Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KOTA TINGGI (SABK)

JALAN ANGGOR, TAMAN KOTA JAYA, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR


BORANG SKT 2014
BIDANG

Bil
1.

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Ringkasan Aktiviti /
Projek
(Senarai Aktiviti /
Projek)
Penolong Guru
Tingkatan
3 Abqori

KPI
Pelaksanaan

Kuantiti

Kualiti

Jangka Masa

1.Membantu guru
Tingkatan sebelum
sesi persekolahan
bermula.
2. Membantu ambil
kedatangan harian
pelajar dan catatkan
dalam buku rekod
kehadiran sekiranya
guru tingkatan tidak
hadir.
3. Membantu
membentuk
organisasi kelas yang
terdiri daripada Ketua
Tingkatan. Penolong
Ketua Tingkatan,
Bendahari, AJK
kebersihan dan AJK
Keceriaan,
memastikan AJK
kebersihan
mengagihkan pelajar
untuk membersihkan
papan hitam,

Sebuah buku
rekod kehadiran
pelajar.

37 orang
pelajar

Sepanjang
2014

30 orang pelajar
beri kerjasama.

37 orang
pelajar

Sepanjang
2014

Pencapaia
n Sebenar

Ulasan

menyapu lantai,
mengelap tingkap,
menyusun kerusi
meja dan membuang
sampah.

Memastikan AJK
Keceriaan sentiasa
mengemaskini papan
kenyataan dan papan
maklumat dari masa
kesemasa,
menyediakan langsir
dan bunga untuk
kelas.
4. Membantu
menyelenggara
perkara-perkara yang
berikut ada di dalam
kelas:
Jadual waktu
Jadual Tugas
Perabot kelas seperti
kerusi meja pelajar
dan meja guru dan
papan hitam
diiventorikan
Moto Kelas.
Alatan kebersihan
seperti penyapu dan
pengaut sampah.
5. Membantu
menentukan kawal
elektrik, kipas angin
dan lampu dalam
keadaan baik dan

3 keping borang
beserta salinan
Borang semakan
inventori telah
diisi dan dihantar
kepada pihak
yang berkenaan.

Diisi 2 kali
setahun

Sepanjang
2014

selamat digunakan.
6. Melaporkan
perabot dan
peralatan elektrik
yang rosak kepada
guru-guru penyelaras
kursus
yang berkenaan.

Menyediakan
satu tabung bagi
kegunaan
pelajar.

Tabungan di
gunakan
untuk
menceriakan
kelas.

Kutipan 4
kali setahun
sebanyak RM
2 untuk
sekali
kutipan

7. Membimbing
organisasi kelas yang
dilantik menjalankan
tugas.
8. Mengadakan
tabung kelas dengan
jumlahnya terpulang
kepada budi bicara
pelajar.Tabung ini
adalah bagi tujuan
yang berkaitan
keceriaan kelas dan
kebajikan pelajar.

Tandatangan PYD

Tandatangan Pegawai Penilai

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KOTA TINGGI (SABK)


JALAN ANGGOR, TAMAN KOTA JAYA, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR
BORANG SKT 2014
BIDANG

Bil
1.

KURIKULUM

Ringkasan Aktiviti /
Projek
(Senarai Aktiviti /
Projek)
Guru Matapelajaran
Matematik Tingkatan 1
Matematik Tingkatan 3
Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan Tingkatan 2

KPI
Pelaksanaan

Menyediakan
Rancangan
Pelajaran
Tahunan / Harian
bagi
matapelajaran: MATEMATIK
PJK

Melaksanakan
tugas mengajar
Tingkatan 1 dan 3
bagi

Kuantiti

1.RPT
sekali setahun
2.RPH Setiap hari

Kualiti
1.Dirancang
mengikut HSP dan
SP Matematik

Jangka Masa
Januari 2014

2. Fail peribadi
dan Buku Rekod
mengajar lengkap
dengan Rancangan
Pelajaran Tahunan
setiap tingkatan
yang diajar.
3. Buku Rekod
mengajar lengkap
dengan rancangan
pelajaran harian
sebelum proses

Sepanjang
2014

Pencapaian
Sebenar

Ulasan

matapelajaran
Matematik dan
Pendidikan
Jasmani dan
Kesihatan
Tingatan 2

P&P berjalan.
4. Buku Rekod
mengajar yang
lengkap dengan
rancangan
pelajaran harian
sepanjang minggu
lengkap dan
diserahkan untuk
ditandatangani
oleh pentadbir
pada akhir minggu
persekolahan.

Pentaksir
Berasaskan Sekolah
(PBS) Bagi
Matapelajaran
Matematik

2.

Memastikan pelajar
melaksanakan PBS
& menepati
spesifikasi yang
dikehendaki oleh
Lembaga
Peperiksaan
Malaysia.
Memastikan &
memantau
pemarkahan
terhadap pelajar
dilakukan dengan
betul & tepat.

Dilaksanakan pada
pelajar Tingkatan 1
dan pelajar Tingkatan
3
Mengikut spesifikasi
dan kriteria Lembaga
peperiksaan Malaysia

Pelajar tingkatan
yang diajar
1 Abqari
1 Fathonah
3 Siddiq
3 Abqori
3 Fhotanah

Dilaksanakan pada
tingkatan 1
Mengikut spesifikasi
dan kriteria Lembaga

Pelajar tingkatan
yang diajar
2 Amanah

Pendokumentasian
pelajar lengkap,
terkini dan
memenuhi kriteria
yang telah
ditetapkan oleh
Lembaga
Peperiksaan
Malaysia

Bermula
Januari
hingga
Oktober 2014

Pendokumentasian
pelajar lengkap,
terkini dan
memenuhi kriteria
yang telah

Bermulan
Januari
hingga
Oktober 2014

3.
Pentaksir
Berasaskan Sekolah
(PBS) Bagi
Matapelajaran
Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan
Memastikan pelajar

melaksanakan PBS
& menepati
spesifikasi yang
dikehendaki oleh
Lembaga
Peperiksaan
Malaysia.
Memastikan &
memantau
pemarkahan
terhadap pelajar
dilakukan dengan
betul & tepat.

4.

peperiksaan Malaysia

Memeriksa buku nota


dan buku latihan

- Setiap masa p&p


dijalankan

Menyediakan kertas
ujian dan peperiksaan
peringkat dalaman

-Menggubal dan
menyediakan soalansoalan ujian dan
peperiksaan serta
memeriksa kertas
jawapan

ditetapkan oleh
Lembaga
Peperiksaan
Malaysia

Semua topik harus


dihabiskan dalam
waktu yang telah
ditetapkan

Buku nota dan


buku latihan perlu
kemas dan teratus
Pemantauan
pengetua dan
ketua bidang

Semua kertas
ujian / peperiksaan
telah siap
disediakan
sekurang
kurangnya 1
minggu sebelum
tarikh ujian dan
peperiksaan.

Sebelum
diedarkan/ di
fotostat perlu
dapatkan
pengesahan dari
ketua panitia dan
ketua bidang

Sekurangkurangnya 3x
setahun
mengikut
arahan pihak
pentadbir

Ujian Selaras 1
Ujian Selaras 2
Peperiksaan

4kali setahun

Pertengahan Tahun
Peperiksaan Akhir
Tahun
Tandatangan PYD

Tandatangan Pegawai Penilai

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KOTA TINGGI (SABK)


JALAN ANGGOR, TAMAN KOTA JAYA, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR
BORANG SKT 2014
BIDANG
Bil
1.

HAL EHWAL MURID

Ringkasan Aktiviti /
Projek
(Senarai Aktiviti / Projek)
Warden Aspuri SMAKT

KPI
Pelaksanaan

Kuantiti

Menguatkuasakan/
mempastikan
peraturan
asrama
dipatuhi
dan
mengambil tindakan
ke
atas
hal-hal
berkaitan
disiplin
berdasarkan prosedur
yang ditetapkan.
Menyelia/memantau

Kualiti
Mesyuarat
dihadiri oleh
semua AJK
(main peranan
dan komited)

1. Membuat

Jangka Masa

Pencapaian
Sebenar

Ulasan

aktiviti-aktiviti harian
dan
berkala;
contohnya:
Kelas
persediaan
Waktu Solat
Waktu makan
Kelas
fardhu
ain/kelas
agama
Aktiviti gotongroyong
Pertandingan
antara
dormitori
Majlis
Makan
Beradab
Aktiviti Sukan
dan
Kokurikulum
Mengadakan
pemeriksaan
roll-call .

pemantauan buku
laporan setiap AJK
asrama sebulan
sekali

Sepanjang
tahun

dan

Menguruskan
kebenaran
keluar/masuk murid
asrama.
Mengadakan
perjumpaan
mingguan
dengan
AJK asrama
2.

AJK Unit 3 K
( Kesihatan)

Menguruskan 3 K
mencapai standard
kualiti yang ditetapkan
Pendokumentasian

Ceramah kesihatan
Membantu
menguruskan unit
kesihatan sekolah

Mesyuarat
dihadiri oleh
semua AJK
(main peranan
dan komited)

Sepanjang
tahun

yang lengkap
2 x setahun
Mesyuarat AJK

Tandatangan PYD
Penilai

Tandatangan Pegawai

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KOTA TINGGI (SABK)


JALAN ANGGOR, TAMAN KOTA JAYA, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR
BORANG SKT 2014
BIDANG

Bil

KO KURIKULUM

Ringkasan Aktiviti /
Projek
(Senarai Aktiviti /
Projek)

KPI
Pelaksanaan

Kuantiti

Kualiti

Jangka Masa

1
Guru Penasihat
Persatuan Puteri

Memantau proses

Menyediakan

Seperti yang

Pencapaian
Sebenar

Ulasan

Islam

perjalanan
Mesyuarat Agung
Unit Badan
Beruniform
Memantau dan
memastikan
perjumpaan ahli
berjalan mengikut
aktiviti yang telah
dirancang

Mengadakan
mesyuarat
Agung dan
pembentukan AJK
Merancang dan
membincangkan
aktiviti sepanjang
2014.
Menjalankan latihan
mengikut jadual

jadual latihan,
takwim dan nota
untuk guru dan
murid

telah
ditetapkan
dalam takwim
ko kurikulum
sekolah

Mengenalpasti
peserta bagi
setiap acara yang
dipertandingkan

Mendaftarkan
pelajar dan guru di
peringkat daerah
dan negeri
Memungut yuran
untuk
menggerakkan
persatuan

Guru Penasihat
Kelab Media

Memantau proses
perjalanan
Mesyuarat Agung
Kelab Media
Memantau dan
memastikan
perjumpaan ahli
berjalan mengikut
aktiviti yang telah
dirancang
Mengurus AJK
untuk merancang
aktiviti Kelab

Mengadakan
mesyuarat
Agung dan
pembentukan AJK
Merancang dan
membincangkan
aktiviti sepanjang
2014.

Menjalankan latihan
mengikut jadual

Memungut yuran
untuk

Menyediakan
abm, takwim dan
nota
untuk guru dan
murid

Membeli perisian
yang diperlukan
bagi kegunaan
kegunaan Kelab
Media

Seperti yang
telah
ditetapkan
dalam takwim
ko kurikulum
sekolah

menggerakkan
persatuan

Guru penasihat
rumah Biru

Telah dilaksanakan
dengan jayanya

Mengadakan
mesyuarat
Agung dan
pembentukan AJK
rumah Kuning
Memungut yuran
untuk kos makanan
pada Hari Sukan

3.
Semua kuantiti telah
dilaksanakan dan
kehadiran di catat
dalam buku
pendaftaran
kehadiran

Menyediakan
jadual latihan
guru bertugas
Majlis sukan
telah berjalan
dengan
11ancer

Seperti yang
telah
ditetapkan
dalam takwim
ko kurikulum
sekolah

Pasukan
rumah Biru
mendapat
tempat
keempat dan
atlit-atlit telah
di berikan
penghargaan
dan diadakan
jamuan

Tandatangan PYD
Penilai

Tandatangan Pegawai

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KOTA TINGGI (SABK)

JALAN ANGGOR, TAMAN KOTA JAYA, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR


BORANG SKT 2014
BIDANG
Bil

1.

TUGAS-TUGAS KHAS [LUAR DARI TUGAS RASMI]

Ringkasan Aktiviti /
Projek
(Senarai Aktiviti / Projek)

KPI
Pelaksanaan

Sukarelawan Aman
Palestin Sdn. Bhd

Membantu untuk
mendapatkan dana kepada
Aman Palestin

Persatuan Belia Islam


Nasional (PEMBINA)

Memastikan program
dijalankan mengikut tarikh
dan waktu yang ditetapkan

Kuantiti

Menjalankan
latihan mengikut
jadual

Merancang dan
membincangkan
aktiviti
sepanjang 2014.

Kualiti

Jangka Masa

Bendahari
membantu
memberi
penerangan
semasa

3 kali setahun

Merancang
aktiviti
kerohanian

Pencapaian
Sebenar

Ulasan

Sepanjang
tahun

Mendaftarkan
pelajar dan guru
di peringkat
daerah dan
negeri

2.

i- Guru Johor
3.

Menjadi Ahli Jawatan Kuasa


bahagian media untuk
menghasilkan poster,templat
atau brocher program

Tandatangan PYD

Sepanjang
tahun

Tandatangan Pegawai Penilai

LATIHAN

(i) Senaraikan program latihan (seminar, kursus, bengkel dan lain-lain) yang dihadiri dalam tahun yang dinilai.

Nama Latihan

Tarikh/ Tempoh

Tempat

23-24 Jun 2014

Pusat Kegiatan Guru Bandar Mas

(Nyatakan sijil jika ada)


Bengkel Pembinaan Laman
Pembelajaran Matematik Sekolah
Menengah
Bengkel Matematik Pentaksiran
Tingkatan 3 Sekolah-Sekolah Menengah
Daerah Kota Tinggi
Kursus Amalan Pengajaran Abad ke-21:
Siri 1 Program Acclelerated Leadership
Development (ALD) Di Bawah
KPM,IAB DAN HAY GROUP Bagi
Subjek Matematik Tahun 2014
Bengkel Penandaan Pentaksiran
Tingkatan 3 Matematik

LAMPIRAN

8:00 pg-5:00 ptg


26 Jun 2014

Dewan SMK Tun Habab

8:00 pg 3:30 ptg


07-09 Oktober 2014

Dewan Akademik Kemahiran dan


Latihan Insan (AKLI) Kota Tinggi.
Johor

10-11 Julai 2014

Pusat Kegiatan Guru Bandar Mas

8:00 pg-5:00 ptg

(ii) Senaraikan latihan yang diperlukan


Nama/Bidang Latihan

Sebab Diperlukan

Latihan Perkembangan STAFF

Memberikan informasi dan input yang berguna


kepada semua guru bagi memastikan guru
berdaya saing dan inovatif.

Latihan Kursus Kemahiran Pedagogi


Matematik

Kekurangan pengalaman bagi guru Matematik


di dalam teknik pengajaran dan pembelajaran
yang lebih berkesan.

Program- program di bawah sasaran tugas utama telah dapat di jalankan mengikut jadual.
a)
b)
c)
d)
e)

Membantu Pengurusan Kurikulum


Membantu Pengurusan Pentadbiran
Membantu Pengurusan Kokurikulum
Membantu Pengurusan Sahsiah
Perhubungan

60 %
20 %
10 %
5%
5%

Secara keseluruhannya, program di atas telah dapat di sempurnakan dengan lancar dan berkesan.

Tanda tangan PYD : ___________________

Tarikh : ____________

SEKOLAH MENENGAH AGAMA KOTA TINGGI


JALAN ANGGUR, TAMAN KOTA JAYA
81900, KOTA TINGGI JOHOR.

SASARAN KERJA TAHUNAN


TAHUN 2014

NAMA GURU :
KAMARIAH BINTI SAHALIHUDIN
NO. KAD PENGENALAN :
870307-04-5190