Anda di halaman 1dari 60

PASUKAN PANDU PUTERI REMAJA KE-40 JB

SMK TAMAN UNIVERSITI


MODUL
UJIAN PRA-PERSETIAAN
Disediakan Oleh
Puan Law Siao Siu
Syarat-syarat Pra-Persetiaan
1.1 Mengetahui, menghayati dan mengamalkan Persetiaan,
Undang-undang, Cogan kata, Isyarat Pandu Puteri, a!ik
"ormat, Lam!ang, Pan#i-Pan#i dan $hidmat.
1.% Mengenali makna Isyarat &isel dan Isyarat angan dan
!oleh mengendalikannya.
1.' Mengenal dan mengetahui makna (endera Malaysia
dan (endera )egeri sendiri, mengenali semua !endera
negeri di Malaysia.
1.* Mengetahui Istiadat Pandu Puteri dan +ara-+ara
menghormati Pan#i-Pan#i.
1., Mengenali Pasukan dan Pemim-in serta mengetahui
!erkenaan.
1.,.1 Persatuan Pandu Puteri Peringkat Daerah
1.,.% Persatuan Pandu Puteri Peringkat )egeri
1.,.' Persatuan Pandu Puteri Malaysia
1.,.* Persatuan Pandu Puteri dan Pengaka- Puteri
Sedunia /&.0.1.1.1.S.2
1.3 Mengetahui +ara-+ara mematikan hu#ung tali serta
mem!uat dan menggunakan sim-ulan !erikut.
1.3.1 Lilit Pemati (iasa
1.3.% (uku Sila
1.3.' Sim-ul Pemukat
1.3.* Ikatan (unga 1eti
1.4 Men+eritakan tentang -engli!atan diri se+ara dekat,
mem!eri khidmat ke-ada dua dari-ada !erikut.
1.4.1 Seorang orang tua -eringkat nenek atau datuk
1.4.% Seorang rakan se!aya yang !ukan ahli Pandu
Puteri
1.4.' Seorang +a+at
1.5 Mem!uat #asa ke-ada diri sendiri dan ke-ada orang lain
selama dua minggu.
1.6 Se!elum dilantik, 0hli (aharu hendaklah di+eritakan
tentang.
1.6.1 Pergerakan Pandu Puteri
1.6.% 7rti Len+ana Pandu Puteri
1.6.' 7rti Len+ana Dunia
2
Panduan Isi Kandungan
BUKU LOG PRA-PERSETIAAN
BI
L
Isi Kandungan atatan
1 (iodata
Maklumat diri,
1am!ar
% Syarat-syarat Pra Persetiaan
Senaraikan u#ian-
u#ian dalam Pra-
Persetiaan
' Persetiaan
uliskan Persetiaan
Pandu Puteri,
sertakan
"uraiannya.
* Undang-Undang Pandu Puteri
, Cogan $ata
3 Isyarat Pandu Puteri
Lukisan dan
"uraian
4 a!ik "ormat
Lukisan dan
"uraian
5 Lam!ang Pandu Puteri
Lukisan dan
"uraian
6 Pan#i-Pan#i
Lukisan dan
"uraian
18 $hidmat
Men+atatkan
khidmat yang
di!erikan ke-ada
orang lain selama %
minggu
/tandatangan2
11 Isyarat &isel
Lukisan dan
"uraian
1% Isyarat angan Lukisan dan
3
BI
L
Isi Kandungan atatan
"uraian
1'
(endera Malaysia dan
Maknanya
Lukisan dan
"uraian
1*
(endera )egeri 9ohor dan
Maknanya
Lukisan dan
"uraian
1,
(endera )egeri-negeri lain di
Malaysia dan Maknanya
Lukisan dan
"uraian
13
Istiadat Pandu Puteri /(entuk
Ladam $uda2
14
Cara-+ara Menghormati Pan#i-
Pan#i
15
Mengenali Pasukan dan
Pemim-in
16
Struktur Pandu Puteri
Daerah, )egeri, $e!angsaan
: &0111S
%8
Ikatan : Sim-ulan.
Mematikan hu#ung tali
Lilit Pemati (iasa
(uku Sila
Sim-ul Pemukat
Ikatan (unga 1eti
Lukisan, "uraian,
Ikatan Se!enar
%1
Pengli!atan diri se+ara
dekat, mem!eri khidmat
ke-ada % dari-ada !erikut.
orang tua
/nenek;datuk2
rakan se!aya !ukan
ahli PP
seorang +a+at
(iodata, a-a
khidmat yang
di!uat, 1am!ar
anda !ersama
mereka
%% Mem!uat 9asa $e-ada Diri Men+atatkan #asa
4
BI
L
Isi Kandungan atatan
Sendiri
-ada diri sendiri
selama % minggu
%'
Mem!uat 9asa $e-ada Orang
Lain
Men+atatkan #asa
yang di!erikan
ke-ada orang lain
selama % minggu
/tandatangan2
%*
Se#arah Pergerakan Pandu
Puteri
%, 7rti Len+ana Pandu Puteri
Lukisan dan
"uraian
%3 7rti Len+ana Dunia
Lukisan dan
"uraian
%4
Lagu Dunia, Lagu a-s Siang,
Lagu a-s Malam
<ersi (M : (I
!"# Persetiaan Pandu Puteri
(0"0&0 D7)10) S7SU)11U")=0,
S0=0 (7>90)9I D0) (7>S7I0,
D7)10) S7D0=0 UP0=0.
1. Menunaikan kewa#i-an saya ke-ada uhan, >a#a dan )egara
saya Malaysia.
%. Menolong orang setia- masa.
5
"$" Mengeta%ui& 'eng%ayati dan 'enga'a()an
Persetiaan& Undang-undang& *gan )ata&
Isyarat Pandu Puteri& Ta+i) ,*r'at&
La'+ang& Pan-i-Pan-i dan K%id'at$
3. Mematuhi undang-undang Pandu Puteri.
!.# Undang-Undang Pandu Puteri
Seorang Pandu Puteri itu
1. (oleh di-er+ayai.
%. Sentiasa taat dan setia.
'. Suka menolong orang lain.
*. (ersaha!at dengan semua orang dan dengan Pandu
Puteri yang lain.
,. Sentiasa !erso-an santun.
3. (er!uat !aik dengan haiwan dan men#aga !enda yang
hidu-.
4. Sentiasa menurut -erintah.
5. (ersemangat dan !ergem!ira walau-un dalam
kesulitan.
6. Sentiasa !er#imat +ermat.
18. Su+i dalam ?kiran, -erkataan dan -er!uatan.
!/# *gan Kata
@S7L0LU S7DI0A
6
1. "uraian tentang Persetiaan.
%. Sertakan 1am!ar-gam!ar yang menun#ukkan
+iri-+iri.
/i2 $ewa#i-an ke-ada uhan /rumah-rumah
i!adat2
/ii2 $e-ada >a#a /alat-alat ke!esaran >a#a
: Sultan2
/iii2 $e-ada )egara />ukun )egara, !endera 9alur
1emilang2
'. Surat -engesahan keagamaan
Sertakan 1am!ar-gam!ar dalam kartun
untuk ingat-mengingati undang-
undang.
!4# Isyarat Pandu Puteri
!0# ,*r'at Pandu Puteri
7
"O>M0 P0)DU PU7>I ialah ta!ik Pandu
Puteri yang dilakukan ke-ada Pegawai
Pandu Puteri se-erti -emim-in, ketua dan
#uga sesama ahli kum-ulan. Ia #uga di!eri
ke-ada ketua negara, ketua negeri,
-em!esar dan tetamu kehormat dalam
u-a+ara rasmi.
IS1ARAT PANDU PUTERI diguna)an
se'asa 2
/i2 seseorang itu diterima se!agai ahli Pandu
Puteri
/ii2 semasa ahli Pandu Puteri mem!aharui ikrar.
ARA MEMBUAT IS1ARAT PANDU PUTERI2
/I2 0hli Pandu Puteri !erada dalam kedudukan
sedia.
/ii2 angan kanan dinaikkan ke aras !ahu dan
tangan kiri /di sisi2 dira-atkan lurus ke
!adan.
Silen+
e
Doing one good turn a
day
Unity
0lways
smile
o do my
duty to 1od,
$ing and
Country
o hel- other
-eo-le at all
time
0nd to o!ey
the 1uide
Law
=ounger
res-e+t
elder
7lder
hel-
younger
!3# Ber-a+at Tangan !Handshake# 4 tangan )iri
(er#a!at tangan ialah tanda -ersaha!atan !agi Pandu Puteri.
Pandu Puteri Malaysia menggunakan kedua-dua !elah tangan
a-a!ila !er#a!at tangan dengan orang kenamaan dan orang yang
tidak !er-akaian seragam, !ersesuaian dengan !udaya kita.
Pandu Puteri !er#a!at tangan menggunakan tangan kiri dengan
ahli !er-akaian seragam yang lain.
(er#a!at tangan dengan tangan kiri ini mem-unyai kaitan
dengan -erlakuan yang seru-a dilakukan oleh -uak Bulu di 0Crika
semasa Lord dan Lady (aden Powell melawat $enya. $aum ini
sering memegang sen#ata -ada tangan kanan sehingga tidak
sanggu- meletaknya walau-un se!entar. "anya tangan kiri
saha#a yang !oleh digunakan untuk tu#uan lain, termasuk untuk
!er#a!at tangan. Lantaran itu, Lord (aden Powell terus
mengam!il -erlakuan ini se!agai amalan Pengaka- dan
kemudiannya Pandu Puteri.
!5# La'+ang
!a# Len6ana Pandu Puteri Ma(aysia
Menurut -ersetu#uan Persatuan Pandu
Puteri dan Pengaka- Puteri Sedunia /&0111S D
&orld 0sso+iation oC 1irl 1uides and 1irl
S+outs2 -ada tahun 16%5, semua negara
!ersetu#u untuk menerima trefoi se!agai
len+ana ikrar, se!agai lam!ang +ita-+ita Pandu
Puteri.
>eka!entuk len+ana Pandu Puteri
Malaysia mula-mula di-erkenalkan -ada
8
!ulan 9anuari 163%. Ia di+i-ta oleh i) Mary B*7ers, seorang
Pesuruh#aya Latihan, I!u Pe#a!at.
Semasa !erkhemah dengan -asukannya, !eliau telah
memungut sehelai daun yang #atuh ke tanah. Daun itu menarik
-erhatian !eliau kerana !entuknya. (erikutan satu -er!in+angan
sesama ahli-ahli kadetnya, mereka telah men+a-ai kata -utus
untuk memohon ke-ada I!u Pe#a!at su-aya reka!entuk daun
tadi digunakan se!agai reka!entuk treCoil. Ini meggantikan
len+ana treCoil Inggeris yang telah digunakan se!elum tahun
163%.
Len+ana Pandu Puteri Malaysia terdiri dari-ada tiga rangkaian
daun atau +antuman daun yang terda-at !intang -e+ah 1* di
tengahnya serta -erkataan Pandu Puteri di !awahnya.
iga rangkaian daun le!ar itu melam!angkan tiga -ersetiaan.
Cantuman tiga daun ini melam!angkan -ersaudaraan Pandu
Puteri di negara ini.
(intang -e+ah 1* yang terda-at di tengah-tengah +antuman
daun itu !ererti wu#udnya -er-aduan antara 1' !uah negeri serta
&ilayah Persekutuan di negara ini. Ini -enting kerana Pandu
Puteri mementingkan -er-aduan setia- ahli walau-un terdiri
dari-ada !angsa, agama dan !udaya !erlainan.
Pemim-in akan menyemat len+ana ini -ada skaC ahli semasa
U-a+ara Pelantikan yang diadakan setelah lulus U#ian Pra
Persetiaan. 9adi len+ana ini #uga dikenali se!agai Len+ana
Pelantikan.
!+# Len6ana Dunia
Len+ana reCoil Dunia /&orld (adge2 ialah
lam!ang &0111S. Len+ana ini hanya !oleh
digunakan oleh ahli Pandu Puteri dalam
9
Ring)asan Ma)sud
Len6ana Pandu Puteri
Ma(aysia.
Tre8*i(
menun#ukkan tiga Persetiaan
Pandu Puteri.
Bintang 9e6a% "4
melam!angkan 1' !uah
negeri dan &ilayah
Logo Persatuan
Pandu Puteri
Malaysia
kum-ulan tenderfoot atau ahli -enuh yang telah melaCaEkan
ikrar. Di -eringkat dunia, Len+ana ini meru-akan sim!ol
-er-aduan di kalangan Pandu Puteri sedunia.
&arna emas -ada lam!ang ini mem!awa maksud sinaran
matahari yang meman+ar ke atas semua kanak-kanak tan-a
mengira !angsa, agama, ke!udayaan dan warna kulit.
iga !entuk daun !er+a!ang melam!angkan Persetiaan
Pandu Puteri yang asalnya telah di-erkenalkan oleh Lord (aden
Powell.
(entuk segiem-at !u#ur ke atas di tengah-tengah daun
adalah #arum kom-as yang menun#uk ke arah utara, iaitu arah
yang men#adi matlamat Pandu Puteri.
Manakala dua !intang di se!elah kiri dan kanan menandakan
Persetiaan dan Undang-Undang Pandu Puteri yang men#adi asas
-ergerakan ini.
!:# Pan-i-Pan-i
!a# Bendera Pandu Puteri Ma(aysia
10
Ring)asan Ma)sud Len6ana Dunia
Ketiga-tiga )e(*9a) 9e9ina !Tre8*i(#
melam!angkan tiga !ahagian Persetiaan Pandu Puteri.
Si'+*( A9i 9ada +a%agian 9ang)a(
melam!angkan a-i ke+intaan terhada- kemanusiaan.
Ja(ur atau urat 'ena-a' )e atas
melam!angkan #arum kom-as yang sentiasa men#adi
-edoman atau -etun#uk ke #alan yang !enar dalam
ke-anduan.
Dua +intang
melam!angkan Persetiaan dan Undang-undang yang
men#adi -edoman hidu- kita.
Bu(atan 'enge(i(ingi (*g*
melam!angkan Persatuan Sedunia /&0111S2
;arna )uning e'as Pe9ina yang +er(atar-+e(a)ang)an
7arna +iru
melam!angkan sinaran +ahaya suria ke atas semua
ahli Pandu Puteri dan Pengaka- Puteri di seluruh Dunia.
(endera Pandu Puteri Malaysia diki!arkan -ada setia-
-erhim-unan Pandu Puteri -eringkat ke!angsaan, negeri, daerah
mahu-un sekolah. Ia #uga diki!arkan di >umah Pandu Puteri atau
Pe#a!at Pandu Puteri ke!angsaan atau negeri.
Latar !elakang keseluruhan !endera ini !erwarna !iru.
Len+ana Pandu Puteri Malaysia yang !erwarna kuning
emas diletakkan di tengah-tengahnya. Ia mem!awa maksud
matahari menyinari setia- kanak-kanak di dunia.
Perkataan Persatuan Pandu Puteri Ma(aysia mengelilingi
len+ana terse!ut.
!+# Bendera Dunia
(endera Dunia ialah !endera
rasmi &0111S. Penggunaannya diluluskan -ada tahun 16'8 di
Persidangan Dunia yang diadakan -ada tahun itu. Pe-ina dan
(endera Dunia yang !aru ini diterima -ada Ma+ 1661 sele-as
U-a+ara Perasmian P0F LOD17.
iga -etak kuning menyerong sederet di !ahagian kanan
!awah melam!angkan tiga !ahagian Persetiaan.
(ahagian Putih di -en#uru melam!angkan komitmen
semua ahli Pandu Puteri dan Pengaka- Puteri terhada-
keamanan.
Len+ana Dunia !erwarna kuning emas dalam latar !iru
melam!angkan matahari menyinari kanak-kanak di dunia.
!<# K%id'at
11
Catatkan khidmat yang di!eri ke-ada orang lain selama %
minggu.
Cormat mengikut kreatiGiti masing-masing /+ontohnya
!uku ke+il, -eta minda dan lain-lain2
mesti ada tari)%& )%id'at yang di+eri& tandatangan
*rang +er)enaan$
Contoh khidmat.
i2 Menolong i!u men+u+i -inggan sele-as makan malam.
ii2 Menolong ayah mem!ersihkan akuarium.
iii2 Menolong #iran yang tua memotong rum-ut.
iG2 Menolong guru mengangkat !uku.
!"# Isyarat ;ise(
Isyarat Ma)sud
Satu tiu-an -endek 9aga Sedia
Satu tiu-an -an#ang (erdiam Diri
Pendek, -an#ang, -endek, -an#ang 0maran ; (ahaya
(anyak tiu-an -endek Semua datang +e-at
Pendek, -endek, -endek, -an#ang
$etua, datang ke
sini
Pan#ang, -an#ang, -an#ang 9auhkan diri dari sini
, -endek, 1 -an#ang, 1 -endek,
/!erhenti seketika2, 3 -endek
Datang ke da-ur
9urumasak
12
"$. Mengena(i 'a)na Isyarat ;ise( dan Isyarat
Tangan dan +*(e% 'engenda(i)annya$
!.# Isyarat Tangan
13
14
(1) Bendera Malaysia (Jalur Gemilang)
(endera Malaysia mengandungi 1* #alur D merah dan -utih
/melintang2 yang sama le!ar, tanda keanggotaan yang sama
dalam -ersekutuan 1' negeri D 9ohor, $edah, $elantan, Melaka,
)egeri Sem!ilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sa!ah,
Sarawak, Selangor, erengganu, dan &ilayah Persekutuan.
(ahagian yang !erwarna !iru tua di atas -en#uru se!elah kiri
melam!angkan -er-aduan rakyat Malaysia.
(ulan dan !intang melam!angkan agama Islam se!agai
agama rasmi )egara.
(intang -e+ah 1* itu menandakan -er-aduan 1' !uah )egeri
dan &ilayah Persekutuan.
&arna $uning -ada anak !ulan dan !intang itu ialah &arna
Dira#a !agi Duli =ang Mala Mulia >a#a-ra#a.
Lambang Negara
15
"$/ Mengena( dan 'engeta%ui 'a)na Bendera
Ma(aysia dan Bendera Negeri sendiri&
'engena(i se'ua +endera negeri di
Ma(aysia$
Negara)u
)egaraku, anah um-ahnya
Darahku
>akyat "idu-, (ersatu dan Ma#u
>ahmat (ahagia, uhan $urniakan
>a#a $ita, Selamat (ertakhta
>ahmat (ahagia, uhan $urniakan
>a#a $ita, Selamat (ertakhta
Ru)un Negara
$e-er+ayaan ke-ada uhan
$esetiaan ke-ada >a#a dan
)egara
$eluhuran Perlem!agaan
$edaulatan Undang-undang
$eso-anan dan $esusilaan
(2) Bendera Negeri Johor
0nak !ulan dan !intang yang !erwarna -utih itu menandakan
>a#a yang !erdaulat. (ahagian yang !erwarna merah !ermakna
hulu!alang yang mem-ertahankan negeri. (ahagian yang
!erwarna !iru tua itu -ula maksudnya $era#aan )egeri.
16
Lagu Bangsa J*%*r
0llah -eliharakan Sultan
H)ugrahkan Dia segala
kehormatan
Sihat dan ria
$ekal dan makmur
Luaskan kuasa
Menaungkan kami
>akyat di-im-ini !erEaman lagi
Dengan Merdeka !ersatu hati
0llah !erkati 9ohor
0llah selamatkan Sultan
(3) Bendera Negeri-negeri Lain
Bendera Negeri
Kedah
Bendera Negeri
Kelantan
Bendera Negeri
Melaka
Bendera Negeri
Sembilan
Bendera Negeri
Pahang
Bendera Negeri
Perak
Bendera Negeri
Perlis
Bendera Negeri
Pulau Pinang
Bendera Negeri
Sabah
Bendera Negeri
Sarawak
Bendera Negeri
Selangor
Bendera Negeri
Terengganu
Bendera Wilayah
Persekutuan
Kuala Lumpur
Bendera Wilayah
Persekutuan Labuan
Bendera Wilayah
Persekutuan
Putrajaya
17
"
$
4
M
e
n
g
e
t
a
%
u
i

I
s
t
i
a
d
a
t

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i

d
a
n

6
a
r
a
-
6
a
r
a

'
e
n
g
%
*
r
'
a
t
i

P
a
n
-
i
-
P
a
n
-
i
"
$
4
M
e
n
g
e
t
a
%
u
i

I
s
t
i
a
d
a
t

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i

d
a
n

6
a
r
a
-
6
a
r
a

'
e
n
g
%
*
r
'
a
t
i

P
a
n
-
i
-
P
a
n
-
i
18
!
"
#

I
s
t
i
a
d
a
t

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i
!
a
#

M
e
'
+
e
n
t
u
)

L
a
d
a
'

K
u
d
a

!

a
r
a

P
e
r
t
a
'
a
#
!
+
#

M
e
'
+
e
n
t
u
)

L
a
d
a
'

K
u
d
a

!

a
r
a

K
e
d
u
a

4

u
n
t
u
)

P
a
s
u
)
a
n

K
e
6
i
(
&

i
a
i
t
u

)
u
r
a
n
g

d
a
r
i
9
a
d
a

.
0

a
%
(
i
#
19
K
e
'
u
d
i
a
n

K
a
9
t
e
n

'
e
n
e
r
u
s
)
a
n

I
s
t
i
a
d
a
t

d
e
n
g
a
n

'
e
'
a
n
g
g
i
(

s
e
*
r
a
n
g

a
%
(
i

u
n
t
u
)

'
e
'
+
a
6
a

d
*
a

d
a
n

s
e
t
e
r
u
s
n
y
a

a
%
(
i

(
a
i
n

u
n
t
u
)

'
e
'
+
e
r
i

)
a
t
a
-
)
a
t
a

%
i
)
'
a
t
$
K
a
9
t
e
n

a
)
a
n

'
e
'
+
e
r
i

u
6
a
9
a
n

=

t
a
)
(
i
'
a
t
$

K
a
9
t
e
n

'
e
'
+
e
r
i

a
r
a
%
a
n

s
e
t
e
r
u
s
n
y
a
2
K
a
9
t
e
n
2

P
a
s
u
)
a
n
&

)
e
(
u
a
r

+
a
r
i
s
>
!
S
e
'
u
a

a
%
(
i

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i

a
'
+
i
(

s
a
t
u

(
a
n
g
)
a
%

)
e

%
a
d
a
9
a
n

d
e
n
g
a
n

)
a
)
i

)
i
r
i
&

r
a
9
a
t
)
a
n

)
a
)
i
&

9
u
s
i
n
g

)
e

)
a
n
a
n

d
a
n

t
e
r
u
s

)
e
(
u
a
r

d
a
r
i
9
a
d
a

L
a
d
a
'

K
u
d
a
#
$
S
e
)
i
r
a
n
y
a

%
e
n
d
a
)

+
e
r
s
u
r
a
i
&

K
a
9
t
e
n

'
e
'
+
e
r
i

a
r
a
%
a
n
2
K
a
9
t
e
n
2

P
a
s
u
)
a
n

B
e
r
s
u
r
a
i
>
!
S
e
'
u
a

a
%
(
i

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i

a
'
+
i
(

s
a
t
u

(
a
n
g
)
a
%

)
e

%
a
d
a
9
a
n

d
e
n
g
a
n

)
a
)
i

)
i
r
i
&

r
a
9
a
t
)
a
n

)
a
)
i
&

+
e
r
i

I
s
y
a
r
a
t

P
a
n
d
u

P
u
t
e
r
i
&

9
u
s
i
n
g

)
e

)
a
n
a
n

d
a
n

t
e
r
u
s

)
e
(
u
a
r

d
a
r
i
9
a
d
a

L
a
d
a
'

K
u
d
a

u
n
t
u
)

+
e
r
s
u
r
a
i
#
$
20
!6# Pasu)an Pan-i-Pan-i !Dari Lada' Kuda#
21
!d# Istiadat Menga'+i( Kedatangan
22
23
!e# Istiadat Pe(anti)an Pandu Puteri
24
25
26
27
28
29
!.# ara-6ara Meng%*r'ati Pan-i-Pan-i
1. 9angan letak !endera di merata-rata tem-at. Sim-an
(endera di tem-at khas yang selamat.
%. 9angan menyeretnya semasa menaik ; menurunkannya.
(endera hendaklah di-egang atau disangkut -ada !ahu.
'. 0-a!ila hari men#elang sen#a atau hari hu#an, !endera
yang dinaikkan di tiang hendaklah diturunkan.
*. 9angan gunakan !endera untuk mengalas me#a atau
menutu- sesuatu, ke+uali se!agai -enghormatan tertentu.
,. Pastikan tali atau tiang !endera yang akan digunakan
!erada dalam keadaan !aik dan kemas.
3. (endera yang telah lusuh dan luntur warna haruslah
ditanam, !ukan di!uang dalam tong sam-ah.
30
!"# Stru)tur ?rganisasi Pasu)an Pandu Puteri
Re'a-a
PASUKAN PANDU PUTERI REMAJA KE-40 JOHOR BAHRU
SMK TAMAN UNIVERSITI
PENAUNG
PENGETUA SMK TAMAN UNIVERSITI
PENASIHAT
PENOLONG KANAN (KOKURIKUKLUM)
PEMIMPIN
(KAPTEN)
PENOLONG PEMIMPIN
(LEFTENAN)
KETUA PASUKAN
PENOLONG KETUA PASUKAN
SETIAUSAHA KETUA-KETUA KUMPULAN BENDAHARI
PENOLONG-PENOLONG
KETUA KUMPULAN
31
"$0 Mengena(i Pasu)an dan Pe'i'9in serta
'engeta%ui +er)enaan2
"$0$"Persatuan Pandu Puteri Pering)at
Daera%
"$0$.Persatuan Pandu Puteri Pering)at
Negeri
"$0$/Persatuan Pandu Puteri Ma(aysia
"$0$4Persatuan Pandu Puteri dan Penga)a9
Puteri Sedunia !;$A$@$@$@$S$#
AHLI-AHLI KUMPULAN
AJK KUMPULAN
!.# Stru)tur ?rganisasi Persatuan Pandu Puteri
Pering)at Daera%
PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA
CAWANGAN JOHOR DAERAH JOHOR BAHRU
YANG DIPERTUA
NAIB YANG DIPERTUA
PESURUHJAYA DAERAH
TIMBALAN PESURUHJAYA DAERAH
PESURUHJAYA-PESURUHJAYA BAHAGIAN
PENOLONG PESURUHJAYA BAHAGIAN
SETIAUSAHA KEHORMAT
PENOLONG SETIAUSAHA KEHORMAT
BENDAHARI KEHORMAT
PENOLONG BENDAHARI
PEMIMPIN/KAPTEN
PENOLONG PEMIMPIN/LEFTENAN
32
AJK TIDAK BERPAKAIAN SERAGAM
AHLI-AHLI PANDU PUTERI
!/# Stru)tur ?rganisasi Persatuan Pandu Puteri
Pering)at Negeri
PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA
CAWANGAN JOHOR
PENAUNG
DYMM SULTANAH JOHOR
YANG DIPERTUA
NAIB YANG DIPERTUA
KETUA PESURUHJAYA CAWANGAN
TIMBALAN KETUA PESURUHJAYA CAWANGAN
PESURUHJAYA-PESURUHJAYA BAHAGIAN
PENOLONG PESURUHJAYA BAHAGIAN
SETIAUSAHA KEHORMAT
PENOLONG SETIAUSAHA KEHORMAT
BENDAHARI KEHORMAT
PENOLONG BENDAHARI
33
AJK TIDAK BERPAKAIAN SERAGAM
!4# Stru)tur ?rganisasi Persatuan Pandu Puteri
Pering)at Negeri
PERSATUAN PANDU PUTERI MALAYSIA
34
!0# Stru)tur ?rganisasi Persatuan Pandu Puteri
dan Penga)a9 Puteri Sedunia !;A@@@S#
PENTADBIRAN WAGGGS
35
!3# Le'+aga E)se)uti8 a7angan
1. =ang DiPertua
%. im!alan =ang DiPertua
'. $etua Pesuruh#aya Cawangan
*. Setiausaha $ehormat
36
,. (endahari $ehormat
Pesuruh#aya (ahagian
Cawangan.
Pesuruh#aya Perkem!angan
Cawangan.
1. Pesuruh#aya Pandu Puteri
unas
1. Pesuruh#aya 0ntara!angsa
%. Pesuruh#aya Pandu Puteri
>ema#a
%. Pesuruh#aya Program : Latihan
'. Pesuruh#aya Pandu Puteri
>en#er
'. Pesuruh#aya $ewangan : Dana
*. Pesuruh#aya Pandu Puteri
$adet
*. Pesuruh#aya $eahlian
,. Pesuruh#aya Pandu Puteri
Siswi
,. Pesuruh#aya Perhu!ungan Dgn
Masyarakat
3. Pesuruh#aya 1uild reCoil 3. Pesuruh#aya Struktur :
Pengurusan
!5# Le'+aga E)se)uti8 Ke+angsaan
1. =ang DiPertua
%. im!alan =ang DiPertua
'. $etua Pesuruh#aya
*. Setiausaha $ehormat
,. (endahari $ehormat
Pesuruh#aya (ahagian
$e!angsaan.
Pesuruh#aya Perkem!angan
$e!angsaan.
1. Pesuruh#aya Pandu Puteri
unas
1. Pesuruh#aya 0ntara!angsa
%. Pesuruh#aya Pandu Puteri
>ema#a
%. Pesuruh#aya Program : Latihan
'. Pesuruh#aya Pandu Puteri
>en#er
'. Pesuruh#aya $eahlian
*. Pesuruh#aya Pandu Puteri
$adet
*. Pesuruh#aya Perhu!ungan Dgn
Masyarakat
,. Pesuruh#aya Pandu Puteri
Siswi : Dewasa
,. Pesuruh#aya Struktur :
Pengurusan
3. Pesuruh#aya 1uild
$e!angsaan
37
!:# ;A@@@S 4 ;*r(d Ass*6iati*n *8 @ir( @uides and
@ir( S6*uts
PEN@ENALAN
&0111S ditu!uhkan -ada 16%5, dan meru-akan satu -ertu!uhan
suka rela untuk mendidik anak-anak gadia dan wanita tan-a mengira
warna kulit, !angsa dan agama. &0111S sentiasa menggalakkan
-em!entukan warganegara yang !ertanggung#awa!, rela
!erkhidmat ke-ada masyarakat dan mem!ina sahsiah diri yang
mulia. &0111S !e!as dari-ada -etangan -olitik dan !erasaskan
-rinsi---rinsi- ke-anduan iaitu Persetiaan dan Undang-undang
Pandu Puteri.
MATLAMAT
&0111S !ermatlamat untuk mengeratkan tu#uan dan Cahaman
-rinsi- &0111S serta menggalakkan -ersaha!atan antara!angsa.
?BJEKTIA
&0111S #uga mem-unyai o!#ektiC untuk mem!entuk ke-eri!adian,
melatih ahli men#adi seorang yang !erguna dan mem!eri khidmat
ke-ada masyarakat.
PERSIDAN@AN DUNIA
Persidangan Dunia diadakan tiga tahun sekali dengan usul-usul
dasar di!entang untuk di-ertim!angkan atau diluluskan dan untuk
melantik 09$ dunia. Persidangan ke-%4 telah diadakan di Singa-ura
-ada 9un 1668, yang ke-%5 di )y!org, Denmark dan yang ke-%6 di
$anada.
BIR? DUNIA
(iro ini !ertindak se!agai urusetia yang mengendalikan dan
men#alankan segala urusan harian -e#a!at serta ker#a ke-anduan
dengan kakitangannya yang terdiri dari-ada -el!agai !angsa yang
dikoordinasikan oleh seorang -engarah.
PUSAT DUNIA
* !uah Pusat Dunia.
38
1. PaB L*dge di London, 7ngland /menggantikan OlaGe "ouse ; Our
0rk2
%. ?ur %a(et di 0del!oden, SwitEerland
'. ?ur a+ana di CuernaGaIa, MeIi+o
*. Sanga' di Poona, India
Jungsi utama -usat--usat dunia adalah untuk mem-ererat tali
-erhu!ungan antara ahli-ahli ke-anduan.
IKATAN DASAR
- Len+ana Dunia di-akai oleh semua ahli
- (endera Dunia digunakan semasa u-a+ara dan istiadat
- Lagu Dunia
- "ari Peringatan /%% Je!ruari2
- Sum!angan a!ung "ari Peringatan
BANTUAN
Selain mem!eri sum!angan tenaga suka rela, -ergerakan ini #uga
mem!eri !antuan kewangan, antaranya.
1. Skim (antuan (ersama /Mutual 0id S+heme2. 9umlah wang
yang dikum-ul akan digunakan untuk -ro#ek--ro#ek dan
!antuan kewangan sam!il memu-uk semangat
-ersaha!atan.
%. $uota D kuti-an teta- oleh ahli-ahli -ersatuan ke!angsaan.
'. Sum!angan "ari Peringatan.
*. 1eran, derma dan wasiat.
,. Dana (antuan /7ndowment Jund2 D ditu!uhkan untuk
mem!eri -erlindungan ke-ada kewangan &0111S.
3. Dana Pem!angunan &0111S /&0111S DeGelo-ment Jund2 D
digunakan untuk -em!angunan am, tu#uan s-esi?k atau
-ro#ek khas.
4. Pertu!uhan OlaGe (aden Powell D menggalakkan ke-anduan
dan mem!eri -enghormatan ke-ada -enderma--enderma
yang murah hati.
,ARAPAN
Pergerakan ke-anduan !erhara- agar ahli-ahlinya diangga- se!agai
DU0 $70M0)0) kerana ahli-ahlinya telah dilatih dan mem-unyai
semangat -ersaha!atan, -erasaan saling menghormati serta
!ertolak ansur di kalangan masyarakat dunia.
39
!"# Li(it Pe'ati Biasa
Kegunaan
1. Su-aya hu#ung tali tidak ter!urai.
%. ali da-at digunakan le!ih lama dan tahun, tidak +e-at
rosak.
'. $eadaan tali sentiasa kelihatan kemas dan senang
disim-an.
!.# I)atan Pe'u)at
40
"$3 Mengeta%ui 6ara-6ara 'e'ati)an %u-ung ta(i
serta 'e'+uat dan 'engguna)an si'9u(an
+eri)ut2
"$3$"Li(it Pe'ati Biasa
"$3$.Bu)u Si(a
"$3$/Si'9u( Pe'u)at
"$3$4I)atan Bunga @eti
Kegunaan
1. Untuk mem!uat gelung yang tidak mudah terlunsur.
%. Untuk menyam!ung dua utas tali.
'. Untuk menyelamat kerana +e-at mem!uatnya dan sukar
dilonggarkan #ika terselit.
!/# Bu)u Si(a
41
Untuk menyam!ung dua
utas tali yang sama
!esarnya
Untuk
mengikat kain
-em!alut
Untuk
mengikat tali
rantai
Untuk
mengikat tali
kasut
!4# I)atan Bunga @etiC
C
42
/a2 Untuk menyam!ung dua
utas tali yang tidak sama
!esarnya.
/!2 Untuk menyam!ung tali
ke gelung atau tan#ul.
Contoh.
Saya mem-unyai seorang datuk yang !ernama 9ohn
Ste-henson, Umurnya sudah men#angkau 48 tahun. &alau-un
usianya meningkat, a-a yang mengkagumkan saya ialah dia
seorang yang gigih dan ta!ah. Dia masih !ertungkus-lumus
!eker#a di kedai run+itnya yang diusahakan sendiri di Melaka.
Peker#aannya selain dari-ada men#aga kedai run+it itu, dia
#uga -erlu sentiasa memastikan !ekalan dan !ahan yang
di#ual men+uku-i. Dia akan !eker#a dari 4am hingga 3-m. Dia
memang seorang yang da-at mengatasi segalah masalah dan
rintangan yang dihada-inya.
Saya selalu mem!antu datuk saya menguruskan kedai
run+itnya -ada hu#ung minggu. Saya akan menolong datuk
saya menghantar !arangan yang di-esan oleh -elanggannya.
Saya #uga akan mengun#ungi datuk saya a-a!ila saya
mem-unyai masa terluang untuk memastikan datuk saya
tidak ke!osanan.
Saya !erasa sangat gem!ira melihat datuk saya yang
!ersungguh-sungguh menguruskan kedai run+itnya. (ukan
saha#a da-at mem!antu datuk saya, saya #uga menda-at
!anyak -engalaman dalam urusniaga.
43
"$5 Men6erita)an tentang 9eng(i+atan diri se6ara
de)at& 'e'+eri )%id'at )e9ada dua
dari9ada +eri)ut2
"$5$"Se*rang *rang tua 9ering)at nene) atau
datu)
"$5$.Se*rang ra)an se+aya yang +u)an a%(i
1am!ar-gam!ar anda !ersama
dengan datuk ; nenek yang
dise!utkan
Diakui oleh,
<anessa .
/<anessa <.2
Catatkan #asa yang di!eri ke-ada diri sendiri dan orang lain
selama % minggu.
Cormat mengikut kreatiGiti masing-masing /+ontohnya
!uku ke+il, -eta minda dan lain-lain2
mesti ada tari)%& -asa yang di+eri& tandatangan
*rang +er)enaan$
Contoh #asa ke-ada diri sendiri.
i2 Saya telah mengulangka#i -ela#aran agar le!ih !ersedia untuk
u#ian.
ii2 Saya telah makan makanan yang !erkhasiat.
iii2 Saya telah !ela#ar memasak dari-ada i!u sekaligus menolong
!eliau.
iG2 Saya telah mewakili sekolah dalam a+ara sukan olahraga.
Contoh #asa ke-ada orang lain.
i2 Saya telah mem!antu i!u memasak nasi.
ii2 Saya telah menyiram -okok--okok !unga.
iii2 Saya telah menolong rakan menyelesaikan masalahnya.
iG2 Saya telah mem!antu adik menelaah -ela#aran.
!"# Se-ara% Pergera)an Pandu Puteri
44
"$: Me'+uat -asa )e9ada diri sendiri dan )e9ada
*rang (ain se(a'a dua 'inggu$
"$< Se+e(u' di(anti)& A%(i Ba%aru %enda)(a%
di6erita)an tentang2
"$<$"Pergera)an Pandu Puteri
"$<$.Erti Len6ana Pandu Puteri
Pengasas. Lord Baden Powell
$etua Pandu Puteri /@ChieC 1uideA2. Lady Baden Powell
)ama Penuh Lord (aden Powell. Robert Stevenson
Smyth Baden Powell
)ama Penuh Lady (aden Powell. Olave St. Clair
Soames
Se#arah Lord (aden Powell. dilahirkan di
London pada 22
Februari !"#
meninggal dunia di Kenya
pada 8 Januari 1941
Peristiwa Penting.
$%
%
Baden Powell menubuhkan pasukan polis &South 'fri(an
Constabulary) di 'frika Selatan. Beliau men**unakan (ara
pen*akap iaitu latihan pen*awasan+ membuat simpulan+
men,e,ak kesan dan sipat kepeloporan.
$%
-
Semasa kembali ke .n*land+ beliau terke,ut melihat budak/
budak menubuhkan kumpulan 0patrols1 berpandukan buku
yan* beliau tulis untuk askar/askar berta,uk &'ids to
S(outin*).
$%
#
Baden Powell merasakan &S(outin*) ada faedahnya untuk
budak/budak lelaki supaya boleh men,adikan mereka
war*ane*ara yan* baik. Beliau kemudian men*aturkan satu
perkhemahan per(ubaan di Pulau Brownsea.
$%
!
2e,ayaan perkhemahan ini mendoron* beliau untuk menulis
buku &S(outin* For Boys). Buku ini mendapat sambutan yan*
luar biasa. 3aka tertubuhlah Per*erakan Pen*akap 0&Boy
S(outs)1.
$%
$
Semasa 4pa(ara Perbarisan Pen*akap 0Rally1 di Crystal
Pala(e+ London+ +%%% oran* pen*akap lelaki men*hadirkan
diri. 2ehadiran beberapa oran* budak perempuan yan*
men**elar mereka sendiri &5irl S(outs) membimban*kan
Baden Powell. Beliau kemudian menyesuaikan latihan
pen*akap den*an latihan yan* sesuai den*an budak
perempuan+ dan seterusnya memberi nama &Pandu)
0&5uides)1 kepada budak perempuan ini.
$
%
Baden Powell meminta adik beliau '*nes Baden Powell untuk
men*uruskan Persatuan Pandu Puteri. 6ama &Pandu)
45
0&5uides)1 diambil dari nama askar di 7ndia dan Swit8erland
yan* berani dan &resour(eful). Baden Powell ,u*a
menerbitkan buku &5irl 5uidin*) yan* men,adi panduan
rasmi Pandu Puteri.
$
9
:unas Puteri 0&Brownies)1 ditubuhkan.
$
;
Ren,er Puteri 0&Ran*ers)1 ditubuhkan.
$
!
7steri Baden Powel < Olave Baden Powell menubuhkan
&7mperial Coun(il) dan 3a,lis 'ntaraban*sa 0&7nternational
Coun(il)1 < untuk men,adi alat perhubun*an den*an Pandu
Puteri di 6e*ara lain. Sekaran* &7mperial Coun(il) dikenali
seba*ai Persatuan Ko!an"e manakala 3a,lis
'ntaraban*sa dikenali seba*ai Persatuan Pandu Puteri
Sedunia..
$2
%
2edua/dua 3a,lis itu men*atur Persidan*an 'ntaraban*sa
yan* pertama. Persidan*an 'ntaraban*sa diadakan dua
tahun sekali. La*u &:aps) diperkenalkan oleh Pandu Puteri
'merika Syarikat.
$2
9
Persidan*an 'ntaraban*sa yan* ke/-. Pada masa yan* sama+
Perkhemahan Pandu Puteri Sedunia yan* pertama diadakan
di Fo=lease+ >amshire 0.n*land1. ?ihadiri oleh %%% oran*
Pandu Puteri dari seluruh dunia.
$2
;
Persidan*an 'ntaraban*sa ke/9 di Camp .dith 3ary+ 'merika
Syarikat. ?alam persidan*an ini+ 22 Februari di,adikan >ari
Perin*atan 0&:hinkin* ?ay)1 untuk men*enan* Pen*asas
Pen*akap dan Pandu Puteri.
$2
!
Persatuan Pandu Puteri dan Pen*akap Puteri Sedunia 0@orld
'sso(iation of 5irl 5uides and 5irl S(outs < @'555S1
ditubuhkan semasa Persidan*an 'ntaraban*sa ke/". 2!
ne*ara men,adi ahli pada tahun itu. :erdapat !%%+%%% Pandu
Puteri yan* didaftar.
A 2elayakan Pertama untuk men,adi ahli ialah
Peneri!aan #rinsi#-#rinsi# ke#er$a%aan dan
undang-undang& #rinsi# 'ahasa gerakan ini
ter'uka ke#ada gadis-gadis dan "anita-"anita
dari#ada se!ua 'angsa( Negara( kau! dan
keas) keahian se$ara suka rea dan tidak
'er#oitik*
46
$-
%
Persidan*an 'ntaraban*sa ke/; di Fo=lease+ .n*land+ &5uide
@orld Fla*) diambil. Olave Baden Powell di*elar 2etua Pandu
Puteri Sedunia 0& @orld Chief 5uide)1. ?en*an
pen*anu*erahan ini beliau dikehendaki menolon* 5erakan
Pandu Puteri di seluruh dunia dan pada bila/bila masa.
$-
2
; tahun selepas 22 Februari di,adikan >ari Perin*atan+
semasa Persidan*an 'ntaraban*sa ke/#+ :abun* >ari
Perin*atan 0):hinkin* ?ay Fund)1 dimulakan untuk
men**alakkan konsep kepanduan di seluruh dunia.
di-etik dari $ursus Pemim-in Dan $etua Pek;Pasukan;Unit Daerah 9(
%88'
!.# Se-ara% Ke9anduan Di Ma(aysia
$
#
2epanduan bermula di 3alaysia. Pasukan Pandu Puteri
Pertama telah ditubuhkan Cik 5ertrude Ballard di Sekolah
3enen*ah 0P1 3ethodist+ 2uala Lumpur+ dibantu oleh ti*a
oran* pemimpin berpan*kat Leftenan iaitu Cik Ford+ Cik 2in*
dan Cik Pykett. Pasukan ini telah didaftarkan di 7bu Pe,abat
Pandu Puteri di Cal(utta+ 7ndia dan dikelolakan di bawah
B@C'.
Lady 5uillemard dilantik Ban* ?i Pertua dan Puan Cavendish
dilantik seba*ai Pesuruh,aya Penyelaras untuk 3alaya.
$
$
Penubuhan Pasukan Pandu Puteri Pulau Pinan*.
Puan '. Cavendish dilantik seba*ai Pesuruh,aya :adbir.
$2
%
Pek Brownie pertama ditubuhkan di 2uala Lumpur.
$2

Penubuhan Pasukan Pandu Puteri Perak.


$2
-
Penubuhan 2adet Pandu Puteri di Pulau Pinan*.
$2
9
Penubuhan Pasukan Pandu Puteri 6e*eri Sembilan.
7bu Pe,abat Pandu Puteri berlokasi di Ban*unan >on*kon* C
Shan*hai+ 2L.
$2
"
Penubuhan Pasukan Pandu Puteri 3elaka. Penubuhan 4nit
Ren,er Puteri Pulau Pinan*.
Puan P.3. Robinson dilantik seba*ai 2etua 4nit Ren,er Puteri
3alaya
47
$2
!
2era,aan 6e*eri/6e*eri Selat serta 2era,aan Persekutuan
telah memberi pen*iktirafan rasmi dalam bentuk sokon*an
dan ker,asama seterusnya memberi sumban*an dan
peruntukan tahunan sebanyak dua ribu rin**it.
$2
$
Perkhemahan Pandu Puteri 3alaya pertama di Port ?i(kson.
$-
2
Penubuhan Pasukan Pandu Puteri Dohor dan Pasukan Pandu
Puteri 2edah. 2edua/dua pasukan ini adalah yan* pertama
men*adakan ke*iatan dalam Bahasa 3elayu.
Perkhemahan seluruh 3alaya diadakan di 3elaka.
$-
9
2etua Pen*akap Lord Baden Powell ?an 2etua Pandu Puteri
Lady Baden Powell telah men*adakan lawatan ke 3alaya.
2etua Pesuruh,aya 3alaya yan* pertama Pn P.3. Robinson
dilantik.
$-
!
4lan*tahun 2e/2 2epanduan di 3alaya.
$9
2/
$9
"
2e*iatan kepanduan di 3alaya ter*endala kerana
Pemerintahan Depun.
$9
;
2e*iatan kepanduan aktif semula.
$9
#
Puan '. @. Pinni(k dilantik men,adi 2etua Pesuruh,aya.
$9
!/
$;
%
?arurat. 2epanduan diteruskan.
$"
%
3ula pen*libatan perin*kat antaraban*sa. Perwakilan
dihantar ke Dambori 'ntaraban*sa di 'ustralia 0peserta
termasuk ?B33 Ra,a Perempuan Perlis1.
Durulatih dari 42 diundan*.
Cik '. @ilson di*anti oleh Cik 3ary Bowers.
$"
-
3a,lis 2aunsil bersetu,u men*asin*kan 2aunsil ba*i 3alaya
dan Sin*apura.
4nit Ren,er 4dara pertama ditubuhkan di 2L.
$"
"
Ban*unan 7bu Pe,abat bari didirikan di 2L+ dinamakan '*nes
Pinni(k >ut untuk men*enan* ,asa beliau memimpin Pandu
48
Puteri.
Puan R.C. >eath dilantik seba*ai 2etua Pesuruh,aya baru.
$"
#
?B33 Seri Paduka Ba*inda Ra,a Permaisuri '*on*
dirasmikan seba*ai Penaun* ?iRa,a dan ?atin Puteh 3ariah
7brahim Rashid seba*ai Ban* ?iPertua.
Persatuan Pandu Puteri 3alaya diterima ber*abun* den*an
@'555S.
Per,an,ian Pandu Puteri yan* diubahsuai untuk memenuhi
keperluan ne*ara mula di*unakan.
$"
!
Lady Baden Powell melawat 3alaysia dalam lawatannya ke
ne*ara/ne*ara :imur.
Puan L. 6avaratnam men,adi oran* tempatan pertama
dilantik seba*ai 2etua Pesuruh,aya.
$;
%
3alaysia diterima seba*ai 'hli :enderfoot oleh @'555S.
Persidan*an Ren,er 2eban*saan yan* pertama diadakan di 2L
dari !/- ?isember.
$;
2
3alaysia men,adi tuan rumah ba*i Persidan*an Pemimpin
2eban*saan Rantau 'sia 0&6ational Leaders of the 'sia 'rea
of the @orld 'sso(iation)1.
$;
9
Persatuan Pandu Puteri 3alaysia termasuk Sabah+ Sarawak
dan Sin*apura didaftarkan pada ! ?isember.
Okt
$;
;
3alaysia men,adi 'hli Penuh kepada @'555S dalam
Persidan*an ?unia yan* diadakan di :okyo+ Depun. Pada masa
itu+ terdapat $9 ahli penuh dan -! ahli *abun*an.
$;
#
:ahun Dubli .mas 2epanduan di 3alaysia
$#
-
?asar Pertubuhan dan 4ndan*/undan* Ren,er diter,emah ke
B3 sempena 2ursus Pentadbiran pada $/- 'pril.
$#
9
3alaysia men,adi tuan rumah ba*i Seminar Ren,er ba*i
Rantau 'sia/PasiEk. 6e*ara/ne*ara 6ew Fealand+ Filipina+
Sin*apura+ :hailand turut serta.
$#
"
:ahun Dubli 7ntan 2epanduan di 3alaysia.
$!
2
Seminar Ren,er diadakan di 2an*ar Perlis pada #/ O*os.
$!
"
Pertukaran rekabentuk pakaian Brownies 3alaysia+ bertukar
*elaran men,adi :unas Puteri dan lamban*nya ditukar
daripada pari/pari kepada bun*a/bun*a tempatan.
49
$!
#
#% :ahun 2epanduan di 3alaysia.
Persidan*an Ren,er 2eban*saan di Sekolah :un Fatimah+ DB
pada 2/# 'pril.
$$
%
Persidan*an 2etua/2etua Pesuruh,aya 6e*ara/ne*ara
2omanwel di 4P3 Serdan* pada 9/! Dun. Persidan*an ?unia
di Sin*apura.
$$

Penubuhan 3a,lis Ren,er Puteri 2eban*saan di Sekolah :un


Fatimah+ DB.
Seminar Pesuruh,aya dan 3esyuarat '*un* :ahunan di
:ropi(al 7nn+ DB.
$$
2
Perayaan #" :ahun 2epanduan di 3alaysia dimeriahkan
den*an Larian 2epanduan di Seremban+ 6e*eri Sembilan dan
.kspedisi 3uhibah berkereta men,ela,ah Semenan,un*
3alaysia.
$$
-
Lawatan tin,auan oleh Dan >olt+ Pen*arah Biro ?unia dan
3okama 6*apodiso+ 'D2 Lemba*a ?unia+ ke 3alaysia.
$$
;
Skim Durulatih PPP3 diiktiraf oleh @'555S.
2em Cabaran di 4lu Bendul+ 6.Sembilan seba*ai 2em Latihan
untuk Commanwealth Camp $! 0CCG$!1.
$$
#
Perayaan !% :ahun 2epanduan di 3alaysia.
'(ara kemun(ak 2ui8 2epanduan sempena 3a,lis Ren,er
Puteri di 3eru+ Selan*or.
$$
!
Per,umpaan OBPS 0Olave Baden Powell So(iety1 diadakan di
2L.
Pen*arah Biro ?unia+ Lesley Bulman+ melawat @isma Pandu
Puteri.
Perkhemahan 2omanwel G$! di :aman Rekreasi 4lu Bendul+
6.Sembilan.
$$
$
Pro*ram Lima :ahun 2epanduan dilaksanakan di sekolah/
sekolah.
Peran(an*an Strate*ik $$$/2%%- ba*i PPP3 dibentan*kan.
Pelan(aran 2hidmat &:itian .mas) di @isma Pandu Puteri.
3a,lis 3en,un,un* 2asih untuk ?B33 Ra,a Permaisuri '*on*
:uanku 6a,ihah.
Persembahan Selepan* Penaun* ?iRa,a kepada ?B33
Permaisuri Siti 'ishah.
Pelan(aran Laman @eb PPP3 di 3': 2uantan+ Pahan* oleh
:en*ku 3ahkota Pahan*.0"""*#andu#uteri*org*!%1
3a,lis Ren,er Puteri di Sabah.
50
2%%
%
Pesta :unas Puteri 'ntaraban*sa.
2%%

Perkhemahan 2eban*saan untuk Pandu Puteri.


Persidan*an Ren,er 2eban*saan.
Lagu Dunia
0rah kita #elas ke de-an
(endera !erki!ar
idak !erli-at di dunia
"ara-an a!adi
(ersatu untuk ke!enaran
Persaha!atan kukuh
Selagi dunia masih ada
0kan nyanyi, lagu ini
=ang +intakan ke!enaran
Meneta-kan #an#i
Dengan rela !er#asa
Setia a!adi
$e!e!asan kita ke+a-i
(ersedia sama
Untuk semua miskin kaya
$ita !eri yang terdaya
;*r(d S*ng
Our way is +lear as we mar+h
on
0nd seeK Our Lag on high
Is neGer Curled throughout the
world
Jor ho-e shall neGer dieK
&e must unite Cor what is right
In Criendshi- true and strong
Until the earth
In its re!irth
Shall sing our song K Shall sing
our songK
0ll those who loGed the true
and good
&hose -romises were ke-t
&ith hum!le mind, whose a+ts
were kind,
whose honour neGer sle-t
hese were the CreeK
0nd we must !e
Pre-ared like them to liGe,
o giGe to all
(oth great and small
0ll we +an giGeK 0ll we +an
giGeK
Lagu Ta9s
!Ma(a'#
Malam datang, Siang hilang,
Dari Laut, dari 1unung, dari
Langit,
Semua selamat, sihat rehat,
51
(erkat uhan.
!Siang#
$ami -u#i, nikmat di!eri,
Matahari, !intang-!intang,
Langit !iru,
Mana -ergi, hidu- kami,
uhan saksi.
Ta9s
!Nig%t#
Day is done, gone the sun
Jrom the sea, Crom the hills,
Crom the sky,
0ll is well, saCely rest,
1od is nigh
!Day#
hanks and -raise, Cor our
days,
)eath the sun, neath the stars,
neath the sky,
0s we go, this we know,
1od is nigh
Pr*gra' Pandu Puteri Re'a-a D Pandu Puteri
Ren-er
Ting)at
an
U-ian-u-ian 1ang Per(u Di(a(ui
"
PRA PERSETIAAN
P7>L0)I$0) S7(010I P0)DU PU7>I. I)1$00) 1,
(UL0) 9U)
KELAS DUA
.
L0M(0)1 >UM0" $7CIL
TALI PERKELILIN@AN . Lulus $elas Dua M Len+ana
Pertolongan Cemas
P7>$"7M0"0) .Perkhemahan "u#ung Minggu
PRA PERLANTIKAN PANDU PUTERI RENJER /Ulang
$a#i2
P7>L0)I$0) S7(010I >7)97> PU7>I . I)1$00) %,
(UL0) 9U)
S$IM L7)C0)0 $7C7$0P0).
- L7)C0)0 $7C7$0P0) P0SU$0) /Persediaan
(erkhemah2
- L7)C0)0 $7C7$0P0) I)DI<IDU
52
/
KELAS SATU
BINTAN@ PUTERI I /, len+ana2
4
SKIM BERDIKARI
L7)C0)0 $7C7$0P0) >7)97> PU7>I
ANU@ERA, KETUA PESURU,JA1A
N (engkel 0nugerah $etua Pesuruh#aya /(0$P2 .
P7>I)1$0 )717>I
BINTAN@ PUTERI II /, Len+ana2
0
BINTAN@ PUTERI III /* Len+ana M $hidmat
Masyarakat2
PANDU PUTERI RAJA
N (engkel Selalu Sedia /(SS2. P7>I)1$0 $7(0)1S00)
UJIAN KELAS DUA
1 Persetiaan : Undang-Undang
% Menyalakan a-i
' Istiadat Pan#i-Pan#i
* I$00).
- Dua sim-ul - indih kasih - Sim-ul
Manuk
- Seraya - Lilit !alak - Sim-ul Pulih
- Serong - Sim-ul (edah - Silang
1unting
, anda mengesan
3 Lari Pengaka-
4 Se#arah
5 $hidmat - Diri sendiri : orang lain
6 9asa - Dalam dan Luar Pasukan sendiri
18 "ike 4km - $om-as , -edoman angin
11 Permainan $im
1% eleCon
1' >ema#a, keluarga, dadah
1* Mengenda- - Manusia, !inatang
1, $esihatan - Diri
53
PRA PERLANTIKAN PANDU PUTERI RENJER
1
Mengetahui dan mengamalkan Persetiaan, Undang-undang,
Cogan $ata, Isyarat, "ormat, (er#a!at angan, Lam!ang, Pan#i-
-an#i dan $hidmat.
%
Mengenali Pasukan dan Pemim-in serta mengetahui tentang
se#arah dan -erkem!angan Persatuan Daerah, Persatuan
Cawangan, Persatuan Pandu Puteri Malaysia, serta &0111S.
'
Mengenali dan mengetahui (endera Malaysia dan semua
!endera negeri, (endera >antau 0sia Pasi?k, (endera Dunia
dan (endera (angsa-!angsa (ersatu.
* Mengetahui +ara menaikkan dan menghormati -an#i--an#i.
,
Mengetahui Cungsi dan +ara -engendalian serta mengam!il
!ahagian dalam Istiadat Pasukan.
3
Mengetahui +ara menggunakan -edoman angin dan !oleh
men+ari 13 mata angin.
4
Meran+ang, mengam!il !ahagian dan mem!uat la-oran
tentang sesuatu -engem!araan se#auh tu#uh /42 kilometer
yang memakan masa setengah hari.
KELAS SATU
1
Mengetahui dan mengenali dengan teliti se#arah dan geogra?
kawasan tem-at tinggal, !andar dan negeri sendiri.
% Mengam!il !ahagian di dalam -el!agai #enis -ermainan $im.
'
Meran+ang dan men#alankan -ro#ek khidmat selama tidak
kurang dari-ada se-uluh #am dalam tem-oh satu !ulan.
*
Men#alani kegiatan untuk (intang Puteri dan Len+ana
$e+eka-an, sam!il mem!uat -ersia-an melayakkan diri
men#adi +alon Pandu Puteri >a#a.
, Mengam!il !ahagian se-enuhnya dalam Skim (erdikari.
SKIM BERDIKARI
1 Identiti Diri
% Pem!angunan )egara
' $ewangan
* 0lam Peker#aan
BINTAN@ PUTERI I
54
1 Pekhemah
% 0hli Pem!a+a
' Pengetahuan em-atan atau Se#arah em-atan
* &arisan
,
satu -ilihan sendiri dari Skim Len+ana $e+eka-an PP $um-ulan
0 D D
55
ANU@ERA, KETUA PESURU,JA1A MALA1SIA
1 ali Pekelilingan
% Permit Perkhemahan atau Lam!ang $raCkayu
'
Len+ana $e+eka-an PP.
a2 Perkhemahan
!2 0hli Mem!a+a
+2 Pengetahuan em-atan atau Se#arah em-atan
d2 &arisan
e2 Pen+eramah
C2 0sia Pasi?k
g2 Penari ; Pelakon ; Peminat MuEik ; Penyanyi ; $om-uter
*
Menganuni satu agama atau ke-er+ayaan dan mengamalkan
a#aran agama atau ke-er+ayaan itu.
, Mem-erolehi (intang Puteri I
BINTAN@ PUTERI II
1 Pen+eramah
% 0sia Pasi?k
' Penari ; Pelakon ; Peminat MuEik ; Penyanyi ; $om-uter
* dua -ilihan sendiri dari Skim Len+ana $e+eka-an PP $um-ulan
0 D D ,
BINTAN@ PUTERI III
1
satu -ilihan sendiri dari Skim Len+ana $e+eka-an PP $um-ulan
0
%
satu -ilihan sendiri dari Skim Len+ana $e+eka-an PP $um-ulan
(
'
satu -ilihan sendiri dari Skim Len+ana $e+eka-an PP $um-ulan
C
*
satu -ilihan sendiri dari Skim Len+ana $e+eka-an PP $um-ulan
D
,
(er#aya meran+ang dan mengendalikan satu -ro#ek $hidmat
Masyarakat selama sekurang-kurangnya ' !ulan se+ara
!erterusan, minima em-at #am seminggu
PANDU PUTERI RAJA
1 Lulus $elas Satu se!elum umur 14 tahun.
% Lulus 0nugerah $etua Pesuruh#aya Malaysia
' Mem-unyai Len+ana $e+eka-an (intang Puteri II dan (intang
56
Puteri III
*
(er#aya meran+ang dan mengendalikan satu -ro#ek $hidmat
Masyarakat selama sekurang-kurangnya ' !ulan se+ara
!erterusan, minima em-at #am seminggu
,
(engkel Selalu Sedia
a2 Pengetahuan tentang negara Malaysia dan !oleh
mem!i+arakan -erkara--erkara !erikut.
- struktur dan sistem kera#aan
- warisan dan aadat resam masyarakat Malaysia
- masa de-an Malaysia dari ka+amata seorang Pandu Puteri
>en#er
!2 Pengetahuan dan -engalaman mem!eri khidmat !akti
se+ara sukarela ke-ada masyarakat dan !oleh
menerangkan tentang -engalaman yang di-erolehi dari-ada
men#alankan -ro#ek khidmatnya.
+2 Sika- terhada- -ergerakan sukarela dan !oleh
mem!i+arakan -eranan dan sum!angan -ergerakan
sukarela.
S)i' Len6ana Ke6e)a9an Pandu Puteri
LENANA KEEKAPAN K?LEKTIA
LAMBAN@ RUMA, KEIL
1 9uru Masak * 0hli >umah angga
% Do!i-mendo!i , Melayan tetamu
'
Pen#agaan $anak-
$anak
3
Pen#ahit ;$om-uter ;Peke!un
;Pertukangan
LAMBAN@ KRAA KA1U
1 >iker
% Pekhemah
' Pemerhati ; Pengka#i Peta ; Perintis ; Pengka#i Pokok
LAMBAN@ K,IDMAT !9i(i% EMPAT sa%a-a#
1 Pelakon 3 Pengka#i Peta
% Penter#emah 4 Pengka#i 9alan
' 0hli (om!a 5 Saha!at ke-ada Orang Pekak
* 0hli Pemeliharaan 6 Saha!at ke-ada Orang (uta
, Pertolongan Cemas
57
LENANA KEEKAPAN INDIVIDU
KUMPULAN A2 KUMPULAN B2
TIN@KA,LAKU D
KEBIJAKSANAAN
PEKERJAAN TAN@AN DAN
,?BI
1 0sia Pasi?k 1 0hli Pertukangan
% Ca!aran % 0hli >umahtangga
' 9imat Cermat ' 9uruCoto
* Pelakon * 9urumasak
, Pelukis , $om-uter
3 Pem!a+a 3 $raCtangan
4 Pem!eri Isyarat 4 Peke!un
5 Pemerhati 5 Pem!uat Sim-ulan
6 Peminat MuEik 6 Pendo!i Pakaian
1
8
PemuEik 1
8
Pengait
1
1
Pen+eramah 1
1
Penganyam (akul
1
%
Pengetahuan $omenwel 1
%
Penggu!ah (unga
1
'
Pengka#i Peta 1
'
Pengum-ul
1
*
Pengka#i Pokok 1
*
Pen#ahit
1 Penter#emah 1 Penyulam
LAMBAN@ PERSA,ABATAN SEDUNIA
1 Len+ana Persatuan Sedunia
%
Pengetahuan $omenwel
Saha!at Pandu Puteri
&arisan Pilih ' saha#a
Melayan etamu
Pengka#i 9alan
'
*
LAMBAN@ SENI LUKIS DAN KERJA TAN@AN !9i(i% LIMA
sa%a-a#
1 Pelukis 3 Pen#ahit
% 0hli Pertukangan 4 Penyulam
' Penggu!ah (unga 5 Pereka 0lat Permainan
* 0hli Mengait 6 9uruCoto
,
0hli Mem!uat
Sim-ulan
PERMIT PERK,EMA,AN KUMPULAN
58
, ,
1
3
Penulis 1
3
Pereka 0lat Permainan
1
4
Penyanyi 1
4
ukang $ayu
1
5
Persatuan Sedunia
1
6
Se#arah em-atan
%
8
Selalu Sedia
%
1
Setiausaha
%
%
&arisan
KUMPULAN 2 KUMPULAN D2
KEMAJUAN @ERAK BADAN PERK,IDMATAN
1 0hli 1imnastik 1 0hli 0lam Sekitar
% 0nak $a-al Laut % 0hli (om!a
' 0tlit ' $esedaran Penggunaan 0ir
* Ba(kwoodsman * Pelayan etamu
, >iker , Pemeliharaan
3 $e+ergasan 3 Pem!antu $e+emasan
4 $esihatan 4 Pen+egah $emalangan
5 Olahragawati 5 Pengguna
6 Pekhemah 6 Pengka#i 9alan
1
8
Penari 1
8
Pen#aga $anak-kanak
1
1
Penari radisional 1
1
Pen#aga Pesakit
1
%
Pen+inta 0lam 1
%
Penyelamat
1
'
Pengem!ara 1
'
Pertolongan Cemas
1
*
Penunggang (asikal 1
*
Saha!at "aiwan
1
,
Penunggang $uda 1
,
Saha!at Pandu Puteri
1
3
Penyelamat $elemasan 1
3
Saha!at Orang (uta
1
4
Perenang 1
4
Saha!at Orang Pekak
1
5
Perintis
1
6
>am!ler
Senarai Ru-u)an2
@(uku Panduan Pra Persetiaan Pandu PuteriA, Persatuan Pandu Puteri
Malaysia Cawangan )egeri Sem!ilan.
59
@Skim Len+ana $e+eka-an Pandu Puteri >ema#a Dan Pandu Puteri >en#erA,
Persatuan Pandu Puteri Malaysia, +etakan -ertama %818.
Ounas PuteriO, Persatuan Pandu Puteri Malaysia, ter!itan 7dusystem Sdn.
(hd., ter!itan kelima 166', muka surat *6.
$ursus Pemim-in dan $etua Pek ; Pasukan ; Unit Daerah 9( %88'
Isyarat angan, JM9%884.
htt-.;;www.-andu-uteri.org.my;
htt-.;;ms.wiki-edia.org;wiki;IdentitiP9ohor
htt-.;;+ikguani.!logs-ot.+om ;%886;85;
tema-negaraku-malaysia.html
60