Anda di halaman 1dari 1

‫دو سيتي عيسي‬

Sir Arfan Al Fattah

Di dalam suatu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada A’isyah RA, ‘’Hendaklah
engkau selalu berdoa dengan doa yang dapat mencakup dan yang sempurna, yaitu bacalah:

‫ كالهما‬، ً‫ وأطلب الحماية منك من كل شر اآلن أو غدا‬، ‫ كالهما أعرف وال أعرف‬، ً‫اللهم إني أتوسل إليكم جميعا ً صالحا ً اآلن أو غدا‬
‫ أطلب الحماية منك من نار جهنم وماذا يمكن أن‬.‫ سواء الكالم والفعل‬، ‫ وأنا أترافع معك السماء وكل ما يرسم لي‬، ‫أعرف وأنا ال أعرف‬
‫ أطلب حمايتك كما يتوسل‬.‫ كما يتوسل خادمك ورسول محمد صلى هللا عليه وسلم‬، ‫ أتوسل منكم العطف‬.‫ سواء الكالم والفعل‬، ‫تجلبه‬
‫ يصبح بفضل فضل رحمتك يا من الرحيم‬، ‫ أنا أتوسل إليك بأن ما وضعته لي أخيرً ا‬.‫خادمك ورسولك محمد‬

Allaahumma innii as-aluka minal khoiri kullihi ‘aajilihii wa aajilihii maa ‘alimtu minhu wa
maa lam a’lam wa a’uudzubika minasy-syarri kullihi ‘aajilihii wa aajilihii maa ‘alimtu minhu
wa maa lam a’lam wa as alukal jannata wa maa qarraba ilaihaa min qauliw wa ‘amaliw wa
a’uudzubika minannaari wa maa qarraba ilaihaa min qauliw wa ‘amaliw wa as aluka minal
khoiri maa sa-a-laka ‘abduka wa rasuuluka muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama wa
asta’iidzuka mimmas-ta-‘aadzaka minhu ‘abduka wa rasuuluka muhammadun shallallaahu
‘alaihi wa sallama wa as-a-luka maa qadayta lii min amrin an taj’ala ‘aaqibatahu rusydam
birohmatika yaa arkhamar rookhimiin.’’

Artinya :

Ya Allah, aku memohon kepadaMu kebaikan seluruhnya untuk sekarang atau esok, baik yang
aku tahu maupun yang aku tidak tahu, dan aku memohon perlindungan kepadaMu dari semua
keburukan untuk sekarang atau esok, baik yang aku tahu maupun yang aku tidak tahu, dan aku
memohon kepadaMu surga dan [semua hal] yang mendekatkanku kepadanya, baik ucapan
maupun perbuatan. Aku memohon perlindungan kepadaMu dari api neraka dan apa yang dapat
mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Aku memohon kepadaMu kebaikan,
sebagaimana hambaMu memohon dan RasulMu Muhammad SAW. Aku memohon
perlindunganMu seperti hambaMu memohon dan RasulMu Muhammad SAW. Aku memohon
kepadaMu agar apa yang Engkau putuskan kepadaku akhirnya menjadi terang berkat rahmatMu
wahai Zat yang lebih belas kasihan daripada orang-orang yang belas kasihan.

َ‫س َئلُ ْوا أَهْ ل َ ال ِّذ ْك ِر اِنْ ُك ْن ُت ْم الَ َت ْع َل ُم ْون‬


َ ‫َفا‬
Artinya: “Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Qs.an-Nahal ayat 43)