Anda di halaman 1dari 1

BAB II

PEMBAHASAN

a. Pengertian

Keluarga berencana adalahmetode-metodepengendaliankelahiran yang


memungkinkanpasienuntukmencegahreproduksi. Dalamartiluasadalahmempertimbangkanfaktor-
faktor yang mempersatukansalahsatupasangandalammencapaikehamilan, menanganifaktor-
faktorsosialdanemosional yang berkaitandenganprioritastinggi,
mengatasiakibatdaribebankelebihanpenduduk di
duniadanmenimbangkeuntunganwanitamengaturfertilitasnyasedemikianrupasehinggamerekadapati
kutsertadalamkegiatandalambidangkemasyarakatandankeluarga yang
biasanyaterhalangolehseringnyapenolakandanterlalubanyakkehamilan. (Hacker. 2001. hlm. 225).

b. Jenis-jenis KB