Anda di halaman 1dari 5

PROGRAM UMUM

YAYASAN KESEJAHTERAAN UMAT MADANI


PUSAT JAWA TIMUR
PERIODE 2005–2010

Bab I
Pendahuluan

A. Pengertian

1. Program ini merupakan pokok program Yayasan Kesejahteraan Umat


Madani di seluruh bidang yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Jawa
Timur untuk kurun waktu Tahun 2005–2010 dalam usaha mewujudkan
berdirinya YASKUM.

a. Berpartisipasi aktif dalam membantu tercapainya program–program


pemerintah
b. Membantu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata
baik spiritual dan material berdasarkan pengalaman falsafah hidup
berpancasila dan UUD 45 dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia
c. Membantu mewujudkan cita–cita membentuk manusia seutuhnya
yang berketuhanan YME dan berkarya nyata.

B. Maksud dan Tujuan


1. Program umum ini dimaksudkan untuk menetapkan sasaran–sasaran
dan langkah-langkah perjuangan YASKUM dalam 5 tahun mendatang
dalam rangka tanggung jawab dan keikutsertaan YASKUM dalam
membantu Pemerintah.
C. Asas dan Landasan
Program ini disusun berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan
dan Badan Pendiri/Badan Pembina dengan berlandaskan
pada :
b. Pedoman Dasar Yayasan ( AKTA NOTARIS )
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta hasil rapat kerja
Pusat tertanggal 02 September 2005 tentang penyusunan AD ART
dan Tata Cara dan Tata Kerja Yayasan

D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup program ini meliputi kegiatan:
1. Pemantapan Yayasan sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan yang
berorientasi kepada karya nyata dan kekaryaan
2. Peningkatan kemampuan dan peranan anggota Yayasan yang
berorientasi kepada program pembangunan masyarakat dan setia
terhadap Pancasila serta UUD 45, melalui pendidikan dan pembinaan.
Bab II
Pokok–Pokok Program
1. Konsolidasi Pengurus yang meliputi
1. Konsolidasi Anggota Pengurus
a. Memantapkan Anggota Yayasan yang bersifat perorangan

b. Meningkatkan kemampuan Anggota Pengurus Yayasan dalam


berkiprah di
masyarakat dalam pembangunan
2. Struktur dan Prosedur Kepengurusan
a.Menyelenggarakan prosedur kepengurusan melalui musyawarah, rapat–
rapat pimpinan dan sebagainya seperti yang tercantum dalam AD / ART
dan Peraturan Yayasan
3. Penggalian dan Pendayagunaan Dana
Dalam rangka penggalian dana Yayasan dapat melakukan dengan
memperhatikan :
a. Penentuan nilai sertifikat kemampuan daya beli dan kemanfaatannya
b. Penggalian dari sumber–sumber yang syah dan tidak mengikat
4. Pendidikan dan Latihan / Pembinaan
Menyusun dan melaksanakan serta merencanakan realisasi pelatihan dan
pembinaan pengurus Masyarakat yang terbina
5. Penertiban / Penerangan
Mengadakan penertiban buletin sebagai media komunikasi timbal balik
antar Yayasan dengan yang dibina / simpatisan
6. Membentuk lembaga–lembaga Fungsional
1.1.Membentuk Lembaga Ekonomi
1.2.Membentuk Lembaga Pelayanan Masyarakat

Bab III
Pokok Program Kerja
Yayasan Kesejahteraan Umat Madani

Program–program itu meliputi :


1. Bidang Tata Kenegaraan
1.1.Turut menyebarluaskan dan memantapkan pengertian dan tekat
bahwa pelaksanaan pembangunan ialah Pengamalan Pancasila di
segala bidang.

2. Bidang Ekonomi
2.1.Mewujudkan terciptanya lembaga–lembaga Ekonomi Kerakyatan
2.2.Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan melalui pola kerja
gotong royong terpadu dua arah
3. Bidang Mental Spritual
3.1.Turut serta membina suasana yang kondusif antar umat beragama
untuk mengamalkan sebaik–baiknya ajaran agama dan kepercayaan
masing–masing dalam mengemban tugas bersama untuk
membangun bangsa dan negara
3.2.Turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa lewat
pendalaman dan penghayatan masing–masing keyakinan untuk
kepentingan terbentuknya dunia baru yang dipenuhi rasa cinta kasih
tanpa memilih–milih warna.
3.3.Turut serta membentuk Masyarakat bermental spiritual, tangguh,
percaya diri, mandiri maupun mampu bekerja sama
4. Bidang Pendidikan
4.1.Turut mewujudkan tercapainya system pendidikan, yang berorientasi
pada sistem pendidikan terpadu

5. Bidang Seni dan Budaya, Pariwisata

5.1 Berperan aktif dalam mewujudkan terlaksananya penggalian serta


pelestarian seni budaya pusat, sebagai upaya mempertinggi dan
memperkuat kepribadian bangsa.

6. Bidang Hukum
6.1 Turut meningkatkan kesadaran anggota dan masyarakat akan hak
dan kewajibannya sebagai warga Negara yang menjunjung tinggi
hukum.

7. Bidang peranan wanita


7.1 Turut serta menunjang program peningkatan peranan wanita melalui
pendekatan strategi keahlian kewanitaan

8. Bidang Pembinaan Generasi Muda


8.1 Turut serta secara aktif dalam usaha–usaha pembinaan dan
pengembangan generasi muda

9. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Kemanusiaan


9.1 Aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang langsung bersentuhan
dengan
kebutuhan azasi Masyarakat, diantaranya:
a. Pemberian santunan-santunan kepada fakir miskin, orang tua
jompo terlantar,
orang cacat, anak yatim dan yatim piatu
b. Penyuluhan masalah-masalah Mental Spiritual
c. Aktif mengusahakan kesempatan kerja dan peningkatan
pendapatan
d. Donor Darah
e. Khitan Massal
f. Pelayanan pendampingan dan Bantuan Hukum
g. Bakti Sosial
h. Masyarakat korban narkoba
i. Masyarakat korban bencana alam
j. Pengobatan Alternatif

10. Bidang informasi teknologi


10.1 Turut serta melaksanakan informasi teknologi, khususnya teknologi
tepat guna diberbagai bidang diantaranya:
a. Dunia pertanian peternakan, perikanan ( Agro Bisnis dan Industri
Pedesaan)
b. Pengrajin Industri Kecil dan Menengah ( Home Industry )
c. Teknologi kelautan / nelayan

Bab IV
Usaha dan Kegiatan

Untuk menunjang terwujudnya maksud dan tujuan YASKUM JAWA TIMUR


seperti yang tercantum dalam pedoman dasar ( Akta Notaris ) serta
Amandemen Anggaran Dasar Bab VI Pasal 11 akan dilakukan sesuai dengan
kemampuan Yayasan yang tersusun pada Program Umum.

Ditetapkan : Menganti, Gresik


Tanggal : 02 September 2005

Menyetujui Yayasan Kesejahteraan Umat Madani


Badan Pendiri / Pembina Pusat Jawa Timur
I. Tim Penyusun:

1. Abdul Hamid Susilo Harjo (Ketua/Anggota)

( Sabardjan Karjadi ) 2. Agung Hariyanto (Anggota)


Ketua

3. Norman Sasono (Anggota)

II. Tim Pembahas

1. Markadi (Ketua/Anggota)

2. Dr. Ir. H. Eros Suroso. SH (Anggota)


3. Drs. Musafak Ahmad. Mpd (Anggota)