P. 1
borang imigration

borang imigration

|Views: 473|Likes:
Dipublikasikan oleh rem73jp

More info:

Published by: rem73jp on Nov 21, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/28/2013

pdf

text

original

'.

s$

ffi

ffi#'B

SENARAI SEMAK BAGI PERMOHOilAN VISA DENGAN RUJUKAN (VDR) (PlM 4tO4' DAN PAS LAWATAN SOSIAL SUAMI/ISTERI KEPADA yvARGANEGARA PIMT {6/2009) (

VISAI (BAGINEGARA.NEGARA MEMERLUKAN YANG
1. BORAN G IMM.55 rMM.12(2 SALINAN) BORANG BORANG rMM.38(2 SALINAN) (SUAMI/ISTERI) PENAJA SALINAN PENGENALAN KAD ( DILUARNEGARA SALINANSIJILNIKAHLUARNEGARA JIKA BERKAHWIN MASING-MASING) DARI PENGESAHAN KEDUTAAN MENDAPAT PERLU Dl NIKAH MALAYSIA SALINAN SIJIL NIKAH DAFTAR / lNl (JIKA SEBELUM SIJIL CERAI, KEMATIAN SIJIL SALINAN NIKAH, SIJIL

t. 2.
3. 4. 5. 6.

BERKAHWIN PERNAH ) NEGARA). (JIKA Dl BERKAHWIN LUAR sALtNAN PASPORT SUAMI ISTERI 7. / BERCETAK) (SEMUA YANG MUKASURAT PEMOHON PASPORT 8. SALINAN PASPORT:BERUKURAN GAMBAR 9. SU AMI-2K E P IN G 2 ISTERI- K E P IN G PERKAHWINAN 10. GAMBAR (PERLU DUTI SETEM) BOND 1"L. sEcuR|TY (TERKINI PERKAHWINAN SUMPAH L 2. SURATAKUAN ) TE A 13. BORAN G MU D U GV D R

DTSEMAK TERTMA /

TARIKH

NAMAPEGAWAI PERINGATAN:. 1. 2. SUAMI I ISTERI PERLU HADIR SEMASA PERMOHONANDIBUAT SEMUA DOKUMEN ASAL PERLU DIBAWA BERSAMA

Pendaftaran ( form 24dan ) Syarikat 9. . Kontrak PekerJaan $etem ) 3. $srat Tawaran bekerja ( Duti 2. 49 yang ( 5. Lesen Perniagaan sah dikeluarkanPBT oleh ) 6. Surat Pbrmohonan bekerja Pemohon untuk dari 7. Resume 4. Surat ( bagi kebenaran bekeda lsteriwarganegan untuk sahaja).SEiIARAI $EMAK SUAMI / ISTERI WARGANEGARA KEPADA uNruKBEKERJA (Pt[t31/0S ] 1.

INI? SEBELUM PENAJA PERKAHWINAN STATUS APAKAH 5. KE lNI ISTERI /SUAMIANDAYANC BERAPA? 7. BERIKAN DAHULU? BERKAHWIN ANDA PERNAHKAH BERKENAAN) 6. WANG ANDA SANGGUPKAH MEMBAYAR INI JIKAPERMOHONAN DILULUSKAN. : ANDADANDIMANA? PEKERJAAN APAKAH 3. NAMA KADPENGENALAN 1 WARGANEGARA : ALAMAT 2. KE BERTANGGUNGJAWAB ( I / PENAJA5UAMI I5TERI MAKLUMAT 1. ANDA? PENDAPATAN BERAPAKAH 4. KEWARGANEGARAANNYA? TARAF ANAK ANDADAN APAKAH ORANGKAH BERAPA ADA) TERDAHULU-JIKA PERKAHWINAN DARI ANAK ( TERMASUK DENGAN 8. BUTIR-BUTIRYANG (JIKAADA. CAGARAN? .PAs DANPERMIT BLOK ITINGKAT4 PUSAT BANDARDAMANSARA 50550KUATA I. DI JUAMAKTU ATASAPA MATYANG gERIKAN.JABATANIMIGRESEN WITAYAHPERSEKUTUAN BAHAGIAN VISA.UMPUR TELNO: 03-20955077 5UAM| ISTER| / otEH H D|LENGKAPKAN PENAJA( DAiI PENAJA BENAR ADALAH YANG DIBERIKAN 5E6ALAMAKTUMAT WAR6ANE6ARAI.

NAMAKANKEDUTAAN YANGBERDEKATAN DENGAN MALAYSIA TEMPATTINGGAL ANDA. TARIKH TAMAT PASPORT: TARIKH TAMAT PAS : 7. TANDATANGAN PENAJA (H/P): No. JIKA NYATAKAN JAWATAN DIMANA? DAN 4. fRl tr..TELEPON . TARIKH PENAJA PEMOHON HADIR SAYA DIHADAPAN / NAMA PEGAWAI YANG MENYEMAK: TARIKH i : .PA5PORT . APAKAH PEKERJMN PEMOHON DINEGARA ASAL? 5.DINEGARA AsAL. APAKAH 5TATUS PERKAHWINAN PEMOHON SEBELUM INI? 3.. yAN6KE tNtsuAMt/ tsTERt ANDA ? BERAPA PERNAHKAH PEMOHON DATANG MALAYSIA SEBELUMDANAPAKAH KE INI TUJUANNYA? BEKERJA. DIMANAKAH PEMOHON DAN SEKARANG BEMPA TINGGAL LAMABERCADANG UNTUK TINGGAL DINEGARA INI? 7. NAMA WAfiGANEGARA i : NO. SAYAMENGAKU BAHAWASEGALA MAKLUMATYANGDIBERIKAN DIATA5 ADALAH BENAR. 5.MAKTUMAT PEMOHON SUAMI/ISTERI L.

ili| kamitidak pernahtinggat berasingan (5) selama lirnatahun berturut-turut pada semenjak berkahwin iv| Melaluiperkahwinan kamitetih dikurniakan ini BIt NAMA no: orang yang anak butiranya seperti r dlbawah JANTINA al bl c) T/|"AHt{ d! v}Gambarkamlsuamilisteridi|ekatkandibawahuntukpanduenieLffi kamimembuatsuratakuan dengan in penuhkepercayaan bahawa aFa-apa yangtersebut didalamnya adalahbenar serta menurutAkta AkuanTahun 1960.SURATAKUAN Karni pada @ pemegang passport no: pemegangkad pengenalan no: Malaysia yang kfnitlnggaf di {biruf dan dikeluarkan dengan sesunggulrnya inl den sebenarnya mengaku bahrwa:'n Kami tefah berkahwin pada di mengikut dasar perkrhwinan. di laltuI NamaSuaml ] Dan Suaml {Tandatangan } ( Narna lsteri ) Di Malaysia Negeri lsterl} { Tandltangan YangDl Pertua MahkamahTengah Pengadilatau Pesuruhiaya Sumpah Gambar suami Gambarlsteri ..CtVlt RESAM's eperti di suratDaftarPerkahwinan$ufat Nikah / iil kamimengakubahawa perkahwinan karnimaslh wujuddan kami marih kekat sebagal suami/siteii. Diperbuatdan sebenarnya dlakui Oleh yang tersebut nama-nema atas.

....1 Signed ond executed the obovenamed:. llgnolureof the qbovenomed f.... 5oJ2o KUArALUMEUE GOVERHT'{EHT T.. KwsG " WISMA KAMFUNG ATTAP .AYSIA OF .r.'j Inrnypresenc6 Signoture Wltnets Of Full Nome O[ llllllrress Addrers Of Wltnese ....r .r f .- - -_ ...' ...: ..''AI.-- PEJADAT SETEM PUTI T'NGKAT BANGUNAN 20..........r ' .. 7 -' _ _... ... by --' ..i.. ..'rrrr.r.....

oyment E J en i s P e r m o h o n a n Type oJ Application A. A lama t Address bulan month ta h u n year 12.P i n . Tandakan(X) dalam petak yang berkenaan. Ka d Pen ge na lan NRIC 13.No.. 1 /9 7 ) IMIGR E S E N 1963 [P eraturan . 0 0 ) . Format Tarikh 99/99/9999 Date Format DD/MM/YYYY Borang ini hendaklahditaip. -. 1 2 . 11(2)dan 11(5)] PE R A T U R AN -PE R A T U R A N Sos ial Social Baru Berniaga Business Lanjutan Extension KerjaSementara Temporary Empl. MAKLUMAT PAS PO RT / DO KUM EN PERJ AL A N A N PARTICULARS OF PASSPORT / TRAVEL DOCUMENT 6. Warganegara Nationality har i day bulan month t ahun jear B .. . Telefon Telephone No. N o. -.Ja ntin a Gender 4.Tarikh Lahir Date of Birth Le lak i Male Per em puan Female Lahir 3. Tempat/ Negara Dikeluarkan Place I Countrltof Issue 7. Tempat/Negara PlacelCountry Birth of 5. Thisform shouldbe typed. J en i s P a s Type of Pass l k t i sa s Professional ililililtililililtil tilililil iltil til il|| 6284672 ( l M . . K EPERL UAN VISA VISA REQUIREMENT 14. Jenis Dokume n Pe r jalanan Typeof TravelDocument 8.Sah Sehingga Valid Until hari day C.Je nis Visa Type bf Visa Sek ali Per jalanan Single Entry Tarikh Date TandatanganPemohon / Penganjur Signatureof Applicant / Sponsor .MALAYSIA JA B A T A N IMIGRESEN BORANG PERMOHONANPAS LAWATAN APPLICATION FORM VrcIT PASS ( Bor ang ini dik e n a k a nb a y a r a n s e b a n y a k R M 1 . M A K LUM A T P EMOH O N PARTICULARS Or' APPLICANT B 1 . K . Nam aP enuh( Hur u f e s a r) Full Name (Capitll Letter) Gambar Pemohon Photograph Of Applicant (3.Mark (X) in the appropriate J D 1 1 6 0 2 5 -P NMB . Nombor Number 9.MAKLUMAT PEN G ANJ UR DI M ALAYSI A PARTICULARS OF SPONSOR IN MALAYSIA ' 1 N la maPe nu h (Hu r uf Bes ar ) 0.Adakah Visa Diperlukan Visa Requirement t3 Ya Yes Tidak No BerulangkaliPerjalanan Multiple Entry .0 c m) 2. box. Neger i State D .L . Full Name (Capital Letter) 11.5 cm r 5.

J D 1 1 6 0 2 5 -P NMB .Jenis Pas Typeof Pass lktisas Professional Sosial Socictl Berniaga Business Lanjutan Extension KerjaSementara Temporary Employntent * JenisPermohonan Typeof Application Baru New A. 12 . K . 1197) IMIGR E S E N 1963 [P eraturan (2) dan 11(5)] .Pin. A lama t Address bulan month ta h u n \ear 12.Mark (X) in the appropriatebox. K EPERL UAN VISA VISA REQAIREMENT 14. Ka d Pen ge na lan NRIC 13. N ama Pe nu h (Hur uf Bes ar ) Full Name (Capital Letter) 11.* Format Tarikh 99/99/9999 Date Format DD/MM/YYYY Borang ini hendaklahditaip. Telefon Telephone No Neger i State D . Tempat/Negara Place/Countryof Birth 5.0 cm) 2. --Tarikh Lahir Date oJ Birth Lelaki Male Per em puan Female Lahir 3. This.No. Tandakan(X) dalam petak yang berkenaan. N o.. MAKLUMAT PENG ANJ UR DI M ALAVSI A PARTICALARS OF SPONSOR IN MALAYSIA 10. 11 PE R A T U R AN -PE R A T U R A N ( Bor ang ini dike n a k a nb a y a r a n s e b a n y a k R M 1 . Jenis Dokume n Pe r jalanan Typeof TravelDocument B. 0 0 ) .5 cnt x 5. Nam aP enuh( Hur u f e s a r) Full Name (Capital Letter) Gambar Pemohon Photograph Of Applicant (3.L . M A K LUM A T P EMOH O N PARTICULARS OF APPLICANT B 1 . Warganegara Nationality har i day bulan month t ahun year B . Tempai / Negara Dikeluarkan Place/ Countryof Issue 7. MAKLUMAT PAS PO RT / DO KUM EN PERJ AL A N A N PARTICULARS OF PASSPORT / TRAVEL DOCUMENT 6. Nombor Number 9. --Sah Sehingga Valid Until hari day C.formshouldbe typed.Jenis Visa Type oJ Visa Sekali Perjalanan Single Entrlt Tarikh Date TandatanganPemohon / Penganjur Signatureof Applicant / Sponsor . -Adakah Visa Diperlukan Visa Requirenent tc Ya Yes Tidak No BerulangkaliPerjalanan Multiple Entry .IMIGRESEN MALAYSIA JABATAN PAS LAWATAN BORANGPERMOHONAN VISIT PASS APPLICATION FORM lil llil ilfiililtilililil ltil lllll tilililil 6284673 (lM. "Jantina Gender 4.

(Imm. (If any) Full address in Malavsia 8. C 8 3 7 374 PERMOHONAN LANJUTAN PAS LAWATAN APPLICATIONFOR EXTENSION OF VISIT PASS (Isi dalam dua salinan/Completein duplicate) Full name (Dalam huruf lrcsarlln block letters) Other names (if any) (Dalamhuruf best/ln block letters) 5... Cara masuk: Dengan *KapallKapalterbang/Jalan RayalKeretapi...... Pengenalan/Sijil Pengenalan (a) *PaspotBiasa.. Tempat lahir.. (If any) (Kalau ada).{Paspot Kecemasan/Sijil Terhad/Sijil OF PARTICUI-ARS TRAVELDOCUMENT HELD: of Certificate Identity/Affidavit of (a) *OrdinaryPassport/Restricted CertificatelCertfficate ldentity/Restricted Passport/Emergency in Lieu of Passport.. Date up to which current pass is valid Period of extension sought Reasonsfor seeking extension 16.55-P i n........ BUTIR-BUTIR SI. 1/93) Borang ini dikenakan bayaran sebanyak RM1. Signature of applicant *Potong mda-mana yang tidak dikehendal<i Delete ||hichever is not applicable . 9. JD123806_PNMB... K... No.. Malaysia (Kalau ada).......... If Vsa granted before arrival..... state'..... Place of birth 6........ Method of entry: By *ShiplAircraft/RoadlRail... Kad Pengenalan Singapura Singapore ldentity Card No. Kalau Visa diberi sebelum tiba. No.....L............ Date of present entry 11......... sebutkan: (a) Nombor Bilangan.. (a) Reference No. Kad Pengenalan Malaysian ldentity Card No. Tandatangan pemohon.00 BILANGAN: REFERENCE: N o ......IRATPERJALANANYANG DIMILIKI: Terhad/Affidavit MenggantiPaspot..

12 tahun 1964. Malaysia menurut Pemberitahu Undangan No.3630/5-1. PN. K.1/93) PERMOHONAN UNTUK VISA RM1.38-Prn.(Im. IMM/ c/e7/66(12).SILA TULIS DENGAN TERANG) (Mmukkm nma Kenjm ymg mengeludkm) (Tempat dikeludkd) (Teikh dikelurkm) (Tempat dikeluekm) (Trikh dikeluilkm) Tarikh Tandatangan Pemohon (UNTUK KEGUNAAN PXJABAT) fBorang ini diterjemahkan oleh Peguam Negara.1 JDI2OOOT_PNMB.L . 146 0 4 4 Visa No (Dengil hurufcemi) Nama dalam Tulisan Cina (Jika berkenaan.00 Borang ini dikenakanbayaran sebanyak F No..

.. 146 0 4 5 V i saN o.SILA TULIS DENGAN TERANG) Jantina (Msukkm nma Kenjm ymg oengeludke) (Tempat dikeludkd) (Taikh dikelu{ku) (Tempat dikeluekm) (Tdikh dikeludkd) Tarikh TandatanganPemohon . PN.3630/5-I.00 Borangini dikenakanbayaran sebanyak F No..38-Pin.(Im... Malaysia menurut Pemberitahu Undangan No.L JDI2OOOT_PNMB.... (Denga huruf cerai) Nama dalamTulisan Cina (Jika berkenaan. 12 tahun 1964. . (UNTUKKEGUNAANPEJABAT) fBorang ini diterjemahkan oleh Peguam Negara.1 c/97/66 K. IMM/ (12). 1/93) PERMOHONAN UNTUK VISA RM1.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->