SALINAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA

Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Kelurahan ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka perlu melakukan penyempurnaan organisasi kelurahan Kota Surabaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 ;

b.

c.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2.

(Kelurahan.Ida.Paripurna)

Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan fungsional tertentu pada Kelurahan . Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan . 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159. yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah . 6. Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya . 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) . 4. (Perda Kelurahan. 5. 7. Daerah adalah Kota Surabaya . Pemerintah Kota Surabaya. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya .3.Ida) . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya . Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1/D) . 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. 5. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) .

menyelenggarakan urusan pemerintahan.Ida) Lurah . pembangunan dan kemasyarakatan . pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan . pelayanan masyarakat .BAB II KEDUDUKAN. e. b. d. b. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini . pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum . penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum . (Perda Kelurahan. penyusunan program. Pasal 3 Lurah mempunyai tugas : a. TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan. pembinaan administrasi dan g. pembinaan lembaga kemasyarakatan . (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat . ketatausahaan. f. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . c. (3) Kelurahan dimaksud pada ayat (1). Lurah mempunyai fungsi : a. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah . . pemberdayaan masyarakat .

f. BAB VI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Pasal 9 Pada Kelurahan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu. Jabatan Fungsional tertentu. (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. e. Fisik dan Prasarana Wilayah . Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat . d. (Perda Kelurahan. g.b. (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing . BAB IV TATA KERJA Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. diatur dengan Peraturan Kepala Daerah . Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum . Seksi Pemerintahan . Seksi Perekonomian. c. Pasal 7 (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing . BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Kelurahan.Ida) . sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya . Sekretaris Kelurahan.

.BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku...Ida) .. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku..... Agar setiap orang mengetahuinya.... Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2006 WALIKOTA SURABAYA ttd BAMBANG DWI HARTONO Diundangkan di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA.... memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan........ maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .. (Perda Kelurahan.. ttd SUKAMTO HADI LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D Salinan..

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u. SH.b. MSi. 510 100 822 (Perda Kelurahan. Kepala Bagian Hukum. ttd H. Pembina NIP.Ida) .n.Salinan sesuai dengan aslinya a. HADISISWANTO ANWAR.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 ayat (1) ayat (2) : Cukup jelas . dengan tujuan untuk lebih mendayagunakan dan meningkatkan fungsi serta peranan Organisasi Kelurahan. Secara struktural Lurah berada langsung di bawah Kepala Daerah.Ida) . …… ayat (3) (Perda Kelurahan. telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. : Cukup jelas . Lurah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Camat dimaksudkan agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal. UMUM Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. : Cukup jelas . Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Dalam perkembangan selanjutnya. Pasal 3.PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA I. maka Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. Pengertian “ melalui “ bukan berarti Lurah merupakan bawahan langsung Camat. : pertanggungjawaban Lurah kepada Kepala Daerah melalui Camat adalah pertanggungjawaban administratif. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Yang dimaksud dengan “ urusan pembangunan “ antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum.Ida) . : Cukup jelas . pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah . - - huruf b Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 : : Cukup jelas . jembatan.Pasal 3 huruf a : - Yang dimaksud dengan “ urusan pemerintahan “ antara lain pelaksanaan urusan adminstrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah . ********************* (Perda Kelurahan. Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan “ antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan. : Cukup jelas . : Cukup jelas . seperti jalan. irigasi. : Cukup jelas. : Cukup jelas . : Cukup jelas . pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah . : pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini . Cukup jelas . : Cukup jelas .

5. 15.Ida) NO. 8. KELURAHAN 2 Embong Kaliasin Genteng Kapasari Ketabang Peneleh Alun-alun Contong Bubutan Gundih Jepara Tembok Dukuh Dr.LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR : 5 TAHUN 2006 TANGGAL : 23 JUNI 2006 DAFTAR KELURAHAN KOTA SURABAYA NO. ……. Soetomo Kedungdoro Keputran Tegalsari Wonorejo Simokerto Kapasan Sidodadi 19. 10. 9. 7. (Perda Kelurahan. 6. 1 1. 11. 16. Simokerto . 2. 17. Bubutan 3. 3. 4. 14. 3 1. 18. 13. 12. Genteng KECAMATAN 4 2. Tegalsari 4.

Semampir 43. 33.. 22. 40. 24.Ida) . 41. 28. 38. 21.1 19. Krembangan 8. 29.. 27. 32... 42. 35.. 26. Tambaksari 6. . 36. Simolawang Tambakrejo Tambaksari Ploso Gading Pacarkembang Rangkah Pacarkeling Mojo Airlangga Kertajaya Gubeng Baratajaya Pucang Sewu 2 3 4 5. 34. 31. Gubeng Krembangan Selatan Kemayoran Perak Barat Morokrembangan Dupak Ampel Pegirian Wonokusumo Ujung Sidotopo 7. 30. 23. 39. (Perda Kelurahan. 37. 20. 25.

. Bongkaran Nyamplungan 2 3 9. 57. 61. 65. 54. 59..1 43. 56. 50. 55. 53. 46. Wonokromo (Perda Kelurahan. 64. 12. Tandes 11. 60. 45. 52. 63. 49. 47.. Pabean Cantian 4 Krembangan Utara Perak Utara Perak Timur Wonokromo Jagir Ngagel Ngagel Rejo Darmo Sawunggaling Petemon Sawahan Banyu Urip Putat Jaya Kupang Krajan Pakis Gedangasin Tandes Lor Tubanan Gadel Tandes Kidul Karangpoh 66.. 62.Ida) .. 44. 48. 51. Sawahan 10. . 58.

84. Wonocolo 13.1 66. Balongsari Bibis Manukan Kulon Buntaran 2 3 4 Manukan Wetan Banjar Sugihan Karang Pilang Kebraon Kedurus Waru Gunung Sidosermo Bendul Merisi Margorejo Jemur Wonosari Siwalankerto Kalirungkut Rungkut Kidul Kedung Baruk Penjaringansari Wonorejo Medokan Ayu Keputih Gebang Putih 89. 87. 16. 72. 71. 78.... 76.Ida) . 86.. 82. 67. 68. Karang Pilang (Perda Kelurahan. 73. 83. 75. 88. Sukolilo 15. Rungkut 14. 79.. . 77. 70. 81. 85. 80. 69. 74.

102 103. 100. 110. 99. 106. 93. 101. 90.Ida) .1 89. Kenjeran 18. 98. 104. 94. …… (Perda Kelurahan. 107. Benowo 19. 95. 96. 92. 108. Lakarsantri 20. 91. Mulyorejo 112. 105. 111. 109. 2 Klampis Ngasem Menur Pumpungan Nginden Jangkungan Semolowaru Medokan Semampir Kali Kedinding Sidotopo Wetan Bulak Banteng Tambak Wedi Kandangan Klalahrejo Sememi Tambakosowilangon Romokalisari Bangkingan Jeruk Lakarsantri Lidah Kulon Lidah Wetan Sumurwelut Mulyorejo Manyar Sabrangan Kejawen Putih Tambak 3 4 17. 97.

127.. 120.Ida) . Gayungan 25.. 128. Jambangan 24. 116. Kalisari Dukuh Sutorejo Kalijudan 2 3 4 Tenggilis Mejoyo Prapen Panjangjiwo Kendangsari Kutisari Gununganyar Rungkut Tengah Rungkut Menanggal Gununganyar Tambak Jambangan Karah Kebonsari Pagesangan Gayungan Ketintang Menanggal Dukuh Menanggal Wiyung Jajar Tunggal Babatan Balasklumprik 21. 115.. Tenggilis Mejoyo 22.. 114. 113. 126.. 135. 117. 130. 133. Wiyung 135. 122.. 124. 119. (Perda Kelurahan.1 112. 121. . Gunung Anyar 23. 129.. 123. 118. 134. 125. 131. 132.

142. 154.Ida) . 148. 137. 30. Dukuh Pakis 4 27. 158.. 143. Asem Rowo 28.1 136. 156. 139. 159. 152. 140.. Bulak Komplek Kenjeran Kenjeran Sukolilo Babat Jerawat Pakal Benowo Sumberejo Tambakdono 160. Sukomanunggal 29. 144. 145... 138. Dukuh Pakis Dukuh Kupang Gunungsari Pradakalikendal Asemrowo Genting Kalianak Tambak Langon Greges Sukomanunggal Tanjungsari Sonokwijenan Putat Gede Simo Mulyo Bulak Kedung Cowek 2 3 26. 147.. 150. 146. 151. Pakal (Perda Kelurahan. 149. 141. 155. 153. 157. .

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u. Kepala Bagian Hukum. HADISISWANTO ANWAR. ttd H. ttd BAMBANG DWI HARTONO Salinan sesuai dengan aslinya a.b. 162. Sambikerep Made Beringin Lontar 2 3 31.1 160.Ida) . 161. Sambikerep 4 WALIKOTA SURABAYA. 510 100 822 (Perda Kelurahan.n. MSi. SH. 163. Pembina NIP.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful