Anda di halaman 1dari 108
RUKUN NEGARA Bahawasanya Negara Kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; Memelihara satu cara hidup demokrasi; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan pelbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN (Sumber: Jabatan Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia) ary srmanoanemestom KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (SEMAKAN 2017) TAHUN 3 SEKOLAH KEBANGSAAN Penulis Yusri bin Hussain Aida Rohayu binti Mohamed Nazeri Mohamad Hazzim bin Suahimi Editor Ana Suhana binti Zainuddin Ku Nurul Hidayah binti Ku Abdul Rahman Pereka Bentuk e Mohd Ashrul bin Zainal Alam Ilustrator Rosnizam bin Saynan cee. 0 nec Kuala Lumpur e a 2018 e.° e LJ i‘ > Se S Uso reyecanosaniogeporcom CG; No. Siri Buku: 0014 kK 741-221-0102011-49-2054-20101 ISBN 978-983-49-2054-8 Cetakan Pertama 2018 ‘© Kementerian Pendidikan Malaysia 2018 Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk ‘atau cara, baik dengan cara bahan elektronik, mekanik, penggambaran semula nahupun dengan cora perakaman tanpa kebenaran terlebih dahulu daripada Kelua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan {erlakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium, Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia oleh: Dewan Bahasa dan Pustaka, Jalan Dewan Bahasa, 50460 Kuala Lumpur. No. Telefon: 03-21474000 (8 talian) No. Faksimile: 03-21474643 Laman Web: http://www.dbp.gov.my Reka Letak dan Afur Huruf: Dewan Bahasa dan Pustaka Muka Taip Teks: Azim Saiz Muka Taip Teks: 16 poin Dicetak oleh Percetakan Rina Sdn. Bhd. Lot 45, Persiaran Mewah, Bandar Tun Razak, 56000 Cheras, Kuala Lumpur. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ee PENGHARGAAN Penerbitan buku teks ini melibatkan kerjasama banyak pihak. Sekalung penghargaan dan ferima kasih ditujukan kepada semua pihak yang terlibat: ‘+ Jawatankuasa Penambahbaikan Pruf Muka Surat, Bohagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia, ‘+ Jawatankuasa Penyemakan Pembetulan Pruf Muka Surat, Bahagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia ** Jawatankuasa Penyemakan Naskhah Sedia Kamera, Bahagian Buku Teks, Kementerian Pendidikan Malaysia ‘+ Pegawai-pegawai Bahagian Buku Teks dan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, '* Jawatankuasa Peningkatan Mutu, Dewan Bahasa dan Pustaka. * Panel Pembaca Luar, Dewan Bahasa dan Pustaka. + Istana Budaya Kuala Lumpur, * Encik Jimbun anak Tawai, Majlis Adat Istiadat Sarawak. +, KANDUNGAN Pendahuluan Pengenalan Ikon Alat dan Bahan Bahasa Seni Visual - Unsur Seni Prinsip Rekaan Bahasa Seni Muzik - Elemen Muzik Projek Kesenian Penggal Satu Unit 1 Unit 2 Unit 3 Unit 4 Unit 5 Tut Tut Kereta Api Malaysia Kita Aneka Capan Serangga Comel Pahlawan Kecil Projek Kesenian Penggal Dua Unit 6 Unit 7 Unit 8 Unit 9 Unit 10 Belon Udara Tinggi di Langit Oh, Berwarna-wami! Cantik Bercahaya Boneka Menari Mencuit Hati Seni Anyaman Berzaman Glosari Seni Visual Glosari Seni Muzik 6-13 14-21 22-29 30-39 40-47 48-49 50-57 58-65 66-73 74-85 86-96 PENDAHULUAN Buku Teks Pendidikan Kesenian Tahun 3 Sekolah Kebangsaan (SK) disediakan berpandukan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Pendidikan Kesenian Tahun 3, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017). Kandungan buku teks ini dibina berteraskan gabungan dua disiplin ilmu - Seni Visual dan Seni Muzik. Penulisan buku teks ini berpandukan empat modul kurikulum, iaitu Modul Bahasa Seni, Modul Kemahiran Seni, Modul Kreativiti dan Inovasi Seni, dan Modul Apresiasi Seni. Melalui buku teks ini, murid didedahkan dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang kesenian yang dapat membangunkan pemikiran kritis dan kreatif serta inovatif murid. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang direka dengan penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21) dan Computational Thinking memberikan fokus kepada pembinaan insan berliterasi seni menerusi aktiviti pengkaryaan, persembahan dan pembudayaan seni secara individu, berpasangan atau berkumpulan. Buku teks yang mengandungj 10 unit ini juga dibina khusus agar dapat membantu guru mencapai objektif Pendidikan Kesenian melalui PdP di dalam dan di luar kelas dengan lebih berkesan. Setiap unit mengandungi kedua-dua disiplin ilmu yang seiring dari segi tema. Tempoh masa rancangan pembelajaran yang diperuntukkan bagi seni visual ialah 60 minit manakala 30 minit bagi bidang seni muzik. Secara amnya, pelaksanaan PdP bagi mata pelajaran ini ialah sebanyak lima unit bagi setiap penggal. Pada hujung penggal. satu projek kesenian dalam bentuk persembahan dan pameran dicadangkan untuk dilaksanakan dengan menggunakan hasil karya seni visual dan teori seni muzik yang telah dipelojari. Yang berikut ialah susunan tajuk unit mengikut penggal: © Projek Kesenian Penggal Pertama Unit 1 - Tut Tut Kereta Api Unit 2 - Malaysia Kita P Unit 3 - Aneka Capan Unit 4 - Serangga Comel Unit 5 - Pahlawan Kecil Ca * Projek Kesenian Penggal Kedua Unit 6 - Belon Udara Tinggi di Langit Unit 7 - Oh, Berwarna-warni! Unit 8 - Cantik Bercahaya Unit 7 - Boneka Menari Mencuit Hati Unit 10 - Seni Anyaman Berzaman Setiap halaman dalam buku teks ini dilengkapi dengan foto dan ilustrasi bagi menarik minat dan kefahaman murid terhadap aktiviti yang hendak disampaikan. Secara ideal, halaman berkembar dalam buku teks ini merujuk satu waktu pembelajaran dan penggjaran bagi setiap minggu. Bahan dan cadangan dalam buku teks ini boleh dijadikan sebagai rujukan dan panduan guru. Selain alat dan bahan yang terdapat dalam buku teks ini, guru boleh membimbing murid mengeksplorasi alat dan bahan alternatif lain yang bersesuaian. Secara tidak langsung. guru dapat mencungkil kreativiti dan inovasi serta menjana potensi diri murid. Disamping itu, bukuteksiniturut dibekalkan dengan DVD audio yang mengandungi lagu dengan vokal, instrumental, minus one, latihan pic, latihan alat perkusi dan latihan rekoder. Terdapat juga video aktiviti seni visual dan skor lagu yang dimuatkan dalam bentuk QR code yang boleh diimbas dan dicapai melalui telefon pintar. Audio dan video yang disertakan merupakan lanjutan kandungan dalam membantu murid mencapai objektif pembelajaran dengan lebih baik. QR code yang disediakan merangkumi audio terpilih, video penerangan sesuatu aktiviti serta skor lagu sebagai panduan PdP guru di dalam kelas. Jelajahi dan alami dunia pendidikan kesenian bersama-sama murid melalui pendekatan didik hibur. Diharap buku teks ini dapat membantu murid dan guru dalam melaksanakan serta menjayakan matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Negara serta melahirkan murid yang berdaya saing, kritis, kreatif dan inovatif. s ra PENGENALAN IKON Nombor dan tajuk unit Lagu dan latihan yong disediakan dalam DVD audio bagi membantu guru dan murid / menjalankan aktiviti muzikal. Nombor Standard Pembelajara Nota Guru - Cadangan aktiviti dan maklumat tambahan yang disediakan sebagai panduan kepada guru untuk Membimbing murid melaksanakan sesuatu aktiviti pembelajaran dan pengajaran Halaman Halaman Soalan KBAT ekg. Akivit Seni Visual Seni Muzik untuk merangsang -> melibatkan pemikiran murid. ciptaan corak irama. © '%%~@ Panduan Peringatan ngs Moklumat “iPS, menjalankan fs tentang penjagaan Uline! tambahan aktiviti kebersihan dan atau maklumat keselamatan. baharu yang fgg Kod imbasan yang menarik. ai skor lagu atau latihan. ALAT DAN BAHAN Mari kenali kumpulan alat dan bahan yang boleh digunakan semasa menjalankan aktiviti seni visual dan seni muzik di dalam dan di luar kelas. SENI VISUAL media basah lively media kering eae iwi) Seem guy ae | OWN SENI MUZIK € @ <) tt, see? TSI | Wdtrov/e¥teomenatiooenottem al KPM BAHASA SENI VISUAL Audio: Bahasa Sen Visual Kawan-kawan, mari lihat gambar dengan teliti. Dengan bimbingan guru, kenal pasti unsur seni dan prinsip rek yang terdapat = SENI MUZIK we 8 Bunyi suara atau | & P alat muzik yang We os berbeza-beza. | j ‘© , Ey bunyi Tinggi atau rendah YE ww rendah ~~ sesuatu bunyj. pic Lapisan bunvi nipis tekstur atau tebal sesuatu muzik yang didengar. Kelajuan tempo tempo é tempo sesuatu muzik. cepat lambat Bunyi panjang yh he dan pendek. is bunyji panjang bunyi pendek < eee pao Bunyi kuat lembu an (berbisiky tau lembut. 3 Cr heeeoeeeeye Sudahkah kamu bersedia untuk melangkah ke alam ria Pendidikan Kesenian Tahun 3? Kamu pasti seronok dan teruja untuk membuat persembahan pada akhir penggal satu nanti. Gunakan kreativiti kamu dan rakan-rakan untuk bersama-sama membuat persembahan muzikal dan pameran. Selamat berjaya! Ce 1. Kumpul dan pilh hosil karya murid yang bersesuaian dengan tema muzikal yang dipilih dari Unit 1 hingga Unit 5 sebagai prop persembahan. 2. Bentukkan empat kumpulan. (i) Kumpulan A: Latihan nyanyian {i Kumpulan B: Latihan lakonan dan pergerakan (ii) Kumpulan C: Latihan alat perkusi mengikut detik lagu (iv) Kumpulan D: Persediaan prop dan kostum persembahan 3. Buat jadual latihan Se aturan persembahan. Aktiviti 2: Semasa Aktiviti 3: Selepas 1. Kemas dan simpan semua hasil karya, prop dan kostum dengan baik. 2. Pastikan tempat persembahan bersih dan teratur. 3. Buat apresiasi persembahan. Sediakan laporan bergambar ‘seperti folio. BA KPM (Phseeceecaeerem 33.110 3.3.2 3.3.3 33.4 33.5 336 337 Projek Kesenian Penggal Satu ‘Audio: Vokal Seranaga Audio: Instrumental Serangga ‘Audio: Minus one Serangga + Bimbing murid merancang persembhan, membuat persembahan dan menyediakan bahan bagi ‘menghasilkan prop untuk Projek Kesenian Penggal Satu * Guru boleh menggunakan lagu berdasarkan audio Projek Kesenian Penggal Satu dan ‘menghasikan prop yang sesual * Golakkan murid menggunakan ilmu yang telah dipelajari dalam Unit 1 hingga Unit 5 untuk ‘menghasikan prop dan kostum mengikut kreatvil ‘ Terapkan semangat kerjasama dan kepimpinan semasa oktviti persediaan berlangsung, * Ingatkan murid tentang persediaan projek kesenian sebelum, semaso don selepas proek [5 seperti yong dipelgjari pada Tahun 1 dan Tahun 2. a CP hseeoeeaeerem TUT TUT KERETA API Lukisan boleh dibuat dengan cara meniru (imitasi) terus daripada objek yang dilihat. Saiz dan kedudukan objek yang berbeza boleh menimbulkan kesan ruang. Jarak dan ketebalan garisan silang pangkah menghasilkan kesan ruang. 33.blogspot.com ni aunrunrcrere] media kering. 1a + Jelaskan bahasa seni visual (gorison, ruang, pergerakan dan kepelbagaian| kepada murid 2.11) __* Bimbing murid meneroka penggunaan bahan yang pelbagai dalam menghasilkan lukisan silang pangkah, + Bersoal jawab dengan murid tentang nilai garisan silang pangkah dalam menghasikan arya. EMK: Kreativili dan Inovasi Mengapikasi _PAK-21: Tinjou Kongsi t 7 (Roam the Room) ae (Phseeoeeaeeem Tut Tut Kereta Api Mari hasilkan lukisan kereta api dengan teknik silang pangkah. £ [PL] garisan melengkung garisan beralun 1 Lakar rupa kereta api dengan pelbagai jenis garisan. Terapkan unsur ruang pada kedudukan roda kereta api, manakala prinsip pergerakan dalam melakar asap kereta api. anny srmaeoaneeente Alat dan Buat garisan silang pangkah bagi mewujudkan ruang. Pamerkan hasil karya kamu kepada guru dan rakan-rakan. Pastikan mata pensel warna tajam semasa melakukan aktiviti ini supaya kesan teknik silang pangkah lebih jelas dan kemas. * Sediakan lakaran kereta opi seperti di atas dan banyakkan solinan untuk diedarkan kepada muri. * Galakkan murid mempelbagaikan bahan untuk melakar bagi menghasilkan kesan silang pangkah xyang berbeza. * Bimbing murid membuat opresiasi berdasarkan hasil karya. EMK: Keusahawanan & Mengaplikasi i I IMT (Phseeoeeaeeem Tarik dan Hembus Tahukah kamu cara bernafas yang betul semasa bernyanyi? ad Letakkan sebuah buku yang sederhana tebal di atas perut kamu. QD Tarik nafas. Rasakan perut kamu mengembang. & Hembus nafas perlahan-lahan. re. Tarik nafas dan tahan. & Se Hembus dengan 2, § ‘BS B et ee 8 & membunyikan “zzz... ee, 8 & ‘ fee we seperti segerombolan lebah eee yang sedang terbang dalam SS kiraan lapan detik, 12 detik atau 16 detik. Mari menyanyikan melodi di bawah dengan teknik pernafasan yang betul. fut tut fut tut ke-re-ta a-pi [J nrtpveyazainoss blogspot.com I i Audio 1: Senandung lapan detik Ayuh, nyanyikan lagu di bawah a ey dengan pic dan teknik pernafasan ‘Audio 3: Senandung 16 detik Audio 4: Latihan Pernafasan yang betul! ‘Aucio 5: Vokal Tut Tut Kereta Api Audio 6: Instrumental Tu Tul Kereta Api Tut Tut Kereta Api ‘Audio 7: Minus one Tut Tut Kereta Api Lagu dan irk: Yusr bin Hussoin Tut tut... tut... Tut tut... tut... Bunyi suara kereta api Kalau bergerak, laju sekali Majulah kereta apiku Badanmu panjang, banyak muatannya Membawa penumpang merata-rata Majulah kereta apiku Majulah ke hadapan Pandang kiri dan kanan Undurlah ke belakang Gerak perlahan-lahan Tut tut... kereta apiku Se dua kali) O ey, >| ‘Skor lagu Tut TutKereta Api > Bins ar oo 224 + Bimbing murid menyenandungkan (humming) bunyj lebah berdasarkan Audio 1 hingga 3. 222 —__* Pastikan proses folakan pada perut berloku (panting) kelika murid menyanyikan ik tut tu, ul dalam Lothian Pemafasan. Layari Intemet dengan kata kunci Singing mastermind singing lesson — dog pant. ‘* Merujuk skor lagu Tut Tut Kereta pi, tanda titk di bawah not.) bermaksud not tersebut perlu dinyonyikan secara putus-putus. ‘* Apabila murid sudah yokin untuk menyanyikan lagu Tut Tut Kereta Api, bahagikan murid kepada 1 duc kumpulan. Kumpulan 1 bemyanyi, manakala Kumpulan 2 menepuk detik lagu tersebut ae EMK: Bohaso pra Meagan iogspot.com , Ikut Detik Tepuk tangan dan paha bersama-sama mengikut detik lagu Tut Tut Kereta Api dalam Audio 8. Mainkan kastanet pada setiap detik lagu Tut Tut Kereta Api. Tut Tut Kereta Api Tutt Majo ke hagonan Tr” ht gang bl ee kanen Banu Ses kort op, Grouch ke Selskong Kelou berger lj sekok tl Ha leh bara ore Herbows penuripang meio Maqueh eres apa | RS @ E “4, S Velie © A Py > 5 @ : J = } 0) .9 + », 4 o I~ / \ @ ie a Wane sreameonoeest oe Bergerak Ikut Tempo Dapatkah kamu merasai tempo lagu Tut Tut Kereta Api? Adakah temponya cepat atau lambat? Lakukan gerakan mengikut tempo bagi mengiringi lagu Tut Tut Kereta Api secara berkumpulan. Sekarang, mari bergerak seperti kereta api secara berkumpulan bersama-sama mengikut tempo berpandukan Audio 5 atau Audio 8. * Gunakan Audio 5 atau 8 untuk menjalankan aktviti di atas berdasarkan tahap kemahiran murid. Guru boleh memulakan aktiit dengan menggunakan Audio 8, dikuti dengan Audio 5. * Gunakan Audio 5 untuk lahan yang memerlukan lagu tanpa detik. slikon murid menepuk detik lagu Tut Tut Kereta Api dengan betul slikon seliap gerakan yang dibuat oleh murid mengikul fempo yang betul B * Selain berjalan, galakkan murid bergerak secara bebas dan terkawal mengikut kreatiit ix Sy EMK: Kreativiti dan Inovgsi Mengaplikasi KPM MALAYSIA KITA Montaj merupakan teknik guntingan dan tampalan imej yang disusun mengikut tema. Imej-imej tersebut boleh didapati daripada sumber-sumber seperti yang berikut: — Nantes aveemeosBiopenot aon Ruang wujud apabila objek disusun mengikut jarak dan luas permukaan tertentu. Ruang merupakan jarak Kesatuan dapat dilihat antara objek. Objek yang pada bentuk imej. berada di hadapan lebih jelas dan besar berbanding dengan objek yang berada di belakang. : Komposisi Simetri 12 * Terangkan bohasa seni visual fbentuk, ruang, kesatuan don imbangan! kepada murid dan kaitkannya 2A,ii) dengan karyo di atas. + Bimbing murid menyusun gambar menggunakan pelbagai jenis media dengan susunan yang pelbagal dan kemas. EMK: Kreativitidan Inovasi li: Mengaplikasi_—_PAK-21: Ulas Gilir 5 [Rotating Review! (sy INT (Phseeoeeaeeem Mari hasilkan poster dengan teknik montqj. i Sediakan pelbagai media. Pilih gambar yang sesuai dengan tema. Guntingkannya. Tampal kertas warna sebagai latar poster. A http://syazalina83. blogspot.com ee UT) iTel) Pilih dan tampal as AW ; muka taip : gunting XW yang sesuai dengan tema. kertas | lukisan eal Contoh hasil karya Hasil karya poster dengan tema teknik montaj. yang berbeza. SAM) * Galakkan murid menghasilkan montaj dengan tema yang berlainan. an + Minto murid menghasikan lator pada montaj supaya lebih menorik * Minta murid membuat apresiasi karya 7 EMK: Kreativiti dan Inovasi Menilai PAK-21: Suai Padan- (Mix and Match) KPM (Fhseeoeeaeeem Ajuk Saya Nyanyikan lagu di bawah dengan pic dan tempo yang betul. Sebelum bernyanyj, kamu perlu membuat latihan Mmemanaskan suara ( Latihan memanaskan suara dapat membantu kamu bernyanyi dengan lebih bagus. Kamu dapat menggerakkan dagu, bibir, lidah serta meregangkan otot wajah dengan lebih selesa. af dup up a a man man eo @ ba ba ha ha gia gia oe KPM [J nrtpveyazainoss blogspot.com Nyanyikan lagu di bawah dengan pic dan tempo yang betul. © Kita Satu Keluarga Lagu dan lirik: Yusri bin Hussain Ada yang besar ada yang kecil Yang muda dan yang tua Walaupun kita berbeza-beza Kita satu keluarga Pelbagai kaum pelbagai bangsa Kita adalah sama Bergurau-senda, belajar bersama Kita satu keluarga Hidup aman saling bantu-membantu Hidup aman penuh kasih dan sayang (ulang dua kali He Skor i kita Satu Keluargo Golakkan murid menepuk detk lagu Kita Satu Keluarga mengikut tempo. imbing murid menyanyikan lagu baris demi baris. ina murid mengaluk pic pada bar berwama merch jamb. telah murid yokin untuk menyanyjkan lagu Kita Safu Keluarga, nyonyikan pula lagu tersebut dalam tempo yang berbeza. EMK: Bahasa @® - Mengopiikasi Niloi Muri KPM [FJ nttp7/syazainas3. blogspot.com Mari bergerak mengikut corak irama yang berikut. Pergerakan Sekarang, mari buat pergerakan mengikut muzik. Buat pergerakan yang kamu pelajari untuk mengiringi lagu Kita Satu Keluarga dalam kumpulan kecil. JOLLA 1. Bahagikan murid kepada kumpulan. 2. Maju empat langkah mengikut detik. Angkat tangan ke atas pada langkah keempat. 3. Bergerak setempat dalam empat detik. 4, Turunkan tangan dan undur empat langkah mengikut detik. 5. Bergerak setempat selama empat detik. * Gunokan Audio 15 untuk oktvit di halaman 20, Bagi aktiiti di halaman 21 gunakan Audio 16 dikuti dengan Audio 17 * Golakkan murid membuat pergerakan mengikut kreativii secara berkumpuian EMK: \Nilai Mumni ®: Mengaplikasi (Phseeoeeaeeem ANEKA CAPAN yy Capan merupakan proses memindahkan rupa dan jalinan sesuatu objek yang boleh digunakan dalam membuat aktiviti mencorak. Lada Kacang benggala bendi pelo Soa ® Daun oa a> # ¢ [dnrtov/eyazomossniogepot oo Eksplorasi Capan Mari teroka pelbagai bahan di bawab ini. Lihat kesan capan yang terhasil untuk menghasilkan motif corak. mn fe < = Keratan batang Buah lemon Penutup botol Skru saderi e 3s 2. bahan capan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan motif kereta? Alatpermainan — Keratan batang saderi a Li” |+ Motif ialah perlambangan yang telah dimudahkan. Motif yang berulang-ulang akan menghasilkan corak. ey + Terangkan bahasa seni visual rupa, jalinan, Konia dan Kepelbagaian) kepada murid. oe! ‘ Bimbing murid mengeksplorasi bahan yang pelbagai dalam proses penghasilan corok capan. + Bersoaljawab dengan murid tentang rupa geomet dan organik serta prinsip kontra wama pada hhasi capan. EMK: Kreativiti dan Inovasi al »Mengaplikasi PAK-21:Tinjau Kongst Les 1 Roam the Room) NN Ns [Fj nttp7/syazainas3 blogspot.com KPM Selempang Pancar Mari cap rupa dan jalinan yang pelbagai secara kreatif. Warnakan potongan batang saderi dengan cat poster. Ee Berhati-hati semasa menggunakan alatan tajam. Cap potongan batang saderi seperti sisik ikan semasa Potong bendi dan os membuat corak. batang saderi dibahagian belakang akarnya. Motif kain songket ialah perlambangan daripada tampuk buch manggis. (ey KPM [J nrtpveyazainoss blogspot.com « ¢ \ Alat dan es Bahan kain putih Sapu cat poster pada skru dan bendi. bolt © Capkannya secara susunan pancaran seperti bintang. Syabas, kamu telah berjaya menghasilkan corak dengan teknik capan! 3.12 Bimbing murid meneroka prinsiprekoan, jaitu kontra warna dan rupa untuk menghasikan corak 313 + Sebagai cleratif, qunakan pelbagaijenis media yang berlainan bagi membuat corak capan, 412 ‘* Pelbagaikan fungsi daripada hasil capan yang dibuat. * Bimbing murid dalam membuat apresiasi seni berdasarkan hasil karyo. EMK: Keusahawanan ‘€® - Mencipta wees y KIT WY No (Phseeoeeeeem Tepuk Amai-amai Lihat gambar. Ikon $ dan e mewakili panjang dan pendek nilai not. Tepuk tangan mengikut irama sambil menyebut ta atau ta-a. B=! detik =ta 81s & 8&8 8&6 8 8 8 ta ta ta ta ta ta ta ta RA RA RBAKAA @ = 2 cetk=10.0 ta-a ta-a ta-a ta-a KA SBRARSA 1 2) 1 2 1 2D 1 2 Latihan Menepuk Irama Tepuk fangan mengikut corak irama di bawah. Selepas itu, mainkan corak irama dengan kerincing. s Vs Pe @ hes KPM [J nrtpveyazainoss blogspot.com Sekarang, nyanyikan lagu Tepuk Amai-amai bersama-sama. Kemudian, mainkan kerincing mengikut skor di bawah. So eee atte Te puk mai mai__ lang pu pu — puk mai mai__ lang pu pu — pang di kai _ bu Me yu pang di kai — bu Me ju we a ‘ ‘kor lagu Tepuk Amai-amai Gunokan Audio 20 untuk mengiring} latihan menepuk rama pada halaman 26. bing murid memainkan corak irama dengan kerincing. Bahagikan murid kepada dua kumpulan. Kumpulan 1 menyanyjkan lagu Tepuk Amai-amai dan Kumpulan 2 memoinkan kerincing. Pie EMK: Keusahawanan GB: Wergcplos ey \ ( ¢ KPM | YN /) Neel [Fj nttp7/syazainas3 blogspot.com <_< Putar-putar Roda Ciptaan Sebelum bermain permainan Putar-putar Roda Ciptaan, mari menepuk tangan mengikut irama di bawah. <2? =4 detik = ta-a-a-a : Sraneniecat al yi Sc ea [J nrtpveyazainoss blogspot.com Ny Ayuh, cipta corak irama melalui permainan Putar-putar Roda Ciptaan! © Wakil setiap kumpulan akan memutarkan Roda Ciptaan sebanyak enam kali berturut-turut. © Setiap kumpulan akan mendapat kad ikon yang ditunjukkan oleh anak panah. Cipta corak irama daripada kad-kad ikon yang terkumpul Tepuk corak irama kumpulan masing-masing. Kumpulan yang dapat menepuk corak irama ciptaan dengan tepat mendapat 10 markah. ‘ Pantau aktivil perbincangan murid semasa oktvili berlangsung, ‘ Peruntukkan masa yang mencukupi untuk murid berbincang dan menghasikan corak rama ‘menggunokan kad ikon yang telah dikumpulkan. + Pastikan murid menepuk corak irama yang telah dicipta dengan betul EMK: Kreativiti dan Inovasi @® : Mencipta ‘Computational Thinking ies Y KIT (Phseeoeaeeem ——S V | SERANGENS Mobail ialah sesuatu karya yang tergantung dan boleh bergerak-gerak. Lihat gambar di bawah. Apakah bentuk yang terdapat pada serangga ini? http://syazalina83. blogspot.com Bahan Gantungan Mari hasilkan bahan gantungan berbentuk serangga dengan teknik asemblqj. Teknik asemblqj terhasil daripada susunan bahan terpakai yang dicantum menjadi satu objek. Serre enolic Kamu boleh menukarkan penyepit baju dengan sudu untuk dijadikan badan pepatung. * Terangkan bahasa seni visual (bentuk, warna, kepelbagoian dan pergerakan) kepada murid dan kaitkannya dengan hasil eksplorasi ‘ Bimbing murid meneroka media lain dalam menghasikan bahan gantungan dengan teknik asemblaj ‘Bahan gantungan yang telah dihasikan akan digunakan untuk oktiviti pada holaman 34 dan 35. + Bersoal jawab dengan murid seperti "Mengapakah kamu menggunakan bentuk sfera untuk labah-laboh?” (Coy I EMK: Kreativiti dan Inovasi @® -Mengonaisis PAK-21-Tjou Kongs!KPM {Roam the Room) WN ey en ea Oa a Ikat dan Gantung Bagaimanakah cara untuk mengikat mobail? Bahan Pemegang Bahan Pengikat Bahan pemegang Bahan pengikat pada mobail perlu membantu objek bersifat kuat dan pada mobail Mampu menampung tergantung. berat objek. Contoh bahan eonicy Pore ; Je pengikat: \ cz, | - quaas cara mengikat pemegang dengan pengikat yang betul bagi memastikan mobail kukuh, seimbang dan bergerak. Contoh ikatan Ran ett ticestiopepot.com Teknik ikatan yang digunakan dapat menentukan pergerakan bahan gantungan. Bagaimanakah pergerakan bahan gantungan yang bertali panjang dengan yang bertali pendek? 17 ‘ Bimbing murid menghasikkan mobail dengan pelbagai teknik katon dan pastikan ikatannya 2.1.30) kukuh dan seimbang, * Golakkan murid menggunakan bohan ikatan lain seperti reben dan benang untuk tujuan ceksplorosi bahan. EMK: Kreativti dan Inovasi Menganalisis, Computational Thinking (Phseeoeeaeeem Serangga Kecil Ayuh, hasilkan mobail dengan teknik asemblqj! Fr 7 j Sediakan bahan gantungan yang telah dihasilkan. e@ Tebuk lubang pada bahan pemegang. @ Tkat tali pada bahan gantungan. @ Masukkan tali ke dalam cowan kertas dan simpulkannya pada (Lewy bahagian tengah cawan kertas. KPM {FJ nttp7syazainas3 blogspot.com Alat dan Bahan oO gunting penebuk lubang cawan kertas 6 Ikat bahan gantungan pada cawan kertas. @ Ulang langkah 5 bagi bahan gantungan yang lain. Hasil karya cantik dan kemas. Ceritakan tentang hasil karya kamu. ad 17 * Bincangkan bahan seni visual (bentuk, warna, kepelbagaian dan pergerakan) yang wujud pada. 3.44 (+y) _hosilkarya ae * Golakkan murid menghasikan karya secara berpasangan atau berkumpulan. * Bantu murid menghasilkan pelbagai arca mobail dengan bahan lain, += Bimbing murid membuat opresiasi berdasarkan hasil karya dengan bercerita tentang bahan ‘gantungan yang dihasilkan, pemegang bahan yang digunakan dan teknik mengikal 35 {yang sesusi EMK: Kreativti dan Inovasi Mengaplikasi KPM Ranney raeecstensscoe Tekstur Muzik Tekstur muzik ialah lapisan bunyi nipis atau tebal dalam sesebuah lagu. Mari lihat contoh di bawah. xexstut Nipis e Bunyi alat muzik solo @® Nyanyian secara solo tanpa muzik iringan. ftanpa muzik iringan. xekstut Tebal 1 Bermain alat muzik (2 Nyanyjian secara berkumpulan secara berkumpulan. dengan pelbagai suara. Latihan Mengenal Pasti Tekstur Pernt Dengar Audio 30 hingga 35. Nyatakan tekstur audio yang kamu dengar. Adakah tekstur nipis atau tekstur tebal? 36, ca [FJ nttp7/syazainas3. blogspot.com & Ayuh, dengar lagu Serangga! Teliti Audio 36: Vokal Serangga z Audio 37: Instrumental Serangga nyanyian secara solo dan berkumpulan. Audio 38: Minus one Serangga’ Kemudian, nyanyikan lagu ini dengan pic yang betul. Serangga Lagu dan lirik: Yusri bin Hussain Oh, pepatung berkaki enam Berbadan panjang sayap lut sinar {ulang tiga kali) Labah-labah berkaki lapan Tiada bersayap tapi merayap {ulang tiga kali) Kalau digigit aduh sakitnya! (ulang tiga kali (ulang dua kali) SS = NG Kelabang juga dikenali BERIT kor lagu Serangga sebagai lipan. z ae Nivea ase SWIPE 121) + Murid mesti menyanyjkan lagu di atas secara solo dan berkumpulan untuk mereka merasai 123 perbezoan teksturnipis dan tebal ‘* Bimbing murid bernyanyi dengan pic yang betul. ‘© Bohagikan murid kepada dua kumpulan. Kumpulan 1 menyanylkan lagu Serangga, manakala Kumpulan 2 bergerak secara bebas mengikut tekstur dan tempo lagu tersebut. 37 MK: Kelestarian Alam Sekitar B® - wenganaiisis Ww Mengaplikasi =KPM. anne eee ae _* 7 ‘Audio 34: ‘Gigih Si Labah-labah” Gigih Si Labah-labah erence Mari dengar cerita “Gigih Si Labah-labah” | #9 manelicnen on dengan kesan bunui alat perkusi. Kemudian, gunakan kreativiti kamu untuk menghasilkan kesan bunyi secara berkumpulan. Si Labah-labah sedang berusaha keras membuat sarangnya. “Aku mesti buat sarangku ini semula. Jika tidak, aku akan kelaparan.” Tanpa membuang masa, Si Labah-labah terus membina semula sarangnya yang telah rosak dengan tekun dan pantas. 3.21)» Bohagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diberikan alat perkusi 3.23 Gaolokkan murid menggunokan perkusi badan untuk menghasikan kesan bunyj * Bimbing murid menggunakan alat perkusi dan perkusi badan untuk menghasilkan kesan bunyji berdasarkan cerita. * Selepas murid berbincang dan berlatih, minta murid membuat persembahan di hadapan rakan-rakan. (besy * Bincangkan nilai mumi seperti rin, cekal dan jangan mudah berputus asa dengan murid KPM. EMK: Kelestarian Alam Sekitar &® : Meniiai ‘Computational Thinking Warne eee Muzik Jaz Kini, Datuk Sheila Majid digelar sebagai Ratu Jaz Malaysia. Antara lagu yang diminati ramai ialah Sinaran dan Legenda. Ss u 0 \ 0 Muzik Jaz bermula pada tahun 1900-an di Amerika Syarikat. Muzik ini terkenal dalam kalangan rakyat yang berketurunan Afrika-Amerika. 7 TAIN ATMAN Or A \ Di Malaysia, antara penyanyj lagu jaz yang terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an ialah rol V1 Ke\<] | a Julie Sudiro. oe 5 424 + Sediakan contoh muzik jaz untuk diperdengarkan kepada murid * Berbincang dengan murid tentang ciri-cit muzik jaz * Galokkan murid melayari Youtube dengan kata kunci “Sinaran Baru - A New Light (by Sheila Majid”. EMK: Kelestarian Alam Sekilor Menilat PAK-21: Pernyataan Kumpulan (Team Statements) (Lesh KPM (Phseeoeeaeeem C14 PAHLAWAN KECIL ae © Alat pertahanan diri ialah senjata yang digunakan untuk menjaga keselamatan diri dan lambang keberanian seseorang pahlawan. Wah, ada pelbagai jenis alat pertahanan diri! Amati bentuknya. Ceritakan alat pertahanan diri yang menjadi pilihan kamu. tombak busur dan panah Di Sarawak, parang ilang digunakan sebagai alat mempertahankan din Bentuk konkrit bersifat sebenar, tiga dimensi dan boleh disentuh ea KPM Teguh Si Parang Ilang Lihat parang ilang di bawah. Apakah bahan yang boleh digunakan untuk membuat sebilah parang ilang yang kukuh? Imbangan tidak simetri berlaku apabila objek tidak sama pada bahagian ki seimbang. benang tebal tali rafia tali hulu mata parang kad manila o- kad keras ~<— kadbod * Terangkan bahasa seni visual bentuk, jalinan, keseimbangan dan kepeloagaian| kepada muri * Bimbing murid meneroka penggunaan pelbagai jenis bahan bagi menghasikan model alat pertahanan dir. + Bersoal jawab dengan murid tentang sifat bohan terhadap unsur bentuk don prinsip keseimbangan dalam menghasikkan alat pertahanan diri yang kukuh. EMK: Kreativiti dan Inovasi @® : Menganaisis PAK-21: Sual Padan ? (Mix and Match) [FJ nttp7/syazainas3. blogspot.com iri dan kanan, tetapi masih parang ay KPM Mari buat sebilah parang ilang yang menarik dan kukuh menggunakan kadbod. Lakar rupa parang ilang pad kadbod. Potongkannya menj dua keping. ee Susun tali rafia dan lekatkannya. Carikkan tali rafia untuk Sag = mendapatkan ja jalinan halus. Potong polistirena mengikut lakaran parang ilang. bey KPM) IY pe77e 7 ctnass Dogspot com Alat dan Bahan templat polistirena nipis pens) \ kadbod bs ilang dengan ~ ilit pemegang parang il a eee Buat kemasan dengan iE enambah bahan hiasan secara kreatif untuk memperlihatkan. jalinan ; = pita J yang menarik. ro, pemotong polistirena bahan hiasan \ tali rafia es Sekarang, parang ilang telah siap untuk digunakan dalam persembahan. 315 * Selain bahan yang dipaparkan, galakkan murid mempelbagaikan alat dan bahan dalam 412 ‘menghasilkan parang supaya lebih menarik dan kreat. stikan keselamatan murid ketika menggunakan alatan tajan dan pemotong polisterina imbing murid membuat apresiasi hasil karya melalui lakonan berdialog, + Akt ini boleh dickukan secara individu atau berpasongan, EMK: Kreativti dan Inovasi €@® - Mengoplikasi (Lesh KPM Fhseeoeeaeeem Pemanasan Suara Cara pernafasan yang betul memudahkan dan melancarkan nyanyian kamu. Buat seperti aktiviti di bawah. 1. Tarik nafas lebih dalam G daripada biasa. 3, scTolaTcolae 2. Tahan nafas seketika. pergelangan tangan. 3. Nyanyjkan latihan pernafasan yang berikut 7 Gerakkan kepala dalam satu nafas. ee age ke kiri dan ke kanan, ke depan A / dan ke belakang Latihan Pernafasan 1 perlahan-lahan. TTS! AN STL Gerakkan sendi bahu. oe ma ma ma ma mama mama ma Uli a e)/ Se 4, Ulang langkah 1 hingga 2 dan nyanyikan latihan pernafasan yang berikut dalam satu nafas. Sebelum melakukan aktiviti pernafasan, pastikan postur kamu berada dalam keadaan yang betul Latihan Pernafasan 2 ni - oe mamamama mamamama mamamama ma el KPM Crheeoereee Mari menyanyikan lagu di bawah dengan pic dan tempo yang betul. @ Parang Ilang Link: Yusri bin Hussain Tai (TB ITA ISTIC IM et COO oad Ulu parang kayu berukir Bilah diperbuat daripada besi Parang ilang warisan tradisi Tetap kekal sehingga kini eS age cased: Skor lagu Parang Tang ‘2 ‘ Pastikan teknik pernafasan dilakukan secara betul semasa bernyonyi * Sernasa oktivit pergerakan, bahagikan murid kepada dua kumpulan. Kumpulan 1 membuat ppergerakan dengan ternpo yang betul. Kumpulan 2 menyanyikan lagu Parang lang dengan pic yang betul ‘= Mainkan alat perkusi mengikut detk lagu sambil memerhatikan kumpulan murid yang melakukan pergerakan, Less * Galakkan murid membuat pergerakan mengikut kreativit. EMK: Patriotisme Mengaplikasi bas NG (Nl [FJ nttp7/syazainas3. blogspot.com Masihkah kamu ingat cara menepuk tangan mengikut irama di bawah? Mari menepuk irama berikut secara berpasangan. [J nrtpveyazainoss blogspot.com Mari buat pergerakan seperti di bawah dengan iringan Audio 47. Bergerak setempat Gerakkan kaki kiri © Gerakkan kaki kanan dengan kiraan empat detik. selangkah ke sisi. ke belakang kaki kiri. Gerakkan kaki kiri Rapatkan kaki kanan Bergerak setempat \ ke hadapan kaki kanan. ke kaki kiri. dengan kiraan empat detik. * Untuk oktvil di halaman 46, murid berdri menghadap pasangan masing-masing. Guru boleh "memainkan lat perkusi unluk membimbing murid melokukan pergerakan dengan iingan Audio 47 + Bimbing murid mengingot semula nai not (kon) yang telah dipelajari oleh mereka. + Bimbing murid membuat pergerakan yang dicadangkan EMK: Pe 4 ‘atriotisme (® : Mengopikasi (Phseeoeaeerem Projek Kesenian Penggal Dua Syabas, kamu telah berjaya membuat projek kesenian penggal satu! Kini, kamu boleh bersiap sedia untuk membuat persembahan boneka dan pameran bagi projek kesenian penggal dua pula. el Lik dan lagu: Yusr! bin Hussain Kaulah sahabatku tempatku mengadu Bermain dan ketawa riangnya bersama Kau suka, aku suka Kau duka, aku duka Kau buatku gembira Kaulah sahabatku (ulang dua kali) Kaulah sahabatku \ i ee Curahkan bakat, kreativiti dan ilmu yang Fanles Re=e oll benaae Pr ‘mB Audio: Vokal Kau Sahabarku akan kamu pelajari dalam Unit 6 hingga 10 Audio: Instrumental Kau Sahabatku pada penghujung penggal nanti. Rancang persembahan boneka dan pameran hasil seni bersama-sama rakan dan guru. Selamat maju jaya! ! 331-337 422 ‘Audio: Minus one Kau Sahabatku Skor lagu Kau Sahabatku * Bimbing murid merancang persembahan, membuat persembahan dan menyediakan bahan bagi mmenghaslkan prop unk lek Kesenion Pengo Dua ei eed Ferd Uae Ua elo oat te cpeanetem en cere tet ean ied ese eae tes * Galaksan Tad mien Qgundkan iru yong toh pela Unk eraediokon prop loribohon, *Toropkan soteagatKetecura don Foprignen omnesa ck paseden berangsang. (LA ‘© Minta murid membuat ulasan terhadap persembahan rakan dari aspek kreativti ¢ dan kerjasama. KPM Wanrnyeverancnstienene rece! BELON UDARA TINGGI DI LANGIT Kolaj merupakan teknik menghasilkan gambar dengan cara mengoyak, menggunting dan menampal secara bertindih pada sesuatu permukaan. mengoyak Perkataan kolaj berasal daripada perkataan Perancis, iaitu “coller” yang bermaksud melekat. [J nrtpveyazainoss blogspot.com Eksplorasi Kolaj Mari teroka pelbagai sifat dan kesan bahan yang digunakan dalam membuat kolgj. mn r Bahan legap x bermaksud kertas ml cahaya embalut tidak dapat | hadiah j menembusi | bahan. kertas majalah * paagen - ertas ) warna kain felt pempremementinan Bahan lut sinar bermaksud == keseluruhan ; : eS cahaya dapat E menembusi bahan. Beaipleete kertas eg Plastik bembalut hamper 113) + Terangkon bohosa seni visual ainan. wamna, korira don kepelbagain) kepado mud 2.1.10)» Bimbing murid menggunokon pelbogoi media yong berbeza + Bimbing murid meneroka bahan lain dalam menghasikan pelbagai kesan jainan pada karya, + Pastikan murid menjaga keselamiatan semasa menggunakan gunting, EMK: Kreativti dan Inovasi Menganalisis _PAK-21: Tinjou Kongsi 51 (Roam the Room) KPM (Phseeoeeaeeem Belon Udara Tinggi di Langit Mari hasilkan kolaj dengan pelbagai jenis bahan. ie Tampal cebisan kertas warna S dan majalah dengan nilai eee warna yang berbeza untuk Beene aS mewujudkan kontra wama. warna dan kertas Se mojalah. — 7 ——_, Lakar pemandangan pada kad keras. Syabas, kamu telah berjaya menghasilkan karya menggambar dengan teknik kolqj! Alat dan bahan kad keras kertas warna 4 majalah kertas 2 oF Guntingkan oO kain felt menjadi kain kepil kecil. epingan keci felt tali tebal pensel gam 2 Pastikan kain felt, kerfas warna dan gunting kertas majalah y disusun dan ditampal secara bertindih dan kemas. flinr + Bimbing murid menghasikan akfvil kolaj dengan kreat + Bimbing murid mengaplikaskan konira rupa dan wama pada hasi karya. + Bersoal jawab dengan murid tentang jainan yang sesuai digunakan dalam hasi karya, * Bimbing murid untuk membuat kemasan seni berdasarkan hasi karya. * Pamerkan hasi karya dalam kelas, - EMK: Kreativl dan Inovasi RB: Mengopikasi ue (Fhseeoeaeeem Kenali Rekoder Mari mengenal bahagian-bahagian yang terdapat pada rekoder. Bagaimanakah cara memegang rekoder dengan betul? _ Imbang rekoder dengan meletakkan pemipit pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan pada huyjung badan rekoder. fl TUR (lA (ey Kat BJ nrtpeyazcinoss blogspot com Mengenal Not Muzik Tepuk tangan mengikut ikon sambil menyebut ta, ta-a dan ta-a-a-a. (Riza sm 8-J = \detik = ta e = | =2detk=to-0 Ta, ta-a dan ta-a-a-a ialah sebutan irama Perancis. = 0=4 detik = ta-c-a-a Not B Kenali not B. Buat penjarian not B dengan betul. Tepuk tangan mengikut corak irama di bawah. Mainkan corak irama dengan rekoder. — Coe Rekoder 1 — seen v ol ote -1a/4 SS ss & al . pe ae aaa tangan kanar rail nee eet corer ete eae Bimbing murid mengenal dan menepuk tangan mengikut cook irama sebelum memainkan lathan rekoder. + Ambi nafas pada Vsernasa membuat latinan rekoder. EMK: Bahasa (@® - Mengopikasi jessy \ INT WY No (Phseeoeeeem Belajar Bermain Rekoder Bagaimanakah postur yang betul semasa bermain rekoder? ey Kedudukan rekoder pada mulut. ¢ Letakkan pemipit di bibir. Pastikan pemipit tidak menyentuh gigi. Elakkan memegang dan meniup rekoder seperti dalam gambar ini. Letakkan pemipit di bibir. ¢ Tarik nafas melalui mulut dan tiup rekoder dengan lembut. © Buat seperti meniup lilin dengan lembut tanpa memadamkan api lilin. © Tiup rekoder seperti menyebut A “tu, tu, tu” dengan lidah. ey [J nrtpveyazainoss blogspot.com NotA Kenali not A. Buat penjarian not A dengan betul. Tepuk tangan mengikut corak irama di bawah. Mainkan corak irama dengan rekoder. Latihan Rekoder Not A 4 Latihan Rekoder 1 29 oy ~@e v SS SI fa ta ta ta taa taa ta fa ta ta ta-a-a-a Mito o 9 oO - - ‘ot : v Latihan Rekoder 3 * Bimbing murid bermain rekoder secora bar demi bar dalam setiap latihan, + Ambil nafas pada ¥’semasa membuat lathan rekoder. + Sebagailatinan pengukuhan, galakkan murid meniup rekoder bermulla dengan bar terakhir «dan dlickhiri dengan bar pertama {retrograde} sebagai lathan pengukuhon, EMK: Bahasa. ~ ‘Mengaplikasi (zy (Pherae OH, BERWARNA-WARNI! Gurisan dilakukan dengan menggunakan objek atau alat yang tajam untuk menggores permukaan bahan bagi menghasilkan sesuatu gambar. http://syazalina83. blogspot.com Keratan rentas lapisan teknik gurisan. Gunakan bahan berasaskan minyak Lopisan 1: kerfas: pada lapisan kedua dan lapisan ketiga. Lapisan 2: krayon Lopisan 3: krayon (} LI rie Ts Berhati-hati semasa menggunakan objek atau dlatan tajam Alat dan Cara Penggunaan 14 * Terangkan bahasa seni visual (garisan, rupa, kepelbagaian dan harmoni) kepada murid dan kaitkannya 21M) dengan karyo di atas. ‘ Postian murid menggores lapisan 3 schingga lapisan 2 keihatan. + Bimbing murid meneroka teknik gurisan menggunakan pelbagai media lain, EMK: Kreativti dan Inovasi Menganalisis PAK-2t: Tinjou Kongsi bss Y Room the Room) =< (Fhseeoeaeeem = Kad Untukmu Mari hasilkan kad ucapan dengan teknik gurisan. ENS Warnakan kertas Tindih lapisan kedua dengan lukisan dengan oil pastel oil pastel berwarna gelap bagi > bagi menghasilkan : menghasilkan lapisan ketiga. lapisan kedua. ¥/ Tampal hasil karya pada kertas lukisan Hasil karya cantik dan kemas. Buat kemasan. 60 KM anny eaeoaneeer oe Alat dan Bahan kertas lukisan gam = Gores gambar burung 7 Ulang langkah 3 merak dengan lidi ; - dengan batang aiskrim eee (permukaan yang tajam) ‘ (permukaan tumpul) id? === bagi menghasilkan kesan bagi menghasilkan a garisan halus. kesan garisan tebal. batang / aiskrim 7 oil pastel | 1 Lipat kertas lukisan =, Ulang langkah 3 dan 4 kepada dua bahagian. sehingga siap. « 341 * Bimbing murid menghasilkan akiiviti gurisan dengan kreatif 414 = Minta murid menggunokan keras uk'san bersaiz separuh A‘ (85) untuk menghasikon karya gurisan. '* Bimbing murid mengoplikasikan kontra rupa dan wama pada hasil kara. ‘* Bimbing murid untuk membuat kemasan seni berdasarkan hasii karya, + Mina murid mempomerkan hast karya di dolor Kelas. MK: Kreot don Inovasi GH: Mengapikas hes Keuschawanan KPM (Fhseeoeeaeeem Ajuk Saya Lihat, dengar dan gjuk nyanyian sambil menepuk tangan mengikut detik. kad kad kadkadkad © kad kad kadkadkod 490 UU uuu uUuUUU cacacacaca ca ca cacaca_~= panpanponpanpan —_pan pan pon pan pan a SSS SSS ha ha ha ha ha ha fii i fii ion la la Ia la la la la la la lo hir hit hir ir bir hir bir bir bir hir 3 ku ku ku ku ku ku (cezy KPM [J nrtpveyazainoss blogspot.com Mari menyanyikan lagu Kad Ucapan Hari Lahirku bersama-sama. Kad Ucapan Hari Lahirku o Lagu dan Lirik: Yusri bin Hussain Aku terima kad ucapan © yang berwarna-warni Kad ucapan hari lahirku cantik sekali Terima kasih kuucapkan kepada kawanku Aku terharu, aku gembira 3 atas ingatanmu 2) . (ulang dua kali) a van rm iy Postikan murid mengajuk nyanyjan dengan betul imbing murid bernyanyj boris demi bari. ‘Golakkan murid membuat persembahan nyanyjian dalam kumpulan kecl apabila mereka telah yakin lnfuk menyanyikan lagu Kad Ucapan Hari Lahirku dengan pic yang betul EMK: Kelestarian Alam Sekitar @®: Mengapikasi (Phseeoeeaeeem Trama Bingo “ul 58: Munk ingon Kamu telah mempelajari nilai bagi ikon © ) <2. aco) mari mengira jumlah detik ikon bagi setiap kereta api. g 88 8, } BW, 4x © 8 8 @®@, Za: ee ©@ @8O@ @8 O68 OO O08 OO OC Whrermainan Baling Pundi Kacang Kad Cipta Muzik 1 1 Bahagikan murid kepada beberapa ~~ im | ulzii|k kumpulan. Setiap kumpulan akan Cc t menerima satu Kad Cipta Muzik. @/5 dels / 1| 8| @| §|\@\6 r /P?|8\@/8\ el6 I ) t{slejel sie —" A|\@|\s|\@ o\e Cara membaca Kad Cipta Muzik: Mulakan dengan abjad menegak ol (CIPTA) dan diikuti dengan abjad melintang (MUZIK). a Kod Cipta Muzik 64 KIT (eho 2 Guru akan mengambil sebiji bola 3 Bulatkan ikon yang 2 pingpong secara rawak dan dibacakan oleh guru membacakan huruf yang terdapat + Pada Kad Cipta Muzik _ pada bola pingpong tersebut. kumpulan masing-masing. 4 Guruakan ere langkah 2 sebanyak ree kurangnya lapan kali. Kumpulan yang berjaya menandakan ikon dengan jumlah detik paling banyak ialah pemenang. 5 Setelah tamat permainan, setiap 6 Sefiap kumpulan akan kumpulan perlu menghasilkan menepuk tangan satu corak irama sepanjang mengikut corak irama 12 detik menggunakan ikon yang dihasilkan. yang telah ditandai pada Kad Cipta Muzik. 9.22» Pelbagaikan kad cipa muzik untuk setigp kumpulan atau muri * Pantau dan bimbing murid semiasa melakukan oktiviti mencipta corak rama dalam kumpuln + Tepuk tangan mengikut corok irama yang dinasikan dengan iringan Audio 58. * Ingatkan mud tentang nil detk ikon buah-buahan yang telah dipelojari dalam Unit 3. * Cetak kad cipta muzk yang telah disedickan dalam GR code. EMK: Kreativti dan Inovasi ® -Mencipta Computational Thinking (Lesh KPM (Fhseeoeaeerem CANTIK BERCAHAYA Renjisan dan percikan ialah satu teknik memindahkan warna dari suatu alat ke suatu = permukaan untuk menghasilkan corak. Kedudukan atau Kesan jalinan Jarak alat dengan pada renjisan ini permukaan menghasilkan pula lebih kasar. kesan renjisan dan percikan yang berbeza. Jackson Pollock merupakan pelukis ‘Amerika Syarikat yang terkenal dengan hasil 4 lukisan abstrak. (hseeoeaeeemn Kesan renjisan dan percikan dapat dilihat hasil daripada kedudukan alat, kekuatan daya dan jenis alat serta bahan yang digunakan. Mari buat dan lihat hasilnya. = Kesan jalinan pada percikan ini lebih halus. Den Gunakan warna-warna yang terang bagi mewujudkan kesan kontra pada hasil renjisan dan percikan. Terangkan bahasa seni visual falinan, wama, harmoni dan konira} kepada murid dan kaitkannya dengan karya di atas. Bimbing murid membuat teknik renjisan dan percikan dengan media yang Iain bagi mendapatkan kesan yang pelbagal dan menark EMK: Kreativiti dan Inovasi @® menganaiisis PAK-21: Suai Padan 67 t (Mix and Match) KPM (Phseeoeeaeeem Terendak Lampu Bercahaya Mari hasilkan corak renjisan dan percikan. Terendak Lampu wi Guna berus bagi = 1. Cantum batang aiskrim Jjalinan bertitik-titik dengan menjadi rangka segi teknik renjisan. Ulang empat sama. dengan warna yang berbeza. Ba Ulang langkah 1 dengan alat yang lain. a Hosil ae menggunakan teknik renjisan dan percikan. eed KPM [FJ nttp7/syazainas3. blogspot.com —_— 2s poster gam berus gigi a gunting oO batang aiskrim berus = * Bimbing murid menghasikan corak renjisan dan percikan bagi menghasikan terendak lampu. * Golakkan murid menghasikan produk berfungsi yong lain seperti tanglung, + Bimbing murid membuat apresiasi berdasorkan karya. Bersoaljawab dengan murid, misalnya {6} Nyotokan keson jalinan yang dopat kamu that pada karya kau? (b) Apakah fungsilain produk kar? EMK: Kreativiti dan Inovasi @®- Werilai Les KIT (Phseeoeeaeeem 9 Bagaimanakah cara menjaga rekoder dengan baik? aS Buka sambungan Basuh rekoder Elakkan rekoder dengan dengan air. menyimpan caramemutarkannya —_Keringkan dan rekoder di tempat dan tarik dengan bersihkannya yang terlalu panas perbhanschict: dengan kain atau sejuk. Simpan FSinkaNnyo. lembut. rekoder pada suhu bilik. » NotG—* Kenali not G. Buat penjarian not G dengan betul. Tepuk tangan mengikut corak irama di bawah. Mainkan corak irama dengan rekoder. Audio 54: Latihan Not G Audio 60: Latihan Rekoder 1 ‘Audio 61: Vokal Selamat Malam Audio 62: Instrumental Selamat Malam ‘Audio 63: Minus one Selamat Malam Mari meniup rekoder lagu =o) Voom dengan penjarian not B, A dan G. Lirik: Yusri bin Hussain Ma - lam su - nyl la - ng ge - lop ke - a - bu Sela - mat ma - lam wan - Va nok kam Good night se mua 124 «imbing murid bermain lathan rekoder bar demi bar. 2.24 fi) + Bimbing murid menyanuikan lagu Selamat Malam baris demi bars. 2.2.11 "Selamat" dinyonyikan dengan sebutn “Slama” untuk disesuaikan dengan notasi dalam skor lagu, ‘* Wan an (88:32) dan iravu vanokam | G79 aueeer eid | bermaksud selamat malam. * Golokkan murid membuat att didlos dalom dua kumpulan. Kumpulon 1 bernyanyi dan Kumpuian 2. bermain rekoder. imp EMK: Niloi Muri Menganalsis KPM [FJ nttp7/syazainas3. blogspot.com — Perkusi Gubahanku fosters Mainkan irama yang berikut dalam kumpulan masing-masing bagi mengiringi lagu Selamat Malam. 4 yy & @ CO ee e8e a £555 FHSS (ey KM Wann eaeeeero Selamat Malam Cipta satu corak irama yang mempunyai lapan defik. Gunakan sekurang-kurangnya dua ikon yang berbeza dalam ciptaan kamu. Persembahkan ciptaan kumpulan kamu dengan iringan lagu Selamat Malam. Contoh Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3. Kumpulan 4 — > BBS) + Gunokon mana-mana Audio 61 hingga 63 sebagal audio fngan untuk lathan memainkan alt perkus! dan 322 ‘kt mencipta corak irara. 337 + Pantau don bimbing murid semasa melokukan okt mencipta corok rama, Ingatkan muri rilai bagi sefigp kad ikon. Akin boleh dbuat secara berpasangan atau berkumpulan. ‘*Semasa sekumpulan murid membuat persembahon ciplaan mereka, galakkan murid yang tidak ‘membuat persembohan untuk turut menyanuikan lagu Selamat Malam bersama-sama. * Golakkan murid melokulkan aktivli nyanyian rekoder dan olat perkusi dalam kumpulan, Gunokan rd - Yh eee | Mpeman ‘oe iviti don INOW n+¢p://syazaina83.blogspot.com BONEKA MENARI MENCUIT HATI Boneka ialah sesuatu perlambangan untuk tujuan lakonan dan persembahan yang dimainkan oleh seseorang. Lihat, pelbagai bahan terpakai boleh digunakan berdasarkan watak boneka. Ps butang é kain labuci felt esd anne emeeaneeeo Keseimbangan simetri kedua-dua bahagian adalah sama. 7. polistirena —_pensel kertas batang warna ‘ q Pi aiskrim 8, * Terangkan bahasa seni visual keseimbangan dan penegasan) kepada muri. 2.131 __* Jeloskan kepada murid tentang jenis boneka, + Bimbing murid meneroka prinsip keseimbangon yang sesuai dalam menghasilkan boneka, + Bersoaljawab dengan murid tentang kesan penegasan dalam menghasikan boneka. EK: Na uri B® Meri aK: 21 Tj Kongsi (easy (Roam the Ror} KPM (Fhseeoeeeem - Boneka Jalinan Persahabatan Teroka bahan-bahan yang mempunyai pelbagai kesan jalinan. Kamu boleh mencantumkan bahan-bahan tersebut menggunakan teknik asemblaj pada boneka. Teliti boneka dan padankan dengan bahan yang diberikan. kain felt penyedut minuman nut p botol butang hiasan bebola hiasan kertas krep apne semester bunga kayu bunga talitebal — benang tali rafia lawang manis. cengkih bulu kambing Pc ™N > kesan kesan berbulu kasar kesan tajam Jalinan sentuh alah permukaan yang boleh raSai melalui sentuhan, kacang dal_kacang labuci jtanah * Terangkan bahosa seni visual (bentuk dan jainan) kepada murid. * Jelaskan tentang jdinan pada bahan semula jadi dan bahan buatan manusia kepada muri. «© Bimbing murid meneroka jalinan yang sesuai dalam boneka, * Bersoal jawab dengan murid tentang kesan jalinan dalam menghasikan boneka. EMK: Kreativiti dan Inovasi : Menilai PAK-21: Suai Padan = {ix and Match) (Ly KPM (Phseeoeeaeeem Se Buat sebuah boneka tali yang kreatif menggunakan pelbagai bahan yang berjalinan. es Tebuk lubang Masukkan tali tebal Tampal kain pada kertas ke dalam lubang felt pada gulungan tisu dan simpulkannya badan dan dengan penebuk menjadi tangan cantumkan lubang. dan kaki boneka. tangan boneka. -. a ill —, | 7 . A 1 Pilih tali atau benang Masukkan tali ke |_x © FS yang sesuai. Pastikan dalam lubang é r panjang tali atau penyedut minuman b benang sesuai dan tarik. [kat tali (tenet ae dan ikat supaya pada kedua-dua seimbang. tangan boneka. 78 KM anny emeenomerto Alat dan — Bahan kertas ‘ gulungan isu kulit telur a kain felt i! y tali G Ikat span pada BH Cantum kulit telur pada ieee tali untuk dijadikan badan sebagai kepala tali 8 kaki boneka boneka. Lekat tali tangsi fangsi pada bahagian badan dan iy kepala supaya seimbang. rang 4 » Y — bahan O; hiasan gunting " ae penebuk lubang ra gam & penyedut SS minuman = Hias kepala dan badan boneka. Pilih warna span yang terang sebagai penegasan. \ « 3.14 = Bimbing murid memith dan memanipulasi ala dan bohan secara eat. 412 + Bimbing murid mempelbagaikan media becainan pada boneka. ‘ Tekankan tentang prinsip penegasan dolam menghasiikan boneka tal + Bimbing murid membuat apresiasi melalui permainan boneka. MK: Kreatit dan Inova i : Mengoptkas (sy (Fhseeoeeeeem Nyanyi seperti Aku Dengar audio dan gjuk nyanyian sambil membuat pergerakan. J @ Ajuk Nyanyianku © Link Yus bin Hussain Mari ajuk nyanyianku, ikut irama lagu 9 % Gerak badan ke kanan, gerak badan ke kiri v Bongkok badan ke hadapan, regang badan ke belakang _ Pusing badan ke kanan, pusing badan ke kiri Selangkah ke hadapan, selangkah ke belakang Mari ajuk nyanyianku, ikut irama lagu mee ea > ee Gerak badan os ‘ ke kanan dan ke kiri. Pusing badan ke kanan dan ke kiri. KPM apne eaeoaseeeo i i \dio 65: Vokal Ajuk Nu jiarnkt Mari menyanyikan lagu fue 65: Vokol Auk Nvongionky Boneka dengan pic dan tempo Audio 67: Instrumental lagu Boneka ‘Audio 68: Minus one Boneka yang betul. Aku ada boneka Bentuknya macam manusia Boleh bergerak-gerak Tapi tak boleh berkata-kata Dia angkat tangan goyang-goyang Dia angkat kaki goyang-goyang Boleh melompat dan menari {ulang dua kali) BN ‘Skor lagu Boneka 222 = Bimbing murid menyanyikan lagu Boneka dengan pic yang betul 223 * Bimbing murid bemyanyi boris demi bars. * Galakkon murid menggunakan boneka yang felah dihasikan sebelum ini sermasa bemyanyi lagu Boneka. EMK: Niloi Muri Mengoplikast (Les J KIT (Phseeoeeaeeem ‘Audio 64: Cera Tamok Sefalu Rugi (dengan kesan bunyi sebenarl . ‘Audio 70: Cerita Tamak Sefaiu Rugi Tamak Selalu Rugi (lanpa kesan bunyj) Mari baca cerita di bawah. Dalam kumpulan kecil, bincangkan kesan bunyi yang sesuai yang boleh digunakan dalam cerita tersebut. Hasilkan kesan bunyi daripada gabungan alat-alat perkusi, perkusi badan dan alat muzik improvisasi. lla terjaga daripada tidur. Olla menguap seluas-luasnya. Tiba-tiba, perutnya berbunuyj. “Ah, laparnya!” Olla menolak selimut dan bangun dari tempat tidurnya. Olla berjalan perlahan-lahan di celah-celah kaki manusia di pasar malam. Matanya melilau mencari makanan. “Oh, besarnya ikan itu!” Olla terus Menghampiri meja penjual ikan di situ. Nasibnya baik. Ada seekor ikan besar telah terjatuh di bawah meja. Olla pantas meragut dan menggonggong ikan itu. Tkan itu dibawa lari. Olla membuka mulutnya untuk menangkap ikan yang lebih besar itu.*Plop!” Ikan di dalam gonggongannya terlepas ke dalam sungai. tied Ttulah akibatnya, si tamak selalunya rugi. ae Bincangkan nilai murni yang terdapat dalam cerita ini. kumpulan berlangsung, Olla terkejut. Ikan yang disangka lebih besar itu rupa-rupanya hanyalah bayang ikan yang digonggongnya. Olla mengeluh dan berasa sangat kecewa. Ikan yang ada di mulutnya telah terlepas. Aduh, perutnya berbunyi lagi! Olla berjalan kegirangan di atas sebatang titi. Sambil menggonggong ikan, Olla memandang ke dalam sungai. “Eh, besarnya ikan itu! Lebih besar daripada ikanku ini, Olla di dalam hatinya. * Alt muzik improvisas! terdir daripada objek-objek di sekelling yong boleh menghasilkan bunyi ** Pantau dan bimbing murid semmasa melakukan aktivti perbincangan fentang kesan bunyi dalam, ‘ Bimbing murid menghasikan kesan bunyi bagi perkataan dan frasa yang berwama merch, * Berbincang dengan murid tentang persembahan yang telah djolankan. EMK: Niloi Murni Cod Mencipta PAK-21: Projek Berkumpulan (Team Project) KIM (Phseeoeaeeem # Teliti gambar. Apakah perbezaan yang dapat kamu lihat antara gambar A dengan gambar B? Ceritakan perbezaan dan persamaan gaya mereka dari segi kreativiti. GE Bisrena sanisa oat Persembahan koir. Tonton rakaman video persembahan rakan-rakan kamu atau video persembahan yang berkaitan daripada pelbagai sumber. Buat ulasan tentang kreativiti dan inovasi dalam persembahan tersebut. ea 5 a i 1 %& Kerjasama bermaksud melakukan sesuatu kerja dalam kumpulan dan melaksanakan kerja secara bersama-sama. Bincangkan tentang kerjasama yang perlu ada dalam suatu persembahan kesenian yang baik. keputusan bersama if X Ant i 4 { | ae Vulva eer ‘© Gunakan rakaman persembchan murid atau rokaman daripada pelbagai sumber lain untuk tujuan 42.2{){i) — membuot ulasan, '* Minta murid menyenaraikan nilai muri lain berkaitan kerjasama dalam sesuatu persembahan muzikal. «© Bimbing murid dalam perbincangan. «© Golakkan murid memberikan pandangan secara sumbang saran, EMK: Kreotv dan Inovasi Meni’ PAK-2t: Pemyotaan Kumpulan Les li Mai TTeamStaiments) (Phseeoeeaeeem SS INFO 1 SS Pokok ribu-ribu paku-pakis. ialah sejenis pokok io Angoman mengkuai a: SS — ee a “iy a s Anyaman merupakan proses untuk menyjsip © jolur-jalur secara bersilang bagi TT menimbulkan corak. , Ne “| IN % aD Teknik Anyaman Selang-seli Anyaman biasanya dihasilkan daripada dedaun. Bolehkah anyaman dihasilkan menggunakan media lain? » AY Media Ww ) ) Kain felt Kertas warna Reben plastik Tapak Anyaman Garisan lurus Hasil Anyaman “ 1. Pastikan tapak dihasilkan dalam saiz yang sama pada setiap lajur. 2. Pastikan tapak anyaman yang dipotong tidak putus di hujungnya aa Teknik penghasilan anyaman selang-seli. ee 114 * Terangkan bohasa seni visual (garisan, jalan, kontra dan harmon) kepada murid dan kaikannya 2.1.4 (i) dengan karya di atas. + Bimbing murid menghasikan teknik asas anyoman. Pastikan lebar jalur sama saiznya, + Bimbing murid menghasikan cnyaman daripada pelbagai media iain seperti kain perca dan beg plastik. MK: Teknologi MoJumat dan Korunikasi Mengaplikasi ibe 1 KIT (Phseeoeeaeeem Mari kenali jenis anyaman. Corak atau motif pada anyaman dikenali sebagai kelarai. . PS Kelarai aj Kelarai mata bilis tampuk jantung Kelarai siku kluang je ul { S Kelarai memberikan Tokoh Anyamnain kesan jalinan pada corak. Nama: Puan Ngot binti Bi Harmoni pula dapat Tarik lahir: 30 Jun 1932 dilihat pada corak kelarai Asal: Asajaya, Sarawak Anugerah: Tokoh Adiguru Anyaman Pandan Tikar Bergerang oleh Lembaga Kraftangan Malaysia tahun 2014. yang berulang-ulang. 88, KM anny sreaeoseeeto Tahukah kamu cara membuat anyaman? Marihasilkan anyaman dengan corak kelarai bersama-sama. <= mula Teknik onyoman kelarai siku kluang Kelarai tampuk jantung Teknik anyaman Penghasilan kelarai boleh dipermudah rg menggunakan penomboran grid. PITT ttt ttt 1a * Bimbing murid menghasikan anyaman dengan pelbagai corak kelarci. 2.14), __* Bersoaljawab tentang garisan dan prinsip harmoni dalam menghasikan anyaman ‘yang cantik dengan muti * Guru boleh menambah bilangan lajur untuk koryo yong lebih besar. EMK: Teknologi Maklumat dan Komunikasi @@ : Mengapikasi iLes J KIT (Phseeoeeaeeem Mari buat anyaman untuk dijadikan alas mangkuk. Sediakan kertas A dan B. Kertas A — Buat Iqjur yang sama saiz. Lipat kertas kepada dua bahagian. Gunting mengikut garisan. Kertas B — Potong kertas menjadi jalur anyaman. (a) Hasilkan corak kombinasi kelarai mata bilis dan kelarai fampuk jantung. (b) Sisipkan kertas B secara berselang-seli pada kertas A. Tarikjalur dengan e@ TIPS, ketat agar anyaman lebih kemas ae > : es | i 90, “al = y / [Er] nr1p PORDaS Dgepetooe ‘ Alat dan 4 Bahan gunting . kertas Z warna Buat kemasan. Hias alas pinggan dengan bahan hiasan. bahan ‘ hiasan ae gam Hasil karya cantik dan kemas. Balut hasil karya dengan pembalut \ plastik agar lebih kemas dan fahan lama. 3.15)H¥)* Bimbing murid menghasikan anyaman dengan corok kelarai secara tert. 412 ;apkan prinsip hamoni dan kontra dalam karya yang dihasikan oleh muri. + Bimbing murid membuat apresiasi berdasarkan karya. EMK: Kreativiti dan Inovasi (@® : Mengaplikasi a1 KPM (Phseeoeeaeeem Cik Kecik Kebom Mari buat latihan pemanasan suara bersama-sama supaya suara boleh dikeluarkan dengan lancar semasa bernyanui. Sebut perkataaan ini: Cik kecik kebom kecik kebom J= 100 ee e . eee cik ke cik ke bom ke cik ke bom cik ke cik ke bom ke cik ke bom. e-em aoe cel) perlu membuat latihan pemanasan suara. ea KPM Warnny srmcacoanomentoms ve ‘Audio 71: Cik Keck Kebom ‘Audio 72: Vokal Seni Anyaman Jangan Ditupa Audio 73: Insirumentol Seni “Anyaman Jangan Dilypa Audio 74: Minus one Seni Anyaman Jangan Dipa Nyanyikan lagu yan a. Dalam kumpulan kecil, buat pergerakan bersama-sama mengikut tempo bagi mengiringi lagu ini. o 3 Lagu dan lrk: Yusri bin Hussain Ayam di laman kejar-mengejar Kucing menghendap di tepi tabir Seni anyaman harus diajar Janganlah hanya tutur di bibir Seni anyaman harus diajar Janganiah hanya tutur di bibir Batanglah rotan dilentur-lentur Untuk diisi buah kelapa Semangat juang janganlah luntur Seni anyaman jangan dilupa Semangat juang janganlah luntur Seni anyaman jangan dilupa (ulang dua kali) "kor lagu a Seni Anyaman Jangan Dilypa 222 —_* Bimbing murid bemyanyj boris demi bari. 227 _* Bimbing murid menyanyjikan lagu Seni Anyaman Jangan Dilypa dengan pic yang bet ‘ Pontau dan bimbing murid membbuat pergerakan berdasarkan tempo. EMK: Bahasa Mengaplikas! 93 KPM (Phseeoeeaeeem Permainan Buah Lazat Kini kamu boleh bermain alat perkusi dan rekoder dengan jayanya. Kamu juga seharusnya lebih yakin untuk mencipta corak irama kamu sendiri. Mari hasilkan corak irama melalui Permainan Buah Lazat dan mainkannya dengan alat perkusi yang sesuai. 1. Sediakan 35 kad ikon berukuran 10cm x 8cm: $| 7, @|- 2, @\-; 5, Ol: kad 2. Bahagikan murid kepada tiga kumpulan, iaitu kumpulan A, kumpulan B dan kumpulan C. 1. Setiap kumpulan akan mencabut 10 kad ikon. 2. Jika kad yang dicabut ialah Kad Buah Lazat (kad durian), kumpulan tersebut boleh mencabut atau mengambil mana-mana kad ikon daripada kumpulan lain secara rawak. (ey rat [J nrtpveyazainoss blogspot.com 3. Kira jumlah keseluruhan detik berdasarkan kad ikon yang telah dicabut. Contoh: Kumpulan A. Kumpulan B Kumpulan C 6 7=7 6 8=8 6 5=5 @ 2=4 @ |=2 @ 3=6 ?Wi=4 @ i=4 @ 2=8 Markah Markah Markah ciptaan = 8 ciptaan = 10 ciptaan = 10 Jumlah 23 Jumiah 24 Jumlah 29 kumpuion ATO OGRE 4. Setiap kumpulan akan mencipta irama menggunakan kad ikon yang telah dicabut. Cipta irama sepanjang lapan detik dengan menggunakan sekurang-kurangnya tiga jenis buah-buahan. 10 markah akan diberikan kepada kumpulan yang berjaya mencipta irama dengan betul. + Pantau dan bimbing murid semasa melakukan aki mencipta corak irama, * Setiap kumpulan akan bergir-lr memainkan alat perkusi berdasarkan corak itama ciptaan kumpulan masing-masing. EMK: Nilai Muri & Mencipta (sy Kreativiti dan Inovasi_ 4 Kew pV? oy (Phseeoeaeeem Bo + ming murid menyonulkan lagu Set Aryaman Jangan Dip dengon pc yong bel Muzik Rock, Muzik rock mula popular pada tahun 1970-an. Pada asalnya muzik rock merupakan muzik keras dan rancak yang dianggotai oleh seorang penyanyi, pemain gitar utama, pemain gitar bes dan pemain dram. Kemudian, pemain keyboard ditambah dalam persembahan muzik rock tersebut. Ada juga lagu yang dimainkan dalam rentak perlahan, iaitu rock balada (slow rock). gitar bes Pemain gitar utaraa Penyanuyi 424 * Berbincang tentang pengolaman mendengar atau melihat persembahan muzik rack i dengan murid EMK: Bahasa ‘@® -Menganalisis _PAK-21: Pusingan Robin [Round Robin) (Lae KPM (Phseeoeeaeeem ____ a xq Glosari Seni Visual poss anyaman Proses menyilang bilah-bilah atau helaian-helaian secara atas bawah berselang-seli untuk menimbulkan corak atau bentuk yang dikehendaki dengan menggunakan bahan yang sesuai. asemblaj Jenis hasil kerja seni yang menggunakan bahan terpakai yang dicantumkan. boneka Objek yang dihasilkan menpetupal manusia atau haiwan yang digunakan sebagai alat permainan atau untuk persembahan. capan Proses penerapan imej yang serupa dengan menggunakan bahan berjalinan sebagai alat mengecap. gurisan Teknik yang menggunakan sesuatu objek atau alat yang tajam untuk menggores keluar sesuatu bahan yang lembut pada sesuatu permukaan. kolaj Karya teknik tampalan media secara bertindih. lukisan Penghasilan imej 2D menggunakan media kering. media Alat dan bahan perantara bagi menghasilkan sesuatu karya. mobail Arca yang digantung dan boleh bergerak. montaj Proses memotong dan menampal gambar mengikut komposisi secara tindanan untuk menghasilkan karya mengikut tema. motif Bentuk asas dalam sesuatu rekaan media dan bahan. \_ perlambangan Simbol sesuatu yang membawa makna tertentu. teknik silang — Gorisan yang dihasilkan secara bersilang dan pangkah biasanya menggunakan bahan kering seperti pensel, pensel warna dan pen teknikal. renjisan Cara menghasilkan corak dengan merenjis atau dan percikan — memercikkan warna pada permukaan dengan menggunakan alatan seperti berus lukisan. berus gigi dan sikat. | i Glosari Seni Muzik _ oy F baluk Lima garisan selari yang digunakan dalam I penulisan notasi muzik. corak irama Satu bentuk gabungan bunyi panjang dan pendek yang dimainkan secara berulang-ulang. embouchure __ Teknik bibir atau mulut semasa memainkan alat muzik tiupan. kesan bunyi Bunyi latar yang dicipta secara tiruan untuk menimbulkan kesan emosi dalam sesuatu : penceritaan, filem, siaran radio dan televisyen serta permainan video kepada pendengar. koir Persembahan nyanyjan secara beramai-ramai. muzik popular Muzik semasa yang dikenali ramai. nyanyian solo Nyanyi secara berseorangan. pemipit Bahagian kepala alat muzik tiupan yang diletakkan pada mulut untuk ditiup. penjarian Teknik menggunakan jari dalam bermain alat muzik, khususnya alat tiupan, alat bertali dan papan nada. perlidahan Teknik tiupan menggunakan lidah untuk mengawal penghasilan bunyj bagi alat-alat muzik tiupan. pernafasan Cara bernafas ketika bernyanyi atau bermain alat muzik tiupan. postur Kedudukan atau posisi tubuh badan semasa & bernyanyj atau bermain alat muzik. skor ikon Karya muzik yang menggunakan gambar bagi mewakili notasi standard. » skor muzik Karya muzik yang menggunakan simbol dan notasi muzik standard. tekstur Lapisan suara atau lapisan bunyi alat muzik dalam sesuatu karya muzik. a Fy 7 7 7 Dengan ini, SAYA BERJANJI akan menjaga buku ini dengan baiknya dan bertanggungjawab atas kehilangannya, sera mengembalikannya kepada pihak sekolah pada tarkh yang ditetapkan. Skim Pinjaman Buku Teks Sekolah Tahun Darjah ‘Nama Penerima Tarikh Terima Nombor Perolehan: Tarikh Penerimaan: BUKU INI TIDAK BOLEH DIJUAL ary srmanoanemestom

Anda mungkin juga menyukai