Anda di halaman 1dari 6

Bahagian A ( 40 markah )

A. Bacha enggau silik jaku randau di baruh, udahnya saut tanya ti nangkan ka iya.

Pemulai Selinggar enggau balan pangan iya ari Palan Akses Sekula, sida lalu besatup enggau
Pengajar Sehem ke baru pansut ari bilik sepiak. Luching nandaka maya ngetu baru udah
bemunyi. Nembiak ke pansut nyau munyi burung ke makai buah kara.
Pengajar Sehem : Apu, balat ga kita tu! Ari ni penatai kita tak berumban-rumban?
Selinggar : Minta ampun pengajar, baru pulai ari Palan Akses bala kami.
Pengajar Sehem : Au, manahnya. Macha bup kita dia?
Selinggar : Pasal astronaut ke matau singka miga. Amat mayuh utai ba singka miga
din.
Razak : Deka nyadi astronaut bala kami tu pengajar.
Selinggar : Bisi peluang kami pengajar? Anang enda enggau orang ngeruh ai.
Wong Mei Lee : Eh,dini bisi ai di singka miga din!
Pengajar Sehem : Ukai nya reti ti ku Selinggar. Iya madahka diri bisi juluk ati deka nyadi
astronaut.
Wong Mei Lee : Oh, pia!

1. Sapa ti besatup enggau Pengajar Sehem ?


A. Selinggar enggau Wong Mei Lee
B. Selinggar enggau Razak
C. Selinggar enggau bala bakih iya

2. Nama bansa palan endur sida nembiak nya meda pasal astronaut?
A. Palan Akses
B. Palan Akses Astronaut
C. Palan Akses Sekula

3. Nama utai ti ditanya Pengajar Sehem ngagai bala nembiaknya?


A. Kebuah sida nembiak nya berumban
B. Ari ni penatai bala nembiaknya
C. Penunga bala nembiaknya
4. Nama juluk ati Selinggar?
A. Enggau orang ngeruh ai
B. Matau singka miga
C. Deka nyadi astronaut

5. Ba runding nuan, nama kebuah Pengajar Sehem nyankal penemu Wong Mei Lee?
A. Laban Wong Mei Lee ngumbai di singka miga nadai ai.
B. LabanWong Mei Lee nyangka Selinggar amat-amat deka ngeruh ai di singka miga.
C. Laban Wong Mei Lee enda nemu reti utai ko Selinggar.

B. Isi lapang dalam ayat ngena leka jaku ti betul.

6. Selinggar pedis deka ngelelapka mata laban iya ______ ninga penerang ari Pengajar
Sehem.
A. tekenyit ati B. alit ati C. tusah ati

7. Supang deka nampung pelajar ngagai tikas ka tinggi laban ngasaika penemu iya _____ .
A. rapas penyuluk B. pandak jaku C. pabu runding

8. Apai Razak deriba kerita _______ mendingka lagu.


A. laban B. tang C. sambil

9. Tayar kerita apai Mohan panchit ________ ditebak paku.


A. laban B. tang C. lalu

10. Perengka pengangkut diatu ukai semina berubah nitihka idar jeman _____ ngurangka
pengamah angin.
A. enggau B. sereta C. seraya
11. Menyadi Supang nangkap _____ anak burung ti baru nemu terebai.
A. sigi B, siku C. sebuah

12. Bisi tiga puluh _______ raban pupu raban bansa udah ke bulan.
A. grup B. iku C. buah

13. Malam tadi kami meda _______ bulan ti cukup terang.


A. sigi B. sebuah C. siku

14. Micheal Adu agi nampung pelajar iya ______ suntuk belanja.
A. tang lalu B. taja pan C. agi mega

15. Madi Supang landik nyadaka lagu ______ patah nyawa endang manah.
A. agi mega B. taja pia C. tang lalu
16. Iya udah bebendar nguji mansutka karan ari buah limau _____ apin mujur.
A. taja pia B. lalu mega C. taja pan
17. Iya _____ landik miki komputer _____ landik mega bedagang ngena internet.
A. taja pan - tang lalu B. ukai semina tang lalu C. agi mega taja pia

C. Pilih ayat ti betul nitihka tanda bacha.


18. A. Aya Renggie gaga meda anak iya mujur dalam peresa!
B. Aya Renggie gaga meda anak iya mujur dalam peresa.
C. Aya Renggie gaga meda anak iya mujur dalam peresa?

19. A. Apu, manah amat rampa menua dipeda ari atas tu!
B. Apu manah amat rampa menua dipeda ari atas tu.
C. Apu! manah amat rampa menua dipeda ari atas tu.

20. A. Baka ni, cara ti manah ngambika kitai ulih menang dalam pekit.
B. Baka ni cara ti manah ngambika kitai ulih menang dalam pekit.
C. Baka ni cara ti manah ngambika kitai ulih menang dalam pekit?
Bahagian B ( 30 markah )
A. Isi lapang ngena leka jaku tekenyit bah, apu, akai enggau endai

1. _____, terang amat bulan malam tu!


2._____ , pedis endar kaki aku tesipak ka batu.
3._____ , tumu endar nuan pulai!
4. _____ , kumbai aku nemu nuan nama angkasawan Malaysia!
5. _____ , aram mupuk kitai diatu!

B. Isi lapang ngena leka jaku tanya berapa sapa dini kati lapa

1. ________ kami bisi peluang nyadi astronaut?


2. ________ orang keterubah ngindikka kaki ba bulan?
3. ________ nuan enda ingatka cherita nya?
4. ________ iku orang bisi enggau ngulu pengawa Pemandang Sains enggau Teknologi
Minggu tu ?
5. ________ endur orang nyimpan barang Sains tu?

C. Tulis ayat ngena leka jaku penyambung tunggal ti betul.

1. Aku chukup gaga _______ temegah ati ninga pemujur nuan ba pekit becherita.
2. Supang enda berasai nerais ________ ngingkak laban kelalu gaga ati.
3. Lihan Jau nusi pemujur Supang ngagai bala bakih iya ________ sida bukai ti sama
belajar ba sekulanya.
4. Maya ti nerima pemutus pekit becherita kemari anak iya tekenyit ________ nerais
enggau nyawa ti inggar.
5. Supang _________ bala bakih iya nganti penatai Pengajar Sehem ba bilik akses.

Bahagian C ( 30 markah )
Nuan nyadi Sekretari Kelab Sains Sekula Saint Alphonsus Julau. Gaga siti Ripot
Pemandang Sains enggau Teknologi Sekula Saint Alphonsus ti udah diatur kena 24 ngagai
28 Januari 2017. Pemanjai ripot mesti antara 50 80 leka jaku .

____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
SEKOLAH KEBANGSAAN SAINT ALPHONSUS
UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 2017
( MAC )

BAHASA IBAN
TAHUN 4
MASA : 1 JAM

Nama Murid : _____________________

Kelas : ______________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Arahan :
1. Jawab semua soalan pada ruang yang disediakan.

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

( CAROLAN ANAK BANDING ) ( LINDA @ IJAH ANAK MELING )


Guru Mata Pelajaran B.Iban Ketua Panatia B. Iban
SK Saint Alphonsus SK Saint Alphonsus

Anda mungkin juga menyukai