Anda di halaman 1dari 3

DOA SEMPENA

MENGHADAPI PEPERIKSAAN AWAM (1)

‫حْيِم‬
ِ ‫ن الّر‬ِ ‫حَم‬ْ ‫ل الّر‬
ِ ‫سِم ا‬ ْ ‫ِب‬
‫عَلى آِلِه‬
َ ‫حّمٍد َو‬
َ ‫سّيِدَنا ُم‬
َ ‫عَلى‬
َ ‫لُم‬
َ‫س‬ّ ‫لةَُوال‬ َ‫ص‬ّ ‫ن َوال‬ َ ‫ َوالَعاِقَبة ِلْلُمّتِقْي‬, ‫ن‬
َ ‫ب الَعاَلِمْي‬
ّ ‫ل َر‬
ِ ‫حْمُد‬
َ ‫َاْل‬
َ ‫جَمِعْي‬
‫ن‬ ْ ‫حاِبِه َأ‬
َ‫ص‬
ْ ‫َوَأ‬

Allahumma Antal ‘Azizul Jalil,


Sesungguhnya kami pada pagi ini, ingin merafa’kan
kesyukuran dan pujian terhadap Mu, atas kurniaan Mu yang
tidak ternilai.

Allahumma Ya Rafi’a al Darajaat, Wa Ya Qadhiaal


Hajat,

Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui bahawa kami akan


menduduki peperiksaan yang menentukan kejayaan dalam
medan perjuangan kami. Kami menyedari bahawa segala
usaha yang kami lakukan adalah di bawah kekuasaan dan
iradatmu jua.

Justeru… kami pohon padaMu berikanlah taufik dan


hidayahMu. Kuatkanlah ingatan dan janganlah engkau
lupakannya. Lapangkanlah dada kami dan janganlah engkau
sempitkannya. Permudahkanlah segala urusan kami dan
janganlah engkau persulitkan..

Allahumma Ya Rahman Ya Rahim,

Hanya padaMu kami mohon. Kurniakanlah kejayaan kepada


kami dengan ketinggian dan kecemerlangan. Jadikanlah
kami golongan hambaMu yang mendapat kemuliaanMu
dunia dan akhirat. Panjangkanlah usia kami dengan amalan
taat kepadaMu dan suka berbakti kepada agamaMu serta
berjasa kepada bangsa dan negara.

‫جَعِل الّلُهّم ِفْيَنا َوَل‬ ْ ‫ َوَل َت‬، ‫صْوًما‬ ُ ‫ن َبْعِدِه َتَفّرقًا َمْع‬
ْ ‫ َوَتَفّرَقَـَنا ِم‬، ‫حْوًما‬ُ ‫جْمًعا َمْر‬َ ‫جْمَعَنا َهَذا‬
َ ‫جَعْل‬ ْ ‫َالّلُهّم ا‬
. ‫حُرْوًما‬ ْ ‫طُرْوًدا َوَل َم‬ ْ ‫شِقّيا َوَل َم‬ َ ‫ن َيْتَبُعَنا‬
ْ ‫َمَعَنا َوَل َم‬
‫ك ِفْيِه‬
َ ‫خْيَر أّياِمَنا َيْوَم أْلَقا‬
َ ‫خَواِتمُُه َو‬
َ ‫عَماِلَنا‬ْ ‫خْيَر َأ‬ َ ‫خُرُه َو‬
ِ ‫عَماِرَنا َءا‬
ْ ‫خْيَر َأ‬
َ ‫جَعْل‬ْ ‫الّلُهّم ا‬
‫ن َءاَمُنْوا‬
َ ‫ل ِلّلِذْي‬
ّ‫غ‬ِ ‫ي قُـُلْوِبَنا‬
ْ ‫جَعْل ِف‬ْ ‫ن َوَل َت‬ ِ ‫سَبُقْوَنا ِباِلْيَما‬
َ ‫ن‬ َ ‫خَواِنَنا اّلِذْي‬
ْ ‫غِفْرَلَنا ُذُنْوَبَنا َوِل‬
ْ ‫الّلُهّم ا‬
‫حْيٌم‬
ِ ‫ف َر‬ٌ ‫ك َرُءْو‬ َ ‫َرّبَناإّن‬
ِ‫ب الّنار‬َ ‫عَذا‬ َ ‫سَنةًَوِقَنا‬ َ ‫ح‬َ ‫خَرِة‬ ِ ‫سَنةً َوِفي ال‬ َ ‫ح‬ َ ‫َرّبَنا َءاِتَنا ِفي الّدْنَيا‬
َ ‫ب الَعاَلِمْي‬
‫ن‬ ّ ‫ل َر‬ ِّ ‫حْمُد‬
َ ‫ َواْل‬، ‫سّلَم‬ َ ‫حِبِه َو‬
ْ‫ص‬ َ ‫عَلى َءاِلِه َو‬ َ ‫حّمٍد َو‬ َ ‫عَلى ُم‬ َ ‫ل‬
ُ ‫صّلى ا‬ َ ‫َو‬

DOA SEMPENA
MENGHADAPI PEPERIKSAAN AWAM (2)

‫حْيِم‬
ِ ‫ن الّر‬
ِ ‫حَم‬ ْ ‫ل الّر‬
ِ ‫سِم ا‬
ْ ‫ِب‬
َ ‫جَمِعْي‬
‫ن‬ ْ ‫حاِبِه َأ‬
َ‫ص‬
ْ ‫عَلى آِلِه َوَأ‬
َ ‫حّمٍد َو‬ َ ‫سّيِدَنا ُم‬
َ ‫عَلى‬َ ‫لُم‬َ‫س‬ّ ‫لةَُوال‬
َ‫ص‬ّ ‫ َوال‬,‫ن‬
َ ‫ب اْلَعاَلِمْي‬
ّ ‫ل َر‬
ِّ ‫حْمُد‬
َ ‫َاْل‬

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim,

Terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu


sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan matahari-
Mu selama-lamanya

Ya Allah , Ya Hakim Ya Halim,

Kami pertaruhkan kepada-Mu apa yang telah Engkau


ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah semula
kepada kami jika kami memerlukannya dan janganlah
Engkau buat kami melupainya

Ya Allah Ya Ghaffar ,

Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami,


dosa guru-guru kami dan seluruh umat Islam,
lengkapkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah usaha
kami, puaskanlah hati kami terhadap rezeki pemberian-
Mu dan jangan biarkan hati kami terpedaya oleh apa
yang Engkau hindarkan daripada kami.
Ya Allah ,
Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan
dan yang kami nyatakan,
Semoga Engkau terima keuzuran kami,
Engkau mengetahui hajat kami,
Semoga Engkau kabulkan permohonan kami,
Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami,justeru
itu kami mohon keampunan-Mu Ya Ghaffar,

ً‫سْهل‬ َ ‫ت‬َ ‫شْئ‬


ِ ‫ن‬ ْ ‫ن ِإ‬َ ‫حْز‬ ُ ‫جَعُل اْل‬ْ ‫ت َت‬َ ‫ل َوَأْن‬ً ‫سْه‬ َ ‫جَعْلَتُه‬َ ‫سْهَل ِإّل َما‬ َ ‫الّلُهّم َل‬
َ ‫سِرْي‬
‫ن‬ ِ ‫خا‬
َ ‫ن اْل‬
َ ‫ن ِم‬ ّ ‫حْمَنا َلَنُكْوَن‬َ ‫ن َلْم َتْغِفْرَلَنا َوَتْر‬
ْ ‫سَنا َوِإ‬
َ ‫ظَلْمَنا َأْنُف‬
َ ‫َرّبَنا‬
‫ب الّنارِ وصلى ال على سيدنا محمد وعلى‬ َ ‫عَذا‬ َ ‫سَنًة َوِقَنا‬ َ ‫ح‬ َ ‫خَرِة‬ ِ ‫سَنًة َِوفي ال‬ َ ‫ح‬
َ ‫َرّبَنا آِتَناِفي الّدْنَيا‬
َ ‫ل َربّ اْلَعاَلـِمْي‬
‫ن‬ ِ ِ‫حْمُد‬ َ ‫آله وصحبه أجمعين َواْل‬