P. 1
borang imigration

borang imigration

|Views: 474|Likes:
Dipublikasikan oleh rem73jp

More info:

Published by: rem73jp on Nov 21, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

'.

s$

ffi

ffi#'B

SENARAI SEMAK BAGI PERMOHOilAN VISA DENGAN RUJUKAN (VDR) (PlM 4tO4' DAN PAS LAWATAN SOSIAL SUAMI/ISTERI KEPADA yvARGANEGARA PIMT {6/2009) (

VISAI (BAGINEGARA.NEGARA MEMERLUKAN YANG
1. BORAN G IMM.55 rMM.12(2 SALINAN) BORANG BORANG rMM.38(2 SALINAN) (SUAMI/ISTERI) PENAJA SALINAN PENGENALAN KAD ( DILUARNEGARA SALINANSIJILNIKAHLUARNEGARA JIKA BERKAHWIN MASING-MASING) DARI PENGESAHAN KEDUTAAN MENDAPAT PERLU Dl NIKAH MALAYSIA SALINAN SIJIL NIKAH DAFTAR / lNl (JIKA SEBELUM SIJIL CERAI, KEMATIAN SIJIL SALINAN NIKAH, SIJIL

t. 2.
3. 4. 5. 6.

BERKAHWIN PERNAH ) NEGARA). (JIKA Dl BERKAHWIN LUAR sALtNAN PASPORT SUAMI ISTERI 7. / BERCETAK) (SEMUA YANG MUKASURAT PEMOHON PASPORT 8. SALINAN PASPORT:BERUKURAN GAMBAR 9. SU AMI-2K E P IN G 2 ISTERI- K E P IN G PERKAHWINAN 10. GAMBAR (PERLU DUTI SETEM) BOND 1"L. sEcuR|TY (TERKINI PERKAHWINAN SUMPAH L 2. SURATAKUAN ) TE A 13. BORAN G MU D U GV D R

DTSEMAK TERTMA /

TARIKH

NAMAPEGAWAI PERINGATAN:. 1. 2. SUAMI I ISTERI PERLU HADIR SEMASA PERMOHONANDIBUAT SEMUA DOKUMEN ASAL PERLU DIBAWA BERSAMA

Pendaftaran ( form 24dan ) Syarikat 9. $srat Tawaran bekerja ( Duti 2. Kontrak PekerJaan $etem ) 3. Resume 4. .SEiIARAI $EMAK SUAMI / ISTERI WARGANEGARA KEPADA uNruKBEKERJA (Pt[t31/0S ] 1. 49 yang ( 5. Surat Pbrmohonan bekerja Pemohon untuk dari 7. Lesen Perniagaan sah dikeluarkanPBT oleh ) 6. Surat ( bagi kebenaran bekeda lsteriwarganegan untuk sahaja).

KE BERTANGGUNGJAWAB ( I / PENAJA5UAMI I5TERI MAKLUMAT 1.JABATANIMIGRESEN WITAYAHPERSEKUTUAN BAHAGIAN VISA.PAs DANPERMIT BLOK ITINGKAT4 PUSAT BANDARDAMANSARA 50550KUATA I.UMPUR TELNO: 03-20955077 5UAM| ISTER| / otEH H D|LENGKAPKAN PENAJA( DAiI PENAJA BENAR ADALAH YANG DIBERIKAN 5E6ALAMAKTUMAT WAR6ANE6ARAI. : ANDADANDIMANA? PEKERJAAN APAKAH 3. NAMA KADPENGENALAN 1 WARGANEGARA : ALAMAT 2. WANG ANDA SANGGUPKAH MEMBAYAR INI JIKAPERMOHONAN DILULUSKAN. KE lNI ISTERI /SUAMIANDAYANC BERAPA? 7. ANDA? PENDAPATAN BERAPAKAH 4. BUTIR-BUTIRYANG (JIKAADA. INI? SEBELUM PENAJA PERKAHWINAN STATUS APAKAH 5. CAGARAN? . DI JUAMAKTU ATASAPA MATYANG gERIKAN. KEWARGANEGARAANNYA? TARAF ANAK ANDADAN APAKAH ORANGKAH BERAPA ADA) TERDAHULU-JIKA PERKAHWINAN DARI ANAK ( TERMASUK DENGAN 8. BERIKAN DAHULU? BERKAHWIN ANDA PERNAHKAH BERKENAAN) 6.

DIMANAKAH PEMOHON DAN SEKARANG BEMPA TINGGAL LAMABERCADANG UNTUK TINGGAL DINEGARA INI? 7. NAMA WAfiGANEGARA i : NO. TARIKH TAMAT PASPORT: TARIKH TAMAT PAS : 7. 5..MAKTUMAT PEMOHON SUAMI/ISTERI L.PA5PORT . APAKAH 5TATUS PERKAHWINAN PEMOHON SEBELUM INI? 3. SAYAMENGAKU BAHAWASEGALA MAKLUMATYANGDIBERIKAN DIATA5 ADALAH BENAR.. yAN6KE tNtsuAMt/ tsTERt ANDA ? BERAPA PERNAHKAH PEMOHON DATANG MALAYSIA SEBELUMDANAPAKAH KE INI TUJUANNYA? BEKERJA.DINEGARA AsAL. APAKAH PEKERJMN PEMOHON DINEGARA ASAL? 5. TARIKH PENAJA PEMOHON HADIR SAYA DIHADAPAN / NAMA PEGAWAI YANG MENYEMAK: TARIKH i : . JIKA NYATAKAN JAWATAN DIMANA? DAN 4. fRl tr. NAMAKANKEDUTAAN YANGBERDEKATAN DENGAN MALAYSIA TEMPATTINGGAL ANDA. TANDATANGAN PENAJA (H/P): No.TELEPON .

Diperbuatdan sebenarnya dlakui Oleh yang tersebut nama-nema atas. ili| kamitidak pernahtinggat berasingan (5) selama lirnatahun berturut-turut pada semenjak berkahwin iv| Melaluiperkahwinan kamitetih dikurniakan ini BIt NAMA no: orang yang anak butiranya seperti r dlbawah JANTINA al bl c) T/|"AHt{ d! v}Gambarkamlsuamilisteridi|ekatkandibawahuntukpanduenieLffi kamimembuatsuratakuan dengan in penuhkepercayaan bahawa aFa-apa yangtersebut didalamnya adalahbenar serta menurutAkta AkuanTahun 1960.. di laltuI NamaSuaml ] Dan Suaml {Tandatangan } ( Narna lsteri ) Di Malaysia Negeri lsterl} { Tandltangan YangDl Pertua MahkamahTengah Pengadilatau Pesuruhiaya Sumpah Gambar suami Gambarlsteri .CtVlt RESAM's eperti di suratDaftarPerkahwinan$ufat Nikah / iil kamimengakubahawa perkahwinan karnimaslh wujuddan kami marih kekat sebagal suami/siteii.SURATAKUAN Karni pada @ pemegang passport no: pemegangkad pengenalan no: Malaysia yang kfnitlnggaf di {biruf dan dikeluarkan dengan sesunggulrnya inl den sebenarnya mengaku bahrwa:'n Kami tefah berkahwin pada di mengikut dasar perkrhwinan.

1 Signed ond executed the obovenamed:..AYSIA OF ..''AI.r...'j Inrnypresenc6 Signoture Wltnets Of Full Nome O[ llllllrress Addrers Of Wltnese ... ...i.r f ....r .'rrrr.. 5oJ2o KUArALUMEUE GOVERHT'{EHT T.' ..- - -_ ..-- PEJADAT SETEM PUTI T'NGKAT BANGUNAN 20. by --' .....r ' ... llgnolureof the qbovenomed f.. KwsG " WISMA KAMFUNG ATTAP ......: ........r.. .... 7 -' _ _.

Warganegara Nationality har i day bulan month t ahun jear B .oyment E J en i s P e r m o h o n a n Type oJ Application A. .MALAYSIA JA B A T A N IMIGRESEN BORANG PERMOHONANPAS LAWATAN APPLICATION FORM VrcIT PASS ( Bor ang ini dik e n a k a nb a y a r a n s e b a n y a k R M 1 .No. K EPERL UAN VISA VISA REQUIREMENT 14. 11(2)dan 11(5)] PE R A T U R AN -PE R A T U R A N Sos ial Social Baru Berniaga Business Lanjutan Extension KerjaSementara Temporary Empl.5 cm r 5. Neger i State D . -.. K .Mark (X) in the appropriate J D 1 1 6 0 2 5 -P NMB .Adakah Visa Diperlukan Visa Requirement t3 Ya Yes Tidak No BerulangkaliPerjalanan Multiple Entry .P i n .MAKLUMAT PEN G ANJ UR DI M ALAYSI A PARTICULARS OF SPONSOR IN MALAYSIA ' 1 N la maPe nu h (Hu r uf Bes ar ) 0. Ka d Pen ge na lan NRIC 13. M A K LUM A T P EMOH O N PARTICULARS Or' APPLICANT B 1 . Format Tarikh 99/99/9999 Date Format DD/MM/YYYY Borang ini hendaklahditaip. Tempat/Negara PlacelCountry Birth of 5. Tandakan(X) dalam petak yang berkenaan. 1 /9 7 ) IMIGR E S E N 1963 [P eraturan .. box. Nombor Number 9.0 c m) 2. . Telefon Telephone No. -. 1 2 .Je nis Visa Type bf Visa Sek ali Per jalanan Single Entry Tarikh Date TandatanganPemohon / Penganjur Signatureof Applicant / Sponsor . N o.Tarikh Lahir Date of Birth Le lak i Male Per em puan Female Lahir 3. Thisform shouldbe typed.L . Jenis Dokume n Pe r jalanan Typeof TravelDocument 8. 0 0 ) .Sah Sehingga Valid Until hari day C. A lama t Address bulan month ta h u n year 12.Ja ntin a Gender 4. Full Name (Capital Letter) 11. MAKLUMAT PAS PO RT / DO KUM EN PERJ AL A N A N PARTICULARS OF PASSPORT / TRAVEL DOCUMENT 6. Tempat/ Negara Dikeluarkan Place I Countrltof Issue 7. Nam aP enuh( Hur u f e s a r) Full Name (Capitll Letter) Gambar Pemohon Photograph Of Applicant (3. J en i s P a s Type of Pass l k t i sa s Professional ililililtililililtil tilililil iltil til il|| 6284672 ( l M .

Nam aP enuh( Hur u f e s a r) Full Name (Capital Letter) Gambar Pemohon Photograph Of Applicant (3. --Tarikh Lahir Date oJ Birth Lelaki Male Per em puan Female Lahir 3. M A K LUM A T P EMOH O N PARTICULARS OF APPLICANT B 1 .* Format Tarikh 99/99/9999 Date Format DD/MM/YYYY Borang ini hendaklahditaip.IMIGRESEN MALAYSIA JABATAN PAS LAWATAN BORANGPERMOHONAN VISIT PASS APPLICATION FORM lil llil ilfiililtilililil ltil lllll tilililil 6284673 (lM.formshouldbe typed.No. -Adakah Visa Diperlukan Visa Requirenent tc Ya Yes Tidak No BerulangkaliPerjalanan Multiple Entry . 1197) IMIGR E S E N 1963 [P eraturan (2) dan 11(5)] . Ka d Pen ge na lan NRIC 13.Pin. Nombor Number 9. Tandakan(X) dalam petak yang berkenaan. J D 1 1 6 0 2 5 -P NMB . 0 0 ) . Tempai / Negara Dikeluarkan Place/ Countryof Issue 7.Mark (X) in the appropriatebox. K . N o. A lama t Address bulan month ta h u n \ear 12.0 cm) 2. --Sah Sehingga Valid Until hari day C. Jenis Dokume n Pe r jalanan Typeof TravelDocument B.Jenis Visa Type oJ Visa Sekali Perjalanan Single Entrlt Tarikh Date TandatanganPemohon / Penganjur Signatureof Applicant / Sponsor . "Jantina Gender 4. Telefon Telephone No Neger i State D .L .5 cnt x 5. K EPERL UAN VISA VISA REQAIREMENT 14. N ama Pe nu h (Hur uf Bes ar ) Full Name (Capital Letter) 11. MAKLUMAT PAS PO RT / DO KUM EN PERJ AL A N A N PARTICULARS OF PASSPORT / TRAVEL DOCUMENT 6. This. Tempat/Negara Place/Countryof Birth 5. MAKLUMAT PENG ANJ UR DI M ALAVSI A PARTICALARS OF SPONSOR IN MALAYSIA 10.Jenis Pas Typeof Pass lktisas Professional Sosial Socictl Berniaga Business Lanjutan Extension KerjaSementara Temporary Employntent * JenisPermohonan Typeof Application Baru New A. 12 . Warganegara Nationality har i day bulan month t ahun year B . 11 PE R A T U R AN -PE R A T U R A N ( Bor ang ini dike n a k a nb a y a r a n s e b a n y a k R M 1 ..

(a) Reference No.{Paspot Kecemasan/Sijil Terhad/Sijil OF PARTICUI-ARS TRAVELDOCUMENT HELD: of Certificate Identity/Affidavit of (a) *OrdinaryPassport/Restricted CertificatelCertfficate ldentity/Restricted Passport/Emergency in Lieu of Passport. Kalau Visa diberi sebelum tiba....(Imm... If Vsa granted before arrival. Date of present entry 11.... No... C 8 3 7 374 PERMOHONAN LANJUTAN PAS LAWATAN APPLICATIONFOR EXTENSION OF VISIT PASS (Isi dalam dua salinan/Completein duplicate) Full name (Dalam huruf lrcsarlln block letters) Other names (if any) (Dalamhuruf best/ln block letters) 5.. Tandatangan pemohon.... Tempat lahir..IRATPERJALANANYANG DIMILIKI: Terhad/Affidavit MenggantiPaspot..... Kad Pengenalan Malaysian ldentity Card No. Cara masuk: Dengan *KapallKapalterbang/Jalan RayalKeretapi... Place of birth 6... No............... JD123806_PNMB......... (If any) Full address in Malavsia 8... BUTIR-BUTIR SI.. 9. Signature of applicant *Potong mda-mana yang tidak dikehendal<i Delete ||hichever is not applicable ... Kad Pengenalan Singapura Singapore ldentity Card No.........L.55-P i n.. state'...00 BILANGAN: REFERENCE: N o . Pengenalan/Sijil Pengenalan (a) *PaspotBiasa... Malaysia (Kalau ada)........... (If any) (Kalau ada).. sebutkan: (a) Nombor Bilangan.. K... Method of entry: By *ShiplAircraft/RoadlRail. Date up to which current pass is valid Period of extension sought Reasonsfor seeking extension 16. 1/93) Borang ini dikenakan bayaran sebanyak RM1..

146 0 4 4 Visa No (Dengil hurufcemi) Nama dalam Tulisan Cina (Jika berkenaan.1/93) PERMOHONAN UNTUK VISA RM1. Malaysia menurut Pemberitahu Undangan No. PN.00 Borang ini dikenakanbayaran sebanyak F No.L .3630/5-1.1 JDI2OOOT_PNMB. 12 tahun 1964. K.38-Prn..(Im.SILA TULIS DENGAN TERANG) (Mmukkm nma Kenjm ymg mengeludkm) (Tempat dikeludkd) (Teikh dikelurkm) (Tempat dikeluekm) (Trikh dikeluilkm) Tarikh Tandatangan Pemohon (UNTUK KEGUNAAN PXJABAT) fBorang ini diterjemahkan oleh Peguam Negara. IMM/ c/e7/66(12).

00 Borangini dikenakanbayaran sebanyak F No. IMM/ (12)..SILA TULIS DENGAN TERANG) Jantina (Msukkm nma Kenjm ymg oengeludke) (Tempat dikeludkd) (Taikh dikelu{ku) (Tempat dikeluekm) (Tdikh dikeludkd) Tarikh TandatanganPemohon .L JDI2OOOT_PNMB.38-Pin..1 c/97/66 K.. Malaysia menurut Pemberitahu Undangan No. 146 0 4 5 V i saN o. PN.3630/5-I.. . 1/93) PERMOHONAN UNTUK VISA RM1....(Im. (UNTUKKEGUNAANPEJABAT) fBorang ini diterjemahkan oleh Peguam Negara. 12 tahun 1964.. (Denga huruf cerai) Nama dalamTulisan Cina (Jika berkenaan.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->