Anda di halaman 1dari 15

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) KESUSASTERAAN MELAYU


(S)KEKUATAN:
Dalaman
% Kelulusan KMK meningkat
berterusan
Seorang guru KMK mempunyai
pengalaman lebih 15 tahun
Semua guru KMK berbudaya kerja
positif
Kehadiran murid melebihi 95%
Setiap topic telah disampaikan dengan
kemas.
Luaran
Mempunyai pengetahuan dalam bidang
sastera.
Pelajar telah didedah cara menjawab
Soalan.
(O)PELUANG:
Strategi SO
Ibu bapa mementingkan pelajaran anak1. Meningkatkan pencapaian KMK dengan
anak mereka
kerjasama semua pihak
Kesungguhan pelajar untuk menguasai
2.
Mewujudkan suasana PdP yang
topik memberangsangkan.
menyeronokkan, kreatif dan
Majoriti pelajar mudah dibentuk dan
bertonggakkan visi sekolah dan cita-cita
diurus
pelajar .
Sebilangan pelajar masih punya usaha
untuk membaiki diri.
Pendedahan kepada bentuk-bentuk
soalan STPM yang seebenar.
Soalan yang dikemukakan hamper dan
sama dengan soalan peperiksaan
peringkat sekolah.

KOMUNKATIF
(W)KELEMAHAN:
Guru KMK kurang mendapat
pendedahan skema pemarkahan kmk
sistem modula.
Masih terikat dengan acara sekolah
perdana yang mempunyai sistem
peperiksaan terminal
Masih ada pelajar tidak menguasai
topik KMK
Pelajar kurang ambil perhatian akan
bahagian yang lemah.
Kurang mahir mengaitkan fakta

Strategi WO
3. Meningkatkan pencapaian 30% A
melalui pengiktirafan dan insentif
oleh PIBG

1 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

(C)CABARAN:

Strategi SC

Strategi WC

4. Memastikan P&P dijalankan dengan


Kekangan masa PdP
perkongsian kemahiran dan pengalaman
Pelajar terpaksa menguasai
kalangan guru.
multimedia.
Pelajar tiada akses ICT
Pelajar kurang kemahiran dalam bidang
multimedia.
Keinginan pelajr untuk lulus.
Kurang dan lemah dalam pembacaan
teks sastera.
Pelajar yang masuk bukan dari alairan
sastera..
Pelajar yang masuk ke T6 adalah pilihan
terakhir.

5. Meningkatkan dan menggalakkan


pelajar mempelajari dan meneroka
kemahiran multimedia dan ict.

2 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

BAHAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA


1.

EMPAT TERAS STRATEGIK (TS)

1.
2.
3.
4.

PEMBELAJARAN MURID
GURU DAN PEMIMPIN SEKOLAH
TRANSFORMASI KEMENTERIAN
STRUKTUR SISTEM

(Meningkatkan pembelajaran murid)


(Memperkasa guru dan pemimpin sekolah)
(Mentransformasi Kementerian)
(Mengupaya struktur sistem)

SEMBILAN BIDANG KEUTAMAAN (BK)

1.
2.
3.
4.
5.

Kurikulum dan Pentaksiran


Profesiensi Bahasa
Kualiti Sekolah
Kualiti Guru
Kualiti Pengetua/Guru Besar

(TS1)
(TS1)
(TS1)
(TS2)
(TS2)

6.
7.
8.
9.
10.

Kapasiti dan Kebolehupayaan Penyampaian


(TS3)
Produktiviti Sumber
(TS3)
Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta
(TS4)
Laluan Pendidikan
(TS4)
Isu hangat seperti jenis sekolah, tempoh persekolahan

SEBELAS ANJAKAN
1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2. Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai
4. Mentransformasi profesien keguruan menjadi profesien pilihan
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6. Mengupaya JPN, PPD dan Sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
7. Memanafaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran
8. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung

3 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
PELAN STRATEGIKJPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PSS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sek SMK Kota Samarahan
Bidang /Unit Kurikulum Tingkatan Enam (Pra U)/ Kesusasteraan Melayu Komunikatif
TERAS
STRATEGIK
(Berdasarkan 4 teras
strategik)

ISU-ISU
STRATEGIK
(Huraian isu/masalah tentang
BK atau fungsi organisasi)

STRATEGI

PELAN TINDAKAN

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25 101inisiatif atau pelan


tindakan di JPN/PPD)

Meningkatkan
Peratus lulus belum
peratus lulus
capai secara kualiti
dan cemerlang
dan kuantiti
dalam KMK STPM

Memantapkan
pengurusan panitia dan
proses PdP menerusi
bimbingan dan kaedah
pengajaran yang lebih
kreatif secara
berterusan

Program Bengkel Kesusasteraan


Melayu Komunikatif - Multimedia

Peratus murid yang


mendapat gred A
dan A- belum
memuaskan

Meningkatkan
pencapaian kualiti gred
melalui pengiktirafan
dan insentif oleh PIBG

Latih tubi topikal berterusan


sepanjang penggal

KPI

SASARAN
TOV

2014

2015

2016

40%

45%

50%

55%

10%

12%

14%

16%

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Peningkatan
peratus lulus
sekurangkurangnya 5%

Peratus
peningkatan
pelajar
mendapat gred
A dan A- ialah
sekurangkurangnya 2%

4 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*


Peratus lulus belum
mencapai kualiti
dan kuantiti

Memantapkan
pengurusan panitia dan
proses PdP menerusi
bimbingan dan kaedah
pengajaran yang lebih
kreatif secara
berterusan

JPS/SJK-PSS/01

Program Bengkel Kesusasteraan


Melayu Komunikatif Penulisan
Kreatif.

Peningkatan
peratus lulus
sekurangkurangnya 5%

C+

B-

B+

5 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH
TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Pra Univertsiti, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran


KPI Pengarah/PPD/Sek (pilih dari pernyataan KPI Pengarah/PPD/Sekolah yang sesuai)
Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan
Bidang /Unit Kurikulum / Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Strategi

Bil

Memantapkan pengurusan panitia dan proses PdP menerusi bimbingan dan kaedah pengajaran yang lebih kreatif
secara berterusan

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
Jan- Okt

Kos/Sumber
RM10 seorang/
PCG

KPI

1 Bengkel Kesusasteraan
Melayu Komunikatif Multimedia

Meningkatkan
kemahiran melukis

GMP

2 Memperkasa
Kesusasteraan Melayu
Komunikatif
(Kerja Kursus)

Memahami dan
menyiapkan kerja
kursus dengan
cemerlang.

GMP

Jan- Okt

RM10
PKA STPM

Peningkatan peratus
cemerlang

3 Memperkasa Penguasaan
Tema Kesusasteraan
Melayu Komunikatif.

Menguasai Tema
Kesusasteraan
Melayu Komunikatif

GMP

Jan- Okt

RM10
PCG

Peningkatan gred
purata

4 Bengkel Kesusasteraan
Melayu Komunikatif
Penulisan Kreatif.

Meningkatkan
kemahiran
Penulisan.

GMP

Jan- Okt

RM10 seorang/
PCG

Peningkatan peratus
lulus dalam STPM

Peningkatan peratus
lulus dalam STPM

TOV

Sasaran
70%
30%

B-

70%

6 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
Bil

Program/Projek

5 Latih Tubi : Teknik


menjawab soalan

Objektif
Meningkatan
kemahiran
menghurai dan
aplikasi

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh
GMP

Jan-Okt

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

Peningkatan peratus
lulus dalam KMK
STPM

7 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Objektif
Nama Program
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:
Nota Jadual 3:

SMK Kota Samarahan


Kurikulum Kesusasteraan Melayu Komuniktif

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Meningkatkan peratus lulus dan peratus cemerlang dalam KMK STPM


Bengkel Kesusasteraan Melayu Komunikatif - Multimedia
Jan - Okt

Semua pelajar Kesusasteraan Melayu Komunikatif

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Penyediaan kertas kerja


Taklimat kepada pelajar
Pelaksanaan
Pemantauan
Penilaian

Pelajar kurang mahir menguasai unsur Multimedia Kesusasteraan Melayu Komunikatif , menyukarkan aktiviti PdP dan Kerja Kursus yang akan dijalakan pada setiap
semester 2 dan 3.
Dilakukan oleh Pengetua, PK T.6 dan Penyelaras Kurikulum T6.

Pelajar menunjukkan prestasi yang membanggakan selepas menghadiri Bengkel Kesusateraa Melayu Komunikatif.

Latih tubi untuk setiap kertas ditingkatkan bila menghampiri waktu peperiksaan

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

1. Perlu dibina mengikut bilangan program/aktiviti dari Jadual 2 pada setiap tahun.
2. Bahagian pertama perlu dilengkapkan dengan pernyataan penuh seperti sasaran dalam objektif.
3. Bahagian kedua jadual perlu dikekalkan perkataan dalam kurungan. Biarkan ruangan kosong untuk persediaan catatan semasa pemantauan
ruangan kekangan, pemantauan dan penambahbaikan. Ruangan penilaian perlu diisi bila keputusan atau hasil program/aktiviti telah dicapai.
Semua catatan dalam bahagian ini perlu dicatat dengan tulisan tangan sahaja dan ditanda tangan ringkas beserta tarikh pemantauan/catatan.
4. Bila selesai program/aktiviti penilai utama program (KS/PGB/KB/GKP) perlu menanda tangan.
8 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAHTAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Bidang/Unit Kurikulum Kesusasteraan Melayu Komunikatif


Nama Program Memperkasa Kesusasteraan Melayu Komunikatif.

(Kerja Kursus)
Objektif Menguasai teknik penyampaian dan penulisan dengan betul

Tempoh Jan - Okt


Kumpulan
Semua pelajar Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru Mata Pelajaran

Proses Kerja Kurikulum Kesusasteraan Melayu Komunikatif.


i.
Penyediaan kertas kerja
ii.
Taklimat kepada pelajar
iii.
Pelaksanaan
iv.
Pemantauan
v.
Penilaian

Kekangan

Pelajar kurang mahir tekik mencari maklumat dan menulis hasil kajian dengan kritis dan analitis, menyukarkan penghasilan penulisan kerja kursus.

Pemantauan

Dilakukan oleh Pengetua, PKT6 dan Penyelaras Kurikukulum T6

Penilaian

Pelajar dapat menghasilkan satu persembahan PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif.

Penambahbaikan

Pebentangan dan perbincangan bersama pelajar untuk membaiki kelemahan dan mengemaskini PBS Kesusasteraan Melayu Komunikatif.

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

9 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan

Bidang/Unit
Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

Kurikulum Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Memperkasa Penguasaan Topik dan tema Kesusasteraan Melayu Komunikatif


Menguasai konsep penting bagi setiap tajuk
Jan - Okt

Semua pelajar Kesusasteraan Melayu KomunikatifTingkatan 6

Tanggungjawab Guru Mata Pelajaran

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Penyediaan kertas kerja


Taklimat kepada pelajar
Pelaksanaan
Pemantauan
Penilaian

Pelajar masih lagi kurang mahir dan memahami tema, topik , dan mengaplikasikan dengan fakta dalam teks yang dikaji.

Dilakukan oleh Pengetua, PKT6 dan Penyelaras Kurikukulum T6

Pelajar menunjukkan kemahiran mengaplikasikan fakta dengan topik dan tema selepas setiapa topik.

Latih tubi untuk setiap topik dan tema ditingkatkan apabila menghampiri waktu peperiksaan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014

Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan

Bidang/Unit Kurikulum Kesusasteraan Melayu Komunikatif

Tarikh:
JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

10 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
Nama Program
Objektif
Tempoh
Kumpulan
Sasaran

Bengkel Kesusasteraan Melayu Penulisan Kreatif


Menguasai konsep penting penghasilan Penulisan Kreatif
Jan - Okt

Semua pelajar Kesusasteraan Melayu Komunikatif Tingkatan 6

Tanggungjawab Guru Mata Pelajaran

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Penyediaan kertas kerja


Taklimat kepada pelajar
Pelaksanaan
Pemantauan
Penilaian

Pelajar tidak pernah terdedah kepada teknik penulisan kreatif (sajak dan cerpen) menyukarkan PdP dan penghasilan penulisan kreatif

Dilakukan oleh Pengetua, PKT6 dan Penyelaras Kurikukulum T6

Pelajar menghasilkan sekurang-kurangnya satu sajak atau cerpen.

Latih tubi penulisan untuk setiap tema ditingkatkan apabila menghampiri waktu peperiksaan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan

Bidang/Unit Kurikulum Kesusasteraan Melayu Komunikatif


Nama Program Latih tubi

JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/03

11 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
Objektif Menguasai konsep penting bagi setiap tajuk
Tempoh Jan - Okt
Kumpulan
Semua pelajar Kesusasteraan Melayu KomunikatifTingkatan 6
Sasaran
Tanggungjawab Guru Mata Pelajaran

Proses Kerja

Kekangan
Pemantauan

Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Penyediaan kertas kerja


Taklimat kepada pelajar
Pelaksanaan
Pemantauan
Penilaian

Pelajar masih lagi kurang mahir dan memahami tema, topik , dan mengaplikasikan dengan fakta dalam teks yang dikaji.

Dilakukan oleh Pengetua, PKT6 dan Penyelaras Kurikukulum T6

Pelajar menunjukkan kemahiran mengaplikasikan fakta dengan topik dan tema selepas setiapa topik.

Latih tubi untuk setiap topik dan tema ditingkatkan apabila menghampiri waktu peperiksaan

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah SMK Kota Samarahan
Bidang/Unit Kurikulum Kesuasteraan Melayu.

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

12 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Penilaian
Keberkesanan Program

Bengkel
Kesusasteraan
Melayu
Komunikatif Multimedia

Jan- Okt

Setiap akhir
pembentangan
pelajar.

Pelajar dapat
menghasilkan satu
persembahan multimedia.

Menjemput Penceramah
luar

Latih tubi

Jan Okt

Latihan esei
diperbanyakkan

Kerja Kursus

Jun -Okt

Peningkatan peratus
lulus dari penggal 1
hingga penggal 3
Membantu pelajar
menghasilkan tugasan

Bengkel
Kesusasteraan
Melayu
Komunikatif
Penulisan
Kreatif

Jan- Okt

Pelajar dapat
menghasilkan satu
penulisan sajak dan
cerpen.

Menjemput Penceramah
luar

Bil

Program

Nama Penilai:

Setiap bulan
menghasilkan
satu penulisan.

Tandatangan Penilai:

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Tarikh:

Nota Jadual 4:
1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Bukti program seperti gambar, brosur, buku aturcara perlu disertakan.

13 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

SMK Kota Samarahan


Kurikulum /Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Sasaran Prestasi
KPI
TOV 2014 2015 2015

Matlamat/Objektif
Meningkatkan
peratus lulus dan
cemerlang dalam
STPM
Meningkatkan
peratus Gred A
Meningkatkan
peratus
Peningkatan gred
purata

JADUAL 5
JPS/SJK-PS5/05

VISI

MISI

Peningkatan
peratus lulus
sekurangkurangnya 5%

40%

45%

50%

55%

Peratus mendapat
gred A meningkat

10%

12%

14%

16%

Peningkatan gred
purata

20%

25%

30%

35%

Inisiatif/Tindakan

2013

2014

Prestasi Sebenar
2015 2016
Catatan

Memperkasa
Kesusasteraan Melayu
Komunikatif
i.
(Kerja
Kursus)

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016


Ulasan:
Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

14 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014

Perancangan Strategik Kesusasteraan Melayu Komunikatif Sekolah SMK Kota Samarahan Mulai 2014
Nota Jadual 5:
1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaian dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

15 | Format Perancangan Strategik Sekolah Menengah SMK Kota Samarahan Mulai 2014