SALINAN

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SURABAYA

Menimbang

: a.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Perangkat Daerah antara lain adalah Kelurahan ; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, maka susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan maka perlu melakukan penyempurnaan organisasi kelurahan Kota Surabaya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 ;

b.

c.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2.

(Kelurahan.Ida.Paripurna)

4. 7.Ida) . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).3. 5. Jabatan Fungsional tertentu adalah jabatan fungsional tertentu pada Kelurahan . 6. Daerah adalah Kota Surabaya . BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. (Perda Kelurahan. 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 1/D) . Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) . Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya . Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya . 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. 5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan . Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya . Pemerintah Kota Surabaya. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) . 2. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA dan WALIKOTA SURABAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA . 4. yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah .

pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan . penyusunan program.BAB II KEDUDUKAN. pembangunan dan kemasyarakatan . (3) Kelurahan dimaksud pada ayat (1). pelayanan masyarakat . Pasal 3 Lurah mempunyai tugas : a. pembinaan administrasi dan g. (Perda Kelurahan. sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini . pemberdayaan masyarakat . f. d. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum . b. pembinaan lembaga kemasyarakatan . c. menyelenggarakan urusan pemerintahan. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum . e.Ida) Lurah . BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. b. melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah . ketatausahaan. Lurah mempunyai fungsi : a. (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat . .

Seksi Perekonomian. BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 8 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Kelurahan. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat . d. c. Fisik dan Prasarana Wilayah . Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya . (Perda Kelurahan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum . g. BAB VI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU Pasal 9 Pada Kelurahan dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu. Seksi Pemerintahan . f. Sekretaris Kelurahan. Pasal 7 (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing . Jabatan Fungsional tertentu.Ida) . (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing . (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini. diatur dengan Peraturan Kepala Daerah . e.b. BAB IV TATA KERJA Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

(Perda Kelurahan........ maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .........BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ida) . Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2006 WALIKOTA SURABAYA ttd BAMBANG DWI HARTONO Diundangkan di Surabaya pada tanggal 23 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA...... memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya... Agar setiap orang mengetahuinya. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku. ttd SUKAMTO HADI LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D Salinan. Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan....

Kepala Bagian Hukum. MSi. 510 100 822 (Perda Kelurahan.Ida) . SH.b. ttd H.n. Pembina NIP. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u.Salinan sesuai dengan aslinya a. HADISISWANTO ANWAR.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.Ida) . …… ayat (3) (Perda Kelurahan. Secara struktural Lurah berada langsung di bawah Kepala Daerah. dengan tujuan untuk lebih mendayagunakan dan meningkatkan fungsi serta peranan Organisasi Kelurahan. UMUM Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya. maka Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya. serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. Lurah dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah harus melalui Camat dimaksudkan agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal. telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI KELURAHAN KOTA SURABAYA I. : Cukup jelas . : Cukup jelas . perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal 2 ayat (1) ayat (2) : Cukup jelas . Pengertian “ melalui “ bukan berarti Lurah merupakan bawahan langsung Camat. : pertanggungjawaban Lurah kepada Kepala Daerah melalui Camat adalah pertanggungjawaban administratif. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. II. Pasal 3.

: Cukup jelas . Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan “ antara lain pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan. : Cukup jelas . : Cukup jelas . : Cukup jelas. - - huruf b Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 12 : : Cukup jelas . ********************* (Perda Kelurahan. seperti jalan. : Cukup jelas .Ida) . : pemberian waktu 3 (tiga) bulan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan aturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini . Cukup jelas . pasar sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah . : Cukup jelas . Yang dimaksud dengan “ urusan pembangunan “ antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum. jembatan. irigasi.Pasal 3 huruf a : - Yang dimaksud dengan “ urusan pemerintahan “ antara lain pelaksanaan urusan adminstrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada Lurah . pendidikan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Lurah . : Cukup jelas .

14. 9. Tegalsari 4.Ida) NO. 6. KELURAHAN 2 Embong Kaliasin Genteng Kapasari Ketabang Peneleh Alun-alun Contong Bubutan Gundih Jepara Tembok Dukuh Dr. 1 1. 17. Bubutan 3. 8. 15.LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR : 5 TAHUN 2006 TANGGAL : 23 JUNI 2006 DAFTAR KELURAHAN KOTA SURABAYA NO. 7. 11. 2. 16. Soetomo Kedungdoro Keputran Tegalsari Wonorejo Simokerto Kapasan Sidodadi 19. 12. ……. 3. Simokerto . 13. 18. Genteng KECAMATAN 4 2. 3 1. 10. 4. 5. (Perda Kelurahan.

35.. (Perda Kelurahan.. 40. Semampir 43. Simolawang Tambakrejo Tambaksari Ploso Gading Pacarkembang Rangkah Pacarkeling Mojo Airlangga Kertajaya Gubeng Baratajaya Pucang Sewu 2 3 4 5. 29. . 22..1 19. 24. 33.Ida) . 38. Gubeng Krembangan Selatan Kemayoran Perak Barat Morokrembangan Dupak Ampel Pegirian Wonokusumo Ujung Sidotopo 7.. 21. 20. 31. 42. 41. 25. 26. Tambaksari 6. 30. 34. 23. Krembangan 8. 36.. 39. 27. 28. 32. 37.

62. 12. Wonokromo (Perda Kelurahan. 44. 50. 46. 65. 45. 51. Tandes 11. 64. 53. Pabean Cantian 4 Krembangan Utara Perak Utara Perak Timur Wonokromo Jagir Ngagel Ngagel Rejo Darmo Sawunggaling Petemon Sawahan Banyu Urip Putat Jaya Kupang Krajan Pakis Gedangasin Tandes Lor Tubanan Gadel Tandes Kidul Karangpoh 66. 54. 49. Bongkaran Nyamplungan 2 3 9. 58. 52.. .. 56. 61. Sawahan 10.1 43. 47. 55. 63. 48.Ida) . 57.. 60. 59...

79. . Karang Pilang (Perda Kelurahan. 77. 74. Sukolilo 15. 81.. 78.. 72. Rungkut 14.1 66.Ida) . 83.. 16. 84. 88. 82. 67.. 69. 70. Balongsari Bibis Manukan Kulon Buntaran 2 3 4 Manukan Wetan Banjar Sugihan Karang Pilang Kebraon Kedurus Waru Gunung Sidosermo Bendul Merisi Margorejo Jemur Wonosari Siwalankerto Kalirungkut Rungkut Kidul Kedung Baruk Penjaringansari Wonorejo Medokan Ayu Keputih Gebang Putih 89. 86. 76. 73. 80.. 68. 75. 71. 87. 85. Wonocolo 13.

106. 94. 100. 107.1 89. 96. 108. 93. 99. Benowo 19. 111. Lakarsantri 20. 102 103.Ida) . 101. 105. 97. Kenjeran 18. 98. 110. 109. 95. 90. 2 Klampis Ngasem Menur Pumpungan Nginden Jangkungan Semolowaru Medokan Semampir Kali Kedinding Sidotopo Wetan Bulak Banteng Tambak Wedi Kandangan Klalahrejo Sememi Tambakosowilangon Romokalisari Bangkingan Jeruk Lakarsantri Lidah Kulon Lidah Wetan Sumurwelut Mulyorejo Manyar Sabrangan Kejawen Putih Tambak 3 4 17. 104. Mulyorejo 112. 92. 91. …… (Perda Kelurahan.

. 128... 113. Tenggilis Mejoyo 22.. 117.Ida) . 129. 119. Kalisari Dukuh Sutorejo Kalijudan 2 3 4 Tenggilis Mejoyo Prapen Panjangjiwo Kendangsari Kutisari Gununganyar Rungkut Tengah Rungkut Menanggal Gununganyar Tambak Jambangan Karah Kebonsari Pagesangan Gayungan Ketintang Menanggal Dukuh Menanggal Wiyung Jajar Tunggal Babatan Balasklumprik 21.1 112. Jambangan 24. 122. 118. 114. . 127. Wiyung 135. 125. (Perda Kelurahan. 120. 134.. 130. Gunung Anyar 23. 121. Gayungan 25. 131.. 124. 135. 132. 116. 115. 133. 126. 123..

144.. 142. 156. 138. Pakal (Perda Kelurahan.Ida) . 149. Asem Rowo 28. 157. 141. 140.. 145. Dukuh Pakis 4 27.. 147. 153. Sukomanunggal 29. 151. 159. 143. 154.. 139. 158. 152. Bulak Komplek Kenjeran Kenjeran Sukolilo Babat Jerawat Pakal Benowo Sumberejo Tambakdono 160. 146. . 137.1 136. 155. 148. Dukuh Pakis Dukuh Kupang Gunungsari Pradakalikendal Asemrowo Genting Kalianak Tambak Langon Greges Sukomanunggal Tanjungsari Sonokwijenan Putat Gede Simo Mulyo Bulak Kedung Cowek 2 3 26.. 30. 150.

n. Pembina NIP. ttd BAMBANG DWI HARTONO Salinan sesuai dengan aslinya a. Sambikerep 4 WALIKOTA SURABAYA. SH. Sambikerep Made Beringin Lontar 2 3 31. 510 100 822 (Perda Kelurahan.Ida) .1 160. Kepala Bagian Hukum. ttd H.b. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan u. HADISISWANTO ANWAR. MSi. 162. 163. 161.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful