Anda di halaman 1dari 6

Dasarpembagian Dasarpembagianskalawaktugeologimenjadimasadidasarkanatasadanya

Giovani Arduino(1970) mengusulkan pembagian skala waktu geologi perkembangan kehidupan yang sudah menjadi nyata dibagi menjadi 5

menjadi4(empat),yaitu: (lima),yaitu:

1.Primer(tertua)
1. MasaAzoikum(a= tidak;zoon= kehidupan), masa dimana pada
2.Sekunder(menengah)
dasarnya semua sedimen dijumpai bebatuan yang sama sekali tidak
3.Tersier(termuda)
mengandungfosil.
4.Quarter(lebihmudadaritersier)
2.MasaProterozoikum(proto=masalampau),masadimanapadalapisan
Pada perkembangan selanjutnya istilah "primer" dan "sekunder" tidak
lapisanbebatuanhanyamengandungsisasisabentukkehidupanyangmasih
dipergunakanlagihinggasekarang.
sangat sederhana, terutama tumbuhan tingkat rendah yang menghasilkan
Dasarpembagianskalawaktugeologimenjadikurun,bertitiktolakdariada
gamping.MasaAzoikumdanmasaproterozoikumterkadangsulitdibedakan,
danbelumadanyakehidupanyangnyata,yaitu:
sehinggakadangkadangdijadikansatumasa,yaitumasaArkeozoikum.

1.KurunKriptozoikum: belum dijumpai adanya suatu kehidupan yang


MasaProterozoikummerupakanawalterbentuknyahidrosferdan
nyata;
atmosfer.Padamasainikehidupanmulaiberkembangdariorganismebersel

2.KurunFanerozoikum:sudahadakehidupanyangnyata. tunggal menjadi bersel banyak (enkaryotes dan prokaryotes). Menjelang


akhirmasainiorganismelebihkompleks,jenisinvertebratabertubuhlunak permulaan pembentukan tumbuhtumbuhan dan binatang yang sekarang,

sepertiuburubur,cacingdankoralmulaimunculdilautlautdangkal,yang dijumpaibinatangmenyusuidanbinatanglunakyangkinimasihhidup.

buktibuktinya dijumpai sebagai fosil sejati pertama. Masa Arkeozoikum


Dasarpembagianskalawaktugeologiberdasarkanzaman:
danProterozoikumbersamasamadikenalsebagaimasaprakambrium.
ZamanKambrium(590500jutatahunlalu),Kambriumberasaldarikata
3. MasaPaleozoikum(paleo= tua/kuno), masa dimana pada lapisan
Cambria nama latin untuk daerah Wales, dimana batuan berumur
lapisanbatuantersebutsudahterdapatjenistumbuhtumbuhandanbinatang,
kambriumpertamakalidipelajari.Banyakhewaninvertebratamulaimuncul
semuajeniskehidupantersebutkinisudahtidakterdapatlagi/punah.
padazamanKambrium.Hampirseluruhkehidupanberadadilautan.Hewan

4.MasaMesozoikum(mesos=masatengah),masadimanapadalapisan zamaninimempunyaikerangkaluardancangkangsebagaipelindung.Fosil

lapisan bebatuan tersebut sudah terdapat tumbuhtumbuhan dan binatang yangumumdijumpaidanpenyebarannyaluasadalah,Alga,Cacing,Sepon,

yangerathubungankekeluargaannyadenganyangadasekarang,meskipun Koral,Moluska,Ekinodermata,BrakiopodadanArtropoda(Trilobit).

sejumlahbesardarijenistersebutkinitelahpunah.Masainimempunyai Zaman Ordovisium (500 440 juta tahun lalu),Zaman Ordovisium

bentukbentukreptiliaraksasasebagaipenciriutama. dicirikan oleh munculnya ikan tanpa rahang (hewan bertulang belakang

palingtua)danbeberapahewanbertulangbelakangyangmunculpertama
5. MasaKenozoikum(kainos= baru), masa dimana pada lapisanlapisan
kalisepertiTetrakoral,Graptolit,Ekinoid(LandakLaut),Asteroid(Bintang
batuantersebutsudahterdapatsisasisakehidupanyangmenunjukkansuatu
Laut), Krinoid (Lili Laut) dan Bryozona.Koral dan Alga berkembang danberanjakmenujudaratan.Tumbuhandaratsemakinumumdanmuncul

membentuk karang, dimana trilobit dan Brakiopoda mencari mangsa. seranggauntukpertamakalinya.

GraptolitdanTrilobitmelimpah,sedangkanEkinodermatadanBrakiopoda Zaman Karbon (360 290 juta tahun lalu),Reptilia muncul pertama

mulaimenyebar. kalinyadandapatmeletakkantelurnyadiluarair.Seranggaraksasamuncul

ZamanSilur(440410jutatahunlalu),Zamansilurmerupakanwaktu dan ampibi meningkat dalam jumlahnya.Pohon pertama muncul, jamur

peralihan kehidupan dari air ke darat.Tumbuhan darat mulai muncul Klab,tumbuhanfermdanpakuekorkudatumbuhdirawarawapembentuk

pertama kalinya termasuk Pteridofita (tumbuhan paku). Sedangkan batubara.Padazamaninibenuabenuadimukabumimenyatumembentuk

Kalajengking raksasa (Eurypterid) hidup berburu di dalam laut. Ikan satumasadaratanyangdisebutPangea,

berahangmulaimunculpadazamaninidanbanyakikanmempunyaiperisai Zaman Perm (290 250 juta tahun lalu),Perm adalah nama sebuah

tulangsebagaipelindung. propinsi tua di dekat pegunungan Ural, Rusia.Reptilia meningkat dan

ZamanDevon(410360jutatahunlalu),ZamanDevonmerupakanzaman serangga modern muncul, begitu juga tumbuhan konifer dan Grikgo

perkembanganbesarbesaranjenisikandantumbuhandarat.Ikanberahang primitif. Hewan Ampibi menjadi kurang begitu berperan. Zaman perm

danikanhiusemakinaktifsebagaipemangsadidalamlautan.Serbuanke diakhiridengankepunahanmicsadalamskalabesar,Tribolit,banyakkoral

daratanmasihterusberlanjutselamazamanini.HewanAmfibiberkembang danikanmenjadipunah.
Zaman Trias (250210 juta tahun lalu),Gastropoda dan Bivalvia ZamanKapur(14065jutatahunlalu),Banyakdinosaurusraksasadan

meningkatjumlahnya, sementaraamonitmenjadi umum. Dinosaurus dan reptiliaterbanghiduppadazamanini.Mamaliaberariarimunculpertama

reptilialautberukuranbesarmulaimunculpertamakalinyaselamazaman kalinya. Pada akhir zaman ini Dinosaurus, Ichtiyosaurus, Pterosaurus,

ini.ReptiliamenyerupaimamaliapemakandagingyangdisebutCynodont Plesiosaurus, Amonit dan Belemnit punah. Mamalia dan tumbuhan

mulaiberkembang.Mamaliapertamapunmulaimunculsaatini.Danada berbungamulaiberkembangmenjadibanyakbentukyangberlainan.Iklim

banyak jenis reptilia yang hidup di air, termasuk penyu dan kurakura. sedangmulaimuncul.IndiaterlepasjauhdariAfrikamenujuAsia.

TumbuhansikadamirippalemberkembangdanKonifermenyebar. Zaman Tersier (65 1,7 juta tahun lalu),Pada zaman tersier terjadi

Zaman Jura (210140 juta tahun lalu),Pada zaman ini, Amonit dan perkembanganjeniskehidupansepertimunculnyaprimatadanburungtak

Belemnit sangat umum. Reptilia meningkat jumlahnya. Dinosaurus bergigiberukuranbesaryangmenyerupaiburungunta,sedangkanfaunalaut

menguasaidaratan,IchtiyosaurusberburudidalamlautandanPterosaurus sepert ikan, moluska dan echinodermata sangat mirip dengan fauna laut

merajaiangkasa.Banyakdinosaurustumbuhdalamukuranyangluarbiasa. yang hidup sekarang. Tumbuhan berbunga pada zaman Tersier terus

Burungsejatipertama(Archeopterya)berevolusidanbanyakjenisbuaya berevolusimenghasilkanbanyakvariasitumbuhan,sepertisemakbelukar,

berkembang.TumbuhanKonifermenjadiumum,sementaraBennefitdan tumbuhan merambat dan rumput.Pada zaman Tersier Kuarter,

Sequolamelimpahpadawaktuini. pemunculan dankepunahan hewandantumbuhansaling berganti seiring

denganperubahancuacasecaraglobal
1. Teori Nebula (Kabut)
ZamanKuarter(1,7jutatahunlalusekarang),ZamanKuarterterdiri
Teori Nebula disebut jug dengan Teori Kabut Kant-Laplace
yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (1755) dan Peiere
darikalaPlistosendanKalaHolosen.KalaPlistosenmulaisekitar1,8juta
De Laplace (1796). Teori ini menjelaskan bahwa di jagat
rayat terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut (nebula).
tahunyanglaludanberakhirpada10.000tahunyanglalu.Kemudiandiikuti
Kabut tersebut berupa debu, es, dan gas yang sebagian
besar unsur gas berupa hidrogen. Adanya gaya gravitasi
olehKalaHolosenyangberlangsungsampaisekarang.PadaKalaPlistosen
membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan
kemudian menyusut dan mengeras serta berputar semakin
palingsedikitterjadi5kaliZamanes(Zamanglasial).PadaZamanglasial
cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat, materi
sebagian besar Eropa, Amerika utara dan Asia bagian utara ditutupi es, kabut bagian khatulistiwa terlempar memisah dan memadat
karena pendinginan. Bagian yang terlepar tersebut
begitu pula Pegunungan Alpen, Pegunungan Cherpatia dan Pegunungan kemudian membentuk planet-planet dalam tata surya.
Tahap-tahap terbentuknya bumi pada teori tebula adalah
Himalaya.Diantara4ZamanesiniterdapatZamanIntraGlasial,dimana sebagai berikut..

iklim bumi lebih hangat.Manusia purba jawa (Homo erectus yang dulu Matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk
gas, kabut yang begitu pekat dan besar.
disebut Pithecanthropus erectus) muncul pada Kala Plistosen. Manusia
Kabut tersebut berputar dan berpilin dengan kuat,
ModernyangmempunyaiperadabanbarumunculpadaKalaHolosen.Flora dimana pemadatan terjadi di pusat lingkaran yang
kemudian membentuk matahari. Pada saat yang
danfaunayanghiduppadaKalaPlistosensangatmiripdenganfloradan bersamaan materi lainpun terbentuk menjadi massa
yang lebih kecil dari matahari yang disebut sebagai
faunayanghidupsekarang
planet, bergerak mengelilingi matahari.

Materi-materi tersebut tumbuh makin besar dan terus


melakukan gerakan secara teratur mengelilingi matahari
dalam satu orbit yang tetap dan membentuk Susunan gumpalan-gumpalan gas yang membeku dan terbentuklah
Keluarga Matahari. plant-planet baru termasuk diantaranya bumi.

2. Toeri Planetisimal 4. Teori Bintang Kembar

Teori Planetisimal dikemukakan oleh Forest Ray Multon teori bintang kembar dikemukakan oleh R.A. Lyttleton
seorang ahli astronomi dan bersama rekannya Thomas seorang ahli Astronomi. Menurutnya, bahwa teori ini berasal
C.Chamberlain, ahli geologi , pada awal abad ke -20. Teori ini dari bintang kembar yang berkombinasi. Dimana salah satu
mengatakan bahwa matahari terdiri dari gas yang bermassa bintang meledak sehingga bahan materialnya terlempar,
besar dan suatu ketika bintang melintas disamping dari besarnya gaya gravitas bintang yang tidak meledak
matahari yang sangat dekat yang hampir terjadi tabrakan, membuat material yang terlempar kemudian akan tertarik
Dekatnya bintang dan matahari terdapat pengaruh gaya dan mengelilingi matahari. Bintang yang tidak meledak
gravitasi yang mengakibatkan tertariknya gas dan materi disebut dengan matahari. Sedangkan pecahan bintang yang
ringan pada bagian tepi, dari besarnya gaya gravitasi lain adalah planet-planet yang mengelilinya.
sebagian materi terlempar meninggalkan permukaan
5. Teori Big Bang
matahari dan permukaan bintang dan membentuk
gumpalan-gumpalan akibat dari penyusupan, lalu terjadi Teori Big Bang berawal dari puluhan milyar tahun lalu yang
pendinginan dan padat, terbentuklah planet-planet yang awalnya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar
mengelilingi matahari. pada prosesnya lalu. Putaran tersebut memungkinkan
bagian-bagian kecil dan ringan terlempar ke luar serta
3. Teori Pasang Surut Gas (Tidal)
bagian besarnya berkumpul di pusat dengan membentuk
Teori pasang surut dikemukakan oleh James Jeans dan cakram raksasa dimana suatu saat terjadi ledakan dasyat
Harold Jeffereys pada tahun 1918. Teori ini menjeaskan dari gumpalan besar tersebut membentuk galaksi dan
bahwa terdapat suatu bintang besar yang mendekati nebula-nebula, selama kurang lebih 4,6 milyar tahun,
matahari yang masih berbentuk gas, dari besarnya massa nebula-nebula tersebut membuka dan membentuk galaksi
matahari dan besarnya massa bintang yang melaju bimasakti, selanjutnya membentuk sistam tata surya,
membentuk sebuah tonjolan-tonjolan pada matahari yang Gumpalan yang terlempar keluar mengalami kondensasi
disebabkan gaya tarik bintang yang melaju. Semakin sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang dingin dan
menjauhnya bintang melaju dengan matahari maka memadat. Kemudian gumpalan tersebut membentuk planet-
tonjolan-tonjolan tersebut berpisah dan membentuk sebuah planet, termasuk bumi.