Anda di halaman 1dari 6

Forum soalan 1

Jelaskan bagaimana anda menentukan kecerunan (gradient) kaedah biasa dan


kaedah kalkulus. Huraikan berserta bukti dan contoh dalam aplikasi matematik
dalamkegunaan seharian..
Gradient dikenali juga dengan kecerunan garis lurus iaitu nisbah jarak
mencancang kepada jarak mengufuk di antara 2 titik pada garis lurus tersebut.
Gradient suatu garis biasanya diwakili dengan huruf kecil m.
Menentukan gradient dengan kaedah biasa.
Mencari gradient menggunakan persamaan garis lurus iaitu

y=mx +c
Di mana ; m

kecerunan , c pintasan y

Contoh :
Jika diberi persamaan garis lurus dalam bentuk

ax +by=c , tukarkan ke bentuk

asas untuk mengetahui nilai m dan c.


Diberi;

3 x2 y=6
2 y=3 x6

y=

3x 6

x 2

y=

3x
3
2

3
m= c=3
2

Jarak
mencancang
(vertical)

A
Jarak
jarak mencancang
mengufuk
m=
Kecerunan garis AB =
jarak mengufuk
Formula untuk kecerunan garis lurus dalam sistem koordinat cartesan

m=

y y
x2x

Contoh:

(3 ,
8)

(- 4 , 2)

m=

y 2 y
2
x x

8(2)
3(4)

10
7

Menentukan gradient dengan kaedah kalkulus.


Pembezaan dari Prinsip Pertama
Kecerunan Garis Lengkung
Untuk suatu graf garis lurus, kecerunannya adalah tetap iaitu sama pada sebarang
titik di atas garis. Kecerunan untuk suatu graf lengkung adalah berubah-ubah pada
titik-titik yang berlainan. Katakan kita hendak mencari kecerunan untuk garis
lengkung y = x2 (lihat rajah dibawah)

Ambil satu titik A ( 1 , 1 ). Lukiskan garis AB yang memotong garis lengkung di titik
B. Lukiskan Ac selari dengan paksi-x, BC selari dengan paksi-y. Katakan panjang AC
ialah dx dan CB ialah dy.
Kecerunan untuk garis AB = tan

y
= x

BAC

Untuk fungsi y = x, apabila x bertambah sebanyak


sebanyak

dan y bertambah

y , kita perolehi.

y +y=( x +x )

x + 2 xx+(x)
y=x +2 xx+ ( x )2 y

x + 2 xx+ ( x )2x 2 (diketahui y =x 2)


2 xx+(x)

x,

y
=2 x + x
x

Dari sini kita akan dapatkan nilai

x
y

untuk sebarang nilai

pada sebarang

titik di atas garis lengkung di mana nilai x diketahui. Jika x = 1, (titik A) kita akan
dapati keputusan berikut :

y
=2 x+ x
x

0.3

2 + 0.3 = 2.3

0.2

2 + 0.2 = 2.2

0.1

2 + 0.1 = 2.2

0.01

2 + 0.01 = 2.01

0.001

2 + 0.001 = 2.001

0.0001

2 + 0.0001 = 2.0001

Keputusan di atas, menunjukkan nilai kecerunan untuk AB apabila d x menuju ke


kosong, dan B bergerak menuju A. Adalah jelas bahawa kecerunan AB menuju ke
nilai 2 apabila d x menuju ke 0 iaitu

Kecerunan bagi suatu titik ( titik A untuk contoh di atas ) disebut kecerunan garis
tangen pada titik tersebut. Jadi untuk contoh di atas, kecerunan untuk tangen pada
lengkung y = x di titik A( 1 , 1 ) ialah 2
Kaedah untuk mencari kecerunan bagi lengkung y = x di titik A(1,1) boleh
digunakan untuk mencari kecerunan pada sebarang titik. Katakan kita hendak
mencari kecerunan untuk sebarang titik (x,y) pada lengkung y = x ( lihat rajah
dibawah )

Oleh kerana B

x+ x , y + y

y + y=(x+ x)

) terletak di atas lengkung

y=x

x + 2 x x +( x)
y =2 x x +( x)

x,

y
=2 x + x
x
Ambilkan had

lim

x 0

y
=2 x
x

x 0