenap Tesa

10. Standard Isi


5.1 Sepenembu belajar ba Primari 6 nembiak ulih belemati lalu nemu ngena pelasar raban jaku enggau betul
sereta engkeman.

11. Standard Pelajar


5.1.9. Ulih ngena pengenap tesa enggau betul sereta engkeman.

12. Objekif Pelajar


Ba ujung ajar enggau pelajar tu, nembiak ulih:

i. : Ngena pengabis kurang tiga pengenap tesa ti betul dalam raban ba pengawa bekelulu

ii. : Ngaga pengabis kurang dua iti ayat ngena leka jaku pengenap tesa ti diberi

13. 1Sistem Jaku


5 Morfologi : jaku pengenap tesa – sebatang, setandan, sigi
. Terminologi : tandan, perekas, pating

14. 1Pengisi Kurikulum (Elemen Neresa Kurikulum)


6 Penemu : Dagang / Enterpreneurship
. Ajar Manah : ulih nerima penemu pangan diri
 Teknologi Pemadah enggau Komunikasyen: Belajar nengah TMK
 Kreativiti: Imaginasyen enggau visualisasyen – bekelulu ngena jaku pengenap tesa
 Elemen Dagang:
EK 1: 1.4 Daya kreativiti enggau inovasyen: merati enggau tuju lalu ngasilka mayuh idea

15. Strategi Ngajar Enggau Pelajar (Kepelbagaian Kaedah Dan Teknik)


 KB: ngaulka peneleba, tipak jaku pengenap tesa enggau item iya empu
 KP: verbal linguistik, interpersonal enggau kinestetik – bekelulu ngena jaku pengenap tesa
 BCB: ngumpul penerang enggau meroses penerang bepelasar ari pengawa kelulu ngena jaku pengenap tesa
 Pelajar Kontekstual: ngaitka leka jaku pengenap tesa ti dipelajar dalam pengidup besehari-sehari
 Pelajar Konstruktivisme : ngaga ayat ari jaku pengenap tesa ti diberi ngena penemu diri

muka surat 1
LPS 5

16. Kereban Bantu Ngajar

Bil Pekara Penyampau


1. Laptop 1
2. Projektor LCD 1
3. Slaid powerpoint 1
4. Karung surat 4
5. Duit pengenap tesa 17
6. Sayur leka jaku 17
7. Papan Objektif 1
8. Limpir kereja:
Pengaya 12
Seridi 5

17. Penemu Ti Udah Bisi


i. Nembiak ngembuan peneleba meda watak jelu ti dikelulu ba media massa.

Ripih / Taga jam Isi Pelajar Aktiviti Ngajar enggau Belajar Not
NGURUS BILIK  Nembiak memastikan kelas Kereban ti nemban
 Pemeresi kelas
KELAS beresi lalu sida besedia
(2 minit)  Pengadang nembiak
deka belajar
belajar

Set Induksyen Isi pelajar  Nembiak duduk dalam raban FASA BESEDIA
(5 minit)  Nyantilka urup nyadi siti diri empu. (empat raban)  Ngaitka PTUB enggau
leka jaku bepelasar ari peneleba ti baru
gambar.  Genap raban disadung siti  Nyediaka runding
sampul surat ti ngundan kad nembiak napi aktiviti
Tanya pengajar urup, gambar, gam. enggau pengawa ti
 Nama gambar ti diulih deka datai
dalam raban?  Nembiak dipinta bejantilka
 Nama leka jaku asil ari kad urup nya ngambika KBN
jantil urup nya? nyadi siti leka jaku. Kad urup,
Kad gambar
Taga saut Karung surat
 Sigi  Nembiak betanya saut
 Setandan enggau pengajar. PB
 Sesikat Ngaitka
 Sepun
 Nembiak dipinta nampal BCB
gambar engga leka jaku ti Meroses penerang
udah digaga sida ba papan (TB: 10.Ngumpul data
tulis ngena semua rawang)

 Pengajar ngembing nembiak Pelajar Kontekstual


ngaitka saut enggau topik Ngaitka enggau peneleba
pelajar sehari nya. (TB: 8. Ngena penemu
ba situasyen baru)

muka surat 2
LPS 5

Ripih / Taga jam Isi Pelajar Aktiviti Ngajar enggau Belajar Not
Ripih 1 Isi pelajar’ Aktiviti 1 FASA IMAGINASYEN
(15 minit) - Meri penerang konsep  Pengajar meri penerang  Nerenakka pelasar
pengenap tesa senentang pengenap tesa peneleba ke
- Nipakka kad duit jaku nengah slaid powerpoint. sesebengkah konsep
pengenap tesa enggau  Menkonstruk idea baru
sayur leka jaku  Nembiak diasuh meri chunto
jaku pengenap tesa ti betul
Kad duit pengenap tesa dikena nipakka gambar ti
- Iku dibantaika pengajar ba slide KBB
- Perekas powerpoint. Kad sayur leka jaku
- Leka Kad duit pengenap tesa
- Igi  Pengajar ngemetulka saut
**peda ba limpir nembiak. TMK:
slaid pengenap tesa
Sayur leka jaku
- Ikan Aktiviti 2 PB
- Kayu  Siku nembiak dipinta  Kebuah asil
- Batu bekelulu nyadi orang ke
- Telu bejual sayur. Sayur ti dijual Teknik
**peda ba limpir nya ngundan leka jaku.  Aksyen Kreatif
 Kelulu
Tanya pengajar  Nembiak dibagi ngagai 4  Tanya saut (TB: 7.
- Nama dikumbai jaku raban. Tiap raban diberi 4 Nanya lalu mutarka
pengenap tesa? lambar duit ti ngundan leka penanggul)
jaku pengenap tesa.
Taga saut PMC
Penerang:  Nembiak dipinta meli sayur  Interpersonal
1. Pengenap tesa tauka leka jaku nya nitihka duit  Verbal linguistik
kaling tesa tu leka jaku ti pengenap tesa ti engkeman.  Kinestetik
suah dikena kitai bejaku
besehari-sehari.  Taja pia, duit agi disimpan Pelajar Kontekstual
2. Iya dikena nesa tauka nembiak ke nyadi orang ke  Ngaitka jaku pengenap
ngitung utai. meli nya.
3. Pengenap tesa dikena tesa ti kala dikena ba
bekaling enggau jaku nama pengidup besehari-hari
 Nembiak ti meli sayur leka
4. Pengenap tesa tau
jaku nya tadi datai ke mua Tisih Objektif (i)
dikena dulu tauka dudi ari
kelas sechara beraban lalu Ngena pengabis kurang
leka jaku nama
mantaika duit enggau sayur tiga pengenap tesa ti
a) Jaku Tiap + Pengenap
ti dibeli iya nya setipak tauka betul dalam raban ba
Tesa + Jaku Nama
enda.
- Dua iku manuk sabung pengawa bekelulu
 Pengajar begulai enggau
b) Jaku Nama + Jaku Tiap
nembiak ti bukai bela
+ Pengenap Tesa
meresa tipak duit enggau
Ikan lima raban
sayur ti dikembuan nembiak.

Ripih 2 Isi pelajar Aktiviti 1 FASA KEREMBAI


(13 minit) Ngaga ayat jaku pengenap  Nembiak duduk  Konstruk baru enggau
semija
tesa. dalam raban meri penerang tambah
- Bilah dalam mayuh macham
- Lungkit  Pengajar magi karung mod (betulis)
- Kerat surat ngagai genap raban  Ngaga kaul mayuh
- Chebik nembiak. macham konsep ti

muka surat 3
LPS 5

Ripih / Taga jam Isi Pelajar Aktiviti Ngajar enggau Belajar Not
Gambar  Dalam karung surat nya bekait (pemeresi kelas)
- Sebilah lungga ngundan siti gambar lalu  Ngaga aplikasi
- Lungkit buah rian beberapa iti kad leka jaku pemereti enggau aktiviti
- Kerat manuk pengenap tesa. besehari-sehari
- Chebik kain
Aktiviti 2 KBB
Sadang saut  kad manila
- Buran melah buah  Nembiak dipinta nampal  marker
rungan ngena sebilah gambar enggau kad leka  Kad sayur leka jaku
lungga. jaku nya ba manila kad ti  Kad duit pengenap tesa
- Aku ulih makai dua disediaka pengajar
lungkit buah rian. Langkah rapat
- Dumang makai  Sepengudahnya, nembiak  Koperatif
belaukka dua kerat diasuh ngaga ayat ti
manuk. ngundan leka jaku Teknik
- Lidi muai chebik kain pengenap tesa nya tadi  Main Jaku
nya ke dalam tong dalam raban.
uras. PMC
 Nembiak dipinta nampal  Interpersonal
gambar enggau ayat ti  Verbal Linguistik
udah digaga sida ba papan  Kinestetik
tulis
Ukur Pemanah
 Nerima penemu ari
kaban diri

PAS
 Betanggungjawab

Tisih Objektif (ii)

Ripih 3 Isi pelajar Aktiviti 1 FASA PENGAWA


(15 minit)  Nembuka pengawa
- Kereja latih selama  Dua tiga iku nembiak macha (ngaga latih nempa
macha ayat ari leka ayat ti udah ditulis. ayat)
jaku pengenap tesa ti  Mantaika asil
udah ditulis.  Pengajar ngemetulka ayat ti pengawa enggau
ngembuan penyalah reti mayuh chara
enggau struktur. (sanggah dilah)
 Ngaga tisih enggau
Aktiviti 2 refleksyen senentang
Pengayaan Pengaya pelajar enggau
Segupung – bungai  Pilih lalu tulis pengenap tesa pemereti sereta
Sepating – bungai ti engkeman dalam kutak pengelandik baru
Seperekas – kayu
belalauka gambar ti diberi
Sebatang – kayu BBB
dalam lambar kereja latih.
 Kereja latih

Seridi Seridi
Ciri PA21
Tipak Leka Jaku  Nembiak nipak leka jaku Bekomunikasyen secara
pengenap tesa enggau sanggah dilah enggau
i. lungkit --> isi rian gambar ke diberi ba lambar tulis berkesan

muka surat 4
LPS 5

Ripih / Taga jam Isi Pelajar Aktiviti Ngajar enggau Belajar Not
ii. pun --> kayu kereja latih. PMC
iii. buah --> rumah  Verbal linguistik
iv. bilah --> lungga  Kinestetik
 Interpersonal

Penutup Kognitif  Pengajar ngayanka KBB


(5 minit)  Gempung isi pelajar gambar lalu nembiak  Projektor LCD
 Tulis urup mit kelimpah dipinta meri pengenap tesa  Skrin
ba pun ayat. ngagai gambar ti diayanka
dikena ngulang isi pelajar
Sosial PB
 Meri puji ngagai  Pengajar nyimpulka isi  Gempung
pemendar enggau pelajar.
pemujur
 Pengajar mantaika ajar
manah ti diulih ari pekara PMC
ke dipelajarka baka ke  Verbal linguistik
seharinya.  Intrapersonal

 Pengajar meri puji ngagai


nembiak ti nyaga pemeresi
diri enggau kelingi iya.

LPS DIPERESA LALU DIKEMENDARKA


(Disua ngagai pengajar/pengelicha pengembing sebedau bejalaika renggat NeB)

Diperesa Pengajar/ Pengelicha Pengembing : Diperesa Kepala Pengajar :

Not Not

Sain : Sain :
Nama : Nama :
Haribulan : Haribulan :

muka surat 5