Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR PENERIMA BANTUAN BAGI MAHASISWA

DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN STUDY LAPANGAN EKOLOGI

KELAS PENDIDIKAN BIOLOGI INTERNASIONAL, BIOLOGI B DAN BIOLOGI E


JURUSAN PENDIDIKAN BIOLOGI ANGKATAN 2015
TAHUN 2016

Tempat
: Hutan Wanagama, Gunungkidul, Yogyakarta
Hari/ tanggal : Sabtu, 19 November 2016
KELAS PENDIDIKAN INTERNASIONAL 2016
N
O

NAMA MAHASISWA

NIS

Damar Milani

15304241001

Dyah Ayu Sekartaji

15304241002

Zahra Noor Ayuna

15304241003

Dani Rahmawati Hakim

15304241004

Mentari Anggun Cahyani

15304241014

Eppy Subhekti

15304241017

Ahmi Yofaniar Pratiwi

15304241020

Asti Cahyaningtyas

15304241023

Lexi Jalu Aji

15304241026

10

Istiqomah Nuraini

15304241028

11

Rikhandhannissa Puspitasari

15304241032

12

Mira

15304241040

13

Wastri Wahyuni

15304241043

14

Diqna Nur Annisa

15304241045

15

Mala Antika Suri

15304241046

16

Siti Nurkasanah

15304241048

17

Anggi Dwi Lestari

15304241052

18

Hapsari Eka Wijayanti

15304244001

19

Ratna Dyah Hartanti

15304244011

UANG
BAYAR
Rp. 25,000

TANDA TANGAN
1.

Rp. 25,000
Rp. 25,000

2.
3.

Rp. 25,000
Rp. 25,000

4.
5.

Rp. 25,000
Rp. 25,000

6.
7.

Rp. 25,000
Rp. 25,000

8.
9.

Rp. 25,000
Rp. 25,000

10.
11.

Rp. 25,000
Rp. 25,000

12.
13.

Rp. 25,000
Rp. 25,000

14.
15.

Rp. 25,000
Rp. 25,000

16.
17.

Rp. 25,000
Rp. 25,000

18.
19.

20

Afifah Dwi Septiana

15304244012

21

Fahmay Nurdiantika

15304244013

22

Lintang Faradhiba

15304244014

23

Febriana Kusumawati

15304244015

Rp. 25,000

20.

Rp. 25,000

21.

Rp. 25,000

22.

Rp. 25,000

23.

24
25

JUMLAH

Rp. 575,000
Yogyakarta, 28 November 2016

Mengetahui/ Perintah Bayar


Dekan FMIPA UNY

Yang membayarkan
BPP FMIPA UNY

Dr. Hartono
NIP. 19620329 198702 1 002

Marry Handayani, A.Md.


NIP. 19721205 200701 2 001