Anda di halaman 1dari 4

SMK KOTA SAMARAHAN

RANCANGAN TAHUNAN SEJARAH (SISTEM MODULAR)


TINGKATAN 6
PENGGAL PERTAMA
05 /05/12 PENDAFTARAN PELAJAR TG.6
06/05/14
27/05/14
PROGRAM ORIENTASI PELAJAR TG.6
MINGGU/
WAKTU
TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN BIL
WAKTU
MASA/
KAWASAN
KAJIAN
KONSEP/
ISTILAH
1
16-20.05.14
1.Masyarakat
1.1.Masyarakat Fedual
1.2.Masyarakat Agraria
1.Menjelaskan difinisi dan cirri-ciri dan
susun lapis asy feudal
2.e!andingkan cirri-ciri fedualise di
"r#pa$ dan Asia
%.Meng$uraikan difinisi dan cirri-ciri
asyarakat agrarian
& "ngland ' (epun
)a!ad ke-16-17*
+elanda ' ,$ina
)a!ad ke-16-17*
2
2%-27.05.14
1.% Masyarakat Mariti
1.4.Masyararakat -ndustri
4.Menjelaskan cirri-ciri
asyarakatariti
5.enerangkan definisi dan cirri-ciri
asyarakat industri
& .#rtugal ' (epun
)a!ad ke-16-17*
"ngland ' (eran
)a!ad ke-16-17*
%
%0.06-
04.07.14
2.1..eerinta$an dan .entad!iran
2.1.1./aja/Ma$araja
2.1.2..e!esar
1.Meng$uraikan kedudukan dan peranan
raja/a$araja dala peerinta$an
2.e!andingkan peranan pe!esar
dala peerinta$an
& ,$ina ' /ussia
)a!ad ke-16-20*
,$ina ' /ussia
)a!ad ke16-20*
4
07.07.14-
11.07.14
2.2 0egara +angsa
2.2.1 /aja utlak dan raja
!erperle!agaan
2.2.2.negara kesatuand an
0egara .ersatuan
1.e!incang dan e!andingkan
syste peerinta$an !eraja utlak
dengan raja !erperle!agaan
12 "ngland '
.erancis
)a!ad ke-16-1&*
.erancis '
Aerika 1yarikat
)a!ad ke-1&-12*
5
14.07.14-
1&.07.14
2.2.%..enyatuan 0egara
+angsa
2.Me!incangkan syste peerinta$an
0egara repu!lic dan 0egara persekutuan
-tali ' (eran
)a!ad ke-12*
6
21.07.14-
25.07.14
%.1.1iste "k#n#i
%.1.1 Fedualise dan 3apitalise
1Meng$uraikan syste ek#n#i4
i.Fedualise di Asia
ii.fedualise di "r#pa$
iii.kapitalise
12 (epun ' ,$ina
)a!ad ke-16*
(eran ' .erancis
)a!ad ke-16-1&*
"ngland '
Aerika 1yarikat
)a!ad ke-1&-12*
7 2&.07.2014-0%.0&.2014
,56- 7A/- /A8A
&
04.0&.14-
0&.0&.14
%.1.2..erke!angan "k#n#i
%.1.2.1..erdagangan dan
perniagaan
%.1.2.2..ertanian
%.1.2.%..erindustrian
1.Me!incangkan peru!a$an #riantasi
kegiatan dan keajuan dala !idang-
!idang9
i.perdagangan dan perniagaan
ii.pertanian
iii.perindustrian
4
6
4
.#rtugal ' +elanda
)a!ad ke-16-1&*
+elanda ' "ngland
)a!ad ke-17-1&*
(eran ' (epun
)a!ad ke12-20*
2
11.0&.14-
15.0&.14
%.2.-ntelektual
%.%.1..erke!angan -lu
%.%.2.1u!angan t#k#$
a..e!incangkan pr#ses peru!a$an
peikiran dan keajuan ilu
pengeta$uan kesan daripada
/enaisans:/ef#asi .r#testan:/e;#lusi
1ains dan <erakan .encera$an
!.Menilai idea dan su!angan t#k#$
i.,$arles =#uis M#ntes>uieu
ii..Ada 1it$
ii.(ean (ac>ues /#usseau
%
%
"ngland dan
.erancis
)a!ad ke-17-12*
"ngland dan
.erancis
)a!ad ke-17-12*
10
1&.0&.14-
22.0&.14
%.%.3eajuan .endidikan i.eng$uraikan pr#ses peru!a$an
pendidikan daripada syste pendidikan
tradisi#nal kepada pendidikan f#ral
& .erancis ' (eran
)a!ad k-12-12*
11
25.0&.14-
22.0&.14
4.0asi#nalise dan .e!entukan
0egara +angsa
.
1./eaksi asyarakat tepatan
ter$adap perluasan kuasa +arat
dan kesan penjaja$an +arar
i.Menjelaskan pr#ses: kesan dan resp#ns
asyarakat tepatan ter$adap penjaja$an
dan peranan 0egara-negara !aru erdeka
dala p#litik antara!angsa
i.enganalisis reaksi asy tepatan
ter$adap perluasan kuasa +arat
ii.e!incangkan transf#rasi
s#cial:ek#n#i dan keunculan
intelektual tepatan
6
,$ina ' -ndia
)a!ad ke-12-20*
12
01.02.14-
12.02.14
4.2.3#nflik antara!angsa
4.2.1 .erang ?unia .ertaa
1214-121&
)(eran dan /ussia*
1.e!incangkan se!a! dan kesan
.erang ?unia .ertaa
6 (eran ' /ussia
)a!ad ke-20*
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE-2
13.09.1-21.09.1
1%
22.02.14-
26.02.14
.2.2:.erang ?unia 1242-1245
(epun dan A1
ii.enganalisis se!a! dan kesan .erang
?unia 3edua
6 (epun ' Aerika
1yarikat
)a!ad ke-20*
14
22.02.14-
0%.10.14
4.2.%..erang ?ingin
)/ussia ' A1*
iii.enganalisis se!a! dan 3esan .erang
?ingin
6 /ussia ' Aerika
1yarikat
)a!ad ke-20*
."."/-31AA0 ."/,5+AA0 16.M ."0<<A= 1
06.10.2014-10.10.2014
15
1%.10.14-
17.10.14
4.%.?ekl#l#nisasi dan
penge!alian kedaulayan
i.enerangkan langka$-langka$
endapatkan kedaulatan dan dek#l#nisasi
#le$ #rang tepatan
6 ,$ina ' -ndia
)a!ad ke-20*
16
21.10.14-
4.4..er$u!ungan =uar a.e!incangkan kerjasaa 0egara
dala #rganisasi antara!angsa selepas
6
24.10.14 .erang ?unia 3edua
i..++
1#;iet 5ni#n '
Aerika 1yarikat
)a!ad ke-20*
17
27.10.14-
%1.10.14
ii.3#en@el 4 5nited 3ingd# '
-ndia )a!ad ke-20*
1&
0%.11.2014
07.11.2014
iii.0at# 4 5nited 3ingd# '
Aerika 1yarikat
)a!ad ke-20*
5=A0<3A(-
5=A0<3A(-
5=A0< 3A(-
PEPERIKSAAN AKHIR BERTULIS BERPUSAT
CUTI AKHIR TAHUN BERMULA