Anda di halaman 1dari 41

1.

0 Latar Belakang Kajian

Dalam dunia pendidikan hari ini, para graduan perlu mempunyai kompetensi
dan kemahiran pekerjaan agar mereka berupaya berdaya saing di pasaran
pekerjaan. Memiliki ijazah tinggi sahaja tidak menjamin pekerjaan seseorang.
Sebaliknya, para graduan harus mempunyai pengetahuan yang relevan dan
terkini, pengalaman praktikal, kemahiran insaniah serta sikap yang positif
untuk melengkapkan mereka sebelum berdepan cabaran dunia kerjaya
sebenar. Untuk meningkatkan tahap mampu kerja para graduan,pelbagai
program diperkenalkan pihak institut untuk memperkasa kompetensi yang
diperlukan.

Menurut Norani (2003), pendidikan di institut pengajian tinggi memainkan


peranan yang penting dalam membangunkan dan membekalkan tenaga
manusia dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk
memenuhi keperluan perubahan teknologi dan pasaran kerja. Oleh yang
demikian, diharapkan setiap institut pengajian tinggi dapat memberikan
pendedahan yang secukupnya tentang alam pekerjaan kepada pelajar agar
mereka dapat memenuhi dan menyediakan modal insan yang berkualiti
kepada negara menjelang tahun 2020.

Menurut Subramaniam (2008), sokongan dan juga kerjasama pihak industri


terhadap institut pengajian tinggi boleh membantu meningkatkan taraf dan
mutu lepasan institut. Holton dan Troot (1996), menyatakan bahawa
hubungan rapat antara pihak pendidikan dan industri amat diperlukan dalam
perkembangan dunia masa kini yang semakin kompleks ketika usaha
menghasilkan modal insan yang berkualiti sedang digerakkan.

2.0 Penyata Masalah

Hubungan kerjasama antara institut pengajian tinggi dan industri sangat


penting dalam melahirkan modal insan yang berkualiti dan berdaya saing bagi
keperluan pembangunan negara. Holton dan Troot (1996), menyatakan
bahawa hubungan rapat antara pihak pendidikan dan industri amat diperlukan
1
dalam perkembangan dunia masa kini yang semakin kompleks ketika usaha
menghasilkan modal insan yang berkualiti sedang digerakkan.

Dalam banyak penyelidikan yang telah dijalankan oleh penyelidik sama ada
dari dalam negara mahupun di luar negara hasil kajian menunjukkan bahawa
hubungan kerjasama antara institut pendidikan dan industri masih pada tahap
rendah dan kurang kesedaran terhadap kepentingannya. Ini dapat dibuktikan
melalui penyelidikan yang telah dijalankan oleh Laporan UNESCO (1983),
Prince (1991), Ishak et al. (1997), Loose (2002), Laporan Jawatankuasa
Mengkaji, Menyemak dan Membuat Perakuan tentang Perkembangan dan
Hala Tuju Pendidikan Tinggi Malaysia (2006) dan Shameira (2007), hasil
kajian mendapati bahawa hubungan kerjasama antara pihak industri dan
institusi pendidikan adalah lemah dan masih pada tahap yang rendah.

Kajian-kajian lepas kebanyakannya menjadikan hubungan kerjasama antara


institut pengajian tinggi dan industri ini sebagai pecahan kecil dalam kajian
mereka. Oleh yang demikian, kepentingan, keperluan dan strategi
perlaksanaan yang sesuai untuk diaplikasikan di Malaysia tidak dikaji
bersama dan seterusnya kurang memberikan impak yang besar kepada
sistem pendidikan negara dan sistem pengurusan industri

Kajian yang dijalankan ini adalah untuk mengenalpasti dan mewujudkan


mekanisma hubungan kerjasama antara institut pengajian tinggi dan industri
yang bersesuaian dengan suasana dan iklim pendidikan dan perindustrian di
Malaysia. Adalah menjadi harapan agar kepada pihak-pihak yang terlibat
khususnya dari pihak institut pengajian tinggi dan pihak industri mendapat
faedah hasil dari kajian ini dalam memperbaiki kualiti hubungan kerjasama
yang seterusnya dapat meningkat penghasilan modal insan yang terbaik
untuk keperluan negara menjelang tahun 2020

3.0 Objektif Kajian

Objektif kajian ini adalah untuk mengkaji bentuk kerjasama dan strategi
perlaksanaan hubungan yang boleh dilaksanakan antara pihak institut
2
pendidikan tinggi dengan sektor industri di Malaysia. Secara khususnya kajian
ini bertujuan untuk:

3.1 Mengenalpasti bentuk kerjasama yang diperlukan dari pihak


industri di Malaysia.

3.2 Mengenalpasti strategi perlaksanaan hubungan kerjasama


antara pihak institut pengajian tinggi dengam pihak industri.

3.3 Mengenalpasti bentuk kerjasama yang diberikan kepada


pihak institut pengajian tinggi kepada pihak industri

4.0 Persoalan Kajian

Kajian yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mencari maklumat yang
berhubung dengan persoalan seperti berikut:

4.1 Apakah bentuk kerjasama yang diperlukan oleh pihak institut


pengajian tinggi terhadap pihak industri di Malaysia
mengikut persepsi tenaga pengajar?

4.2 Apakah pandangan yang diberikan oleh pihak industri


terhadap pihak institut pengajian tinggi di Malaysia mengikut
persepsi majikan industri?

4.3 Apakah strategi perlaksanaan hubungan kerjasama antara


pihak institusi pengajian tinggi dan pihak industri di Malaysia
mengikut persepsi tenaga pengajar?

4.4 Apakah strategi perlaksanaan hubungan kerjasama antara


pihak institusi pengajian tinggi dan pihak industri di Malaysia
melibatkan kos yang tinggi?

3
5.0 Metodologi

5.1 Reka Bentuk Kajian

Menurut Zikmud (2003) reka bentuk kajian adalah perancangan khas bagi
suatu kaedah dan prosedur untuk mengumpul dan menganalisis data. Dalam
konteks kajian ini, penyelidik memilih jenis kajian kes atau lebih tepat lagi
sebagai kajian pelbagai kes (multiple case) atau dikenali sebagai kajian
pelbagai tempat lapangan (multisite studies) sebagai reka bentuk kajian.
Penyelidikan pelbagai kes menurut Merriam (2001), melibatkan pengumpulan
dan penganalisisan data daripada beberapa kes dan kajian kes ini
meningkatkan kesahan luaran atau generalisasi dapatan penyelidikan.
Menurut Miles dan Heberman (1994) pula kita boleh mengukuhkan ketepatan,
kesahan dan kestabilan hasil penyelidikan dengan melihat persamaan dan
perbezaan dalam pelbagai kes.

Dari segi bentuk kajian pula, penyelidik memilih kajian kes berbentuk
penerokaan dengan menggunkan kaedah holistik. Yin (1994) mendefinisikan
reka bentuk holistic sebagai satu reka bentuk kajian kes yang hanya
mengambil satu unit analisis tetapi boleh menggunakan satu atau lebih kes.
Bentuk kajian kes jenis ini sesuai digunakan apabila penyelidik ingin
menjawab persoalan penyelidikan berbentuk kenapa dan bagaimana
(Noriah, 2010). Kaedah kajian kes menggunakan pengumpulan data secara
tringulasi, iaitu pengumpulan data dari tiga sumber iaitu pemerhatian, temu
bual dan analisis dokumen. Oleh itu, kajian kes menurut De Vaus (2005)
adalah suatu penerokaan mendalam yang berupaya menjurus kepada
pembinaan konsep kerana kajian ini melalui satu proses pengumpulan dan
penganalisisan data secara induktif.

4
Mengenal pasti kes Memilih reka bentuk dan kaedah
pengumpulan data

Menjalankan kajian rintis ke atas kes

Pemurnian protocol temubual

Menjalankan kajian sebenar ke atas kes

Penganalisisan dokumen Temubual berhubung kajian

Analisis data

Dapatan Hasil

Reka bentuk kajian

Seterusnya ialah mengadakan temu bual bersama responden.Temu bual


dengan responden bagi memperoleh sumber data. Tujuan temu bual adalah
untuk mendapatkan maklumat yang selari dengan apa yang penyelidik
peroleh semasa pemerhatian yang dibuat sebelum itu. Penyelidik
menemubual responden berdasarkan soalan-soalan kajian yang telah
disediakan terlebih dahulu.

Reka bentuk kajian adalah penting kerana ia menjadi panduan prosedur yang
perlu dipatuhi Mengikut Patton (1990) tidak ada satu peraturan bagi
menentukan saiz sampel. Menurutnya lagi, dalam kajian kualitatif partisipan
kajian dipilih dalam jumlah yang kecil. Ini bertujuan untuk mendapatkan
maklumat yang mendalam dan berfokus. Dalam kajian ini jumlah partisipan
yang dipilih untuk tujuan pengumpulan data terdiri daripada seramai sepuluh
5
orang. Ini selaras dengan pernyataan Spencer dan Spencer (1993), yang
menjelaskan bahawa sepuluh orang partisipan kajian adalah memadai bagi
memperolehi data kualitatif yang bernilai. Dalam konteks kajian ini penentuan
pemilihan partisipan kajian dibuat menggunakan teknik persampelan
bertujuan. Babbie (2002), menjelaskan persampelan bertujuan adalah
pemilihan peserta kajian berdasarkan kepada pertimbangan penyelidik untuk
memilih sampel yang paling berguna dan sesuai serta memenuhi keperluan
tujuan kajian. Pemilihan sampel bertujuan memberi banyak maklumat yang
berkaitan (Silverman, 2002). Dalam penggunaan teknik ini, penyelidik
menggunakan akal, peluang, masa yang ada dan juga persoalan kajian
sebagai kriteria dalam menentukan pemilihan partisipan kajian. Berdasarkan
aspek tersebut, penyelidik membentuk lima kriteria untuk menentukan
pemilihan partisipan kajian.

Pertama individu yang dipilih sebagai partisipan kajian mestilah terdiri


daripada pensyarah akademik yang sedang bertugas di IPG atau IPT serta
industri yang dipilih. Yang penting ke semua responden dikenali penyelidik.
Kedua, penyelidik juga perlu mendapatkan persetujuan dan kesanggupan
responden untuk terlibat dalam kajian ini. Hal ini penting kerana keperluan
maklumat oleh penyelidik daripada partisipan. Penyelidik telah mendapat
kebenaran daripada partisipan untuk merakam, menyimpan, meneliti dan
menggunakan bahan-bahan yang berkaitan dengan persoalan kajian. Ketiga,
partisipan yang dipilih senang untuk penyelidik menghubungi mereka
sekiranya ada keperluan lain yang dirasakan perlu untuk penyelidik
mengetahuinya.. Keempat, responden mestilah mempunyai pengalaman
sekurangkurangnya lima tahun sebagai pensyarah atau bertugas di industry
tersebut. Kriteria keempat dan kelima penting untuk memastikan hasil
dapatan kajian merupakan hasil kerja terbaik yang pernah dilakukan oleh
responden. Setelah penyelidik menerima persetujuan partisipan kajian,
penyelidik menghubungi melalui telefon bertanyakan tentang kesediaan
mereka untuk melibatkan diri sebagai partisipan kajian. Mereka dimaklumkan
beberapa perkara. Pertama, penyertaan adalah secara sukarela dan
temubual yang akan dijalankan. Kedua, Partisipan diminta menandatangani
borang pemakluman yang telah disediakan setelah proses temubual
6
dijalankan. Kebanyakan kajian kualitatif menjalankan kajian lapangan bagi
tujuan mendapatkan data. Justeru Lokasi kajian yang dipilih perlu
mengambilkira sifat dan keperluan kajian bagi memastikan tempat yang dipilih
tidak membatasi apa yang ingin dikaji. Mengikut Spradley (1980, hlm. 45),
Each investigator will have different reasons for selecting a particular setting
for research. Kajian dijalankan di mana tempat partisipan primer bertugas.
Temubual dilaksanakan di lokasi kajian supaya penyelidik dapat memahami
konteks sebenar berhubung dengan kajian serta tidak menyusahkan
responden yang mempunyai tugas-tugas lain selepas temubual dijalankan.

5.2 Persampel

Dalam kajian ini, populasi kajian adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah


dari beberapa buah institut pendidikan tinggi dan sektor industri. Pensyarah
tersebut terdiri daripada seorang pensyarah di Universiti Tun Hussein Onn
Malaysia (UTHM), kolej Komuniti Mara, Universiti Terbuka Malaysia, Institut
Pendidikan Guru dan Kolej Pengajian Islam Johor. Manakala, sector industri
pula merupakan pegawai dari Pelababuhan Tanjung Pelepas, Malaysian
Airport Berhad, Shimano Component Industry, perhotelan dan Maidin
Supermarket. Sampel pula merujuk kepada jumlah kecil unit yang diambil
dari kumpulan yang besar atau populasi. Sampel dipilih untuk mewakili
populasi (Lau Too Kya dan Zainuddin, 2001). Oleh itu, sampel kajian ini akan
ditentukan sebagaimana yang dicadangkan oleh Krejeie de Morgan
(1970)..Pengkaji akan memilih seramai sepuluh orang responden untuk
ditemubual.Dengan kaedah ini juga, pengkaji dapat memastikan model yang
dibangunkan adalah berdasarkan maklumat dari mereka yang hanya pakar
dan terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran. Responden yang dipilih
merupakan pengurus, pegawai sumber manusia, penyelia kanan, penyelia
pusat, juruteknik dan pensyarah iaitu yang terlibat dalam industri dan
pengajian di IPTA atau sektor industri. Bilangan responden yang ditemubual
dalam kajian ini adalah seramai sepuluh orang iaitu lima orang mewakili IPTA
dan lima orang lagi mewakili industri..

7
5.3 Instrumen

Dalam kajian ini instrumen temubual digunakan. Instrument temubual kajian


ini adalah kaedah temubual berstruktur. Dalam kaedah ini pengkaji boleh
terus menemuramah responden secara terus. Seramai enam orang
responden akan dipilih dalam temu bual ini. Dalam melakukan temu bual, ia
boleh dijalankan secara berstruktur, semi struktur atau tidak berstruktur.
Dalam temu bual secara berstruktur, pengkaji akan menemubual dengan
menggunakan soalan yang dibina secara teratur. Kebaikannya pengkaji
menanyakan soalan-soalan yang sama dan secara teratur kepada responden
yang berlainan untuk menghapuskan keputusan yang mudah berubah dalam
temu bual akibat dipengaruhi oleh keadaan dan masa. Selain itu
maklumbalas daripada temubual secara struktur mudah dirumus dan
dianalisis supaya lebih konsisten (Bordens dan Abbott, 2001).

Berikut adalah contoh soalan tembubual separa struktur yang berdasarkan


kepada persoalan kajian. Pengkaji akan memastikan agar temubual itu dapat
dijalankan secara mendalam (indepth)

Q1. BAGI melaksanakan program menjana modal insan, salah satu cara yang
difikirkan berkesan ialah memupuk kerjasama antara sektor perindustrian
dengan institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan. Bagaimanakah tahap
kerjasama itu setakat ini?

Q2. Jika industri menyediakan peluang latihan, banyak perkara perlu diambil
kira antaranya pengurusan, pentadbiran bersepadu dan menyediakan tempat
dan tenaga kerja untuk mengawal selia pelajar berkenaan. Adakah ini
meningkatkan lagi kos operasi mereka?

Q3. Mengulas usaha sama IPT dengan industri, apakah pendekatan yang
diambil bagi memastikan silibus sedia ada dapat memenuhi keperluan
pasaran dalam usaha melahirkan graduan lebih berdaya saing

8
Q4. Menerusi pelantikan sesetengah pensyarah IPT sebagai panel penasihat
di industri tertentu apakah yang dapat dikongsi bersama bagi meningkatkan
kualiti kursus yang disediakan?

Q5. Adakah usaha sama kedua-dua pihak terutama bagi memperkukuhkan


sektor industri ini berada pada tahap yang memuaskan?

Q6. Secara keseluruhannya apakah perlu ada kolaborasi antara universiti dan
institusi bagi meningkatkan kecekapan serta profesionalisme graduan bagi
memenuhi keperluan negara?

5.4 Prosedur
Pelaksanaan kajian ini dimulakan dengan mengenal pasti masalah kajian,
membina objektif kajian dan soalan-soalan kajian serta mengenal pasti dan
membentuk instrumen kajian bagi tujuan mengutip data.Untuk menjayakan
kajian ini, pengkaji akan mengikut prosedur-prosedur seprti berikut:

1, Mendapatkan kebenaran untuk menjalankan kajian daripada pihak


Bahagian Perancangandan Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD),
Kementerian Pelajaran Malaysia..

2. Mendapatkan kebenaran daripada pihak-pihak tertentu

3. Memberikan taklimat ringkas kepada yang terlibat sebagai responden


supaya mereka jelas tentang tujuan kajian dijalankan dan cara menjawab
tembual yang diajukan.

6.0 Dapatan Dan Analisis Data

Kaedah temubual dijalankan bagi menjawab persoalan kajian yang terakhir


ini. Beberapa orang responden telah ditetapkan sebelum proses temubual
dijalankan iaitu 5 orang responden mewakili institusi pengajian tinggi
manakala 5 orang dipilih untuk mewakili industri.

9
6.1 Apakah bentuk kerjasama yang diperlukan oleh pihak
institut pengajian tinggi terhadap pihak industri
di Malaysia mengikut persepsi tenaga pengajar?

Berikut adalah hasil temubual bersama dengan pensyarah Fakulti Pendidikan


Teknik dan Vokasional (UTHM) :

Pada pandangan saya, model panduan bagi kolaborasi antara IPTA dan
Industri ini perlu kerana ia dapat dijadikan rujukan kepada pihak industri dan
pihak institusi sekiranya mahu menjalankan kolaborasi pada suatu masa
nanti. Buat masa sekarang saya tidak nampak wujudnya kolaborasi di antara
IPT dan industri. Mungkin ada tapi tidak banyak kerana pada saya industri
tidak
mendapat apa-apa keuntungan sekiranya bekerjasama dengan pihak institusi
pengajian. Walaubagaimana pun model ini boleh dipakai sekiranya industri
mahu menjalinkan kolaborasi bersama kita. Untuk pengubahsuaian model
pula, saya tidak pakar dalam konsep pengajaran dan pembelajaran, jadi
rasanya cukuplah setakat ini sahaja model kolaborasi ini. Badan-badan lain
yang terlibat rasanya kementerian dan semua badan-badan yang lain juga
boleh menjalankan kolaborasi bagi menerap kemahiran insaniah bukan
sahaja kepada mahasiswa tetapi juga kepada pekerja-pekerja yang telah
lama bekerja di industri [(15/07/16) : 11:30am]

Seorang pekerja pengurusan sebuah hotel terkemuka di Johor Bahru


berpendapat hubungan universiti-industri harus terus disemarakkan supaya
kedua-dua pihak mendapat manfaat daripadanya, malah sentiasa berusaha
untuk meningkatkan kebolehdapatan kerja graduan atau 'Graduate
Employability' yang dikeluarkan oleh IPT yang bukan sahaja mempunyai
pengetahuan akademik, tetapi mempunyai kemahiran insaniah bagi
meningkatkan tahap kompetensi mereka

Apa yang selalu beliau perhatikan adalah permohonan membuat latihan


industri dari pelajar tahun pertama banyak berlaku atas inisiatif pelajar itu
sendiri. Ia tidak membabitkan sebarang tawaran atau program latihan
daripada industri. Jumlah mereka yang mengambil bahagian juga terlalu kecil.
Jika industri menawarkan tempat setiap kali cuti semester, beliau yakin usaha
ini mampu menjana modal insan lebih berdaya saing dan mampu memenuhi
keperluan pasaran tempatan dan antarabangsa.

10
6.2 Apakah pandangan yang diberikan oleh pihak industri
terhadap pihak institut pengajian tinggi di Malaysia
mengikut persepsi majikan industri?

Hasil daripada temu bual bersama dengan Pegawai Sumber Manusia iaitu
menunjukkan pihak industri mempunyai pandangan yang positif terhadap
kolaborasi antara IPTA dan industri dalam kemahiran insaniah. Berikut adalah
hasil temubual bersama dengan pekerja bahagian pengurusan di Pelabuhan
Tanjung Pelepas, Johor :

Pada pandangan saya, model panduan bagi kolaborasi antara IPTA dan
Industri ini baik sekiranya diaplikasikan mengikut kesesuaian pihak industri.
Ini kerana ada sesetengah industri tidak menggalakkan penglibatan pelajar
dari institusi lain. Ini mungkin disebabkan mereka berasa kurang selesa untuk
berurusan dengan pihak instiusi ataupun mereka sendiri telah memberi
penajaan kepada pelajar-pelajar di institusi lain. Tetapi, pada pendapat saya,
model ini boleh digunakan sekiranya hendak menjadikan sesuatu kerjasama
itu mantap dan mengikut ciri-ciri yang sepatutnya ada pada kerjasama itu.
Badan lain yang terlibat? Rasanya semua badan-badan NGO layak untuk
menjalinkan kerjasama untuk menghasilkan kemahiran insaniah yang
diperlukan. [(21/07/16) : 2:30pm]

Hasil daripada temu bual bersama dengan Pegawai Operasi iaitu


menunjukkan pihak industri mempunyai pandangan yang positif terhadap
kolaborasi antara IPTA dan industri dalam kemahiran insaniah. Berikut adalah
hasil temubual bersama dengan pekerja bahagian pengeluaran di Shimano
Components (M) Sdn. Bhd Pekan Nanas, Johor :

What we can see from your model is about the collaboration within industries
and institution. So, as a part of industries team, we think that to evaluate a
soft skill is much easier than to develop the soft skill. If the collaboration will
make benefit to both of us I mean its can reduce the workload at our
industries and the same time the student will get a work experience, they also
know the environment of work and they can show their soft skill and technical
skill, but we cannot promise to offer them a job. Its depends on vacancies at
our industries. [(20/07/16) : 10:30am]

11
6.3 Apakah strategi perlaksanaan hubungan kerjasama
antara pihak institusi pengajian tinggidan pihak industri
di Malaysia mengikut persepsi majikan industri?

Semua pihak terutama industri perlu peka mengenai keperluan mereka


membantu pihak universiti menjana modal insan. Ia memerlukan kerjasama
bersepadu antara industri dengan universiti. Walaupun pihak IPT sudah pun
mengambil beberapa langkah untuk memastikan bukan saja silibus sedia ada
dapat memenuhi keperluan pasaran bahkan juga graduannya mempunyai ciri
ketrampilan yang sudah ditetapkan university mahupun pihak industri.

Seorang Pegawai Sumber Manusia di sebuah hotel terkemuka memberikan


contoh, setiap kursus pengajian diwajibkan melantik wakil dari industri
berkaitan dan pensyarah luar di dalam Majlis Pengajian (Board of Studies)
mereka. Wakil daripada industri dan pensyarah luar boleh dilantik sama ada
dari dalam atau luar Malaysia. Tujuan majlis ini antaranya untuk memastikan
kurikulum kursus pengajian memenuhi tuntutan industri dan piawaian
antarabangsa.

6.4 Apakah strategi perlaksanaan hubungan kerjasama


antara pihak institusi pengajian tinggi dan pihak industri
di Malaysia melibatkan kos yang tinggi?

Dalam hal ini, kos operasi tidak akan meningkat dan jika kos naik sekali pun
ia adalah minimum saja. Perlu diingat bahawa penyediaan latihan industri
adalah salah satu tanggungjawab sosial korporat kepada masyarakat. Apa
yang diperlukan dari pengurusan syarikat mahupun agensi adalah melantik
penyelia dari pejabat sumber manusia mereka dan menyediakan pelan
latihan untuk pelajar. Dengan adanya pelan latihan yang sistematik, beliau
percaya pelajar tidak perlu dibimbing lama malah boleh menjalankan tugas
dengan sempurna dalam tempoh seminggu atau dua. Ini pendapat yang
diberikan oleh responden dari Universiti Tun Hussin Onn, Johor.

12
Selain itu mengikut seorang Pegawai Pemasaran di Maidin Supermarket,
pada awalnya, pelajar tadi hanya perlu didedahkan dengan tugas pengurusan
secara asas tanpa membabitkan polisi atau dasar syarikat. Kerja asas ini
penting supaya mereka dapat belajar operasi sesebuah agensi mahupun
syarikat secara asas. Mereka akan belajar sedikit demi sedikit kaedah
pengurusan sesebuah organisasi Hal ini tidak melibatkan kos yang tinggi

Beliau juga menyatakan peranan industri dan universiti dalam pembangunan


modal insan negara adalah penting, justeru beliau menyarankan pihak
kerajaan dan industri menyediakan pelbagai dana, insentif dan bantuan
kepada pelajar pelbagai institusi bagi meringankan beban kewangan pelajar
yang semakin meningkat kini seperti biasiswa MyBrain15, dana ICoE, tabung-
tabung kemahiran, skim-skim latihan dan lain-lain dana lagi. Tambah beliau,
dengan peruntukan dana itu diharap dapat digunakan bagi pelaksanaan
projek-projek melibatkan Program Pembangunan Modal Insan Pelajar dan
Program Perkongsian Teknologi bagi memperkasakan kebolehpasaran
graduan dan penjanaan pendapatan.

Responden dari university terbuka menyatakan pihak universiti juga tidak


mewajibkan syarikat atau agensi membayar elaun kepada pelatih selama
latihan berkenaan, tapi jika ada syarikat atau agensi mahu membayar elaun
kepada mereka, tentu lebih menggembirakan pelajar berkenaan.

7.0 Perbincangan

Perbincangan diulas berdasarkan aspek berikut:

7.1 BAGI melaksanakan program menjana modal insan, salah


satu cara yang difikirkan berkesan ialah memupuk kerjasama antara
sektor perindustrian dengan institusi pengajian tinggi (IPT) tempatan.
Bagaimanakah tahap kerjasama itu setakat ini?

Dari segi kolaborasi di antara IPTA dan Industri menunjukkan bahawa kedua-
dua pihak mempunyi persepsi yang tersendiri dalam memastikan elemen-

13
elemen kolaborasi dipenuhi oleh kedua-dua belah pihak. Kajian ini mendapati
bahawa empat elemen kolaborasi iaitu a) semangat saling bergantung yang
positif, b) kemahiran sosial, c) penilaian kumpulan dan d) kesedaran
akauntabiliti menampak nilai yang agak berbeza antara IPTA dengan industri.

Sememangnya IPTA bersetuju dengan kolaborasi ini kerana ia menjadi


matlamat penubuhan institusi pendidikan bagi menjana mahasiswa dengan
segala kemahiran untuk digunakan apabila mahasiswa berada dalam alam
pekerjaan. Pihak Industri pula menunjukkan pada tahap sederhana dalam
penerimaan kolaborasi ini adalah disebabkan sesetengah industri telah
mempunyai pelajar mereka sendiri di institusi pendidikan yang lain dan
kadangkala pekerja mereka dihantar menjalani kursus pemantapan softskill
dan hardskill melalui program yang dianjurkan sendiri oleh pihak industri
tanpa melalui institusi pendidikan yang sedia ada.

Hasil temubual bersama responden dari pihak IPT dan juga industri
mendapati tahap kerjasama antara industri dan institusi pendidikan tinggi buat
masa ini masih rendah dan boleh dipertingkatkan. Hampir semua responden
menyatakan pendapat yang sama. Seorang pensyarah dari Kolej Komuniti
menyatakan salah satu bentuk kerjasama yang berjalan baik dan boleh
dibanggakan ialah menerusi latihan industri kepada pelajar tahun akhir.
Tempoh latihan biasanya selama 10 hingga 24 minggu bergantung kepada
kursus yang diambil. Beliau menambah, perkongsian pintar antara industri
dan institusi dalam bidang yang lain di negara ini masih kurang berbanding
beberapa negara maju lain.

Seorang pensyarah dari sebuah universiti terbuka pula berpendapat, kita


akan menggalakkan pelajar menyertai latihan berkenaan bagi membolehkan
mereka melihat sendiri senario dunia pekerjaan sebenar. Menerusi tawaran
sedemikian, pelajar boleh membiasakan diri dengan alam pekerjaan sebenar.
Pengetahuan yang diperoleh dari bilik kuliah dapat diguna pakai ketika
membuat latihan.

14
Hubungan dua hala ini boleh berperanan sebagai gerbang penghubung untuk
pihak institut dan industri bagi membuka pelbagai peluang dan kerjasama
antara Institut Pengajian Tinggi dengan pihak industri bagi melaksanakan
pelbagai aktiviti bagi menyokong dalam melestarikan hubungan dua entiti ini.
Itu ulasan yang diberikan oleh seorang pegawai komunikasi di Malaysia
Airport Berhad di Senai, Johor.

Beliau juga menambah, Institut Pengajian Tinggi memainkan peranan sebagai


inkubator yang bertanggungjawab membangun dan mempersiapkan pelajar
menuju ke alam pekerjaan, manakala penglibatan industri dalam aspek
pembangunan ko-kurikulum Institut Pengajian Tinggi serta program-program
latihan Institut Pengajian Tinggi adalah amat penting bagi memastikan para
graduan yang dilahirkan dapat memenuhi kriteria dan kehendak industri.

7.2 Menerusi pelantikan sesetengah pensyarah IPT sebagai


panel penasihat di industri tertentu apakah yang dapat dikongsi
bersama bagi meningkatkan kualiti kursus yang disediakan?

Di setiap institut ini pihak universiti boleh menjemput profesional daripada


industri untuk menjadi pensyarah jemputan bagi sesetengah subjek.
Umpamanya ada subjek di mana pakar perbankan Islam atau takaful diberi
tanggungjawab memberi kuliah selama satu semester atau dikongsi bersama
di antara pensyarah universiti dengan pakar itu. Dengan menggunakan
kaedah demikian pelajar dapat mengetahui situasi sebenar dunia pekerjaan
terutama membabitkan pasaran perbankan Islam dan takaful.

Perkara ini diulas oleh seorang pensyarah kanan di Universiti Tun Hussin
Onn. Beliau berkata, melalui program ini, industri akan mendapat produk yang
mereka kehendaki dengan menggunakan kepakaran yang sedia ada di
Institut Pengajian Tinggi tempatan, manakala Institut Pengajian Tinggi pula
memberi latihan praktikal kepada tenaga pengajar dan pelajar serta
mendapat pengetahuan mengenai keperluan industri semasa.

15
Seorang responden dari Kolej Pengajian Islam Johor berpendapat, selain
pengajaran membabitkan pensyarah dari industri boleh dikatakan kesemua
penyelidikan yang dibuat di institut ini menghala kepada penyelesaian
masalah yang dihadapi industri. Contohnya pengurusan risiko untuk bank dan
syarikat takaful, pembangunan produk untuk industri perbankan dan takaful,
dan kegunaan kredit mikro sebagai salah satu alat untuk membangunkan
ekonomi islam. Perkongsian pintar ini memberi manfaat kepada kedua-dua
pihak iaitu IPT dan industri. Selain dilantik sebagai panel syarikat, ada juga
pensyarah yang dilantik sebagai perunding produk untuk industri tertentu.
Tugas mereka adalah untuk mmemberi nasihat bagi penerbitan produk baru
yang bersifat inovatif dan berdaya saing untuk pasaran tempatan dan global.

Seorang pensyarah dari Institut Pendidikan Guru pula berpendapat,


kerjasama antara institut pengajian tinggi dengan sektor industri ini bukan
sahaja tertakluk kepada peringkat penajaan dan latihan 'internship' pelajar,
tetapi sepatutnya meliputi aspek pembangunan pelajar di peringkat awal serta
proses acuan mereka ke arah memenuhi 'standard' yang dikehendaki industri.
Perkara ini amatlah penting memandangkan ianya menjurus kepada aspek
kritikal pembangunan modal insan negara iaitu kebolehpasaran graduan
khususnya dalam bidang pendidikan.

Beliau memberi pendapat, satu lagi pendekatan yang boleh diambil ialah
memanggil pakar industri sebagai pensyarah jemputan Antara fungsi
pensyarah jemputan ini ialah memberi kuliah kepada pelajar dan pensyarah,
memberi input tentang keperluan industri kepada jabatan dan fakulti dan
menjadi orang perantara antara universiti dan industri serta input-input terkini
yang diperlukan oleh pihak industri dalam pasaran kerja terkini.

Responden dari Kolej Komuniti berkata, Kerjasama erat industri dan institusi
dapat memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Bagi universiti, pensyarah
yang terbabit sebagai ahli panel dapat mengajar isu yang dihadapi di dewan
kuliah dan seterusnya membuat silibus di universiti bagi memenuhi keperluan
semasa industri. Manakala bagi pihak industri dan syarikat pula, kepakaran
16
pensyarah dapat menolong mereka menyediakan produk bersifat inovatif bagi
memenuhi keperluan pasaran tempatan dan antarabangsa.

Institut patut memberi peluang dan galakan kepada pelajar tahun pertama
dan ke atas untuk menjalani latihan industri di tempat, sesuai dengan kursus
yang diambil. Antara kebaikan yang boleh diperoleh syarikat atau agensi
dengan mengambil pendekatan ini adalah mereka dapat tenaga kerja untuk
tempoh jangka pendek di samping memberi pengalaman pekerjaan yang
bakal diceburi pelajar selepas tamat pengajian nanti.

8.0 Penutup
Kesimpulannya kesemua dapatan yang dipaparkan adalah merupakan
persepsi tenaga pengajar atau pensyarah yang mewakili IPT dan pihak
industri. Ini bermakna pihak industri sangat memerlukan pekerja yang
berketrampilan dalam pelbagai kemahiran. Pihak industri amat
mengharapkan agar pihak pengeluar iaitu institusi penngajian tinggi dapat
menyediakan para pekerja seperti yang mereka harapkan. Walau
bagaimanapun perhatian juga harus diberikan kepada elemen-elemen
kemahiran insaniah yang kurang dititikberatkan oleh tenaga pengajar institusi
semasa pengajaran mereka.

Walau bagaimanapun secara keseluruhannya terdapat elemen-elemen KI


yang tertentu yang didapati berbeza nilai min dari persepsi institusi pengajian
dan pihak industri. Melalui analisis data pengkaji mendapati bahawa terdapat
perbezaan pendapat yang signifikan di antara IPTA dan industri. Perbezaan
ini adalah disebabkan oleh IPTA yang merasakan bahawa elemen KI
memberi faedah yang amat berguna kepada mahasiswa manakala pihak
industri juga merasakan KI penting dalam dunia pekerjaan serta pengetahuan
teknikal. Kedua-duanya berkait rapat sekiranya seorang pekerja itu hanya
mempunyai salah satu daripada KI ataupun teknikal skill, ia masih belum
mencukupi seperti yang diperlukan oleh pihak industri. Namun elemen

17
kemahiran insaniah yang diterap kepada mahasiswa tidak dapat memenuhi
sepenuhnya apa yang dikehendaki dan diperlukan oleh industri.

Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat elemen kemahiran insaniah di


dalam elemen kolaborasi ini dan terdapat sedikit perbezaan di antara
pendapat industri dan IPTA namun elemen kemahiran insaniah yang diterap
kepada mahasiswa tidak dapat memenuhi sepenuhnya apa yang dikehendaki
dan diperlukan oleh industri. Bagaimanapun berdasarkan dari kajian yang
diperolehi maka satu bentuk model elemen kemahiran insaniah yang
dianggap penting boleh dijadikan sebagai panduan kepada institusi dan
industri. Model ini diadaptasi dan diubahsuai daripada Model Konseptual KI
(2007) dan Toshio Okamoto (2003) yang menghasilkan Model Kolaboratif.
Kesimpulannya kesemua elemen yang dipaparkan adalah merupakan elemen
kemahiran insaniah yang penting dari persepsi pensyarah dan industri. Ini
bermakna pihak industri sangat memerlukan pekerja yang berketrampilan
dalam pelbagai kemahiran. Pihak industri amat mengharapkan agar pihak
pengeluar iaitu institusi penngajian dapat menyediakan para pekerja seperti
yang mereka harapkan. Walau bagaimanapun perhatian juga harus diberikan
kepada elemen-elemen kemahiran insaniah yang kurang dititikberatkan oleh
tenaga pengajar institusi semasa pengajaran mereka.

RUJUKAN

18
Abdul Halim Yahya (1997). Peranan Profesional Dalam Industri Binaan.
(Latihan ilmiah tidak diterbitkan).Kuala Lumpur.

Abdullah Bin Haji Ahmad Badawi (2005). Pelan Induk Latihan Dan
Pembangunan Kemahiran Pekerjaan Malaysia 2008-2020. Kementerian
Sumber Manusia: Putrajaya.

Ahmad Shukri Mohd Nain dan Amran Mohd Rasli. 2005. Pengurusan
Teknologi. Institut Pengajian Tinggi Teknologi Malaysia. Skudai: Johor Bahru

Balakrishnan Parasuraman (2002). Hubungan Industri dan Pengurusan


Sumber Manusia: Isu dan Cabaran. Petaling Jaya : Prentice Hall. 132

Dasar Latihan Industri Institusi Pengajian Tinggi. 2010. Kementerian


Pengajian Tingg. Putrajaya: Selangor

Norliza Abdullah. Kerjasama Industri, Ipt Mesti Erat Berita Harian: 16/01/2007

Norani Mohd Noor et.al (2003). Pengintegrasian Kemahiran Bolehguna Yang


Dianggap Penting Untuk Pekerjaan Oleh Industri dan Guru di sekolah Teknik
dan Vokasional Malaysia. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

Prince B. (1991). School Industry Link: The Consequences of Minding Other


Peoples Business. Australia: Brown Prior Anderson Pty Ltd.

S. Subramaniam (2008, ). Pelan Induk Latihan dan Pembangunan


Kemahiran Pekerjaan Malaysia 2008-2020 (2008). Kementerian Sumber
Manusia: Putrajaya

19
Ab. Aziz Yusof (2001). Usahawan & Keusahawanan : Satu Penilaian.
Universiti Utara Malaysia : Prentice Hall.

Abdul Kudus Ahmad (1980). Seminar Pengajar-Pengajar Jabatan Tenaga


Rakyat Tahun 1980. Pulau Pinang : Jabatan Tenaga Rakyat

Abd. Rahim Abd. Rashid (2005). Career Development and Unemployment


Problems in Malaysia : Crisis of Education and Training. Kuala Lumpur :
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abu Sapian Jasin (1995). Cabaran dan Strategi Dalam Pembentukan Guru
Teknologi Bagi Menghadapi Wawasan 2020. Dalam : Pendidikan Guru:
Cabaran, Falsafah, Strategi Dalam Pembentukan Guru Yang Unggul.
Selangor : Nurin Enterprise; m.s 82-87.

Aede Hatib Mustaamal (1999). Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV)


Dalam Pembangunan Sumber Manusia Di Malaysia.
http://www.webcastmy.com.my/unimas (20 Februari 2010) 131

Ahmad Tajudin Jab (2009). Transformation of Voctech Education in 10th


Malaysia Plan. : Division of Vocational and Technical Education, Ministry of
Education.

Aini dan Rohana (2003). Kemahiran Pekerjaan Masa Kini. Kuala Lumpur :
PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Ainley P. (1990). Vocational
Education and Training. London: Cassell Educational Limited.
20
Amer Mohammad dan Ismail Hasan (1980), Pemantapan Teknik Pengajaran
Pensyarah dan Tenaga Pengajar Baru di Politeknik dan Universiti, Skudai :
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknologi Malaysia.

Arifin Zainal (1985). Pekerja dan Pekerjaan : Pendekatan Psikologi


Personal. PetalingJaya: Fajar Bakti.

Azizi Yahaya (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori,


Analisis & Interpretasi Data. Kuala Lumpur : PTS Professional Publishing
Sdn. Bhd. Bahagian Kurikulum Teknikal dan Vokasional

Jabatan Pendidikan Teknikal Kementerian Pelajaran Malaysia (2007).


Putrajaya: Bahagian Latihan dan Kemajuan Staf Jabatan Pendidikan Teknikal.

Bahagian Pelajaran Teknik dan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia


(1979). Technical and Vocational Education 1979. Kuala Lumpur :
Kementerian Pelajaran Malaysia.

Barry Fishman (2000). Preparing Schools for Curricular Reform: Planning for
Technology vs. Technology Planning. School of Education , The University of
Michigan.

Beane, J. A. (1998). A Curriculum Integration. New York: Teachers Press.

Bennett, C.A. and Gabriel, H. (1970), Organizational Factors And Knowledge


Management Within Large Marketing Departments: An Empirical Study,
Journal of Knowledge Management, Vol. 3 No. 3, pp. 212-25.

Bradshaw L. (1990), Linking Schools and Industry: Making Links. England: T.J
Press (Padstow) Ltd.

21
Bridge,S.M., ONeill, K. dan Cromie,S. (2003), Understanding Entreprise,
Entrepreneurship and Small Business, 2nd ed. New York : Palgrave
Macmillan,Basingstoke.

Brimble P. (1995). University-Industry Linkages New Paradigms to Enhance


Human Resource Development. Colloqium on University-
IndustryGovernment Cooperation in Quality Engineering and Technology
Education for Southeast Asia in the 21st Century, Suranaree University of
Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand.

Burrup, Percy E. (1972). The Teacher and The Public School System. New
York: Harper and Row.

Carnevale,A.P., Gainer, L.J., & Meltzer, A.S. (1990). Workplace Basics. San
Francisco, CA : Jossey-Bass Publisher

Caroselli M. (2003). Interpersonal Skills. Australia: South-Western Thomson


Learning Cate, W.M (1990). Panduan Amali Untuk Penyelidikan. Terjemahan
olah Syahrom Abdullah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 133
Chitty C. (1991). Post-16 Education: Studies in Access and Achievement.
Institut of Education University of London

Clark B.W. (1984). Do course in entrepreneurship aid in new venture


creation?. Journal of Small Business Management, 22(2), 26-31

Cohen L. (2000). Research Methods in Education 5th Edition. London:


RoutledgeFalmer Taylor & Francis Group.

Creswell W. (2005). Educational Research : Planning, Conducting, and


Evaluating Quantitative and Qualitative Research 2nd Edition. Lincoln:
University of Nebraska.

Dale. R. (1985). Education, Training and Employment: Towards A New


Vocationalism (ed.). Open University Press.
22
Dillman, D.A (1978). Mail and Telephone Surveys, The Total Design
Method. NY John Wiley & Sons Dyrenfurth Dan Blandow Dietrich (1993),
Teachers Perceptions Of Factors Affecting The Information Technology
Workforce In Mississippi. Mississippi State University. Donald Ary, Lucy
Cheser Jacobs Dan Asghar Razavieh (1985). Introduction To Research In
Education. New York : CBS Publishing. Economic Planning Unit of Prime
Ministers Department and Asian Development Bank (1990). " Asian Review
of Business And Technology." Bil 14. 5 6. Elwood F. Holton III & James W.
Trott, Jr. (1996). Trends Toward A Closer Integration Of Vocational Education
And Human Resource Development. Journal Of Vocational And Technical
Education School Of Vocational Education, Louisiana State University 134
Ernest A. (1984). The Missing Connection Between Business And The
Universities. John W.McCormack Institut University Of Massachusetts: Boston
Finch, C. R. dan Crunkilton, J. R. (1999). Curriculum Development in
Vocational and Technical Education. 5th ed. Virginia Polytechnic Institut: Allyn
and Bacon. Forsyth P. (1998). Career Skills: A Guide for long-term
Success.London: Cassell Fraenkel, J., Wallen, N. dan Sawin, E. (1999).
Visual Statistics. Boston: Allyn and Bacon Fullan, M (1991). The New
Meaning og Educational Change. 2nd ed. London: Cassell Haliza Hassan
(2002), Kemahiran Insaniah di Kalangan Pelajar Yang Mengikuti Latihan
Industri: Satu Tinjauan. Tesis Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia.
Henderson, R. and Robertson, M. (1999). Who Wants To Be An
Entrepreneur ? Young Attitudes To Entrepreneurship As A Career.
Education+Training. 41(5),236-245 Hissam Hj Supian (1997). Meninjau
tanggapan industri terhadap sikap pelajarpelajar 4 STP (Kemahiran hidup)
dalam menjalani program latihan industri kelolaan Fakulti Pendidikan, UTM.
Tesis Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia. Histrich, R.D. and Peters,
M.P (2002). Entrepreneurship (5th ed.). New York : McGraw-Hill Irwin.
Hornaday, J.A. and Aboud, J. (1971). The Characteristics of Successful
Entrepreneurs. Personnel Psychology. 24(2), 41-153 135 Hull D., Grevelle
J.H. (1998). Tech Prep: The Next Generation. New York, CORD
Communication. Humam Hj Mohamed (1992). Asas Keusahawanan. Shah
Alam : Biroteks Institut Teknologi Mara. Ibrahim Mamat (2001). Reka Bentuk
23
dan Pengurusan Latihan Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka. Ishak Yussof (1997). Pendidikan di Malaysia. Bangi : Penerbit
Universiti Kebangsaan Malaysia. Ismail Hassan (1987): Isu-isu Dalam
Perancangan Kurikulum Pendidikan Teknik Dan Vokasional. Kuala Lumpur.
Jailani Md. Yunus (2007). Kecemerlangan Tenaga Pengajar Menjadi Impak
Yang Besar Ke Arah Melahirkan Modal Insan Yang Berkualiti. Seminar
Pengajar Kemahiran 2007. Universiti Tun Hussein Onn : Batu Pahat.
Johanson, G. A., & Brooks, G. P. (2009). Initial Scale Development: Sample
Size for Pilot Studies. Educational and Psychological Measurement, 20(10),
1-7. Retrieved January 15th, 2010 from
http://epm.sagepub/cgi/rapidpdf/0013164409355692v1.pdf John P. (1987),
Linking Schools and Industry: Vocational Education. England: T.J Press
(Padstow) Ltd. Kamus Dewan Edisi Ketiga (2000). Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka. Kathleen A. Paris and Sarah A. Mason (1995). New
Organizational Model for School-to-Work Transition: Planning and
Implementing Youth Apprenticeship and Work-Based Learning: Center on
Education and Work, University of Wisconsin. 136 Kementerian Pendidikan
Malaysia (2001). Senarai Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional dan
Jurusan / Kursus yang ditawarkan. Bahagian Pendidikan Teknik dan
Vokasional Kent R. (1990). Entrepreneurship As A Career.
Education+Training. 42(2), 221-223 Kirby, D..A. (2003). Entrepreneurship.
Australia: McGraw-Hill Education. Khairuddin Khalil, (2003). Keusahawanan
Sebagai Kerjaya (Edisi Kedua).KualaLumpur: Dewan Bahasa & Pustaka Kolb
D.A (2004). The Experiential Learning Theory Of Career Development. Sloan
School of Management. Cambridge, M.I.T: United Kingdom Krejcie, R.V., &
Morgan, D.W. (1970). Determining Sample Size for research activities.
Educational and Psychological Measurement, 30: 607-610. Kuratko, D.F &
Hodgetts, R. M (2004). Entrepreneurship: Theory, Process, Practices (6th
ed.). Ohio : Thomson South Western Laporan Jawatankuasa Mengkaji,
Menyemak dan Membuat Perakuan Tentang Perkembangan dan Hala Tuju
Pendidikan Tinggi Malaysia. (2006) Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti
(UPENA) Universiti Teknologi MARA. Laporan Medium and Long Term
Industrial Master Plan Malaysia (1995). MIDA: Kuala Lumpur. Laporan
Medium and Long Term Industrial Master Plan Malaysia (1985). MIDA: Kuala
24
Lumpur. Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh Malaysia Suku Tahunan
Pertama 2009, Siri 18 Bil. 2/2009 JUN 2009. Jabatan Perangkaan: Putrajaya,
Malaysia. 137 Laporan Rahman Talib. Sistem Pendidikan Awal Kemerdekaan
(1957-1969).pp. 135- 141. Lauglo J. dan Maclean R. (2005). Vocational Of
Secondary Education Revisited: Technical And Vocational Education And
Training Series. Netherland: Springer. Lerman, R.I., & Pounce.H. (1990). The
Compelling Case For Youth Apprenticeship. The Public Interest. No.101,
pp.62-77. Lokman Baiman (2008). Persepsi Pelajar Terhadap Pelaksanaan
Program Latihan Industri Fakulti Pendidikan. Tesis Sarjana Muda, Universiti
Teknologi Malaysia: Skudai Johor. Loose G. (2002). Experience-Based
Training for Malaysia: Private-Sector Involvement in Tarining K-Workers. New
York: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. Low, Kuan Seng
(2002). Meeting the Needsof the Industry- The Challenge to Training and
Education Institution-Industry and Institutional Partnership to Train K-
Workers. Paper presented at International Conference on Technical and
Vocational Training. Ranaissance Hotel, Kuala Lumpur 24th-25th June 2002
Malcom S., Helen C., Nicholas L. & Kirsteen T. (1994). The Vocational
QuestNew Direction in Education and Training. London: Routledge Marsh
C.J (2004). Curriculum Needs: Toward Education in New Era. Austin State
University Mc Cracken, J.D. (1986). Employer Perceptions of The Role of
Schools in Preparing Youth for Productive Work. Fakulti Pengajian
Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia. 138 McGee, W., dan Thayer. P. W.
(1961). Training in Business and Industry. New York: Wiley. MEDEC (1998).
Keusahawanan. Shah Alam : Biroteks Universiti Teknologi Mara. MEDEC
(2000). Asas Keusahawanan. Shah Alam : Biroteks Universiti Teknologi Mara
McLagan, J. (1989). Models for Human Resource Development (HRD)
Practice. Journal of Vocational and Technical Education. Meredith (1982) .
Characterictics of Entrepreneurs. Education+Training. 44(6), 295-299
Mohamad (1997). Cabaran Dan Harapan Dalam Pendidikan Menghadapi
Alaf Baru. Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Mohd Azhar Abdul Hamid (2004). Andragogi Mengajar Orang Dewasa
Belajar. Bentong : PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd Mohd Khairul
Nuzul Hassan (2004). Persepsi Pelajar-Pelajar Kolej Komuniti Terhadap
Program Yang Mereka Ikuti. Tesis Sarjana Muda. Fakulti Pendidikan
25
Universiti Teknologi Malaysia: Skudai Johor Mohd Lutfi Mohd Raffi (2008).
Perbandingan Tahap Kompetensi Keusahawanan Di Antara Pelajar Yang
Mendapat Pendedahan Secara Formal Dengan Pelajar Yang Tidak Mendapat
Pendedahan Secara Formal Di Dalam Bidang Keusahawanan Di Universiti
Teknologi Malaysia. Projek Sarjana Muda: Fakulti Pendidikan,Universiti
Teknologi Malaysia. Mohd Majid Konting (2005). Kaedah Penyelidikan
Pendidikan (Edisi Kesepuluh). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka 139
Mohd Majid Konting (1993). Kaedah Penyelidikan Pendidikan (Edisi Ketujuh).
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka Mohd Najib Abdul Ghaffar (2003).
Rekabentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan. Skudai: Penerbit Universiti
Teknologi Malaysia. Mohd Najib Abdul Ghaffar (1999). Penyelidikan
Pendidikan. Skudai : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia Mohd. Noor
Affendy bin Mohd. Ali (2003). Keperluan Latihan Tenaga Pengajar Politeknik
Bagi Meningkatkan Kualiti Pendidikan Teknik & Vokasional. Mohd Salleh Abu
dan Zaidatun Tasir (2001). Pengenalan Kepada Analisis Data Berkomputer
SPSS 10.0 for Windows. Kuala Lumpur: Venton Publishing. Mohd Sharifudin
Mohyiddin (1980). Keperluan Pembantu Teknik Dari Segi Memperbaiki Silibus
dan Kurikulum. Fakulti Kejuruteraan Jentera: Universiti Teknologi Malaysia.
Mohd. Zainal Abdul Rahim (2004),. Tahap Aplikasi Pemindahan Teknologi
Oleh Pensyarah Kejuruteraan Elektrik Dalam Proses Pengajaran. Satu Kajian
Di Politeknik Shah Alam, Selangor Dan Politeknik Johor Bahru, Johor. Tesis
Sarjana Muda. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia: Skudai
Johor. Mohd Zulkifli Mohd Ghazali (2004). University Industry Link:
Persidangan TNC (A)/ Dekan/ Pengarah Fakulti/ Pusat IPTA Kali Pertama.
Skudai : Universiti Teknologi Malaysia. Morshidi Sirat et. al (2004). Masalah
Pengangguran di Kalangan Siswazah. Pulau Pinang: Institut Penyelidikan
Pendidikan Tinggi Negara, Monograf No.2/2004 140 Morshidi Sirat et. al
(2004). Pencapaian Akademik (Konsep Nilai Tambah) dan Kebolehgunaan
Tenaga (Employability) Siswazah Institusi Pengajian Tinggi. Pulau Pinang:
Institut Penyelidikan Pendidikan Tinggi Negara, Monograf No.3/2004
Muhyiddin Mohd Yassin (2009). Memperkasakan Pendidikan Vokasional
Kementerian Pelajaran Malaysia, Putrajaya Nawawi Hj Mohd Jan (1992).
Asas Keusahawanan. Shah Alam : Biroteks Institut Teknologi Mara. NCVER
(1995). Australian Vocational education and training statistics 1995: Student
26
outcomes survey - National report. National Center for Research in Vocational
Education, Graduate School of Education, University of California : Berkeley
Nelson D. dan Neek M, (1982). Perceptions of vocational educators and
human resource /training and development professionals regarding skill
dimensions of school to work transition programs. Journal of vocational and
technical education. Vol 15 (1). Noah J. et. al (1988). Business and Industry
Involvement with Education in Britain, France and Germany. London :
Pergamon Press. Norani Mohd Noor et.al (2003). Pengintegrasian Kemahiran
Bolehguna Yang Dianggap Penting Untuk Pekerjaan Oleh Industri dan Guru
di sekolah Teknik dan Vokasional Malaysia. Fakulti Pendidikan Universiti
Teknologi Malaysia. Norani Mohd Noor et.al (2006). Kepentingan Kemahiran
Generik Untuk Pekerjaan di Industri dan Faktor Pembangunannya Dalam
Pendidikan Vokasional di Sekolah Menengah Teknik,. Fakulti Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia. 141 Norisham A.Rahim (2008).
Kecenderungan Pelajar-Pelajar Institut Kemahiran Mara (IKM) Johor Bahru
Terhadap Bidang Keusahawanan. Projek Sarjana Muda: Fakulti
Pendidikan,Universiti Teknologi Malaysia. Noor Azlan Ahmad Zanzali (2003).
Kaedah P&P Pengajaran dan Pembelajaran di IPT.Kertas Kerja Kursus
PTK 3. Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. Nor Aishah Buang
(2002). Asas Keusahawanan. Shah Alam : Fajar Bakti. Othman Mustapha
(2007). RMKE-9 & IMP3: Apakah Persediaan Dan Cabaran Tenaga
Pengajar- Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Seminar
Pengajar Kemahiran 2007: Hotel Carlton Holiday, Shah Alam Packer, A.H.
(1992). Taking Action on the SCANS Report. Educational Leadership. 49/6:
27-31. Pelan Induk Latihan dan Pembangunan Kemahiran Pekerjaan
Malaysia 2008-2020 (2008), Kementerian Sumber Manusia, Putrajaya. Prince
B. (1991). School Industry Link: The Consequences of Minding Other
Peoples Business. Australia: Brown Prior Anderson Pty Ltd. Ramlee
Mustapha (1999). The Role of Vocational and Technical Education in The
Industrialization of Malaysia as Perceived by Educators and Employers.
Doctoral Dissertation, Purdue University, West Lafayette. Ramlee Mustapha
(2000). Pengintegrasian Akademik dan Vokasional: Cabaran Pendidikan Alaf
Baru. Jurnal Teknologi. 32(E): 11-22 Rick M. (1993). Challenges and
Responsive- Reactive and Proactive Responses of the Malaysian-German
27
Vocational Education and Training to Economic and Social Changes. Kuala
Lumpur : Goethe-Institut 142 Thomas R. (1990). International Comparative
Educational Practices, Issue and Prospect. South Barbara U.S.A. Pegaman
Press U. Of California. Robiah Sidin (1994). Pendidikan di Malaysia :
Cabaran untuk Masa Depan. Kuala Lumpur : Penerbit Fajar Bakti. Ruskin
J.C (1976). Multi Sector Skills Study:Automotive Retail Industry. London :
Pergamon Press Sanyal B.C. (1987). Graduate Unemployment and
Education. in Psacharopoulus, G (ed.), 1987, Economics Education:
Research and Studies, Pergamon Press. Shahril Marzuki (1993). Pendidikan
di Malaysia : Arah dan Cabaran : CabaranCabaran Dalam Pendidikan Teknik
dan Vokasional Bagi Memenuhi Permintaan Sumber Tenaga Manusia Untuk
Mencapai Wawasan 2020. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Shameira
Ahmad (2007). Faktor-Faktor Yang Dapat Membina dan Mempengaruhi
Hubungan Kerjasama di Antara Industri dan Universiti: Universiti Tun Hussein
Onn Malaysia Sherly-Smith, K. (1968). Guide to programmed techniques in
industrial training. Sussex : Grower Press. Shukran & Ali (2005), Penerapan
Kemahiran Insaniah Dalam Latihan dan Pendidikan Kuala Lumpur : PTS
Professional Publishing Sdn. Bhd. Sloman A. (1987). University Links. The
British Council. Smith, J.B. (2001). Restructuring high schools for equity and
excellence: What works. New York: Teachers College Press. Stufflebeam,
Daniel Z., et al. (1971). Educational Evaluation and Decision- Making.
Itasca, Ill.: F. E. Peacock Publishers. 143 Supian Ali, Ishak Yussof & Razak
Dan 1997. Perbandingan Pengalaman Perancangan Tenaga Manusia
Antarabangsa. Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia. Bangi: UKM Soo
Wee Leng dan Jumaayah Salleh (1997). Hubungan industri dan pendidikan
vokasional: Isu dan strategi. Seminar Kebangsaan Pendidikan Teknik dan
Vokasional. Universiti Putra Malaysia, Serdang. Selangor. Steve Truelove
(1997), Training in Practice. London : Blackwell Publisher Ltd. S.
Subramaniam (2008, ). Pelan Induk Latihan dan Pembangunan Kemahiran
Pekerjaan Malaysia 2008-2020 (2008). Kementerian Sumber Manusia:
Putrajaya Suzan R.T (2005). The Five Most Important Entry-Level
Employability Skills That Employers Of The Chippewa Valley Seek In Entry-
Level Job Applicants . Research Paper inVocational and Technical Education.
University of Wisconsin. Thomas R. & Bailey M. (1990). School-to-Work:
28
Making a Difference in Education A Research Report to America. United State
of America: Institut on Education and the Economy Teachers College,
Columbia University Tuckmen, W.B .(1985). "Conducting Education
Reasearch." New York: Harcout Jovanovick UNESCO (1983). The Transition
from Technical and Vocational School To Work: Problems, Current Efforts And
Innovative Approaches And Measures For Unit Perancang Ekonomi, Jabatan
Perdana Menteri (2001). Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga 2001-
2010. Kuala Lumpur : Percetakan Nasional Malaysia Berhad

Universiti Teknologi Malaysia (2007). Panduan Menulis Tesis. Pusat


Pengajian Siswazah. 144

Venables, P. F. R. (1956). Technical educator : Its Aim, Organization And


Future Development. London: G. Bell and Son Ltd.

Victor Kiam (2005). Employer Expectations: Hard and Soft Skills - On


Course: Strategies for Creating Success in College and in Life. Journal of
Vocational and Technical Education.

Wan Azmi Ramli (1992). Latihan Satu Halacara Profesional. Petaling Jaya :
Fajar Bakti Sdn Bhd.

Wan Mohd. Zahid bin Mohd. Nordin (1993). Ciri-Ciri Guru Bestari.
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Wan Mohd. Zahid Mohd Nordin. 1993. Wawasan Pendidikan Agenda
Pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.

Warwick D. (1989). Linking Schools and Industry.Oxford : Basil Blackwell


Ltd.

Watson, P. (1982). Technical and vocational education and development.


Canadian International development agency.

29
Wexley. K. N., dan Thorton, C. L. (1972). Effect of Verbal Feedback of Test
Result Upon Learning. Journal of Educational Research. 66: 119-121.

Wickham, P.A (2006). Strategic Entrepreneurship (4th ed.). England: Prentice


Hall.

Wiersma, W. (1991). Research Method in education: An Introduction (5th


edition).Boston: Allyn & Bacon.

Weiss, D.E (1989). 100% American. Philip Morris Magazine. 4, 38-39 108

Wentling, T.L. and Barnard, W.S. (1984). A Review of Literature Related To


Outcomes of Vocational Education. Urbana: University of Ilionois. 145

Wickham, P.A (2006). Strategic Entrepreneurship (4th ed.). England: Prentice


Hall.

Yahya Buntat (2008), Cabaran Politeknik Sultan Ahmad Shah (POLISAS)


Membangunkan Modal Insan Sejajar Dengan Keperluan Sektor Industri.
Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia: Skudai Johor

Yahya Buntat (2004). Integrasi Kemahiran Employability Dalam Program


Pendidikan Vokasional Pertanian dan Industri Di Malaysia. Tesis Doktor
Falsafah. Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia: Skudai Johor

Yahya Emat (1996). Pendidikan Teknik Voksional di Malaysia. Kuala Lumpur:


IBS Buku Sdn.Bhd.

Shohtoku (2003). Mencapai Sasaran Perindustrian Wawasan 2020:


Perspektif Sains dan Teknologi. Dalam. Ahmad Sarji (Ed.) (2003). Wawasan
2020 Malaysia: Memahami Konsep, Implikasi dan Cabaran. Kuala Lumpur:
Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

30
Zafir Mohd Makhbul, Fazilah Mohamad Hasun (2003). Siri Pengurusan
Menjadi Usahawan : Panduan Menubuhkan &Menguruskan Perusahaan
Secara Profesional. Kuala Lumpur : PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie and Habibah Elias (1997). Keusahawanan dan
Motivasi Diri. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Zakaria Azmi (1988). Perception of Industrial Training and Employability


Skills: A Comparative Study of The Vocational School and The Mara
Vocational Institut Students in Malaysia. University Pittsburgh: Tesis Ph.D

Zulkifly Osman (1997). Isu Dalam Pasaran Buruh. Bangi : Penerbit


Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad, H, ( 1994 ) Vocational Training : An Overview dalam K. Mustapha


et.al ( 2003 ) integrasi Akademik dan Vokasional ; Rasional dan Cabaran ,
Jurnal Pendidikan 28, 77-90

Arthur G. Sharp, Elizabeth O. Sharp ( 2008 ) The Business-Education


Partnership Authors, International Information Associates, 1992

Bahagian Teknologi Pendidikan, KPM. (2011). Intel school adoption. Diakses


daripada http://www.moe.edu.my/btp/?page_id=886. basic education:
Emerging priorities from roundtable discussions.

Becker, G. S. (1975). Human capital: A theoretical and empirical analysis with


special reference to education. New York : Columbia University Press,
National Bureau of Economic Research.

Bogdan, R.C & Taylor ( 1998 ), Introduction to Qualitative Research Methods


3rd ed. New York : John Wily & Sons , Inc .

31
Chua Yan Piaw ( 2006 ) Kaedah Dan Statistik Penyelidikan : Kaedah
Penyelidikan , Kuala Lumpur, Mc Graw Hill daripada
http://ncppp.org/howpart/publicquotes.shtml.

David R. Powers, Mary F. Powers, Fredrick Betz, Carol B. Aslanian, ( 1988 )


Higher Education in Partnership with Industry, Jossey Basss Publication

Dawid warwick 1993, the wealth practical partnership between industry &
education, Nicholas brealey publishing

32
33
34
Kaedah temubual dijalankan bagi menjawab persoalan kajian yang terakhir
ini. Beb erapa orang responden telah ditetapkan sebelum proses temubual
dijalankan iaitu 1 orang responden mewakili institusi pengajian manakala 2
orang dipilih untuk me wakili industri. Temu bual bersama dengan Ketua
Jabatan menunjukkan pihak instit usi mempunyai pandangan yang positif
terhadap kolaborasi antara IPTA dan industr i dalam kemahiran insaniah.
Berikut adalah hasil temubual bersama dengan pensyarah Fakulti Elektrik dan
Elektronik (UTHM) : Pada pandangan saya, model panduan bagi kolaborasi
antara IPTA dan Industri ini p erlu kerana ia dapat dijadikan rujukan kepada
pihak industri dan pihak institusi sekiranya mahu menjalankan kolaborasi
pada suatu masa nanti. Buat masa sekarang saya tidak nampak wujudnya
kolaborasi di antara IPT dan industri. Mungkin ada tapi tidak banyak kerana
pada saya industri tidak mendapat apa-apa k euntungan sekiranya
bekerjasama dengan pihak institusi pengajian. Walaubagaimana pun model
ini boleh dipakai sekiranya industri mahu me njalinkan kolaborasi bersama
kita. Untuk pengubahsuaian model pula, saya tidak p akar dalam konsep
pengajaran dan pembelajaran, jadi rasanya cukuplah setakat ini sahaja model
kolaborasi ini. Badan-badan lain yang terlibat rasanya kementerian dan
semua badan-badan yang lain juga boleh menjalankan kolaborasi ba gi
menerap kemahiran insaniah bukan sahaja kepada mahasiswa tetapi juga
kepada pekerja-pekerja yang telah lama bekerja di industri [(5/03/08) :
11:30am] Hasil daripada temu bual bersama dengan Pegawai Operasi iaitu
menunjukkan pihak industri mempunyai pandangan yang positif terhadap
kolaborasi antara IPTA dan in dustri dalam kemahiran insaniah. Berikut
adalah hasil temubual bersama dengan pe kerja bahagian pengurusan di
industri Fujitsu Batu Pahat, Johor : What we can see from your model is about
the collaboration within industries and institution. So, as a part of industries
team, we think that to evaluate a soft skill is much easier than to develop the
soft skill. If the collaboration will m ake benefit to both of us I mean it s can
reduce the workload at our industries and th e same time the student will get a
work experience, they also know the environme nt of work and they can show
their soft skill and technical skill, but we cannot promise to offer them a job. It
s depends on vacancies at our industries. [(10/03/08) : 10:30am] Hasil
daripada temu bual bersama dengan Pegawai Sumber Manusia iaitu
35
menunjukkan pihak industri mempunyai pandangan yang positif terhadap
kolaborasi antara IPTA dan industri dalam kemahiran insaniah. Berikut adalah
hasil temubual bersama de ngan pekerja bahagian pengurusan di industri
Sharp Manufacturing (M) Sdn Bhd, Ba tu Pahat, Johor : Pada pandangan
saya, model panduan bagi kolaborasi antara IPTA dan Industri ini b aik
sekiranya diaplikasikan mengikut kesesuaian pihak industri. Ini kerana ada s
esetengah industri tidak menggalakkan penglibatan pelajar dari institusi lain.

36
Ini mungkin disebabkan mereka berasa kurang selesa untuk berurusan
dengan pihak instiusi ataupun mereka sendiri telah memberi penajaan
kepada pelajarpelajar di institusi lain. Tetapi, pada pendapat saya, model ini
boleh digunakan sekiranya hendak menjadikan sesuatu kerjasama itu mantap
dan mengikut ciriciri y ang epatutnya ada pada kerjasama itu. Badan lain
yang terlibat? Rasanya semua ba dan-badan NGO layak untuk menjalinkan
kerjasama untuk menghasilkan kemahiran insaniah yang diperlukan.
[(11/03/08) : 2:30pm] Kesimpulan Dari segi kolaborasi di antara IPTA dan
Industri dalam penerapan kemahiran insan iah menunjukkan bahawa kedua-
dua pihak mempunyi persepsi yang tersendiri dalam m emastikan elemen-
elemen kolaborasi dipenuhi oleh kedua-dua belah pihak. Kajian i ni mendapati
bahawa empat elemen kolaborasi iaitu a) semanagat saling bergantung yang
positif, b) kemahiran sosial, c) penilaian kumpulan dan d) kesedaran akaun
tabiliti mempunyai nilai min yang agak berbeza iaitu IPTA pada tahap setuju
manakala industri pada tahap sederhana. Sememangnya IPTA bersetuju
dengan kolaborasi ini kerana ia menjadi matlamat penubuhan insti tusi
pendidikan bagi menjana mahasiswa dengan segala kemahiran untuk
digunakan a pabila mahasiswa berada dalam alam pekerjaan. Pihak Industri
pula menunjukkan pa da tahap sederhana dalam penerimaan kolaborasi ini
adalah disebabkan sesetengah industri telah mempunyai pelajar mereka
sendiri di institusi pendidikan yang lain dan kadangkala pekerja mereka
dihantar menjalani kursus pemantapan softskill dan hardskill melalui program
yang dianjurkan sendir i oleh pihak industri tanpa melalui institusi pendidikan
yang sedia ada. Walau bagaimanapun secara keseluruhannya terdapat
elemen-elemen KI yang tertentu yang didapati berbeza nilai min dari persepsi
institusi pengajian dan pihak ind ustri. Melalui analisis data pengkaji
mendapati bahawa terdapat perbezaan pendap at yang signifikan di antara
IPTA dan industri. Perbezaan ini adalah disebabkan oleh IPTA yang
merasakan bahawa elemen KI memberi faedah yang amat berguna kepad a
mahasiswa manakala pihak industri juga merasakan KI penting dalam dunia
pekerjaan serta pengetahuan teknikal. Kedua-dua nya berkait rapat sekiranya
seorang pekerja itu hanya mempunyai salah satu darip ada KI ataupun
teknikal skill, ia masih belum mencukupi seperti yang diperlukan oleh pihak
industri. Namun elemen kemahiran insaniah yang diterap kepada mahasis wa
37
tidak dapat memenuhi sepenuhnya apa yang dikehendaki dan diperlukan oleh
indu stri. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat elemen kemahiran
insaniah di dala m elemen kolaborasi ini dan terdapat sedikit perbezaan di
antara pendapat indust ri dan IPTA namun elemen kemahiran insaniah yang
diterap kepada mahasiswa tidak dapat memenuhi sepenuhnya apa yang
dikehendaki dan diperlukan oleh industri. Bagaimanapun berdasarkan dari
kajian y ang diperolehi maka satu bentuk model elemen kemahiran insaniah
yang dianggap pe nting boleh dijadikan sebagai panduan kepada institusi dan
industri. Model ini d iadaptasi dan diubahsuai daripada Model Konseptual KI
(2007) dan Toshio Okamoto (2003) yang menghasilkan Model Kolaboratif.
Rujukan Abd Rahim Abd Rashid (2000). Pendidikan Menjurus Kepada Dunia
Pekerjaan. Wawasan d an Agenda Pendidikan . Kuala Lumpur Utusan
Publications and Distributors Sdn Bhd . Abdullah Hassan, Ainon Mohd, 2000,
Kemahiran Interpersonal untuk Guru Bestari, u tusan publication &
Distributors Sdn Bhd.

38
Abdul Rahman Sulaiman (7 september 2007). Misi Insan Kelas Pertama
Tanpa Tenaga Mahir Negara Tercicir Dalam Persaingan: Berita Harian, pg-12
Abd. Majid Konting (2000). Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Kuala Lumpur:
Dewan B ahasa dan Pustaka. Anuradha A. Gokhale (1995). Collaborative
Learning Enhances Critical Thinking. Wes tern Illinois University : Journal of
Technology Education. AB Aziz Yusof (2003) Prinsip Keusahawanan, Penerbit
Prentice Hal. Abd Rahim Abd Rashid (2000) Profesionalisme motivasi
pengurusan bilik darjah . Kual a Lumpur : Utusan Publications. Beach D. P.
(1982). A training Program to Improve work habits, attitudes, and va lues.
Journal of Epsilon Pi Tau, 8 (2), 69-74 Blum dan Poos, 1986; Cohen dan
Manion, 1989; Kerlinger, 1986; Black, 1993. Abdul Rahman Aroff (1994),
Falsafah dan konsep pendidikan , Penerbitan Fajar Bakti Sdn Bhd. Borden,
K.S dan Abbott, C.J (2002). Research Design and Method: A
ProcessApproach . 10th. Ed. New York: McGraw Hill. Burns, R.B (2000).
Introduction to Research Method: 4th. Ed. Australia: Longman Duff, A and
Cotgrove, S (1982). Social Vaices and Choice of career in industry, Journal of
occupational psychology 60 : 339-342 Educational Testing Service, High
School That Work Assessment Report, 2000. Specia l Report prepared for the
southern Regional Education Board. Princeton, New Jers ey, October 2000.
Esah Sulaiman (2004) Pengenalan pedagogi.: Penerbit Universiti Teknologi
Malaysi a Skudai Johor Darul Takzim. Juhary Haji Ali, Faoziah Idris (2001).
Pengurusan enterprise kecil dan sederhana. Mc Graw- Hill Companies
(Malaysia) Sdn Bhd. Kementerian Sumber Manusia (11 Februari 2007)
Kementerian Buka Kiosk Pekerjaan Ba ntu Pencari Kerja Di Seluruh Negara
Menteri Sumber Manusia , Karnival Pekerjaan Me laka, Utusan Malaysia. :
http://www.mohr.gov.my/isufebbm07.php#um110207 Kirby P (Chair) (2000)
Ministerial Review of Post Compulsory Education in Victor ia, Melbourne :
Government of Victoria. Khalid Johari (2003). Penyelidikan Dalam
Pendidikan: Konsep dan Prosedur. Petaling Jaya: Prentice Hall. Musa Garba
Maitafsir (1998). Transactional Process : A guide for technical and v ocasional
student . Pulau Pinang: University Science Malaysia. Maley, D. (1978). The
industrial arts technical handbook: techniques, principles , and methods.
Boston: Allyn & Bacon. URL :
http://scholar.lib.vt.edu/ejournals/JTE/v1n1/pdf/cl ark.pdf Mohd Nawi Ab
39
Rahman, Noor Shah Saad, Ghazali Ismail, Zulkifley Mohamed, Normah O
thman, Ahmad Khair Mohd Noor, (2004), Kriteria Tambahan Sebagai
Kelayakan Masuk Ke IPTA . Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mustapha R
(2004), IT and Multimedia literacy in technical and vocational educat ion in
Malaysia. International Journal of Digital Contents, 2(1), 113-115 Mustapha R
(1999), The role of vocational and technical education in the industr ialization
of Malaysia. The National University of Malaysia. Mohamad Najib Abdul
Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Universiti Teknologi M alaysia.
Naresh K. Malhotra (1999). Marketing Research: An Applied Orientation . New
Jersey: Prentice Hall. Oppenheim A, N (1996). Questionaire Design And
Attitute Measurement Move Robiah sidin (1998). Pemikiran Dalam
Pendidikan. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd . C, & Lane J (2000), Employers
Perceptions of work Skills. Business Education Foru m, 51(4), p11-17 Smith,
E. and Wilson, L. (2002) Learning and Training in School based New Appren
ticeships. Adelaide: National Centre for Vocational Education Research.
Strong, Ek, Jr (1964). Vokasional Interest of Men & Women. Pola Alto :
Standford University Press.

40
Timothy Butler and David Coleman (2003) Strategic for Electronic
Collaboration an d Knowledge Management Strategies LLC Collaborative
Analysis Consultant. Toshio Okamoto (2003). E-Collaborative Learning
Technologies and Pedagogy Tokyo, J apan : University of Electro-
Communication, Graduate School of Information Syste ms. Uma Sekaran
(1992). Bussiness Research Methodology. United Kingdom: Golden Books.
Woolfolk, AE (1989) Research Perspectives On The Graduate Preparation of
Teacher . New Jersey : Prentice-Hall, Inc. Zirkle, C. (1998). Perceptions of
vocational educators and human resource/traini ng and development
professionals regarding skill dimensions of school-to-work Tr ansition
Program. Journal of Vocational and Technical Education, 15(1). Jamaluddin
Hashim Fakulti Pendidikan Teknikal Universiti Tun Hussein Onn Malaysi a
Parit Raja 86400, Batu Pahat Johor jamaldin@uthm.edu.my.

41