Anda di halaman 1dari 12

SULIT

NAMA: ……………………………..…. KELAS: ………………….

SMK (P) TAMAN PETALING, PETALING JAYA


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
TAHUN 2018

PENDIDIKAAN SIVIK DAN


KEWARGANEGARAAN
TINGKATAN 5
Mei
1 jam Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


ARAHAN:

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan

Jawab semua soalan

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf


A,B,C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.
Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan yang
disediakan

1
Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.
[Lihat halaman sebelah]

Arahan: Pilih jawapan yang paling tepat.

1 Pendidikan sepanjang hayat bermaksud


A menuntut ilmu di sekolah dan pusat pengajian tinggi
B usaha mendapatkan ilmu dari tenaga pengajar yang mahir
C usaha mendapatkan ilmu secara berterusan tanpa dibatasi oleh had umur
D pendidikan yang diperolehi melalui pengalaman seseorang dalam hidupnya

2 Pendidikan sepanjang hayat amat penting dalam pembinaan ...


A modal insan yang berkualiti
B pembangunan negara
C kesejahteraan negara
D jati diri

Perkara ini amat penting agar pendidikan sepanjang


hayat dapat diteruskan dan tidak hanya separuh jalan.

3 Perkara di atas berkaitan dengan


A Pembacaan
B Disiplin diri
C Pengurusan masa
D Fikiran yang matang

4 Nilai cinta akan negara bermaksud


A Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada raja dan negara
B Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan
keharmonian.
C Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda
kebaktian untuk negara
D Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara
melebihi kepentingan diri

2
5 Kemahiran ini perlu dikuasai agar kita dapat memahami dan mengingati pelajaran
dengan lebih efektif.
A Kemahiran ICT
B Kemahiran berfikir
C Kemahiran membaca
D Kemahiran pengurusan masa

6 Universiti Putra Malaysia menawarkan program pendidikan sepanjang hayat melalui


Program ...
A Pusat pendidikan luar
B Pusat pendidikan jarak jauh
C Pusat pendidikan berterusan
D Institut perkembangan pendidikan

7 Apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat?


A Sekumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat
B Kumpulan yang dapat bertindak dengan sendiri.
C Golongan yang mampu mentafsir nilai
D Norma masyarakat

8 Apakah kelebihan orang yang pandai menguruskan masa?


A Sentiasa memperoleh kejayaan dalam hidupnya
B Dapat melakukan banyak perkara daripada orang lain
C Dapat menjalankan aktiviti kehidupannya dengan tenang dan terkawal
D Tidak memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan sesuatu perkara

9 Warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia menjana industri


A pelancongan
B penerangan
C pertanian
D Sukan

 Tanah runtuh
 Kebakaran
 kemarau

3
10 Isu-isu kemanusiaan di atas digolongkan sebagai isu
A Jenayah
B Sosial
C Kemiskinan
D Bencana alam

11 Kebolehan memahami perasaan orang lain atau berkongsi perasaan tersebut bermaksud ...
A empati
B jati diri
C menghargai nyawa
D cinta akan keamanan

12 Bagaimanakah cara untuk menjaga maruah negara?


A Menjaga diri dan tidak bergaul dengan kaum lain
B Membangkang pembaharuan yang dilakukan untuk negara.
C Meninggikan diri agar dihormati dan disegani oleh orang lain.
D Sentiasa cuba untuk menyumbang sesuatu untuk pembangunan negara.

13 Ibu bapa yang cemerlang dapat melahirkan anak-anak yang


A Ego
B Stabil
C Sensitif
D Cemerlang

14 Antara berikut, yang manakah menunjukkan tanggungjawab kita terhadap masyarakat?


I Tidak merempit
II Tidak menyebarkan fitnah
III Mematuhi nilai masyarakat
IV Sedih dengan kesusahan orang lain
A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D I,II, III dan IV

4
15
Empat
Menjaga maruah
Menghargai nyawa
Cinta akan keamanan

Maklumat di atas merujuk kepada kepentingan


A keselamatan
B perikemanusian
C keamanan sejagat
D hormat menghormati

16 Apakah yang dimaksudkan dengan media?


A Alat komunikasi yang cepat dan berkesan.
B Alat perhubungan untuk memberi hiburan kepada orang ramai.
C Pengantara komunikasi perhubungan yang dapat menyampaikan maklumat
kepada orang ramai dengan berkesan.
D Teknologi komunikasi dan maklumat yang dapat menyampaikan maklumat
kepada orang ramai dengan tepat dan cepat

17 Antara yang berikut, manakah ciri-ciri keluarga yang sihat?


I Mengadakan aktiviti riadah bersama
II Mengamalkan pemakanan seimbang
III Menghadapi masalah secara bersendirian
IV Mempraktikkan ajaran agama dan nilai-nilai moral
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

18 Apakah perkara-perkara yang harus diberi perhatian oleh ibu bapa dalam mendidik dan
mengasuh anak-anak?

5
A Pilih kasih terhadap anak-anak
B Mengongkong kebebasan anak-anak
C Memahami keperluan dan kehendak anak-anak
D Bersikap autokratik dalam mendidik anak-anak

19 Apakah persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga


ke arah masyarakat mapan?
I Perkahwinan mendapat restu daripada ibu bapa
II Mempunyai kewangan yang mantap
III Memiliki emosi yang berubah-ubah
IV Memiliki ilmu keibubapaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

20 Antara berikut, manakah merupakan punca yang boleh mengakibatkan kepincangan


dalam sesebuah institusi kekeluargaan?
I Memiliki kewangan keluarga yang kukuh
II Ibu bapa yang terlalu mementingkan kerjaya
III Kebebasan anak-anak disekat dan dikongkong
IV Percanggahan pendapat antara anggota keluarga.
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

21 Antara berikut, manakah merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh ibu bapa bagi menjamin
kebahagiaan keluarga?
I Ilmu komunikasi
II Ilmu kaunseling
III Ilmu perubatan
IV Ilmu agama
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

6
22 Ibu bapa yang mempunyai ilmu keibubapaan mempunyai ciri-ciri yang berikut.
I Penyayang
II Pendengar yang baik
III Pengkritik yang hebat
IV Bersemangat dan bermatlamat
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

23 Antara yang berikut, manakah merupakan cara pengurusan kewangan yang cekap?
I Berhemah dalam berbelanja
II Merancang perbelanjaan dengan baik
III Berbelanja menggunakan kad kredit sepenuhnya
IV Menabung wang untuk kecemasan dan masa hadapan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan I

24 Antara berikut, manakah merupakan perkara yang perlu dipertimbangkan semasa


berbelanja?
I Keperluan barangan
II Kualiti barangan
III Harga barangan
IV Cara membeli
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

25 Antara berikut, yang manakah merupakan punca utama jangkitan virus HIV di Malaysia ?
A Hubungan seks
B Pergaulan bebas
C Pemindahan darah
D Perkongsian jarum oleh penagih

26 Dimanakah pendaftaran perkahwinan dilakukan oleh pasangan bukan Islam di Malaysia


A Mahkamah
B Jabatan imigresan
C Jabatan Pendaftaran Negara
D Tempat ibadat masing-masing

7
27 Antara yang berikut, manakah merupakan kepentingan sesebuah keluarga bahagia?
I Melahirkan generasi yang penyayang.
II Mewujudkan masyarakat yang harmoni.
III Menjamin kestabilan ekonomi keluarga.
IV Membentuk generasi yang berakhlak mulia.
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

28 Siapakh tokoh wayang kulit yang terunggul di Malaysia?


A Habshah Hassan
B Wan Su Othman
C Khadijah Awang
D Hamzah Awang Amat

29 Penglibatan secara aktif individu secara sukarela dalam akitviti di


Malaysia dapat meningkatkan perpaduan masyarakat Malaysia.
A permainan
B kehidupan
C kepimpinan
D kemasyarakatan

30 Siapakah bertanggung jawab mengekalkan warisan budaya negara


I Individu
II Syarikat swasta
III Agensi kerajaan
IV Badan bukan kerajaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

31 Anatara berikut, manakah merupakan institusi yang berkaitan dengan perkahwinan


atau kekeluargaan?
I Mahkamah sivil
II Jabatan Pendaftaran Negara
III Pejabat Perwakilan Malaysia di Luar negara
IV Yayasan Budi Penyayang Malaysia (PENYAYANG)
A I, II dan III
B I, II dan IV

8
C I, III dan IV
D II, III dan IV

32 Antara yang berikut, manakah merupakan amalan gaya hidup yang sihat?
I Mengurus stres dengan baik
II Mementingkan kebersihan diri
III Mempunyai mental yang waras
IV Melakukan senaman yang melampau
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

33 Apakah akta yang berkaitan dengan upacara perkahwinan di Jabatan Pendaftaran


Negara atau Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara?
A Akta Perkahwinan dan Perceraian 1986 Akta Undang-undang Perkahwinan
dan Perceraian 1966
B Akta Perkahwinan dan Perceraian 1986 Akta Undang-undang Perkahwinan
dan Perceraian 1966
C Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976
D Akta Membaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Perceraian)1966

34 Yang manakah BUKAN agensi bukan kerajaan (NGO)?


A Mercy Malaysia
B Majlis Amanah Rakyat
C Angkatan Belia Islam Malaysia
D Persatuan Pengguna Pulau Pinang
35 Peranan Rukun Tetangga adalah…
A menjaga alam sekitar
B mengurangkan kegiatan jenayah
C membantu dari segi kesihatan penduduk
D membimbing penduduk dari segi kerjaya

36 Program pengekalan warisan budaya Malaysia melalui dan ______________amat penting


sumber identiti dan kedaulatan sesebuah negara
A perubahan ; pemantauan
B penjagaan ; pemusnahan

9
C pemeliharaan ; pemuliharaan
D pendokumentasian ; pewartaan

37 Antara berikut, bentuk pembangunan yang manakah dapat disumbangkan oleh rakyat
Malaysia secara sukarela apabila terlibat dalam aktiviti kemasyarakatan?
A Pembangunan fizikal
B Pembangunan teknologi
C Pembangunan pengetahuan
D Pembangunan masyarakat

38 Pelajar-pelajar sekolah boleh menyumbang dari segi dalam


aktiviti kemasyarakatan di Malaysia
A menyelamatkan mangsa lemas
B memberi bantuan makanan kepada pihak kerajaan
C menyertai rombongan lawatan ke rumah orang tua
D memberi bantuan semasa berlakunya kebakaran di rumah jiran

39 Apakah produk Malaysia yang telah dipromosi dan dipasarkan atas inisiatif Karyaneka Sdn
Bhd. Di Harrods, London ?
A Batik
B Kayu Jati
C Makanan
D Kraf tangan

40 Berikut adalah isu yang berkaitan dengan kemanusiaan kecuali


A kemiskinan
B vandalisme
C penderaan kanak-kanak
D Kebakaran kawasan perumahan

KERTAS SOALAN TAMAT

10
Disediakan okeh Disemak oleh Disahkan oleh

___________________________ ____________________ ________________________

(Pn. Sashineka Sumbulingam) (Pn Norimi bt Mohd Rani) ( Cik Mok Pui Kee )

11
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2018
PSK
1 C 21 B

2 A 22 B

3 B 23 B

4 24 A

5 C 25 D

6 B 26 C

7 A 27 B

8 D 28 D

9 A 29 D

10 D 30 C

11 A 31 B

12 D 32 A

13 C 33 B

14 D 34 B

15 B 35 B

16 C 36 C

17 B 37 D

18 C 38 C

19 B 39 B

20 D 40 D

12