Anda di halaman 1dari 11

StandarN

ll

sNf 14-0173-2002

i o n a l l ndonesra

Kertastisu muka
(RevisiSNI 14-0173-1987)

Nasional
BadanStandardisasi

Daftarisi

Daftarisi ..

Prakata

ii

Pendahuluan

iii

1 Ruang

2 Acuan

3 lstilahdandefinisi

4 Syaratmutu

5 Pengambilan
contoh

6 Carauji ..

pelabelan
7 Penandaan,
danpenandaan

Prakata

Standar NasionalIndonesiaKertas tisu muka merupakanrevisi dari


SNf14-0173-1987,
disusun
untukmengantisipasi
.
1. Penggunaan
bahanbakudenganmenggunakan
kertasbekas.
2. Perubahan
warnadancorakkertastisumukadankemasannya.
Standarini telahdirumuskan
olehBalaiBesarLitbangIndustri
SelulosaBandung
dengan koordinasi Pusat Standardisasidan Akreditasi, Departemen
Perindustrian
dan Perdaganganmelaluirapat teknis, pra konsensusserta
terakhir dirumuskan dalam Rapat Konsensus Nasional pada tanggal
14 Nopember
2001di Departemen
Perindustrian
dan Perdagangan.
Hadirdalamrapattersebutwakildariprodusen,
penelitisertainstansi
konsumen,
yangterkait.

r-:

P e n d a h uula n

salahsatujenis kertasyangtergolongke dalam


Kertastisu mukamerupakan
kertasindustriyang banyakdigunakanuntuk keperluanpenyerapkeringat.
pertamakali menjadiStandarIndustri
kertastisu mukaditetapkan
Spesifikasi
pada tahun 1987
dengannomorSll 1411-85 pada tahun 1985. Selanjutnya
SII tersebutdiangkat menjadiStandar NasionalIndonesiadengan nornor
sampaisaat
SNI 14-017A1987,Kertastisumukadan masihtetapdiberlakukan
ini. Sejak ditetapkansebagaiSll, standarini belum pernah ditinjau ulang.
pergeseran
bahan baku kertas
dalampenggunaan
Mengingatkecenderungan
pulpasli,sedangkan
saat ini lebih
tisumukayangpadaawalnyamenggunakan
kertasbekas,makaterjadipulapergeseranpada sifatcenderungmenggunakan
puladenganhal-hallain,seperti
Demikian
sifatkertastisumukayangdihasilkan.
perubahandalamhal warnadan corakkertastisu mukaserta kemasanyang
ini, makadianggap
dijumpaidi pasaran.Denganadanyaperubahan-perubahan
perfuuntukmeninjau
Indonesia
14-0173-1987,
Kertas
kembaliStandarNasional
padadatadan informasiyang
ulangdidasarkan
tisumukatersebut.Peninjauan
diperolehdari produsendan konsumenkertastisu muka,pengamatanproduk
kertastisu mukayang beredardi pasaran,dan pengujiansamplekertas tisu
Kerfasfisu muka
muka.Dari data tersebutdisusunrevisiSNI 14-0173-1987,
yangpadadasarnyahampirsamadenganSNI yanglamahanyasaja terdapat
yangdipersyaratkan.
padabeberapa
perubahan
sertaparameter
nilaispesifikasi

sNl 14-0173-2042

Keftastisu muka
(RevisiSN| 14-0173-1987)

Ruang lingkup

Standarini meliputiruanglingkup,acuan,istilahdan definisi,syaratmutu, pengambilan


contoh,carauji, sertapenandaan,pelabelandan pengemasankertastisu muka.

Acuan

SNI 14-0173-1987.Kertastisumuka
PHfLSA XVI-S,Facialfissuepaper.

lstilah dan definisi

3.1
kertastisu muka
jenis kertas tisu yang digunakansebagaipembersihkulit khususnyauntuk pembersih
kulitmuka
Catatan: Kertas tisu muka merupakanistilah pengganti untuk jenis kertas Facial
Iissueyanglazimterdapat
di pasaranIndonesia.
3.2
gramatu(
massa lembarankertas dalam gram dibagi dengan satuan luas kertas dalam meter
persegi,diukurpadakondisistandar
3.3
ketahanantarik
daya tahan maksimumjalur pulp, kertas,atau kartonterhadapgaya tarik yang bekerja
pada keduaujungjalurtersebutsampaiputusdinyatakandalamsatuangaya per satuan
lebarjalur uji, diukurpadakondisistandar

I dari 7

sNl 1 4-0173-2002

3.4
t a r i kb a s a h
ketahanan
daya tahan maksimumjalur kertasyang telah dibasahiair, terhadapgaya tarik yang
bekerjapada kedua ujungjalur tersebutsampaiputus dinyatakandalam satuangaya
per satuanlebarjaluruji,diukurpada kondisistandar
3.5
ketahanansobek
gaya dalam gram gaya (gf) atau miliNewton(mN) yang diperlukanuntuk menyobek
kertasyangtelahmengalamipenyobekanawal,diukurpada kondisistandar
3.6
pH
konsentrasiion hidrogendalam larutanekstrakkertas,diukur pada kondisi standar
3.7
kadarabu
perbandinganberat sisa pembakarankertas pada suhu 925oCt 25oC, dengan berat
contohkering,dinyatakandalam persen,diukurpada kondisistandar
3.8
daya serap air (Klemml
ketinggianperesapanair pada lembarankertassetelahlembarandicelupkandalam air
selama60 detik,dinyatakandalammilliliter,diukurpada kondisistandar

3.9
(d/Oo)
derajatputih(Brlghtness)
faktor pantulintrinsikyang diukur pada panjanggelombang457 nm dengan
0o,diukurpadakondisistandar
pencahayaan
baurdansudutpengamatan

Syaratmutu

4.1 Keadaanlembaran
4.1.1 Kisut(Crepe)
danlembut
4.1.2 Bersih,
tidakberdebu
2dcl.i7

sNl 14-0173-2002

4.1.3 Berwarnaputihdenganatautanpadiberimotifcetak,denganatau pewangi.

4.2 Syarat mutu


Tabel1 Syaratmutu Kertastisu muka

Jenis uji

No.

Satuan

Persyaratan

Pulp kimia putih dapat


dicampur dengan pulp
mekanis putih dan atau
kertasbekas tisu muka pra
pakai

1.

pulp
Komposisi

Gramatur

g/m'

12,5- 18

AM
Ketahanantarik(1-lapis),

kNlm

m i n .0 , 11

Ketahanantarikbasah(!lapi_s),AM

N/m

m i n .1 0

Ketahanansobek,AM

gr

m i n .6 , 4

pH

Kadarabu

Daya serap air (Klemm)

Derajatputih (Brightness)(d/Oo)

6 , 4- 7 , 5
o/o

maks.2

mm

m i n .1 0

a/o

min.88

Pengambilan contoh

Contoh kertas yang akan diuji diambil sesuai dengan SNI 14-1764-1990, Cara
pengambilancontoh kertasdan kafton.

Cara uji
6.1 Komposisipulp
DilakukansesuaidenganSNI 14-U41-1989,Caraanalisisserafpulp, kertasdan karton.

3 dari7

sNf 1 4-0173-2A02

6.2 Gramatur
DilakukansesuaidenganSNI 14-0439-1989,
Carauji gramaturkertasdan karton.

6.3 Ketahanantarik
Dilakukansesuaidengan SNI 144737-1998,Cara uji ketahanantarik lembaranpulp,
kertas,dan karton (MetodeElongasitetap).
6.4 Ketahanantarik basah
DilakukansesuaidenganSNI 14-1306-1989,Can uji ketahanantarik basah awal putp
dan kertas,sefe/ah contoh direndamdalam air selama30 detik.

6.5 Ketahanansobek
DifakukansesuaidenganSNI 14-0436-1989,Can uji ketahanansobek kertas.

6.6 pH
DilakukansesuaidenganSNI 1 44735-1998, Cara uji pH permukaan kertas.

6.7 Kadarabu
Difakukan
sesuaidenganSNI 14-0442-1989,
Carc uji kadar abu kertas.

6.8 Daya serap air (Klemml


6.8.1 Siapkanjaluruji denganlebar15 mm dan panjangminimal100 mm denganarah
panjangsesuaidenganarah mesin.
6.8.2 Gantungkan
lajuruji padaposisitegaklurusdenganpermukaanair dalamwadah
dimanasalahsatuujungnyatercelupsedalam10 mm dan biarkanselama60 detik sejak
jalur dicelupkandalamair.
6.8.3 Amatidan catattinggiperesapanair padajalur uji dalam millimeter.
6.8.4 Lakukanpengamatanpada minimumsepuluhjalur uji.
padakondisiruangsesuaidenganSNI 14-0402-1ggg,
Catatan: Pengujian
dilakukan
ruargdan pengkondisian
lembannpulp, kertasdan kartonuntuk pengujian.
4 dari 7

sNl 14-0173-2A02

5.9 Derajatputih (Brightness)(d/O")


Can uji denjat putih (d/Oo)lembaranpulp,
DilakukansesuaidenganSNI 14-4733-1998,
kerfas,dan karton.

P e n a n d a a n ,p e l a b e l a n d a n p e n g e m a s a n

7.1 Penandaan
Untuk produk berbentukgulungan,pada sisi gulunganharus diberi tanda sebagai
berikut:
a. Tandayang menyatakanarah gulungan,
b. Tandaterdapatnyapenyambunganlembaran,
c. Tandalain yang diperlukan.
7,2 Pelabelan
Padasetiapkemasankertastisu muka diberikanpenandaansebagaiberikut :
7.2.1 Bentukgulungan
a. Pabrikpembuatdan atau nama dagangnya,
b. Kata-kata"Kertastisu muka" atau "Facialfissue",
c. Ukurandenganurutannotasilebar(mm) dan diameter(mm),
d. Gramatur,
e. Beratkotoratau beratbersihgulungan,
f. Padasisigulungandiberitandapanahyang menyatakanarah gulungan.
7.L2 Bentuk lembaran
a. Pabrikpembuatdan atau nama dagangnya,
b. Kata-kata"Kertastisu muka" atau "Facialf,ssue"
c. Jumlahlapisan(ply\pada setiaplembar,

d. Ukurandenganurutannotasilebar(mm)x panjang(mm),
t. Jumlahlembaran
dalamsetiapkemasanterkecil,
t. Kodeproduksi,
g. Nomorregistrasi.

5 dari 7

sNt 14-0173-20A2

7.3 Pengemasan
7 . 3 . 1 B e n t u kg u l u n g a n
7.3.1.1 Kertastisu muka berbentukgulungan(rol) dikemasdan

dibungkusrapi

sedemikianrupa dengan kertas pembungkusyang baik agar kertastidak mengalami


kerusakan.
7.3.1.2 Jumlah sambungan yang diperkenankandalam setiap gulungan adalah
sebagaiberikut:

700mm
a. Ukurandiameter
700mm- 1100mm
diameter
b. Ukuran
> 1100mm
diameter
c. Ukuran

: tidakbolehadasambungan
1 sambungan
: maksimal
2 sambungan
: maksimal

ditempelerat,kuatdan rapi
denganpitaberperekat,
dilakukan
7.3,1.3 Penyambungan
padakeduapermukaan
sambungan.
Lebarpita berperekatyang digunakanminimal
50mm.
denganpenahan,maksimal2O mm dari sisi
7.3.1.4 Keduatepi gulungandilingkari
gulungan.
7.3.1.5 Sumbu(ko{ dibuatdari bahan yang baik dan kedua ujung sumbu diberi
penguat
rusaknya
sumbuselamadalampenanganan
untukmencegah
gulungan
:
7.3.1.6 Ukuran
mm
DiamEter,

:700-1100

dalamsumbu,mm : ( 7 6 * 1 ) m m
Diameter
Lebar gulungan, ffiffi

sesuaipesanan
: ditentukan

7.3,2 Bentuklembaran
7,3.2,1 Kertastisu mukabentuklembarandikemasdalam bentuklembaran1-lapis
kerusakan.
(1-ply)atau2.lapis(2-ply\sedemikian
rupaagarkertastidakmengalami

6 dari ?

sNl 14-0173-2002

7.3.2.2 Caramelipatlembaran
a. Lembarandalamkemasankotak kartonatau kotak plastik.
Lembarandilipatsearahdengansilangmesindan disusundalamkotaksedemikianrupa
sehinggasalingberkaitan(interfold)denganlipatanlembaranyang beradadi bawahnya.
Jumlah lembarandalam setiap kotak berkisar60

280 lembar. Sejumlah kotak

selanjutnya
dikemaskembalike dalamkotakbesar.
b. Lembarandalamkemasankantong plastik
Lembarandilipat sedemikianrupa sehingga sisi lipatan yang lebih panjang searah
dengan arah mesin dan dikemas dalam kantongplastik (pocket).Setiap kantong berisi
6, 8, 10 atau 20 lembar.Setiap 2.4, 6, I, atau 10 kantongdikemasmenggunakan
kantong plastik besar, dan sejumlah kantong besar dikemas kembali ke dalam kotak
besar.
7,3.2.3 Ukuran lembaran
Ukurankertastisu muka siap pakai disesuaikandenganpesanan.

7 da,ri7