Anda di halaman 1dari 61

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

TOPIK TINGKATAN 4
1.0

Pertanian di Malaysia
1.1
Kepentingan pertanian di Malaysia
1.2
Tanaman dan ternakan di Malaysia
1.3
Trend pertanian di Malaysia
1.4
Isu pertanian di Malaysia
1.5
Peranan institusi dalam pembangunan pertanian

2.0

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil pertumbuhan


2.1
Iklim
2.1.1 Cahaya
2.1.2 Suhu
2.1.3 Hujan / Air
2.1.4 Angin
2.2
Tanah
2.2.1 Kepentingan
2.2.2 Komponen tanah
2.2.3 Sifat Fizikal
2.2.3.1 Warna
2.2.3.2 Tekstur
2.2.3.3 Struktur
2.2.4 Sifat Kimia
2.2.4.1 pH
2.2.5 Unsur perlu untuk pertumbuhan tumbuhan
2.2.5.1 Makronutrien
2.2.5.2 Mikronutrien
2.2.6 Amalan untuk membaiki keadaan tanah
2.2.6.1 Pembajaan
2.2.6.2 Pengapuran
2.2.6.3 Pemugaran
2.2.6.4 Pencegahan dan pengawalan hakisan
2.3
Biosis
2.3.1 Kepentingan organisma
2.3.2 Pengawalan organisma
2.4
Genetik
2.4.1 Ciri tumbuhan dikehendaki
2.4.2 Kaedah menghasilkan varieti baru
2.4.3 Pembiakan
2.5
Pengawalatur Pertumbuhan
2.5.1 Kesan pengawalatur pertumbuhan

~1~
nordinehsan_69@yahoo.com

Tarikh :

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

2. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI


PERTUMBUHAN DAN HASIL TUMBUHAN
1. Nyatakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman.

i.
ii.
Faktor mempengaruhi
Pertumbuhan dan hasil
tanaman

iii.
iv.
v.

[5 markah]
2. Nyatakan empat unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman
i. ......
ii. .....
iii. ....
iv. ....
[4 markah]
3. Jadual di bawah menunjukkan proses pertumbuhan yang dipengaruhi oleh iklim.
Nyatakan dua proses pertumbuhan bagi setiap unsur iklim di bawah.
Unsur Iklim

2 Proses pertumbuhan yang dipengaruhi

Cahaya
Angin
Suhu
Hujan / kelembapan
[4 markah]

~2~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

2.1 1 CAHAYA
1. Senaraikan unsur-unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tumbuhan.
1.

Unsur iklim yang


mempengaruhi
pertumbuhan dan hasil
tanaman

2.

3.

4.

[4 markah]

SPM 1996 Soalan 2


2. Cahaya matahari boleh mempengaruhi kadar fotosistesis tumbuhan.
(a) Apakah ciri cahaya matahari yang mempengaruhi kadar fotosintesis itu ?
i. .
ii. ...
(b) Selain cahaya matahari, nyatakan dua faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan
dan pengeluaran hasil tanaman.
i. . .
ii. .
[4 markah]
Pengukuhan
a) Nyatakan perkaitan di antara cahaya dan fotosintesis.
..
..
[2 markah]

~3~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

3. a) Terangkan tujuh kaedah bagi mendapatkan cahaya optimum.


Kaedah mendapatkan cahaya optimum

i. ....
.....
ii. ......
.....
iii. .....
.....
iv. .....
....
v. .....
....
vi. ....
...
vii. ..
......
[10 markah]
b) Fotosintesis ialah ....................................
.........
.........
c) Kefotokalaan ditakrifkan sebagai .....................................
.........
.........
[4 markah]

~4~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

SPM 1997 Soalan 3 & MIRIP SPM 2006 Soalan 2


4. Rajah 1 di bawah menunjukkan anak benih pokok yang baru ditanam di ladang.
Lakarkan dan labelkan sungkupan dan naungan pada rajah 1.

Rajah 1
[4 markah]

5. Lukis dan namakan corak tanaman di dalam ruangan di sediakan di bawah.

[6 markah]

SPM 1999 Soalan 3


6. Jarak penanaman disyorkan bagi sejenis tanaman ialah 30 cm x 30 cm.
a) Nyatakan dua kesan pada tanaman itu jika ditanam pada jarak 15 cm x 15 cm.
i. . .
ii. .
b) Nyatakan dua faktor yang menyebabkan kesan seperti yang dinyatakan dalam 8(a).
i. ...

~5~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

ii. ..
[4 markah]
7. Lukis dan namakan empat jenis sokongan bagi setiap tanaman berikut :

Tanaman : Peria

.
Tanaman : Lada Hitam

..
Tanaman : Kacang Panjang

..
Tanaman : Tomato
[8 markah]

~6~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

8. Huraikan empat faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan.


i. .
..
..
ii.
..
..
iii.
..
..
iv.
..
..
[8 markah]
9. Berdasarkan gambarajah di bawah, terangkan penerimaan cahaya bagi kedua-dua
tanaman tersebut.

.
.
.

~7~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

[4 markah]
10. Gambarajah di bawah menunjukkan keratan rentas sebuah bukit dengan jumlah
pancaran cahaya matahari. Manakah kawasan yang paling sesuai dipilih untuk kawasan
tanaman.

Kawasan dipilih :
[1 markah]
11. Namakan jenis-jenis sokongan di bawah dan berikan sejenis tanaman yang sesuai
dengan sokongan tersebut.

Label

Jenis Sokongan

A
B
C

~8~
nordinehsan_69@yahoo.com

Tanaman

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

[4 markah]

12. Rajah di atas menunjukkan sejenis sokongan pada tanaman sayuran.


Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :
a) Namakan sokongan tersebut.
..
b) Nyatakan dua tujuan sokongan tersebut.
i. . ..
ii. ..
c) Namakan satu contoh tanaman sayuran yang menggunakan sokongan seperti rajah di atas.
.
[4 markah]
Pengukuhan

~9~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Nyatakan faktor iklim yang berkaitan dengan gambarajah di atas.


..

SPM 2005 Soalan 3


13. Rajah di atas menunjukkan sejenis sokongan pada tanaman sayuran.
Berdasarkan rajah tersebut, jawab soalan berikut :
a) Namakan sokongan tersebut
..
b) Nyatakan dua tujuan sokongan itu.
i. . ..
ii. ..
c) Namakan satu contoh tanaman sayuran yang menggunakan sokongan seperti rajah di atas.
.
[4 markah]
Pengukuhan
Nyatakan dua kaedah lain untuk mendapatkan cahaya optimum.
i. . ..

~ 10 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

ii. ..
[2 markah]

14. Gambarajah di bawah menunjukkan sejenis tanaman yang tumbesarannya agak


terganggu kerana faktor cahaya yang tidak mencukupi.
Apakah cadangan anda untuk mengatasi masalah tersebut?

.
.
.
..
..
[4 markah]
SPM 2001 Soalan 3
15.

Pernyataan di bawah menerangkan tentang beberapa kaedah untuk menggalakkan


penggunaan cahaya yang optimum dan ekonomik.

Tandakan ( ) bagi penyataan yang benar dan tandakan ( X) bagi pernyataan yang palsu pada
kotak bersebelahan.
(a)

Mencantas daun yang tua atau mati

(b)

Menggunakan lampu pijar sebagai cahaya tiruan

~ 11 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

(c)

Mengamalkan corak penamanan sistem siku keluang

(d)

Mengamalkan penggunaan sungkupan di pangkal pokok.


[3 markah]

16. A dan B di atas menunjukkan dua corak sistem penanaman.


Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan berikut :
a) Namakan corak tanaman ber label A dan B.
A : ...
B : ...
b) Nyatakan satu lagi sistem penanaman yang boleh digunakan untuk penanaman.
..
c) Nyatakan dua kebaikan menanam tanaman mengikut corak sistem penanaman.
i. . ..
ii. ..
[4 markah]

Pengayaan
17. a) Namakan sejenis tanaman bagi setiap corak tanaman berlabel A dan B.
A :
B :

~ 12 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

b) Dua tanaman yang sesuai ditanam di ladang getah muda ialah


dan .. .
[4 markah]

Pengayaan
18. Gambarajah di atas menunjukkan kaedah membuat cantasan dahan besar yang betul.
Berdasarkan gambarajah tersebut, jawab soalan berikut :

Gambarajah di atas menunjukkan cara melakukan cantasan dahan.


a) Tuliskan nombor 1, 2 dan 3 di dalam bulatan di atas bagi menunjukkan urutan membuat
cantasan yang betul
b) Nyatakan dua alat yang boleh digunakan untuk membuat cantasan di atas.
i. . ..
ii. ..
c) Nyatakan dua tujuan membuat cantasan.
i. . ..
ii. ..
[4 markah]
Pengukuhan
Nyatakan dua kaedah lain untuk mendapatkan cahaya optimum.

~ 13 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

i. . ..
ii. ..
[2 markah]

19. Berdasarkan gambarajah di bawah, terangkan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi .


penerimaan cahaya matahari.

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

~ 14 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

..
..
..
..
..
[4 markah]
SPM 2000 Soalan 4

20.

Rajah di atas menunjukkan sebahagian daripada langkah kerja dalam eksperimen bagi
membuktikan cahaya diperlukan untuk proses fotosintesis.

a. Nyatakan tujuan rawatan daun dalam rajah bahagian (a) di atas dan bahagian (b) di atas.
i)

Bahagian (a)

ii)

Bahagian (b)

: ..

b. Nyatakan warna larutan alkohol di akhir eksperimen.


.......
c. Namakan bahan uji X dalam bahagian (c)
.......
d. Nyatakan tujuan menggunakan jubin berwarna putih?
.......

~ 15 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

[4 markah]
Pengayaan
Nyatakan dua langkah keselamatan dalam eksperimen ini.
i. . ....
ii. .....
[2 markah]

Rajah 1
21. Daun didedahkan kepada cahaya matahari Bahagian gelap tidak mengandungi
Sebahagian permukaan daun ditutup kanji.
Rajah 1 menunjukkan eksperimen menentukan keperluan cahaya untuk fotosentisis.
Berdasarkan rajah 1 jawab soalan berikut:
a. Apakah inferen yang dapat anda buat berdasarkan pemerhatian tersebut
.....................................................................................................................................................
b. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan
i. .......................................................................................................................................................
ii. ...................................................................................................................... ................................
[4 markah]
Mirip SPM 2006 Soalan 3
22. a. Lengkapkan persamaan proses fotosintesis tumbuhan di bawah.
Cahaya
i. .

+ Air

Glukosa + Air +

ii. .

Klorofil
b. Nyatakan dua peringkat tindak balas yang berlaku dalam proses fotosintesis.

~ 16 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

i. ......
ii. ......
[4 markah]

23. (a) Tuliskan 1, 2, 3, dan 4 dalam kotak bersebelahan dengan pernyataan bagi
menunjukkan urutan langkah-langkah menguji kehadiran kanji dalam daun.
Daun diambil dan direbus dalam air yang mendidih.
Larutan iodin atau lugol dititiskan pada daun tersebut.
Daun tumbuhan dididihkan dengan alkohol dalam tabung didih .
Daun tumbuhan dikeluarkan dan dibilas dengan air.
(b) Nyatakan satu langkah keselamatan semasa melakukan eksperimen ini.

[4 markah]
SPM 2000 Soalan 6

24. Rajah 2 di atas menunjukkan anak benih tanaman yang baru diubah.
a) Nyatakan dua amalan pertanian yang ditunjukkan dalam rajah di atas.
i. . ..

~ 17 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

ii. ..
b) Nyatakan satu tujuan bagi setiap amalan yang ditunjukkan itu.
i. . ..
ii. ..
[4 markah]

25. Gambarajah di atas menunjukkan anak benih yang baru diubah ke ladang.
a) Nyatakan amalan pertanian yang ditunjukkan dalam rajah di atas.

b) Nyatakan dua tujuan amalan pertanian tersebut?


i. ................................
ii. ..
c) Nyatakan satu amalan lain yang biasanya dilakukan bersama amalan di atas.

d) Nyatakan tujuan amalan di (c).


.
.
[5 markah]
Pengukuhan
Nyatakan satu bahan lain yang boleh digunakan bagi tujuan amalan (a).

~ 18 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

[1 markah]

A
B
C
D

Sokongan
Sungkupan
Naungan
Aruhan Cahaya

26.
A, B, C dan D ialah amalan-amalan pertanian. Padankan huruf yang mewakili jenis
amalan dengan tujuannya dalam kotak yang disediakan.
a) Mengelakkan perencatan tumbesaran paada anak benih yang baru diubah
b) Mengurangkan pertumbuhan rumpai dan mengekalkan kelembapan tanah
c) Membantu tanaman bersaing mendapatkan cahaya optimum
d) Merangsang pengeluaran bunga pada pokok Kekwa
[4 markah]
SPM 2002 Soalan 2
27. Nyatakan empat kaedah yang boleh diamalkan untuk menggalakkan penggunaan cahaya
yang optimum pada tanaman kacang panjang.
i. ..............................
ii.
iii. ...............................
iv. ..
[4 markah]
SPM 2004 Soalan 2
28. Terangkan dua amalan untuk menggalakkan penerimaan cahaya yang optimum pada
tanaman.
i. .................................

~ 19 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

.
ii.
.
[4 markah]
SPM 2004 Soalan 3

29. Rajah di atas menunjukkan carta bar peratusan penyerapan cahaya oleh daun pada warna
spektrum yang berlainan semasa proses fotosintesis.
Berdasarkan rajah di atas, jawab soalan berikut :
a) Nyatakan dua spektrum warna cahaya yang dikaitakan dengan kadar fotosintesis yang
tinggi.
i. ...................................
ii. ....
b) Nyatakan dua ciri daun yang mempengaruhi kadar penerimaan cahaya yang optimum.
i. ...................................
ii. .....
[4 markah]
Pengukuhan

~ 20 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

30. Nyatakan tiga faktor mempengaruhi penerimaan cahaya.


i. ....................................
ii. .....
iii. .....................................
[3 markah]
31.
Rajah di bawah menunjukkan gerak balas pertumbuhan pokok kekwa terhadap
tempoh siang dan malam.
Tempoh siang

tempoh malam

Reaksi pokok kekwa


Tetap tampang

0 jam

24 jam
Berbunga
X
Cahaya tiruan

(a) Nyatakan reaksi pokok Kekwa apabila cahaya tiruan dibekalkan pada peringkat X?
..
(b) Nyatakan dua kelebihan amalan mengawal aruhan bunga kekwa?

(c)

(i)

..........................................

(ii)

..

Apakah dua jenis cahaya tiruan yang boleh digunakan pada peringkat X?
(i)

.........................................

(ii)

...............
[5 markah]

pengukuhan
32. Nyatakan tiga keperluan tumbuhan untuk menjalankan fotosintesis.
i. ...................................
ii. .....

~ 21 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

iii. ....................................
[3 markah]

SPM 2001 Soalan 8


Keadaan

Tempoh Pencahayaan

Reaksi Tanaman X

Tampang

Berbunga

Petunjuk:
Cahaya
Tanpa cahaya
JADUAL 1
33. Jadual 1 menunjukkan reaksi tanaman X terhadap tempoh pencahayaan. Kaji Jadual 1
dan jawab soalan berikut:
(a) Lengkapkan Jadual 1 dengan menyatakan reaksi tanaman X pada keadaan H.
(b) Nyatakan jenis tanaman X berdasarkan prinsip kefotokalaan.
.
(c) Tanaman X ialah sejenis tumbuhan hiasan berbunga yang diusahakan di Cameron
Highland. Namakan tanaman tersebut.
.........
[4 markah]
Pengukuhan

~ 22 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

34. Nyatakan tiga hasil proses fotosintesis.


i. ..................................
ii. ....
iii. ...................................
[3 markah]
35. A, B dan C adalah bahan yang digunakan untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh
faktor iklim.
A

Rumput Kering

Kepingan plastik

Jaring Hitam

Padankan bahan di atas dengan menulis A, B atau C ke dalam kotak yang bersebelahan
dengan jenis kaedah yang berkenaan.
Lindungan
Naungan
Sungkupan
[3 markah]

36. Pernyataan di bawah menerangkan tentang kesan cahaya kepada tumbuhan.


Tandakan ( ) bagi pernyataan yang BETUL dan tandakan (X) pada pernyataan yang SALAH.
a) Penerimaan cahaya optimum boleh dilakukan dengan menanam mengikut
jarak yang sesuai.
b) Faktor topografi tidak mempengaruhi penerimaan cahaya kepada tumbuhan
c) Kadar fotosintesis berkurangan apabila intensiti cahaya matahari bertambah.
[3 markah]

~ 23 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

SPM 2006 Soalan 2


37. Rajah di bawah menunjukkan anak pokok yang baru di tanam.
X dan Y ialah dua amalan pertanian.

a. Namakan X dan Y.
X

: .

: .

b. Nyatakan satu tujuan amalan X dan Y


Tujuan X : .
Tujuan Y: .
[4 markah]

Pengayaan
38. Nyatakan dua bahan yang boleh digunakan untuk Y.

~ 24 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

i. ..............................
ii.
[4 markah]

SPM 2006 Soalan 3


39. a. Rajah 2 menunjukkan satu proses yang berlaku pada tumbuhan

Cahaya
Karbon Dioksida + Air
Klorofil

Gula + Oksigen

i. Namakan proses tersebut


...
ii. Nyatakan sumber utama tenaga yang diperlukan dalam prose situ.
....
b. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya oleh tumbuhan
i. ..................................
ii. ....
[4 markah]

40. a) Nyatakan dua ciri cahaya yang mempengaruhi fotosintesis.


i.. .....
ii. ..
b) Nyatakan dua kaedah untuk mendapatkan penerimaan cahaya optimum.

~ 25 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

i.. .....
ii. ..
[4 markah]

41. Rajah 2 menunjukkan hasil eksperimen menentukan keperluan cahaya untuk


fotosintesis.

RAJAH 2
a)

Nyatakan warna yang terhasil pada bahagian bertanda X

...
b) Berikan sebab jawapan di (a)

c)

Nyatakan tujuan daun direndam dalam air didih ?

.
.
[ 4 markah ]

42. (a) Nyatakan dua ciri cahaya yang mempengaruhi proses fotosintesis
i. .................................
ii.
(b) Nyatakan dua kaedah untuk menggalakan penerimaan cahaya yang optimum

~ 26 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

i. ................................
ii. ..
[ 4 markah]

RAJAH 3
43. Rajah 3 menunjukkan kaedah yang digunakan untuk mendapatkan suhu yang sesuai.
(a) Nyatakan kaedah itu.
................................................................................
(b) Nyatakan bahan yang boleh digunakan untuk tujuan itu.
...............................................................................
(c ) Nyatakan dua kaedah lain.
i. ...................................
ii. .
[ 4 markah]
44. Pernyataan di bawah bekaitan dengan penerimaan cahaya oleh tumbuan.
Tandakan ( ) dalam kotak bersebelahan pernyataan yang Benar dan ( X ) pada pernyataan
yang Palsu.
a) Tumbuhan berdaun besar kurang mendapat cahaya berbanding daun kecil.
b) Semakin luas permukaan daun semakin banyak cahaya yang diterima.
c) Tumbuhan berdaun mendatar lebih banyak menerima cahaya berbanding daun

~ 27 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Menegak.
d) Tumbuhan dilereng bukit yang curam lebih menerima cahaya berbanding tanah
rata.
[4 markah]

45. Gambarajah di atas menunjukkan anak pokok yang baru ditanam.


a) Nyatakan amalan pertanian yang ditunjukkan dalam rajah di atas.
....
b) Nyatakan dua kebaikan amalan di atas.
i. ....................................
ii. ...
c) Nyatakan satu amalan lain yang biasanya dilakukan bersama amalan di atas.
....
d) Nyatakan tujuan amalan di (c).
....
....
[5 markah]

~ 28 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

46. Susunkan langkah eksperimen berikut dengan meletakkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10


di dalam kotak bersebelahan.
Keluarkan daun dan basuh dengan air
Tutup sebahagian permukaan daun dengan kad menggunakan klip
Petik daun dan masukkan ke dalam air yang sedang mendidih selama 5 10
minit
Lindung pokok daripada cahaya matahari selama 48 jam
Perhatikan warna yang dihasilkan pada daun
Kemudian rendamkan daun itu selama 5 minit dalam etil metil alkohol yang
telah dipanaskan di dalam sebuah kukus
Pilih daun yang segar daripada pokok tersebut
Letakkan daun itu dalam piring petri dan titiskan larutan iodin sehingga
menutup daun tersebut
Dedahkan daun itu lepada cahaya matahari sekurang-kurang 2 3 jam
Selepas 2 5 minit keluarkan daun dan basuh dengan air
[5 markah]

47. Tandakan ( ) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah dalam kotak
yang disediakan.
a) Proses transpirasi akan berkurangan jika tumbuhan mendapat sedikit air.
b) Proses fotosintesis akan bertambah jika tumbuhan mendapat bekalan air yang

~ 29 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

mencukupi
c) Proses penyerapan air dan translokasi nutrien akan bertambah jika tumbuhan
mendapat sedikit air.
d) Proses respirasi menyebabkan gas oksigen terbebas di udara.
[4 markah ]
48. (a) Tanaman perlu ditanam mengikut jarak dan corak yang sesuai. Nyatakan satu
tujuan ianya dilakukan.
....................................................................
(b) Gambar di bawah menunjukkan tiga sistem penanaman yang boleh diamalkan di
ladang-ladang. Berdasarkan corak penanaman di bawah, namakan sistem penanaman
tersebut.

i) ____________________________

ii) ___________________________

iii) ___________________________
[ 4 markah ]

49.

Tandakan (/) bagi pernyataan yang BETUL dan (X) bagi pernyataan yang SALAH
mengenai proses fotosintesis.
Proses fotosintesis berlaku dalam kloroplas

~ 30 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Dua ciri cahaya yang mempengaruhi proses fotosintesis ialah intensiti cahaya
dan jangka masa cahaya
Semakin tinggi intensiti cahaya semakin meningkat kadar fotosintesis
Gelombang merah sahaja diperlukan dalam proses fotosintesis.
[4 markah]
50. Rajah di bawah menunjukkan perbezaan tempoh siang dan malam dalam situasi yang
berbeza

Berdasarkan rajah di atas, nyatakan :


(a) Reaksi tumbuhan siang pendek dalam situasi A
.................................................................................................................................................................
(b) Reaksi tumbuhan siang panjang dalam situasi B
.................................................................................................................................................................
(c) Namakan satu contoh tumbuhan yang berbunga dalam situasi :
A : .................................................................................................................................................
B : .................................................................................................................................................
[4 markah]

51. Rajah di bawah menunjukkan ciri cahaya yang mempengaruhi fotosintesis.


Lengkapkan rajah di bawah.

~ 31 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

[2 markah]
52. Rajah di bawah menunjukkan faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan dan
penghasilan tanaman. Lengkapkan rajah di bawah.

[4 markah]
53. Rajah di bawah menunjukkan duajenis daun tanaman.

A
B
a) Daun jenis manakah yang dapat menerima kurang cahaya matahari?
.................................................................................................................................................................

~ 32 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

b) Nyatakan tiga kaedah mendapatkan cahaya optimum.


i. ...................................
ii. .....
iii. ....................................
[4 markah]

54. a) Berdasarkan rajah di atas, terangkan perkaitan di antara luas permukaan daun
dengan kadar fotosintesis.
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
b) Nyatakan dua kesan angin terhadap tanaman.
i. ...................................
ii. .....
[4 markah]
55. Keluasan permukaan dan susunan daun merupakan faktor yang mempengaruhi
penerimaan cahaya oleh tumbuhan.
Jelaskan hubungkait faktor tersebut dengan penerimaan cahaya matahari dalam proses
fotosintesis
Keluasan daun

: ...........................................................................................................................

Susunan daun

: ..........................................................................................................................
[4 markah]

~ 33 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Gambarajah XX
Gambarajah di atas menunjukkan satu amalan yang digunakan untuk mengatasi masalah
yang disebabkan oleh faktor iklim.
a) Namakan amalan tersebut.
..
b) Nyatakan faktor iklim yang berkaitan dengan amalan di atas.
..
c) Nyatakan sejenis bahan lain yang boleh menggantikan bahan di atas.
..
d) Nyatakan satu kebaikan amalan di atas.
..
[4 skor]

~ 34 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

59. Pernyataan di bawah menerangkan tentang unsur iklim. Tandakan ( ) bagi pernyataan
yang betul dan ( ) bagi pernyataan yang salah dalam petak yang disediakan.
Semua tumbuhan hijau memerlukan cahaya untuk melakukan
fotosintesis.
Pokok yang mempunyai susunan daun berlapis-lapis lebih
banyak menerima cahaya berbanding susunan tegak.
Tiupan angin diperlukan untuk membantu pendebungaan.
Semakin tinggi suhu semakin rendah kadar transpirasi.
[4 markah]
60.

X
Y
Rajah 1
X dan Y dalam Rajah 1 menunjukkan dua amalan pertanian pada anak pokok yang baru
ditanam.
(a) Nyatakan:
(i) amalan X : ..........................................................................................................................

~ 35 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

(ii) amalan Y : ........................................................................................................................


(b) Nyatakan tujuan:
(i) amalan X : ...........................................................................................................................
(ii) amalan Y : ........................................................................................................................
[4 markah]
60. Terangkan bagaimana suhu mempengaruhi proses berikut:
(a) Transpirasi:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
(b) Percambahan biji benih:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
[4 markah]

a)

Nyatakan dua masalah yang mungkin timbul jika menanam kacang panjang tanpa
sokongan

i. ...................................
ii. .....
b)

i. Namakan jenis sokongan yang paling sesusi untuk tanaman kacang panjang
.......................................................................................................................................................
ii. Lakarkan sokongan yang dinyatakan dalam (b) (i)

~ 36 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

[4 markah]
Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (2.2(a)A3.2)
1. Faktor cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil tanaman.
a. Huraikan bagaimana faktor cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran
hasil tanaman.
..
..
..
..
..
..
..
..
[8 markah]
b. Cadangkan tiga kaedah bagi setiap faktor di atas yang perlu diamalkan untuk
pertumbuhan tanaman yang maksimum.
..
..
..
..
..
..
..

~ 37 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

..
..
..
..
..
[7 markah]
Kertas 2 Bahagian C Soalan 5 atau 6 (2.4(c)A1.2) 2.2.(a) A1.2
2. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian langkah eksperimnen menguji kepentingan satu
unsur iklim dalam proses pertumbuhan.

a. Namakan alatan dan bahan yang digunakan.


..
..
[2 markah]
b. Huraikan langkah kerja bagi melakukan eksperimen itu.
..
..
..
..
..
..

~ 38 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.......
.......
..
[11 markah]
c. Nyatakan dua langkah keselamatan untuk melakukan eksperimen itu.
i.

..

ii. ..........................................
[2 markah]

~ 39 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

2.12 SUHU
1. Terangkan tiga kaedah mendapatkan suhu yang sesuai
Kaedah

Huraian

1.
2.
3.
[3 markah]
2. Terangkan empat kesan suhu terhadap proses tanaman.
i. ..
.
ii. ..

iii. .

iv. .
..
[4 markah]
SPM 1997 Soalan 5
3. Terangkan bagaimana suhu mempengaruhi proses berikut.
a. Transpirasi

~ 40 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

..
..
b. Pembentukan bunga
..
..
[4 markah]
SPM 1998 Soalan 1 (2.2 (b) A 2.1)
4. Pernyataan berikut menerangkan tentang pengaruh suhu ke atas pertumbuhan tumbuhan.
Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataa yang salah ke dalam
kotak yang berkenaan.
a) Semakin tinggi suhu maka semakin meningkat kadar percambahan biji benih
b) Semakin rendah suhu bilik penyimpanan, semakin kurang kadar respirasi biji
benih.
c) Pokok Kekwa akan mengeluarkan bunga apabila suhu persekitaran turun
dengan mendadak.
d) Pertumbuhan akar tanaman yang ditanam menggunakan kaedah hidroponik
terjejas apabila suhu larutan nutrien melebihi 30 C
[4 markah]
5. Bulatkan jawapan yang betul.
i. Berikut adalah langkah menguji kehadiran kanji pada sehelai daun hijau.
Susunkan langkah megikut urutan yang betul :
I titiskan larutan iodin pada daun
II didihkan daun dalam air yang mendidih
III rendam daun dalam alkohol
IV tutup sebahagian daun daripada pancaran cahaya
A.
B.
C.
D.

IV, II, III, I


I, II, III IV
II, III, IV, I
III, IV, I, II

ii. Manakah antara berikut faktor-faktor berikut mempengaruhi penerimaan cahaya tumbuhan
I luas permukaan daun
II susunan daun
III topograrfi
IV sokongan
A. I, II, III
B. II, III, IV
C. I, II, IV

~ 41 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

D. I, III, IV
iii. Gelombang cahaya diperlukan dalam meningkatkan proses proses fotosintesis. Manakah
antara berikut spektrum cahaya yang diperlukan dalam proses fotosintesis
A
B
C
D

Biru
Hijau
Kuning
Ungu

[3 markah]
6. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen yang telah dijalankan di makmal.
Kaji jadual tersebut dan jawab soalan berikut :
Sampel

Rawatan

Pemerhatian

Biji benoh dibungkus,


dilembapkan dan disimpan di
dalam peti sejuk

Biji benih dibungkus dengan


kapas, dilembapkan dan
diletakkan di atas mnja

Biji benih dibungkus dengan


kapas kering dan diletakkan
di atas meja

Bij benih direndam di dalam


air yang telah dididih, tutup
rapat dan letakkan di atas
meja
[4 markah]

7. Susun langkah-langkah eksperimen bagi menentukan suhu yang sesuai diperlulkan dalam
percambahan biji benih mengikut urutan 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan betul.
Pilih 10 biji benih yang bernas
Buat kesimpulan bagi eksperimen di atas
Selepas 3 hari buat pemerhatian mengenai percambahan biji benih
Letakkan biji benih di atas kapas dalam dua piring petri dan tutup

~ 42 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Letakkan piring petri yang berisi biji benih ke dalam peti sejuk dan satu lagi di
atas meja pada suuh bilik
[5 markah]

8. Tandakan () bagi pernyataan yang betul dan (x) bagi pernyataan yang salah dalam kotak
yang disediakan.
Proses transpirasi akan bertambah jika tumbuhan mendapat sedikit air
Proses fotosentesis akan bertambah jika tumbuhan mendapat bekalan air yang
mencukupi
Proses penyerapan air dan translokasi nutrien akan bertambah jika tumbuhan
mendapat sedikit air
Proses respirasi menghasilkan gas karbon dioksida terbebas di udara
[4 markah]

9. Rajah di bawah menunjukkan kesan suhu terhadap proses tanaman. Lengkapkan rajah di
bawah.

~ 43 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

[4 markah]

10. Pernyataan di bawah menerangan faktor iklim yang mempengaruhi pertumbuhan


tanaman.
Tanda () bagi pernyataan yang benar dan (x) bagi pernyataan yang palsu dalam kotak yang
bersebelahan.
Suhu yang tinggi sehingga 53oC akan meningkatkan kadar respirasi biji benih
dan akan bercambah jika persekitaran sesuai
Cahaya tiruan digunakan untuk mengawal aruhan bunga supaya penghasilan
bunga menepati permintaan pasaran
Tanpa cahaya matahari proses fotosintesis tidak terganggu sekiranya bekalan
air mencukupi
Tiupan angin dapat mempengaruhi kadar transpirasi pada daun.
[4 markah]

~ 44 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (2.2(a)A3.2)


1. Seorang peladang telah mengusahakan satu kawasan dusun buah-buahan secara
komersial. Tanaman buah-buahannya didapati menghasilkan buah-buah yang kecil dan
kurang menarik dan ini berpunca daripada faktor cahaya.
Anda sebagai seorang Pegawai Pertanian ditugaskan untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan cahaya dan kaedah untuk
mengatasi masalah tersebut.
..
..
..
..
..
..

~ 45 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
[15 markah]
Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (2.2(a)A3.2)
2. Berdasarkan eksperimen cahaya diperlukan untuk fotosintesis, jawab soalan berikut :
a) Terangkan kesimpulan dari eksperimen tersebut.
..
..
..
..
..
..
..
..

~ 46 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

..
[4 markah]
b) Nyatakan tujuan penggunaan bahan berikut :
i. Air mendidih
..
..
ii. Alkohol
..
..
iii. Jubin putih
..
..
iv. Iodin
..
..
[4 markah]
Kertas 2 Bahagian A Soalan 1 (2.2(a)A3.2)
3. Faktor cahaya penting dalam mempengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran hasil
tanaman.
a) Huraikan bagaimana faktor cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan pengeluaran
hasil tanaman.
..
..
..
..
..
..
..

~ 47 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

..
c. Cadangkan tiga kaedah bagi setiap faktor di atas yang perlu diamalkan untuk
pertumbuhan tanaman yang maksimum.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
[4 markah]
2.13 AIR / HUJAN
1. Terangkan kesan air terhadap proses tumbuhan

Proses Tumbuhan

Kesan air

1.

2.

3.

~ 48 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

4.

[4 markah]
2. Huraikan tiga kaedah mendapatkan bekalan air optimum.
Kaedah mendapatkan
bekalan air optimum

i.
.
.
ii. ..
.

iii. ..
.
.
[9 markah]
SPM 1999 Soalan 6
3. Lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan kaedah dan contoh pengurusan air yang
sesuai bagi tiap-tiap situasi kawasan penanaman.
Situasi

Air bertakung
semasa hujan

Kaedah pengurusan air

Contoh pengurusan air

(i)...........................................

(ii).......................................

..............................................

. .......................................

~ 49 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Air kering
semasa panas

Tarikh :

(iii) .......................................

(iv) ......................................

..........................................

.......................................

[4 markah]
SPM 1999 Soalan 5
4. Rajah di bawah menunjukkan beberapa proses yang berlaku pada tumbuhan. Kaji rajah
tersebut dengan teliti dan lengkapkan pernyataan-pernyataan berikut :

Rajah 1
a) Pengambilan nutrien oleh akar Q di namakan
.........................................................................
b) Pergerakan nutrien dari Q ke R dan ke S dinamakan
.............................
c) Proses kehilangan air daripada daun S dinamakan
................................
d) Suhu persekitaran yang semakin meningkat menyebabkan kadar proses
kehilangan air semakin .
[4 markah]

SPM 1998 Soalan 6

~ 50 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

5. A, B, C, D dan E ialah proses yang berlaku dalam tumbuhan.


A

Transpirasi

Respirasi

Penyerapan

Translokasi

Fotosintesis

Padankan proses di atas dengan menulis A,B,C,D atau E ke dalam kotak bersebelahan
pernyataan yang betul.
Pergerakan nutrien dalam tumbuhan.
Proses pemindahan nutrien dari medium penanaman ke bahagian dalam
tumbuhan
Proses kehilangan air dalam bentuk wap dari bahagian permukaan tumbuhan.
Proses pengoksidaan makanan dalam sel tumbuhan.
[4 markah]
Pengukuhan
6. Namakan tiga proses tumbuhan yang dipengaruhi air.
i. ..............................
ii.
iii. ...............................
[3 markah]
pengukuhan
7. a) Nyatakan kesan keadaan berikut terhadap proses transpirasi.
i. selepas hujan

: ...

ii. panas terik

: ...

b) Nyatakan keadaan daun apabila dalam situasi berikut :


i. bekalan air mencukupi

:..

ii. kadar transpirasi terlalu tinggi :

~ 51 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Pengukuhan
8. a) Nyatakan tiga kaedah untuk tanaman mendapat bekalan air optimum.
i. ..
ii. ..
iii.
[3 markah]
Pengayaan
9. Namakan bahan yang diangkut struktur tumbuhan berikut :
a) Floem

: .......

b) Xilem

: ..

Pengukuhan
10. Nyatakan empat kesan suhu kepada tanaman.
i. ...................................
ii. ....
iii. ...................................
iv. .....
[4 markah]

N
M

~ 52 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

11. Rajah 2 menunjukkan proses yang berlaku dalam tumbuhan. Kaji Rajah 2 dan jawab
soalan berikut :
(a)

Namakan :
(i)

Proses M : ................................................................................................................

(ii) Proses N : ................................................................................................................


(b)

Nyatakan satu keperluan dalam proses fotosintesis


...............................................................................................................................................

(c)

Nyatakan gas yang diserap oleh tumbuhan pada waktu malam


...............................................................................................................................................
[4 markah]

12. (a) Nyatakan dua unsur iklim yang menyebabkan kecederaan fizikal pada tanaman .
i)

ii)

(b) Nyatakan dua jenis gelombang cahaya yang diperlukan untuk proses fotosintesis.
i)

ii)

.
[4 markah]

13. Pernyataan di bawah menerangkan kesan suhu terhadap tumbuhan.


Tandakan / bagi pernyataan yang betul dan X bagi pernyataan yang salah dalam kotak
bersebelahan;
a. Suhu yang terlalu tinggi boleh menyebabkan kecederaan sel
tumbuhan
b. Suhu tinggi mengurangkan proses tumbuhan dan membolehkan
hasil disimpan lebih lama.
c. Proses pertumbuhan melibatkan enzim tidak dipengaruhi oleh
suhu.

~ 53 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

d. Kadar transpirasi bertambah apabila suhu bertambah


[4 markah]
14. a) Nyatakan dua kaedah untuk mendapatkan suhu yang sesuai.
i..
ii..
b) Nyatakan dua kelebihan penggunaan lampu pendaflour berbanding lampu pijar dalam
industri pengeluaran bunga.
i..
ii.
[4 markah]
15. (a) Berikan alasan bagi tindakan berikut oleh seorang penanam sayur:
(i)

Merumput di celah-celah tanaman sawi


.....................................................

(ii)

Menyediakan sokongan berpara untuk pokok petola dan timun


.....................................................

(b)

Terangkan bagaimana suhu mempengaruhi kadar transpirasi.

[ 4 markah ]
A

Sokongan

Naungan

Sungkupan

Penggunaan
cahaya tiruan

16. A, B, C dan D ialah amalan-amalan dalam aktiviti pertanian. Padankan amalan di atas
dengan menuliskan A, B, C atau D ke dalam kotak yang bersesuaian dengan pernyataan di
bawah.
Mengelakkan perencatan tumbesaran pada anak benih yang baru diubah

~ 54 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Mengurangkan pertumbuhan rumpai dan mengekalkan kelembapan tanah


Membantu tanaman bersaing bagi mendapatkan cahaya optimun
Merangsang pengeluaran bunga
[4 markah]

X
RAJAH 1

17. Berdasarkan Rajah 1, jawab soalan berikut :


(a)

Namakan proses yang berlaku pada X dan Y disebabkan oleh kesan air
terhadap tanaman.
(i) X : ...............................................
(ii) Y : .........................................................

(b)

Nyatakan dua kaedah untuk tanaman mendapatkan suhu yang sesuai


(i) .......................................................................................................................................
(ii)

..................................................................................................................................
..... [4 markah]

Rajah 2(a) dan 2 (b) menunjukkan kaedah untuk mendapatkan air yang optimum di ladang
(a) Nyatakan kaedah yang diamalkan seperti rajah di bawah.

Kawasan
penanaman

Kawasan
penanaman

Aliran air
Aliran air

Kawasan
penanaman
Sumber air

~ 55 ~
Kawasan

nordinehsan_69@yahoo.com
penanaman

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

1(a)................................................. 1(b)................................................

(b)Terangkan satu kaedah lain untuk mendapatkan air yang optimum di ladang
...........................................................................................................................................
............................................................................................................................................
[4 markah]

2.14 ANGIN
1. Terangkan kesan angin terhadap proses tumbuhan
Proses Tumbuhan

Kesan angin

1.

~ 56 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

2.
[4 markah]
SPM 2000 Soalan 8
2. Senaraikan empat akibat / kesan tiupan angin terhadap tanaman.
i. .
ii. ...
iii. ..
iv. ..
[4 markah]
3. (a) Nyatakan hubungan angin dengan kadar transpirasi.
......
......
(b) (i) Berikan kesan berfaedah angin terhadap pertumbuhan dan penghasilan tanaman?
.......
(ii) Angin yang kencang boleh menyebabkan kerosakan mekanik terhadap tanaman.
Nyatakan dua cara bagaimana masalah ini dapat dikurangkan?
1. ...
2. ......
[4 markah]

Kecederaan fizikal daun pokok pisang adalah akibat satu unsur iklim.
4. Berdasarkan pernyataan ini, jawab soalan berikut :
a) Apakah kecederaan fizikal tersebut ?
......

~ 57 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

b) Nyatakan unsur iklim yangmenyebabkan kecederaan itu.


.....
c) Nyatakan dua amalan pertanian untuk mengelakkan kecederaan tersebur.
i. ..................................
ii. ......
[4 markah]
5. Terangkan empat amalan mengelakkan daripada cedera oleh rebut.
i. ....................................
.......
ii. ...................................
.......
iii. . .................................
.......
iv. . .................................
.......
[7markah]

SPM 2005 Soalan 4


6. Foto di atas menunjukkan kecederaan fizikal sejenis tanaman akibat satu unsur iklim.

~ 58 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Berdasarkan foto tersebut, jawab soalan berikut ;


a) Apakah kecederaan fizikal tersebut ?
.
b) Nyatakan unsur iklim yangmenyebabkan kecederaan itu.

c) Nyatakan dua amalan pertanian untuk mengelakkan kecederaan tersebur.


i. .............................
ii. ..
[4 markah]
Pengukuhan
7. a) Nyatakan kesan keadaan angin berikut terhadap proses transpirasi:
i. tiupan angin terlalu lemah

: .

ii. tiupan angin kuat

: .

b) Tanaman yang didebungakan oleh angin ialah .


dan .
[4 markah]
c) Penyakit yang disebarkan melalui agen angin ialah .
dan .
d) Perosak yang disebarkan oleh angin ialah ..
dan .. .
[4 markah]

8. Bulatkan pilihan jawapan yang paling tepat bagi setiap soalan berikut:
(a) Antara berikut adalah amalan untuk mengelakkan tanaman daripada cedera oleh ribut
kecuali:
A. mengadakan adang angin
B. menanam pada jarak yang sesuai
C. menyediakan naungan

~ 59 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

D.
(b)

menyediakan sokongan

Bagaimanakah angin memberi kesan terhadap penyebaran perosak.


A.
B.
C.
D.

(c)

Tarikh :

Spora-spora kulat pada permukaan daun akan dipindahkan oleh angin.


Serangga akan dilayangkan lebih jauh oleh angin apabila serangga itu sedang
terbang.
Debunga halus akan diterbangkan oleh angin ke permukaan stigma bunga lain.
Tiupan angin akan meningkatkan kadar transpirasi.

Bagaimanakah angin memberi kesan terhadap tanaman?


A.
B.
C.
D.

Menyebabkan kerosakan mekanik ke atas tanaman.


Membantu mengangkut bahan-bahan tersintesis dari daun.
Mengganggu proses fotosintesis.
Mengurangkan respirasi dan aktiviti enzim.
[ 3 markah ]

9. Lengkapkan Jadual 3 di bawah dengan menyatakan dua kaedah bagi tiap-tiap perkara
berikut
Perkara

Kaedah
(i) ..............................................................

(a) Mendapatkan bekalan air


optimum untuk penamanan.

(ii) ............................................................

(b) Mengelakkan tanaman cedera akibat


ribut.

(i) ..............................................................
(ii) ............................................................

JADUAL 3
[4 markah]
SPM 2007 Soalan 4
Rajah di bawah menunjukkan tanaman yang mengalami kecederaan akibat unsur iklim.

~ 60 ~
nordinehsan_69@yahoo.com

Modul Sains Pertanian Tingkatan 4 (3528) SMK Telok Kerang, Pontian Johor

Tarikh :

Berdasarkan rajah di atas :


(a) Namakan jenis kecederaan itu
.......
(b) Senaraikan tiga kaedah untuk mengelak tanaman daripada mengalami kecederaan tiu.
i. .
ii. ...
iii. ..
[4 markah]
SOALAN TAMAT

~ 61 ~
nordinehsan_69@yahoo.com