Anda di halaman 1dari 3

Macam-MacamLigamen (Ligamentum) yang BerkaitandenganKehamilan

1.
LigamentumpadaOvarium (IndungTelur)
Indungtelurmerupakansumber hormonal perempuan yang palingutama,
Indungtelurmengeluarkantelur (ovum)
setiapbulansilihbergantikanandankiri.Wanitaumumnyamempunyai 2
indungtelurkanandankiri.Ovariumatauindungtelurterletakantararahimdandindingpanggul.
a)
ligamentumovariiproprium
Letak : dariovariummenujukebagianbelakang Fundus uteri.
Fungsi :tempatbergantungnyaovariumke rahim (uterus).
b)
ligamentuminfundibulo-pelvikum (ligamenSuspensoriumovarii)
Letak : dariovariumsampaikedindingpanggul.
Fungsi :tempatbergantungnyaovariumkedindingpanggul.
Di dalamligameniniterdapaturat-uratsyarafkelenjarlimfasertaarteriadan vena
ovarikauntukdarah yang memberikankeovariumdan uterus.

a)
b)
c)
d)

Ligamentumpada Tuba Fallopi


Tuba fallopi merupakansaluranmemanjangsetelah infundibulum yang
bertugassebagaitempatfertilisasidanjalanbagisel ovum menuju uterus
denganbantuansiliapadadindingnya.Tuba
Fallopiiberasaldariujungligamentumlatumberjalankearah lateral, denganpanjangsekitar 12 cm.
Bagian-bagian tuba fallopiadalah:
parsinterstitialis =bagian yang terdapat di dekatdinding uterus
parsismika
=bagian medial tuba yang sempit .
parsampularis
=bagian tuba tempatbertemunya ovum dansperma
(pembuahan/konsepsi) tempatnyaagaklebar.
parsinfundibulo =bagian tuba yang dekatdenganovariumdanterdapat fimbriae.

Ligamen yang adapada tuba fallopiadalah:


LigamentumLatumsinistra&dextra
letak : sebelah lateral kanan-kiridaripada uterus yang berupalipatan peritoneum,
meluassampaikedindingpangguldandasarpanggul, sehinggaseolah-olahmenggantungpada tuba
fallopi.
Fungsi :menutupi tuba uterinadan uterus, di
sebelahbelakangligamentumlatumterdapatovarium/indungtelur.
Ligamentumpada Rahim (Uterus)
Rahim terletak di panggulkecildiantararektumdan di
depannyaterletakkandungkemih.Bagianbawahrahimdisanggaolehligamen yang kuat,
sehinggabebasuntuktumbuhdanberkembangsaatkehamilan.Uterus di dalamperutterapungapungtetapiterfiksasiolehjaringan-jaringanikat&ligamentum.
Secarahistologis uterus dibagimenjaditigabagian:
Endometrium, yaitulapisan uterus yang paling dalam yang tiapbulanlepassebagai
darahmenstruasi
Miometrum, yaitulapisantengahlapisaniniterdiridariototpolos

3.1

a.
b.
c.

Perimetrium, merupakanlapisanluar yang terdiridarijaringanikat


Ligamentum-ligamentum yang mengfiksiruterus :
Ligamentumcardinalesinistra&dextra (Mackenrodt)
Letak : di kiridankanandaricervikssetinggistium uteri internumkedindingpanggul.
fungsinya:a. Mencegahsupaya uterus tidakturun
Di dalamnyaterdapatpembuluhdarah yang arteria& vena uterina
Penyebab uterus turun:
Seringmelahirkan
Perempuan yang seringmelahirkanseringdipijat
Orang yang sudahtua

LigamentumSakroUterinumsinistra&dextra
Ligamentuminiberupalipatanperitonialberbentukbulansabitterbentukdaribagian lateral rongga
Douglas setinggirektum
Letak :meluaskebelakangdarikeduasisiservikkearahsakrumsetinggi S2
sampaisepertigabawahrektum.
Fungsi :menahan uterus supayatidakdapatbergerak.
Ligamensakrouterinaselaludalamposisivetikaldanmenarikserviksehingga uterus
dalamposisianteversisertamenggantungservikdan vagina padaletak yang normal
dalampangguluntukmencegahprolaps.
3.3

LigamentumRotundumsinistra&dextra

Letak :Ligameniniberjalandaridaerah Fundus uteri


kedindingpanggul.memanjangdaritiapsisikornu uterus, berjalansampailembar anterior

peritoniumligamentumlatummenuju 3 arahyaitukebawah,
keluarlalukedepanmenujucincinkanalisinguinalismenembusjaringan yang lebihdalampada labium
mayus
FungsiLigameniniadalahsebagaipenggantungpuncak vagina danmemelihara uterus dalamposisi
yang normal
Padaperempuanhamilseringmengalaminyeripadadaerah kaki
bawahdikarenakanligamenrotundumtegang.
Ligamentumpadapanggul
Bagianpanggul yang lunakterdiridariotot-ototdanligamen yang
meliputidindingpanggulsebelahdalamdan yang menutupipanggulsebelahbawah.ligamen-ligamen
yang pentingadalahligamensacroilliaka, ligamensacrospinosumdanligamensacrotuberosum.
Selainpersendian,
tulangpangguldihubungkanolehjaringanikatberupaligamentumsehinggaseluruhnyamerupakandan
membentukjalanlahir yang kuat.
Fascia pelvis adalahsuatugabunganjaringanikat, pembuluhdarah,
danserabutototvolunterdaninvolunter.Fascia pelvis melapisidindingdandasarkavitas pelvis
danmengisidaerahdiantara organ-organ, jadimemberikantambahantopangan (kekuatan)
tetapimasihmemungkinakn organ-organ tersebutdapatbergerakdalambatas-batasfungsi yang

normal. Di daerah-daerahdimana organ-organ memerlukantopangantambahan, maka fascia


tersebutmenebaluntukmembentukligamen pelvis, antara lain:
1.
Ligamentumpubovesicale
Terentangdariserviksvesicaeurinariaekepermukaandalammasing-masingkorpus
pubis.Ligamentuminiikutmembentukligamntumpubocervicale.Ligameniniberfungsiuntukmemper
kuatvesicaurinaria
2.
Ligamentumpuboservicale
Melekatpadapermukaandalammasing-masingkorpus pubis, keduanyaberjalanke posterior
danmelekatpadaserviksvesicaeurinariae, formiksvaginaedanserviks supra
vaginalis.Fungsiligameniniadalahmemperkuatvesicaurinariadan uterus
Ligamentumservicale transversum
Ligameninidisebutjugaligamencardinaleataumackenrodt yang
melekatpadaformiksvaginaedanserviks supra vaginalis.Ligameniniberjalan transversal
melintasidasar pelvis danmenyebarsampaimencapailineaalbavasciae.
Ligameninimerupakaligamen yang paling kuatdiantaraligemen pelvis.
4.
Ligamentumuterosacrale
Ligameninimelekatpadaformiksvaginaedanserviks supra vaginalis.Ligameniniberjalanke
posterior danmelekatpadatepi lateral korpussacralispertama.
5.
Ligamentumteres uteri
Ligameniniberasaldari anterior tepatdibawahcomu uteri dan tuba
fallopii.Ligameninikemudianberjalanmembentukhuruf V lewatdinding abdomen
dancanalisinguinalissebelumberinsersipadakedua labium majus.
6.
ligamentumsacro-iliaca Posterior
Menghubungkanpermukaanbelakangtulangkelangkangketulangusus
7.
ligamentumsacro-iliaca anterior, ligamentumiliolumbalis, ligamentumsacroiliacainterossea
menghubungkanpermukaandepantulangkelangkangketulangusus.
8.

ligamentumsacrospinosum
Menghubungkantulangkelangkangkespinaischiadica, ligameniniterbentangdaribagian
lateral sakrumdankoksigismenujuspinaiskiadika.
9.
ligamentumsacrotuberosum
Menghubungkantulangkelangkangke tuber ossisischiadica,
ligameniniterbentangdaribagian lateral sakrumdankoksigismenujutuberositasiskia.