Anda di halaman 1dari 1

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN


SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA

Tangerang,

Kepada
Yth. Jabatan pejabat yang berwenang

di
tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/ Gol. Ruang :
Jabatan :
Satuan Organisasi :

dengan ini mengajukan permintaan cuti di luar tanggungan Negara selama … bulan/tahun*
terhitung mulai tanggal … dengan alasan sebagai berikut: … .
Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara alamat saya adalah di … .

Demikianlah permintaan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Nama
Pangkat /Gol
NIP. …

CATATAN PEJABAT CATATAN PERTIMBANGAN ATASAN


KEPEGAWAIAN: LANGSUNG:

KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG


MEMBERIKAN CUTI:

*) Coret yang tidak perlu