Anda di halaman 1dari 1

Nomor

Lampiran
Hal

: 226/III.4.AU.208/E/2016
:: Permohonan Bantuan Dana

25 Syaban 1437 H
01 Juni
2016

Yth. Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta


di Yogyakarta
Assalamualaikum Wr. Wb.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW,
keluarga, sahabat dan para penegak risalahnya hingga akhir zaman. Amin
Kebijakan peningkatan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar yang inovatif dan
kreatif yang merupakan komitmen nasional yang sudah mulai dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 8
Yogyakarta dengan peningkatan sumberdaya manusia dan peningkatan sarana pra sarana yang
menunjang.
Perkembangan tersebut mengakibatkan harus ditambahnya Ruang Kegiatan Belajar Mengajar
yang mendukung/representatif. Dalam upaya pembangunan ruangan tersebut, sekolah pada
kesempatan ini mengupayakan namun masih memerlukan bantuan dana untuk menyelesaikan
pembangunan tersebut. Maka bersama surat ini melalui Rektor UAD kami bermaksud memohon
bantuan dana/hibah kepada Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta (proposal terlampir).
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini
kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Kepala Sekolah

Purwantini, S.Pd
NIP. 19640702 198703 3 013