Anda di halaman 1dari 3

Abdullah Hassan. (2003). Tatabahasa bahasa melayu morfologi dan sintaksis.

Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Asmah Hj. Omar. (1985). Susur galur bahasa melayu. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Asraf. (2007). Petunjuk tatabahasa bahasa melayu. Petaling Jaya: Sasbadi


Sdn. Bhd.

Sidang Pengarang. (1989). Teman setia anda bahasa malaysia. Kuala Lumpur:
Pustaka Sistem Pelajaran Sdn. Bhd.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). Kamus dewan edisi keempat. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob. (1993). Bahasa melayu kertas
satu STPM. Kajang: Masa Enterprise.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa dan Abdul Hamid
Mahmood. (1996). Tatabahasa dewan edisi baharu. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Zainal Abidin Ahmad (Zaba). (1965). Pelita bahasa melayu penggal 1.


Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainal Abidin Ahmad (Zaba). (2000). Pelita bahasa melayu penggal 1- 111.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(n.a.).(n.d.). Dicapai pada 29, Oktober 2009, daripada


http://www.tutor.com.my/tutor.

RUJUKAN
Asraf. (2007). Petunjuk tatabahasa bahasa Melayu. Petaling Jaya: Sasbadi
Sdn. Bhd.

Abdullah Hassan. (2003). Tatabahasa bahasa Melayu. Morfologi dan sintaksis.


Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Sidang Pengarang. (1989). Teman setia anda bahasa Malaysia. Kuala Lumpur:
Pustaka Sistem Pelajaran Sdn. Bhd.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). Kamus dewan edisi keempat. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob. (1993). Bahasa Melayu kertas
satu STPM. Kajang: Masa Enterprise.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa & Abdul Hamid
Mahmood. (1996). Tatabahasa dewan edisi baharu. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.

Zainal Abidin Ahmad (Zaba). (1965). Pelita bahasa Melayu penggal 1.


Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainal Abidin Ahmad (Zaba). (2000). Pelita bahasa Melayu penggal 1-111.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(n.a.).(n.d.). Diperolehi pada 29 Oktober 2009 dari :


http://www.tutor.com.my/tutor.

RUJUKAN
Abdul Talib Mohd Hassan. (1995). Saga. Kuala Lumpur: Utusan Publication
and Distributors Sdn. Bhd.

Abdullah Hassan. (1980). Linguistik am untuk guru bahasa malaysia. Petaling


Jaya: Penerbit Fajar Bakti.

Alias Mohammad Yatim. (1992). Fonetik dan fonologi: Suatu tinjauan. Petaling
Jaya: Sarlis Sdn. Bhd.

Asmah Hj. Omar. (1977). Kepelbagaian fonologi dialek-dialek melayu. Kuala


Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Elby Wahida. (1995). Ceria kasih. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ideal UPM (tt)

(n.a.).(n.d.). Dicapai pada 10, Disember 2010, daripada


http://www.ideal.upm.edu.my/~ideal/tugasan/bacelor/BBM3203_minggu05.ppt.

Kamus Dewan. (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim et. al. (2004). Tatabahasa dewan edisi baharu. Kuala
Lumpur: Dawama Sdn. Bhd.
Raja Mukhtaruddin Raja Dain. (1982). Ilmu fonetik dan linguistik . Petaling
Jaya: Agensi Penerbitan Nusantara.

Abdullah Hassan. (1993). Tatabahasa pedagogi bahasa melayu. Kuala Lumpur: Utusan
Publication and Distributors Sdn. Bhd.

Abdullah Hassan. (1985). Penerbitan kata dalam bahasa malaysia. Kuala Lumpur: Penerbitan
Fajar Bakti.

Azman Wan Chik (pnyt.). (1989). Mengajar bahasa malaysia jilid 1: Perkaedahan. Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan. (2000). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj. Musa, & Abdul Hamid Mahmood. (2004).
Tatabahasa dewan edisi baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mangantar Simanjuntak. (1982). Aspek bahasa dan pengajaran. Kuala Lumpur: Sarjana
Enterprise.

Zulkifly Hamid. (1996). Bahasa (konsep, fungsi dan penguasaannya oleh penutur). Kuala
Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka