Anda di halaman 1dari 3

Menentukan fungsi komposisi f ( x 1) ( x 1) 2 2

x 2 2x 1 2
Misalkan f ( x ) dan g ( x ) dan h ( x ) adalah fungsi fungsi yang x 2 2x 3
terdefinisi dalam himpunan bilangan real. Rf Dg , dan Rg ( jawaban A )
Df serta Rg Dh , maka berlaku :
2 2 2
Catatan : ( a + b ) = a + 2ab + b
1. {f g}(x) = f(x) g(x) = f g (x) 2
( a - b ) = a - 2ab + b
2 2

2. {g f}(x) = g(x) f(x) = g f (x)


3. { f g h}(x) = f(x) g(x) h(x) = f gh(x)
1. Diketahui f : R R, g : R R , f (x) = 3 - x2 dan
g(x) = 2x - 1, rumus komposisi (fog)(x) =....
2
a. 7 4x - 8x
1. Diketahui fungsi f : R R dan g : R R dengan 2
b. 2 + 4x - 4x .
f ( x) 2 x 1 dan g ( x) 3x x 7 Rumus
2
c. 8 7x - 4x
2

(gof)(x) = . . . . 2
d. 2 4x - 6x
2 2
a. 3x + 3x 6 e. 2 + 4x - 6x
2
b. 6x + 2x 13

R, g : R R , f (x) = 3x + 4 dan
2
c. 12x + 6x 5 2. Diketahui f : R
2 2
d. 12x + 14x 3 g(x) = 2 + x , komposisi (gof)(x) =....
2 2
e. 12x + 12x 3 a. 9x + 24x + 18
2
b. 4x + 4x +1
Penyelesaian : 2
c. 6x 20x + 18
f ( x) 2 x 1 , dan g ( x) 3x 2 x 7 maka :
2
Jelas d. 6x + 4x -18

( g f )( x) g f ( x) g2 x 1
2
e. 9x + 24x -16.

3(2 x 1) 2 (2 x 1) 7
3. Diketahui fungsi f : R R dan g : R R dengan
3(4 x 2 4 x 1) 2 x 1 7
f ( x) x 2 dan g ( x) x 2 2 x 3 . Rumus
12 x 2 12 x 3 2 x 6
12 x 2 14 x 3 (gof)(x) adalah . . . .
http://matematrick.blogspot.com

2
( jawaban D ) a. x 6x + 5
2
Catatan : g (2x+1 ) berarti mengganti x pada g(x) dengan 2x+1 b. x 6x 3
2
c. x 2x + 6
2
2
2. Jika f(x) = x +2, maka f (x+1) = .... d. x 2x + 2
2
a.
2
x + 2x + 3 e. x 2x 5
2
b. x +x+3
2
c.
2
x + 4x + 3 4. Diketahui fungsi f(x)_ = 2x + 1 dan g(x) = x 3x + 5, maka

d.
2
x +3 (gof)(x)= ....
2
e.
2
x +4 a. 4x 2x + 3
2
b. 4x 6x + 3
2
Penyelesaian : c. 4x 2x + 9
2
d. 2x -6x + 6
Jelas f ( x) x 2 2 , maka :
2
e. 2x 2x + 5
x6 1
Contoh : f(x) = 3x 6, maka f 1 ( x) 3x2
5. Fungsi f: R R dan g : R R , jika fungsi f(x)=x-2 dan 3
2
g(x)= 2x +3x+4 maka (gof)(x)=.... Catatan : a berupa konstanta/ bilangan baik positif
2
a. x -5x+12 maupun negatif
2
b. x -5x+6 Bentuk III :
2
c. x -11x+6
2
d. 2x +3x+6 ax b
f(x) = , dengan x dc maka f 1 ( x) dx b ,
e. 2x -5x+6
2
cx d cx a
a
dengan x c
6. Diketahui fungsi f : R R dan g : R R yang dinyatakan
secara mudah kita katakan : tukar saja a dan d sekaligus
2
dengan f(x) = x 3x 5 dan g(x) = x 2. Komposisi dari
ubah tandanya
kedua fungsi (f o g) (x) = ....
catatan : a adalah koefisien dari x yang berada di atas, dan
2
a. x 3x + 5
d adalah konstanta ( bukan koefisiaen x ) yang berada di
2
b. x 7x + 5
bawah ( Ingat ! : a harus yang nempel pada x di bagian
2
c. x +x7
atas )
2
d. x 3x 3
Contoh :
2
e. x 3x 7
3x 5
f(x) = , dengan x 2 , maka
x2
7. Jika fungsi f : R R dan g : R R yang dinyatakan dengan
2x 5
2
f(x) = 4x 2dan g(x) = x + 8x 2, maka (g o f) (x) = .... f 1 ( x) , dengan x 3
2
x3
a. 8x + 16x 4
Paket Soal 10 :
2
b. 8x + 16x + 4
2x 1
2
c. 16x + 8x 4 1. Diketahui f(x) = , x 3 dan f-1(x) adalah invers
2
x3
d. 16x - 16x + 4 -1
dari f (x), maka f (x) = ....
2
e. 16x + 16x + 4 ( UN 2010 )
3x 1
a. ,x 2
x2
Menentukan fungsi invers 3x 5
b. ,x 4.
x4
1. Definisi : 2x 3
c. ,x 5
Jika f : A B yang dinyatakan dengan pasangan terurut x5
f (a, b) a A, b B maka invers f adalah 2x 1
d. ,x 3
x3
f 1 : B A yang dinyatakan dengan
http://matematrick.blogspot.com

2x 2
f 1 (b, a) b B, a A e.
x 1
, x 1

2. Cara menentukan fungsi invers : 2 3x 5


2. Diketahui f(x) = , x dan f-1(x) adalah
Bentuk I : 4x 5 4
+ jadi - -1
1 xb invers dari f (x), maka f (x) = ....
f(x) = ax + b, maka f ( x)
a 2 5x 3
Kali a jadi bagi a a. ,x
4x 3 4
x5 5 x 5x 2 3
Contoh : f(x) = -2x + 5, maka f 1 ( x) b. ,x .
2 2 4x 3 4
Bentuk II : 2 5x 3
- jadi + c. ,x
1 xb 4x 3 4
f(x) = ax - b, maka f ( x)
a
2 5x 3
Kali a jadi bagi a ,x
d. 4 x 3 4
5x 2 3
e. ,x
4x 3 4 2x 1
a. ,x 3
x3
3. Diketahui fungsi f ditentukan oleh 2x 1
b. , x 3.
x2 5 1
x3
f ( x) , x dan f adalah fungsi invers dari
3x 5 3 x3 1
c. ,x
f, maka f 1
( x) =. 2x 1 2

2x 3 x3 1
,x
1 d. ,x
a.
5x 1 5 2x 1 2

3x 1 x3
b. ,x
5 e. ,x 0
2x 5 2 2x

5x 2
c. , x 3 3x 2 5
x3 7. Funsi invers dari f(x) = , x - , adalah ....
2x 5 2
5x 2 1
d. ,x 5x 2 3
3x 1 3 a. , x
2x 3 2
2x 5
e. , x 3 5x 2
x3 b. , x
3
2x 3 2
4 2x 1
4. Funsi invers dari f(x) = , x - , adalah ....
3x 1 3 5x 2 3
c. , x
3 2x 2
4x 2 4
a. , x
3x 4 3 2x 5 2
d. , x
3x 2 3
4x 2
b. , x
3x 2 3 2x 5 2
e. , x ( UN 2010 )
2 3x 3
x4 2
c. , x
3x 2 3 2 3x
Diketahu f (x) invers dari f(x) =
-1 -1
8. , maka f (x)
2
4x 2 1
d. , x =.... ( UN 2011 )
3x 1 3
2
4x 4 2 a. (1 x )
e. , x - 3
3x 2 3
2
4 2x 1 b. (1 x )
, x
-1
5. Diketahu f (x) invers dari f(x) = maka 3
3x 1 3
3
-1
f (x) =.... c. (1 x )
2
http://matematrick.blogspot.com

x 3
a. ,x 2 3
2x 4 d. (1 x )
2
3 x
b. ,x 2 2
2x 4 e. ( x 1)
3
x2 3
c. ,x
4x 3 4
x 3
d. , x -2
2x 4
4 x 2
e. ,x
3x 2 3
x3 1
, x
-1
6. Diketahu f (x) invers dari f(x) = maka
2x 1 2
-1
f (x) =....

Anda mungkin juga menyukai