Anda di halaman 1dari 68

PBM1013

KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU


SEKOLAH RENDAH

1
PROFORMA KURSUS
PROGRAM INTERVENSI TAMBAH OPSYEN (PITO)
Bahasa Melayu Pendidikan Rendah

Nama Kursus Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah


Primary School Malay Language Teaching Methodology

Kod Kursus PBM1013

Kredit 3
Jam Interaksi 120 jam
Prasyarat Tiada
Bahasa Penghantar Bahasa Melayu
Semester

Hasil Pembelajaran 1. Menerangkan teori huraian bahasa dan teori pemerolehan


bahasa di dalam bilik darjah.
2. Menjelaskankan komponen pengajaran mikro dan makro
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.
3. Menghuraikan pendekatan, strategi, kaedah serta teknik
pengajaran dan pembelajaran terkini Bahasa Melayu di dalam
bilik darjah bagi memupuk potensi insan murid yang kritis,
kreatif, dan inovatif.
4. Mengaplikasi pendekatan, strategi, kaedah serta teknik
pengajaran dan pembelajaran terkini Bahasa Melayu dalam
rancangan pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran
harian dengan menyerapkan pengisian kurikulum.
5. Menganalisis pengisian kurikulum sebagai elemen kemahiran
bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa
Melayu di dalam bilik darjah.

Sinopsis Kursus ini berfokus kepada kefahaman tentang teori huraian


bahasa dan teori pemerolehan bahasa, konsep pendekatan,
strategi, kaedah serta teknik dan pengisian kurikulum dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu serta
pengaplikasiannya di sekolah rendah. Kursus ini juga
memfokuskan kefahaman dan pengaplikasian pengajaran mikro
serta penyediaan rancangan tahunan dan rancangan pengajaran
harian Bahasa Melayu sekolah rendah.

This course focuses on the understanding of language theories and


language acquisition theories, concepts of approach, strategies,
methods and techniques and curriculum content in the teaching and
learning of the Malay language together with its application at
primary level. This course also focuses on the understanding and
applycation of micro teaching with the preparation of the yearly and
daily teaching plans of primary level Malay language.

2
Bil. Tajuk Kandungan Jam

1. Teori Huraian Bahasa Nahu Tradisional


Struktural 3
Transfomasi Generatif
Teori Fungsional

2. Teori Pemerolehan Behaviorisme 3


Bahasa Kognitif
Mentalis
Intraksionalis

Pengaplikasian Pendekatan
3. Pengaplikasian
Pendekatan Pengajaran Induktif 3
Bahasa Deduktif
Eklektik
Komunikatif
Berpusatkan Murid
Berpusatkan Bahan
Pendekatan Tematik
Aktiviti Berdasarkan Standard
Pembelajaran

4. Pengaplikasian Strategi Pengaplikasian Strategi


Pembelajaran Bahasa
Pembelajaran Berasaskan Projek 3
Pembelajaran Berasaskan Masalah
Pembelajaran Berasaskan Masteri

5. Pengaplikasian Strategi
Pengajaran dan Pengaplikasian Strategi
Pembelajaran Bahasa 3
Pembelajaran Berasaskan Kontekstual
Pembelajaran Berasaskan
Konstruktivisme
Pembelajaran Berasaskan
Situasi/Senario
Pembelajaran Berasaskan Permainan

Pengaplikasian Strategi 3
6. Pengaplikasian Strategi
Pengajaran dan Kemahiran Belajar Cara Belajar
Pembelajaran Bahasa Kecerdasan Pelbagai
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan

3
Pengaplikasian Strategi
7. Pengaplikasian Strategi
Pengajaran dan Kamahiran berfikir (KBAT)
Pembelajaran Bahasa Didik Hibur
Penyelesaian Masalah
Pembelajaran Berasaskan Projek
3
Pembelajaran Abad 21
Pembelajaran Koperatif
Kecerdasan Pelbagai
Aktiviti Berdasarkan Standard
Pembelajaran

8. Pengaplikasian Kaedah
Pengajaran Bahasa Pengaplikasian Kaedah
Melayu
Kaedah Natural
Kaedah Tatabahasa Terjemahan
Kaedah Terus 3
Kaedah Ajuk Hafaz
Kaedah Linguistik
Kaedah Kod-Kognitif
Kaedah Bahasa Komuniti

9. Pengaplikasian Pelbagai
Teknik Pengajaran Pengaplikasian Pelbagai Teknik
Bahasa
Teknik Drama 3
Teknik Permainan Bahasa
Teknik Latih Tubi
Teknik Bercerita

10. Pengaplikasian
Pengisian Kurikulum : Pengaplikasian Pengisian Kurikulum :
Kemahiran Bernilai
Tambah Kemahiran Bernilai Tambah

Ilmu
Nilai murni
Patriotisme
Peraturan Sosiobudaya
Sains dan Teknologi 3
Pendidikan Alam Sekitar
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Aktiviti Berdasarkan Standard
Pembelajaran
-

4
11. Pengajaran Mikro Komponen Pengajaran
Kemahiran Induksi
Penerangan
3
Penyoalan
Variasi Rangsangan

12. Pengajaran Mikro


Komponen Pengajaran:

Penggunaan media elektronik 3


Penggunaan media bukan elektronik
Pengelolaan bilik darjah
Penutupan dan membuat kesimpulan

13. Pendidikan
Keselamatan Jalan Raya Pengaplikasian (PKJR)
(PKJR) dalam 3
Pengajaran dan Huraian Garis Panduan PKJR -
Pembelajaran Bahasa Kemahiran
Melayu Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Penyediaan Rancangan Meneliti spesifikasi kurikulum


14 Pelajaran Semester dan Membuat pemetaan Hasil
Harian 3
Pembelajaran
Membina aktiviti dan bahan sokongan

Amali mikro
Penyediaan Rancangan
15 Pengajaran dan Merancang dan membentangkan
Pembelajaran Harian Rancangan Pengajaran dan 3
(RPH) Pembelajaran Harian (RPH).

JUMLAH 45 jam

Pentaksiran Kerja Kursus : 100%

Jam Interaksi Jam Interaksi Bersemuka 45 jam


Jam Interaksi Bukan Bersemuka 75 jam

5
Rujukan Asas Adenan Ayob, Khairuddin Mohamad (2012). Kaedah pengajaran bahasa
Melayu. Siri Pendidikan Guru : Oxford Fajar.

Tuan Jah Tuan Yusof (2011). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah
Rendah. Selangor Darul Ehsan: Penerbitan Multimedia.

Tuan Jah Tuan Yusof, Faridah Nazir (2011). Pengajaran kemahiran Bahasa
Melayu: Siri Pengajian Bahasa Melayu. Selangor Darul Ehsan: Oxford
Fajar.

Rujukan Juriah Long (2010). Kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu
Tambahan Penerbit UKM: Bangi.

Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir (2005). Teori huraian bahasa: implikasi
terhadap pengajaran tatabahasa. Tanjung Malim: Penerbit Universiti
Pendidikan Sultan Idris.

Yahya Othman (2005). Trend dalam pengajaran bahasa Melayu. Bentong:


PTS Professional.

Abd. Aziz Abd. Talib (2000). Pedagogi bahasa Melayu: Prinsip, Kaedah,
dan Teknik. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors

Kementerian Pelajaran Malaysia (2012). Laporan awal pelan


pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025.

Nunan, D. (Ed) (2003). Practical english language teaching. McGraw Hill.

Belle, W. (Ed) (2001). Teaching thinking skills across the primary


curriculum: a practical approach for abilities. London: David Fulton.

6
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
Program Intervensi Tambah Opsyen (PITO)
Bahasa Melayu Pendidikan Rendah

Nama Pensyarah :
Jabatan/Unit : JABATAN PENGAJIAN MELAYU
Kursus : KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Kod Kursus : PBM1013
Kredit : 3
Kumpulan Diajar : PITO-IPGM Ambilan Jun 2016
Minggu/ Topik / Tajuk Jam Catatan
Tarikh Interaksi

M1 1. Teori Huraian Bahasa


Nahu Tradisional 3 jam Membuat rujukan
Struktural mengenai tajuk
Transformasi Generatif Perbincangan teori
Teori Fungsional
2. Teori Pemerolehan Bahasa 3 jam Membina jadual
Behaviorisme banding beza antara
Kognitif teori huraian bahasa
Mentalis dan teori
Intraksionalisme pemerolehan bahasa

3 jam Perbincangan dan


3. Pengaplikasian Pendekatan perkongsian idea
Pengajaran Bahasa
Pengaplikasian Pendekatan Rumusan mengenai
Induktif pendekatan dan
Deduktif pengaplikasian
Eklektik pendekatan.
Komunikatif

Pengaplikasian Pendekatan
Berpusatkan Murid
Berpusatkan Bahan
Pendekatan Tematik
Aktiviti Berdasarkan Standard
Pembelajaran

4. Pengaplikasian Strategi Pengajaran 3 jam Perbincangan


dan Pembelajaran Bahasa kumpulan dan brain
M1 storming mengenai
Pengaplikasian Strategi strategi pengajaran
Pembelajaran Berasaskan Projek dan pembelajaran
Pembelajaran Berasaskan Masalah bahasa
Pembelajaran Berasaskan Masteri

7
5. Pengaplikasian Strategi Pengajaran 3 jam Paparan maklumat
dan Pembelajaran Bahasa dalam bentuk grafik

Pengaplikasian Strategi Perbincangan dalam


Pembelajaran Berasaskan Kontekstual kumpulan kecil
Pembelajaran Berasaskan
Konstruktivisme Melaporkan hasil
Pembelajaran Berasaskan perbincangan
Situasi/Senario
Pembelajaran Berasaskan Pemainan Perbincangan kelas
Perkongsian idea

6. Pengaplikasian Strategi Pengajaran 3 jam Perbincangan


dan Pembelajaran Bahasa mengenai aktiviti
pengajaran dan
Pengaplikasian Strategi pembelajaran
Kemahiran Belajar Cara Belajar menggunakan
Kecerdasan Pelbagai pelbagai strategi
Kemahiran Berfikir
Kajian Masa Depan

7. Pengaplikasian Strategi Pengajaran 3 jam Brain storming


dan Pembelajaran Bahasa
Pengaplikasian
Pengaplikasian Strategi strategi Pengajaran
Kemahiran berfikir (KBAT)
Didik Hibur
Penyelesaian Masalah
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran Abad 21
Pembelajaran Koperatif
Kecerdasan Pelbagai
Aktiviti Berdasarkan Standard
Pembelajaran

8. Pengaplikasian kaedah Pengajaran 3 jam Perbincangan dan


Bahasa Melayu pembentangan
kumpulan
Pengaplikasian Kaedah
Kaedah Natural
Kaedah Tatabahasa Terjemahan
Kaedah Terus
Kaedah Ajuk Hafaz
Kaedah Linguistik
Kaedah Kod-kognitif
M1 Kaedah Bahasa Komuniti

9. Pengaplikasian Pelbagai Teknik 3 jam Aktiviti kumpulan


Pengajaran Bahasa
Pembentangan
Pengaplikasian Pelbagai Teknik
Teknik Drama Refleksi
Teknik Permainan Bahasa

8
Teknik Latih Tubi
Teknik Bercerita

10. Pengaplikasian Pengisian 3 jam Membuat rujukan


Kurikulum: Berbincang
M1 Kemahiran Bernilai Tambah mengenai bahan
rujukan
Ilmu
Nilai murni
Patriotisme
Peraturan Sosiobudaya
Sains dan Teknologi
Pendidikan Alam Sekitar
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Aktiviti Berdasarkan Standard
Pembelajaran

11. Pengajaran Mikro 3 jam Memberi pendapat


Komponen Pengajaran

Kemahiran Induksi
Penerangan
Penyoalan
Variasi Rangsangan

12. Pengajaran Mikro 3 jam Menyatakan


Komponen Pengajaran pendapat

Penggunaan media elektronik Pengajaran mikro


Penggunaan media bukan elektronik
Penggelolaan bilik darjah
Penutupan dan membuat kesimpulan

13. Pendidikan Keselamatan Jalan 3 jam Bahan PKJR yang


Raya (PKJR) dalam Pengajaran dan sesuai
M1 Pembelajaran Bahasa Melayu
Pengajaran mikro
Pengaplikasian Pendidikan
Keselamatan Jalan Raya (PKJR)
Huraian Garis Panduan PKJR -
Kemahiran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

14. Penyediaan Rancangan Pengajaran 3 jam Aktiviti kumpulan


Semester dan Harian

Meneliti spesifikasi kurikulum


Membuat pemetaan Hasil
Pembelajaran

9
Membina aktiviti dan bahan sokongan

15. Penyediaan Rancangan Pengajaran 3 jam Amali mikro


dan Pembelajaran Harian (RPH)

Merancang dan membentangkan


Rancangan Pelajaran Harian.

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama : Nama :

Tarikh: Cop Jabatan :

Tarikh :

10
Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

Pentaksiran Kerja Kursus

( Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan )

Kursus : PBM1013 : Kaedah Pengajaran Bahasa Tempoh : ......... minggu Tarikh Mula :
Melayu Sekolah Rendah
Tarikh Hantar :

Program: PITO Semester/Tahun : /2016

Ambilan : Jun 2016

Kumpulan:

Disediakan oleh :

Disahkan oleh: Penyelaras Kursus Ketua Jabatan

Nama &
Tandatangan

Tarikh :

11
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR
JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK

JABATAN : PENGAJIAN MELAYU


MATA PELAJARAN: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH (PBM1013)
KUMPULAN : SEMESTER ....... AMBILAN .......... 2016
SEMESTER : ............../...........

Tarikh Mula ............... Jun 2016 Tarikh Hantar ........... 2016

Hasil Pembelajaran Kursus:


1. Menerangkan teori huraian bahasa dan teori pemerolehan bahasa di dalam bilik darjah.
2. Menjelaskan komponen pengajaran mikro dan makro dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah.
3. Menghuraikan pendekatan, strategi,kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran terkini Bahasa Melayu di dalam bilik darjah bagi
memupuk potensi insan murid yang kritis, kreatif, dan inovatif.
4. Mengaplikasi pendekatan, strategi, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaran terkini Bahasa Melayu dalam rancangan
pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian dengan menyerapkan pengisian kurikulum.
5. Menganalisis pengisian kurikulum sebagai elemen kemahiran bernilai tambah dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di
dalam bilik darjah.

Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 3, 4 dan 5

Objektif Tugasan :

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berikut:

1. Mengaplikasikan pendekatan, strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang sesuai dengan ciri-ciri
pembelajaran abad 21.
2. Mengenal pasti keberkesanan pendekatan, strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran abad 21 yang dapat membangunkan
kemenjadian murid dalam bahasa Melayu.

12
3. Menilai secara kritis tentang keberkesanan pendekatan, strategi, teknik dan kemahiran bernilai tambah yang terkandung dalam
pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

Spesifikasi Tugasan
TUGASAN WAJARAN CATATAN
TOPIK

1. Strategi dan teknik untuk 1. Penulisan dan penghuraian 1. Kriteria penulisan :


aktiviti pengajaran dan maklumat mengenai :
pembelajaran bahasa Melayu 30% Kemahiran memilih strategi dan teknik
yang bercirikan pembelajaran Pemilihan Strategi dan teknik untuk aktiviti pengajaran dan
abad 21. yang kreatif dan efektif untuk pembelajaran yang bercirikan
menghasilkan aktiviti pengajaran pembelajaran abad 21.
2. Penghasilan esei. dan pembelajaran bahasa Aktiviti yang dicadangkan bercirikan
Melayu yang sesuai dengan ciri- pembelajaran abad 21.
3. Penilaian kritis tentang ciri pembelajaran abad 21. Penghuraian maklumat dalam bentuk
keberkesanan pendekatan, penulisan menggunakan bahasa
strategi, teknik dan kemahiran 2. Penghasilan esei standard, jelas dan struktur penulisan
bernilai tambah dalam yang mantap.
pengajaran dan pembelajaran Menulis satu esei yang bertajuk
bahasa Melayu. Bagaimanakah strategi dan teknik 2. Kriteria penulisan esei :
pengajaran dan pembelajaran 50% Penghasilan esei yang menepati tajuk
yang bercirikan pembelajaran Isi yang matang dan huraian yang
abad 21 dapat membangunkan jelas.
kemenjadian murid dalam Ejaan dan istilah yang tepat, betul dan
pengajaran dan pembelajaran terkini.
bahasa Melayu? Rujukan kepada sumber akademik
yang luas.
3. Penilaian kritis 2. Kriteria Penilaian kritis :

Menilai secara kritis tentang Kebolehan menilai secara kritis


keberkesanan pendekatan, 20%
tentang maklumat yang dikehendaki .
strategi, teknik dan kemahiran Kebolehan menghuraikan ilmu dan

13
bernilai tambah yang terkandung kemahiran yang dapat dikaitkan
dalam pengajaran dan dengan pendekatan, strategi, teknik
pembelajaran bahasa Melayu dan kemahiran bernilai tambah dalam
serta mencadangkan langkah- pengajaran dan pembelajaran bahasa
langkah penambahbaikan yang Melayu.
difikirkan sesuai. Cadangan penambahbaikan yang
bernas dan menarik.

3. Kriteria penilaian refleksi :

Menunjukkan keupayaan pemikiran


reflektif dan mencatat refleksi dengan
kaedah penulisan refleksi yang
berkualiti, matang dan bernas.
Menunjukkan kesungguhan dan
penglibatan penuh dalam tugasan.

14
LAMPIRAN 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS


TUGASAN KURSUS

NAMA PROGRAM : Program Intervensi NAMA PELAJAR :


Tambah Opsyen (PITO)
KOD DAN NAMA KURSUS : PBM1013 SEMESTER :
Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu SR
TARIKH MULA : TARIKH HANTAR :

Hasil Pembelajaran Tugasan :

1. Mengaplikasikan teori huraian bahasa dan teori pemerolehan bahasa di dalam bilik darjah;
2. Mengaplikasikan komponen pengajaran mikro dan makro dalam mata pelajaran Bahasa
Melayu di dalam bilik darjah;
3. Mempelbagaikan pengaplikasian pendekatan, strategi,kaedah serta teknik pengajaran
dan pembelajaran terkini Bahasa Melayu di dalam bilik darjah bagi memupuk potensi
insan murid yang kritis, kreatif, dan inovatif;
4. Mengaplikasikan pengisian kurikulum sebagai elemen kemahiran bernilai tambah
dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah;
5. Menyediakan rancangan pengajaran tahunan dan rancangan pengajaran harian
dengan menyerapkan pengisian kurikulum.

Kerja kursus ini menilai hasil pembelajaran 3, 4 dan 5.

Objektif Tugasan :

1. Mengaplikasikan pendekatan, strategi dan teknik pengajaran dan


pembelajaran bahasa Melayu yang sesuai dengan ciri-ciri pembelajaran abad 21.
2. Mengenal pasti keberkesanan pendekatan, strategi dan teknik pengajaran dan
pembelajaran abad 21 yang dapat membangunkan kemenjadian murid dalam
bahasa Melayu.
3. Menilai secara kritis tentang keberkesanan pendekatan, strategi, teknik dan
kemahiran bernilai tambah yang terkandung dalam pengajaran dan pembelajaran
bahasa Melayu.

15
Tugasan Kursus (100%)

Pendekatan, strategi, teknik pengajaran dan kemahiran bernilai tambah yang berkesan
dapat memupuk potensi insan murid yang kreatif dan inovatif. Berdasarkan penyataan yang
diberikan, anda dikehendaki melengkapkan tugasan di bawah ini.

1. Pilih strategi dan teknik yang kreatif dan efektif untuk menghasilkan aktiviti pengajaran
dan pembelajaran bahasa Melayu yang sesuai dengan ciri-ciri pembelajaran
abad 21. (30%)
2. Tuliskan satu esei yang bertajuk Bagaimanakah strategi dan teknik pengejaran dan
pembelajaran yang bercirikan pembelajaran abad 21 dapat membangunkan
kemenjadian murid dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu? (50%).
3. Membuat penilaian kritis tentang keberkesanan pendekatan, strategi, teknik dan
kemahiran bernilai tambah yang diajarkan dalam pelajaran bahasa Melayu serta
mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan yang difikirkan sesuai. (20%)

Panduan Pelaksanaan Projek


1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
2. Rujukan harus merangkumi jurnal, buku rujukan dan sumber internet. Rujukan ini
tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
3. Rujukan prosedur mengikut format dan gaya APA ( American Psychological
association)
4. Semua tugasan harus menunjukkan keaslian, kematangan dan bermutu ilmiah.
5. Format penulisan kerja kursus adalah seperti yang berikut :
5.1 Font Arial
5.2 langkau 1.5
5.3 Saiz huruf 11 point
5.4 Rajah, jadual dan gambar hendaklah dilabelkan.
6. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
7. Panjangnya tugasan tidak melebihi 15 muka surat (tidak termasuk persembahan
visual).
8. Borang Maklum Balas Tugasan mesti disertakan.(sisipkan dalam tugasan kerja
kursus)
9. Tugasan ini perlu disiapkan mengikut tarikh dan tempoh masa yang ditetapkan.
10. Tugasan yang dihantar lewat tanpa alasan yang kukuh boleh menjejaskan gred kerja
kursus anda.

16
Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria yang berikut:
1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kerja dan
sokongan ilmiah.
3. Strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang dipilih bersesuaian dengan
ciri-ciri pembelajaran abad 21.
4. Penulisan esei menggunakan bahasa standard dan struktur penulisan yang mantap.
5. Penilaian kritis dan cadangan penambahbaikan pendekatan, strategi, teknik dan
kemahiran bernilai tambah menunjukkan kematangan idea.
6. Refleksi yang kritis atas pengalaman menyediakan tugasan.
7. Membuat rujukan daripada sumber akademik yang luas.

Tugasan disediakan oleh Disemak oleh

Pensyarah Pakar Bidang (SME) PBM1013

Disahkan oleh,

Ketua Jabatan
Jabatan Pengajian Melayu

17
PBM1023

PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU

18
PRO FORMA KURSUS
PROGRAM INTERVENSI TAMBAH OPSYEN (PITO)
Bahasa Melayu Pendidikan Rendah

Nama Kursus Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu


Teaching Language Skills in Malay Language

Kod Kursus PBM1023

Kredit 3
Jam Interaksi 120 jam
Prasyarat Tiada
Bahasa Penghantar Bahasa Melayu
Semester

Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan modul kemahiran dan objektif kemahiran bahasa


berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP) bahasa Malaysia Sekolah Rendah.
2. Mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan
pembelajaran kemahiran bahasa dengan berkesan.
3. Membina bahan bantu belajar bersumberkan Teknologi
Maklumat dan komunikasi (TMK) bagi pengajaran dan
pembelajaran kemahiran bahasa dengan pembentangan
secara kumpulan.
4. Membina instrumen pentaksiran kemahiran bahasa
berdasarkan DSKP BM SR secara bertulis berdasarkan
sumber.
5. Menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian kemahiran
bahasa dengan merujuk pelbagai sumber.

Sinopsis Kursus ini menghuraikan pengajaran kemahiran mendengar dan


bertutur berdasarkan DSKP Bahasa Melayu Sekolah Rendah,
pengaplikasian kaedah dan teknik pengajaran kemahiran
mendengar dan bertutur, penghasilan bahan bantu belajar
bersumberkan TMK bagi kemahiran mendengar dan bertutur,
penulisan rancangan pengajaran harian kemahiran mendengar,
penulisan rancangan pengajaran harian kemahiran bertutur,
pengajaran kemahiran membaca berdasarkan DSKP Bahasa
Melayu Sekolah Rendah, pengaplikasian kaedah dan teknik
pengajaran kemahiran membaca, penghasilan bahan bantu belajar
bersumberkan TMK bagi kemahiran membaca, penulisan
rancangan pengajaran harian bagi kemahiran membaca,
pengaplikasian strategi pengajaran dan pembelajaran dalam
simulasi pengajaran modular bertema, pengajaran kemahiran
menulis, pengaplikasian pengajaran kemahiran menulis, kemahiran
menulis karangan dan penulisan rancangan pengajaran harian
kemahiran menulis.

19
This course describes the teaching of listening and speaking skills
based on DSKP used for Malay Language in Primary Schools,
application of the methods and techniques in the teaching of
listening and speaking skills, producing teaching aids based on ICT
for listening and speaking skills, writing daily lesson plan for
listening, speaking and reading skills based on DSKP for Malay
Language in Primary School, applying the methods and techniques
of teaching reading skills, preparing teaching aids based on ICT for
reading skills, writing daily lesson plan for reading skills, application
of teaching and learning strategies in simulation, modular based
teaching, the teaching of writing skills, application of the teaching of
writing skills, essay writing skills and writing skills in daily lesson
plan.

20
Bil. Tajuk Kandungan Jam

1. Pengajaran Kemahiran Modul Kemahiran Mendengar


Mendengar dan Objektif Kemahiran Mendengar dan 3
Bertutur berdasarkan Bertutur
DSKP Bahasa Malaysia
Sekolah Rendah

2. Pengaplikasian Kaedah Kaedah Pengajaran Kemahiran Mendengar


dan Teknik Pengajaran dan Bertutur
Kemahiran Mendengar Kaedah Komunikatif 3
dan Bertutur Kaedah Audio-lingual
Kaedah Terus
Kaedah Fonetik/Linguistik
Kaedah Eklektik

3. Penghasilan Bahan Jenis-jenis bahan


Bantu Belajar - Bahan Autentik 3
Bersumberkan TMK bagi - Bahan Teks
Kemahiran Mendengar - Bahan Grafik
dan Bertutur - Bahan Multimedia
- Bahan Interaktif

Penulisan Rancangan
4. Pengajaran Kemahiran SK 1.1 1.3
Mendengar SP : Hasil Pembelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 3
kemahiran mendengar
Penulisan Refleksi
Kaedah Pentaksiran Kemahiran
Mendengar Berdasarkan DSKP BM SR

5. Penulisan Rancangan SK 1.4 1.7


Pengajaran Harian SP : Hasil Pembelajaran
Kemahiran Bertutur Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 3
kemahiran bertutur
Penulisan refleksi
Kaedah Pentaksiran Kemahiran Bertutur
berdasarkan DSKP BM SR

6. Pengajaran Kemahiran Modul kemahiran Membaca


Membaca berdasarkan Objektif Kemahiran Membaca
DSKP Bahasa Malaysia
Sekolah Rendah 3

21
Bil. Tajuk Kandungan Jam

7. Pengaplikasian Kaedah Definisi dan Konsep


dan Teknik Pengajaran Matlamat dan Jenis Bacaan
Kemahiran Membaca Kaedah Pengajaran Kemahiran Membaca
- Pandang Sebut
- Abjad
- Fonik
- Bunyi Kata
- Cerakinan
- Binaan

Teknik Pengajaran Kemahiran Membaca 3


- Teater Pembaca
- Bimbingan Menjangka
- Aktiviti Membaca dan Berfikir Secara
Terarah/Directed Reading Thinking
Activity (DRTA)
- Survey, Question, Read, Review,
Recite, Reflection (SQ4R)
- Know, Want, learn, How (KWLH)
- Teater Pembaca
- Tatacerita
- Penyoalan

8. Penghasilan Bahan Bahan Autentik


Bantu Belajar Bahan Teks
Bersumberkan TMK bagi Bahan Grafiks
Kemahiran Membaca Bahan Multimedia 3
Bahan Interaktif
Kaedah Pentaksiran Kemahiran Membaca
Berdasarkan DSKP BM SR

9. Penulisan Rancangan SK 2.1 2.6


Pengajaran Harian bagi SP : Hasil Pengajaran dan Pembelajaran
Kemahiran Membaca 3
Kemahiran Membaca
Penulisan Refleksi

10. Pengaplikasian Strategi Kemahiran Bahasa


Pengajaran dan - Mendengar dan Bertutur
Pembelajaran dalam - Membaca
3
simulasi Pengajaran - Menulis
Modular Bertema

11. Pengajaran Kemahiran Model Kemahiran Menulis


Menulis Objektif Kemahiran Menulis 3

22
Bil. Tajuk Kandungan Jam
Pengaplikasian
12. Pengajaran Kemahiran Konsep
Menulis Tujuan
Peringkat Kemahiran Menulis 3
- Pramenulis
- Menulis Mekanis
- Menulis Mentalis/Pelahiran

13. Kemahiran Menulis Jenis Karangan


Mengarang - Terkawal
- Berpandu
- Bebas

Pendekatan
- Pendekatan Proses
- Pendekatan Pengalaman 3
Bahasa/Language Experiential
Approach (LEA)
- Berpandu

Teknik
- Kemahiran menulis karangan
- Kemahiran Mengeja

Prosedur Pengajaran Ejaan


14. dan Penyediaan Bahan Imlak 3
Bantu Mengajar Karangan

Penulisan Rancangan SK 3.1 3.9


15. Pengajaran Harian SP : Hasil Pembelajaran
Kemahiran Menulis Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 3
Kemahiran Menulis
Penulisan Refleksi

JUMLAH 45 jam

Pentaksiran Kerja Kursus : 100%

Jam Interaksi Jam Interaksi Bersemuka 45 jam


Jam Interaksi Bukan Bersemuka 75 jam

23
Bil. Tajuk Kandungan Jam

Rujukan Asas Tuan Jah Tuan Yusof dan Faridah Nazir. (2014). Pengajaran kemahiran
Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Multimedia Sdn. Bhd.

Nurulhuda Abd. Rahman dan Md Nasir Ibrahim (Editor). (2013). Pemikiran


kritis : konsep, pendekatan dan aplikasi dalam pengajaran dan
pembelajaran. Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mokhtar Ismail. (2009). Pentaksiran pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan


Bahasa dan Pustaka.

Rujukan Atiah Hj Mohd Salleh, Ramlah Muhamad, (2003) Pengajaran ahasa


Tambahan Melayu untuk penutur asing. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
Pustaka.

A. Aziz Deraman, (2007) Pedagogi bahasa Melayu : prinsip, kaedah dan


teknik. (edisi 4). Kuala Lumpur : Utusan Publication dan
Distributors Sdn. Bhd

Brown, J.D. & Hudson T. (2002). Criterion-reference language testing.


Cambridge: Cambridge University Press.

Juriah Long, ( 2010) Kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.


Universiti Kebangsaan Malaysia.

Read, C. (2007). 500 Activities for the primary classroom. Macmillan Books
for Teachers. Macmillan Publishers: Oxford.

Yahya Othman. ( 2007). Mengajar membaca teori dan aplikasi. Kuala


Lumpur : PTS Publication.

Zulkifley Hamid. (2005). Penilaian pengajaran dan pembelajaran bahasa


Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

24
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
Program Intervensi Tambah Opsyen (PITO)
Bahasa Melayu Pendidikan Rendah

Nama Pensyarah :
Jabatan/Unit : JABATAN PENGAJIAN MELAYU
Kursus : Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
Kod Kursus : PBM1023
Kredit : 3
Kumpulan Diajar : PITO-IPGM Ambilan ............... 2016
Minggu/ Topik / Tajuk Jam Catatan
Tarikh Interaksi

3 jam Penerangan
M2 1. Pengajaran Kemahiran Mendengar Perbincangan
dan Bertutur berdasarkan DSKP
Bahasa Malaysia Sekolah Rendah

Modul Kemahiran Mendengar


Objektif Kemahiran Mendengar dan
Bertutur

Bengkel dan
2. Pengaplikasian Kaedah dan Teknik 3 jam perbincangan
Pengajaran Kemahiran Mendengar
dan Bertutur

Kaedah Pengajaran Kemahiran


Mendengar dan Bertutur
Kaedah Komunikatif
Kaedah Audio-lingual
Kaedah Terus
Kaedah Fonetik/Linguistik
Kaedah Eklektik

Perbincangan
3. Penghasilan Bahan Bantu Belajar 3 jam
Bersumberkan TMK bagi Kemahiran
Mendengar dan Bertutur

Jenis-jenis bahan
- Bahan Autentik
- Bahan Teks
- Bahan Grafik
- Bahan Multimedia
- Bahan Interaktif

25
4. Penulisan Rancangan Pengajaran Perbincangan
Kemahiran Mendengar 3 jam kumpulan
M2
SK 1.1 1.3
SP : Hasil Pembelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
kemahiran mendengar
Penulisan Refleksi
Kaedah Pentaksiran Kemahiran
Mendengar Berdasarkan DSKP BM
SR

5. Penulisan Rancangan Pengajaran 3 jam Perbincangan kelas


Harian Kemahiran Bertutur Perkongsian idea

SK 1.4 1.7
SP : Hasil Pembelajaran
Aktiviti pengajaran dan pembelajaran
kemahiran bertutur
Penulisan refleksi
Kaedah Pentaksiran Kemahiran
Bertutur berdasarkan DSKP BM SR

6. Pengajaran Kemahiran Membaca Perbincangan


berdasarkan DSKP Bahasa Malaysia 3 jam kumpulan
Sekolah Rendah Pembentangan

Modul kemahiran Membaca


Objektif Kemahiran Membaca

7. Pengaplikasian Kaedah dan Teknik Aktiviti kumpulan


Pengajaran Kemahiran Membaca 3 jam Simulasi

Definisi dan Konsep


Matlamat dan Jenis Bacaan
Kaedah Pengajaran Kemahiran
Membaca
- Pandang Sebut
- Abjad
- Fonik
- Bunyi Kata
- Cerakinan
- Binaan
Teknik Pengajaran Kemahiran
Membaca
- Teater Pembaca
- Bimbingan Menjangka
- Aktiviti Membaca dan Berfikir
Secara Terarah/Directed Reading
Thinking Activity (DRTA)
- Survey, Question, Read, Review,
M2 Recite, Reflection (SQ4R)
- Know, Want, learn, How (KWLH)

26
- Teater Pembaca
- Tatacerita
- Penyoalan

8. Penghasilan Bahan Bantu Belajar


Bersumberkan TMK bagi Kemahiran 3 jam Pembentangan
Membaca Refleksi

Bahan Autentik
Bahan Teks
Bahan Grafiks
Bahan Multimedia
Bahan Interaktif
Kaedah Pentaksiran Kemahiran
Membaca Berdasarkan DSKP BM
SR

3 jam Aktiviti kumpulan


9. Penulisan Rancangan Pengajaran
M2 Harian bagi Kemahiran Membaca

SK 2.1 2.6
SP : Hasil Pengajaran dan
Pembelajaran Kemahiran Membaca
Penulisan Refleksi

3 jam Amali bengkel


10. Pengaplikasian Strategi Pengajaran menulis
dan Pembelajaran dalam simulasi
Pengajaran Modular Bertema

Kemahiran Bahasa
- Mendengar dan Bertutur
- Membaca
- Menulis

Simulasi dan main


11. Pengajaran Kemahiran Menulis 3 peranan

Model Kemahiran Menulis


Objektif Kemahiran Menulis

12. Pengaplikasian Pengajaran 3 jam Aktiviti kumpulan


Kemahiran Menulis
M2
Konsep
Tujuan
Peringkat Kemahiran Menulis
- Pramenulis
- Menulis Mekanis
- Menulis Mentalis/Pelahiran

27
13. Kemahiran Menulis Mengarang Aktiviti kumpulan
3 jam
Jenis Karangan
- Terkawal
- Berpandu
- Bebas

Pendekatan
- Pendekatan Proses
- Pendekatan Pengalaman
Bahasa/Language Experiential
Approach (LEA)
- Berpandu

Teknik
- Kemahiran menulis karangan
- Kemahiran Mengeja

14. Prosedur Pengajaran dan 3 jam Bahan bantu


Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Mengajar

Ejaan
Imlak
Karangan

15. Penulisan Rancangan Pengajaran 3 jam Aktiviti kumpulan


Harian Kemahiran Menulis

SK 3.1 3.9
SP : Hasil Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran Kemahiran Menulis
Penulisan Refleksi

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama : Nama :

Tarikh: Cop Jabatan :

Tarikh : :

28
Institut Pendidikan Guru Kampus .......................................

Pentaksiran Kerja Kursus

( Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan )

Kursus : PBM1023 : Pengajaran Kemahiran Bahasa Tempoh : 1 minggu Tarikh Mula : ..............2016
Melayu
Tarikh Hantar : ...............2016

Program: PITO Semester/Tahun : /2016

Ambilan : 2016

Kumpulan:

Disediakan oleh :

Disahkan oleh: Penyelaras Kursus Ketua Jabatan

Nama &
Tandatangan

Tarikh :

29
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR
JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK

JABATAN : PENGAJIAN MELAYU


MATA PELAJARAN: PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU (PBM1023)
KUMPULAN : SEMESTER ....... AMBILAN .......... 2016
SEMESTER : ............../...........

Tarikh Mula Tarikh Hantar

Hasil Pembelajaran Kursus:


1. Menghuraikan modul kemahiran dan objektif kemahiran bahasa berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
bahasa Malaysia Sekolah Rendah.
2. Mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan berkesan.
3. Membina bahan bantu belajar bersumberkan Teknologi Maklumat dan komunikasi (TMK) bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran
bahasa dengan pembentangan secara kumpulan.
4. Membina instrumen pentaksiran kemahiran bahasa berdasarkan DSKP BM SR secara bertulis berdasarkan sumber.
5. Menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian kemahiran bahasa dengan merujuk pelbagai sumber.

Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 2 ,3, dan 5.

30
Objektif Projek :

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berikut :


1. Mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa yang berkesan bersumberkan TMK.
2. Membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bahasa Malaysia yang mengandungi kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran
bahasa bersumberkan TMK.
3. Membuat justifikasi tentang pemilhan bahan TMK tersebut.

Spesifikasi Tugasan
TUGASAN WAJARAN CATATAN
TOPIK
1. Kaedah dan teknik pengajaran
dan pembelajaran (PdP) bahasa 1. Penulisan esei : 1. Kriteria penulisan esei :
yang berkesan bersumberkan
TMK. Pengaplikasian kaedah dan teknik 30% Maklumat tentang pengaplikasian
PdP bahasa yang berkesan kaedah dan teknik dihuraikan
2. Rancangan Pengajaran Harian bersumberkan TMK. dalam bentuk penulisan yang
(RPH) bahasa Malaysia. menggunakan bahasa standard,
2. Menghasilkan Rancangan jelas dan struktur penulisan yang
3. Justifikasi pemilhan bahan TMK. Pengajaran Harian Bahasa mantap.
Malaysia Ejaan dan istilah yang tepat, betul
dan terkini.
RPH mengandungi kaedah dan 50% Rujukan sumber akademik yang
teknik pengajaran dan luas.
pembelajaran bahasa Malaysia Persembahan peta minda/ bentuk
bersumberkan TMK. grafik yang menarik.

3. Penulisan justifikasi 20% 2. Kriteria Penilaian RPH :

Membuat justifikasi pemilihan Kebolehan merancang dan


bahan TMK dalam RPH. menstruktur maklumat dengan
baik dan sistematik.

31
TMK yang dipilih dapat membantu
dalam proses pdp yang berkesan.
Bersifat kreatif, menarik dan
interakrif.

3. Kriteria penilaian justifikasi :

Justifikasi berkualiti, matang dan


bernas.
Bukti-bukti yang menyokong isi
yang diberi mantap dan diyakini.
Menggunakan bahasa standard
yang mudah difahami.
Menunjukkan kesungguhan dan
penglibatan penuh dalam tugasan.

32
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS
TUGASAN KURSUS

NAMA PROGRAM : Program Intervensi NAMA PELAJAR :


Tambah Opsyen (PITO)
KOD DAN NAMA KURSUS : PBM1023 SEMESTER :
Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
TARIKH MULA : TARIKH HANTAR : ........../2016

Hasil Pembelajaran Kursus

1. Menghuraikan modul kemahiran dan objektif kemahiran bahasa berdasarkan


Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bahasa Malaysia Sekolah
Rendah.

2. Mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran


bahasa dengan berkesan.
3. Membina bahan bantu belajar bersumberkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK) bagi pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa dengan
pembentangan secara kumpulan.
4. Membina instrumen pentaksiran kemahiran bahasa berdasarkan DSKP BM SR
secara bertulis berdasarkan sumber.
5. Menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian kemahiran bahasa dengan merujuk
pelbagai sumber.
Tugasan ini bagi menilai hasil pembelajaran 2, 3, dan 5.

Objektif Kerja Kursus


Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berikut :
1. Mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa yang
berkesan bersumberkan TMK.
2. Membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bahasa Malaysia yang mengandungi
kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bersumberkan TMK.
3. Membuat justifikasi tentang pemilhan bahan TMK tersebut.

33
Tugasan Projek (100%)

Perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) memberi impak yang mendalam
terhadap amalan pengajaran guru. Pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan TMK
mempunyai potensi besar dalam mengubah cara belajar murid dan cara mengajar guru.
Sumber rujukan juga akan diperoleh daripada maklumat-maklumat terkini.

1. Bagaimanakah guru mengaplikasikan kaedah dan teknik pengajaran dan


pembelajaran bahasa yang berkesan bersumberkan TMK? (30%).

2. Bina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bahasa Malaysia yang mengandungi


kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran bahasa bersumberkan TMK. (50%).
3. Buat justifikasi tentang pemilhan bahan TMK tersebut (20%).

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus


1. Panjang esei tidak melebihi 15 muka surat.
2. Esei perlu bertaip dengan font Arial, saiz huruf 11, dan langkau 1.5 baris.
3. Rujukan harus merangkumi jurnal, buku rujukan dan sumber internet.
4. Rujukan mengikut format dan gaya APA (American Psychological Association).
5. Esei harus menunjukkan keaslian, kematangan dan bermutu tinggi.
6. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
7. Muka depan esei merangkumi:
i. Nama pelajar
ii. Angka giliran
iii. No.Kad Pengenalan
iv. Kumpulan /Unit
v. Kod dan Nama Kursus
vi. Tajuk Tugasan Projek
vii. Nama Pensyarah Akademik
viii. Tarikh hantar

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria yang berikut:


1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kerja dan
sokongan ilmiah.
3. Strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang dipilih bersesuaian dengan
ciri-ciri pembelajaran abad 21.
4. Penulisan esei menggunakan bahasa standard dan struktur penulisan yang mantap.
5. Penilaian kritis dan cadangan penambahbaikan pendekatan, strategi, teknik dan
kemahiran bernilai tambah menunjukkan kematangan idea.

34
6. Refleksi yang kritis atas pengalaman menyediakan tugasan.
7. Membuat rujukan daripada sumber akademik yang luas.

Tugasan disediakan oleh Disemak oleh

Pensyarah Pakar Bidang (SME) PBM1023

35
PBM1033

MORFOLOGI BAHASA MELAYU

36
PROFORMA KURSUS
PROGRAM INTERVENSI TAMBAH OPSYEN (PITO)
Bahasa Melayu Pendidikan Rendah

Nama Kursus Morfologi Bahasa Melayu

Morphology of Malay Language

Kod Kursus PBM1033

Kredit 3
Jam Interaksi 120 jam
Prasyarat Tiada
Bahasa Penghantar Bahasa Melayu
Semester

Hasil Pembelajaran 1. Menghuraikan proses pembentukan kata bahasa Melayu;


2. Mengklasifikasikan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata
tugas;
3. Mencerakinkan golongan kata dalam bahasa Melayu;
4. Menganalisis proses pembentukan kata baharu dalam bahasa
Melayu.

Sinopsis Kursus ini menjelaskan proses pembentukan kata bahasa Melayu


termasuk pembentukan kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata
tugas, dan pembentukan kata baharu, imbuhan dalam bahasa
Melayu, bentuk kata bahasa Melayu; golongan kata nama; kata
kerja; kata adjektif; dan kata tugas.

This course elaborates on the formation of the words of the Malay


language including the formation of nouns, verbs, adjectives, and
the formation of new words and affixes in the Malay language;
Malay language word forms, types of words, verbs, adjectives and
functional words.

37
Bil. Tajuk Kandungan Jam

1. Proses Pembentukan Pengimbuhan


Kata Bahasa Melayu Penggandaan 3
Pemajmukan
Akronim

2. Bentuk Perkataan Kata Tunggal 3


Bahasa Melayu - Bentuk Kata Tunggal
Kata Terbitan
- Bentuk Kata Terbitan
Kata Majmuk
- Bentuk Kata Majmuk
Kata Ganda
- Bentuk Kata Ganda

3. Proses Pembentukan Kata Tunggal 3


Kata Bahasa Melayu - Kata Tunggal 1 suku kata, 2 Suku
kata 3 Suku kata, 4 Suku kata dan
lebih 4 Suku Kata.
Kata Terbitan
- Kata Nama Terbitan
- Kata Kerja Terbitan

4. Proses Pembentukan Kata Majmuk 3


Kata Bahasa Melayu - Kata majmuk yang dimantapkan
- Jenis-jenis Kata Majmuk
Kata Ganda
- Jenis-jenis Kata Ganda

5. Golongan Kata Bahasa Kata Nama 3


Melayu Kata Kerja

6. Golongan Kata Bahasa Kata Adjektif 3


Melayu Kata Tugas

Kata Nama Khas


7. Kata Nama Bahasa Kata Nama Am 3
Melayu Kata Ganti Nama

8. Pembentukan Kata Nama Kata Nama Tunggal 3


Bahasa Melayu Kata Nama Terbitan
Kata Nama Majmuk
Kata Nama Ganda

38
9. Penggolongan Kata Kata Kerja Aktif 3
Kerja Bahasa Melayu - Kata Kerja Aktif Transitif
- Kata Kerja Aktif Tak Transitif
Kata Kerja Pasif

10. Pembentukan Kata Kerja Kata kerja tunggal 3


Bahasa Melayu Kata kerja terbitan
Kata kerja majmuk
Kata kerja ganda

11. Kata Adjektif Sifatan, 3


Warna, Ukuran
Jenis Kata Adjektif Bentuk, Waktu, Jarak, Cara
Bahasa Melayu
Perasaan, dan Pancaindera

12. Pembentukan Kata Kata Adjektif Tunggal 3


Adjektif Bahasa Melayu Kata Adjektif Terbitan
Kata Adjektif Dalam Bentuk
Perbandingan

13. Kata Tugas Bahasa Kelompok Dasar Kata Tugas 3


Melayu - Kata Penghubung Ayat
- Kata Praklausa

Kata Tugas Bahasa - Kata Prafrasa 3


14. Melayu - Kata Pascakata

Pembentukan Perkataan Pembentukan Kata


15. Baharu Bahasa Melayu Pembaharuan dalam Bentuk Kata 3
Sistem Ejaan Perkataan Baharu

JUMLAH 45 jam

Pentaksiran Kerja Kursus : 100%

Jam Interaksi Jam Interaksi Bersemuka 45 jam


Jam Interaksi Bukan Bersemuka 75 jam

39
Rujukan Asas Nik Safiah Karim et. al. (2011). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Abdullah Hassan. (2006). Morfologi Bahasa Melayu. Kuala Lumpur:


Penerbitan PTS

Faridah Nazir. (2013). Morfologi Bahasa Melayu. Puchong: Penerbitan


Multimedia

Rujukan Dewan Bahasa Dan Pustaka. (2006). Daftar Kata Bahasa Melayu: Rumi-
Tambahan Sebut-Jawi Jilid 1 Dan 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

40
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
Program Intervensi Tambah Opsyen (PITO)
Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
Morfologi Bahasa Melayu

Nama Pensyarah :
Jabatan/Unit : JABATAN PENGAJIAN MELAYU
Kursus : Morfologi Bahasa Melayu
Kod Kursus : PBM1033
Kredit : 3
Kumpulan Diajar : PITO-IPGM Ambilan 2016
Minggu/ Topik / Tajuk Jam Catatan
Tarikh Interaksi

1. Proses Pembentukan Kata Bahasa Penerangan dan


M3 Melayu perbincangan
Pengimbuhan 3 jam
Penggandaan
Pemajmukan
Akronim
2. Bentuk Perkataan Bahasa Melayu 3 jam Bengkel dan
Kata Tunggal perbincangan
- Bentuk Kata Tunggal
Kata Terbitan
- Bentuk Kata Terbitan
Kata Majmuk
- Bentuk Kata Majmuk
Kata Ganda
- Bentuk Kata Ganda

3. Proses Pembentukan Kata Bahasa 3 jam


Melayu
Kata Tunggal
- Kata Tunggal 1 suku kata, 2
Suku kata 3 Suku kata, 4 Suku
kata dan lebih 4 Suku Kata.
Kata Terbitan
- Kata Nama Terbitan
- Kata Kerja Terbitan

4. Proses Pembentukan Kata Bahasa 3 jam Perbincangan


Melayu kumpulan
M3 Kata Majmuk
- Kata majmuk yang
dimantapkan
- Jenis-jenis Kata Majmuk
Kata Ganda
- Jenis-jenis Kata Ganda

41
5. Golongan Kata Bahasa Melayu 3 jam
Kata Nama Perbincangan kelas
Kata Kerja Perkongsian idea

6. Golongan Kata Bahasa Melayu 3 jam


Kata Adjektif
Kata Tugas

7. Kata Nama Bahasa Melayu 3 jam


Kata Nama Khas
Kata Nama Am
Kata Ganti Nama
M3
8. Pembentukan Kata Nama Bahasa 3 jam
Melayu
Kata Nama Tunggal
Kata Nama Terbitan
Kata Nama Majmuk
Kata Nama Ganda

9. Penggolongan Kata Kerja Bahasa 3 jam


Melayu Pembentangan
Kata Kerja Aktif
- Kata Kerja Aktif Transitif Refleksi
- Kata Kerja Aktif Tak Transitif
- Kata kerja pasif

10. Pembentukan Kata Kerja Bahasa 3 jam Aktiviti kumpulan


Melayu
M3 Kata kerja tunggal
Kata kerja terbitan
Kata kerja majmuk
Kata kerja ganda

11. Jenis-jenis Kata Adjektif Bahasa 3 jam


Melayu
Sifatan, Warna, Ukuran
Bentuk, Waktu, Jarak, Cara
Perasaan, dan Pancaindera

12. Pembentukan Kata Adjektif Bahasa 3 jam


Melayu
Kata Adjektif Tunggal
Kata Adjektif Terbitan
Kata Adjektif Dalam Bentuk
Perbandingan

42
13. Kata Tugas Bahasa Melayu 3 jam
Kelompok Dasar Kata Tugas
M3 - Kata Penghubung Ayat
Kata Praklausa

14. Kata Tugas Bahasa Melayu 3 jam


- Kata Prafrasa
- Kata Pascakata

15. Pembentukan Perkataan Baharu 3 jam


Bahasa Melayu

Pembentukan Kata
Pembaharuan dalam Bentuk Kata
Sistem Ejaan Perkataan Baharu
Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama : Nama :

Tarikh: Cop Jabatan :

Tarikh :

43
Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

Pentaksiran Kerja Kursus

( Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan )

Kursus : PBM1033 : Morfologi Bahasa Melayu Tempoh : 1 minggu Tarikh Mula : 2016

Tarikh Hantar : 2016

Program: PITO Semester/Tahun : 2016

Ambilan : 2016

Kumpulan:

Disediakan oleh : Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

Disahkan oleh: Penyelaras Kursus Ketua Jabatan

Nama &
Tandatangan

Tarikh :

44
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR SEREMBAN

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK

JABATAN : PENGAJIAN MELAYU

KURSUS : MORFOLOGI BAHASA MELAYU

KUMPULAN : PITO

AMBILAN : 2016

Tarikh Mula Tarikh Hantar

Hasil Pembelajaran Kursus:


1 Menghuraikan proses pembentukan kata bahasa Melayu;
2 Mengklasifikasikan kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas;
3 Mencerakinkan golongan kata dalam bahasa Melayu;
4 Menganalisis proses pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu.

Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1, 2, dan 3

Objektif Tugasan :

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berikut:

1. Menghuraikan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu.


2. Mengklasifikasikan golongan kata setiap kata berimbuhan dalam cerpen yang dibaca
3. Mencerakinkan golongan kata tugas yang terdapat dalam cerpen dalam bentuk grafik
3. Menulis refleksi tentang tugasan yang diberikan.

45
Spesifikasi Tugasan
TUGASAN WAJARAN CATATAN
TOPIK

1 Proses Pembentukan Kata 1. Menghuraikan proses pembentukan 20% 1. Kriteria imbuhan yang membentuk
bahasa Melayu, iaitu kata kata dalam bahasa Melayu, pelbagai kelas kata
tunggal, pengimbuhan, Kata Tunggal Imbuhan awalan
pemajmukan, dan penggandaan Pengimbuhan, Imbuhan akhiran
Pemajmukan, Imbuhan apitan
Penggandaan Imbuhan sisipan
Imbuhan pinjaman
2. Golongan kata bahasa Melayu 2. Mengklasifikasikan golongan kata 30% 2. Kriteria penganalisisan aspek
Iaitu kata nama, kata kerja, kata setiap kata berimbuhan dalam golongan kata dalam petikan:
adjektif, kata tugas cerpen yang dibaca
Kata nama Kebolehan menganalisis
Kata kerja pembahagian kata bagi setiap
Kata adjektif kata berimbuhan dalam petikan.

3. Kata tugas bahasa Melayu 3. Mencerakinkan kata tugas dalam 3. Kriteria pencerakinan aspek
cerpen dalam bentuk grafik 30% kelompok kata tugas dalam petikan:
Kata penyambung ayat
Kata praklausa Kebolehan menganalisis setiap
Kata prafarsa dan pacscafrasa kata tugas dalam petikan dan
Kata pascakata ditunjukkan dalam grafik yang
menarik

4. Refleksi tugasan. 4. Penulisan refleksi tentang


penghasilan tugasan kerja kursus. 20% 4. Kriteria penilaian refleksi :
.
Refleksi dapat dikaitkan dengan
kepentingan kefahaman dan Menunjukkan keupayaan pemikiran
pengetahuan guru mengenai reflektif dan mencatat refleksi
dengan kaedah penulisan refleksi

46
pembentukan kata. yang berkualiti, matang dan bernas.
Penghasilan tugasan
Refleksi pembentukan kelas kata menggunakan bahasa standard
berdasarkan imbuhan. yang mudah difahami.
Menunjukkan kesungguhan dan
Pengetahuan baharu yang penglibatan penuh dalam tugasan.
diperoleh amat berkesan untuk
membantu guru
mengaplikasikannya dalam
bidang pendidikan.

47
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS
TUGASAN KURSUS

NAMA PROGRAM : Program Intervensi NAMA PELAJAR :


Tambah Opsyen (PITO)
KOD DAN NAMA KURSUS : PBM1033 SEMESTER :
Morfologi Bahasa Melayu
TARIKH MULA : TARIKH HANTAR :

Hasil Pembelajaran Tugasan

1. Menghuraikan proses pembentukan kata bahasa Melayu;


2. Mengklasifikasikan kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas;
3. Mencerakinkan golongan kata dalam bahasa Melayu;
4. Menganalisis proses pembentukan kata baharu dalam bahasa Melayu.

Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, dan 3

Objektif Projek

Pelajar dapat melaksanakan tugas berikut :

1. Menghuraikan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu berdasarkan cerpen


yang dipilih.

2. Mengklasifikasikan setiap kata berimbuhan dalam cerpen mengikut golongan kata.

3. Mencerakinkan golongan kata tugas yang terdapat dalam cerpen dalam bentuk grafik.

4. Menulis refleksi tentang tugasan yang dihasilkan.

Tugasan Bertulis (100%)

Morfologi merupakan bidang yang mengkaji pembentukan kata. Pengetahuan berkaitan


bidang morfologi perlu dikuasai oleh guru dan murid dengan mantap dan berkesan. Hal ini
dapat meningkatkan penggunaan bahasa secara berkesan dalam bidang bahasa Melayu.
Morfologi meliputi aspek pembentukan dan penggolongan kata.

Cerpen adalah bahan sastera yang boleh menjadi bahan kajian untuk bidang morfologi.
Oleh itu anda dikehendaki memilih sebuah cerpen terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka dan
berdasarkan cerpen tersebut anda dikehendaki:

48
i. Menghuraikan proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu.

ii. Menganalisis kata berimbuhan dalam cerpen tersebut dan mengklasifikasikannya


mengikut golongan kata

iii. Mencerakinkan golongan kata tugas yang ada dalam cerpen itu dalam bentuk grafik

iv. Menulis refleksi tentang tugasann yang telah dilaksanakan

Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus


1. Panjang esei tidak melebihi 15 muka surat. Esei perlu bertaip dengan saiz huruf 11,
font arial dan langkau 1.5 baris.

2. Rujukan harus merangkumi jurnal, buku rujukan dan sumber internet.


3. Rujukan prosuder mengikut format dan gaya APA (American Psychological
Association).

4. Esei harus menunjukkan keaslian, kematangan dan bermutu tinggi.


5. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
6 Muka depan esei merangkumi:
i. Nama pelajar
ii. Angka giliran
iii. No.Kad Pengenalan
iv. Kumpulan /Unit
v. Kod dan Nama Kursus
vi. Tajuk Tugasan Projek
vii. Nama Pensyarah Akademik
viii. Tarikh hantar

7. Tugasan ini ditaksir berdasarkan kriteria berikut:

Liputan dan Kandungan

Kualiti Reviu

Organisasi

Kualiti Sumber

8. Sila rujuk kepada kriteria pemarkahan.

49
PBM1043

SINTAKSIS BAHASA MELAYU

50
PROFORMA KURSUS
PROGRAM INTERVENSI TAMBAH OPSYEN (PITO)
Bahasa Melayu Pendidikan Rendah

Nama Kursus Sintaksis Bahasa Melayu


Syntax of Malay Language

Kod Kursus PBM1043

Kredit 3
Jam Interaksi 120 jam
Prasyarat Tiada
Bahasa Penghantar Bahasa Melayu
Semester

Hasil Pembelajaran 1. Menjelaskan konsep sintaksis bahasa Melayu


2. Menganalisis kandungan bidang sintaksis.
3. Menghuraikan susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa
adjektif dan frasa sendi nama.
4. Mengkategorikan jenis ayat, ragam ayat dan bentuk ayat dalam
bahasa Melayu.
5. Menghuraikan proses penerbitan ayat.

Sinopsis Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis,


yang merangkumi susunan konstituen frasa nama, frasa kerja,
frasa adjektif, frasa sendi nama. Kursus ini juga melihat ayat dalam
bahasa Melayu yang di dalamnya termasuk frasa, klausa, ayat
dasar, ayat tunggal, ayat majmuk, dan proses penerbitan ayat.

This course elaborates on the contents of syntactic knowledge


including the constituent order of the noun phrase, verb phrase,
adjectival phrase, prepositional phrase, sentences in the Malay
language including the phrase, clause, single sentence, complex
sentence and the sentence construction process.

51
Bil. Tajuk Kandungan Jam

1. Sintaksis Konsep
Struktur Binaan Ayat 3
Pembahagian Subjek dan Predikat
Ayat Dasar dan Ayat Terbitan
Susunan kata dalam Ayat

2. Sintaksis
Urutan Kata, Pembentukan Ayat 3
Jenis Ayat, Ragam Ayat,
Bentuk Ayat

3. Frasa Nama Bahasa


Melayu Konstituen Frasa Nama 3
Binaan Frasa Nama

Susunan Konstituen Frasa Nama


4. Frasa Nama Bahasa
Melayu - Peraturan D-M 3
- Kekecualian Hukum D-M
- Bilangan dan Panggilan
- Gelaran

5. Frasa Kerja Bahasa


Melayu Binaan Frasa Kerja 3
Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek
Binaan Frasa Kerja dengan Objek

6. Frasa Kerja Bahasa


Melayu Frasa Kerja dengan Kata Bantu 3
Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen
Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja

7. Frasa Adjektif Bahasa


Melayu Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi 3
Frasa Adjektif
Unsur Penguat Frasa Adjektif
Kata Bantu dalam Frasa Adjektif

8. Frasa Adjektif Bahasa


Melayu Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat 3
Unsur Keterangan dalam Frasa Adjektif
Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen

52
Binaan Frasa Sendi Nama
9. Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam
Bahasa Melayu Ayat 3
Penggunaan Kata Sendi Nama

10. Ayat Bahasa Melayu


Binaan Ayat 3
Perkataan, Frasa,Klausa Ayat,
Ayat Dasar
Ayat Tunggal

11. Ayat Tunggal Bahasa


Melayu Binaan Ayat Tunggal, Binaan Subjek, 3
Binaan Predikat
Susunan Konstituen Ayat Tunggal,
Ayat Aktif dan Pasif
Unsur Pilihan dalam Frasa Predikat

Jenis Ayat
12. Ayat Bahasa Melayu Bentuk Ayat
Ragam Ayat 3

13. Ayat Majmuk Bahasa


Melayu Ayat Majmuk Gabungan 3
Ayat Majmuk Pancangan
Ayat Majmuk Campuran
Ayat Majmuk Pasif

Proses Penerbitan Ayat


14. Bahasa Melayu dari segi Transformasi-Generatif 3

Konsep Transformasi-Generatif
Konsep Ayat Terbitan
Konsep Pengguguran

Proses Penerbitan Ayat


15 Bahasa Melayu Proses Penyusunan Semula 3
Proses Peluasan

JUMLAH 45 jam

Pentaksiran Kerja Kursus : 100%

53
Jam Interaksi Jam Interaksi Bersemuka 45 jam
Jam Interaksi Bukan Bersemuka 75 jam

Rujukan Asas Nik Safiah Karim et. al. (2011). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Abdullah Hassan et.al.(2006).Sintaksis. PTS Profesional Publishing Sdn.


Bhd., Kuala Lumpur.

Faridah Nazir. (2014). Sintaksis Bahasa Melayu. Puchong: Penerbitan


Multimedia

Rujukan Suraiya Chapakiya (2014). Asas Linguistik. PTS Academia, Kuala


Tambahan Lumpur.

Seri Lanang Jaya Rohani dan Dahlia Janan(2012).Terampil Bahasa,


PTS, Akademia, Kuala Lumpur.

54
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER
Program Intervensi Tambah Opsyen (PITO)
Bahasa Melayu Pendidikan Rendah

Nama Pensyarah :
Jabatan/Unit : JABATAN PENGAJIAN MELAYU
Kursus : Sintaksis Bahasa Melayu
Kod Kursus : PBM1043
Kredit : 3
Kumpulan Diajar : PITO-IPGM 2016

Minggu/ Topik / Tajuk Jam Catatan


Tarikh Interaksi

1. Sintaksis Penerangan dan


M4 Konsep perbincangan
Struktur Binaan Ayat 3 jam
Pembahagian Subjek dan Predikat
Ayat Dasar dan Ayat Terbitan
Susunan kata dalam Ayat

2. Sintaksis 3 jam Bengkel dan


Urutan Kata, Pembentukan Ayat perbincangan
Jenis Ayat, Ragam Ayat,
Bentuk Ayat

3. Frasa Nama Bahasa Melayu 3 jam


Konstituen Frasa Nama
Binaan Frasa Nama

4. Susunan Konstituen Frasa Nama 3 jam Perbincangan


Bahasa Melayu kumpulan
M4 Peraturan D-M
Kekecualian Hukum D-M
Panggilan dan Gelaran

3 jam
5. Frasa Kerja Bahasa Melayu Perbincangan kelas
Binaan Frasa Kerja Perkongsian idea
Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek
Binaan Frasa Kerja dengan Objek

6. Frasa Kerja Bahasa Melayu 3 jam


Frasa Kerja dengan Kata Bantu
Frasa Kerja dengan Ayat
Komplemen
Unsur Keterangan dalam Frasa
Kerja

55
7. Frasa Adjektif Bahasa Melayu 3 jam
Binaan Frasa Adjektif: Unsur
Pengisi Frasa Adjektif
Kata Penguat
Kata Bantu dalam Frasa Adjektif

8. Frasa Adjektif Bahasa Melayu 3 jam


Susunan Frasa Adjektif dalam
Ayat Frasa Adjektif dan Ayat
Komplemen

9. Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu 3 jam


Binaan Frasa Sendi Nama
Kedudukan Frasa Sendi Nama
dalam Ayat
Penggunaan Kata Sendi Nama

10. Ayat Bahasa Melayu 3 jam


Binaan Ayat
M4 Perkataan, Frasa,Klausa Ayat,
Ayat Dasar
Ayat Tunggal

11. Ayat Tunggal Bahasa Melayu 3 jam


Binaan Ayat Tunggal, Binaan
Subjek, Binaan Predikat
Konstituen Ayat Tunggal, Ayat
Aktif dan Pasif
Unsur Pilihan dalam Frasa
Predikat

12. Ayat Bahasa Melayu 3 jam


Jenis Ayat
Bentuk Ayat
Ragam Ayat

13. Ayat Majmuk Bahasa Melayu 3 jam


Ayat Majmuk Gabungan
M4 Ayat Majmuk Pancangan
Ayat Majmuk Campuran
Ayat Majmuk Pasif

14. Proses Penerbitan Ayat Bahasa 3 jam


Melayu dari segi;
Transformasi-Generatif
Konsep Transformasi-Generatif
Konsep Ayat Terbitan
Konsep Pengguguran

56
3 jam
15. Proses Penerbitan Ayat Bahasa
Melayu
Proses Penyusunan Semula
Proses Peluasan

Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan

Tandatangan Pensyarah Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Ketua Jabatan

Nama : Nama :

Tarikh: Cop Jabatan :

Tarikh :

57
Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar

Pentaksiran Kerja Kursus

( Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan dan Rubrik Pemarkahan )

Kursus : PBM1043 : Sintaksis Bahasa Melayu Tempoh : 1 minggu Tarikh Mula :

Tarikh Hantar :

Program: PITO Semester/Tahun : /2016

Ambilan :

Kumpulan:

Disediakan oleh :

Disahkan oleh: Penyelaras Kursus Ketua Jabatan

Nama &
Tandatangan

Tarikh :

58
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR SEREMBAN

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK

JABATAN : PENGAJIAN MELAYU

KURSUS : SINTAKSIS BAHASA MELAYU

KUMPULAN : PITP

AMBILAN : 2106

Tarikh Mula Tarikh Hantar

Hasil Pembelajaran Kursus:


1. Menjelaskan konsep sintaksis bahasa Melayu
2. Menganalisis kandungan bidang sintaksis.
3. Menghuraikan susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama.
4. Mengkategorikan jenis ayat, ragam ayat dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu.
5. Menghuraikan proses penerbitan ayat.

Kerja Kursus ini bagi menilai Hasil Pembelajaran 1, 2, dan 3

59
Objektif Projek :

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berikut:

1. Menjelaskan konsep subjek, predikat, dan objek dalam sesuatu ayat.

2. Menghuraikan konstituen frasa yang menjadi subjek, predikat, dan objek dalam ayat dasar bahasa Melayu.

3. Menulis refleksi berkaitan dengan tugasan.

Spesifikasi Tugasan
TUGASAN WAJARAN CATATAN
TOPIK

1. Menghuraikan konsep subjek, 1. Penulisan dan penghuraian 1. Kriteria penilaian penulisan esei :
predikat, dan objek dalam maklumat mengenai : 30%
sesuatu ayat. Kemahiran mencari maklumat
Bahagian-bahagian subjek, mengenai bahagian-bahagian
2. Menghuraikan konstituen frasa prediket, dan objek dalam subjek, prediket. dan objek dalam
yang menjadi subjek, predikat, pembinaan ayat dasar. pembinaan ayat dasar.
dan objek dalam ayat dasar Bahagian-bahagian subjek ayat Penghuraian bahagian-bahagian
dengan membincangkan contoh subjek ayat dengan
bahasa Melayu. yang dapat menjadi penerangnya. membincangkan contoh yang
Bagi bahagian predikat pula dapat menjadi penerangnya.
3. Menulis refleksi berkaitan
membincangkan bahagian yang Penghuraian bahagian prediket
dengan tugasan. dapat menjadi pelengkap, yang dapat menjadi pelengkap,
penerang. dan keterangan. penerang, dan keterangan.
Rujukan kepada sumber
2. Membincangkan jenis-jenis ayat akademik yang luas.
dan menganalisis ayat Persembahan peta minda/ bentuk
grafik yang menarik.
Membincangkan lapan jenis ayat 20%
pasif bersusunan biasa, iaitu ayat 2. Kriteria Penilaian jenis-jenis ayat

60
yang tergolong dalam ayat dan analisis ayat :
tunggal.
Kemampuan membincangkan
Menganalisis tiga ayat yang 30% lapan jenis ayat yang diberi
disediakan. dengan betul dan tepat.
Kebolehan menganalisis ayat-
3. Penulisan refleksi semasa 20% ayat yang disediakan dengan
penyediaan maklumat dan RPH betul.

Refleksi dapat dikaitkan dengan


kepentingan kefahaman dan 3. Kriteria penilaian refleksi :
pengetahuan guru mengenai
strategi, pendekatan, kaedah dan Menunjukkan keupayaan pemikiran
teknik dalam pengajaran dan reflektif dan mencatat refleksi
pembelajaran bahasa. dengan kaedah penulisan refleksi
yang berkualiti, matang dan bernas.
Pengetahuan baharu yang Penghasilan tugasan
diperolehi amat berkesan untuk menggunakan bahasa standard
membantu guru yang mudah difahami.
mengaplikasikannya dalam Menunjukkan kesungguhan dan
bidang pendidikan. penglibatan penuh dalam tugasan.

61
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS
TUGASAN KURSUS

NAMA PROGRAM : Program Intervensi NAMA PELAJAR :


Tambah Opsyen (PITO)
KOD DAN NAMA KURSUS : PBM1043 SEMESTER :
Sintaksis Bahasa Melayu
TARIKH MULA : TARIKH HANTAR :

Hasil Pembelajaran Kursus

1. Menjelaskan konsep sintaksis bahasa Melayu


2. Menganalisis kandungan bidang sintaksis.
3. Menghuraikan susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi
nama.

4. Mengkategorikan jenis ayat, ragam ayat dan bentuk ayat dalam bahasa Melayu.
5. Menghuraikan proses penerbitan ayat.

Objektif Tugasan

Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas yang berikut:

1. Menjelaskan konsep subjek, predikat, dan objek dalam sesuatu ayat.

2. Menghuraikan konstituen frasa yang menjadi subjek, predikat, dan objek dalam ayat
dasar bahasa Melayu.

3. Menulis refleksi berkaitan dengan tugasan.

Tugasan Projek (100%)

Sintaksis merupakan satu bidang kajian tentang pembinaan ayat. Komponen sintaksis
bermula daripada aspek yang paling kecil, iaitu frasa dan berkembang kepada klausa, ayat
dasar hingga ayat majmuk. Penghayatan tentang komponen-komponen sintaksis amat
penting ke arah pemahaman tatabahasa bahasa Melayu, khasnya pembinaan ayat. Oleh
sebab itu, penguasaan tentang hal-hal tersebut amat penting kepada seseorang guru.

1. Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan secara terperinci maksud bahagian-


bahagian yang menjadi subjek, predikat dan objek dalam pembinaan ayat dasar.
Selain itu, bagi bahagian subjek ayat pula bincangkan contoh yang dapat menjadi

62
penerangnya sementara bagi bahagian predikat pula bincangkan bahagian yang
dapat menjadi pelengkap, penerang, dan keterangan. (30%)

2. Bincangkan lapan jenis ayat pasif bersusunan biasa, iaitu ayat yang tergolong dalam
ayat tunggal. (20%)

3. Buat analisis bagi bagi ketiga-tiga ayat di bawah ini :

a. Beliau menyatakan bahawa tindakan pegawai itu tidak lengkap.(10%)

b. Bahawa buku itu berkualiti tinggi disahkan oleh guru pakar tersebut.(10%)

c. Bibir guru wanita itu merah warnanya. (10%)

4. Anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di atas. Penulisan


tersebut mesti menunjukkan pemahaman anda terhadap tugasan yang diberikan.
(20%)

Panduan Pelaksanaan Tugasan

1. Tugasan ini adalah tugasan individu.


2. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpulkan data.
3. Format penulisan adalah seperti yang berikut:
3.1 Muka depan hendaklah mengikut templet terkini.
3.2 Fon Arial
3.3 Saiz huruf - 11
3.4 Langkau 1.5 baris
3.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association)
3.6 Lampiran mesti disediakan
4. Panjang tugasan di antara 10 hingga 15 muka surat.
5. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan.
6. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
7. Tugasan ini mesti disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan.
8. Tugasan ini membawa markah 100% dan wajaran 100%.

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria yang berikut:

1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.


2. Tugasan anda hendaklah meliputi perkara yang berikut:

63
i. Pengenalan yang menarik dan dapat menjelaskan keseluruhan kandungan
yang akan dibincangkan.
ii. Perbincangan yang lengkap tentang ayat yang menyokong hujah-hujah anda
hendaklah dikemukakan.
iii. Refleksi ditulis secara reflektif.
3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah
dikemukakan.
4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan
ilmiah.
5. Format dan organisasi perlu jelas dan koheren.
6. Penulisan esei/laporan/refleksi harus menunjukkan kefasihan berbahasa, laras
bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan di samping kematangan berhujah.
7. Rujukan perlulah daripada pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak
tugasan. (Sekurang-kurangnya sumber daripada tiga naskhah buku, internet, jurnal
dan bahan bercetak yang lain).
8. Tugasan ini ditaksir berdasarkan kriteria berikut:

Liputan dan Kandungan

Kualiti Reviu

Organisasi

Kualiti Sumber

9. Sila rujuk kepada kriteria pemarkahan.

64
KRITIRIA PEMARKAHAN

65
Rubrik Pemarkahan PBM1013, PBM1023, PBM1033 dan PBM1043

SKALA KRITIRIA

Amat Liputan dan Kandungan


Cemerlang Liputan kandungan tepat, relevan dan terperinci
90 100 Skop literatur luas dan komprehensif dipilih dan sesuai. Hubung kait idea
(A+) jelas ditunjukkan

Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang sangat baik
Analisis idea dan isu tepat, komprehensif dan lengkap

Organisasi
Susun atur terbaik, logikal dan koheran. Idea dikembangkan secara
menyeluruh dan jelas dengan contoh-contoh sesuai, penerangan dan
huraian tambahan.

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan senarai rujukan sangat baik
Mempunyai pelbagai sumber utama dan sekunder

Cemerlang Liputan dan Kandungan


75-89 Liputan kandungan tepat, relevan dan sangat cukup
(A, A-) Skop literatur luas dipilih dan digunakan dengan sesuai.
Perhubungan idea yang jelas

Kualiti Reviu
Reviu kritikal yang baik
Analisis idea tepat dan padat

Organisasi
Susun atur baik dengan kesilapan yang sedikit/minimum
Idea dikembangkan dengan baik dan mengandungi fakta atau contoh
yang cukup untuk menyokong hujah

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan senarai rujukan sangat baik dengan
sedikit kesilapan
Mempunyai bahan sumber utama dan sekunder yang lebih daripada
cukup

Kepujian Liputan dan Kandungan


60 74 Liputan kandungan relevan dan baik. Jumlah tinjauan literatur relevan
(B+, B, B-) dan memuaskan. Perhubungan idea agak jelas

Kualiti Reviu
Reviu kritikal agak baik
Analisis idea agak tepat dan mendalam

66
Organisasi
Susun atur agak baik dengan beberapa kesilapan
Idea dikembangkan dengan agak baik dan mengandungi fakta/contoh
sokongan yang agak cukup

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan senarai rujukan baik
Mengandungi jumlah bahan sumber utama dan sekunder yang
mencukupi

Lulus Liputan dan Kandungan


50 59 Liputan kandungan cukup dan relevan
(C+, C) Hanya bilangan kecil literatur dipilih dan digunakan. Sebahagian
perhubungan idea jelas

Kualiti Reviu
Reviu kritikal cukup
Analisis idea cukup

Organisasi
Susun atur memuaskan dengan beberapa kesilapan signifikan
Beberapa idea dikembangkan dengan sokongan fakta/contoh-contoh

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan senarai rujukan agak baik dengan
beberapa kesilapan.
Mempunyai bilangan bahan sumber yang tidak cukup

Gagal Liputan dan Kandungan


0 49 Liputan kandungan tidak cukup dan tidak relevan
(C-, D+, D & F) Perhubungan idea tidak jelas

Kualiti Reviu
Sedikit atau tiada reviu kritikal
Analisis idea tidak logikal dan tidak meyakinkan

Organisasi
Susun atur lemah dengan kesilapan yang nyata
Idea dikembangkan secara lemah dengan sedikit atau tiada huraian

Kualiti Sumber
Kemahiran membuat rujukan dan senarai rujukan sangat lemah
Kekurangan bahan sumber utama dan sekunder

67
68