SALINAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA

Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Kelurahan ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka perlu melakukan penyempurnaan organisasi kelurahan Kota Surabaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 ;

b.

c.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2.

(Kelurahan.Ida.Paripurna)

Pemerintah Kota Surabaya. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. 4. yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah . Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1/D) . Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya . Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya . 6. Daerah adalah Kota Surabaya . 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. 7. (Perda Kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159.3. 5. 5. Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.Ida) . 2. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) . Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) . Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan fungsional tertentu pada Kelurahan .

BAB II KEDUDUKAN.Ida) Lurah . TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan. (Perda Kelurahan. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . b. pelayanan masyarakat . pemberdayaan masyarakat . pembangunan dan kemasyarakatan . menyelenggarakan urusan pemerintahan. e. f. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan . pembinaan lembaga kemasyarakatan . (3) Kelurahan dimaksud pada ayat (1). (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat . pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum . melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah . BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Pasal 3 Lurah mempunyai tugas : a. c. penyusunan program. d. sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini . penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum . ketatausahaan. Lurah mempunyai fungsi : a. b. pembinaan administrasi dan g. .

(Perda Kelurahan. g. BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Kelurahan. (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing . Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat . sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .Ida) . e. BAB IV TATA KERJA Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sekretaris Kelurahan. Fisik dan Prasarana Wilayah . diatur dengan Peraturan Kepala Daerah . Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya . f. c. Seksi Pemerintahan . Seksi Perekonomian. BAB VI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Pasal 9 Pada Kelurahan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu. (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. d. Pasal 7 (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing .b. Jabatan Fungsional tertentu. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum .

ttd SUKAMTO HADI LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D Salinan.BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku... BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.Ida) .... Agar setiap orang mengetahuinya. maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ..... Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2006 WALIKOTA SURABAYA ttd BAMBANG DWI HARTONO Diundangkan di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA.............. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan. (Perda Kelurahan....

MSi.Salinan sesuai dengan aslinya a. Pembina NIP.Ida) . ttd H. HADISISWANTO ANWAR. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u. SH.b. Kepala Bagian Hukum.n. 510 100 822 (Perda Kelurahan.

: Cukup jelas . serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. maka Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 ayat (1) ayat (2) : Cukup jelas . UMUM Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pengertian “ melalui “ bukan berarti Lurah merupakan bawahan langsung Camat. : Cukup jelas . telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. Secara struktural Lurah berada langsung di bawah Kepala Daerah. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. …… ayat (3) (Perda Kelurahan. II. Pasal 3. perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA I. Lurah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Camat dimaksudkan agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. dengan tujuan untuk lebih mendayagunakan dan meningkatkan fungsi serta peranan Organisasi Kelurahan.Ida) . Dalam perkembangan selanjutnya. : pertanggungjawaban Lurah kepada Kepala Daerah melalui Camat adalah pertanggungjawaban administratif.

Cukup jelas . pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah . : Cukup jelas. Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan “ antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan. : Cukup jelas .Pasal 3 huruf a : - Yang dimaksud dengan “ urusan pemerintahan “ antara lain pelaksanaan urusan adminstrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah . seperti jalan. pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah . Yang dimaksud dengan “ urusan pembangunan “ antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. : Cukup jelas . irigasi. ********************* (Perda Kelurahan. jembatan. : pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini . : Cukup jelas . : Cukup jelas . : Cukup jelas .Ida) . - - huruf b Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 : : Cukup jelas . : Cukup jelas .

3. ……. 12.LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR : 5 TAHUN 2006 TANGGAL : 23 JUNI 2006 DAFTAR KELURAHAN KOTA SURABAYA NO. 2. 16. 3 1. 14. 1 1. 7. Soetomo Kedungdoro Keputran Tegalsari Wonorejo Simokerto Kapasan Sidodadi 19. 4. Simokerto . 8. Tegalsari 4. 13.Ida) NO. Bubutan 3. 18. 6. 15. 5. 17. 11. Genteng KECAMATAN 4 2. KELURAHAN 2 Embong Kaliasin Genteng Kapasari Ketabang Peneleh Alun-alun Contong Bubutan Gundih Jepara Tembok Dukuh Dr. (Perda Kelurahan. 10. 9.

26. Semampir 43.Ida) .. 40. 35.. 29. 20. 31. 23. (Perda Kelurahan. 28.. 42. 38. 25. Gubeng Krembangan Selatan Kemayoran Perak Barat Morokrembangan Dupak Ampel Pegirian Wonokusumo Ujung Sidotopo 7. 33. Krembangan 8. 36. . 32.. 30. 34. 41. 24. 22. 39. 21. 27. 37. Simolawang Tambakrejo Tambaksari Ploso Gading Pacarkembang Rangkah Pacarkeling Mojo Airlangga Kertajaya Gubeng Baratajaya Pucang Sewu 2 3 4 5. Tambaksari 6..1 19.

63. 58.. 62. 65. 47. 52.Ida) . 49. 45. 46.. 59. 55. Sawahan 10.. Wonokromo (Perda Kelurahan. Pabean Cantian 4 Krembangan Utara Perak Utara Perak Timur Wonokromo Jagir Ngagel Ngagel Rejo Darmo Sawunggaling Petemon Sawahan Banyu Urip Putat Jaya Kupang Krajan Pakis Gedangasin Tandes Lor Tubanan Gadel Tandes Kidul Karangpoh 66. . 44. 54. 60.. 64. 61. 51. 12. 50. 57. 48. Bongkaran Nyamplungan 2 3 9.1 43. 56.. 53. Tandes 11.

Karang Pilang (Perda Kelurahan. 79. 83. 88. Sukolilo 15. 67. 85.. 81. 77.. 71. 73.1 66. 80. Wonocolo 13. . 69. 75. 68. 70. 72. 84. Balongsari Bibis Manukan Kulon Buntaran 2 3 4 Manukan Wetan Banjar Sugihan Karang Pilang Kebraon Kedurus Waru Gunung Sidosermo Bendul Merisi Margorejo Jemur Wonosari Siwalankerto Kalirungkut Rungkut Kidul Kedung Baruk Penjaringansari Wonorejo Medokan Ayu Keputih Gebang Putih 89.. 16. 78. 76.Ida) . 82. 87. 86... 74. Rungkut 14.

102 103. 98. 111.Ida) . Lakarsantri 20. 101. 91. 109. 104. 105. 107. Mulyorejo 112. 99. 90. 106. 93. Kenjeran 18. 94.1 89. 95. 110. 97. 100. 92. 96. 2 Klampis Ngasem Menur Pumpungan Nginden Jangkungan Semolowaru Medokan Semampir Kali Kedinding Sidotopo Wetan Bulak Banteng Tambak Wedi Kandangan Klalahrejo Sememi Tambakosowilangon Romokalisari Bangkingan Jeruk Lakarsantri Lidah Kulon Lidah Wetan Sumurwelut Mulyorejo Manyar Sabrangan Kejawen Putih Tambak 3 4 17. …… (Perda Kelurahan. 108. Benowo 19.

123. 127. Jambangan 24. 120. 116. 121. Gayungan 25.. 125.. 131.Ida) . 118. (Perda Kelurahan. 126.. 113. . Gunung Anyar 23. 130.... Wiyung 135. Kalisari Dukuh Sutorejo Kalijudan 2 3 4 Tenggilis Mejoyo Prapen Panjangjiwo Kendangsari Kutisari Gununganyar Rungkut Tengah Rungkut Menanggal Gununganyar Tambak Jambangan Karah Kebonsari Pagesangan Gayungan Ketintang Menanggal Dukuh Menanggal Wiyung Jajar Tunggal Babatan Balasklumprik 21. 128. 124. 129. 135.1 112. 132. 134. 119. 133. 117.. Tenggilis Mejoyo 22. 122. 115. 114.

139.. 140. 159. 155. . 158. 154.. Bulak Komplek Kenjeran Kenjeran Sukolilo Babat Jerawat Pakal Benowo Sumberejo Tambakdono 160.Ida) . 137. 142.1 136. 146. 141. 30. 157. 150. 152. 144. 149.. 145. Dukuh Pakis 4 27. Asem Rowo 28. 151. Dukuh Pakis Dukuh Kupang Gunungsari Pradakalikendal Asemrowo Genting Kalianak Tambak Langon Greges Sukomanunggal Tanjungsari Sonokwijenan Putat Gede Simo Mulyo Bulak Kedung Cowek 2 3 26. 138. 156. Sukomanunggal 29. 143. 153. Pakal (Perda Kelurahan. 148. 147...

HADISISWANTO ANWAR. Sambikerep Made Beringin Lontar 2 3 31. Pembina NIP.n. Sambikerep 4 WALIKOTA SURABAYA. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u. ttd H. 161. ttd BAMBANG DWI HARTONO Salinan sesuai dengan aslinya a.b. 162.1 160. 510 100 822 (Perda Kelurahan. MSi. SH. 163. Kepala Bagian Hukum.Ida) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful