Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Muhammad Abdul Rosid, Amd. Kep.
Tempat/ Tgl. Lahir : Kotaraja/ 01 – 01 - 1994
NIM : P07120111030
Jurusan /Prodi : Keperawatan / D III Keperawatan Mataram
Tahun : 2011 – 2014
Alamat : Marang Utara, Ds. Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok
Timur - NTB

Dengan ini memberikan kuasa kepada:


Nama : Muhammad Rosyidi, Amd. Kep.
Tempat/ Tgl. Lahir : Kotaraja/ 17 – 12 - 1995
Pekerjaan : Instruktur
Alamat : Jl. Raden Mas, Panji Anom, Pagutan – Mataram

Untuk pengambilan “Sertifikat Uji Kompetensi Asli” serta menandatangani surat-


surat yang berkaitan dengan pengambilan“Sertifikat Uji Kompetensi Asli”. Apabila di
kemudian hari terdapat kesalahan dan atau sejenisnya akan menjadi tanggungjawab
saya sepenuhnya.

Demikianlah Surat Kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Kotaraja, 4 November 2017


Yang diberi Kuasa Yang memberikan Kuasa

Muhammad Rosyidi, Amd. Kep. Muhammad Abdul Rosid, Amd. Kep.

ContohPedi.com