Anda di halaman 1dari 11

BUKAAN GAIVIBAR

GAMBAR BUKAAN I]NTUK KERJA PDLAT yang peralatan diproduksi working)umumnya kerjapelat (sheet-netal Dalam bidang ,robil filling cabinet, badan pelat,misalnya: lemariarsip, tipis berupa dari Iogam terbuat (ductingsystem) dan saloran cerobong, sistem saluran AC, saluran trbang, ataupesawat menggambar, Keg;atanindustrikeda pelat ini meliputi pekerjaan-pekerjaanl lainnya. dan lainlain menyanbungr meregang, mengalur, melipat, melubangi, menggunting, at^ubenlangan. gambar bukaan yangdigunakan dalamkerjapelatadalah Garnbar dibukaataudibentangkan sisi-sisi benda kita Dalamg^nbarbukaan membayangkan yangdibuka bentukbenda 7.I beberapa menjadibidangdatar Gambar memperlihatkan dibentangkaD, atau A,

(b)sllinder

(c)llmas
Gahhat 7.t. Ganbat bukaoh bebercpanacan benda

DASAR GAMBAR BUKAAN panjang garis cara gambar bukaan adalah bagaimana mencari Saluhalyangmendasari yangtercantum pada gambar garis yangdiambildar;panjang pada bukaan sebenamya gambar luas sebenar,lya garis-garis sebenarnya menentukan bidang akan pandangan. Panjang yaitu caraputaran, cararcbahan panjanggarissebenamya, Ada tiga caramencari atau tegaklurus,dancarasalibsumbu. B. 1. Cara Putarad (Roiasi) sebagai A'B, dan paodanggaris,pandangan dilukiskan depannya sebuah M;salnya 115

anatasnya dilukiskan sebagai A2B2(gambar 7.2a). Langkah untukmencari garissebenarnyaadalah (gambar sebagai bedkut: 7.2b). jari-jari ArBl berpusat Br. Busur tersebut D Buatlahbusurdengan di beipotongan garismendatar dengan yangdibuat dari Br di titik C. tr Tarik garistegak dari C hinggaberpotongan dengangaris mendatar yang dibuat dari A2.Perpotongannya namaA2'.Jarak dan82 merupakan diberi A2, panjang garisAB sebenamva.

3.

Cara

Langk adalah seb O Tarikr tr Tarikr D UkuI I

.1.

Ganbdr7.2

Mehcati edtis sebenanya deh|dn cala p

aqh (rctasi)

2.

Cara Rebnhan atau Cara TegakLurus C. GAttlI

garisseperti pada Proyeksi gahbar7.2aapabila dicaridengan cararebahan laDgkahlangkAh adalah (ga,nbar sebagai berikut: 7.1/. 'l'arikgaris tegaklurusA2 dan82, O tr UkurArA"'= CA, danBrB,' = DBt, Makagaris A2,B2, panjang adalah garisAB sebnaflrya,
Panidlggans sebenarya

Berik mengguna agak kompk

lI-lt,
| 3--

lrt"
I ^rr

t-

l.

Bukaa

| ,t n"'*
Gaubdr 7 3. Menturi garis sebehornla dengan cora rcbahat

l16

3.

Cara SalibSumbu

LangkahJangkah mencaripanjanggarisAB sebenamya dengan carasalib sumbu (gambar sebagai berikut: 7.4). adalah dari dan O Tarikga s mendatar ,A2 B,. tegak hingga didapat titik-titik D danB2'. tr Tarikgarissumbu garisAB scbenarnya. UkurDA2'= AtBt. Tarikgads,42'82'. tr Garisini merupakan

Gonbat'1

trt.rcan ed s kl,enatara depsaa.na pbahnn

C.

GAMBAR BUKAAN BENDA

Berikut ini akan kita lihat beberapa co[toh gambarbukaanbendadeDgan yangsederhana menggunakall cara-cara atas, di dari mulai benda hinggake benda yaDg agak kompleks. 1. BukaanBalok

c
B I

pandangan (a)Ganbar -

(b) Gamhrb',kaan Canbar 7.5. Bukoak balok

117

2.

BukaanSilinder

--

i)
/

Keliling lingkarn (rD)

(.) Gamb.rpandangdn --

(b)Ganrbar bukaan

ca|'bar 7.6. Bukoah Silihder

3.

Gambar Bukaan BalokTerpancung

5. Gam

Ganbar 7.7. Buktanbdlakteryancung

118

4.

GambarBuktan SilinderTerpancung

lrhokaran {nD eo76s4!ar I ' . z4 ? \ a 9 O r ? 1 31 4r 5 x 6 | 1

(a)oandansan

T--T-7

(b)Bukaan

Cambat 7.8. B kaan silihder terpancung

GambarBukaanSilinderMiring Terpancung garslan96n

PolonganA-A

(a) Paidangan
Cdubat .7 9. Btknn silin.ler nirn\

(b) ELikaan
rctpanc!48

119

6.

GambarBukaanLimas Segiempat Terpancung

E.

GambarBuk

(a)Pandangan

Gdrtbat 7.I A Bukaan tihld segienpat terponchg

7.

GambarBukaanKerucut Trponcung

9.

Gambar Buk

(b)Bukaan

m ttf
I t-l-

Ganbar 7.11.B kaankeructut terponcwg

l_x
120

iil=

Sela

t.

GambarBukaanPipa Segiempat Bersilatrgan

(b)Bukaan
Goinbat 7.I2. Bukaak pipd seeienpat be iLakgdk

GambarBukaanPipa SilindrisyangBerpotongan

Gahlbat 7.I 3. Btkaah pipa silindris betpoto\gan

10. GambarBukaanPipNSilindrisyangBersilangan

Buatlah gambar I 7.19, masing-m L 2. l. 4. 5. 6.

Benda deng

Benda deng

Benda deng

Benda deng

Benda deng

Untuk gam lebih dahu Mintalah p dipilihlebi

Ganbat 7.11 Bukadhpipa silindts yang bersitansan

t-tt
| +r1 l't
1

rD v
tTt I
1

rui

122

gambar Buatlall bukaan benda-benda dari seperti gambar ditunjukkan 7.15sampai dengar -.19, pada masing-masing digambar kertas A3!
L ).

Benda dengan bentuk dasar kulit balok(gambar 7.15) Benda dengan bentuk dasar kulit silinder (gambar 16) 7. Benda dengan bentuk dasar limas(gambar 7.17)

.1. Benda dengan bentuk kerucut (gambar 7.18) 5. 6.

Benda dengan bentlrk koDbinasi bentuk-bentuk (gambar dasar 7.19) pandangan Untuk gambar benda-benda dihrnjukkan yang gambar 7.20,lengkapilah lebih dahttlugarisperpotongan bentukDya, kefrudianbuatlahgambar bukaannya. Mintalah petunjukinstrukturuntuk mnentukan gambaryang manayang harus dipilih lebihdahulu padaukMan dan keftas berapa disajikanl

-rr44]-

ffiq

RI

ffi1ll
5

{Tt; IJ

+I-T-I_I

Gan,bar' l)

uph'b ar saabar tutaaa bpatuI dasot\ r batok

A \i7

\7

/-1-\IN
ar-\

J/
+-1r,!:/ l----7"-'t1

I\I
2

i!-la

1t l^Til \ dl Kh) 4l )r

T-f---r--.]il

r-jur,

.'"r

LI j\ lr
34

r1

LW-)
6

*l /TJ<-./

A / ll

Ganbar 7.15.Menblat gambatbukoak bentukdasat it balok k

#1___
Ita \J-

il> r

Gdtrbar 7.17. Menbud! Eanbat btkaan beatukdasar

"nos

so@
123

ar##

\$/

/ft-l

Ganbat 7.I 8 l,lenbuot gdhtbat b&dah benhtk dasar hznc

,.f\ /T\ -t -\u_1 TTt\t:f ^I-7TT--r\ :LILJ:I/ |


|

t\.1-lt:I Ful

\_1,-,/

f--14 -fl-l tl
l l tf------ll '.E..
l't

s.

L_rr!_!

a l- ncrrrl +
Gadbat 7.19. Mehbtat gahlbar buLadnkanbinasi benh&-beht dasal

,/T\ l/f\ T-i\ir/

\t/if1'l

o25

Ga bar7.15. MenbAt ganbtu buktb bentuk dasarkulitbalak