Anda di halaman 1dari 36

ASAS DAN KONSEP PROGRAM LATIHAN SUMBER MANUSIA DALAM ORGANISASI Khairunneezam Bin Mohd Noor

Pengenalan Sebelum ini, program latihan seringkali digambarkan oleh kebanyakan organisasi sebagai satu aktiviti yang tidak mendatangkan hasil dan manfaat yang nyata dalam konteks keuntungan organisasi. Ia dianggap sebagai suatu bentuk pembaziran sumber masa, wang, dan tenaga kerja yang kononnya boleh digunakan dan dilaburkan ke arah perkara-perkara yang lain yang lebih mendatangkan faedah. Ada juga organisasi yang menganggap latihan sebagai sesuatu yang perlu dilaksanakan sekadar untuk menghabiskan belanjawan dan peruntukan tahunan oleh pihak atasan. Seolah-olahnya, keberkesanan latihan itu tidak diukur kepada hasil yang ditunjukkan pekerja selepas mengikuti latihan, tetapi tertakluk kepada berapa banyak program latihan yang dapat dianjurkan. Natijahnya, kebanyakan organisasi hanya memperuntukkan belanjawan yang terlalu kecil atau tiada langsung bagi membangunkan program-program latihan untuk para pekerjanya saban tahun. Namun, mereka ini perlu sedar bahawa pekerja merupakan satu entiti yang sangat kritikal dalam organisasi, lantaran para pekerjalah yang menjadi tunggak penggerak dan penjana utama operasi dalam sesebuah organisasi. Melalui program latihanlah, pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai-nilai peribadi seseorang pekerja itu dapat dipertingkatkan selaras dengan tuntutan perubahan-perubahan yang berlaku dalam ruang lingkup kerjaya mereka (Hellriegel, Jackson dan Slocum, 1999). Untuk itu, artikel ini akan membincangkan secara umum tentang asas dan konsep program latihan sumber manusia yang diharap dapat memberi input-input asas kepada semua pihak agar memahami peri pentingnya program latihan dalam organisasi.

Definisi Latihan Menurut Oxford Advanced Learners Dictionary (2003), latihan ditakrifkan dalam dua pendefinisian. Pertamanya, latihan sebagai proses pembelajaran kemahiran-kemahiran yang diperlukan seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Keduanya, latihan didefinisikan sebagai proses persediaan untuk turut serta dalam satu-satu pertandingan sukan dengan membuat persediaan fizikal. Dalam konteks perbincangan artikel ini, pendefinisian yang pertama akan digunapakai kerana latihan yang dilaksanakan dalam sesebuah organisasi lebih terfokus kepada proses pembelajaran yang diwujudkan untuk memantapkan kemahiran-kemahiran individu bagi memudahkan individu tersebut melaksanakan tugasnya. Menurut Rozhan (2002), latihan ialah segala usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya atau memainkan peranan yang telah ditetapkan organisasi. Latihan tertumpu kepada usaha menyediakan pekerja secara khusus bagi tugas yang telah diberikan kepadanya, dan lebih berorientasikan masa kini. Cascio (1995) pula mentakrifkan latihan sebagai program-program yang direkabentuk untuk meningkatkan prestasi di tahap individu, kumpulan, dan organisasi. Peningkatan prestasi bermaksud wujudnya perubahan yang boleh diukur dalam pengetahuan, kemahiran, sikap, dan tingkah laku sosial. Pendefinisian yang agak similar diberikan oleh M.B. Muda (2003) terhadap latihan iaitu ia terdiri daripada program terancang yang direkabentuk untuk memperbaiki prestasi individu, kumpulan dan organisasi. Mondy, Noe dan Premeaux (2002) menegaskan bahawa latihan adalah proses seseorang pekerja belajar untuk mendapatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai atau sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas dengan efektif pada masa kini. Mohd Hizam dan Zafir (2002) menyatakan bahawa latihan merupakan prosedur terancang yang diikuti oleh seseorang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran bagi tujuan dan kepentingan tertentu. Pendefinisian Ibrahim (1997) terhadap latihan dalam organisasi pula adalah, ia merupakan satu program pembelajaran yang dirancang untuk mengubah sikap

dan memperkayakan pengetahuan dan kemahiran agar prestasi kerja mereka dapat dipertingkatkan. Latihan juga difahami sebagai proses pembelajaran yang berhubungkait dengan tugas yang dilakukan pada masa kini (Ivancevich, 1999). Latihan seperti yang ditakrifkan oleh Robbins dan Coulter (1999) pula adalah: Process of learning a sequence of programmed behaviors and the application of knowledge. It gives people an awareness of the rules and procedures to guide their behaviors. Beach (dalam Ivancevich, 1999) menyatakan bahawa : Training is the organized procedure by which people learn knowledge and/or skills for a definite purpose. Goetsch (2002) memberikan pengertian latihan sebagai : an organized, systematic series of activities designed to continually enhance the world-related knowledge, skills, and performance of employees. Daripada beberapa definisi tentang latihan yang telah dipetik daripada para sarjana dalam bidang pengurusan, terutamanya di bidang pengurusan latihan dalam organisasi, kita boleh membuat satu gagasan pentakrifan yang holistik terhadap konsep latihan seperti mana berikut: 1. 2. Latihan merupakan satu proses pembelajaran yang sistematik dan terancang untuk para pekerja dalam sesebuah organisasi; Latihan mempunyai prosedur-prosedur pelaksanaan tersendiri yang bertujuan untuk mengurangkan jurang prestasi kerja semasa pekerja dengan prestasi kerja yang diharapkan oleh organisasi; 3. Latihan bertujuan mempertingkatkan dan menambah nilai pengetahuan, memantapkan kemahiran kerja dan mengubah sikap (KSA-knowledge, skills and attitude) yang diperlukan oleh pekerja; 4. Latihan kebiasaannya berorientasikan keperluan dan kepentingan jangka pendek atau kesan atau perubahan diharapkan akan berlaku sejurus selepas seseorang pekerja tamat mengikuti satu-satu program latihan.

Latihan Sebagai Satu Fungsi Pengurusan Sumber Manusia Program latihan ataupun Pembangunan Individu (Individual Development) diiktiraf sebagai salah satu domain utama dalam Pengurusan Sumber Manusia oleh organisasi The American Society Of Training And Development (ASTD). Ini bermaksud, latihan merupakan salah satu aktiviti yang perlu diberikan penekanan sama rata oleh sesebuah organisasi dalam konteks pengurusan sumber manusia selain daripada pengurusan aktiviti seperti pembayaran gaji dan upah, perhubungan industri, pemilihan dan penempatan pekerja, dan lain-lain lagi. Peri pentingnya program latihan digambarkan melalui Kitaran Sumber Manusia seperti dalam Rajah 1 berikut:

KAUNSELING / BANTUAN KEPADA PEKERJA PERHUBUNGAN INDUSTRI PEMILIHAN & PENEMPATAN PEKERJA SISTEM MAKLUMAT SUMBER MANUSIA

PEMBANGUNAN KERJAYA PEMBANGUNAN INDIVIDU @ LATIHAN

KITARAN SUMBER MANUSIA

PEMBANGUNAN ORGANISASI

REKABENTUK ORGANISASI

GANTI RUGI / PERANCANGAN SUMBER FAEDAH MANUSIA

Rajah 1 : Kitaran Sumber Manusia (Sumber: The American Society Of Training And Development) Mengapa ASTD mengiktiraf pembangunan individu atau latihan itu sebagai salah satu fungsi utama yang membentuk kitaran sumber manusia? Ianya bertepatan dengan apa yang dihuraikan oleh Robbins dan Coulter (1999) sebagaimana berikut:

On the whole, planes dont cause airline accidents, people do. Most collisions, crashes, and other mishaps result from errors made by the pilot or air traffic controller or from inadequate maintenance. Weather and structural failures cause only a small percentage of accidents. We point out this fact to illustrate the importance of employee training in the airline industry. Maintenance and human errors could be significantly reduced, if not prevented, by better employee training. Maimunah (1999) turut meletakkan latihan sebagai salah satu fungsi utama dalam proses pengurusan sumber manusia di dalam sesebuah organisasi. Tanpa latihan, maka cacatlah atau tidak lengkaplah penjanaan sumber manusia yang mantap dari aspek nilai-nilai pengetahuan, kemahiran dan prestasinya dalam sesebuah organisasi. Rajah 2 menunjukkan latihan sebagai salah satu komponen penting dalam proses pengurusan sumber manusia :
Mengenalpasti & Memilih Pekerja Yang berkebolehan

Perancangan Sumber Manusia

Pengambilan

Pemilihan

Decruitment

Orientasi

Latihan & Pembangunan

Menyesuaikan dan membangunkan pekerja dengan kemahiran dan pengetahuan semasa

Penilaian prestasi

Pembangunan Kerjaya

Pampasan dan Faedah Pekerja yang berkebolehan yang dapat mengekalkan prestasi tinggi untuk jangka masa yang panjang

Rajah 2 : Proses Pengurusan Sumber Manusia (Sumber: Mohd Hizam dan Zafir, 2002) Berdasarkan proses pengurusan sumber manusia dalam Rajah 2, jelas bahawa latihan dan pembangunan selain dari proses perancangan sumber manusia, pengambilan dan pemilihan, merupakan usaha dan langkah yang sangat penting dalam mewujudkan tenaga kerja yang proficient atau mampu memenuhi keperluan organisasi. Bayangkan jika sesebuah organisasi itu berubah dan berkembang, misalnya penaiktarafan penggunaan

teknologi di dalam kilang. Teknologi baru (jentera dan mesin) perlu diaplikasikan dengan optimum agar ia menyumbang sepenuhnya ke arah keuntungan organisasi. Secara automatiknya, ini bermakna para pekerja perlu diberikan latihan. Ia bertujuan agar mesin dan jentera yang baru itu dapat dikendalikan dengan mahir dan cekap oleh pekerja yang telah dipertingkatkan tahap pengetahuannya, tahap kemahirannya, dan sikapnya melalui program latihan tersebut. Ivancevich (1999) menzahirkan konteks latihan sebagai satu usaha untuk membangunkan sumber manusia dalam sesebuah organisasi yang menjadi pelengkap kepada konsep keseluruhan Model Diagnostik Untuk Pembangunan Sumber Manusia yang dibinanya.
PENGARUH PERSEKITARAN Latihan yang diletakkan dalam usaha pembangunan sumber manusia merupakan elemen PENGARUH DALAMAN PERSEKITARAN pembangunan, perancangan kerjaya, dan disiplin.Tanggapan penting selain dari usaha LUARAN - strategi - polisi & undang-undang Ivancevich itu digambarkan sebagaimana dalam Rajah- 3 berikut: budaya organisasi - kesatuan sekerja - keadaan ekonomi dalam & luar negara - lokasi organisasi - keadaan kerja - kumpulan kerja - pengalaman & kaedah kepimpinan - matlamat

Pemerolehan Sumber Manusia - peluang kerja yang terbuka - perancangan sumber manusia - analisis & rekabentuk kerja - rekruitmen pekerja - pemilihan pekerja

Penghargaan Kepada Sumber Manusia - penilaian prestasi - ganti rugi (compensation) - analisis & rekabentuk kerja - rekruitmen pekerja - pemilihan pekerja

Pembangunan Sumber Manusia - latihan - pembangunan - perancangan kerjaya - disiplin - pemilihan pekerja

Perlindungan & Penilaian Sumber Manusia - keselamatan, kesihatan dan keselesaan - penilaian

Memelihara kepentingan pekerja dan hasil

Hasil akhir yang diharapkan Tanggungjawab sosial dan etika dipenuhi Produk yang berkualiti tinggi dan kompetitif Perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan kompetitif

Rajah 3: Model Diagnostik Untuk Pembangunan Sumber Manusia (sumber: Ivancevich, 1999)

Latihan Sebagai Sub-sistem Dalam Sistem Organisasi

Blanchard dan Thacker (1999), telah menggagaskan satu konsep yang meletakkan bahawa latihan seolah-olah satu elemen utama yang menggerakkan perjalanan dan operasi sistem organisasi. Latihan seumpama nyawa yang memastikan pekerja dapat seiring dengan perubahan yang berlaku dalam organisasi hasil daripada perubahan-perubahan dalam persekitaran organisasi. Contoh perubahan-perubahan tersebut adalah seperti misi organisasi, strategi, struktur dan hierarki, polisi, kewangan, sumber-sumber, produk, dan sebagainya. Perubahan-perubahan ini akan merangsang organisasi untuk melaksanakan latihan, dan akhirnya selepas program latihan, impaknya akan kembali semula kepada pembentukan persekitaran organisasi yang lebih mantap. Idea Blanchard dan Thacker ini digambarkan melalui Rajah 4 berikut:
PERSEKITARAN ORGANISASI BAGI LATIHAN
MISI PROSEDUR STRATEGI KEWANGAN PRODUK STRUKTUR SUMBER-SUMBER TEKNOLOGI POLISI MANUSIA

INPUT
KEPERLUAN ORGANISASI KEPERLUAN PEKERJA BUDGET PERALATAN STAF

PROSE S

OUTPUT

ANALISIS REKABENTUK PEMBANGUNAN PELAKSANAAN PENILAIAN

PENGETAHUAN KEMAHIRAN SIKAP MOTIVASI PRESTASI KERJA

SISTEM LATIHAN

Rajah 4 : Sistem Latihan Dalam Persekitaran Organisasi (Sumber: Blanchard dan Thacker, 1999) Elemen-elemen dalam persekitaran organisasi secara lumrahnya tidak bersifat tekal. Adakalanya, setiap saat yang berlalu pun turut mengubah elemen-elemen ini sehinggakan

ianya mampu memberikan kesan yang positif kepada organisasi ataupun sebaliknya. Untuk itu, kebanyakan organisasi mengaitkan program latihan sebagai satu bentuk ubat ataupun tonik dalam memastikan bahawa perubahan-perubahan ini akan dapat diatasi secepat dan sebaik mungkin. Jika dilihat dalam Konteks Sistem Latihan yang digambarkan melalui Rajah 3, latihan dibahagikan kepada tiga tahap yang bermula dengan input, diikuti oleh proses dan diakhiri dengan output. Tahap Input terkandung di dalamnya unsur keperluan atau tuntutan oleh pihak organisasi ataupun pihak pekerja terhadap satu-satu program latihan. Ia diikuti dengan adanya peruntukan ataupun budget yang mencukupi untuk melaksanakan latihan. Dan akhirnya, latihan akan dijalankan dengan sempurna apabila adanya alat-alat bantuan latihan dan staf atau pelaksana program latihan. Dalam Tahap Proses pula, ia sebenarnya menggambarkan the sole of a training program ataupun intipati sebenar satu-satu program latihan. Bermula dengan analisis keperluan latihan yang akan mengkaji tuntutan untuk melaksanakan latihan di tiga peringkat utama iaitu analisis organisasi (organizational analysis), analisis individu (individual analysis) dan analisis kerja (job analysis). Ia diikuti dengan proses rekabentuk latihan di mana perancangan asas tentang pelaksanaan program latihan dibuat. Misalannya, perancangan tentang silibus atau kandungan latihan, tempat latihan, pembentukan pasukan fasilitator dan/atau jawatankuasa pelaksana, pembahagian belanjawan latihan, pemilihan peserta, dan sebagainya. Seterusnya, adalah proses membangunkan semua perancangan dengan membuat persediaan seperti edaran surat atau pekeliling kepada pekerja yang akan mengikuti latihan, menempah fasilitator, menempah expertise atau pakar yang akan mengendalikan latihan, tempahan makanan dan penginapan, peralatan sokongan latihan dan seumpamanya. Kemudian, program latihan dilaksanakan mengikut apa yang telah dirancang dan dibangunkan, dan akhirnya diikuti dengan tahap penilaian keberkesanan program latihan. Penilaian ini kebiasaannya dibuat dengan cara mengedarkan borang soal selidik kepada peserta latihan dan juga penilaian yang dibuat oleh pasukan pelaksana program latihan.

Melalui Tahap Output pula, digambarkan bahawa hasil daripada pelaksanaan program latihan, akan wujud satu bentuk pengurangan jurang prestasi (the gap of performance) di antara prestasi kerja yang akan ditunjukkan oleh pekerja selepas mengikuti program latihan dengan prestasi kerja standard yang diharapkan atau ditetapkan oleh organisasi. Bermakna, terdapat peningkatan atau pertambahan nilai-nilai pengetahuan, kemahiran dan sikap (KSA) di kalangan pekerja yang telah mengikuti program latihan yang mengadaptasikan atau menterjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam pelaksanaan kerja di organisasi. Selain itu, output yang diharapkan oleh organisasi ialah wujudnya motivasi kerja yang lebih mantap dan kepuasan kerja yang lebih tinggi di kalangan pekerjanya yang telah mengikuti satu-satu program latihan. Ini kerana ia selaras dengan Teori Hygiene-Motivator yang diasaskan oleh Frederick Herzberg, yang menyatakan bahawa pekerja akan lebih mempunyai kepuasan kerja sekiranya organisasi mengambil berat terhadap perkembangan kerjaya mereka dan memberi peluang kepada pekerja ini untuk lebih maju dan membangun dalam organisasi. Gabungan ketiga-tiga tahap Input-Proses-Output latihan ini, seterusnya akan kembali memberikan impak yang positif kepada persekitaran organisasi yang mana ia akan menjana penambahbaikan atau memenuhi semua tuntutan elemen-elemen yang wujud dalam persekitaran sesebuah organisasi tersebut. Tujuan Dan Manfaat Program Latihan Sumber Manusia Sesuatu yang digagaskan, dirancang, dan dilaksanakan itu pasti mempunyai tujuan atau matlamatnya yang tersendiri, dan sekaligus mewujudkan manfaat dan impak yang diharapharapkan. Begitu juga dengan program latihan sumber manusia dalam sesebuah organisasi, mempunyai matlamat atau tujuan, dan manfaatnya yang tersendiri. Ibrahim (1996) menyatakan yang tujuan latihan dilaksanakan adalah untuk mencari penyelesaian masalah yang timbul pada masa kini dan menyediakan penyelesaian masalah yang mungkin wujud kerana perubahan ke atas produk, sistem dan cara kerja dalam organisasi. Cascio (1995), menekankan bahawa latihan bertujuan untuk memastikan jurang

prestasi yang wujud dalam sesebuah organisasi (perbezaan tahap prestasi kerja semasa pekerja dengan prestasi kerja yang ditetapkan organisasi) dapat dihapuskan, atau sekurangkurangnya jurang tersebut dikecilkan. Ivancevich (1999) menyatakan bahawa tujuan latihan adalah seperti berikut: 1. menambahkan kuantiti output 2. memperbaiki kualiti output 3. mengurangkan kos pembaziran dan kos menyelenggara peralatan 4. mengurangkan jumlah dan kos kemalangan di tempat kerja 5. mengurangkan pusing ganti dan ketidakhadiran pekerja 6. meningkatkan kepuasan kerja di kalangan pekerja 7. mengelakkan obsolescence atau keusangan (sifat tiada perubahan) pekerja. Goetsch (2002) pula menggagaskan bahawa terdapat beberapa faktor yang mewujudkan keperluan untuk mengadakan program latihan iaitu: 1. Persaingan di pasaran Persaingan yang wujud di pasaran sama ada domestik atau antarabangsa memberikan pengaruh yang sangat besar kepada sesebuah organisasi. Ia menentukan sama ada sesebuah organisasi itu akan maju atau ketinggalan dalam aspek-aspek seperti pengeluaran produk, penjanaan keuntungan, pemerolehan pakar-pakar dalam organisasi, dan sebagainya. Untuk itu, organisasi perlu untuk melatih para pekerjanya supaya mempunyai kemahiran kerja yang mantap, pengetahuan kerja yang meluas dan lebih produktif daripada pesaing-pesaing organisasi yang lain. 2. Perubahan yang pantas dan berterusan Perubahan yang pantas dan berterusan adalah suatu hakikat kehidupan dalam konteks organisasi moden. Kemahiran yang dianggap terkini semalam, mungkin sudah ketinggalan hari ini, begitu juga dengan pengetahuan yang sah (valid) hari ini mungkin sudah tidak relevan pada hari esok. Satu sahaja kaedah bagi para pekerja

akan sentiasa stay current atau bersifat kompetitif adalah dengan mengikuti program latihan yang berkala yang disediakan organisasi. 3. Masalah pemindahan teknologi Pemindahan teknologi biasanya dikaitkan dengan dengan usaha mengkomersialkan teknologi baru dalam organisasi. Teknologi baru yang mungkin terdiri daripada mesin, jentera, atau perisian komputer akan sekadar menjadi ikon atau gajah putih dalam sesebuah organisasi yang tidak berfungsi tanpa pengendali yang mahir di kalangan para pekerja. Untuk itu, pekerja harus sentiasa tip-top dengan pemindahan teknologi ini dengan cara dihantar mengikuti program latihan. 4. Demografi yang berubah-ubah Perubahan demografi menurut Goetsch (2002) merupakan perubahan kumpulan warga organisasi dari sehari ke sehari dalam konteks jantina, bangsa, agama, budaya, dan pemahaman dan kehendak individu. Selain itu, perubahan demografi juga boleh dikaitkan sebagai perubahan suasana atau persekitaran kerja (the nature of working), misalnya seperti pekerja-pekerja kilang yang bekerja secara job rotation. Pekerja-pekerja yang melalui perubahan demografi ini perlu diberi latihan sebaiknya untuk menyesuaikan diri mereka secepat mungkin. M.B. Muda, et. al.(2003), menyenaraikan beberapa manfaat atau faedah program latihan seperti berikut: 1. Mempertingkatkan produktiviti pekerja Latihan boleh membantu mempertingkatkan produktiviti pekerja dengan memperbaiki kebolehan mereka untuk melakukan kerja yang diberikan. Ini merupakan tujuan utama program latihan diadakan. 2. Meningkatkan kepuasan kerja

Pekerja yang produktif akan berupaya mencapai kepuasan kerja dan kurang berkemungkinan untuk mencari peluang pekerjaan lain. Oleh itu, kadar pusing ganti pekerja dan kos perbelanjaan organisasi untuk mengadakan program latihan yang berulang-ulang akan berkurangan. 3. Memastikan pekerja menurut peredaran zaman Perubahan teknologi yang pantas menyebabkan kemahiran dan pengetahuan pekerja di dalam organisasi mudah lapuk.Oleh itu, latihan diperlukan supaya kemahiran yang diperlukan oleh pekerja untuk mengendalikan sesuatu teknologi sentiasa selaras dengan perkembangan teknologi tersebut. 4. Membantu mendorong pekerja. Program perkembangan dan pendidikan boleh ditawarkan kepada pekerja sebagai satu bentuk ganjaran untuk mendorong pekerja. Misalnya pekerja boleh dihantar untuk berkursus atau menghadiri seminar di luar lokasi tempat kerja yang menarik seperti di hotel-hotel. Melalui program-program seperti ini, mereka boleh mendapat idea-idea perniagaan yang baru daripada rakan-rakan dari organisasi lain di dalam bidang yang sama. Ibrahim (1996) cenderung untuk mengkategorikan manfaat program latihan ini kepada dua pihak iaitu: 1. Manfaat kepada Organisasi Keuntungan yang lebih tinggi Produktiviti pekerja yang lebih tinggi Mempertingkat imej organisasi Kadar pusing ganti kakitangan yang rendah Pembentukan budaya organisasi hasil dari latihan kumpulan pekerja Kumpulan kerja yang mantap berupaya menangani perubahan yang berlaku dalam organisasi.

2. Manfaat kepada Pekerja Kepuasan kerja Peluang merealisasikan potensi diri Program latihan dapat mempercepat proses pembelajaran pekerja dan secara langsung merendahkan kos pembelajaran Mempertingkat kecekapan dan kelayakan pekerja Berpeluang untuk kenaikan pangkat dan gaji.

Perbezaan Latihan, Pendidikan Dan Pembangunan Umumnya, konsep dan tujuan latihan, pendidikan dan pembangunan tidak jauh bezanya iaitu ketiga-tiganya berpaksikan kepada usaha untuk memperbaiki nilai-nilai KSA pekerja bagi memastikan mereka terus bersifat kompetitif dan mampu menyumbangkan sesuatu yang positif kepada organisasi. Namun begitu, ketiga-tiga konsep ini mempunyai perbezaan antara satu sama lain. Maimunah (1999) mentakrifkan konsep latihan sebagai : Organizational activities which aims to improve an employees current performance Mondy, Noe dan Premeaux (2002) mendefinisikan pendidikan sebagai: Education consists of activities designed to prepare employees for future jobs. Manakala, konsep pembangunan boleh difahami melalui apa yang dinyatakan oleh Blanchard dan Thacker (1999): Development is all those activities designed to help the individual employee grow but which are not confined to a spesific job. Ibrahim (1996) menggambarkan perbezaan antara ketiga-tiga konsep latihan, pendidikan dan pembangunan dalam aspek tumpuannya adalah sebagaimana Rajah 5 berikut:
PENDIDIKAN

LATIHAN Kerja

PEMBANGUNAN Organisasi

Pembangunan Diri

Rajah 5: Perbezaan antara Latihan, Pendidikan dan Pembangunan Dari Aspek Tumpuan (sumber: Ibrahim, 1996) Ibrahim (1999) menganggap bahawa latihan terfokus kepada usaha untuk penambahbaikan nilai-nilai kerja atau tugas seseorang pekerja. Berbeza dengan pendidikan yang menumpukan kepada usaha untuk membangunkan diri seseorang pekerja. Manakala pembangunan pula terarah kepada perkembangan yang perlu disesuaikan oleh seseorang pekerja berdasarkan tuntutan perkembangan organisasi secara keseluruhannya. Seterusnya, Ibrahim menggambarkan perbezaan antara latihan, pendidikan, dan pembangunan dari aspek jangka masa seperti mana dalam Rajah 6 berikut:

kebolehan

Pembangunan
(masa hadapan)

Pendidikan
(sekejap lagi)

Latihan
(sekarang)

M1

M2

M3

masa

Rajah 6: Perbezaan Antara Latihan, Pendidikan Dan Pembangunan Kakitangan Dari Aspek Jangka Masa (sumber: Ibrahim, 1996) Apa yang kita boleh simpulkan melalui perbezaan ketiga-tiga konsep latihan, pendidikan dan pembangunan ini adalah: 1. Latihan adalah satu aktiviti pembelajaran yang berorientasikan matlamat jangka pendek yang mengkehendaki seseorang individu itu melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien sejurus selepas tamat program pembelajarannya. Contohnya, seorang kerani yang biasanya menggunakan mesin taip untuk menulis dokumen menjalani latihan agar mahir menggunakan komputer dan perisian Microsoft Office yang baru dibeli oleh majikan sebagai gantian kepada mesin taip yang bersifat konvensional. 2. Pendidikan adalah merupakan aktiviti pembelajaran yang berorientasikan matlamat jangka panjang yang cuba mewujudkan kesediaan pelatih untuk mempelajari sesuatu input yang berkait dengan kerjayanya pada masa akan datang. Sebagai contoh, para pensyarah yang diberikan bengkel tentang konsep pendokumentasian dan pelaksanaan Sistem Kualiti MS ISO 9000 sebagai persediaan kepada mereka mengadaptasi sistem kualiti tersebut dalam sistem kerja mereka.

3. Pembangunan adalah merupakan aktiviti pembelajaran yang distrukturkan tidak berasaskan kepada pekerjaan seseorang secara langsung, tetapi mungkin akan berguna untuk tujuan perkembangan karier atau potensi diri seseorang pekerja. Sebagai contoh, seorang setiausaha peribadi diberi ruang oleh majikannya untuk mengikuti kursus tatacara makan di majlis formal. Ia tidak nampak relevan dengan tugasnya, tetapi mungkin berguna suatu masa nanti apabila menemani majikan ke majlis makan formal bersama pelanggan. Jenis-Jenis Program Latihan Dalam sesebuah organisasi, kebiasaannya latihan-latihan yang distrukturkan adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya seperti: 1. Saiz belanjawan yang diperuntukkan organisasi 2. Kumpulan dan tahap pekerja yang mana perlu dihantar ke program latihan 3. Peralatan dan bahan-bahan sokongan yang ada untuk membuat latihan 4. Keputusan pihak atasan dalam meluluskan program latihan 5. Latihan dibuat di dalam organisasi atau dibuat di luar seperti di hotel, pusat latihan dan sebagainya 6. Latihan dilaksanakan oleh pihak organisasi sendiri ataupun melantik subject matter expert / konsultan dari luar organisasi. Ada dua kategori latihan yang biasanya diaplikasikan oleh sesebuah organisasi iaitu latihan semasa kerja (on the job training) dan latihan di luar tempat kerja (off the job training). Latihan semasa kerja dilaksanakan oleh organisasi dengan menempatkan pekerja baru atau pekerja yang baru dinaikkan pangkat untuk bekerja bersama-sama dengan pekerja lain yang lebih berpengalaman (M.B. Muda, et.al, 2003). Latihan semasa kerja juga dijalankan menerusi taklimat, ceramah, mahupun kursus pendek yang dianjurkan oleh organisasi di tempat kerja pada hari bekerja. Contoh program latihan semasa kerja adalah Latihan Arahan Kerja, Pusingan Kerja (job rotation), Coaching, dan Mentor-Mentee.

Latihan di luar tempat kerja pula dijalankan dengan menghantar pekerja mengikuti kursus atau bengkel yang dikendalikan oleh kakitangan organisasi sendiri ataupun oleh pakar dari pihak luar (M.B. Muda, et.al, 2003). Contoh latihan di luar waktu kerja adalah kuliah, perbincangan, ceramah, kaedah audiovisual, bengkel, kaedah Behaviour Modelling, kaedah Latihan Berbantukan Komputer (Computer-Aided Instruction), dan lain-lain lagi. Kedua-dua jenis latihan on the job training dan off the job training ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya yang tersendiri. Menurut M.B.Muda, et.al (2003), kelebihan dan kelemahan setiap kategori latihan digambarkan melalui Jadual 1 dan Jadual 2 berikut: Jadual 1: Kelebihan dan Kelemahan Latihan Semasa Kerja KELEBIHAN 1. Senang dilaksanakan dan murah 2. Pihak pengurusan boleh mengawal secara langsung kandungan program tersebut 3. Latihan secara teori dan amali dapat dilaksanakan serentak 4. Integrasi antara pekerja dapat dipupuk 5. Pencapaian latihan boleh diukur secara langsung KELEMAHAN 1. Masa kerja yang produktif dan produktiviti terpaksa dikorbankan 2. Kos kesilapan mungkin tinggi 3. Penjanaan idea baru sukar dilakukan kerana pengajar merupakan kakitangan dalaman organisasi 4. Kemungkinan pekerja yang sama menyertai latihan atau pekerja telah memahami kandungan latihan sebelum berkursus adalah tinggi 5. Keberkesanan latihan mungkin minima jika organisasi tidak mempunyai tenaga pengajar yang baik dan berkepakaran untuk mengendalikan latihan Jadual 2: Kelebihan dan Kelemahan Latihan Di Luar Tempat Kerja KELEBIHAN 1. Boleh membantu menjana idea-idea baru 2. Tumpuan peserta lebih baik jika pihak luar yang memberikan latihan. KELEMAHAN 1. Kos yang tinggi 2. Kandungan latihan mungkin berbeza daripada apa yang diharapkan

3. Para pekerja berpeluang dilatih oleh pakar-pakar yang berkualiti dari luar 4. Organisasi dapat membentuk jalinan pintar dengan agensi-agensi luar 5. Pekerja tidak berasa tertekan dengan suasana persekitaran tempat kerja mereka

3. Keberkesanan latihan agak rendah kerana sistem yang diamalkan oleh pengendali latihan luar adalah berbeza dengan sistem yang menjadi amalan organisasi 4. Peralatan yang disediakan untuk latihan di luar tempat kerja mungkin tidak selengkap yang dimiliki organisasi 5. Jangka masa kursus tidak dapat diubahsuai mengikut keselesaan dan kemudahan para pekerja / pelatih

Proses Program Latihan Latihan sumber manusia adalah satu bentuk pembelajaran formal, berstruktur dan sistematik. Tujuan ia distrukturkan sebegini supaya tiga tahap Input-Proses-Output latihan dapat dikawal kualitinya sekaligus memberi impak positif terhadap pembangunan individu dan pembangunan organisasi. Proses latihan boleh digambarkan melalui model-model proses latihan yang banyak digagaskan oleh para sarjana. Model-model ini sebenarnya boleh diaplikasikan sebagai panduan bagi sesebuah organisasi untuk melaksanakan satusatu program latihan. Ini adalah kerana model-model ini dibangunkan hasil daripada kajian dan pengadaptasian daripada program-program latihan yang telah dilaksanakan oleh PERSEDIAAN PELAKSANAA PENILAIAN banyak organisasi-organisasi multinasional dan organisasi yang well established di seluruh dunia. Antara model-model proses latihan yang telah dibangunkan adalah seperti berikut:
Analisis Keperluan Latihan LATIHAN N LATIHAN LATIHAN

1. Reka Bentuk Latihan Model Proses Latihan


Pemilihan Kaedah Latihan

Pemilihan Kaedah Keberkesanan Latihan

Melaksanakan Latihan

Mengawal Latihan

Penilaian Keberkesanan Latihan

Rajah 7: Model Proses Latihan (sumber: Ibrahim, 1996) Menurut Ibrahim (1996), Model Proses Latihan ini mengandungi tiga fasa utama, iaitu: a) Fasa persediaan latihan b) Fasa pelaksanaan latihan c) Fasa penilaian latihan Aktiviti mereka bentuk program latihan dalam model ini terletak dalam fasa persediaan dan setelah mendapat keputusan analisis keperluan latihan. Dalam model ini jelas ditunjukkan bahawa mereka bentuk merupakan satu aktiviti pembentukan rancanan program latihan yang perlu dibuat sebelum melaksanakannya (Ibrahim, 1996).
Mengenalpasti Keperluan 2. Model Latihan Sistematik Latihan Menganalisis Kerja Membentuk Objektif Latihan

Menilai Latihan

Pekerjaan

Menentukan Kumpulan Sasaran

Melaksanakan Latihan

Menyediakan Program Latihan

Rajah 8: Model Latihan Sistematik (sumber: Ibrahim, 1996) Model Latihan Sistematik ini pula menggambarkan tujuh langkah yang perlu dilaksanakan apabila mereka bentuk program latihan. Bermula dengan langkah mengenalpasti keperluan latihan sehinggalah langkah penilaian terhadap program latihan. Menurut Ibrahim (1996), semua langkah yang dibuat ini adalah berorientasikan pekerjaan para pelatih kerana amalan ini sememangnya menepati konsep latihan, iaitu aktiviti yang disusun berasaskan pekerjaan pelatih.

Menganalisis Kerja

3. Model Am Latihan

Objektif Pembelajaran (Pengetahuan, Kemahiran, Sikap)

Kurikulum

Kandungan Program Belanjawan Penyediaan Pengesahan Penjadualan

Penyampaian

Penilaian

Rajah 9: Model Am Latihan (sumber: Ibrahim, 1996) Model Am Latihan menggambarkan langkah-langkah utama merencanakan program latihan. Model ini agak berbeza kerana wujudnya elemen belanjawan, penjadualan dan pengesahan program.

Mengenalpasti Keperluan Organisasi

4. Model Peristiwa Kritis (Critical Events Model)


Melaksanakan Latihan Menentukan Prestasi Kerja

Memperoleh Sumber Pengajaran

Mengenalpasti Keperluan Pelatih

Memilih Strategi Pengajaran

PENILAIAN DAN MAKLUM BALAS

Menentukan Objektif

Membentuk Kurikulum

Rajah 10 : Model Peristiwa Kritis (sumber: Nadler, 1983) Model Peristiwa Kritis yang digagaskan oleh Nadler ini menggagaskan lapan langkah yang menstrukturkan satu-satu program latihan. Nadler memulakan proses mereka bentuk latihan dengan mengenalpasti keperluan organisasi. Langkah yang seterusnya adalah agak serupa dengan model-model yang lain, namun model ini berbeza dan istimewa kerana Nadler meletakkan unsur penilaian dan maklum balas sebagai proses yang berterusan dari awal hingga ke akhir reka bentuk latihan. Sebagai rumusan, secara keseluruhannya semua model berbeza antara satu sama lain. Tetapi jika diamati dengan lebih mendalam sebenarnya ada persamaan konsep dalam kesemua model proses latihan ini. Untuk itu, Buckley dan Caple (dalam Ibrahim, 1996) menyatakan bahawa konsep kebanyakan model latihan boleh dirangkumkan dan diwakilkan melalui Model Asas Latihan Sistematik. 5. Model Asas Latihan Sistematik
Merekabentuk Latihan

Mengkaji Keperluan Latihan

MASALAH PRESTASI

Melaksanakan Latihan

Menilai Keberkesanan Latihan

Rajah 11: Model Asas Latihan Sistematik (sumber: Ibrahim, 1996) Analisis Keperluan Latihan Analisis keperluan latihan adalah satu proses mengenalpasti kakitangan yang memerlukan latihan serta bidang latihan yang diperlukannya. Analisis keperluan latihan dibuat untuk mengenalpasti apakah kewujudan jurang prestasi berada pada tahap memerlukan program latihan. Jurang prestasi adalah perbezaan yang wujud antara tahap prestasi kerja semasa yang ditunjukkan pekerja dengan tahap prestasi yang ditetapkan atau dikehendaki oleh organisasi. Ianya digambarkan melalui Rajah 12 berikut:

Prestasi yang diharapkan organisasi

JURANG PRESTASI
Prestasi semasa pekerja

Rajah 12: Jurang Prestasi

Menurut Ibrahim (1996), jurang prestasi merupakan masalah yang dihadapi oleh seseorang pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Dalam erti kata yang lain, seseorang pekerja menghadapi masalah prestasi kerja kerana tahap pengetahuan dan kemahirannya lebih rendah daripada standard yang sepatutnya. Sebagai contoh seorang telemarketeer yang hanya mampu menelefon 25 orang pelanggan sahaja dalam sehari untuk menghebahkan tentang produk organisasi, walhal pihak majikannya pula mengharapkan telemarketeer tersebut mampu membuat panggilan telefon kepada 50 orang pelanggan. Oleh yang demikian, telemarketeer tersebut memerlukan latihan untuk merapatkan jurang prestasi atau mengatasi permasalahannya. Untuk melaksanakan latihan, maka analisis terhadap keperluan latihan perlu dibuat. Analisis keperluan latihan akan melibatkan tiga bentuk analisis iaitu analisis organisasi, analisis kerja dan analisis individu (Mumtaz Begam, 2002). Huraian terhadap ketiga-tiga analisis ini adalah seperti berikut: a. Analisis Organisasi Analisis organisasi bermaksud melihat sesebuah organisasi secara menyeluruh. Ini melibatkan proses pemeriksaan dalaman terhadap persekitaran luaran, lokasi, pencapaian, objektif, sumber manusia dan suasana organisasi. Tujuan utama analisis organisasi adalah untuk menentukan sejauh mana sesuatu latihan harus dijalankan dan boleh dijalankan dalam sesebuah organisasi. Persekitaran luaran dan lokasi sesebuah organisasi boleh menjadi faktor kritikal dalam menentukan sama ada sesuatu program latihan harus dijalankan atau sebaliknya. Ini kerana kedua-dua faktor ini dapat mempengaruhi cara pengurus organisasi mereka bentuk pekerja, menyelia pekerja dan membuat keputusan (Mumtaz Begam, 2002). Menurut Blanchard dan Thacker (1999) dan Ivancevich (1999), analisis organisasi adalah satu proses yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai ciri-ciri organisasi dengan tujuan untuk menentukan bahagian mana dalam organisasi yang memerlukan latihan dan iklim organisasi di mana latihan akan dijalankan. Komponen yang wujud dalam analisis organisasi menurut Ivancevich (1999) melibatkan objektif organisasi,

sumber-sumber organisasi, iklim untuk latihan dan halangan persekitaran. Sumber data pula termasuklah inventori pekerja, inventori kemahiran, iklim organisasi dan indeks kecekapan (Mondy, Noe dan Premeaux, 2002). b. Analisis Kerja Analisis kerja merupakan satu bentuk kutipan data yang sistematik mengenai sesuatu kerja atau kumpulan kerja untuk menentukan apakah yang perlu diajar kepada pekerja untuk mencapai prestasi kerja yang optimum (Mohd Hizam dan Zafir, 2002). Hasil daripada analisis kerja ini termasuklah prestasi piawai, bagaimana kerja perlu dilakukan untuk memenuhi piawai, pengetahuan, kemahiran dan sikap (KSA) dan ciri-ciri lain yang perlu ada pada pekerja untuk memenuhi piawai yang ditetapkan. Sumber-sumber data yang boleh digunakan untuk analisis kerja termasuklah deskripsi tugas, pemantauan kerja, dan pemeriksaan kajian-kajian mengenai sesuatu tugas (Mondy, Noe dan Premeaux, 2002). Menurut Mumtaz Begam (2002), terdapat lima langkah dalam pelaksanaan analisis tugas, iaitu: 1. Mendapatkan huraian kerja daripada syarikat 2. Mengenalpasti tugas yang terlibat semasa menjalankan kerja dalam program latihan 3. Mengenalpasti pengetahuan, kemahiran, kebolehan dan sikap yang diperlukan untuk menjalankan sesuatu tugas melalui spesifikasi tugas (job spesification) 4. Membentuk objektif latihan 5. Merekabentuk program latihan c. Analisis Individu Analisis individu digunakan untuk menentukan keperluan latihan bagi seseorang pekerja. Ia sesuai dijalankan oleh seseorang yang mempunyai peluang untuk mengawasi pencapaian pekerja dengan kerap seperti penyelia atau first line manager. Penyelia berperanan dalam memerhati dan memantau hasil dan pencapaian pekerja-pekerja bawahannya. Merekalah key-person yang dijadikan rujukan oleh pihak organisasi dalam menentukan tahap prestasi

para pekerja (Goetsch, 2002). Di antara sumber data untuk analisis individu adalah Performance Data, laporan hasil pemantauan, Work Sampling, borang soal selidik, dan keputusan ujian. Menurut Mumtaz Begam (2002), analisis individu melibatkan dua langkah yang penting seperti berikut: 1. Penilaian prestasi menilai teknik latihan yang digunakan oleh jurulatih dan mengukur kecekapan pekerja melaksanakan kerjanya. 2. Diagnosis Jika prestasi pekerja didapati lebih rendah daripada piawai yang telah ditetapkan, ia merupakan petanda bahawa diagnosis diperlukan. Diagnosis melibatkan proses menentukan kemahiran khusus dan pengetahuan yang mesti dibangunkan secara terperinci sekiranya pekerja ingin mempertingkatkan prestasi kerja mereka. Pelaksanaan Program Latihan Dalam usaha untuk mendapatkan output atau hasil yang diharapkan melalui sesebuah program latihan, tahap pelaksanaan latihan merupakan tahap yang paling kritikal. Menurut Maimunah (1999), Hellriegel, Jackson dan Slocum (1999), dan Nadler (1983), tahap pelaksanaan sesuatu program latihan merupakan penentu utama kepada kejayaan keseluruhan usaha organisasi untuk melatih para pekerjanya. Selepas tahap inilah kebiasaannya penilaian keberkesanan pelbagai aspek dilaksanakan. Misalannya keberkesanan modul atau kurikulum latihan, kebolehan dan keupayaan jurulatih dan fasilitator, keupayaan pelatih mengadaptasi latihan, tahap kemudahan dan peralatan yang disediakan untuk pelatih, dan sebagainya. Secara spesifiknya, reka bentuk dan pelaksanaan program latihan digambarkan melalui Rajah 13 berikut:
PENTAKSIRAN (ASSESSMENT) REKA BENTUK / PELAKSANAAN PENILAIAN (EVALUATION)

Menilai Keperluan Memilih Kriteria Pelajaran

Mengkategorikan Tahap-tahap Keperluan

Menetapkan Objektif

Memilih Jurulatih

Membina Rancangan Pengajaran Memilih Teknik dan Kaedah Latihan

Reka Bentuk Penilaian

Menyediakan Material

Menjadualkan Program Melaksanakan Reka Bentuk Penilaian

Melaksanakan Latihan

Mengkaji Hasil Penilaian

Rajah 13: Model Proses Latihan Dan Pembangunan Sumber Manusia Melalui Rajah 13 ini, tiga tahap utama wujud dalam reka bentuk dan pelaksanaan satu-satu program latihan bermula dengan tahap pentaksiran (assessment phase), diikuti dengan tahap reka bentuk dan pelaksanaan (designing and implementation phase) dan diakhiri dengan tahap penilaian (evaluation phase). Dalam konteks pelaksanaan latihan, fokusnya adalah kepada tahap yang kedua iaitu reka bentuk dan pelaksanaan, di mana dalam tahap ini terdapat tujuh langkah utama yang perlu diambilkira iaitu: 1. Menetapkan Objektif Latihan

Penetapan objektif latihan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menentukan hala tuju program latihan. Penetapan objektif latihan adalah dibuat berdasarkan kepada analisis keperluan latihan (training needs analysis) yang telah dibuat sebelum itu. Objektif penting dalam memandu arah pelaksanaan program latihan, dan para pelatih akan dapat mengetahui apakah yang diharapkan melalui program latihan ini daripada mereka (Ibrahim, 1996).

Objektif juga berfungsi bagi pelatih untuk menilai pencapaian diri mereka sendiri, apakah selepas mengikuti latihan mereka dapat berubah dan menunjukkan prestasi kerja yang baik seperti yang dinyatakan melalui objektif latihan. Pembentukan objektif latihan juga membantu kerja penilaian latihan yang menjadi pengukur kepada tahap kejayaan atau kegagalan sesebuah program latihan. 2. Memilih Jurulatih / Pelaksana Latihan Proses untuk memilih jurulatih untuk melaksanakan dan menyelenggarakan satu-satu program latihan akan tertumpu kepada persoalan sama ada perlukah melantik konsultan latihan atau jurulatih dari luar organisasi, ataupun sekadar menggunakan khidmat jurulatih dan pasukan pelaksana latihan dari dalam organisasi. Jawapan kepada persoalan sebegini sebenarnya bergantung kepada banyak faktor. Antaranya, kos budget atau peruntukan kewangan yang diberi oleh organisasi untuk melaksana latihan, budaya organisasi melaksanakan latihan, jumlah pelatih, darjah kesukaran input latihan atau pengajaran yang perlu disampaikan kepada pelatih, sumber-sumber seperti peralatan, model, modul, lokasi untuk latihan yang dimiliki organisasi, faktor masa, faktor psikologi (contohnya, pelatih akan lebih mudah menerima latihan jika diberi oleh orang luar berbanding dengan hanya pengurus atau penyelia mereka sendiri yang menyampaikan latihan), dan sebagainya. Kebiasaannya organisasi akan mempunyai pasukan jurulatihnya yang tersendiri yang akan melaksanakan program-program latihan yang bersifat tekal, seperti orientasi pekerja, latihan audit kualiti, latihan yang melibatkan kemahiran-kemahiran teknikal, dan sebagainya. Keputusan untuk melantik atau menggunakan khidmat jurulatih atau konsultan latihan dari luar organisasi pula mungkin melibatkan program-program latihan yang kritikal seperti latihan penggunaan teknologi atau sistem komputer yang baru, latihan yang melibatkan perubahan dasar organisasi atau kerajaan, dan sebagainya. 3. Membina Rancangan Pengajaran

Rancangan pengajaran adalah merupakan garis panduan bagaimana satu-satu program latihan perlu dijalankan. Secara ringkasnya, persediaan pengajaran meliputi elemen-elemen berikut: 1. Isi Kandungan 2. Susunan aktiviti 3. Pemilihan bahan mengajar 4. Pembentukan program latihan 5. Masa dan perancangan perjalanan setiap aktiviti 6. Pemilihan kaedah penyampaian 7. Penilaian 4. Memilih Teknik dan Kaedah Latihan Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini tentang jenis-jenis latihan, terdapat dua kaedah latihan yang boleh dipilih oleh organisasi untuk diterapkan dalam program latihan yang dirancang, iaitu latihan semasa kerja dan latihan di luar tempat kerja. Menurut Ibrahim (1996), Mondy, Noe dan Premeaux (2002) dan Rozhan (2002), pemilihan teknik dan kaedah latihan ini bergantung kepada beberapa faktor, antaranya: a. Objektif program b. Masa dan sumber kewangan yang ada c. Sumber-sumber yang ada (jurulatih, tempat latihan, material dan bahan latihan, teknologi) d. Sifat pelatih (tahap KSA pekerja, tahap kesediaan untuk dilatih). 5. Menyediakan Material / Bahan Pengajaran Dalam langkah ini, pemilihan bahan-bahan atau material latihan biasanya tertakluk kepada keselarasan penggunaannya dengan objektif latihan, pilihan jurulatih, dan seperti yang disenaraikan dalam rancangan pengajaran. Misalannya, bahan-bahan bercetak, alatulis, alat

bantuan mengajar, modul untuk jurulatih, komputer atau sistem aplikasi (sekiranya menggunakan kaedah latihan computer aided learning), dan sebagainya. 6. Merangka Jadual Program Latihan Penjadualan program latihan sebenarnya perlu dibuat selaras dengan jadual kerja yang ditetapkan oleh setiap bahagian dalam sesebuah organisasi untuk para pekerjanya. Ini bertujuan untuk memastikan bahagian-bahagian dalam organisasi ini tidak terganggu operasi keseluruhannya disebabkan para pekerja mereka mengikuti latihan dan meninggalkan tugas mereka. Itulah sebabnya, kadang kala ada organisasi yang cenderung melaksanakan latihan semasa bekerja, supaya produktiviti organisasi tidak akan terganggu (Cascio, 1995). Seterusnya, dalam merangka jadual program, pihak penganjur perlu memastikan bahawa tentatif program tidak terlalu padat dan meletihkan para pelatih. Ini adalah kerana, ia akan menyebabkan wujudnya kesesakan input latihan yang diterima oleh pelatih yang menyukarkan mereka untuk memahami input manakah yang perlu diaplikasikan di tempat kerja apabila selesai latihan nanti (Cascio, 1995). 7. Melaksanakan Program Latihan Pada tahap pelaksanaan ini, pihak yang memikul tanggungjawab utama ialah jurulatih dan jawatankuasa pelaksana program. Merekalah yang akan memastikan: 1. Program berjalan sebagaimana yang telah diatur 2. Kemudahan penginapan, makanan dan lain-lain bagi para pelatih (jika ada) 3. Kandungan latihan dapat disampaikan dengan baik 4. Wujud aliran training transfer yang baik dari jurulatih kepada pelatih 5. Penilaian terhadap keberkesanan latihan dibuat.

Penilaian Program Latihan Program latihan yang telah dilaksanakan sebenarnya tidak diketahui sejauh mana tahap keberkesanannya jika hanya melihat setiap wajah peserta menunjukkan senyuman apabila tamat program latihan mereka. Atau melihat kepada semata-mata kepuasan hati peserta latihan terhadap tempat latihan, makanan, dan lain-lain kemudahan latihan. Keberkesanan latihan perlu diukur melalui aspek-aspek spesifik dari pelbagai dimensi dalam program latihan. Menurut Goldstein (dalam Ibrahim, 1996) penilaian program latihan adalah pengumpulan secara bersistematik segala maklumat sama ada berbentuk deskriptif ataupun berbentuk pertimbangan (judgemental) yang diperlukan untuk membuat keputusan-keputusan mengenai latihan yang berkesan yang berkaitan dengan pemilihan, pemakaian, nilai dan juga pengubahsuaian pelbagai aktiviti pengajaran. Ibrahim Mamat (1996) pula merumuskan takrifan-takrifan penilaian sebagai: 1) Satu proses untuk menaksir nilai sesuatu 2) Penentuan sejauh manakah objektif latihan yang dikehendaki telah dicapai 3) Proses mendapat dan mengumpulkan maklumat berguna untuk dijadikan pilihan tertentu bagi membuat keputusan 4) Satu proses perbandingan antara bukti yang sah dengan criteria atau piawai yang telah ditetapkan Menurut Ibrahim (1996), tujuan penilaian dibuat ialah untuk: 1. memperbaiki reka bentuk program latihan 2. mengetahui tahap pencapaian objektif latihan 3. memperbaiki cara dan gaya pelaksanaan program latihan 4. mempertingkatkan penggunaan ilmu dan kemahiran yang dipelajari oleh pelatih apabila kembali ke tempat kerja 5. untuk membuat tindakan susulan dan mengetahui masalah yang dihadapi oleh bekas pelatih di tempat kerja

6. membantu organisasi membuat keputusan tentang program latihan. Terdapat banyak faedah melaksanakan penilaian program latihan. Zenger dan Hargis (dalam Cascio, 1995) menyatakan bahawa terdapat empat sebab mengapa organisasi perlu menjalankan penilaian latihan: 1. Latihan dikatakan hanya berfungsi atau relevan apabila ia dinilai 2. Sekiranya staf pembangunan sumber manusia tidak dapat menonjolkan sumbangan mereka kepada organisasi, maka kemungkinan besar pembiayaan program-program mereka akan dikurangkan terutamanya apabila organisasi menghadapi masalah 3. Penilaian boleh meningkatkan kredibiliti sesuatu program 4. Pegawai-pegawai kanan organisasi sering memerlukan maklumat mengenai faedahfaedah atau hasil-hasil positif program latihan sumber manusia ini. Untuk itu, ramai para sarjana yang menggagaskan model-model penilaian yang sangat berguna dalam menjelaskan kriteria penilaian program latihan yang mantap. Contohnya model penilaian yang digagaskan oleh Kirkpatrick (Ibrahim, 1996). Model penilaian ini terdiri daripada empat peringkat, sebagai mana berikut: a. Penilaian Reaksi apa yang dirasakan oleh peserta terhadap program latihan yang dilaluinya sama ada berguna pada dirinya atau tidak. b. Penilaian Pembelajaran melihat pada persoalan adakah peserta belajar, seperti mana yang ingin dicapai di dalam objektif program pembangunan sumber manusia c. Penilaian Perlakuan ( dalam pekerjaan) Ia melibatkan persoalan-persoalan seperti Apakah input yang dipelajari digunakan di tempat kerja atau berlakukah pemindahan latihan? d. Penilaian Output / Hasil Kesan program latihan yang ditunjukkan pelatih

selepas mengikuti latihan dan sumbangannya kepada pihak organisasi. Kesimpulan Latihan merupakan fungsi pengurusan sumber manusia yang perlu dijadikan falsafah berterusan bagi sesebuah organisasi. Individu yang melalui tempoh-tempoh tertentu bekerja dalam sebuah organisasi biasanya akan mempunyai keinginan untuk meningkatkan kemampuan kerja, kemahiran dan pengetahuan mereka, dan jawapannya adalah latihan. Perubahan yang berlaku dalam organisasi misalannya dalam konteks teknologi dan persaingan menyebabkan fungsi latihan banyak kebaikan dan faedahnya. Realiti menunjukkan banyak organisasi pada masa kini mementingkan elemen latihan dalam perkembangan kakitangannya, kerana melalui latihanlah pekerja dapat mengikuti arus perubahan dalam pelbagai aspek dan bidang yang sentiasa berlaku di dalam organisasi. Bibliografi ____________. 2003. Oxford Advanced Learners Dictionary. Oxford: Oxford University Press. Blanchard, P.N. dan Thacker, J.W. 1999. Effective Training: Systems, Strategies, And Practices. New Jersey: Prentice-Hall International Inc. Cascio, W.F. 1995. Pengurusan Sumber Manusia: Produktiviti, Kehidupan Kerja Berkualiti, Keuntungan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Goetsch, D.L. 2002. Effective Supervision: A Guidebook For Supervisors, Team Leaders, And Work Coaches. New Jersey: Prentice Hall International Inc. Hellriegel,D., Jackson, S.E. dan Slocum, J.W. 1999. Management. Ohio : SouthWestern College Publishing. Ibrahim Mamat. 1996. Reka Bentuk Dan Pengurusan Latihan : Konsep Dan

Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ivancevich, J.M. 1998. Human Resource Management. New York: Irwin McGrawHill. Maimunah Aminuddin.1999. Human Resource Management. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. M.B. Muda, et.al. 2003. Pengajian Perniagaan 1. Selangor Darul Ehsan: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Mohd Hizam Hanafiah dan Zafir Mohd Makhbul. 2002. Pengurusan Organisasi. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Mondy, R.W., Noe, R.M. dan Premeaux, S.R. 2002. Human Resource Management. New York: Prentice Hall International Inc. Mumtaz Begam Abdul Kadir, et.al. 2002. Kualiti Dalam Pengurusan Sumber Manusia. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nadler, L. 1983. Designing Training Programs :The Critical Events Model. Reading: Addison-Wesley Publishing Company. Robbins, S.P. dan Coulter, M. 1999. Management. New Jersey: Prentice Hall International Inc. Rozhan Othman. 2002. Pengurusan Personel Dan Perancangan Guna Tenaga. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.