Anda di halaman 1dari 12

TTooppiikk

44

Kesilapan Sebutan dalam Bahasa Melayu

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. Menerangkan maksud kesilapan sebutan; 2.
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1. Menerangkan maksud kesilapan sebutan;
2. Menjelaskan konsep kesilapan dan kategori kesilapan tersebut;
3. Menerangkan bagaimana dapat mengesan kesilapan sebutan; dan
4. Menentukan kesalahan sebutan bagi kata pinjaman.

PENGENALAN

Di dalam Topik 3, kita telah pun mempelajari dan mengetahui cara menyebut perkataan menurut bahasa dan sebutan baku. Tujuan utama sebutan baku adalah untuk keseragaman dan kesatuan dalam pengujaran kata dalam bahasa Melayu. Kita tahu bahasa bunyi /u/ semestinya [u] dalam apa konteks sekali pun; bagi ÂulamÊ kita sebut sebagai [ulam] tidak pula [yulam], jadi bagi ÂunitÊ sudah semestinya [un t ] tidak [yun t]. Bagi perkataan ÂbiologiÊ pula, sebutannya sudah semestinya [biyologi] dan tidak [biyoloji]. Begitulah keadaannya bagi semua vokal dan konsonan dalam bahasa Melayu. Jika kita berpegang pada peraturan dan rumusan ini, tidak mungkin kita akan melakukan kesalahan atau kesilapan. Jadi Topik 4 akan membincang perihal kesilapan yang berlaku apabila penutur mengujar kata dan ayat dalam bahasa Melayu.

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

73

4.1
4.1

KONSEP KESILAPAN SEBUTAN

Dalam topik yang lalu, kita telah mempelajari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh organ artikulasi. Organ artikulasi akan menghasilkan pelbagai bunyi, sama ada bunyi vokal, diftong atau konsonan. Kita juga telah mempelajari hal yang berkaitan dengan sebutan baku. Sebutan baku telah dihuraikan dengan panjang lebar di dalam Topik 2. Diharapkan anda telah menguasainya dan memahami sebutan baku secara terperinci. Sekiranya masih lagi kabur tersebut konsep dan cara mengujar bunyi dalam sebutan, elok kiranya anda merujuk buku-buku Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mendapat penerangan lanjut serta huraian mengenainya ataupun hubungi sahaja Munsyi Dewan. Walau bagaimanapun mari kita sekali lagi cuba memahami kesilapan sebutan yang kita sering lakukan dalam bahasa Melayu.

Konsep kesilapan sebutan telah banyak diperkatakan oleh sarjana dan pakar bahasa (Prof Emeritus Dr Abdullah Hassan, Dr Nik Safiah Karim, Dr Farid Onn, Prof Dr Hamid Mahmood dan sebagainya.) sama ada di dalam atau pun di luar negara (Prof Dr Moelyono, Prof Harimurti Kalidalaksana dan sebagainya.) Kesilapan sebutan dalam bahasa Melayu bermaksud kesilapan yang dilakukan oleh penuturnya semasa melahirkan bunyi bahasa daripada yang sekecil unit bahasa sehinggalah sebesar-besar unit bahasa yang dinamakan wacana. Wacana ini sama ada retorik, lisan mahupun tulisan. Kita tidak mahu diri kita dipersendakan lebih lagi kita penutur asli bahasa tersebut dan sebagai penutur asli kita perlu membebaskan diri kita daripada apa kesilapan dalam sebutan. Pokoknya kita tidak sepatutnya melakukan kesilapan kerana kalau dibuat tinjauan banyak sekali kesilapan berlaku terhadap bunyi vokal dan vokal yang sering tersilap adalah vokal [ u ], [ a ] dan [ o ]. Lihat sahaja contoh di bawah:

Sebutan Salah

Sebutan Betul

[fa si ]

[ fu

si ]

[indastri]

[industri]

[mat ]

[mata]

4.1.1 Definisi Kesilapan Sebutan

Berbalik kita pada isu pokok, iaitu kesilapan sebutan (dalam bahasa Melayu). Kesilapan sebutan telah disepakati oleh ahli bahasa, iaitu penyimpangan yang berlaku daripada hukum, rumus, norma dan cara sebutan bahasa Melayu baku, yakni sebutan yang betul, semasa mereka menyebut fonem, suku kata, kata, frasa, klausa, ayat dan semasa berwacana. Penyimpangan ini tidak sepatutnya berlaku dan apabila berlaku amat ketara dan penutur asli dapat menentu sebab kesilapan, di mana kesilapan dan bagaimana ia boleh berlaku. Dengan lebih

74

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

tepat lagi penutur asli boleh berkata dengan yakin, iaitu kelainan daripada nilai sebutan fonemik yang sepatutnya (dalam sebutan bahasa Melayu baku). Selain itu, kesilapan intonasi, jeda dan tekanan juga boleh menyumbangkan kesilapan sebutan bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana kesilapan dalam intonasi akan menyebabkan perubahan makna; sama fonem, suku kata, kata, frasa, klausa dan wacana.

Contoh:

Salah

Betul

Dia menunggang kuda pintar.

Dia menunggang kuda cerdik.

Hujan turun lebat di Kuala Lumpur malam tadi.

Hujan lebat di Kuala Lumpur malam tadi.

Pengantin duduk di atas pelamin.

Pengantin duduk di pelamin.

Nota: Kata yang ddigelapkan itu boleh digugurkan atau diganti dengan kata lain. Jika dibuat demikian, ketiga-tiga ayat tetap betul dan diterima pakai.

 

Salah

Betul

Disekitar

di sekitar

Rumah sakit

hospital

Daripada Ipoh

dari Ipoh

Di

dalam bahasa Melayu

dalam bahasa Melayu

Di

dalam lobang

dalam lubang

Semua anak-anak kapal

semua anak kapal

Semua alat-alat elektornik

semua alat elektronik

Lain-lain hal

Hal-hal lain

4.1.2 Kategori Kesilapan Sebutan

Kategori kesilapan sebutan boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian. Secara umumnya, kesilapan sebutan dapat digolongkan dalam kesilapan:

(a)

Penyebutan fonem;

(b)

Suku kata;

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

75

(d)

Frasa;

(e)

Klausa;

(f)

Ayat;

(g)

Wacana; dan

(h)

Intonasi.

Kesilapan penyebutan fonem kebanyakannya dituturkan oleh penutur bahasa Melayu sebagai bahasa kedua atau ketiga. Selain itu, kesilapan jenis ini juga dilakukan oleh penutur Melayu yang menuturkan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda (pertama).

Contohnya:

BBunyi penyuaraan huruf daripada bahasa sumber /b/ (banyak) /f/ (fasal) /r/ (lori) /v/ (variasi)

Bunyi sebutan yang salah /m/ (manyak) /p/ (pasal) /l/ (loli) /b/ (bariasi)

Kesilapan dalam penyebutan suku kata kebanyakannya berlaku apabila wujud gugusan konsonan dan gugusan vokal terutama dalam suku kata yang melibatkan kata pinjaman.

Contohnya:

Bunyi suku kata bergugusan Psikologi Saat Memeterai

Kesukaran/kesilapan pi.si.ko.lo.gi saat m .m .t .rai

Kesilapan dalam penyebutan kata sebenarnya berkait rapat dengan fakta kesilapan dalam penyebutan fonem dan suku kata. Sekiranya seseorang penutur itu tidak mengenali atau mengenal pasti fonem, tentu sekali ia kurang pasti fonem mana yang hendak dipakai.

76

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

Contohnya:

Salah

Betul

Kamis

Khamis

Pasal

Fasal

Paham

Faham

Kutbah

Khutbah

Bioloji

Biologi

Kesilapan penyebutan frasa pula akibat daripada pengaruh bahasa asing sebagai sumber masukan dan pinjaman. Hal ini bertambah teruk sekiranya penutur bahasa Melayu tidak ada pengetahuan berkenaan dengan hukum diterang dan menerangkan (Hukum D-M).

Contohnya:

Frasa bahasa sumber MenÊs tailor AminahÊs restaurant AliÊs Motor Workshop ManiamÊs Motor Repair Shop

Kesilapan penutur BM Tukang jahit lelaki Aminah restoran Ali Woksyop Motor Maniam Kedai Baiki Mereta

Kategori kesilapan dalam klausa dan ayat pula ada kaitannya dengan kesilapan penuturan frasa dan pengaruh tatabahasa sumber yang lain, selain bahasa Melayu. Hal ini tidak terkecuali juga dengan wacana. Contohnya:

Ayat tergantung yang digunakan dalam komunikasi akibat daripada penggunaan elipsis yang tidak kena pada tempatnya. Penutur menggunakan kelompok kata yang tiada hujung pangkal. Dalam bahasa, fakta ini dikatakan kesalahan tatabahasa yang mungkin tidak lengkap subjek atau predikat atau kedua-dua sekali.

(a) Kesalahan Tatabahasa

(i)

Juga membentuk manusia menjadi lebih sensitif terhadap kehidupan dan mungkin sebagai contoh atau model kehidupan masyarakat seharian.

(ii)

Tidak lebih dan tidak kurang.

(iii)

Kurang puisi-puisi yang bertemakan Islam.

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

77

(v)

Kadang-kadang

bertindan

dan

kadang-kadang

berlawanan

dan

bertentangan pula.

(vi)

Tidak ada tetapinya lagi.

 

(vii)

Memerlukan ruang waktu untuk membaca, merenung dan berfikir secara intelektual.

(b)

Ayat tergantung dalam pertuturan dengan penggunaan kata berbahaya, dalam, bagi, dengan dan sebagainya.

 

Contohnya:

 

(i)

Dalam suasana yang tidak mantap serupa itu tidak dapat menolong seorang Salina walaupun mempunyai pendidikan.

(ii)

Dengan penguasaan bahasa yang baik dan cekap sahajalah akan membolehkan pelajar memberi kepuasan yang jitu, kemas, tersusun, lancar dan padat.

(iii)

Dari apa yang digambarkan secara sepintas lalu setakat ini jelaslah menunjukkan bahasa Institut Bahasa Melayu tidak lagi mengkhususkan dirinya kepada pengeluaran guru-guru pakar bahasa terutama selepas tahun 1970.

(iv)

Dari persoalan ini menuntut kita membuat penilaian apakah puisi.

Nota: semua ayat yang bertanda bintang tidak betul

(c)

Ayat tergantung semasa pertuturan dengan ketiadaan subjek atau predikat atau tidak jelas. Contohnya:

(i)

Bertempat di Lapang Sasar di Port Dickson baru-baru ini telah menunjukkan bakatnya sebagai penembak yang baik.

(d)

Kategori intonasi pula ada kaitannya dengan jeda, tinggi rendah tekanan suara dan pemberhentian sementara (pause). Dalam hal ini, ayat dalam bahasa-bahasa di dunia juga mengalami situasi yang sama. Dalam penuturan ayat bahasa Melayu, nada bagi ayat penyata rendah. Ayat tanya dan seruan nadanya tinggi. Hal ini juga ada kaitannya dengan emosi dan keadaan semasa. Contoh dalam yang ayat yang berikut:

(i)

Saya mahu makan. (nada rendah sebagai ayat penyata).

(ii)

Saya mahu makan? (nada tinggi bertanya pada diri sendiri).

78

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

Rupa-rupanya banyak masalah yang masih wujud dalam penyebutan atau pengucapan lisan bahasa Melayu. Seterusnya kita akan menghuraikan tentang kelemahan aspek yang lain pula. Untuk mengetahui perkara ini, anda harus meneruskan membuat pembacaan teks yang berikut.

4.2
4.2

PENGESANAN KESALAHAN SEBUTAN

Aspek kesalahan sebutan ini akibat daripada masalah-masalah fonetik dan fonologi sebagaimana yang dibincangkan di dalam bahagian awal tajuk ini. Sebagai pengukuhan, masalah yang wujud ini dapat dibahagikan kepada pemecahan yang berikut:

4.2.1 Kesalahan Sebutan Kata Pinjaman

Yang paling utama, perhatikan masalah bunyi. Sebagai contoh, kita perhatikan bahawa bunyi-bunyi [ ] dan [ ] yang pada suatu ketika dahulu terdapat dalam bahasa Melayu yang asal iaitu hasil daripada pengaruh bahasa Arab kuat kini sudah ditukar ganti kepada bunyi [s]. Contohnya adalah seperti yang berikut:

Ithnin [i nin]

menjadi

Isnin [isn n]

Thalatha [ ala a]

menjadi

selasa [s lasa]

Mithal [mi al] menjadi Khamis [ am s ] menjadi

misal [m sal] kamis [ kam

]

Dharab [ arab ]

menjadi

darab [ darab ]

Daripada segi sebutan yang berkaitan dengan lisan, sudah menjadi kebiasaan kepada pengguna bahasa Melayu menggantikan bunyi konsonan geseran [f] dengan bunyi konsonan letupan [p]. Contohnya perkataan-perkataan yang berikut:

Fikir [fikir]

menjadi

fikir [pike]

Falsafah [falsafah]

menjadi

palsafah [palsafah]

Feel [feel]

menjadi

peel [peel]

Faedah [faidah]

menjadi

paedah [paidah]

Faham [faham]

menjadi

paham [paham]

Fesyen [fe en]

menjadi

pesyen [pesen]

Fasal [fasal]

menjadi

pasal [pasal]

Hal ini berlaku kerana kebiasaan atau kerana mereka (penutur bahasa Malayu) tidak dapat latihan yang formal dalam menyebut mengikut kaedah fonetik dan fonemik. Lazimnya jika kita teliti sebutan yang dikeluarkan dalam bahasa

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

79

Inggeris juga terpengaruh dengan letupan [p] daripada geseran [f]. Contohnya adalah seperti yang berikut:

Fast

disebut sebagai

past [past]

Lift

disebut sebagai

lip [lip]

Volvo

disebut sebagai

bolbo [bolbo]

Valley

disebut sebagai

beli [beli]

Kekalutan yang di atas menjadi lebih sukar apabila ada kalangan penutur yang menuturkan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Hal ini telah dibincangkan pada peringkat awal topik ini. Sebagai tambahan, kaum Cina yang baru pertama kali hendak bertutur dalam bahasa Melayu, terutama mereka yang tidak mempunyai didikan formal, iaitu tatkala hendak menyebut [r] dan [d ]. Bunyi- bunyi ini biasanya digantikan dengan bunyi [l]. Misalnya ÂlariÊ menjadi [lali] menghasilkan satu makna lain, dalam menjadi ÂlalamÊ tiada makna. Orang- orang Inggeris yang baru belajar bahasa Melayu pula mendapati sukar untuk menyebut [ ñ ] di awal perkataan dan [h] di hujung perkataan seperti yang ditunjukkan di bawah

[ ñ ] ----------------------------# -----------------------------[ h ] #

Hal ini berlaku disebabkan tidak ada perkataan Inggeris yang mempunyai ciri- ciri tersebut bagi bunyi-bunyi yang berkenaan, iaitu tidak ada bunyi [ ñ ] di awal perkataan dan tidak ada bunyi [h] di hujung perkataan. Hakikat ini menyebabkan mereka sukar untuk menyebutkan perkataan ngantuk, nganga, rumah dan sebagainya. Perkataan tersebut mungkin disebut seperti yang di bawah:

[

ã

ã]

disebut sebagai

[nanga] atau [ganga]

[

ña ñ

]

disebut sebagai

[nani ]

[

ñ ã t a ]

disebut sebagai

[nata ]

[rumah]

disebut sebagai

[ruma]

[darah]

disebut sebagai

[dara]

Cuba kita teliti kesilapan penyebutan kata pinjaman pula. Masalah penyebutan kata pinjaman juga masih berlaku. Barang diingat kata pinjaman ini telah diguna pakai dan menjadi istilah dalam bidang-bidang tertentu. Hal ini dapat diteliti seperti penyebutan perkataan yang berikut:

Istilah Inggeris

Kriteria bunyi

Kriteria Sebutan

Strategy

stra. te.ji

[strategi]

Phonology

fo.no.lo.gi

[fonologi]

80

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

Textile

tek. stil

[tekstil]

Maximum

mak.si.mum

[m ãksim m]

Ideology

i.deo.lo.gi

[ideologi]

Orthodox

or.to.doks

[ortodoks]

Corrupcy

ko.rup.si

[ko.rup.si]

Dictator

dic.ta.tor

[diktator]

Intelectual

intelektual

[intelektual ]

4.2.2 Kata Terbitan

Penyebutan kata terbitan dalam bahasa Melayu juga bermasalah bagi penuturnya. Sebelum itu, kita harus tahu maksud kata terbitan dalam bahasa Melayu. Kata terbitan (KT) ialah kata yang wujud daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain atau daripada satu golongan menjadi golongan kata yang lain.

Contohnya seperti yang berikut:

Perkataan kata kerja (KK) Perkataan kata tugas (KT) Perkataan kata adjektif (KA) Perkataan kata nama (KN)

diterbitkan menjadi kata nama (KN) diterbitkan menjadi kata nama (KN) diterbitkan menjadi KN diterbitkan menjadi KK

Contoh:

KK ----------KN

[gosok]

menjadi

[gosokan]

KT-----------KN

KA-----------KN

[cantik]

menjadi

[mencantikkan]

KN-----------KK

[anak]

menjadi

[menganaktirikan]

Yang menjadi masalah bagi menyebut kata terbitan adalah untuk membezakan kata nama terbitan dengan kata kerja transitif. Contohnya yang selalu dilakukan kesilapan oleh penutur bahasa Melayu seperti ayat yang berikut:

(a)

Tolong gosokan seluar saya. (Tolong gosokkan seluar saya)

(b)

Gosokkan pekerja di kedai dobi itu sungguh memuaskan hati saya. (Gosokan pekerja di kedai dobi itu sungguh memuaskan hati saya)

(c)

Masukan sampah ke dalam tong sampah. (Masukkan sampah ke dalam tong sampah).

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

81

Pada fikiran kita tentu tiada masalah bagi kita menyebut dengan betul kata dan ayat dalam bahasa Melayu dan tentulah senang untuk menuturkannya. Yang sebenarnya kita hendaklah mempelajari dan mengenali ilmu fonetik dan fonologinya, iaitu cara sebutan yang betul dan huruf dilafazkan. Pengetahuan yang mendalam dalam kedua-dua ilmu ini akan membolehkan kita mengujar vokal dan konsonan dengan tepat dan betul. Sila baca teks yang berikut tentang fakta yang berkaitan dengan sebab-musabab kesilapan berlaku.

AKTIVITI 4.1

Di dalam pembacaan di atas, telah dinyatakan bahawa faktor fizikal dan sosial memainkan peranan masing-masing di dalam ketepatan sebutan. Pada pendapat anda, adakah faktor lain, seperti budaya atau sikap yang juga terlibat di dalam perbincangan ini? Huraikan.

4.3
4.3

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESILAPAN SEBUTAN

Secara umumnya faktor yang mempengaruhi kesilapan sebutan itu banyak. Antara faktor penyebab yang mendasari masalah ini adalah ilmu fonologi dan fonetik itu sendiri. Oleh sebab itu, guru bahasa Melayu hendaklah menitikberatkan pengajaran dan pembelajaran sebutan bahasa Melayu agar kesilapan dapat dikurangi.

4.3.1 Faktor Fizikal Penutur

Faktor fizikal atau fisiologi seseorang penutur adalah berkaitan rapat dengan organ pertuturan dan keadaan alam sekeliling. Hal ini bermaksud organ pendengaran penutur itu terlebih dahulu mestilah berfungsi dengan baik agar si penutur dapat menyerapkannya. Bagi seseorang yang mempunyai organ pendengaran yang rosak atau di sebut pekak, tentu sekali ia tidak dapat menangkap bunyi yang didengarinya dan tidak mungkin pula dapat memberi respon dengan betul. Sebagai contoh, jika ibu dan bapa seseorang bayi bisu, ada kemungkinan anak mereka juga akan bisu. Hal ini terjadi kerana anak mereka tidak memperoleh rangsangan persekitaran. Oleh itu, anak yang malang tadi tidak dapat meniru sebutan orang lain.

Apabila anak-anak berpeluang meniru, maka faktor yang berikutnya pula ialah organ pertuturan anak tersebut mestilah sempurna dan baik. Organ pertuturan atau pengucapan yang dimaksudkan ialah bibir atas dan bawah, gigi, gusi,

82

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

hujung lidah, tengah lidah, dan pangkal lidah, lelangit keras dan lembut, tekak, rongga hidung, laring, pita suara dan glotis. Andainya bibir atas si penutur itu cacat (sumbing) (dalam bahasa Inggeris disebut sebagai ÂhairlipÊ) maka suara akan masuk ke rongga mulut dan rongga hidung dan ini akan menyebabkan berlaku nasalisasi atau sengauan. Jika organ pertuturan yang lain semuanya sempurna maka penutur akan dapat berucap dengan baik dan sempurna. Jadi lidah, bibir dan gigi terutamanya mestilah berada dalam keadaan elok dan sempurna, tidak ada apa-apa kecacatan pada organ tersebut.

4.3.2 Faktor Sosial Penutur

Faktor sosial penutur juga berperanan sama hebatnya dengan faktor fizikal. Hal ini ada kaitannya dengan corak hidup, cara hidup, sosioekonomi dan faktor persekitaran. Sebagai contoh dan perbandingan, dalam sebuah cerita di India, seorang anak dipelihara oleh serigala. Perlakuan dan tabiat anak itu juga seperti serigala. Jadi, persekitaran dan proses sosialisasi amat perlu sekali untuk melicinkan proses pertuturan yang baik. Lagi banyak kita bersosial, lagi mendalam ilmu yang didapati dan lagi luas pendengaran kita mengenai bunyi, kata dan ayat. Di samping sosiologi ilmu psikologi juga berkait rapat dengan pertuturan. Orang sering berkata, seseorang itu menjadi ÂpendiamÊ kerana ia tidak banyak didedahkan dengan alam Âkomunikasi dan perhubungan orang lain. Ia juga dapat dikaitkan dengan sifat, sikap, kepercayaan dan nilai hidup seseorang.

AKTIVITI 4.2

Juga dinyatakan di dalam topik ini peranan yang dimainkan oleh ilmu fonetik dan fonologi di dalam pengujaran bunyi. Kenapakah ia menjadi untuk mendalami kedua-dua ilmu? Apakah faktor penyekat atau yang menyukar seseorang itu menghafal atau mempelajari ilmu tersebut? Apa pendapat anda? Nyatakan.

TOPIK 4

KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU

83

TOPIK 4 KESILAPAN SEBUTAN DALAM BAHASA MELAYU 83 Topik ini secara ringkas telah men dedahkan pembaca

Topik ini secara ringkas telah mendedahkan pembaca tentang kesilapan- kesilapan penutur bahasa. Kesilapan tersebut mungkin berlaku kerana kurang arif dengan sistem fonetik dan fonologi, tidak mematuhi hukum dan rumus yang ditetapkan, atau sosiologi atau fizikal.

Sikap, kepercayaan dan nilai hidup seseorang juga memainkan peranan penting dalam proses komunikasi. Penyebutan dan pengeluaran bunyi yang betul terletak pada diri seseorang. Kesilapan boleh dihindarkan dan boleh dibendung.

Fizikal Kesilapan penutur Fonem Sosial

Fizikal

Kesilapan penutur

Fonem

Sosial