Anda di halaman 1dari 12

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MELAYU

TAHUN 4 2017
Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

TEMA 1
1.2
KELUARGA SEJAHTERA

Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu1.2.6


abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai


jenis dengan struktur yang betul dan tepat.

Unit 1
Adikku baru lahir

2.2

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada


2.2.1
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan


dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan
yang betul.

3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara 3.2.6
mekanis dengan betul dan kemas.

Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul


dan kemas.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.1


nyanyian secara didik hibur.

Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat


daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul5.1.1


mengikut konteks.
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap 1.3.1
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup


institusi dengan betul mengikut konteks.
Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada


2.2.2
pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada


sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara3.2.7


mekanis dengan betul dan kemas.

Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekani


dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.2
mengikut konteks.
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap 1.3.2
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran


atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks.
Mendengar, memahami dan memberikan respons yang
sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata 1anya
dengan betul.

1-5/1/2017

2
8-12/1/2017

3
15-19/1/2017

TEMA 1
1.3
KELUARGA SEJAHTERA
Unit 2
Menjamu Keluarga dan2.2
Rakan

4
22-26/1/2017

TEMA 1
1.3
KELUARGA SEJAHTERA
Unit 3
Keluarga yang Berjaya 2.2

(28-29/2/2017
Tahun Baru
Cina)
3.3

RPT BM THN 4

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada


pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
3.3.3

2.2.3

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi


perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.
Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan
soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan

TEMA 2
1.4
WARGA PENYAYANG
Unit 4
Sekolah Penyayang 2.4

3.4
5

TEMA 2
1.3
WARGA PENYAYANG

30/1-2/2/2017
Unit 5
Kita Prihatin

6/7
5-8/2/2017
(9/2/2017 Cuti
Thaipusam)

2.3

Standard Pembelajaran

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


1.4.2
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan


kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan
sesuatu situasi secara bertatasusila.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.1


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat daripada bahan


naratif untuk membuat ramalan yang wajar.

Menulis imlak dengan tepat.

Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan


ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.
Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul.

3.4.2

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap 1.3.3


sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.
2.3.1
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi


pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e pepet
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik
dengan betul.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


3.3.4

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui 4.1.2


nyanyian secara didik hibur.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.3
mengikut konteks.

TEMA 2
1.4
WARGA PENYAYANG

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


1.4.1
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai


sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat
majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara
bertatasusila.

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2ancer, sebutan


2.3.2
yang jelas dan intonasi yang betul.

Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungin


pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling
dengan 2ancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

3.4

Menulis imlak dengan tepat.

Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan apitan


dengan ejaan yang tepat secara imlak.

Unit 6
Terima Kasih

Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu


dalam nyanyian yang dipersembahkan.
Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan
kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai
konteks.

12-16/2/2017
3.4.1

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa

RPT BM THN 4

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan
4.2

8
19-23/2/2017

TEMA 3
SAYA SIHAT SAYA
CERGAS
Unit 7
Kesihatan dan Kecergasan

9
26/2-2/3/2017

TEMA 3
SAYA SIHAT SAYA
CERGAS
Unit 8
Hidup Sihat

10
5-9/3/2017

TEMA 3
SAYA SIHAT SAYA
CERGAS
Unit 9
Kebersihan Asas Kesihatan

RPT BM THN 4

Standard Pembelajaran

badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 4.2.1

Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan


semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai
melalui penceritaan yang dipersembahkan.

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


1.4.2
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan


kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan
sesuatu situasi secara bertatasusila.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.2


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat


daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan
idea dengan betul.

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber.

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi


daripada pelbagai sumber.

3.5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.4
mengikut konteks.
Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu
1.4.4
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan


betul mengikut konteks.
Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan
betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang
sesuai secara bertatasusila.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.3


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai
untuk membuat penilaian dengan betul.

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.5
mengikut konteks.

Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan


perasaan dengan betul mengikut konteks.

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara 3.5.2


daripada pelbagai sumber.
Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan2.5.1
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada


borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber.
Membaca memahami dan menyusun maklumat yang
tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan
betul.

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan1.5.1


tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan
ayat yang sesuai.

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan
perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

11/12
12-16/3/2017
26-30/3/2017

13
2-6/4/2017

14
9-13/4/2017

TEMA 4
KESELAMATAN DI
SEKELILING KITA
Unit 10
Keselamatan di Sekolah

RPT BM THN 4

Menyampaikan pengucapan awam mengikut laras bahasa4.5.1


yang sesuai dengan yakin dan berkesan.

dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan


bahasa yang santun.
Menyampaikan ucapan berdasarkan teks mengikut laras
bahasa yang sesuai dengan betul.

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.6.1


sesuai bagi memupuk minat membaca.

Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang


sesuai untuk meneroka ilmu .

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


3.7.2
betul.
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan1.5.2
tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk


keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul.
Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang
ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.

TEMA 4
KESELAMATAN DI
SEKELILING KITA

1.5

Unit 11
Amalan Keselamatan di
Rumah

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan2.5.2


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan
memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan
betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu 3.6.2


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas


berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun.

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


4.3.1
badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul


serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

5.1
TEMA 4
KESELAMATAN DI
SEKELILING KITA

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.6
mengikut konteks.
Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu1.6.1
perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan


keterangan dengan betul mengikut konteks.
Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

Unit 12
Keselamatan Kebakaran

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan2.5.3


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk


memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk
menyelesaikan sesuatu masalah.

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


3.7.1
betul.

Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul.

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


4.3.2
badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan


semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang
betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan.
Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan

4.3
15

Standard Pembelajaran

TEMA 5

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu1.6.3

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan

SEMANGAT KEKITAAN
16-20/4/2017
Unit 13
Sahabat Sejati

16

Standard Pembelajaran

perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara


bertatasusila.

maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada


pelbagai sumber menggunakan penanda wacana yang
betul secara bertatasusila.

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang 2.6.2


sesuai bagi memupuk minat membaca.

Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera


untuk mengenal pasti nilai yang baik.

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.8.1

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada


aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang4.4.1


betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi


keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan
intonasi yang betul.

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


5.1.7
mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai
5.2.1
dalam pelbagai situasi dengan betul.

Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah


dengan betul mengikut konteks.
Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN,
peN, beR, dan teR dengan betul mengikut konteks.

TEMA 5
SEMANGAT KEKITAAN

5.2

Unit 14
Sukan Menyatukan Kita

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.3


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai
untuk membuat penilaian dengan betul.

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. 3.8.2

Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan


berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda
baca dan penanda wacana dengan betul.

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai


5.2.2
dalam pelbagai situasi dengan betul.
Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu1.7.2
perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Memahami dan menggunakan kata ganda berentak


berdasarkan situasi dengan betul.
Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan 2.5.2


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan
memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan
betul.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.


3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.
Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat

23-27/4/2017

17

TEMA 5
SEMANGAT KEKITAAN

1.7

30/4-4/5/2017
(1/5/2017 Cuti Hari
Pekerja)

18/19

RPT BM THN 4

Unit 15
Bekerjasama Membawa
Kemakmuran

TEMA 6
WARISAN KITA

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


1.4.1
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan

7-11/5/2017
(10/5/2017
Cuti Wesak)

Standard Pembelajaran

tidak formal secara bertatasusila.


Unit 16
Alat Muzik Warisan
Tradisional

majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara


bertatasusila.

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat


daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2

Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada


sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa4.3.1


badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan


ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak.
Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul
serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat


daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada


pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

14-18/5/2017
20/21

TEMA 6
WARISAN KITA

4.3

21-25/5/2017
11-16/6/2017

22
18-22/6/2017

23
25-29/6/2017

RPT BM THN 4

Unit 17
2.2
Kraf Tangan Tradisional

TEMA 6
WARISAN KITA
Unit 18
Cerita Warisan Kami

TEMA 7
WIRA KEBANGGAAN
Unit 19
Wira Maritim

2.2.3

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.3

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

4.4

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang


betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan
tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

4.4.2

Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta


menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun.
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan
ayat yang sesuai.

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang


sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1

Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai


untuk meneroka ilmu.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk


keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul.

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.2

Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan


semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang
betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan
penceritaan yang dipersembahkan.

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai


dalam pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai


kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara
lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat
perintah dengan betul.

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1

1.5

2.6

1.3

2.3

1.5.1

1.3.1

Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi


pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e pepet

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

24
2-6/7/2017

25
9-13/7/2017

26

RPT BM THN 4

TEMA 7
WIRA KEBANGGAAN

Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik


dengan betul.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.4

1.5

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan


tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul.

1.5.2

Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang


ditonton dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

Membaca memahami dan menyusun maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan
betul.

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai


situasi.

5.3.1

Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek


dengan betul dalam pelbagai situasi dengan betul.

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan


sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.1

Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu


tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis.
Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat
dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai
sumber secara bertatasusila.

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat daripada bahan


naratif untuk membuat ramalan yang wajar.

3.5

Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber.

3.5.2

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada


borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui


nyanyian secara didik hibur.

4.1.1

Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat


daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai


situasi.

5.3.2

1.3

Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap


sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

1.3.2

Memahami dan
membina ayat perintah dan ayat
seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam
pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberikan respons yang
sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya
dengan betul.

Unit 20
Wira Angkasa Jaya

TEMA 7
WIRA KEBANGGAAN
Unit 21
Warga yang Terbilang

TEMA 8
CELIK
SAINS,TEKNOLOGI DAN

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk

16-20/7/2017

INOVASI

Standard Kandungan
2.2

2.2.1

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi


perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber
dengan sebutan yang betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara


daripada pelbagai sumber.
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

3.5.1

Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi


daripada pelbagai sumber.
Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan
betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang
sesuai secara bertatasusila.

2.3

Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan


yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


betul.

3.7.2

Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk


keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


mengikut konteks
Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

5.1.7

Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah


dengan betul mengikut konteks.

1.6.2

Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat


tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber
berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila.

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.2

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat


daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan
idea dengan betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.1

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul


dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan
bahasa yang santun.

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1

Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul


serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

5.2

Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai


dalam pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan
betul.

5.2.3

Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai


kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan
menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul.

Unit 22
Celik Sains

27
23-27/7/2017

TEMA 8
CELIK
SAINS,TEKNOLOGI DAN
INOVASI
Unit 23
Teknologi Mesra Pengguna

30/7-3/8/2017

TEMA 8
CELIK
SAINS,TEKNOLOGI DAN
INOVASI

29

Unit 24
Reka Cipta Lestari

28

6-10/8/2017

30

TEMA 9
SAYANGI BUMI

13-17/8/2017

Unit 25

RPT BM THN 4

1.6

1.3

Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada


pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran

1.4.4

1.3.3

Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungin


pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan e taling
dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk
Minggu Alam Sekitar

31
20-24/8/2017

32
3-7/9/2017

33

TEMA 9
SAYANGI BUMI
Unit 26
Cintai Bumi Kita

TEMA 9
SAYANGI BUMI
Unit 27
Selamatkan Bumi Kita

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan
memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan
betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.
Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas


berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun.
Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3

Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk


memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk
menyelesaikan sesuatu masalah.

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.1

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada


aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana.

4.1

Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui


nyanyian secara didik hibur.
Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu
perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

4.1.2

Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu


dalam nyanyian yang dipersembahkan.
Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.6

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang


sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera


untuk mengenal pasti nilai yang baik.

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


betul.

3.7.1

Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul.

4.4

Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang


betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

4.4.2

Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta


menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


mengikut konteks.
Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan
sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

5.1.4

Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan


betul mengikut konteks.
Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu
tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis.

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.3

1.7

1.7

TEMA 10
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

3.9

Unit 28
Lawatan ke Ekspo Pertanian

3.3

1.7.1

1.7.2

3.9.1

10-14/9/2017

RPT BM THN 4

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

34

Tema / Tajuk

TEMA 10
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

17-21/9/2017
Unit 29
Pokok dan Buah-buahan
Tempatan

35

TEMA 10
PERTANIAN DAN
PENTERNAKAN

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1.4

Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan
tidak formal secara bertatasusila.

1.4.2

Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan


kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan
sesuatu situasi secara bertatasusila.

4.3

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.2

Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan


semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang
betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan.

5.3

Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai


situasi.

5.3.2

3.7

Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan


betul.

3.7.2

Memahami dan
membina ayat perintah dan ayat
seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam
pelbagai situasi dengan betul.
Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk
keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul.

2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu
perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

2.4.3

4.2

Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa


badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1

Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan


semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai
melalui penceritaan yang dipersembahkan.

1.6

Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara
bertatasusila.

1.6.3

Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan


maklumat dengan tepat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan
penanda wacana yang betul secara bertatasusila.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

Membaca memahami dan menyusun maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan
betul.

3.3

Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.4

Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik


dengan betul.

3.6

Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu


perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2

Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas


berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun.

3.6

3.6.1

24-28/9/2017
Unit 30
Ternakan Ikan Hiasan

36

RPT BM THN 4

TEMA 11
KEUSAHAWANAN DAN

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai
untuk membuat penilaian dengan betul.
Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan
bahasa yang santun.

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk

1-5/10/2017

PENGURUSAN
KEWANGAN

Standard Kandungan
2.4

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan


tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons
dengan betul.

2.4.1

Membaca dan memahami maklumat daripada bahan


naratif untuk membuat ramalan yang wajar.

3.2

Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara


mekanis dengan betul dan kemas.
Menyampaikan pengucapan awam mengikut laras bahasa
yang sesuai dengan yakin dan berkesan.

3.2.7

Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis


dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.
Menyampaikan ucapan mengikut laras bahasa dan gaya
yang sesuai serta sebutan dan intonasi yang betul.

2.5

Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan


maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.1

Membaca memahami dan menyusun maklumat yang


tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan
memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan
betul.

3.8

Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.2

Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan


berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda
baca dan penanda wacana dengan betul.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


mengikut konteks.

5.1.5

Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan


perasaan dengan betul mengikut konteks.

1.7

Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu


perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.2

Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat


tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan
menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

2.6

Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang


sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.2

Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera


untuk mengenal pasti nilai yang baik.

3.9

Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan


sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul.

3.9.1

Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu


tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar,
ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis.

5.1

Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul


mengikut konteks.

5.1.6

Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan


keterangan dengan betul mengikut konteks.

Unit 31
Niaga Jaya

37
8-12/10/2017

TEMA 11
KEUSAHAWANAN DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN

Standard Pembelajaran

4.5

4.5.2

Unit 32
Marilah Berniaga

38
15-19/10/2017
(19/10/2017Cuti
Deepavali)

39

TEMA 11
KEUSAHAWANAN DAN
PENGURUSAN
KEWANGAN
Unit 33
Bijak Berbelanja

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2017

22-26/10/2017

RPT BM THN 4

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017

Minggu

Tema / Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

40
29/102/11/2017

AKTIVITI AKHIR TAHUN

41
5-9/11/2017

AKTIVITI AKHIR TAHUN

42
12-16/11/2017
43

AKTIVITI AKHIR TAHUN


AKTIVITI AKHIR TAHUN

19-23/11/2017

CUTI AKHIR TAHUN 2017


24/11/2017 31/12/2017

RPT BM THN 4

NURLAILAM_SRAB MUAR 2017