Anda di halaman 1dari 369

HAK CIPTA TETAP DILINDUNGI

Cetakan pertama sampai dengan keduabelas diselenggarakan oleh


Persatuan Islam, dari tahun 1930 sampai dengan tahun 1962.

Cetakan XIII Bulan,Bintang


Jakarta tahun 1964
Cetakan X I V Bangil tahun 1971
Cetakan X V Penerbit c.v.
Diponegoro Bandung tahun 1973
Cetakan X V I Penerbit c.v.
Diponegoro Bandung tahun 1975
Cetakan XVII Penerbit c.v.
Diponegoro Bandung tahun 1979
Cetakan XVI11 Penerbit c.v.
Diponegoro Bandung tahun 1980
Cetakan X I X Penerbit c.v.
Diponegoro Bandung tahun 1982
Cetakan X X Penerbit c.v.
Diponegoro Bandung tahun 1984
Cetakan X X I Penerbit c.v.
Diponegoro Bandung tahun 1985
•Cetakan XXII Penerbit c.v.
Diponegoro Bandung tahun 1986
Cetakan x x m Penerbit cv.
Diponegoro Bandung th. 1987
Cetakan XXIV Penerbit cv.
Diponegoro Bandung th. 1988
Cetakan XX V Penerbit cv.
Diponegoro Bandung th. 1990
Cetakan X X V I Penerbit cv.
Diponegoro Bandung th. 1992

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)


No. 008/JBA
PERCETAKAN « T U BANDUWG
Hassan

Pengajaran Shalat
TEORI BAGI PRAKTEK SHALAT
DAN DALIEL - DALIELNYA

Cetakan ke XX VI

Penerbit cv. DIPONEGORO Bandung


Jl. Mohammad Toha 4 4 - 4 6 Tilp. 501215
1992
D A F T A R I S I
Halaman
Pendahuluan 13
Daftar ejaan . 14
Pengantar Penerbit 15
1. Rukun-rukun leman 17
2. Rukun-rukun Islam 20
3. Sembahyang 26
A. Sembahyang Shubuh 31
5. Sembahyang Zh'uhOr 40
6. Sembahyang 'Ashar, Maghrib, ' I s y a ' . 44
7. Sembahyang Rerjama'ah 47
8. Adzan dan lqamah 49
9. Sembahyang J u m ' a h 52
10. Sembahyang Sunnat Rawatib 55
11. Sembahyang J a m a ' dan Oashar 56
12. Sembahyang Tahajjud dan Witr 59
13. Hariraya 60
14. Sembahyang Tarawieh dan Witr 63
15. Sembahyang Kusuf dan khusuf 65
16. Sembahyang lstisqa 66
17. Sembahyang Khauf 68
18. Sembahyang Dluha, Tahieyatul Masjid, Thuhur, S y u k u r ,
Intizhar, Istikharah 70
19. Sembahyang orang yang sakit, yang diperahu, yang
Masbuq 73
20. Perkara-perkara yang terlarang dan yang tidak terlarang
didalam sembahyang 75
21. Qunut didalam sembahyang 76
22. Dzikir sesudah sembahyang 78
23. Sujud Sahwi 79
24. Sujud S y u k u r , Sujud Tilawat dan Ayat-ayat sajdah . . . . 81
25. Contoh-contoh Khutbah J u m ' a h 83
26. Contoh-contoh Khutbah Hariraya 92
27. Ayat-ayat Gur'an dan Hadiets-hadiets Nabi 101
28. Do'a-do'a dan lain-lain ucapan yang diriwayatkan dari
Nabi s.a.w ..112
29. Surah-surah Qur'an 115

A
Halaman
30. Urusan Jinazah 123
DALIEL-DALIEL RUKUN IEMAN
31. Wajib ber-ieman . . 131
32. Allah ada 132
33. Allah Hidup 135
34. Allah Qadiem 136
35. Allah Baqie 137
36. Allah Tunggal 137
37. Allah Shamad 139
38. Allah Berkuasa 140
39. Allah Berkemahuan 141
40. Allah Melihat 142
41. Allah Mendengar 143
42. Allah T a k berbandingan , 144
43. Allah bershifat sempurna 145
44. Maia-ikattak sama dengan kita 147
45. Mala-ikat bukan laki-laki dan bukan perempuan 148
46. Mala-ikat tidak makan 148
47. Mala-ikat tak terlihat 148
48. Mala-ikat tha'at 149
49. Mala-ikat tidak durhaka 149
50. Perintah kepada Nabi-Nabi 149
51. Kitab-Kitab bukan bikinan Rasul-Rasul 150
52. Rasul-Rasul dapat wahyu 151
53. Allah adakan Rasul-Rasul 151
54. Rasul penghabisan 152
55. Binasanya makhluq 153
56. Pertimbangan 'amal 154
57. Mas-alah Qadar 155
DALIEL-DALIEL R U K U N ISLAM
58. Rukun-rukun Islam 162
59. Sembahyang lima kali 164
6 4
60. Bilangan rak'at 1
61. Waktu-waktu sembahyang 165
62. Ditempat yang tidak bermatahari 168
6 9
63. Zakat perak dan mas 1

5
Halaman
1 6 9
64. Z a k a t harga galian -
1 7 0
65. Z a k a t bijih galian
66. Z a k a t perdagangan . . . . : 170
1 7 1
67. Z a k a t onta
68. Zakat sapi 171
7
69. Z a k a t kambing 1 2
7
70. Z a k a t gandum dan sebagainya 1 2
71. Z a k a t fithrah 173
72. Ahli zakat 173
73. Wajib haj-ji atas yang kuasa 174
74. Wajib haj-ji sekali 174
75. Waqtu haj-ji 175
76. Waqtu 'Umrah 175
77. ihram haj-ji 176
78. Thawaf, Sa'ie, Bercukur 176
79. Pakaian laki-laki yang terlarang 177
80. Pakaian perempuan yang terlarang t 178
81. Dilarang bau-bauan 178
8 2 . Dilarang bercukur 179
83. Dilarang campur laki-isteri 179
84. Dilarang memburu 179
85. Wajib puasa Ramadlan 180
86. Makan sahur 180
87. Niat puasa -180
88. Yang membathalkan puasa 181
89. Perempuan haidl tak wajib puasa 182
90. Orang sakit dan pelayaran tak wajib puasa 182
91. Denda orang-orang yang tak wajib puasa 183
92. Puasa enam • • - 184
93. Puasa ' A s y u r a dan Tasu'a 185
94. Puasa Sya'ban 185
95. Puasa Senen-Khamis 185
96. Puasa tiga-hari 186
97. Puasa selang hari 186
98. Dilarang puasa di Hariraya 186
9 9 . Dilarang puasa hari T s y r i q 187
100. Dilarang puasa hari J u m ' a h saja 187
101. Dilarang puasa terus : 187
D A L i E L - D A L l E L KEWAJIBAN SEBELUM SEMBAH­
YANG
.6
Halaman
102. Orang yang tak wajib sembahyang 187
103. Perlu bersih daripada najis 189
104. Cara membersihkan najis-najis 192
105. Wajib mandi lantaran setubuh 193
106. Wajib ratakan air 194
107. T a k wajib buka sanggul 195
108. Mandi karena mimpi 196
109. Mandi karena haidl 196
110. Waqtu haidl 197
111. Mandi karena nifas 197
112. Cara wudlu' yang wajib 198
113. Cara wudlu' campur sunnat 198
114. Wudlu' sekali, dua kali, tiga kali 199
115. Cara cuci muka 200
116. Cara sapu kepala dan telinga 201
117. Meratakan sapu kepala 202
118. Mendahulukan anggauta kanan 203
119. Menyapu atas sarung kaki • 203
120. Bacaan sesudah wudlu' 203
121. Sifat-sifat air 204
122. Yang membathalkan wudlu' 205
123. Bathal lantaran keluar angin 206
124. Bathai lantaran buang air dan madzi 206
125. Bathal lantaran hadats besar 206
126. T a k bathal lantaran tidur 207
127. T a k bathal lantaran sentuh kemaluan 207
128. T a k bathal lantaran menyentuh perempuan 208
DALIEL-DALIEL PEKERJAAN SEMBAHYANG SHU-
BUH.
129. Qiam dan menghadap qiblat 209
130. Niat mengerjakan sesuatu 210
131. Dari hal menyebut „ushaltie" 212
132. Alasan ushalie yang pertama 213
133. Alasan ushalie yang kedua 214
134. Takbieratul-ihram 215
135. Angkat tangan waktu takbier 216
136. Peluk tangan 216
137. Do'a iftitah 216
138. Baca Ta'auwudz 217
139. Baca bismillah 219
7
Halaman
140. Membaca Al-Fatihah 220
141. Ucapan Amien 220
142. Baca Surah atau ayat-ayat 221
143. R u k u ' dan caranya 222
144. Tasbieh ruku' 223
145. Cara bangkit dari r u k u ' dan bacaannya 224
146. Bacaan waktu l'tida! 224
147. Cara sujud dua kali 225
148. Cara duduk antara dua sujud 227
149. Tasbieh dalam sujud 227
150. Bacaan antara dua sujud 228
151. Qiam kembali dan caranya 229
152. Duduk At-Tahiyat akhir 230
153. Bacaan At-Tahiyat . 231
154. Bacaan Shalawat 232
155. Isyarat telunjuk didalam At-Tahiyat 234
156. Memberi salam 234
157. Nyaring tidaknya bacaan 235
158. Takbier \ . . . 235
159. D o ' a iftitah 236
160. Ta'auwudz 237
161. Bismillah 237
162. Al-Fatihah dan Surah di Shubuh 238
163. Al-Fatihah dan Surah di Zhuhur dan 'Ashar 238
164. Al-Fatihah dan Surah di Maghrib 239
165. Al-Fatihah dan Surah di 'Isya 239
166. Tasbieh ruku' dan sujud 240
167. D o ' a bangkit dari r u k u ' dan i'tidal 240
168. D o ' a antara dua sujud 240
169. At-Tahiyat - 240
170. Shalawat " 240
171. Salam 241
172. Ringkasnya 241
DALIEL-DALIEL PEKERJAAN SEMBAHYANG ZHU­
HUR, 'ASHAR, MAGHRIB DAN 'ISYA'.
173. Duduk dan baca At-Tahiyat auwal 242
174. At-Tahiyat auwal tak pakai shalawat 243
175. Bangkit dari A t - T a h i y a t auwal 243
176. T a k pakai surah dirak'at ketiga dan keempat 243
177. Cara bangkit dari rak'at yang ketiga 246
8"
Halaman
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG BERJAMA'AH
178. Keutamaan dan adab berjama'ah 246
179. Imam untuk diturut 246
180. Lebih banyak lebih baik 247
181. Berjama'ah dengan adzan dan qamat 247
182. Niat jadi Imam 248
183. Ma'mum wajib turut 248
184. Bacaan ma'mum 249
185. Takbier sesudah imam 249
186. Dengar bacaan imam 249
187. Menyebut amien 252
188. Menyambut robbana lakal-hamdu 253
189. Cara-cara berdiri ma'mum 253
190. Derajat imam 255
DALIEL-DALIEL ADZAN DAN IQAMAT
' 191, Kaiimah adzan dan qamat 256
192. Adza'n dan qamat sendiri 258
193. Adza'n dan qamat buat lima waktu saja 258
194. Pendengar adza'n turut bunyikan 259
195. Do'a adzan 260
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG JUM'AH.
196. Jum'ah. dua rak'at 261
197. J u m ' a h wajib - 261
198. Kewajiban sebelum J u m ' a h 262
199. Waqtu J u m ' a h 265
200. Salam waqtu naik mimbar 265
201. Adzan J u m ' a h 266
202. Khutbah dengan berdiri 267
203. Isi Khutbah 268
204. Shifat-shifat Khatieb 268
205. T a k boleh omong 269
206. Wajib mendengar dan menghadap 269
207. Oamat sesudah Khuthbah 270
208. Bacaan Surah 270
209. T a k perlu empat puluh orang 271
210. Beberapa tambahan . . . 271
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG SUNNAT RAWA -
TIB
211. Sunnat rawatib dan rak'atnya 272

9
Halaman
212. T a k berjama'ah dan adzan 275
213. Bacaan nyaring disembahyang malam 275
214. Sembahyang di rumah 276
, SEMBAHYANG JAMA' DAN OASHAR
215. Sembahyang yang boleh dijama' 277
216. Boleh jama'didalam negeri 279
217. A d z a n dan qamat disembahyang jama' 280
218. Boleh qashar 280
219 Sembahyang yang boleh dan yang tak boleh diqashar . . 281
220. Beberapa tambahan 281
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG T A H A J J U D DAN
WITR
221. Rak'at sembahyang tahajjud dan witr 283
222. Rak'at sembahyang tahajjud . .• , 284
223. Rak'at sembahyang witr 285
224. Waqtu tahajjud dan witr 287
225. Kerjakan sendiri di rumah 287
226. Baca surah disemua rak'at 287
227. Tahajjud dan witr tidak wajib 288
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG DAN LAIN-LAIN
Y A N G BERHUBUNGAN DENGAN H A R I R A Y A
228. Mandi pagi hariraya ..288
229. Pakai pakaian yang baik 289
230. Makan sebelum atau sesudah sembahyang 289
231. Pergi sembahyang dengan berjalan 290
232. Mengambil dua jalan 291
233. Takbier hariraya Puasa 291
234. Takbier hariraya Hajji 292
235. Lafazh takbier 293
236. Diperintah berkumpul 293
237. Berlainan tempat 293
238. Sembahyang dan khutbah di tanah lapang 294
239. Waqtu sembahyang Hariraya 295
240. Sembahyang sebelum khutbah 295
241. T a k pakai adzan dan qamat 295
242. Takbier dalam sembahyang 296
243. Cara khutbah 296
S44. Hariraya di hari J u m ' a h 298

1,0
Halaman
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG TARAWIH DAN
WITR
245. Perbedaan antara tarawih dan tahajjud 301
246. Sunnat sembahyang tarawih 301
247. Rak'at sembahyang tarawih 303
248. Bid'ah tidaknya tarawih 305
249. Berjama'ah adzan, di masjid 307
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG KUSUF DAN KHU-
SUF
250. Cara sembahyang gerhana dan lain-lain 308
251. Bacaan sembahyang gerhana 311
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG ISTISOA'
252. Cara istisqa' yang pertama 311
253. Cara istisqa' yang kedua 314
254. Cara istisqa' yang ketiga 314
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG KHAUF
255. Beberapa cara sembahyang khauf 315
DALIEL BEBERAPA MACAM SEMBAHYANG SUN­
NAT
256. Sembahyang dluha 318
257. Sembahyang tahiyatul-masjid . 319
258. Sembahyang thuhur 320
259. Sembahyang syukur 320
260. Sembahyang intizhar 321
261. Sembahyang istikharah 321
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG ORANG SAKIT,
DIPERAHU, MASBUG.
262. Sembahyang orang yang sakit dan diperahu 322
263. Sembahyang orang yang masbuq 323
DALIEL PERKARA Y A N G T E R L A R A N G DAN T I ­
DAK T E R L A R A N G DIDALAM SEMBAHYANG
264. Dilarang berkata-kata , 325
265. Dilarang berpaling 326
266. Dilarang meniup 326
267. Dilarang berludah 327
268. Menjawab atau menyuruh dengan isyarat 328
269. Membukakan pintu didalam sembahyang 329
270. Membunuh ular dan sebagainya 329

11
Halaman
271. Sembahyang pakai sepatu 329
272. Bersihkan sepatu dengan digosok 330
DALIEL-DALIEL Q U N U T DIDALAM SEMBAHYANG
273. A p a hukum qunut ? 330
274. Apakah qunut itu di Shubuh saja ? 330
275. Disembahyang apakah boleh qunut ? 332
276. Dimanakah tempat qunut ? 333
277. Dimasa manakah boleh qunut ? 334
278. A d a berapa macam do'a qunut ? 335
279. Adakah qunut lagi ? 337
280. DALIEL DZIKIR-DZIKIR SESUDAH SEMBAHYANG 340
281. DALIEL-DALIEL SUJUD SAHWI 341
DALIEL-DALIEL SUJUD SYUKUR DAN TILAWAH
282. Sujud syukur 345
283. Sujud Tilawah 346
D A L I E L - D A L I E L URUSAN M A I Y I T
284. Melawat orang sakit 349
285. Talqinkan orang sakit 350
286. Tutupkan mata dan badan maiyit 352
287. Mandikan maiyit 352
288. Wajib tutup rahasia 353
289. Suami boleh mandikan isteri 354
290. Urusan orang yang mati syahid 354
291. Urusan orang yang dalam ihram 355
292. Kafankan orang mati 355
293. Tempat berdiri imam 356
294. Cara sembahyang maiyit 357
295. Membawa dan berjumpa maiyit 358
296. Cara menanam maiyit 360
297. Do'akan sesudah tanam 360
298. Sembahyang ghaib 361
299. Ziarah qubur 361
300. Beberapa peringatan • 362
301. Beberapa bid'ah 365
T A Y A M M U M
302. Siapa yang harus tayammum 368
303. Cara tayammum 368
304. Peringatan .368

12

ff
PENDAHULUAN

Dipendahuluan ini, saya hendak terangkan beberapa perkara


yang saya rasa perlu berhubung dengan kitab ini.
1) Dikitab „ P E N G A J A R A N S H A L A T " bagian yang perta­
ma ini, saya unjukkan hanya hukum-hukum yang sudah beres di­
ambil dari Qur-an dan Hadiets, dengan pengambilan yang tidak
terkeluar daripada pendapatan salah seorang imam diagama Islam.
Didalam pengambilan itu, sekali-kali tidak masuk fikiran yang me­
ngubah halal-haramnya.
2) Dibahagian yang kedua, ketiga dan ke-empat dari kitab
ini kelak, saya terangkan daliel-daliel dari Gur-an atau Hadiets
untuk satu-satu hukum yang tersebut di bagian pertama ini.
3} Dalam kitab ini, ada beberapa mas-alah yang tidak
sama dengan yang biasa terkenal disebelah sini, tetapi lantaran
pengambilan saya itu dari Gur-an dan Hadiets yang shahieh, maka
tidak menggoyangkan saya, walaupun bersalahan dengan salah
satu madz-hab atau lebih.
4) Kalau ada saudara-saudara yang berasas Qur-an dan
Hadiets, berjumpa kesalahan dalam kitab ini, diharap dengan ke­
murahan hati memberi tahu kepada saya, supaya dicetakan yang
kedua atau dibagian yang lain dapat saya betulkan kesalahan itu.
5} Dzikrr-dzikir, bacaan-bacaan, do'a-do'a, Ayat-ayat, Ha-
diets-hadiets dan lain-lain yang di kitab ini, terkadang saya artikan
dengan arti lafazhnya, terkadang dengan arti maqshudnya, dan
terkadang dengan dua-dua itu. Tidak lain yang saya maukan de­
ngan cara begitu, melainkan supaya mudah difaham.
6) Kebanyakan kalimah-kalimah 'Arab di kitab ini, ditulis
dengan ejaan menurut „Daftar E j a a n " yang tersebut dikitab ini.

Bandung, Safar 1348 Wassalam,


A . Hassan

13
D A F T A R EJAAN ARAB

oleh : A. OADIR HASSAN

Dalam kitab ini, bunyi kata-kata Arab, di-ish-thilahkan sebagai


berikut :

ts & = zh

kh £ = (koma dibalik)

5
- dz ^ = gh

LT = sy c? = q

= sh
^ 7 - ' A ->

- a, A / Bunyi bacaannya di-

J, = th

H = Hadiets

S = Shahieh

R = Riwayat

14
Bismillahirrahmanirrahiem

Sebenarnya Kitab Pengajaran Shalat yang


ditulis oleh Tuan A.Hassan ini telah diter­
jemahkan kedalam bahasa Sunda oleh K . H .
Oamaruddin Shaleh dan telah kami terbitkan
pada tahun 1962. A k a n tetapi guna memenuhi
permintaan masyarakat yang tidak memahami
bahasa Sunda, atas usaha A!-Ustadz Abdul Qadir
Hassan penanggung jawab naskah-naskah almar­
hum A.Hassan kami diminta untuk menerbitkan
kembali naskah aslinya (bahasa Indonesia).

Sampai dewasa ini, buku-buku Agama


yang ditulis lengkap dengan ayat Qur'an &
hadietsnya, masih jarang kita dapatkan di per­
pustakaan-perpustakaan. Dengan terbitnya kem­
bali kitab Pengajaran Shalat ini, semoga bertam­
bahlah kepustakaan kita, dan dapat digunakan
sebagai bahan penelitian bagi mereka yang haus
akan ilmu dalam usaha mencari dasar-dasar yang
benar dalam beribadah kepada Allah s.w.t.

Mudah-mudahan Allah s.w.t. meridlai usaha


kita bersama. A m i n .

Penerbit
Bandung 16 Mei 1973

15
1
Fashal yang pertama
dari hal

I E M A N

Tiap-tiap seorang yang mau mendapat keselamatan dan baha­


gia di akhirat, wajib percaya kepada enam perkara.
Tiap-tiap satu daripada enam perkara yang wajib ia percaya
itu dinamakan rukun leman ; dan orang yang beriman, dinamakan
Mu'min.

R U K U N - R U K U N IEMAN

R u k u n leman ada enam perkara :

1) Berieman kepada Allah,

2) Berieman kepada Mala-ikatNya,


3} Berieman kepada Kitab-kitabNya,
4) Berieman kepada Rasul-rasulNya,
5) Berieman kepada hari kemudian, dan
6) Berieman kepada qadar.
21
Rukun yang pertama
Berieman kepada Allah, ialah percaya, bahwa Allah itu A d a ,
Hidup dengan tidak berpermulaan dan tidak berkesudahan.
Tunggal, Tiap-tiap suatu. berkehendak kepadaNya, la tidak ber­
kehendak kepada siapapun, A m a t berkuasa, Tidak ada satu-pun
yang bisa jadi, kalau tidak dengan kehendakNya, A m a t melihat.
Amat mendengar, Tidak sekali-kali sama dengan apa sahaja, walau­
pun dengan sesuatu yang terlintas di hati kita.

Pendeknya, wajib kita percaya, bahwa Allah bershifat tiap-


tiap shifat yang baik dan jauh daripada tiap-tiap shifat yang tidak
baik, bershifat tiap-tiap shifat yang mulia, dan suci daripada tiap-
tiap shifat yang tercela.

1) hal : 1 3 1 .
2) hal : 132.

17
Rukun yang kedua
Berieman kepada Mala'-ikat itu ialah percaya, bahwa Allah
telah jadikan satu jenis makhluq yang tidak sama*dengan kita di­
tentang shifat-shifat dan pekerjaannya, bukan laki-laki, bukan pe­
rempuan, tidak makan atau minum, tidak dapat dilihat dengan
mata biasa. Mereka itu menjadi pegawai-pegawai T u h a n buat me­
ngurus apa sahaja yang diperintah. T i d a k pernah mereka melang­
gar perintah T u h a n .

11
Rukun yang ketiga
Berieman kepada kitab-kitabNya itu maqshudnya percaya,
bahwa Allah telah menitah beberapa banyak hukum kepada tiap-
tiap R a s u l N y a . Titah-titah itu dikumpulkan oleh tiap-tiap Rasul,
dan kumpulan dari titah-titah itulah dikatakan kitab-kitabNya,
Maka wajib kita percaya, bahwa tiap-tiap hukum yang dibawa o-
leh tiap-tiap Rasul itu bukan bikinan mereka sendiri, tetapi perin­
tah terus dari T u h a n atau dengan perantaraan Mala-ikat.
21
Rukun yang keempat
Berieman kepada Rasul-Rasul itu ialah percaya, bahwa Allah
telah pilih pada satu-satu masa yang telah lalu, seorang Rasul buat
menyampaikan perintah-perintahNya kepada manusia, yaitu perin­
tah-perintah untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Rasul yang lama dan yang baru.


Orang-orang yang ditiap-tiap satu zaman, wajib turut Rasul
yang untuk zaman itu, dan apabila datang seorang Rasul yang lain,
maka manusia yang dizaman itu tidak boleh berpegang, melainkan
kepada Rasul yang baru sahaja. Maka oleh sebab nabi Muhammad
s.a.w., seorang Rasul yang penghabisan sekali, jadi wajiblah tiap-
tiap manusia turut-dia, dan tidak boleh turut hukum-hukum Rasul
yang lain-lain lagi, sebagaimana disatu negeri, apabila datang satu
peraturan baru, terhapuslah peraturan lama.

3) hal : 1 4 7 .
1) hal : 1 4 9 .
2) hal : 1 5 1 .

18
Rukun yang kelima '
Berieman kepada Hari Kemudian itu ialah percaya, bahwa
nanti akan datang satu hari yang sekalian makhluk kelak binasa
dan sekalian manusia akan dibangkitkan kembali buat diperiksa
'amal baik dan jahat masing-masing.
Yang mana 'amal baiknya lebih banyak daripada 'amal jahat­
nya itu akan dapat bahagia ; dan siapa yang 'amal jahatnya lebih
banyak itu akan disiksa.
1
Rukun yang keenam '
Yaitu percaya bahwa nashieb masing-masing makhluq, telah
tertentu, tidak dapat disingkirkan lagi, maupun jahat ataupun
baik. 21

3 1
Fashal yang kedua

dari hal

I S L A M

Tiap-tiap seorang l-sla'm, sebagaimana wajib percaya rukun-


rukun leman yang enam perkara, diwajibkan pula mengerjakan
perkara-perkara yang mana dengan mengerjakannya dianggap-dia
sebagai orang Islam pada zhahirnya.

Adapun hai bathinnya, terserah kepada Allah.


Tiap-tiap satu daripada lima perkara itu dinamakan rukun
Islam ; dan orang yang mengerjakannya dinamakan Muslim.

' ) hal : 153.


11 hal : 1 5 5 .
2) Oadar atau taqdier itu maqshudnya u k u r a n nashieb. Masalah ini amat diribut-

ributkan orang, lantaran bertentangan dengan aqal.

Dari z a m a n purbakala sampai sekarang tidak dapat d i b i k i n beres masalah ini dengan

aqal.

Kita percaya, bahwa AOa'h jadikan kita dan sekalian hal ihwal kita. la perintah itu dan

ini, kita kerjakan ; dan kita percaya.bahwa Alla'h amat adil.

3) hal : 162

19
RUKUN-RUKUN ISLAM
R u k u n Islam ada lima perkara :
1} Mengucapkan dua syahadat,
2) Mengerjakan sembahyang,
3) Mengeluarkan zakat,
4) Mengerjakan 'ibadat hajji, dan
5) Puasa pada bulan Ramadlan.
4 )
Rukun- yang pertama
Y a n g pertama daripada rukun-rukun Islam itu mengucap dua
kalimah syahadat, artinya dua pengakuan :
1) Mengaku, bahwa tidak ada Tuhan (yang patut disembah
dengan sebenarnya) melainkan Alia'h, dan
2) Mengaku, bahwa nabi Muhammad itu sebenarnya utusan
Allah {kepada sekalian manusia).

Cara masuk Islam


Maka orang yang hendak masuk Islam itu wajib mengucap :

asy-hadu al-la ilaha illallah, wa asy-hadu anna muhammadar-


rasulullah.
Artinya : Aku mengaku, bahwa tidak ada Tuhan (yang patut
disembah dengan sebenarnya) melainkan Allah ; dan aku me­
11
ngaku bahwasanya Muhammad itu pesuruh Allah.

Urusan Zhahir
Seorang yang baru masuk Islam, wajib mengucap pengakuan
yang tersebut dengan lidahnya, karena dengan pengakuan itulah
kita kenal dia sebagai orang Islam.
Adapun urusan hati, terserah kepada Allah.

Rukun yang kedua 2)


Y a n g kedua daripada rukun-rukun Isla'm itu mengerjakan

4| hal. : 165. U R i w a y a t Bukharte dan Muslim 2) ha*. 164.

20
sembahyang lima kali di dalam sehari semalam, yaitu :
1} Dua rak'at Shubuh Waqtunya dari terbit fajar hingga
terbit matahari
2) Empat rak'at Zhuhur. Waktunya dari mula-mula mataha­
ri condong ke Barat hingga waktu bayangan seorang yang berdiri
dipanas, jadi sepanjang badannya, yaitu jika didirikan satu k a y u
yang panjangnya 1 Meter, akan dapat bayangannya panjang 1 Me­
o l
ter juga
3) Empat rak'at Ashar. Waktunya dari penghabisan waktu
Zhuhur hingga masuk matahari.
4) Tiga rak'at Maghrib, Waktunya dari masuk matahari
hingga hilang tanda-tanda merah di pinggir langit sebelah Barat.
5) Empat rak'at 'Isya. Waktunya dari hilang tanda-tanda
merah di pinggir langit sebelah Barat hingga terbit fajar pagi.
Adapun cara-cara sembahyang dari sebelum wudlu sampai
wudlu hingga habis sembahyang itu akan diterangkan sesudah
rukun Islam yang kelima.
1i
Rukun yang ketiga *>
Yang ketiga daripada rukun-rukun Islam itu mengeluarkan
zakat dari beberapa macam binatang, benda, dan barang makanan
yang tersebut dibawah ini :
2 I
1) Perak dua ratusdirham , kalau sudah disimpan setahun,
zakatnya lima dirham, yaitu 2%%.
3 l
2) Mas dua puluh mits-qal , kalau sudah disimpan setahun,
N
zakatnya setengah mits-qal, yaitu 2 /2%.
3) Mas atau perak yang dapat digali dari simpanan orang-
orang dahulu kala, zakatnya 1/5 yaitu 20%. Wajib dikeluarkan
zakatnya diwaktu dapatnya. T i d a k mesti tunggu setahun lagi.

0 ) ha(. : 1 6 5 - 1 6 6 .
*) Baea juga „ R i s a l a h Z a k a t " dan „ W a j i b k a h zakat sebelum setahun"
1) hal. : 1 6 9 - 1 7 4 .
2| Duaratus dirham itu kira-kira 6 0 0 gram perak.
3) D u a p u l u h mits-qal itu kira-kira 9 0 gram mas.

21
4) Mas atau perak yang dapat dari galian (bijih), zakatnya
1
2 /2 kati dalam tiap-tiap sepikul, yaitu T k % . Zakatnya wajib di­
keluarkan pada masa dapatnya. T i d a k mesti tunggu setahun lagi.
5) Barang dagangan apabila cukup satu tahun, dihitung
barang-barang itu, maka zakatnya 2 H rupiah dari barang yang
1
seharga 100 rupiah, yaitu 2 / %. 2

6) Tiap-tiap lima ekor onta, zakatnya satu kambing,


hingga dua puluh empat onta, zakatnya empat kambing ; dan
dari duapuluh lima, ada lain macam pula zakatnya.
7) Tiga puluh sapi zakatnya satu anak sap! 'umur setahun
masuk tahun kedua ; dan tiap-tiap 40 sapi, zakatnya satu anak
sapi 'umur dua tahun masuk tahun ketiga.
8) Dari 40 hingga 120 kambing yang cari makan sendiri,
zakatnya hanya satu kambing, dan yang lebih dari 120 sampai
200, zakatnya dua kambing, dan yang lebih dari 200 sampai
300, zakatnya tiga kambing ; kemudian yang lebih dari itu, tiap-
tiap seratus, zakatnya satu kambing.
9) G a n d u m , sya'ier, kurma kering, anggur kering (dan buat
kita disebelah sini, diqiaskan beras, jagung, tepung dari ubi-ubi
tanah, tepung sagu, ketan (pulut) dan sebagainya).
1 )
Barang-barang yang tersebut, apabila sampai 5 wasaq ,
wajib dizakatkan. Z a k a t n y a 1/10, yaitu 10%, kaiau sawah-sawah
itu tersiram dengan air hujan saja, ja'ni tidak dikerjakan oleh ma­
nusia. Adapun yang di-siram dengan usaha manusia, maka zakat­
nya 1/20, yaitu 5%. Artinya barang itu dibagi 20, maka 19 bagian
buat yang punya dan 1 bagian buat haq zakat.

10) Z a k a t fitrah, maqshudnya zakat badan.


Tiap-tiap orang Islam yang ada mempunyai makanan cukup
buat malam Hari raya Puasa dan siangnya, untuk dia dan untuk
siapa-siapa yang wajib ia beri makan, maka dari selebihnya, di
perintah-dia shadaqahkan. Maka shadaqah yang diperintah-dia
keluarkan, ialah 1 sha', yaitu kira-kira 10 blik (tin) susu, dari

) L i m a wasaq itu kira-kira 2 . 9 0 0 blik susu manis cap perempuan j u n j u n g susu, atau
+ 6Yz K w i n t a l .

22
makanan negerinya, buat tiap-tiap seorang, yaitu 10 blik buat
dirinya, dan 10 blik buat isterinya, dan 10 blik buat tiap-tiap
seorang yang di dalam tanggungannya.
Adapun waktu buat mengeluarkan zakat fitrah, ialah pada
pagi Hari raya Puasa sebelum habis sembahyang.
Ahli Zakat.
Zakat itu hendaklah dibagikan untuk orang-orang dan urus­
an-urusan yang tersebut dibawah ini, yaitu kepada faqier, miskien,
pegawai yang mengurus zakat, mu-allaf, orang yang berhutang,
pengembara, buat menebus orang tawanan (atau hamba) dan buat
di jalan A l l a h , yaitu keperluan 'umum seperti sekolah, rumah
sakit, masjid dan lain-lainnya.
1 1
Rukun yang ke-empat
Y a n g ke-empat daripada rukun-rukun Islam itu mengerjakan
'ibadat hajji.
Tiap-tiap seorang yang sehat badannya serta ada cukup be­
lanjanya untuk pergi-balik ke Mekkah, wajib pergi ke sana buat
mengerjakan 'ibadat hajji satu kali didalam se'umur hidupnya,
yaitu apabila uang yang ia bawa ada lebih daripada uang buat
bayar hutang dan buat belanja anak-isterinya dan buat belanja
orang-orang yang dalam tanggungannya.
Waktunya
Waktu bagi mengerjakan pekerjaan hajji itu dari permulaan
2 )
Syauwal sampai-tanggal 9 bulan Dzil-hijjah.
Adapun 'ibadat 'umrah, boleh dikerjakan disegenap waktu.
Rukunnya
Rukun-rukun yang wajib dikerjakan oleh orang-orang yang
naik hajji, ialah :
1) Ihram. Yaitu sebagai takbieratul-ihram pada sembah­
yang.
2) Thawaf. Yaitu mengelilingi Baitullah.

1} hal. : 1 7 4 - 1 7 9 . Bacalah A l - H a j tentang urusan haj, karangan A . H a s s a n .


2l Selesainya tg. 13 Dzul-htjjah.

23
3) Sa'ie. Yaitu pergi kembali antara Shafa dan Marwah.
4) Wuquf. Y a i t u berhenti dan bermalam di 'Arafah.
5) Bercukur.
'Iba'dat 'umrah juga, seperti 'ibadat hajji di-tentang yang ter­
sebut, tetapi tidak ada wuquf.
Cara-cara melakukan tiap-tiap satu daripada yang tersebut,
tidak bisa sempurna diterangkan dengan gampang, melainkan apa­
bila diunjukkan oleh penunjuk-penunjuk hajji * ) .
Larangannya
Larangan-larangan atas orang yang sedang melakukan peker­
jaan-pekerjaan hajji ialah :
1} Memakai pakaian yang berjahit dan caranya ada ber­
lainan antara laki-laki dan perempuan.
2) Menggunakan bau-bauan.
3) Bercukur atau memotong kuku sebelum thawaf, sa'ie,
dan wuquf.
4) Bercampur laki-isteri.
5) Memburu.
Dan ada beberapa lagi pekerjaan hajji yang mana jika tidak
dikerjakan, wajib dibayar dendanya ; dan begitu pula ada be­
berapa hal, kalau dikerjakan, wajib dibayar denda.
Denda itu ada yang ringan dan ada yang berat. Sekal iannya
adalah buat diberikan kepada orang-orang miskin dan buat me­
merdekakan hamba.
1
Rukun yang ke-lima '
Y a n g kelima daripada rukun-rukun Islam itu puasa sebulan
dalam bulan Ramadlan.
Ma'na puasa
Arti puasa sebulan, ialah menahan diri, tidak makan, tidak
minum dan tidak bercampur laki-isteri, dari waktu fajar hingga
masuk matahari.
*) Baca „ R i s a l a h H a j j i " oleh A . H a s s a n .
1|. hal. : 180.

24
Cara mengerjakannya.
Cara yang baik buat mengerjakan puasa, ialah kita bangun
tengah malam, kira-kira jam 2 atau jam 3, terus kita makan,
yang dinamakan makan sahur, dan kita ingat hendak puasa pada
besuknya. 1 j -
2
Yang membathalkan puasa )
Tidak ada yang membathalkan puasa melainkan makan,
minum, dan bercampur laki-isteri, dengan sengaja. Adapun lain
dari itu, tidak ada yang membathalkan puasa.

Yang berhalangan
Orang yang sakit atau kedatangan haidl atau di dalam pe­
layaran itu tidak wajib puasa, melainkan apabila sudah baik atau
sudah kembali ke negerinya.

Yang mengandung atau menyusui


Orang yang mengandung, yang menyusui, orang tua yang
tidak kuat puasa lagi, dan orang yang memang menurut thabie'at-
nya sudah tidak kuat puasa, walaupun muda itu tidak diwajibkan
puasa, hanya wajib memberi makan seorang miskien buat tiap-
tiap harinya, yaitu kalau ia tidak puasa sehari, wajib ia memberi
makan seorang miskien ; kalau dua hari, dua orang miskien ;
demikianlah seterusnya.
3 !
Puasa sunnat
Yaitu puasa yang tidak diwajibkan. Artinya barangsiapa
puasa, dapat pahala ; kalau tidak puasa, tidak berdosa.
Puasa sunnat itu ada beberapa macam :
1) Puasa enam hari dari bulan Syauwal, maupun puasa
itu dimulai dari tanggal. 2 Syauwal sampai 7, atau bercerai-cerai
harinya, asha! saja enam hari dalam bulan Syauwal.
2) Puasa 'asyu-ra, yaitu puasa hari yang ke 10 dari bulan
Muharram.

11 Ingat disini dinamakan niat


21 hal. : 181.
3) hal. : 184.

25
3) Puasa tasu-a, yaitu puasa hari yang ke 9 dari bulan
Muharram.
4) Puasa sebagian besar dari bulan S y a ' b a n .
5) Puasa saban-saban hari Its-nain dan Khamies.
6) Puasa tiga hari dari tiap-tiap bulan * ) , yaitu tanggal 13,
14 dan 15.
7) Puasa sehari, berbuka sehari.
1
Terlarang puasa '
1) Dilarang puasa pada Hari-raya Syauwal dan pada hari
yang ke 1*0, 11, 12 dan 13 daripada bulan hajji.
2) Dilarang seorang puasa pada hari J u m ' a t saja, me­
lainkan kalau ia sudah puasa di hari Khamis atau ia hendak puasa
pada hari Sabtu.
3) Dilarang puasa terus, yaitu puasa saban hari dengan
tidak diselang-selang lagi.

2 1
Fashal yang Ketiga
dari hal

S E M B A H Y A N G
Hukum sembahyang
Tiap-tiap seorang Muslim dan Muslimah yang sudah baligh,
wajib sembahyang sehari semalam, lima waktu, sebagaimana telah
diterangkan dirukun Islam yang kedua, melainkan perempuan
yang kedatangan haidl atau nifas, tidak wajib sembahyang, selama
ia didalam halangan itu,

Kewajiban sebelum sembahyang 3 )


Orang yang hendak sembahyang itu wajib mengurus apa-apa
yang tersebut dibawah ini :

*) Bulan qamariyah yaitu bulan Islam.


1) hal. 186-187.
2) hal. : 187.
3) hal. 189.
1) Wajib badannya bersih daripada hadats besar dan hadats
4 )
kecil dan wajib bersih daripada sekalian kotor dan najis, ter­
utama sekali kencing, tahi, madzie, darah haidl dan darah nifas.
2) Hendaklah pakaiannya dan tempat sembahyangnya ber­
sih daripada sekalian kotor dan najis yang tersebut diatas itu.

1 1
Najis dan cara membersihkannya

Tiap-tiap barang yang kotor itu boleh dinamakan najis,


tetapi najis yang kita diwajibkan bersih daripadanya, ialah kencing
2 1
tahi, madzie, darah haidl, dan darah nifas.

Didalam perkataan kencing itu termasuk wadi, karena wadi


itu keluarnya sesudah kencing.

Sekiranya seorang sudah buang air besar atau kecil, maka


hendaklah ia bersihkan tempat keluar kotorannya, dengan batu,
kertas atau lainnya, atau dengan air.

J i k a keluar madzie, maka hendaklah ia cuci dengan air.


Apabila badannya, pakaiannya atau tempat sembahyangnya
kena najis, hendaklah ia cuci dengan air, terutama sekali kalau
kena kencing, tahi, madzie, darah haidl atau darah nifas.

Kalau sepatunya, kasutnya terumpahnya yang ia hendak


bawa sembahyang itu kena najis, maka boleh ia bersihkan de­
ngan menggosokkannya di tanah saja , tidak perlu dicuci dengan
3 1
air lagi.

4) Hadats kecil ; Orang yang sudah berwudlu' itu d i n a m a k a n bersih daripada hadats
kecil. Maka kalau ia keluarkan angin (kentut), buang air besar atau buang air
kecil, keluar madzie, dinamafcan-dia berhadats kecil.
1) hal. : 1 8 9 .
2) L a i n daripada yang tersebut itu tidak ada keterangantentang najisnya berhubung
dengan sembahyang.
A d a p u n daging babi, bekas mulut anjing di air atau makanan itu, najis buat
d i m a k a n , artinya tidak boleh d i m a k a n , tetapi tidak ada keterangan wajib mencuci­
nya buat sembahyang, apabila kena badan atau pakaian. L i h a t keterangan y a n g
lebih jauh, kaca 1 8 9 - 1 9 2 .
3) T e n t a n g membersihkan dengan tanah akan sesuatu y a n g dipakai d i k a k i itu ada
keterangan dari R a s u l , Lihat keterangannya dikaca 1 9 2 .

27
4 )
Hadats besar dan cara membersihkannya
Apabila bercampur laki isteri, maka kedua-duanya dinama­
kan berhadats besar atau berjanabat. Buat menghilangkan hadats
besar atau janabat itu hendaklah mereka mandi dengan air, rata­
kan seluruh badan, melainkan perempuan tidak diwajibkan me­
nyampaikan air kedalam rambutnya yang tersanggul, hanya cukup
5
dengan tuang air sahaja dialasnya tiga kali. '

Mandi ini dinamakan juga mandi janabat.

Kalau' seorang keluar maninya, dengan mimpi atau dengan


cara yang lain, dinamakan-dia berhadats besar atau berjanabat.
Maka buat menghilangkan hadats itu hendaklah ia mandi seperti
mandi janabat.
J i k a seorang perempuan kedatangan haidl, yaitu darah bula­
nan, maka dinamakan-dia berhadats besar. Mandinya serupa de­
ngan mandi janabat.
1 ]
Waktu haidl dan nifas
Adapun waktu haidl, terkadang sebentar saja , dan biasa­
nya 7 hari, dan paling lama 15 hari, tetapi apabila sudah 15
hari belum juga berhenti, maka hendaklah ia mandi, lalu kerja­
kanlah sembahyang.

Perempuan yang kedatangan darah, mengiringi keluar anak,


juga dinamakan berhadats besar, dan darahnya, dinamakan darah
nifas. Maka apabila berhenti darah itu, wajib ia mandi sebagai
mandi janabat. Waktu buat nifas itu terkadang sebentar saja
dan paling lama 40 hari ; maka sesudah itu kalau belum berhenti,
hendaklah ia mandi, lalu kerjakan sembahyang.

Hadats kecil dan cara menghilangkannya

Apabila seorang sudah berwudlu", maka dinamakan dia orang


yang bersih daripada hadats kecil.

4) hal. : 1 93
5) hal. : 195

1 ) hal. : 197

28
2 )
Cara berwudlu' yang wajib

1) Cuci muka, sekali.


2) Cuci dua tangan sampai siku, sekali, sekali.
3) Sapu kepala, sekali, sampai rata, dengan tangan bekas
air.

4} Cuci dua kaki sampai mata kaki, sekali, sekali.


3,1
Cara berwudlu'wajib bercampur sunnat

1) Baca :

Artinya : (Aku berwudlu' ini) dengan nama Allah,


4 1
Pemurah, Penyayang
1
2) Cuci dua tangan sampai pergelangan, tiga kali. -
3) A m b i l air seceduk dengan tapak tangan kanan, lantas
separohnya masukkan kemulut, buat berkumur-kumur serta gosok
gigi, dan separohnya lagi terus naikkan kehidung, lalu bersihkan
hidung itu dengan tangan kiri. Beginilah dibuat sampai tiga
kali.
4) A m b i l seceduk air dengan dua tapak tangan, lalu cuci
muka sampai rata. Demikianlah dibuat sampai tiga kali.
5) Ambil seceduk air dengan tapak tangan kanan atau
dengan dua tangan, lalu cuci tangan kanan, rata sampai siku.
Beginilah dibuat sampai tiga kali. Lantas ambil seceduk air dengan
tangan kiri atau dengan dua tangan, lalu cuci tangan kiri, rata
sampai siku. Beginilah diperbuat sampai tiga kali.
6) Basahkan dua tapak tangan dan taruh di kepala se­
belah depan, lalu sapukan kebelakang kepala, kemudian kem­
balikan sapu itu kesebelah depan, lalu turunkan tangan itu, terus

2) hal. : 198. ( t a y a m m u m lihat hal 3 6 8 } .


3) hal. . : 1 9 8 .
A) R i w a y a t A b u D a w u d dan A h m a d .

29
sapu dua telinga, yaitu sapu telinga sebelah dalam dengan jari
telunjuk, dan sapu yang sebelah luarnya dengan ibu jari.
7) Cuci kaki kanan sampai mata k a k i , hingga bersih,
tiga kali, kemudian cuci kaki kiri sampai mata kaki, hingga
bersih, tiga kali.
1 ]
Adapun kaki yang tertutup dengan sepatu panjang atau
yang seumpamanya itu tidak perlu dibuka, hanya cukup dengan
diusap sekali disebelah atas sarung kaki kanan, dan sekali di-
sebelah atas sarung kaki kiri dengan bekas basah yang ditangan.

8) Baca syahadat :

asy-hadu alla ilaha illallahu, wahdahu lasyarieka lahu ;


wa asy-hadu anna muhammadan 'abduhu warasuluh'u .

Artinya : Aku mengaku, bahwa tidak" ada Tuhan (yang


sebenarnya) melainkan Allah, sendiriNya, tidak ada sekutu
bagilMya ; dan aku mengaku, bahwa Muhammad itu hamba-
2 )
Nya dan pesuruhNya.
3 1
Shifat dan hukum air
Adapun air buat wudlu' itu hendaklah bersih, maupun sedikit
ataupun banyak, dan boleh ber-wudltV dengan memasukkan ta­
ngan kedalam bak air atau timba, ashal saja tangan kita lebih
4 1
dahulu sudah bersih daripada najis dan kotor.
5 1
Yang membathalkan wudld'

Seorang yang sudah ada wudlu' itu jika berangin (kentut),


buang air kecil (kencing), buang air besar (berak), keluar madzie,
keluar mani, kedatangan haidl, nifas, atau bercampur laki-isteri.

1) Y a i t u sepatu panjang k u l i t n y a keatas hingga menutup dua mata kaki.


2) R i w a y a t Muslim dan A b u D a w u d .
3) hal. ; 204.
4) A d a p u n batas air mesti dua q u l l a h , yaitu VA hasta lebar, panjang dan dalam
itu, tidak shah keterangannya. L i h a t kaca 2 0 4 - 2 0 5 .
5) ttal. : 205.

30
maka bathallah wudlu'-nya, yaitu tidaklah dinamakan-dia orang
yang ber-wudlu' lagi, dan tidak boleh sembahyang.

Kalau bathalnya itu lantaran kentut, buang air kecil, buang


air besar, atau keluar madzie, hendaklah ia berwudliV lagi buat
sembahyang. J i k a bathalnya itu lantaran haidl, nifas, keluar mani,
atau bercampur laki-isteri, hendaklah ia mandi janabat.

Orang yang wudliV, kalau tertidur atau tersentuh kema­


luannya, lebih baik jangan terus sembahyang, sebelum berwudlu'
3 1
lagi.
Adapun menyentuh perempuan itu tidak membathalkan
4 )
wudlu'.

5
Fashal yang ke-empat '

dari hal

SEMBAHYANG SHUBUH

Sembahyang Shubuh itu dua rak'at. Waqtunya kira-kira


dari jam 5 * ) pagi sampai terbit matahari- Contohnya dari
auwal sampai akhir, seperti tersebut dibawah ini :

RAK'AT YANG PERTAMA

1) Qia'm ' ^ \ ^ J 9 , artinya : Berdiri.

6 )
Cara Qiam
Berdiri betul menghadap Oiblat (Masjid Makkah) dengan
7 1
maqsud hendak sembahyang.

2) Takbieratul-ihram maksudnya :

31 hal. 207.
4) hal. 208.
5,6) hal. 209.
7) Y a i t u niat, hal : 210.
*) Ini jam waktu z a m a n Belanda, yaitu waktu terbit fajar.

31
Takbier permulaan atau takbier masuk sembahyang.
1 )
Cara Takbieratul-ihram

Sebut Allahu A k b a r artinya : Allah maha


Besar sambil mengangkat dua tangan serta hadapkan dua tapak
tangan ke-Qiblat, tingginya sampai berhadapan dengan bahu,
lalu turunkan dua tangan itu, sambil panjangkan takbier tadi,
hingga turun tangan itu sampai kebatas perut, * ) lalu taroh
tangan kiri diatas perut, dan diatas tangan itu, tarohkan tangan
kanan.

2 )
3) Baca D o ' a Iftitah artinya : Do'a
pembukaan, yaitu :

subhana-kallahumma ! wa bihamdika, wataba-rakasmuka,


wata'ata jadduka, wal'a i'aha ghairuka.

Artinya : Maha suci Engkau hai Tuhanku ! Dengan me-


muji-Mu-lah (aku memulai 'ibadat ini), dan Maha bahagia
namaMu, dan Maha tinggi kemuliaanMu, dan tidak ada
3 1
Tuhan (yang patut disembah) lain daripadaMu.
4 1
4) Baca Ta'auwudz b j f c ^ & j k y a i t u :

a-'u-dzu billahi minasy-syai-tha-nir-rajiem

Artinya : Aku berlindung (diri) kepada Allah daripada


5 )
(gangguan) syaithan yang terlaknat.

1) hal. : 2 1 5 .
2) hal. : 2 1 6 .
3) R i w a y a t Daraquthnie d a n Muslim.
4) hal. : 217.
5) R i w a y a t Ibnul-Mundzir.
*) Dibagian u l u hati.

32
6 )
5) Baca Bismillah - , yaitu :

bismillahir-rahmanir-rahiem.

7 1
Artinya : Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.
n
6) Baca Al-Fatihah , yaitu :

1. alhamdulillahi rabbil-'alamien. 2. arrahma-nirrahiem. 3. mali-


ki yaumiddien. 4. ieya'ka na' budu wa ieya'ka nasta'ien. 5.ihdinash-
shira'thal-musta-qiem. 6. shirathalra-dziena an'amta alaihim.7. ghai-
ril-maghdlubi 'alaihim waladldlallien.

Artinya : 1. Sekalian puji-pujian kepunyaan Allah. Tuhan bagi se­


kalian makhluq. 2. Pemurah, Penyayang. 3. Yang mempunyai
hari pembalasan. 4. Engkaulah Yang kami sembah dan Engkaulah
Yang kami mintai pertolongan. 5. Unjukkanlah kepada kami jalan
yang lurus. 6. (Yaitu) jalan mereka yang Engkau beri ni'mat atas­
nya. 7. Bukan (jalan mereka) yang dimurkai atasnya,dan bukan
(jalan mereka) yang sesat.

7) Ucap a'mien- - ^ J & \ artinya : Perkenankanlah atau


terimalah .

21
Cara mengucap amien
Apabila habis baca A l - F a t i h a h , yaitu sampai waladldlallien,
lantas disambung dengan perkataan a'mien.

6) hal. : 2 1 9 .

7) R i w a y a t Daraquthnie dan H a k i m .

1) hal. ; 2 2 0 .

2} hal. : 2 2 0 .

33
8| Baca sebarang satu Surah **atau beberapa A y a t dari Gur-3n
seperti Surah Ikhlash :

1, qul : "huwallahu ahad. 2. allahush-shamad. 3, lamyalid


walamyulad; 4. walam yakul lahu kufuwan a h a d " .

Artinya : 1. Katakanlah : "Allah itu tunggal. 2. Allah itu


tempat sekalian bergantung. 3. la tidak beranak, dan Dia
tidak diperanakkan. 4. Dan tidak ada siapapun samadengan-
Dia".

9) R u k u ^JJ artinya : Bongkokkan badan.

Cara ruku'
01
Angkat dua t a n g a n , sampai berbetulan dengan bahu, lantas
turunkan, lalu tunduk letakkan dua tangan di kepala lutut, sambil
membaca Allahu A k b a r dengan panjang dari mula mengangkat
tangan hingga habis meletakkannya di atas dua lutut.

10) Di dalam r u k u ' itu baca tasbieh2), yaitu :

subha'na rabbi-yal-'azhiem !

3)
Artinya : Maha suci Tuhanku Yang amat mulia !

Sekurangnya dibaca sekali, dan sebaik-baiknya dibaca sepuluh


4 )
kali.
5 )
11) Bangkit dari r u k u ' sambil membaca doanya , yaitu :
i
sami-'allahu-liman hamidah ! «x^^J^J^'^
Artinya : Mudah-mudahan Allah memperhatikan (memperke­
6 1
nankan) orang yang memuji-Dia !

•> hal. : 2 2 1 .
1) hal. : 2 2 2 ,
0) dengan h a d a p k a n tapak tangan ke Q i b l a t ,
2 , 3 , 4 ) R i w a y a t Muslim hal. : 2 2 3 .
5,6) Riwayat Bukharie. hal. : 224.

34
Cara bangkit dari ruku'
Angkat badan sambil mengangkat dua tangan sampai kebatas
bahu serta hadapkan dua tapak tangan itu ke-Giblat, lantas lepas­
kan dua tangan itu tergantung.
Berdiri dengan melepaskan tangan tergantung itu dinamakan
berdiri i'tidal.

12) Didalam berdiri i'tidal, baca hamd artinya :


Pujian, yaitu :
J ' A \ '(w'**'
rabbana ! lakalhamd ! j ^ ^ J i V ^ j
Artinya . Hai Tuhan kami ! kepunyaan M ulah sekalian puji-
1 1
pujian
13) Sujud JT^Itl* artinya tunduk ke bawah.
2
Cara sujud >
Baca Allahu A k b a r sambil tunduk meletakkan dua lutut di
bumi, lantas letakkan dua tapak tangan, lantas dahi dan hidung,
sama habisnya takbier dengan meletakkan dahi di bumi.
3 )
14) Didalam sujud itu, baca tasbieh sujud yaitu :

Artinya : Maha suci Tuhanku Yang terlebih amat tinggi ! ^


Sekurangnya dibaca tasbieh itu sekali, dan sebaik-baiknya
5
dibaca kira-kira sepuluh kali. '
15) Bangkit-dari sujud yang pertama itu.

Cara bangkit dari sujud yang pertama.


Baca Allahu Akbar sambil mengangkat kepala dari bumi
6
hingga duduk diatas tapak kaki kiri t i a n dirikan kaki kanan diatas
hujung jarinya, serta taroh dua tapak tangan diatas dua paha dan

7) R i w a y a t B u k h a r i e , hal. 2 2 4 .
1) R i w a y a t B u k h a r i e dan Muslim.
2) hal. : 2 2 5
3,4) R i w a y a t Muslim.
5) hal. : 2 2 7 - 2 2 8 .
6) hai: : 2 2 7 .

35
ratakan hujung jari dengan hujung lutut.

16) Dalam duduk itu baca do'a antara dua sujud sekali
yaitu 7) :

rabbigh-firlie ! rabbigh-firlie!

Artinya : Hai Tuhanku ! ampunkan daku ! Hai Tuhanku !


1)
ampunkan daku !
Atau baca sekali :

alla'-hummaghfirlie warham-nie wajburnie wahdinie warzuq-


nie.
Artinya : Hai Tuhanku ! ampunkan daku dan kasihankan-
daku dan cukupkandaku dan pimpinlah akandaku dan kur-
2>
niakanlah akandaku.
3
17) Sujud yang kedua 'sambil takbier. Caranya sama dengan
sujud yang pertama.

18) Didalam sujud yang kedua ini, baca juga tasbieh sujud
yaitu :
subhana rabbiyal a'la'!

RAK'AT YANG KE-DUA


Di rak'at yang kedua ini, hanya diunjukkan cara-caranya de­
ngan ringkas saja. Kalau perlu, periksalah cara-cara yang cukup di-
rak'at yang pertama.
4 )
19) Qia'm kembali
Cara qiam kembali.
Angkat kepala, tangan, dan badan dari bumi sambil mengu­
cap Allahu Akbar dari mula angkat kepala sampai berdiri betul,
lalu pelukkan tangan di batas perut.

7) hal. : 2 2 8 - 2 2 9 .
1) R i w a y a t Ibnu Majah.
2) Riwayat Tirmidzie.
3t hal. : 226.
4) hal. 2 2 9 .

36
5 >
20) Didalam qiam itu baca Bismillah.
21) Baca Al-Fatihah.
22) Ucap amien.
23) Baca Surah atau Ayat-ayat.
24) R u k u sambil takbier.
25) Didalam ruku itu baca tasbieh ruku'.
26) Bangkit dari ruku', sambil membaca

27) Berdiri tepas tangan, baca : 'jC^Li^Vij'


28) Sujud yang pertama sambil takbier.
29) Didalam sujud itu baca tasbieh sujud.
30) Bangkit dari sujud sambi! takbier.
31) Didalam duduk antara dua sujud itu baca do'anya,yaitu :

atau J^ljCjjl

32) Sujud yang kedua sambil takbier.


33) Didalam sujud itu baca tasbieh sujud.
34) Bangkit dari sujtfd yang kedua sambil takbier, hingga
duduk untuk baca Attahieyat akhir.

1 1
Cara duduk Attahieyat akhir..

Yaitu dudukkan punggung diatas bumi dengan melipat kaki


kiri keluar dari bawah lipatan kaki kanan, lalu taroh dua tangan di­
atas dua paha, serta ratakan hujung jari berbetulan dengan hujung
lutut.

2 )
35) Didalam duduk itu baca Attahieyat sekali, yaitu:

5) Dilain dari Rada rak'at yang pertama, tidak ada d o ' a iftitah d a n tidak ada
Ta'auwudz.
1) hal : 2 3 0 .
2) hal. 231

37
1
.... a^JJ»x^ \j o ^vSWp J y
1. atta-hieya-tu tillahi wash-shala-wa'tu wath-thaiyiba't. 2. assa-
la-mu 'alaika aiyuhannabie-yu warahmatullahi wa barakatuh !,
3. assalcimu 'allainawa 'ala 'iba'dillahish-shalihien. 4. asyhadu
alla-ilaha illallah. 5. wa asy-hadu anna muhammadan 'abduhu
warasuluh.

Artinya : 1. Sekalian bakti ucapan dan sekalian bakti badan


dan sekalian bakti harta itu layak kepada Allah. 2. Mudah-
mudahan turun sejahtera atasmu, hai Nabi kian (juga) rahmat
Allah dan kurniaNya ! 3. Mudah-mudahan turun sejahtera
atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang baik-baik.
4. Aku mengaku, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang sebenar-
benarnya) melainkan Allah. 5. dan aku mengaku, bahwa­
11
sanya Muhammad itu hambaNya dan pesuruhNya.
2
atau baca Attahie-yat yang biasa dibaca >, yaitu :

^ L ^ ' ^ ^ ' ^ ^ O » - ^
attahie-yatul - muba'ra - ka'-tush-shalawa- tuth-thayi-batu
3 1
lilla*h

Artinya : Sekalian pujian, sekalian perbuatan yang baik, seka­


4
lian 'ibadat, sekalian derma itu, layak kepada Allah . . . . >

5 )
36) Sesudah Attahie-yat, baca shalawat sekali, yaitu :

1) R i w a y a t Bukharie.
2) hal. : 2 3 2
3) Dari "assalamu ' a l a i k a " sampai " w a r a s u l u h " itu sama dengan A t t a h i y a t
yang tersebut tadi, tentang b u n y i n y a dan artinya.
4) L a y a k kepada A l l a h itu artinya : Patut dihadapkan kepada Allah dan diker­
jakan karena A l l a h . R i w a y a t Muslim.
5) A t a u dibaca shalawat seperti yang biasa, dengan tidak pakai kalimat
sayidina (hal. : 2 3 2 - 2 3 3 ) .

38
1. allahumma ! shalli 'ala muhammadin wa 'ala ali mu-
hammadin. 2. kama shaUarta 'ala ali ibra'hiema, 3. wa barik
ala' muhammadin wa 'ala ali muhammadin. 4. kama barakta
'ala' a'li ibrahiema filalamiena. 5. innaka hamiedum-majied.

Artinya : Hai Tuhanku ! berilah rahmat atas nabi Muhammad


dan atas kulawarganya. 2. sebagaimana Engkau telah beri
rahmat atas kulawarga nabi Ibrahiem. 3.dan berilah kurnia
atas Nabi Muhammad dan atas kulawarganya. 4. sebagaimana
Engkau telah beri kurnia atas kulawarga nabi Ibrahiem di-
antara makhluk-makhluk. 5. karena sesungguhnya Engkau
1t
Yang amat terpuji. Yang amat Mulia .

Cara isyarat telunjuk 2}


Dari pertama duduk hendak baca Attahie-yat, hendaklah di-
taroh dua tapak tangan diatas paha serta diratakan hujung jari itu
dengan hujung lutut, lalu digenggam empat jari tangan kanan serta
didirikan jari telunjuk dengan goyang-goyangkan-dia sambil mem­
baca Attahie-yat dan shalawat.
3 t
37) Beri salam , yaitu tanda keluar dari sembahyang.

Cara beri sala'm 4)


Sesudah habis baca Attahie-yat dan Salawat, hendaklah mem­
beri salam sekali dengan perkataan :

assalamu 'alaikum warah-matullahi wabara-ka'tuh.

1) R i w a y a t A h m a d dan Muslim.
2} hai. 2 3 4
3) hal. 2 3 4 .
4). hal. 2 ? 5 ,

39
Artinya : Mudah-mudahan sejahtera {dari Allah turun) atas
5 t
kamu, begitu juga rahmat dari Alla'h dan kurniaNya.

Memberi sala'm itu hendaklah sambil memalingkan muka ke-


fihak kanan, dan beri salam sekali lagi sambil memalingkan muka
kefihak kiri.
61
Peringatan
Sekalian bacaan di dalam sembahyang Shubuh ini, hendaklah
dengan perlahan, melainkan Takbieratul-ihram, A l - F a t i h a h , A m i e n t

Surah dan sekalian takbier, dan salam, dinyaringkan oleh imam dan
orang sembahyang sendirian ; dan Amien dinyaringkan oleh ma-
mum.

71
Fashal yang kelima
dari hal
SEMBAHYANG ZHUHUR

Lantaran di sembahyang Shubuh sudah tersebut cara-cara pe­


kerjaan sembahyang dengan terang, maka disini diunjukkan dengan
ringkas saja. Kalau perlu cara-caranya yang terang, periksalah di­
sembahyang S h u b u h .

Sembahyang Zhuhur itu empat raka'at. Waktunya kira-kira


dari jam 12.30 sampai 3.15. Cara-caranya seperti yang" tersebut
dibawah ini :

RAK'AT YANG PERTAMA


1) Qiam.
2) Takbieratul-ihram.
l
3) Baca do'a Iftitah.
4) Baca Ta'auwudz.
5) Baca Bismillah.
6) Baca Al-Fatihah.

5) R i w a y a t A b u D a w u d dan Ibnu Majah.


6) hal. : 2 3 5 dan 2 4 1 .
7} hal. : 2 4 2 .

40
7) Baca A m i e n .
8) Baca Surah atau Ayat-ayat.
9) Ruku'sambil takbier.
10} Didatam ruku' itu baca tasbieh ruku'.
11) Bangkit dari ruku' sambil membaca *f

12) Baca j^^^jb^j w a k t u


berdiri lepas tangan.

13) Sujud yang pertama sambil takbier.


14) Didalam sujud itu baca tasbieh sujud.
15) Bangkit dari sujud sambil takbier.
16) Didalam duduk antara dua sujud baca :

17) Sujud yang kedua sambil takbier.


18) Didatam sujud itu baca tasbieh sujud.

RAK'AT YANG KEDUA


19} Bangkit dari sujud tadi ke qia'm sambil takbier.
20) Baca Bismillah.
21) Baca Al-Fatihah.
22) Baca A m i e n .
23) Baca Surah atau Ayat-ayat.
24) Ruku" sambil takbier.
25} Didalam ruku' itu baca tasbieh ruku'
26) Bangkit dari ruku' sambil membaca i * c

27) Baca : cLiiuij sesudah berdiri lepas tangan.


28) Sujud sambil takbier.
29) Didalam sujud itu baca tasbieh sujud.
30) Bangkit dari sujud kepada duduk sambil takbier.
31) Didalam duduk antara dua sujud, baca :

Y
4-M ^
K
\'$J^^?j atau -
32) Suj'iid yang kedua sambil takbier.
33) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.
34) Bangkit duduk dari sujud yang kedua sambil takbier.
35) Baca Attahie-yat.
1 }
Attahie-yat di sini dinamakan Attahie-yat auwal.
(

2 1
Cara duduk Attahie-yat auwal
Y a i t u bangkit dari sujud sambil takbier hingga dudukdi atas
tapak kaki kiri serta lipatkan kaki kanan dan dirikan di atas
jari-jarinya.

RAK'AT YANG KETIGA


36) Bangkit dari duduk Attahie-yat tadi kepada qiam kembali
sambil takbier serta mengangkat dan menghadapkan tapak
3 )
tangan ke-Qiblat.
37) Baca Bismillah.
38) Baca Al-Fatihah.
39) Baca Amien,
40) R u k u ' sambil takbier.
41) D i dalam ruku' itu baca tasbieh r u k u '
42) Bangkit dari ruku' sambil membaca :

43) Baca: JuLAi i ^ V i ^ J sesudah berdiri lepas tangan. ,

44) Sujud pertama sambil takbier.


45) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.
46} Bangkit dari sujud kepada duduk sambil takbier.
47) Didalam duduk antara dua sujud, baca :

' Y^J^JsJ YS^J^j atau v l&il


48) S u j u d yang kedua sambil takbier.
49) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.

1.2} hal. : 2 4 2 .
3) hal. : 2 4 3 .

42
R A K ' A T Y A N G KE-EMPAT
50) Bangkit dari sujud tadi kepada qiam kembali sambil takbier.
51) Baca Bismillah.
52) Baca Al-Fatihah.
53) Baca A m i e n .
54) R u k u ' sambil takbier.
55) Di dalam ruku' itu baca tasbieh ruku'.

56) Bangkit dari ruku' sambil membaca : \ eJu>^^lj^jjl^_^

57) Baca: J L A _ A ! c J J V ^ J sesudah berdiri lepas tangan.

58) Sujud sambil takbier.


59) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.
60) Bangkit dari sujud kepada duduk sambil takbier.
61) Didalam duduk antara dua sujud,baca :

62) Sujud yang kedua sambil takbier.


63) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.
64) Bangkit dari sujud kepada duduk sambil takbier.
65) Baca Attahie-yat.
66) Baca Shalawat.
67) Beri salam.

Peringatan :

Semua bacaan di dalam sembahyang Zhuhur adalah dengan


perlahan buat imam dan ma'mum, kecuali takbier, sami'allahu
liman hamidah dan salam, dinyaringkan oleh imam.

43
Fashal yang ke-enam ''
dari hal

SEMBAHYANG 'A-SHAR, SEMBAHYANG MAGHRIB


dan SEMBAHYANG 'ISYA'

'A-shar
a n
S e m b a h y 9 'Ashar itu rak'at dan cara-caranya dari mula-mula
sampai akhirnya, sama dengan sembahyang Zhuhur, melainkan
ketika mula-mula berdiri hendak sembahyang itu diniatkan sem­
bahyang 'A-shar.

Waktu sembahyang 'A-shar itu kira-kira dari jam 3.30 sampai


2 )
(hampir) masuk mata hari.

Maghrib
Sembahyang Maghrib itu tiga rak'at. Waktunya dari mula-
mula masuk mata hari sampai hilang tanda merah disebelah
Barat.
Caranya dari mula-mula sampai akhir, adalah seperti yang
tersebut dibawah ini :

RAK'AT YANG PERTAMA

1) Qiam
2) Takbieratul-ihram.
3) Baca do'a Iftitah.
4) Baca Ta'auwudz.
5) Baca Bismillah.
6) Baca Al-Fatihah.
7) Baca Amien.
8) Baca Surah atau Ayat-ayat.
9) Ruku'sambil takbier.
10) Didalam ruku' itu baca tasbieh ruku'.

11) Bangkit dari ruku sambit baca : ^ ^ ^ ^ ^ \ ^ _ ^

1f hal, : 242.
2} hal. ; 165.

44
W 3 q t U b e r d r 6 P a S t a n 9 a R
12) Baca : J ^ | J ' ' ' '
13) Sujud sambi! takbier.
14) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.
15) Bangkit dari sujud kepada duduk sambil takbier.
16) D i d a l a m duduk antara dua sujud, baca :

17) Sujdd yang kedua sambil takbier.


18) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.

RAK'AT YANG KEDUA.

19) Bangkit dari sujud tadi ke-qiam kembali sambil takbier.


20) Baca Bismillah.
21) Baca Al-Fatihah.
22) Baca Amien.
23) Baca Surah atau ayat-ayat.
24) R u k u sambil takbier.
25) Di dalam ruku' itu baca tasbieh ruku'.
26) Bangkit dari ruku'sambil baca : .

27) Baca : waqtu. berdiri lepas tangan.

28) Sujud sambil takbier.


29) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.
30) Bangkit dari sujud kepada duduk sambil takbier.
31) Di dalam duduk antara dua sujud baca :

y j ^ ^ Y S i ^ ^ j atau -••a^l^li.
32) Sujud yang kedua sambil takbier.
33) D i d a l a m sujud ttu baca tasbieh sujud.
34) Bangkit dari sujud kepada duduk sambil takbier.
35) Baca Attahie-yat auwal.

RAK'AT YANG KETIGA.


36) Bangkit dari duduk Attahie-yat tadi kepada qiam kembali
sambil takbier serta mengangkat dan menghadapkan dua
tapak tangan ke-Qiblat.

45
37} Baca Bismillah.
38} Baca Al-Fatihah.
39) Baca Amien.
40) R u k u ' sambil takbier.
41) Didalam ruku'itu baca tasbieh ruku'.

42) Bangkit dari ruku'sambil baca : «^ij^^jjull^.

43) Baca : j ^ L l ^ \i j sesudah berdiri lepas tangan.

44) Sujud sambil takbier.


45) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.
46) Bangkit dari sujud kepada duduk sambil takbier.
47) Di dalam duduk antara dua sujud, baca :

?£&£>^j£\£j atau ....;&ilftYl


48) Sujud yang kedua sambil takbier.
49) Di dalam sujud itu baca tasbieh sujud.
50) Bangkit dari sujud kepada duduk sambil takbier.
51) Baca Attahie-yat.
52) Baca Shalawat.
53) Beri salam.

Peringatan :
Semua bacaan di dalam sembahyang Maghrib, adalah dengan
perlahan buat imam dan ma'mum, kecuali takbier, bismillah,
al-fatihah, amien, surah atau A y a t , sami'allanu liman hamidah
dan salam, dinyaringkan oleh imam kecuali amien dinyaringkan
oleh ma'mum.

'l-sya'

Rak'at dan cara-cara sembahyang ' l - s y a , dari mulanya sampai


akhirnya, sama dengan sembahyang Zhuhur, melainkan ketika
mula-mula berdiri sembahyang, hendaklah diniatkan sembahyang
'l-sya'. Bacaandi dua rak'at yang pertama adalah nyaring.

46
Waqtu sembahyang 'l-sya' itu kira-kira dari jam 7.30 malam
1 1
sampai jam 4.30 pagi.

2 1
Fashal yang ketujuh

dari hal

SEMBAHYANG BERJAMA'AH.

Apabila seorang sembahyang mengikut seorang yang sem­


bahyang dihadapannya di-namakan dua orang itu sembahyang
berjama'ah.
Orang yang dijadikan ikutan, dinamakan imam. Orang yang
mengikut dinamakan ma'mum.
Imam itu selamanya tidak boleh lebih dari seorang. Adapun
ma'mum, boleh seorang dan boleh banyak ; lebih banyak lebih
baik.
Diantara mereka yang mau sembahyang berjama'ah, hendak­
lah ada seorang yang A-dzan, yaitu satu pemberian tahu atau
satu ajakan supaya manusia berkumpul dan bersedia buat sembah­
yang ; dan apabila mereka sudah sedia, hendaklah diadakan
Oamat, yaitu sijatu ajakan buat berdiri sembahyang. Y a n g A-dzan
dan Gamat itu siapa saja boteh ; yang mau jadi imampun boleh,
yang akan jadi ma'mumpun boleh.
3 1
Cara sembahyang berjama'ah

Orang yang jadi imam itu cara sembahyangnya sama dengan


orang sembahyang sendiri, seperti yang tersebut disembahyang
Shubuh, Z h u h u r dan lainnya, tetapi perlu ia berniat yang ia jadi
imam.

1 ) hal. 165.
2) hal. : 246.
3) hal. : 246.

47
Orang yang jadi ma'mum, wajib menurut sekalian bacaan
dan perbuatan imamnya, melainkan tiga perkara :

?} Kalau imamnya baca Al-Fatihah dengan suara yang


nyaring hendaklah Ma'mum dengar saja, tidak boleh turut mem­
baca, walaupun sesudah imam membaca. Begitu juga diwaktu
2 1
imam membaca Surah.

Kalau imam membaca Al-Fatihah atau Surah dengan suara


yang tidak kedengaran kepada ma'mum,diwaqtu itu hendaklah ma'­
mum baca Al-Fatihah dan Surah.

2) Apabila imam habis membaca Al-Fatihah dengan suara


3
yang nyaring, hendaklah ma'mum sambut dengan ucapan : amien.

aX
3) T i d a k boleh ia turut mengucap : • ~—^o-^-^'^-r-

tetapi diwaqtu imam bangkit dari r u k u ' dengan mengucapkan


perkataan itu, hendaklah ia sambut dengan ucapan :

Peringatan

Orang yang jadi imam selamanya berdiri di depan. Adapun


ma'mum, kalau seorang saja, mesti berdiri dekat imam disebelah
kanan. Diwaqtu itu, jika datang seseorang ma'mum lagi, hendak
lah imam maju kedepan sedikit atau ma'mum yang di kanan,
mundur ke belakang supaya jadi satu shaff (baris) dengan ma'­
4 1
mum yang baru datang itu.
Y a n g jadi imam, hendaklah orang yang paling tua dikumpul-
an itu, ya'ni seberapa boleh, jangan ada diantara ma'mum-
5 1
ma'mum, orang yang lebih tua dari pada imamnya.

2) R i w a y a t A h m a d dan Muslim (Lihat R. AI-FatihahJ.


3) hal. 252.
4) hal. 253.
5) hal. 255.

48
3)
Fashal yang kedelapan

dari hal

A-DZAN dan 1 Q A M A H

A-dzan itu artinya : Pemberiantahu, ajakan atau panggilan.


Maqshudnya di Agama, ialah mengajak manusia supaya berkum­
pul untuk sembahyang. A-dzan itu dibahasa Melayu orang nama­
kan " B a n g " .
A 1
A-dzan biasa
Kalimah-kalimah A-dzan itu seperti yang tersebut dibawah
ini :

1. allahu akbar, allahu akbar ; allahu akbar.allahu akbar.


2. asyhadu al-la-ilaha iilallah ; asyhadu al-lailaha illallah.
3. asyhadu anna muhammadarrasu'lulla'h ; asyhadu anna
muhammadarrasulullah. 4. haiya'alash-shal a'h ; hai ya 'alash-
shalah. 5. hai-ya 'alal falah ,;hai-ya 'alal falah. 6. allahu akbar;
allahu a k b a r ; la-ilaha illallah.

Artinya : 7. Allah Maha besar, Allah Maha besar ; Allah Maha


besar ; Allah Maha besar. 2. A k u mengaku, bahwasanya tidak
ada T u h a n (yang sebenarnya), melainkan Allah ; aku me­
ngaku, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang sebenarnya).

3) hal. 257.
257.
4) hal.

49
melainkan Allah. 3. Aku mengaku bahwasanya Muhammad
itu pesuruh Allah ; aku mengaku, bahwasanya Muhammad
itu pesuruh Allah. 4. Marilah kepada sembahyang ; marilah
kepada sembahyang. 5. Marilah kepada kebahagiaan;marilah
kepada kebahagiaan. 6. Allah Maha besar, Allah Maha besar;
1 1
tidak ada Tuhan (yang sebenarnya), melainkan Allah.

2 1
A-dzan Shubuh
Di dalam A-dzan Shubuh, sesudah dua kali

1
•< S \ s *A u ' 9*s > < ^ u

as-shalatu khairumminan-naum ; ash-shalatu khairumminan-


naum.
Artinya : Sembahyang itu lebih baik daripada tidur, sem­
3 1
bahyang itu lebih baik daripada tidur.
A )
lqamah

lqamah itu artinya : Mendirikan. Maqshudnya di Agama,


ialah suatu ajakan buat lantas berdiri sembahyang.
Di bahasa Indonesia sering orang sebut " G a m a t " .
Kalimah-kalimah Qamat itu seperti yang tersebut dibawah
ini

1,31 R i w a y a t A h m a d dan A b u D a w u d .
2) hal. 258.
4) hal. : 257.

50
1. allahu akbar, allahu akbar. 2. asyhadu al-la-ilaha illallah,
3. asyhadu anna muhammadar-rasulullah, 4. haiyya alash-
shalah. 5. hai-yya 'alalfalah, 6. qad qamatish shalah, qad qa-
matish shalah. 7. Allahu akbar, allahu akbar. 8. la-ilaha
illallah.

Artinya : 1. Allah Maha besar, Allah Maha besar. 2. Aku


mengaku, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang sebenarnya),
melainkan Allah. 3. Aku mengaku, bahwasanya Muhammad
itu pesuruh Allah. 4. Marilah kepada sembahyang. 5. Marilah
kepada kebahagiaan. 6. Sesungguhnya telah berdiri sembah­
yang; sesungguhnya telah berdiri sembahyang. 7. Allah Maha
besar, Allah Maha besar. 8. Tidak ada Tuhan (yang sebenar­
2 1
nya), melainkan Allah.

Peringatan :
1) A-dzan dan Qamat itu bukan saja diperintah buat sem­
bahyang berjama'ah, bahkan disunnatkan juga buat sembahyang
3 >
sendiri-sendiri.
2) Sembahyang yang pakai A-dzan dan Oamat, tidak lain
4 t
melainkan sembahyang fardlu, yaitu sembahyang lima waqtu.
3) Orang yang mendengar A-dzan itu diperintah turut
membunyikan dengan perlahan-lahan, yaitu apabila bilal berkata :
Allahu Akbar, Allahu Akbar, hendaklah si-pendengar juga berkata
begitu. Demikian sampai habis A-dzan, melainkan ditiap-tiap
bilal berkata : 0 ^ \ ^ - £ ^ a t a u { $ & & k * J ~ hendaklah
5 )
si-pendengar berkata :

la haula wala quwwata itla billah. - P > V ^ V § > % ^ f f i

Artinya : Tidak ada (sebarang) daya dan upaya melainkan dengan


6 )
(kehendak) Allah.

2) R i w a y a t A h m a d (hal.258).
3) hal. : 258.
4) hal. 259.
5) haJ. 260.
6) R. Muslim.

51
4 1
4) Disunnatkan sesudah A-dzan berdo'a :

1. Allahumma ! rabba ha-dzihid-da watit-tammah. 2. wash-


shalatil-qa-imah. 3. ati muhammadanilwasielata wal-fadlflah.
4. wab'ats-hu maqaman-mahmudanilladzie wa'ad-tah.

Artinya 1. Hai Tuhanku ! T u h a n yang mempunyai


panggilan yang sempurna ini. 2. dan (mempunyai) sembah­
yang yang sedang berdiri (ini). 3. berilah kepada nabi
Muhammad derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia .
4. dan dirikanlah-dia ditempat yang terpuji, yang Engkau
5 t
telah janjikan kepadanya.

6 1
Fashal yang kesembilan

dari hal

SEMBAHYANG JUM'AH

Y a i t u sembahyang dua rak'at pada waqtu Zhuhur di hari


J u m ' a h , sesudah diadakan khutbah.
1 1
H u k u m sembahyang J u m ' a h
Sembahyang J u m ' a h itu wajib atas laki-laki yang sudah
cukup 'umur yang tidak sakit. T i d a k wajib atas anak-anak dan
perempuan.
2 )
Kewajiban orang yang pergi sembahyang J u m ' a h
Orang yang wajib sembahyang J u m ' a h itu diperintah mandi
pada hari J u m ' a h , bersihkan gigi, bersihkan rambut kepala, serta-
pakai minyak, pakai pakaiannya yang paling baik dan bersih,
pakai bau-bauan yang wangi, kalau ada, terus pergi ke masjid,

4} hal; : 261.
5) R . B u k h a r i e .
6} hal. : 262.

1) hal. 262. Musafir juga wajib. L i h a t Risalah Wajiblah perempuan ber - J u m ' a h .

2) hal. ; 263.
52
lantas sembahyang Tahie-yatul-masjid dua rak'at, duduk dekat
imam, kalau masih ada tempat, tetapi waqtu berjalan hendak
pergi dekat imam itu janganlah ia langkah orang orang yang
duduk, dan jangan ia omong-omong, dari permulaan duduk sampai
habis khut-bah.
3 1
Cara-cara sebelum khutbah.
Apabila sampai waqtu Zhuhur, hendaklah khatieb yang mau
berkhutbah itu masuk masjid dengan memberi salam kepada
orang-orang yang hadlir disitu, lantas naik ke mimbar dan hadap­
kan mukanya kepada orang ramai, terus duduk : maka diwaqtu
itu hendaklah bilal mulai A-dzan ; dan apabila habis saja A - d z a n ,
4 1
hendaklah khathieb tadi terus berkhut-bah.

Cara berkhut-bah.
Hendaklah khatieb berdiri mengucapkan puji-pujian kepada
Allah dan mengucap Syahadat 5 ) , lantas menashihat, mengingat­
kan dan mengajar apa-apa yang perlu diwaqtu itu dari perkara
Agama dan dunia, yaitu darihal ibadah, perangai, pergaulan,
dagang, siasat, dan sebagainya, dengan bahasa yang difaham oleh
pendengar-pendengar, dengan suara dan gaya (aksi) yang gagah
sebagai seorang pahlawan.6) Diantara berkhut-bah itu baik diselangi
dengan duduk sebentar, lantas teruskan lagi. Duduk itu dinamakan
duduk antara dua khutbah. J a d i , khutbah sebelum duduk dinama­
kan khuth-bah yang pertama, dan sesudah duduk, dinamakan
khuth-bah yang kedua.

1 1
Isi khuth-bah
Hendaklah khatieb menggunakan perkataan-perkataan yang
ringkas, terang dan mengandung arti yang mudah difaham.
Hendaklah khatieb berkhuth-bah perkara yang berguna bagi
qaum diwaqtu itu ; dan kalau bisa, dengan membawakan satu
atau dua ayat Qur'an atau hadiets Nabi.

3) hal. : 264.
4) Sekarang sudah jadi kebiasaan, bahwa sesudah A - d ? a n , orang-orang berdiri sembah­
yang dua rak'at. A g a m a tidak perintah begitu.
5) Sebagaimana yang akan tersebut di contoh khuth-bah J u m ' a h di kitab i n i , kaca 8 3 .
6) Begitulah diperintah oleh Agama.thal. : 269)
1) hal : 268

53
Perlu pula khatieb meringkaskan khuth-bah *} jangan sampai
orang-orang jemu (bosan) mendengarkannya, dan begitu juga
perkara yang dibicarakan, jangan berulang-ulang. Mestinya isi
khuth-bah bertukar-tukar, yaitu sekali perkara dagang, d i kali yang
lain perkara Agama, dilain kali perkara siasat dan lain-lainnya.

2 1
Kewajiban yang mendengar khuth-bah
Diwaqtu khatieb berkhuth-bah, tidak boleh seseorang omong
walaupun satu patah perkataan, sekalipun menyuruh diam orang
yang sedang omong.
Hendaklah tiap-tiap seorang pasang kuping betul-betul men­
dengarkan khuth-bah, dengan menghadapkan muka kepada kha­
tieb.
Jangan memalingkan muka, jangan tunduk, apalagi me­
ngantuk.

Cara sembahyang Jum'ah.


Apabila habis saja khuth-bah yang kedua, hendaklah bilal
Gamat, lantas khatieb terus maju kehadapan buat jadi imam.
Sembahyang J u m ' a h itu dari mula sampai akhirnya sama
dengan sembahyang S h u b u h , melainkan disini diniatkan sembah­
yang J u m ' a h dan sesudah baca Al-Fatihah di rak'at pertama di­
3 }
baca Surah f^^g? dan sesudah baca A l - F a t i h a h dirak'at
4 )
yang kedua baca

Peringatan.
Orang-orang yang hadlir di khuth-bah dan sembahyang itu
1
tidak perlu empat puluh. > Berapa saja boleh, tetapi lebih banyak,
lebih baik,

• L i h a t Risalah J u m ' a h , c e t a k a n baru, tahun 1 9 7 2 .

2) hal. : 269.
3,4) T i d a k diwajibkan mesti baca dua Surah itu disembahyang J u m ' a h . Boleh juga
dengan lain surah. Dua Surah itu akan d i u n j u k k a n dengan sempurna bersama
a r t i n y a , dikaca 1 1 9 - 1 2 2 .
1) hal. : 271.

54
2 1
Fashal yang kesepuluh
dari hal

SEMBAHYANG SUNNAT RAWATIB


3 1 4 1 :
Sembahyang sunnat rawatib itu ialah sembah y a ng-sem
bahyang sunnat yang dikerjakan sebelum sembahyang lima waqtu
atau sesudahnya.
5 )
Sunnat Zhuhur
Sembahyang sunnat Zhuhur ada dua macam, yaitu sembah­
yang sunnat sebelum sembahyang Z h u h u r dan sembahyang sunnat
6 1
sesudah sembahyang Zhuhur.
Sembahyang sunnat sebelum sembahyang Z h u h u r itu dua
rak'at. Dinamakan sunnat Z h u h u r qabliyah. Sembahyang sunnat
sesudah sembahyang Zhuhur, dua rak'at lagi. Dinamakan sunnat
Z h u h u r ba'diyah.
Sunnat Maghrib.
Sembahyang sunnat Maghrib, satu macam saja, yaitu sem­
bahyang sunnat dua rak'at sesudah sembahyang Maghrib. Dina­
makan sunnat Maghrib ba'diyah.
Sunnat ' I s y a ' .
Sembahyang sunnat ' I s y a ' , satu macam saja, yaitu hanya dua
rak'at sesudah sembahyang ' I s y a ' . Dinamakan sunnat ' I s y a ' b a ' d i ­
yah.

Sunnat Shubuh.
Sembahyang sunnat S h u b u h , satu macam saja, yaitu dua rak -
'at sebelum sembahyang Shubuh. Dinamakan sunnat Shubuh qabli-
yah.

2) hal. : 2 7 2 .
31 A r t i n y a ialah sembahyang-semhahyang yang tidak d i w a j i b k a n , yaitu kalau dibuat,
dapat pahala ; dan kalau tidak dibuat tidak berdosa. Didalam Islam, sembahyang
yang wajib, h a n y a lima waqtu dan sembahyang J u m ' a h pada hari J u m ' a h . L a i n dari
itu, semuanya d i n a m a k a n sembahyang sunnat.
A) Y a i t u tetap.
5) Tentang sembahyang-sembahyang sunnat 2 h u h u r , Maghrib, ' I s y a ' dan S h u b u h itu,
periksalah hal 2 7 2 .
6) K a l a u di hari J u m ' a h , tidak ada sembahyang sunnat dua rak'at sebelum sembahyang
J u m ' a h , hanya ada sembahyang sunnat dua rak'at atau 4 sesudah sembahyang
Jum'ah.

55
Cara-cara mengerjakan sembahyang sunnat rawatib.
Tiap-tiap satu daripada sembahyang sunnat dua rak'at itu,
cara-caranya, dari mula sampai akhirnya, sama dengan sembahyang
Shubuh, melainkan dibeberapa perkara :
1) Diniatkan masing-masing waqtunya, yaitu diniatkan sembah­
yang sunnat Zhuhur, Maghrib, ' I s y a ' atau S h u b u h , ba'diyah
atau qabliyah.
1
2) Baik dikerjakan sendiri-sendiri, yaitu tidak berjama'ah. '
2 )
3) Dikerjakan dengan tidak pakai A d z a n dan Qamat.
4) Baik dikerjakan tidak dengan suara nyaring 3)
4
5) Dikerjakan di rumah masing-masing, tidak di masjid. >
5>
Fashal yang kesebelas
dari hal

SEMBAHYANG JAMA' DAN OA-SHAR


Jama'
Sembahyang jama' itu artinya : Sembahyang rangkap, yaitu
mengerjakan dua sembahyang fardlu didalam satu waqtu.
Kalau seorang sembahyang fardlu Zhuhur dan 'Ashar diwaq-
tu 'A-shar atau sebaliknya, begitu juga diantara Maghrib dan 'Isya,'
maka dinamakan-dia telah sembahyang jama'.
Jama' taqdiem dan ta'khier.
Kalau seorang sembahyang Zhuhur dan 'Ashar diwaqtu Z h u ­
hur, atau sembahyang Maghrib dan ' I s y a ' d i waqtu Maghrib maka
dikatakan dia telah bersembahyang jama' taqdiem, artinya :
rangkap dimuka.
Kalau ia sembahyang Zhuhur dan 'A-shar diwaqtu 'A-shar, a-
tau sembahyang Maghrib dan ' I s y a ' , diwaqtu ' I s y a ' , maka dikata -
kan-dia telah bersembahyang jama' ta'khier, artinya : rangkap di
belakang.
Sembahyang yang boleh dijama'kan.
Sembahyang yang boleh dijama'kan ialah antara Zhuhur
6 )
dan 'A-shar, dan antara Maghrib dan ' I s y a ' saja.

1,2) hal. : 2 7 5 .
3,4) hal. : 2 7 6 .
5,6! h.il : 2 7 7 .

56
T i d a k boleh jama' antara Shubuh dan ' I s y a ' atau antara Shu­
buh dan Zhuhur, dan tidak boleh antara 'A-shar dan Maghrib.
11
Tempat harus jama'.
1) • Harus dan lebih baik seorang sembahyang jama' taqdiem
atau ta'khier selama didalam safar, yaitu selama didalam perjalanan
laut atau darat dan selama ber-ada di negeri yang ia singgah tidak
dengan niat hendak tinggal tetap disitu.
2) Orang yang tidak didalam safar, yaitu orang yang tinggal
tetap di kampungnya sendiri, kalau ada kerja, boleh jama' ta'khier
saja, yaitu boleh ia mundurkan sembahyang Zhuhur sampai masuk
waqtu 'A-shar, lantas diwaqtu itu, ia sembahyang Z h u h u r dan
'A-shar. Begitu juga boleh ia mundurkan Maghrib sampai waqtu
'Isya'.

2 1
Cara-cara sembahyang jama'
1) Orang yang hendak sembahyang jama' taqdiem atau
ta'khier antara Zhuhur dan 'A-shar itu, baiknya sembahyang Z h u ­
hur dahulu, lantas sesudah beri salam, terus bangun sembahyang
'A-shar pula.
Begitu juga sembahyang jama' taqdiem atau ta'khier antara
Maghrib dan ' I s y a ' , yaitu sembahyang.Maghrib dahulu, lantas beri
salam ; sesudah itu terus sembahyang ' I s y a '
2) Buat sembahyang jama', cukup satu A-dza'n dan dua
Gamat, yaitu A-rJza'n dahulu, lalu Qamat, lantas sembahyang Z h u -
hur, maka sesudah beri saiam terus Gamat lagi, lantas sembahyang
'A-shar.
Begitu juga cara sembahyang jama' antara Maghrib d a n ' l s y a ' ,
yaitu A-dzan dahulu sekali, lalu Qamat, lantas sembahyang Magh­
rib ; maka sesudah habis sembahyang Maghrib, terus Qamat lagT,
lantas sembahyang ' I s y a ' .

Qa- s h a r 3 )

Sembahyang qa-shar itu artinya : Sembahyang ringkas atau


kurang, yaitu sembahyang yang mestinya empat rak'at dikerjakan

1) Harus disini artinya : bolehjhal. : 2 7 7 . 2) hal. : 2 7 7 . 3) hal. : 2 8 0 .

57
hanya dua rak'at didatam safar, yaitu didalam perjalanan laut atau
darat.
Kalau seorang yang didalam safar kerjakan sembahyang
Z h u h u r hanya dua rak'at, dinamakan dia sembahyang qashar.
r>
Sembahyang yang boleh diqa shar
Yang boleh diqa-shar itu sembahyang Z h u h u r , 'A-shar dan
' I s y a ' saja. Adapun Maghrib dan S h u b u h , tidak boleh diqa-shar.
A r t i n y a , bahwa Z h u h u r , 'A-shar dan ' I s y a ' , itu boleh dikerjakan
dua-dua rak'at saja didalam safar, tidak mesti empat rak'at lagi,
tetapi Maghrib dan S h u b u h itu tidak boleh dikurangi, melainkan
mesti dikerjakan seperti biasa.

Cara-cara sembahyang qa-shar.


Sembahyang Z h u h u r , 'A-shar dan ' i s y a ' , apabila diqa-shar,
jadi cara-caranya serupa sembahyang Shubuh dengan tidak beda
apa-apa, melainkan dua perkara :
1) Diniatkan sembahyang Z h u h u r qa-shar, 'A-shar qa-shar
atau ' I s y a ' qa-shar.
2) Bacaan Z h u h u r dan 'A-shar tidak nyaring.

Ringkasnya cara-cara sembahyang jama' dan qa-shar.

Orang yang didalam safar, boleh sembahyang jama', artinya


boleh sembahyang Zhuhur diwacrtu 'A-shar atau 'A-shar diwaktu
Zhuhur, begitu juga boleh sembahyang Maghrib di-waqtu ' I s y a ' ,
atau ' I s y a ' diwaqtu Maghrib, dan juga boleh sembahyang qa-shar,
yaitu sembahyang Z h u h u r dua rak'at, sembahyang 'Ashar dua rak -
'at, dan sembahyang ' I s y a ' dua rak'at.
J a d i n y a , bahwa orang yang didalam safar itu boleh, atau le-«
bih baik, sembahyang jama' dan qa-shar, yaitu :
1) Sembahyang Z h u h u r , dua rak'at (qa-shar) dan sem —
bahyangkan.juga 'A-shar diwaqtu Z h u h u r dua rak'at {jama' dan
qa-shar).

H hal. : 2 8 1 .

58
2) Sembahyang Zhuhur diwaqtu 'A-shar dua rak'at (jama'
dan qa-shar) dan sembahyang 'A-shar dua rak'at (qa-shar).
3) Sembahyang Maghrib diwaqtu Maghrib tiga rak'at {tidak
qa-shar) dan sembahyang juga ' I s y a ' diwaqtu Maghrib dua rak'at
(jama' dan qa-shar).
4) Sembahyang Maghrib diwaqtu ' I s y a ' tiga rak'at (jama',
tetapi tidak qa-shar) dan sembahyang ' I s y a ' dua rak'at (Qa shar).
Adapun sembahyang Shubuh tidak boleh dijama' dan tidak
boleh diqa-shar

,:
Fashal yang kedua belas '
dari hal

S E M B A H Y A N G T A H A J J U D dan W I T R .

Sembahyang Tahajjud itu artinya : Sembahyang malam.


Sering juga orang namakan sembahyang sunnat malam. Sembah­
yang Witr itu artinya : Sembahyang ganjil, ya'ni sembahyang
sunnat 1,3,5,7,9, atau 11 rak'at pada malam, berhubung dengan
sembahyang Tahajjud yang tersebut tadi.

2 )
Cara-cara Tahajjud dan Witr
Sembahyang tahajjud dan Witr itu boleh dikerjakan ber­
macam-macam :
1) Sembahyang Tahajjud dua rak'at, lima kali, jadi sepuluh
rak'at, lantas sembahyang witr satu rak'at jadi sebelas rak'at.
2) Sembahyang Tahajjud dua rak'at, enam kali, jadi dua
belas rak'at, lantas sembahyang Witr satu rak'at, jadi tiga belas
rak'at.

1,2,) hal. : 2 8 3 .
59
3) Sembahyang Tahajjud dua rak'at, empat kali, jadi dela­
pan rak'at, lantas sembahyang Witr lima rak'at dengan satu
Attahie-yatjadi tiga belas rak'at.
4) Sembahyang Tahajjud dua rak'at, empat kali atau lima
kali, lantas sembahyang Witr tiga rak'at dengan satu Attahie-yat,
yaitu tidak pakai Attahie-yat auwal, hanya Attahie-yat akhir saja.

Sembahyang berdiri atau duduk.


Sebaik-baiknya di-kerjakan sembahyang Tahajjud dan Witr,
dengan berdiri, tetapi kalau merasa penat, boleh dikerjakanTahaj-
jud, dengan duduk.

Waqtu sembahyang malam.


Sebaik-baiknya, sembahyang Tahajjud dan Witr, dikerjakan
ditengah-tengah malam, tetapi tidak mengapa terdahulu sedikit,
dan boleh juga dikerjakan diakhir malam, yaitu ketika hampir
waqtu S h u b u h .

Peringatan !
1) Bacaan dan pekerjaan dalam tiap-tiap satu rak'at dari
sembahyang Tahajjud atau Witr, sama dengan sembahyang yang
lain-lain.
2) Sembahyang Tahajjud dan Witr baik dikerjakan sendiri-
sendiri, yaitu tidak berjama'ah.
3) Sembahyang Tahajjud dan Witr, hukumnya sunnat.
4) Tiap-tiap rak'at sembahyang Tahajjud dan Witr, ada
pakai Surah, walaupun dirak'at yang ketiga, keempat dan lainnya .

Fashal yang ketiga belas


dari hal
HARI - RAYA
Hari raya didalam Islam ada dua, yaitu Hari raya Puasa dan
Hari-raya Hajji. H a r i r a y a Puasa, pada tanggal satu Syauwal, dan

1) hal. ' 2 8 8 .

60
Hari-raya Hajji, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah.

Cara-cara sebelum pergi sembahyang.


1) Mandi pada pagi Hari-raya sebelum pergi ke tempat
sembahyang. *
2) - Pakai sebaik-baik pakaian yang ada,
3) Makan sedikit sebelum pergi sembahyang Hari-raya
Puasa, tetapi pada Hari-raya Hajji,baik makan sekembali dari sem­
bahyang.
4) Pergi ke tempat sembahyang dengan berjalan.
5} Pergi ke tempat sembahyang dengan mengambil satu
jalan, dan kembalinya ambil jalan lain.
6) Bertakbier pada Hari-raya Puasa dari keluar rumah terus
sampai ke-tempat sembahyang ; dan buat Hari-raya Hajji, hendak­
l a h takbier dimulai dari Shubuh tanggal 9, sampai hari yang ke 13
dari bulan itu. Takbier tersebut, tidak mesti terus tetapi dimana
ada kelapangan saja, yaitu saban-saban sudah sembahyang atau
lainnya.
Takbier yang diucapkan ialah :

1. Allahu akbar, allahu akbar. 2. la ilaha illallahu, waltahu


akbar. 3. allahu akbar, walilla-hil-hamd.
Artinya : 1. Allah Maha besar, Allah Maha besar. 2. T i d a k
ada Tuhan (yang sebenarnya! melainkan A l l a h , dan Aliah
Maha besar. 3. Allah Maha besar, dan kepunyaan A l i a h l a h
11
sekalian pujian.
2 1
Diperintah berkumpul
Pada Hari-raya itu perempuan-perempuan muda dan tua, wa­
laupun yang berhalangan dengan haidl, di-sunatkan *> keluar ber­
kumpul sembahyang dan mendengar khuth-bah, melainkan perem­
puan yang haidl tidak boleh sembahyang, tetapi mendengarkan
khuth-bah saja.

1) R i w a y a t ' U m a r dan Ibnu Mas'ud (Fat-hul-Bari 2 : 3 1 6 ) .


2) hal. : 2 9 3 .
*) Menurut S . J a w a b .

6t
Tempat-perempuan-perempuan, hendaklah terpisah dari tem­
pat laki-laki.

Tempat sembahyang dan khuth-bah **


Sebaik-baik tempat buat kerjakan sembahyang dan khuth-bah
Hari-raya, ialah tanah lapang ; melainkan kalau ada hujan, baik
di masjid. **'

Waqtu sembahyang Hari-raya


Sebaik-baik waqtu sembahyang dua Hari-raya, ialah sesudah
naik mata hari, tetapi baik lekaskan sembahyang Hari-raya Hajji
dan lambatkan sedikit sembahyang Hari-raya Puasa.
1)
Cara sembahyang Hari raya
Apabila sampai waqtu, hendaklah terus di-dirikan sembahyang
Hari-raya itu berjama'ah, dengan tidak pakai A-dzan, Gamat atau
lainnya, melainkan terus berdiri, lalu sembahyang dua rak'at, se­
bagaimana sembahyang S h u b u h , tetapi disini ada tambahan, yaitu
sesudah takbieratul-ihram ditambah lagi enam kali takbier, jadi,
dirak'at yang pertama, tujuh takbier, dan dirak'at yang kedua, lima
takbiernya, yaitu bangkit dari sujud keqiam dengan satu takbier
seperti biasa, lantas tambah empat takbier lagi.
2 )
Cara Khuth-bah Hari raya
Setelah habis beri sal'am dari sembahyang itu hendaklah imam
31
berdiri menghadap ma'mum-mamum, lantas berkhut-bah, yaitu
dimulai dengan ucap puji-pujian kepada Alla'h dan ucap Syaha'dat,
lantas menashihat, mengingatkan dan mengajar apa-apa yang dirasa
perlu diwaqtu dan zaman itu bagi Muslimien, maupun didalam hal
dunia atau akhirat, dengan suara dan gaya (actie) yang gagah,
dengan bahasa yang orang-orang ramai disitu mengerti.

**) H a d i t s n y a lemah.
*)' hal. : 2 9 3 .
4) hal. : 2 9 5 .
D hal. : 2 9 5 .
2) hal. : 2 9 6 .
3) I m a m atau lainnya, apabila berkuth-bah dinamakan K h a t h i e b .

62
Diantara khuth-bahnya, hendaklah khatieb bawakan satu atau
dua ayat Qur-an atau hadiets Nabi.
Khuth-bah itu hendaklah ringkas, menarik hati, penting dan
tidak diulang-ulangkan satu perkataan beberapa kali, supaya pende-
ngar-pendengar tidak jemu. Dikhuth-bah Hari raya ini tidak ada
duduk antara dua khuth-bah, hanya satu khuth-bah saja, tetapi
khuth-bah itu diselang-selang dengan takbier.

Allahu Akbar. Allahu A k b a r . Allahu Akbar.


Artinya ; Allah Maha besar ; Allah Maha besar ; Allah Maha
41
besar.

Sesudah habis khuth-bah dihadapan laki-laki, hendaklah kha­


tieb pergi ketempat perempuan buat berkhuth-bah disana pula.
11
Hari-raya di hari Jum'ah
Kalau kebetulan Hari raya jatuhnya di hari J u m ' a h maka cu­
kup satu khuth-bah Hari raya saja, tidak perlu'kepada khuth-bah
J u m a t lagi.

Fashal yang ke-empat belas 2}


dari hal
SEMBAHYANG TARAWIEH dan WITR
Sembahyang Tarawieh itu sebenarnya, sembahyang Tahajjud
atau sembahyang malam yang dikerjakan di bulan Puasa. J a d i ,
sembahyang-Tahajjud atau sembahyang malam, kalau dikerjakan di
bulan Puasa, dinamakan sembahyang Tarawieh. Sembahyang Witr,
ialah sembahyang ganjil, seperti yang tersebut disembahyang
Tahajjud juga..

4) R i w a y a t Ibnu Majah.
1) hal. : 2 9 8 .
2) hal.: 301.
*) T i d a k perlu disini m a k s u d n y a boleh shalat J u m ' a h dan boleh tidak.

63
3 )
Perbedaan antara Tarawieh dan Tahajjud
Perbedaannya, yaitu Tahajjud baik dikerjakan dengan sendiri-
sendiri, tetapi Tarawieh boleh dikerjakan dengan sendiri-sendiri
dan boleh dengan berjama'ah, dan Tahajjud itu waqtunya tengah
malam, tetapi Tarawieh boleh dipermulaan malam dan boleh di-
tengah malam dan boleh diwaktu hampir sahur.
4>
Cara Tarawieh dan Witr
Sembahyang Tarawieh dan Witr, boleh dikerjakan bermacam-
macam :
1) Sembahyang Tarawieh dua rak'at empat kali, jadi dela­
pan rak'at, inilah yang sebaik-baiknya, lantas tiga rak'at Witr.
2) Sembahyang Tarawieh dua rak'at sepuluh kali, jadi dua
puluh rak'at tiga rak'at Witr. -
3} Sembahyang Tarawieh dua rak'at, delapan belas kali,
jadi tiga puluh enam rak'at, lantas Witr tiga rak'at.
4) Sembahyang Tarawieh dua rak'at duapuluh kali, jadi
empat puluh rak'at, lantas satu rak'at Witr.
Dan ada beberapa macam lagi cara yang boleh dikerjakan.
1 1
Tarawieh dan Witr dengan berjama'ah
Sembahyang Tarawieh dan Witr, boleh dikerjakan sendiri-
sendiri, dan boleh dengan berjama'ah, dengan tidak pakai A-dzan
atau Qamat atau lainnya.
Peringatan !
1) Bacaan dan pekerjaan dalam tiap-tiap satu rak'at dari
sembahyang Tarawieh atau Witr, sama dengan sembahyang yang
lain-lain.
2) Sembahyang Tarawieh dan.Witr dengan berjama'ah itu
baik dikerjakan di masjid.
3) Ditiap-tiap rak'at dari sembahyang Tarawieh dan Witr,
ada bacaan Surah, walaupun dirak'at ketiga, keempat dan lainnya.

3) hal. : 2 8 3 - 2 8 8 .
4) hal. : 3 0 1 .
1) hal. : 3 0 6 - 3 0 7 .

64
Fashal yang ke-lima belas
dari hal

SEMBAHYANG KUSUF dan KHUSUF


Sembahyang kusu'f, artinya : Sembahyang diwaqtu ada ger­
hana matahari. Sembahyang Khusuf, artinya : Sembahyang di-
waqtu ada gerhana bulan.
Cara sembahyang gerhana.
Sembahyang gerhana, itu dua rak'at berjama'ah dengan tidak
pakai A-dzan dan Gamat. Sembahyangnya seperti Shubuh juga,
tetapi ditiap-tiap rak'at, ditambah satu ruku', yaitu sesudah bang­
kit dari ruku' dengan baca

dan hendaklah dibaca


1
AI-F^tihah dan S u r a h * lagi. Sesudah ini, barulah rukG' lagi, lan­
tas bangkit dari ruku', lalu sujud seperti biasa. Beginilah caranya
dirak'at yang kedua. Jadi dua rak'at itu mempunyai empat ruku'
dan empat sujud.
Apa-apa yang baik dikerjakan dihari itu.
Dihari gerhana itu selain daripada sembahyang dua rak'at
diperintah :
11
1} Berkhut-bah sesudah sembahyang dengan memberi
nasihat apa-apa yang perlu diwaqtu itu, dan menerangkan kekua­
saan Tuhan yang maha besar dan mengingatkan, bahwa gerhana
itu jadinya bukan lantaran mati atau hidupnya seseorang, melainkan
satu daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang diunjukkan ke­
pada kita.

2) Membanyakkan sebutan nama Allah dengan mengingat


kekuasaanNya.
3) Berdo'a meminta sekalian apa yang hendak diminta, dan
minta ampun dosa.
4} Bershadaqah dan merdekakan hamba, kalau ada.

2) hal. : 3 0 8 .
1) K h u t h - b a h itu seperti khuth-bah J u m ' a h , tetapi tidak pakai d u d u k antara dua
khuth-bah, hanya terus saja satu khut-bah.
* ) L i h a t al-muslimun.

65
2 1
Fashal yang ke-enam belas
dari hal
SEMBAHYANG IS-TISOA'
ls-tisqa' itu artinya : Minta hujan. Minta hujan atau sembah­
yang minta hujan, boleh dikerjakan dengan bermacam-macam cara:

1) Keluar ketempat yang lapang beramai-ramai sebelum te­


ngah hari, berpakaian biasa dengan hati yang tetap dan merendah
diri serta sungguh-sungguh meminta kepada Allah.

Setelah sampai di tanah lapang, hendaklah khatieb naik ke-


atas mimbar yang di-sediakan disitu atau naik ditempat yang tinggi,
lalu berkhuth-bah, yaitu mengucap puji-pujian kepada Aliah dan
mengucap Syahadat seperti di khuth-bah Jum'ah serta sebut
"Allahu Akbar", lantas nashihat supaya mereka bertaubat, dan
beri tahu, bahwa Tuhan akan qabulkan permintaan hambaNya,
apabila mereka meminta dengan sungguh-sungguh dan ikhlash hati.

Sesudah itu terus berdo'a :

I.AIhamdu lillahi rabbil-a-lamien.2. arrah-manir-rahiem. 3. maliki


yaumiddien. 4. la ilaha illallah. 5. yaf'a-lul-lahu ma yuried,
6. allahumma 1 antalla'hu, la-ila'ha illa anta. 7. antal-ghanie-yu wa
nahnul-fuqara'-u. 8. anzil 'alainal-ghai-tsa. 9. waj-al ma anzal-ta lana
quw-watan wabala'ghan Ha hien.

2) hal. : 3 1 2 .
66
Artinya : 1. Sekalian puji-pujian kepunyaan Allah, Yang meme­
lihara sekalian 'alam. 2. Pemurah, Penyayang. 3. Yang mempunyai
hari pembalasan. 4. Tidak ada Tuhan (yang sebenarnya), melain­
kan Allah. 5. Allah berbuat apa yang la kehendaki. 6. Hai Tuhan !
Engkaulah Tuhan, tidak ada Tuhan (yang sebenarnya), melainkan
Engkau. 7. Engkau yang kaya, (tidak perlu kepada siapa-siapa)
sedang kami berkeperluan kepadaMu. 8. Turunkanlah hujan atas
kami. 9. dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan itu kekuatan
1}
dan bekal bagi kami buat satu masa yang panjang.

Kemudian angkat tangan tinggi keatas, dengan merendah diri


meminta-minta kepada A l l a h , lantas berpaling menghadap Qiblat,
terus berdo'a, begitu juga sekalian ma'mum.

Sesudah itu lantas sembahyang dua rak'at dengan tidak pakai


A-dzan dan Qamat.

Dirak'at yang pertama, sesudah Al-Fatihah "baca Surah

c A > j | * — * • dan dirak'at yang ke-dua, sesudah Al-Fatihah

baca Surah

Baca Al-Fa'tihah dan Surah itu dengan suara yang nyaring.

2) Kalau dihari J u m ' a h , tidak perlu di-adakan khuth-bah


dan sembahyang minta hujan, tetapi cukup dengan berdo'a di-
khuth-bah J u m ' a h dengan ucapan :

Alla-humma ! Aghitsna ; Alla-humma ! aghitsna.

Artinya : Hai Tuhan ! hujanilah kami: hai Tuhan ! hujamlah


2
kami. >

1) Riwayat A b u Dawud.
2) R i w a y a t Bukharie dan Muslim.

67
3) Tidak pakai khuth-bah dan tidak pakai sembahyang,
hanya minta kepada Allah, dengan berdo'a berdiri di mimbar atau
duduk di masjid.
21
Fashal yang ke-tujuh belas
dari hal

SEMBAHYANG K H A U F
Sembahyang Khauf artinya : Sembahyang takut, ya'ni sem­
bahyang diwaqtu perang menghadap musuh.
Sembahyang Khauf itu boleh dikerjakan bermacam-macam,
yaitu menurut keadaan musuh.
Musuh di-pihak Giblat.
Kalau musuh dipihak Qiblat, maka sembahyang Khauf itu
boleh dikerjakan satu macam saja, yaitu :
Imam berdiri dihadapan. Ma'mum dibelakangnya dijadikan
dua shaff (baris).
Imam takbier. Ma'mum sekalian turut takbier.
Sesudah habis apa-apa yang perlu dibaca, lantas imam ruku'.
Ma'mum sekalian turut ruku".
Ima'm bangkit dari ruku'. Ma'mdm sekalian turut bangkit
dari ruku".
Ima'm sujud. Ma'mum dishaff yang pertama saja turut su­
jud. Ma'mum dishaff yang kedua, tetap berdiri.
Sesudah habis dua sujud, imam dan ma'mum dishaff yang
pertama itu bangkit kepada qia'm.
Ma'mum dishaff yang kedua pula, terus sujud, dua kali, lalu
bangkit kepada qia'm.
Ma'mum dishaff yang pertama, mundur, jadi shaff yang ke­
dua, dan ma'mum dishaff yang kedua, maju jadi shaff yang per­
tama.
Sesudah selesai apa-apa yang perlu dibaca, lalu imam ruku'.
Ma'mum sekalian turut ruku'.

2) hal. : 3 1 5 .

68
Imam bangkit dari ruku'. Ma'mum sekalian turut bangkit
dari ruku'.
Imam sujud. Ma'mum dishaff yang pertama saja turut
sujud. Ma'miimdishaff yang kedua, tetap berdiri
Sesudah sujud dua kali, imam dan ma'mum dishaff yang per­
tama itu duduk membaca Attahie-yat.
Ma'mum dishaff yang kedua, sujud dua kali, lantas duduk
baca Attahie-yat bersama imam.
Imam beri saia'm. Ma'mum dishaff yang pertama dan yang
kedua turut beri salam.

Musuh tidak di-pihak Giblat.


Kalau musuh tidak dipihak Qiblat, maka ma'mum itu hen­
daklah dibagi dua. Sebagian menghadap musuh dan sebagian turut
imam sembahyang berganti-ganti, seperti cara-cara yang tersebut
di bawah ini :

1) Imam menghadap Qiblat sembahyang serak'at bersama


sebagian daripada ma'mum. Ma'mum yang sebagian lagi, meng -
hadap musuh.
Sesudah habis serak'at lantas imam berdiri, Ma'mum bagian
yang pertama tadi, pergi menghadap musuh.
Ma'mum bagian yang kedua pula, datang menurut imam sem­
bahyang serak'at.
Imam saja beri sa'am. Ma'mum bagian yang kedua itu t'dak
beri salam, tetapi pergi menghadap musuh.
Ma'mum bagian yang pertama, datang menghadap Qiblat
sembahyang sendiri-sendiri serak'at yang kurang tadi, lantas beri
saia'm, lalu terus menghadap musuh kembali.
Ma'mum bagian yang kedua pula, datang sembahyang sendiri-
sendiri serak'at yang kurang tadi, lalu beri salam, lantas terus
menghadap musuh kembali
2) Ima'm dan bagian yang pertama daripada ma'mum,
menghadap Qiblat sembahyang dua rak'at.
Sesudah habis beri salam, lantas ma'mum bagian ini pergi
menghadap musuh.
69
Im'am kerjakan lagi dua rak'at bersama ma'mum bagian yang
kedua. Sesudah habis beri salam, lantas ma'mum bagian ini juga
pergi menghadap musuh.

Peringatan !
1) Contoh-contoh sembahyang Khauf itu semuanya buat
sembahyang Z h u h u r qa-shar.
Begitu juga shifat sembahyang Khauf 'A-shar dan ' I s y a ' , ya'ni
dua-dua rak'at qa-shar.
Adapun sembahyang Maghrib dan Shubuh tetap sebagai biasa
tidak ada qa-shar.
2) A d a beberapa cara lagi sembahyang Khauf yang boleh
dikerjakan.

1
Fashal yang kedelapan belas '
dari hal
SEMBAHYANG DLUHA, TAHIE-YATUL-MASJID, T H U H U R ,
S Y U K U R , INTIZHAR dan ISTIKHARAH.
2 )
Dluha.
Sembahyang Dluha itu artinya : Sembahyang waqtu naik
matahari, yani sembahyang sunnat dua rak'at sekali, dua kali,
tiga kali, atau empat kali, sesudah naik mata hari, kira-kira jam
8 atau 9.
Sembahyang Dluha tersebut sebaik-baiknya dikerjakan tidak
selalu, tetapi terkadang dikerjakan, terkadang tidak.
3 t
Tahie-yatu I-masjid
Sembahyang tahie-yatul-masjid itu artinya : Sembahyang
menghormat masjid, yaitu'sembahyang sunnat dua rak'at diwaqtu
masuk masjid, sebelum duduk.

1,2) hal. : 3 1 8 .
3) hal. : 3 1 9 .

70
21
Thuhiir
Sembahyang Thuhur itu artinya : Sembahyang bersih, yaitu
sembahyang sunnat dua rak'at, sekali, dua kali, atau lebih sesudah
berwudlu'.

3)
Syukur *
Sembahyang S y u k u r itu artinya : Sembahyang terima kasih,
yaitu sembahyang sunnat dua rak'at, empat kali, jadi delapan rak -
at atau terus delapan rak'at, dengan satu Attahie-yat dan salam.

Sembahyang ini, dinamakan juga sembahyang AI-Fat-hi,.arti­


nya : Sembahyang kemenangan, karena biasanya sembahyang itu
dikerjakan waqtu dapat mengalahkan musuh.

4 )
Inti-zhar
Sembahyang Inti-zhar itu artinya : Sembahyang menunggu.
Maqsudnya disini, ialah sembahyang sunnat dua rak'at sekali atau
lebih, di hari J u m ' a t sementara menunggu imam masuk masjid.

Sesudah ima'm masuk masjid, tidak boleh sembahyang sunnat


apa-apa lagi, karena apabila imam masuk dan duduk di atas mim­
bar, diwaqtu itu bilal mulai A-dzan, dan sesudah A-dzan, terus
ima'm berkhuth-bah.

Istikharah 5)
Sembahyang istikharah itu artinya : Sembahyang minta baik
atau minta dipilihkan yang baik.
Apabila seorang mau mengerjakan satu perkara yang penting,
disunnatkan-dia sembahyang dua rak'at sunnat istikharah, lantas
ia berdo'a di akhir sembahyang,sebelum salam atau sesudah salam
dengan perkataan :

2} hal. : 3 2 0 .
3,4) hal. : 3 2 1 .
5) hal. : 3 2 2 .

71
1. Allahumma ! innie as-takhieruka bi'ilmika. 2. wa as-taqdiruka
bi qudratika. 3. wa as-aluka min fadl-likal-'azhiemi. 4. fainnaka
taq-diru wa la aq'diru. 5. wata'-lamu wala a'lamu. 6. wa anta 'alla -
mul-ghu-yub. 7. allahumma ! in kunta ta'lamu anna h'adzal-amra.
8. Khairul-lie fie dienie wa ma-'a syie wa 'a-qibati amrie. 9.faqdur-
hu lie wa yas-sirhu lie tsumma ba'rik lie fiehi, 10, wa in kunta t'a
famu anna hadzal-amra. 11. syarrul-lie fie dienie wa ma-'asyie wa
'a-qibati amrie 12. fashrifhu 'annie wash-rifnie 'anhu. 13. waq -
durli-yalkhaira haitsu ka'na'. 14. tsumma ar-dlinie bihie.

Artinya : 1. Hai Tuhan ! sesungguhnya aku minta Engkau pilihkan


yang baik dengan pengetahuan Mu. 2. dan aku minta Engkau beri
kekuatan dengan kekuasaan-Mu. 3. dan aku minta kemurahanMu
yang luas. 4. karena sesungguhnya Engkau berkuasa, sedang aku ti­
dak berkuasa. 5. dan Engkau mengetahui, sedang aku tidak me -
ngetahui. 6. dan Engkau Yang amat mengetahui perkara-perkara
gha'ib. 7. Hai Tuhan ! kalau sudah memang Engkau ketahui, bah­
1
wa perkara ini L 8. baik bagiku, buat Agamaku dan penghidupan­
ku dan buat hari penghabisanku. 9. maka berikanlah-dia kepadaku
21
dan mudahkanlah (urusannya) buatku dan berkatkanlah-dia bagi­
ku. 10. Dan kalau sudah memang Engkau ketahui, bahwa perkara

1) Maqshudnya, perkara yang a k u hendak kerjakan


2) B e r k a t k a n : K e k a l k a n ; m e w a h k a n ; t a m b a h .

72
ini. 11. tidak baik bagiku buat Agamaku dan penghidupanku dan
buat hari penghabisanku. 12. maka jauhkanlah-dia daripadaku dan
jauhkanlah aku daripadanya. ,13. dan berikanlah kepadaku kebai­
kan itu, walau dimanapun adanya. 14. serta jadikanlah aku orang
3
yang ridla akan (pemberian) itu. '

Peringatan !
1) Sembahyang-sembahyang yang tersebut difashal ini,
cara-caranya sama dengan sembahyang Shubuh, melainkan bacaan
di sembahyang ini, tidak nyaring.
2) Sembahyang-sembahyang yang tersebut itu dikerjakan
sendiri-sendiri, yaitu tidak berjama'ah.
3) Sembahyang-sembahyang Tersebut semua dikerjakan de­
ngan tidak pakai A-dzan, Gamat atau lainnya.
4) Sembahyang-sembahyang Dluha, Syukur dan istikharah,
baik dikerjakan di rumah.
5} Sembahyang-sembahyang Tahie-yatul-masjid dan Intizh-
ar, memang tempatnya di masjid.
6) Sembahyang Thuhur, boleh dirumah dan boleh di mas­
jid.

1 1
Fashal yang ke-sembilan belas
dari hal

SEMBAHYANG ORANG Y A N G SAKIT, Y A N G


DIPERAHU dan Y A N G MASBUQ.
2 i
Orang yang sakit
Orang yang sakit itu kalau tidak bisa sembahyang berdiri,
boleh dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan ber­
baring.

3) Riwayat BukhJt ie.


1,2) hal : 3 2 2 .

73
Orang yang di perahu *)
Orang yang di perahu, kalau sembahyang berdiri, takut karam,
boleh ia sembahyang dengan duduk.

Peringatan !
Orang yang sembahyang duduk itu sekalian pekerjaan sem­
bahyangnya, dikerjakan dengan duduk, melainkan ruku'nya de­
ngan tunduk kepa)a, dan sujudnya seperti biasa.

11
Orang yang masbuq

Orang yang masbuq, artinya : Orang yang ketinggalan, yaitu


orang yang datang mau sembahyang ber-jama'ah sesudah ima'm ker­
jakan sebagian daripada sembahyang.

Orang yang masbuq, apabila datang hendaklah terus turut


ima'm, walaupun imamnya diwakt,u ruku', sujud, atau lainnya.

Kalau ia turut diwaqtu imam berdiri sebelum ruku', dan


2 1
dia dapat Al-Fatihahnya dihitung dia dapat rak'at itu .Kalau ia
turut diwaqtu imam didalam r u k u ' atau lainnya, tidaklah ia dapat
3 )
rak'at itu .

Orang yang masbuq hendaklah sempurnakan sembahyangnya,


sesudah ima'm beri saia'm. Y a i t u umpamanya, ia turut imam di­
sembahyang Zhuhur, hanya dapat tiga rak'at, maka sesudah imam
beri saia'm, hendaklah ia berdiri tambah satu rak'at lagi. Sesudah itu
baru ia pula beri salam.

*) hal. : 3 2 2 .
11 hal. : 3 2 3 .
2,3) L i h a t Pembela Islam 5 9 : 3 3 . dan soal jawab 1:157 - l l l : 8 5 3 .

74
41
Fashal yang ke-dua puluh
dari hal

PERKARA-PERKARA Y A N G TERLARANG dan Y A N G T I D A K


T E R L A R A N G DIDALAM SEMBAHYANG.

Orang yang didalam sembahyang, diperintah mengerjakan


apa-apa bacaan dan perbuatan sembahyang saja, dan lain dari
itu dilarang semuanya, yaitu seperti :

1) Dilarang berkata-kata, walaupun memberi saia'm atau men­


jawab salam

2) Dilarang berpaling muka ke kiri atau ke kanan

3} Dilarang berjalan-jalan.

4) Dilarang meniup-niup.

5) Dilarang berludah.

Adapun perbuatan atau ucapan yang tidak terlarang didalam


sembahyang, adalah seperti :

1) Menjawab salam dengan isyarat tangan.

2) Menyuruh orang duduk atau tunggu dengan isyarat tangan.

3) Kalau perlu, didalam sembahyang sunnat, boleh berpaling mu­


ka, dan boleh berjalan untuk membukakan umpama pintu.

4) Membunuh umpama ular dan kala-jengking.

5) J i k a perlu berludah, boleh berludah di saputangan

6} Pakai sepatu atau sebagainya.

7) Kalau ada najis atau lain-lain kotoran ditapak kasutnya boleh


ia gosokkan dulu di bumi.

4) hal. : 3 2 5 .

75.
Fashal yang ke-dua puluh satu *)

dari hal

Q U N U T DIDALAM SEMBAHYANG

Qunut itu artinya : Berdo'a, Diam. Tetap beribadat, Memuji.


Merendah diri dan ada lain-lain lagi artinya.
Gunut yang dimaqshudkan oleh ulama' dizaman dahulu,
ialah berdo'a dirak'at yang akhir sesudah berdiri membaca :

$^Q$$jix^^&\£^* disebarang sembahyang.

Adapun Gunut yang dimaqshudkan oleh orang-orang se­

karang, ialah membaca d o ' a • v ^ - ^ j ^ J j - J W yang akan disebut


dibawahi ini ditiap-tiap sembahyang Shubuh di rak'at yang kedua,
sesudah berdiri membaca :

1 1
Hukum dan tempat qunut
Qunut itu hukumnya sunnat, sebagaimana lain-lain do'a
juga. Tempatnya memang dirak'at yang akhir, seperti yang ter­
sebut itu, disebarang waqtu sembahyang,yaitu Zhuhur,'A-shar,
Maghrib., ' I s y a ' dan S h u b u h dan Witr. <)
2 1
Waqtu dan do'a qunut
Gunut itu boleh dikerjakan hanya di waqtu ada kesusahan
yang besar atau di waqtu ada keperluan yang penting.
Do'anya itu tidak tertentu, karena kesusahan dan keperluan
juga tidak tertentu macamnya.
Boleh berdu'a apa yang perlu dimasing-masing waqtu.
Boleh berdu'a dengan bahasa 'Arab dan boleh juga dengan
bahasa lain, tetapi buat orang yang tidak tahu bahasa ' A r a b
itu, lebih baik meminta dengan hatinya saja.

*) hal. 330.
1,2) hal. 3 3 2 - 3 3 5 . ••
I) Hadits q u n u t dalam Witir tidak shah. I Lihat Al-Muslimun)

76
Dan boleh juga berdu'a dengan du'a qunut yang biasa orang-
orang pakai yaitu :

y os. i y »/ » . " . yS w S» sy */» O />


K \s

y » / • y i> y -t <<f^ . • "'H'' "/'V /fa^s

1, allahummahdinie fie-man hadait. 2. wa'a'finie fieman 'afait.


3. wa tawallanie fieman tawallait. 4. wabarik lie fie-ma
a'-thait. 5. wa qi-nie syarra ma qadlait. 6. fa innaka taq-dlie
wa ia yuqdla 'a-laik. 7. wa innahu layadzillu man wa-lait.
8. wala ya-izzu man'adait. 9. tabarak-ta rabbana wata-'alait.

A r t i n y a : 1. Hai Tuhan! pimpinlah akandaku didalam go­


longan mereka yang Engkau telah pimpin. 2. dan pelihara­
lah akandaku didalam golongan mereka yang Engkau telah
pelihara 3. dan jadikan-daku didalam golongan mereka yang
Engkau telah beri kekuasaan. 4. dan berilah barkat 1 >
kepadaku didalam apa yang Engkau telah beri. 5. dan se-
lamatkandaku daripada kejahatan yang Engkau telah ten­
tukan. 6. karena sesungguhnya Engkaulah Penghukum dan
tidak dapat Engkau dihukum. 7. dan sesungguhnya tidak
akan hina orang yang Engkau tolong. 8. dan tidak akan jadi
mulia orang yang Engkau musuhi. 9. Maha mulia Engkau,
2 1
hai Tuhan kami ! dan Maha tinggi !

1) K e k a l k a n dan mewahkan pemberian.

2) R i w a y a t A b u D a w u d , Thabaranie dan Bathagie.

77
Fashal yang kedua puluh dua '

dari hal

DZIKIR-DZIKIR SESUDAH SEMBAHYANG

Dzikir itu artinya : Ingat atau sebut. Maqshudnya disini


ialah puji-pujian dan bacaan-bacaan yang tidak mengandung per­
mintaan.
Bacaan yang mengandung permintaan itu dinamakan do'a.
Sesudah memberi salam dari tiap-tiap sembahyang fardlu,
disunnatkan mengucap tiga kali :

as-tagh-firullahal-'a-zhiem
41
Artinya : Aku minta ampun kepada Allah Yang amat mulia
Sesudah itu disunnatkan pula mengucakpan sekali :

1. Alla-humma ! antassalam wa mingkassalam. 2. tabarakta


yadzal-jalali wal-ikram.

Artinya : 1. Hai Tuhan ! Engkaulah Yang sejahtera dan dari-


padaMulah (datang) kesejahteraan. 2. Maha mulia Engkau
1 )
hai (Tuhan) Yang mempunyai kemegahan dan kemuliaan.
Dan disunnatkan juga mengucap tiga puluh tiga kali

KYf >ii'uUr (Subhanallah : Maha suci A l l a h ) , dan


d a n a
tiga puluh tiga kali x T f t'9 puluh tiga kali
2 1
Ssf'jri'

31 hal. : 340.
4) R i w a y a t Muslim.
1) R i w a y a t Muslim.
2) Arti bagi d u a kaltmah itu telah terdahulu difasbal s e m b a h y a n g S h u b u h .

78
dan sekali

1. la ilaha illatlahu.wahdahu la syarieka lahu. 2. lahulmulku


walahul-hamdu. 3. wa huwa 'ala kulli syai-ing qadier.

Artinya : 1. Tidak ada Tuhan {yang sebenarnya), melainkan


Allah, sendiriNya, tidak ada sekutu bagiNya. 2. Ialah Yang
punya sekalian pemerintahan dan Ialah Yang punya sekalian
3 1
pujian. 3. dan la amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu.

A d a beberapa lagi dzikir dan do'a yang berhubung dengan


sembahyang. A k a n diterangkan difashal do'a yang akan datang.

4 )
Fashal yang ke-dua puluh tiga

dari hal

SUJUD SAHWI
Sujud sahwi itu artinya : Sujud lupa. Maqsudnya disini,
ialah sujud dua kali diakhir sembahyang, lantaran terlebih atau
terkurang mengerjakan pekerjaan sembahyang, dengan lupa. Di-
5 )
bawah ini, disebut contoh-contoh sujud sahwi :

3) R i w a y a t Muslim.
4) hal. 3 4 1 .
5) C o n t o h - c o n t o h y a n g akan tersebut-itu ialah tentang lupa dan sujudnya y a n g di­
kerjakan oleh Nabi s.a.w. sendiri. Dari c o n t o h - c o n t o h itu, sebagian dari ' u l a m a
mengambil f a h a m , bahwa Attahie-yat auwal, h u k u m n y a sunnat, dan mereka faham
lagi. bahwa barangsiapa meninggalkan sunnat yang besar-besar didalam sembahyang,
sunnat mengganti dengan sujud sahwi.

79
1) Barangsiapa tidak duduk membaca Attahie-yat auwal
dengan lupa, lantas berdiri kerak'at yang ketiga, hendaklah ia
sujud sahwi, dua kali, sesudah Attahieyat, lalu beri salam.

2) Barangsiapa sembahyang Zhuhur, 'A-shar atau 'isya'


hanya dua rak'at dengan lupa, lalu ia beri salam dan terus
berkata-kata, lantas teringat atau orang lain ingatkan kekurangan
dua rak'at itu, maka hendaklah ia tambah dua rak'at lagi, lantas
beri salam dan sesudah beri salam, hendaklah ia sujud sahwi
duakali, lalu beri salam pula sekali lagi.

3) Barangsiapa sembahyang kurang satu rak'at dengan lupa


lalu ia berjalan-jalan, lantas teringat atau ada orang ingatkan
kekurangan itu, maka hendaklah ia tambah satu rak'at yang
kurang, lalu beri salam, kemudian sujud sahwi, dua kali, lalu
beri salam pula.

4) Barangsiapa sembahyang terlebih satu atau dua rak'at,


lantas teringat atau di-ingatkan oleh orang lain akan kelebihan
itu, maka hendaklah ia sujud sahwi, dua kali, lalu beri salam.

Peringatan !
1) Sujud sahwi itu pakai takbier.

2) Barangsiapa sudah terbangun kerak'at yang ketiga de­


ngan lupa, maka tidak boleh ia duduk kembali, melainkan mesti
terus ia berdiri, tetapi diakhir sembahyang itu, ia ganti dengan
dua kali sujud sahwi.

3) Kalau seorang imam, dengan lupa, hendak bangun


kerak'at yang ketiga atau ke-empat atau hendak mengerjakan
lain-lain kesalahan didalam sembahyang, maka hendaklah seorang
ma'mum ingatkan dia dengan bacaan :

^O^w*- (Subhanall'ah) : (Maha suci Allah).

4) J i k a seorang imam lupa bacaan, ya'ni tidak bisa m e ­


neruskan bacaannya, lantaran lupa, maka hendaklah salah seorang
ma'mum ingatkan, yaitu bunyikan A y a t yang imam lupa itu,
supaya dapat ia meneruskan bacaannya.

80
5) Barangsiapa lupa, apakah sudah ia sembahyang tiga
rak'at atau empat rak'at, umpamanya, maka hendaklah ia fikir
sebentar buat mengingat. Kalau tidak bisa ia ingat, hendaklah
ia mengambil yang yaqien saja, yaitu tetapkan yang ia baru
sembahyang tiga rak'at, lantas ia tambah satu lagi.

1
Fashal yang ke-duapuluh e m p a t '

dari hal

S U J U D S Y U K U R , S U J U D T I L A W A H dan A Y A T - A Y A T
SAJDAH.

Sujud S y u k u r .

Sujud S y u k u r itu artinya : Sujud terima kasih, yaitu sujud


sekali waktu mendapat keuntungan yang menyukakan atau ter­
tolak satu kesusahan yang besar.

Peringatan !

1) Sujud syukur itu hanya sekali saja bagi satu keuntungan


yang didapat atau satu kesusahan yang tertolak.

2) Buat sujtid itu tidak perlu wudlu' dan tidak perlu badan
atau tempat bersih daripada najis.

3) H u k u m sujud itu sunnat.

4) T i d a k boleh sujud syukur didalam sembahyang.

5) T i d a k disyaratkan takbier, Attahie-yat atau salam buat


sujud itu.

6) Baik menghadap CSiblat waqtu sujud.


2 )
Sujud Tilawah
Sujud Tilawah itu artinya : Sujud bacaan. Maqshudnya disini,
ialah sujud diwaqtu membaca Ayat-ayat sajdah, yaitu Ayat-ayat
yang disunnatkan sujud waqtu membacanya.

1.2) hal. : 3 4 5 - 3 4 6 .

81
Ayat-ayat Sajdah.

Ayat-ayat yang disunnatkan kita sujud waqtu membacanya


itu ada 15 ayat :

1) ayat 2 0 6 Surah Al-A'raf.

2) 15 " Ar-Ra'd.

3) 50 " An-Nahl.

4) " 109 " Banie Israiel.

5) 58 " Mar-yam.

6) 18 " Al-Hajj.

7) 77 " At-Hajj.

"J S, S'
8) 60 " Al-Furqan.

9) 26 " An-Nami.

10) 15 " As-Sajdah.

11) 24 " Ash-Shad.

12) 38 " Ha-miem.

13) 62 " An-Najm.

14) " 21 " Al-lnsyiqaq

15) 19 " Al-'alaq.

82
Peringatan !
1) Sujud tilawah itu sekali saja buat satu A y a t sajdah.
2) Buat sujud itu tidak perlu wudlu' dan tidak perlu
bersih badan daripada najis.
3) Baik menghadap qiblat buat sujud itu.
4) T i d a k disyaratkan Attahie-yat dan salam, tetapi perlu
takbier.
5) Kalau kebetulan bacaan sembahyang kena A y a t sajdah,
disunnatkan sujud diwaqtu itu, lantas sambung sembahyang lagi.
6) Kalau yang membaca tidak sujud, tidak disunnatkan,
pendengarnya sujud.
7) Didalam sujud itu dibaca-:

Sajada wajhie lilladzie khalaqahu wa syaq-qa sanv'ahu


waba-sharahu bihaulihie wa-quw-watihie.
Artinya : Bersujud diriku kepada (Tuhan) Yang menjadi­
kan dan membikin diriku dan menyebabkannya mendengar
1 1
dan melihat dengan quat kuasaNya.

Fashal yang ke-duapuluh lima


dari hal
2 )
CONTOH-CONTOH KHUTH-BAH JUM'AH
> (Contoh yang pertama)
KHUT-BAH YANG PERTAMA

1) R i w a y a t A b u D a w u d .
2) Disini hanya diberi c o n t o h - c o n t o h khuth-bah saja ; A d a p u n hal-hal yang berhu­
bungan dengan K h a t i e b dan pendengar-pendengar, telah terdahulu difasal kesembilan.
C o n t o h - c o n t o h itu dipetik dan diringkaskan dari khuth-bah-khuth-bah yang d i u c a p k a n
di tempat sembahyang "Persatuan I s l a m " Bandung saban J u m ' a h .

83
1. Sekalian pujian kepunyaan Allah ; kita memuji-Dia dan
kita minta pertolongan kepada-Nya dan kita minta ampun
kepada-Nya ; 2. dan kita berlindung diri kepada Allah dari­
pada kejahatan diri-diri kita dan (daripada) 'amal-'amal
kita yang jahat. 3. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah,
maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkan dia ; 4. dan
barangsiapa disesatkan oleh-Mya, maka tidak ada siapapun
yang bisa memberi petunjuk kepadanya ; 5. Aku mengaku
bahwasanya tidak ada Tuhan (yang sebenarnya), melainkan
Allah sendiriNya, tidak ada siapapun sekutu bagiNya ; 6. dan
aku mengaku, bahwasanya Muhammad itu hambaNya dan
pesuruhNya.
Saudara-saudara.
Manusia ini dari mula dilahirkan oleh ibunya sampai ia
mati masuk kelobang qubur tidak beda sebagai pedagang yang
r

didalam pelayaran.
Tiap-tiap pedagang, sudah memang kewajibannya mencari
keuntungan buat belanjanya dijalan, dan mencari bekal buat
bersenang-senang, bersuka-ria, makan-minum, di negerinya, dan
juga untuk hari tuanya.
Cobalah saudara-saudara fikir, sudahkah kita cari keuntungan
buat hidup kita ? Sudahkah kita bersedia bekal untuk akhirat
kita ? Mengapakah kita masih miskin didua-dua itu ? Mengapakah
selamanya kita jadi perkakas buat kekayaan dan kesenangan orang
lain ? Mengapakah kita menjadi sebagai andang (obor) menerang­
kan orang, tetapi kita sendiri hangus ? Mengapakah orang lain bisa
mencari keuntungan untuk dirinya dengan menggunakan kita ?
Mengapakah ta' mau kita mencari keuntungan buat kita dengan
menggunakan diri-diri kita ? T i d a k k a h wajib kita menjadi mulia ?
Bukankah berdosa kita terhina ?

Saudara-saudara !
Kalau sudah ta' mau kita mencari keuntungan buat masa
kita yang berjalan ini, bilakah dapat kita bersedia bekal untuk
hari kemudian nanti ?
Mengapakah kita jadi begini ? Mengapakah kita terhina ?
Mengapakah derajat kita dibawah derajat orang lain ?

84
Saudara-saudara !
T i d a k lain yang menyebabkan kita jadi begini, melainkan
kemalasan kita, kebodohan kita, kebaculan kita.
Kita suka pandai, tetapi tidak mau belajar. Kita suka senang,
tetapi tidak sungguh-sungguh mencari. Kita suka kemuliaan,
tetapi tidak mau keluar dari kehinaan. Kita tidak suka dikata
penakut, tetapi kita tidak mau berani. Kita suka melihat orang
bergerak, tetapi kita membatu diri.
Saudara-saudara !
T a ' dapat kita terlepas daripada kehinaan yang sedang kita
tanggung, d a n t a ' dapat kita mencapai kemuliaan dunia dan
akhirat, melainkan apabila kita beriman benar-benar, bekerja
sungguh-sungguh, berani betul-betul, sebagaimana firman Allah :

1. Hai orang-orang yang beriman ! 2. maukah Aku unjukkan


kepada kamu satu perdagangan yang bisa melepaskan kamu
daripada siksaan yang pedih ? 3. (Yaitu hendaklah) kamu
berieman kepada Allah dan rasul-Nya. 4. dan (hendaklah)
kamu bekerja sungguh-sungguh di jalan Allah, dengan harta
benda kamu,dan jiwa kamu. 5. Yang demikian itu, baik
1 1
buat kamu, jika kamu mengetahui .

Saudara-saudara !

Marilah kita perhatikan : Sudahkah kita ber-ieman betul-


betul ? Kalau sudah, tentu kita menjadi orang-orang yang termulia
di muka bumi ini,karena mustahiel dusta firman Allah :

II Q. As-Shaff 10, 11.

85
1. Jangan kamu lemah dan jangan kamu dukacita.
2. dan kamulah orang-orang yang paling tinggi,
1 1
3. jika kamu ber-ieman.
Marilah pula kita lihat : Sudahkah kita bekerja betul-betul ?
J i k a sudah, tentulah kita mendapat kemuliaan dan penghidupan
yang baik, karena firman Allah :

1. Barangsiapa bekerja baik, laki-laki atau perempuan, pada­


hal ia berieman. 2. niscaya Kami akan beri kepadanya satu
2 1
penghidupan yang baik.

KHUTH-BAH YANG KEDUA.

Saudara-saudara !
Nasib kita didalam urusan dunia, sudah begitu rendah.
Apakah nasib kita didalam hal akhirat itu baik ? Sudahkah kita
menurut dan mengerjakan pokok-pokok perintah Agama kita ?
Sebagian daripada kita, ada yang mengerjakan 'ibadat, tetapi
bukan sebagaimana yang. diperintah oleh Allah dan RasulNya,
melainkan sebagaimana kata qaul itu dan qaul ini, kitab itu atau
kitab ini, syaikh itu atau syaikh ini.
Jarang sekali orang berkata, bahwa saya kerjakan 'ibadat
atau perintah ini, menurut firman Allah atau menurut sabda
Rasul.
Kalau ada yang bisa begitu, dengan lekas diberi cap ;
„ E n g k a u keluar dari madz-hab", „engkau Wahhabi", engkau
ingkar kepada imam-imam", „engkau berani tafsierkan Qur'an
dan Hadiets", dan terkadang dibilang : „ engkau kafir".
Perkataan-perkataan yang begitu, bukan saja menyesatkan
diri sendiri dan akan orang lain di dalam hal 'ibadat, bahkan
merusak juga akan hal keduniaan, karena perkataan-perkataan itu,
menyebabkan kita jauh daripada Qur'an dan Hadiets, lantaran

1) Q Aal 'Imran 139.

2) Q. A n - N a h l 9 7 .

86
takut- dicela, sedang pelajaran-pelajaran buat keselamatan dunia
dan akhirat kita, dengan sempurna, tersebut di Qur'an dan Hadiets
yang telah pernah menjadikan orang-orang Islam sebagai peme­
rintah dunia yang paling utama.

Mudah-mudahan Allah memberi taufiek kepada kita sekalian


buat berpegang kepada Our'anNya dan pelajaran RasuiNya yang
akan menyampaikan kita kepada setinggi-tinggi derajat dunia dan
akhirat.

(Contoh yang kedua)

KHUTH-BAH YANG PERTAMA

1. Sekalian puji kepunyaan Allah. Tuhan bagi sekalian


makhtuq. 2. Mudah-mudahan rahmat dan sejahtera (limpah)
atas Rasul yang penghabisan. 3. Aku mengaku, bahwasanya
tidak ada Tuhan (yang sebenarnya), melainkan Allah sendiri-
Nya, tidak ada siapapun sekutu bagi Nya : 4. dan aku
mengaku, bahwasanya Muhammad itu hambaNya dan pe-
suruhNya.

Firman Allah Ta'ala

1. Hendaklah ada dari antara kamu, satu golongan yang


mengajak (manusia) kepada (berbuat) bakti. 2. dan menyuruh
(mereka berbuat) kebaikan dan melarang (mereka berbuat)
kejahatan : 3. mereka inilah orang-orang yang dapat ke­
jayaan. ^ ^

1) Q. A a l ' I m r a n 104.

87
Firman Allah Ta'ala

1. Orang-orang Mu'min, laki-laki dan perempuan itu, seba­


hagian daripada mereka (wajib jadi) pembantu bagi sebahagi­
an, 2. (dan wajib) mereka menyuruh (berbuat) baik dan
melarang (berbuat) kejahatan, 3. dan (wajib) mereka menger­
jakan sembahyang dan mengeluarkan zakat, 4. dan (wajib)
2 1
mereka tha'at kepada Allah dan RasulNya.

Saudara-saudara !
T a ' dapat dipungkiri lagi, bahwa tiap-tiap seorang daripada
kita, wajib mengajak manusia berbuat kebaikan dan melarang
mereka berbuat kejahatan'.
Sudahkah kita berbuat apa yang diwajibkan atas kita itu ?
Belum sekali-kali ! Bukan saja belum kita mengajak orang lain
berbuat baik, atau melarang orang berbuat jahat, bahkan belum
kita bereskan diri kita, belum penduduk rumah kita, apa lagi
orang kampung kita, apalagi orang desa kita dan negeri kita.
T i d a k k a h kita sedar, bahwa lantaran tidak kita kerjakan
3
amar-ma'ruf, nahi-munkar > itu, tersiar kejahatan, lenyap ke­
baikan ? Hampir rata-rata orang mengerjakan ma'-shiat,dan hampir
tidak ada orang mengerjakan 'ibadah ! Ma'shiat berjalan luas
ditiap-tiap negeri, tiap-tiap desa, tiap-tiap kampung, tiap-tiap
lorong.
Kita tidak bekerja buat menghilangkan kejahatan, kita tidak
bekerja buat menjauhkan kemunkaran, kita tidak bekerja buat
menolak datangnya kejahatan, malah kita bekerja buat cari ke­
jahatan.

2) Q. A t - T a u b a h 71.
3) A m a r - m a ' r u f , n a h i - m u n k a r : S u r u h berbuat baik, melarang berbuat jahat.

88
Pantaskah kita digelar orang-orang Islam yang sebenarnya ?
Beginikah shifat-shifat Muslimien ? Sudahkah keadaan kita men­
cocoki firman Allah :

Adalah kamu ini, sebaik-baik ummat yang diadakan untuk


1 1
manusia ?
. Sebenarnya sekarang ini, bukan kita sebaik-baik ummat,
tetapi sejahat-jahat ummat, sebusuk-busuk ummat, serendah-
rendah ummat.
Kita mengaku kita orang Islam, tetapi kewajiban Islam,
tidak kita jalankan. Kita mengaku Agama kita, agama yang paling
mulia, tetapi tetap kita tinggal didalam kehinaan.
Ma'shiat berlaku sekeliling pinggang kita. Dusta terus maju.
Tipu daya semakin banyak. Amanat telah lenyap. Umpat-meng­
umpat bertambah subur. Hasad dan dengki sampai berkarat.
Judi menjadi seri majlis. Zina dan pelacuran jadi perdagangan.
Arak dan minuman keras jadi minuman biasa.
Sudah begitu jeleknya pergaulan kita, tetapi masih juga
belum mau kita bekerja amar-ma'ruf nahi-munkar.
Kalau kita tidak mengubah kejahatan-kejahatan itu dengan
tangan, lantaran disini tidak dijalankan hukum-hukum Islam,
apakah tidak berkuasa kita mengubah dengan perkataan ? Apakah
kita tidak mempunyai mulut buat menashihat ?
Lantaran kita tidak bersama-sama memerangi kejahatan,
mengejar kebaikan, maka kita sekalian dapat upahnya. Kita
sekalian dapat celakanya. Kita sekalian dapat 'adzabnya, karena
memang sudah ada ancaman T u h a n .

Hendaklah kamu takut kepada fitnah (kecelakaan) yang


tidak hanya akan mengenai orang-orang yang zhalim diantara
2 )
kamu saja.

1) Q. A a l ' I m r a n 1 1 0 .
2> Q. A l - A n f a l 2&.

89
Sabda Nabi s.a.w.

1. Sesungguhnya apabila manusia melihat orang yang zhalim,


2. tetapi tidak mereka selamatkan-dia (daripada kezhaliman-
nya), 3. niscaya Allah 'umumkan 'adzabNya atas mereka
1 }
semua.

Maqshud firman Allah dan hadiets Rasul itu, bahwa w a ­


jib tiap-tiap seorang daripada kita, bekerja untuk menjauhkan
sekalian yang tidak baik, karena kejahatan itu apabila di-diamkan
tidak saja akan mengenai orang-orang yang jahat, bahkan akan
mengenai juga orang-orang yang baik.
Cobalah saudara-saudara fikir, tidakkah sukar kita menjaga
diri ditempat yang banyak ma'shiat ? Bukankah susah kita meme­
lihara anak isteri ditempat-tempat yang begitu ?
Senantiasa kita didalam kekhuatiran. Senantiasa kita bim­
bang dan takut, kalau-kalau anak-anak atau saudara-saudara kita
terjerumus didalam salah satu ma'shiat.
Kebimbangan dan kekhuatiran kita itu telah menjadi satu
'adzab buat kita. T i d a k lain, melainkan buah dari kita berdiam
diri, berpeluk tangan, tidak mengerjakan kewajiban masing-masing.

KHUT-BAH YANG KEDUA.

Saudara-saudara !

Jangan saudara-saudara sangka, bahwa 'amar-ma'ruf dan


nahi-munkar itu hanya wajib atas orang-orang 'alim, guru-guru,
atau ketua-ketua saja.

1) Riwayat A b u Dawud.

90
Tiap-tiap seorang, daripada saudara-saudara, wajib menjalan­
kan amar-ma'ruf. Tiap-tiap seorang daripada saudara-saudara wajib
nahi-munkar. Tiap-tiap seorang dari pada kita, wajib memimpin
orang yang didalam tanggungan kita, seperti sabda Nabi s.a.w. :

1. Tiap-tiap seorang daripada kamu itu pengurus, dan tiap-


tiap seorang dari kamu akan diperiksa dari hal urusannya.
2. Tiap-tiap seorang raja itu pengurus, dan akan diperiksa-dia
dari hal urusannya. 3. Dan tiap-tiap seorang laki-laki itu pe­
ngurus ditentang anak isterinya,dan dia akan diperiksa dari-
hal urusannya. 4. Tiap-tiap seorang perempuan itu pengurus
dirumah tangga lakinya,dan akan diperiksa-dia dari hal urus­
annya. 5. Tiap-tiap seorang buruh itu pengurus ditentang
harta benda tuannya, dan akan diperiksa-dia dari hal urusan­
nya. 6. Dan tiap-tiap seorang daripada kamu itu pengurus,
1 1
dan akan diperiksa-dia dari hal urusannya.
Maqshud Hadiets ini bahwa tiap-tiap seorang daripada kita,
dinamakan ra'ie. .yaitu pemimpin, pengurus, pengawal, penjaga
atau gembala, dan tiap-tiap seorang daripada kita, akan diperiksa
oleh Allah ditentang ra-ieyat kita, yaitu pimpinan, urusan, pen­
jagaan kita ; sudahkah kita urus sebagaimana mestinya ?

Saudara-saudara !
Sekiranya kita urus diri kita secara Islam, kita atur rumah
tangga kita secara Islam, kita didik anak-anak kita secara Islam,
kita pimpin saudara-saudara kita secara Islam, kita bergaul secara
Islam, hidup mati kita secara Islam, niscaya kita tinggal didalam

1) R i w a y a t Bukharie.

91
aman, damai, suci dan bersih daripada sekalian kotor-kotor yang
dibenci oleh Agama dan 'aqal yang sempurna.
Marilah saudara-saudara ! dari hari ini, kita berjanji kepada
diri kita, akan menjauhi sekalian kejahatan dari diri-diri kita,
dari rumah tangga kita,, dan mengerjakan amar-ma'ruf seberapa
kita bisa, dengan meminta bantuan dari T u h a n Y a n g Maha Kuasa,
supaya berhasil baik pekerjaan kita.
Peringatan !
D - Dua khuthbah yang tersebut itu hanya sebagai contoh
aturan isi khuth-bah.
Khuth-bah-khuth-bah itu tidak ada bedanya dengan lezing
(pidato) pemimpin-pemimpin dihadapan orang ramai, melainkan
ada perbedaan sedikit saja, yaitu dikhuth-bah-khuth-bah J u m ' a h
ada pakai puji-pujian, Syahadat dan ayat-ayat Gur-an atau hadiets-
hadiets Nabi.

2) A k a n datang satu fashal yang berisi beberapa ayat


Gur-an dan hadiets-hadiets Nabi. Dari situ saudara-saudara boleh
ambil apa yang perlu buat diucapkan di-khuth-bah-khuth-bah
yang saudara atur sendiri menurut contoh khuth-bah-khuth-bah
yang tersebut atau lainnya.

3) Didalam khuth-bah-khuth-bah, tidak wajib dipakai Puji-


pujian, Syahadat dan lainnya, begitu juga tidak wajib mengguna­
kan ayat-ayat Qur-an atau hadiets-hadiets Nabi. Y a n g tersebut
itu semua, hukumnya sunnat saja, atau lebih baik dikerjakan
daripada tidak.

4) Boleh dan shah berkhuth-bah dengan bahasa apa saja


walaupun tidak menggunakan sepatah bahasa ' A r a b .

Fashal yang ke-duapuluh enam


dari hal
CONTOH-CONTOH KHUT-BAH HARI R A Y A
(Contoh yang pertama)

92
1. Kita memuji Allah, Pemelihara, Penyayang ; 2. dan kita
meminta rahmat dan sejahtera buat RasulNya yang mulia.

Saudara-saudara !

Dari Hari raya yang dahulu sampai sekarang, 'umur kita


sudah bertambah satu tahun,yaitu kalau dikira dari hari lahir kita,
tetapi sudah kurang setahun dari 'umur yang tinggal.

Satu tahun itu bukan sedikit ; beribu sa'at, beratus hari,


berpuluh minggu, berbelas bulan.
Hari ini betul Hari raya, tetapi sepatutnya untuk orang yang
sudah bekerja keras ditahun yang lalu. Hari ini, satu hari batasan
antara tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang.
Inilah hari kesudahan dari tahun yang lalu dan permulaan
bagi tahun depan. Inilah hari yang patut kita bersedia buat me­
nyambut kewajiban kita didalam tahun di muka.
Saudara-saudara telah mengetahui, bagaimana orang-orang
lain bekerja untuk kesenangan dirinya dan kemuliaan bangsanya,
dengan tidak membuang tempoh dengan sia-sia. Kalau bekerja,
kerja sungguh-sungguh. J i k a bersenang, bersenang sungguh-sungguh.
Mereka bekerja begitu, lantaran tahu harga waqtu.
Keadaan kita, tidak seperti mereka itu, lantaran kita tidak
mau hargakan waqtu, padahal di Agama kita penuh perintah-
perintah buat mementingkan waqtu.

f i r m a n «Allah di dalgrp Gur-an :

1
1. Pentingkanlah 'masa, 2. karena sesungguhnya manusia
sekalian didalam kerugian, 3. kecuali mereka yang berieman
dan mengerjakan (pekerjaan) yang baik-baik, 4. dan me-

1) Biasanya „Wal-'ash-ri" itu orang artikan : D e m i masa. Maqshudnya P e r h a t i k a n -


Hargakan dan Pentingkan masa.

93
nasihat satu kepada yang lain (buat menjalankan) kebenaran,
5. dan menashihatkan satu kepada yang lain (buat menjalan­
2 1
kan) keshabaran.

Didalam Our-an, ada beberapa banyak A y a t mengancam


supaya kita hargakan waqtu, dengan berieman dan mengerjakan
pekerjaan yang baik-baik, mengajak orang menjalankan kebenaran
dan keshabaran, dan jangan sekali-kali kita hilangkan tempoh
dengan sia-sia

Firman Allah Ta'ala lagi :

3
Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan.
Sabda Nabi s.a.w.

Jagalah lima perkara, sebelum datang lima perkara : 1. (Yaitu


jaga) kemudaanmu sebelum engkau tua, 2. dan (jaga) kesehat­
anmu sebelum engkau sakit, 3. dan (jaga) kekayaanmu se­
belum engkau papa, 4. dan (jaga) waqtu lapangmu sebelum
engkau ada kerja, 5. dan (jaga) kehidupanmu sebelum engkau
4 1
mati.

Saudara-saudara !

Orang-orang lain menghargakan waqtu dan bekerja sungguh-


sungguh itu bukan dengan perintah agamanya, hanya lantaran
ada himmah dan kemahuan.

2} Keshabaran di Islam, ialah shabar didalam menjalankan perintah A l l a h dan keperluan


h i d u p . B u k a n n y a shabar itu d i a m dengan peluk tangan, terima sekalian kehinaan.
3) Q. Al-Baqarah 1 4 8 .
4) R i w a y a t Baihagie d a n H a k i m ,

94
Kita juga manusia seperti mereka itu, tambahan lagi dipe­
rintah oleh Agama, mengapakah masih kita tidak berkemahuan ?
T i d a k k a h kita merasa ingin jadi satu qaum yang sama derajat
dunianya dengan qaum-qaum yang lain ? T i d a k k a h merasa malu,
kita melihat orang-orang lain datang kenegeri kita bisa senang,
kaya raya, sedang kita di negeri sendiri, jadi buruh mereka, jadi
bujang mereka ?
T i d a k k a h kita merasa malu, bahwa tiap-tiap bangsa luar,
kita panggil. T u a n , baba, tawkee, tuan habib, tuan syaikh, dan
lain-lain panggilan yang hormat, tetapi kita dipanggil : He, kamu,
engkau, kuwe dan lain-lain panggilan yang kasar ?
Sekalian itu bukan salah mereka, tetapi salah kita sendiri,
karena kita suka dihina dan kita tidak suka dimuliakan.
Lantaran kita bodoh, kita malas, kita tidak ada himmah,
kita tidak berkemahuan, tentu sekali sekalian kekuasaan dipegang
oleh orang lain, sekalian dagangan yang besar-besar, diurus oleh
orang lain, sekalian kebon yang besar-besar, dipunyai oleh orang
lain, sekalian toko dttangan orang iain, sekalian warung kepunyaan
orang lain.
Kita sekalian cuma jadi hamba mereka, pembeli perdagangan
mereka dan perkakas mereka, buat menumpuk-numpuk kekayaan
mereka, dan buat menambah-nambah kemiskinan kita.

Saudara-saudara !
T i d a k bisa kita jadi orang yang mulia di dunia, kalau tidak
bekerja di dunia. Bekerja di dunia sekarang ini, bukanlah secara m a ­
las dan letih lesu, tetapi hendaklah sungguh-sungguh dengan
sequat-quat tenaga.

Dengan begitu, insya' Allah didalam sedikit masa, kita akan


dapat mencapai maqshud kita.

1. Hai Tuhan kami ! berilah kepada kami (pemberian) yang

95
baik didunia ini, 2. dan (pemberian) yang baik di akhirat,
1
dan peliharalah kami, daripada siksa neraka. '

(Contoh yang kedua)

1. Sekalian puji-pujian kepunyaan Allah, Tuhan bagi se­


kalian makhluq, 2. Pemurah, Penyayang, 3. Yang mempunyai
hari pembalasan, 4. Engkaulah Yang kami sembah, dan
Engkaulah Yang kami mintai pertolongan, 5. Unjukkanlah
kepada kami jalan yang lurus, 6. (yaitu) jalan mereka yang
Engkau beri ni'mat atasnya, 7. bukan (jalan mereka) yang
dimurkai atasnya dan bukan (jalan mereka) yang sesat.

1. Aku mengaku, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang sebenar­


nya), melainkan Allah : 2. dan aku mengaku, bahwasanya.
Muhammad itu pesuruh Allah.

Firman Allah

1. Hai orang-orang yang beriman ! berbaktilah kepada Allah


dengan sebenar-benarnya bakti, 2. dan janganlah kamu mati,
2 )
melainkan dalam keadaan menyerah diri.

1) O . A l - B a q a r a h 2 0 1 .
2) Q. A a l ' I m r a n 102.

96
1. Dan barangsiapa mau agama yang lain daripada Islam,
2. tidak akan diterima ('amalan) daripadanya, 3. dan di
akhirat kelak, (termasuklah) ia didalam golongan orang-
orang yang rugi. 2 f

Saudara-saudara !
Bukan kita puji-puji islam, lantaran Islam itu agama kita,
tetapi kita puji Agama kita, lantaran bersihnya, sucinya dan sem­
purnanya didalam segala peraturannya yang perlu buat kita diten­
tang hal dunia dan akhirat.

Didalam Islam, telah teratur sekalian pokok-pokok aturan


mengurus diri sendiri, mengurus anak isteri, rumah tangga, dari
perkara yang kecil, sampai yang besar-besar.
Didalam Islamlah, saudara-saudara bisa dapat adab kesopanan
yang tinggi tentang kewajiban anak kepada ibu bapanya dan
kewajiban ibu bapa kepada anaknya. Begitu juga diantara sanak
saudara dan famili yang tua dan muda.
Didalam Islam, manusia bisa dapat cara-cara yang sempurna
tentang bertamu dan menerima tamu.
Didalam Islamlah, ada aturan mewajibkan manusia meng­
anggap jiran (tetangganya) sebagai saudara yang hampir.
Islamlah mempunyai peraturan yang paling suci tentang
pergaulan hidup antara laki-laki dan perempuan, maupun ahli
rumahnya, baikpun orang sekampungnya, atau lainnya.

Lantaran itulah maka Nabi Islam, yaitu Muhammad s.a.w.


dipuji oleh Allah dengan firmanNya :

Dan sesungguhnya engkau mempunyai perangai (kesopanan)


3 t
yang tinggi.

2) Q. A a l ' I m r a n 8 5 .
3) Q. A l - Q a l a m 4.

97
Sabda Nabi s.a.w.

Aku diutus untuk menyempurnakan perangai (kesopanan)


1>
yang tinggi-tinggi.

Saudara-saudara !
Sebagaimana Islam penuh dengan perangai-perangai dan
kesopanan-kesopanan yang tinggi-tinggi, begitu juga Islam ada
mempunyai peraturan-peraturan dan undang-undang yang paling
'adil dan sempurna ditentang mengurus rumah-tangga,kampung,
negeri dan mengurus dunia.

Hal itu tidak perlu kita bicarakan panjang-panjang, karena


adanya sekalian peraturan dunia didalam Islam itu tidak ada
siapapun dari mereka yang terpelajar menyangkalnya.
Bukan saja Muslimien berkata begitu, bahkan lebih-lebih
lagi orang-orang terpelajar yang bukan Islam.
Adapun perkara tauhied didalam Islam sudah terkenal dan
terpuji tentang bersihnya dan beresnya. T i d a k ada satupun agama
di muka bumi yang masih bersih daripada syirk, seperti Islam
ditiap-tiap urusannya.
Didalam Qur'an ada beberapa banyak A y a t mengancam
syirk. Firman Allah Ta'ala

Barangsiapa percaya yang ia akan menghadap Tuhannya,


hendaklah ia mengerjakan 'amal yang baik, dan janganlah
ia menyekutukan siapapun kepada Tuhannya ditentang
mengerjakan perintah Nya. 2)

Sembahlah Allah dan janganlah kamu sekutukan sesuatu


kepadaNya. 3)

1) R i w a y a t A h m a d dan Al-Bazzar.
2) G . Al-J<ahf 110.
3) Q. A n - N i s a 3 6 .

98
Didalam Islam, sesudah tauhied itu, di-iringi dengan beberapa
ibadat kepada T u h a n .

Tiap-tiap satu daripada 'ibadat-'iba'dat itu, kalau diperhati­


kan, niscaya kelihatan, bahwa sekaliannya ada mengandung hik­
mah yang tinggi, seperti sembahyang, umpamanya, selain daripada
bersih badan disaban waqtu, ada pula satu gunanya yang paling
penting, yaitu seperti firman Allah :

Sesungguhnya sembahyang itu mencegah (manusia) daripada


31
kejelekan dan kejahatan.

Sembahyang itu sememangnya bisa menjauhkan kita dari


pada kejahatan, kalau dikerjakan dengan hati yang suci dan
ikhlas, serta tahu sekalian arti-arti bacaannya. Tetapi kalau orang
kerjakan dengan tidak sungguh-sungguh dan dengan tidak tahu,
tentulah fa-idah sembahyang tidak akan terlihat kepadanya.

Begitulah tiap-tiap 'ibadat didatam Islam, kalau diperhatikan


sedikit saja, akan kelihatan guna dan fa-idahnya yang amat
tinggi. Yang semacam ini, tidak ada di agama lain.

Buat mengetahui hukum-hukum dan aturan-aturan Islam


didalam segala hal dunia dan akhirat, tentulah bukan tempatnya
didalam khuthbah-khuthbah J u m ' a t atau Hari raya, melainkan
dengan dipelajari isi-isi Islam, dari tulisan pengarang-pengarang
Islam y a n g m e m a n g pemuka dan ahli didalam Agama.

Kalau saudara-saudara mau membelanjakan tempoh saudara-


saudara sedikit untuk mempelajari hal-hal itu, niscaya bertambah
keyaqinan saudara-saudara tentang firman Allah :

3) Q. A I - ' A n k a b u t 4 5 .

99
1. Dan barang siapa suka kepada agama yang lain daripada
Islam, 2. tidak akan diterima {'amalan) daripadanya, 3. dan
di akhirat kelak, {termasuklah) ia didalam golongan orang-
1
orang yang rugi. '

dan saudara-saudara akan dapat tahu kebenaran firmanNya :

Dan sesungguhnya inilah agamaKu yang lurus ; lantaran itu


2 1
hendaklah kamu turut akan-dia.

dan saudara-saudara akan mengerti sendiri maqshud firman Allah


yang'akhir sekali untuk ummat Muhammad s.a.w. :

1. Pada hari ini. Aku telah sempurnakan untuk kamu, aga­


ma kamu, 2. dan Aku telah sempurnakan pemberian Ku atas
3 1
kamu, 3. dan Aku telah suka kamu beragama Islam.

Hai Tuhan ! cucurkanlah keshabaran atas kami, dan mati-


kanlah kami didalam keadaan menyerah diri (kepadaMu). 4)

1) a A a l ' I m r a n 85.
2} Q. A I - A n - ' a m 153.
3) Q. AI-Ma-idah 3.
4) Q. Al-A'raf 126.

1Q0
Fashal yang ke-dua puluh tujuh

dari hal

A Y A T - A Y A T GUR-AN dan H A D I E T S - H A D I E T S NABI

(Untuk digunakan didalam khuth-bah-khuth-bah)

Bahwa kamu memalingkan muka-muka kamu kepihak Timur


dan Barat, bukannya kebajikan, tetapi kebajikan itu ialah
percaya kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, nabi-
nabi, mendermakan harta yang sedang dicinta itu kepada
qaum kulawarga yang hampir, anak-anak yatim, orang-orang
miskin, mereka yang keputusan di-perjaianan, mereka yang
meminta, (buat) menebus hamba-hamba (atau tawanan -
tawanan), mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, me­
nyempurnakan janji, apabila berjanji, shabar waqtu kepayah­
an dan kesakitan dan waqtu perang. Mereka ini ialah orang-
orang yang benar dan mereka inilah orang-orang yang
berbakti.
G . Al-Baqarah 177.

Dan jangan engkau turut apa yang engkau tidak tahu,


karena pendengaran dan penglihatan dan hati, sekalian itu
akan di-periksa dariha) — (turutan) - nya.

G . Banie Isra-iei 36.

101
Sesungguhnya yang paling mulia pada pandangan Allah dari
antara kamu ialah yang paling berbakti kepadaNya.
G ' Al-Hujurat 13.

e
y As°. ?s.\'S. y4'

Barangsiapa dapat petunjuk, maka petunjuk itu buat ke­


baikan dirinya sendiri ; dan barangsiapa sesat, maka ke-
sesatannya itu buat kecilakaan dirinya sendiri, karena satu
jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain.
Q. Banie Isra-iel 15.

Sesungguhnya orang-orang Mu'min, tidak lain, melainkan


saudara, seorang kepada yang lain ; oleh sebab itu, bikinlah
damai antara dua saudara kamu, dan berbaktilah kepada
Allah supaya kamu di-beri rahmat. Q. Al-Hujurat 10.

Tha'atlah kepada Allah dan RasullMya, dan janganlah kamu


berbantah-bantah, karena kamu nanti jadi penakut dan
hilang kequatan kamu. ^ l - A n f a l 46.
Q

Tidak seorangpun mengetahui apa (ni'mat) yang ada disedia­


kan untuk mereka sebagai ganjaran bagi apa yang mereka
telah kerjakan. Q. As-Sajdah 17.

Ajaklah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan kebijak -


sanaan dan nasiehat yang baik, dan bantahilah mereka dengan
cara yang lebih baik. Q. An-Nahl 125.
102
• 3 ^
Hai orang-orang yang beriman ! tha'atlah kepada Allah dan
tha'atlah kepada Rasul dan kepada ketua-ketua daripada
kamu, maka sekiranya kamu berbantahan disesuatu(hukum),
hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan kepada Rasul,
j i k a memang kamu itu orang-orang yang beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Q An-Nisa 59

A4<
o

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa


keterangan dan petunjuk yang Kami turunkan, sesudah K a m i
terangkan-dia buat manusia di Kitab, maka orang-orang itu
dila'nat oleh Allah dan dila'nat oleh orang-orang yang
m e l a n a t
' Q.AI Baqarah 159.

Sesungguhnya K a m i telah turunkan Kitab itu kepadamu,


dengan (membawa) kebenaran ; oleh yang demikian, hendak­
lah engkau ber-bakti kepada Allah dengan ikhlashkan ke-
baktian semata-mata karenalMya. G . A z - Z u m a r 2.

Berpeganglah kamu sekalian kepada agama Allah dan jangan­


lah kamu bercerai-berai. Q. Aal 'Imran 103.
Tidakkah mereka berjalan-jalan di-bumi, sambil memper­
hatikan bagaimana nasib qaum-qaum yang dahulu dari me­
reka ? Mereka itu lebih quat daripada mereka ini, dan telah
membongkar dan telah ma'murkan bumi lebih daripada apa
yang mereka ini telah ma'murkan. Q ^r-Rum 9

Bahwasanya manusia tidak akan dapat, melainkan apa-apa


yang ia telah usahakan. Q_ An-Najm 39.

Barangsiapa berpegang kepada Allah, maka sesungguhnya


terpimpinlah ia dijalan yang lurus. Q Aal 'Imran 101.

Tidak dinamakan orang-orang Mu'minien, melainkan mereka


yang percaya kepada Allah dan RasulNya dan tidak ragu-
ragu serta bekerja bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan
harta dan jiwa mereka. Mereka inilah orang-orang yang benar.
G . Al-Hujurat 15.

Apabila Allah menurunkan adzab atas satu qaum, maka


'adzab itu mengenai siapa saja yang ada diantara mereka,
kemudian nanti diperiksa mereka (pada hari Qiamat), me­
nurut' 'amal masing-masing. ( H . S . R . Bukharie, Muslim).

Apabila mati seorang manusia, maka putuslah 'amalnya,


melainkan tiga perkara :

104
1} Shadaqah waqafnya.
2) Ilmunya yang digunakan oleh orang-orang dan
3) Anak shaleh yang mendo'akan-dia.
(H.S.R. Muslim).

Seorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. : Manakah jihad


yang terlebih baik ? Maka sabdanya : „Perkataan yang benar
kepada raja yang z h a l i m " . (H.S.R. An-Nasa-ie),

Barangsiapa dari antara kamu melihat satu kejahatan, maka


hendaklah ia ubah-dia dengan tangannya ; maka kalau tidak
bisa, hendaklah dengan lidahnya ; maka jika tidak bisa, hen­
daklah dengan hatinya, maka yang ketiga ini (perbuatan orang
yang) paling tipis jemarinya (kepada Allah).
(H.S.R. Muslim).

(Yang dinamakan) Muslim itu ialah siapa yang terselamat


Muslimien daripada (kejahatan) lidahnya dan tangannya.
(H.S.R. Bukharie).

Tidak halal bagi seseorang menjual sesuatu barang dengan


tidak menerangkan (cacat) yang ada padanya, dan tidak halal
bagi orang yang tahu (cacat) itu tidak menerangkannya.
(H.R. Baihaqie)

105
Sesungguhnya sebahagian daripada orang yang lebih tercinta
dan lebih hampir tempat duduknya kepadaku dihari Qiamat,
dari antara kamu itu ialah orang-orang yang terlebih baik
perangainya. ( H . S . R . Tirmidzie).

Hendaklah tiap-tiap seorang tolong akan saudaranya yang me­


nganiaya atau yang teraniaya. Y a i t u j i k a saudaranya menga­
niaya, hendaklah ia tegah-dia ; maka tegahan itu satu perto­
longan buat dia ; dan jika saudaranya teraniaya, hendaklah
ia tolong akan dia. ( H . S , R . Muslim).

Berbaktilah kepada bapak-bapak kamu, niscaya anak-anak


kamu nanti berbakti kepada kamu ; dan peliharalah kehorma­
tan diri kamu, niscaya perempuan-perempuan kamu pelihara
kehormatan diri mereka. ( H . S . R . Thabaranie).

Apabila aku tegah kamu berbuat sesuatu, hendaklah kamu


jauhi ; dan apabila aku perintah kamu mengerjakan sesuatu,
hendaklah kamu kerjakan dia (dengan) seberapa daya kamu.
( H . S . R . Bukharie).

Barangsiapa percaya kepada Alla'h dan hari yang kemudian,


hendaklah ia berkata perkataan yang baik atau ia diam ; dan
barangsiapa percaya kepada Allah dan hari yang kemudian.
hendaklah ia muliakan tetangganya ; dan barangsiapa percaya
kepada Allah dan hari yang kemudian, hendaklah ia muliakan
tamunya. ( H . S . R . Muslim ).

Barangsiapa datang kepada seorang tukang tilik, lantas ber­


tanya kepadanya satu perkara, maka tidak akan diterima sem­
bahyangnya empat puluh malam. ( H . S . R . Muslim).

Sesungguhnya jampi-jampian dan tangkai-tangkai ' d a n tiwa -


2,
lah-tiwalah itu menjadikan musyrik.
( H . S . R . Ibnu Majah dan Hakim).

Seorang daripada kamu tidak (dinamakan) berieman, melain­


kan apabila ia suka saudaranya beroleh apa yang ia suka buat
dirinya sendiri ( H . S . R . Bukharie}.

Sesungguhnya Allah melarang kamu bersumpah dengan (na­


ma) bapak-bapak kamu. Maka barangsiapa bersumpah, hen­
daklah ia bersumpah dengan nama Allah, atau ia diam.
( H . S . R . Malik, Bukharie dan Muslim).

1) ' A z i m a t .
2) Sesuatu jimat atau jampian yang dibuat oleh perempuan supaya dicintai oleh
suaminya,

107
Jangan kamu memutuskan perhubungan, dan jangan kamu
berpaling-paling muka, dan jadilah hai hamba A l l a h , bersauda-
raan ; dan tidak halal bagi seorang Islam, tidak omong kepada
saudaranya, (lantaran marah) lebih daripada tiga hari.
( H . S . R , Bukharie, Muslim).

Tidak bakal kamu masuk suarga, sebelum kamu berieman,


dan tidak (dikata) kamu berieman sebelum kamu ber-kasih-
kasihan. Maukah aku unjukkan kepada kamu satu perkara
yang apabila kamu berbuat-dia, niscaya kamu berkasih-kasih­
an ?. Siarkanlah salam diantara kamu. ( H . S . R . Muslim).

Bandingan orang-orang Mu'min tentang bercinta-cintaan


dan berkasih-kasihan dan bertolong tolongan itu seperti satu
badan, apabila sakit satu anggauta, tertariklah sekalian ang-
gautanya (hingga) tidak bisa tidur serta demam.
( H . S . R . 'Muslim).

• * * * * * ^ i ^ l i » ; ^ ^ . ^

Seorang Mu'min bagi seorang Mu'min, seperti satu rumah


yang sebagiannya menguatkan sebagian. ( H . S . R . Muslim).

Dan bergaullah kepada manusia dengan perangai yang baik.


( H . S . R . Tirmidzie).

108
Berfikirlah kamu pada makhluq Allah, dan janganlah ka
mu ber-fikir pada (dza't) Allah, karena kamu tidak akan dapat
mengukur batasIMya. ( H . S . R . 'Iraqie dan Ashbahanie),

Barangsiapa bersumpah dengan (nama) lain dari Allah,nis­


caya jadi musyriklah ia.
i H . S . R . Tirmidzie, Ibnu Hibban dan Hakim).

Dunia ini perhiasan ; dan sebaik-baik perhiasannya, ialah pe


1 1
rempuanyang shaleh. ( H . S . R . Muslim dan lainnya).

Sesungguhnya tidak ada satupun belanja yang engkau belan­


jakan dengan niat karena Allah melainkan engkau diganjar
lantaran itu, hingga sesuap yang engkau taroh dimulut isteri
mu. ( H . S . R . Bukharie).

f* *4s/.

9*L

Barangsiapa adakan didalam Islam satu cara (keduniaan) yang


baik, maka ia akan dapat pahalanya dan (juga sebanyak) pa­
hala orang-orang yang (turut) mengerjakannya,sesudahnya,
dengan tidak kurang sedikitpun daripada pahala mereka itu ;
dan barangsiapa mengadakan didalam Islam satu cara (Kedu-

t) Shaleh; Baik ditentang urusan A g a m a , r u m a h tangga, pergaulan dan sebagamya.

109
niaan) yang jelek, maka ia akan dapat dosanya, dan (juga
sebanyak) dosa orang-orang yang (turut) mengerjakannya
sesudahnya, dengan tidak kurang sedikitpun daripada dosa-
dosa mereka itu. ( H . S . R . Muslim).

Telah bersabda Rasulullah s.a.w. : "Tidak akan masuk suarga


siapa yang dihatinya ada takabbur setimbang hama". Maka
ada seorang bertanya : "Sesungguhnya seorang suka pakaian­
nya baik dan kasutnya baik". Sabdanya : "Sesungguhnya
Allah itu cantik dan la suka kecantikan. Takabbur itu ialah
menolak kebenaran dan menghinakan manusia".
(H.S.R. Muslim, Tirmidzie).

Dikawin perempuan itu karena empat perkara : (yaitu) karena


hartanya, karena bangsanya, karena cantiknya, dan karena
agamanya, maka carilah yang beragama. (Jika tidak), niscaya
binasalah engkau. (H.S.R. Bukharie, Muslim).

Muslimien itu seperti satu badan, jika sakit matanya sakitlah


sekalian (badan)nya ; dan jika sakit kepalanya, sakitlah seka­
lian (badan)nya. (H.S.R. Muslim),

Orang yang paling sempurna iemannya diantara kamu, ialah


orang yang paling baik perangainya ; dan orang yang paling
baik diantara kamu, ialah orang yang paling baik kepada isi
rumahnya. (H.S.R. A b u Dawud).
\S i v i V v L i ^ i i V ' ^ "US'SFRS S* B
AV,'"A

Sebaik-baik orang Mu'min itu ialah orang yang mudah cara


menjualnya, mudah cara membelinya, mudah cara membayar­
nya, mudah cara menagihnya. ( H . S . R . Thabaranie)

Barangsiapa angkat senjata melawan kami, bukanlah ia dari­


pada (golongan) kami : dan barangsiapa berlaku curang kepa­
da kami, bukanlah ia daripada (golongan) kami.
( H . S . R . Muslim).

Telah berkata Sa'd bin Abi Waq'qash kepada seorang laki-la­


ki : Engkau tidak dapat (pahala) Jum'at. Maka Nabi s.a.w.
bertanya : "Mengapa ya Sa'd ?" Jawabnya : Karena orang
ini berkata-kata, diwaqtu<uan hamba berkhut-bah- Maka ber­
sabda Nabi : "Benar Sa'd". ( H . S . R . Bazzar).

Saudagar yang benar yang kepercayaan itu (tempatnya) ber­


sama nabi-nabi dan orang-orang yang sangat benar dan orang-
orang yang mati syahied. ( H . S . R . Tirmidzie)

Barangsiapa suka supaya Allah selamatkan-dia daripada kesu


sahan-kesusahan hari Giamat, hendaklah ia melepaskan (kesu­
sahan) dari orang yang susah, atau.ia halal-kan sebagian dari
haqnya. (H.S.R. Muslim)
O // 4* Y. *4Y»Y.S>/ „ s'» < h , XJ "A

Berilah kepada buruh itu upahnya, sebelum kering peluhnya.


(H.R. Ibnu Majah).

111
Fashal yang ke-dua puluh delapan
DO'A-DO'A DAM L A I N - L A I N U C A P A N Y A N G DIRIWA­
Y A T K A N D A R I N A B I S.A.W.
D o ' a \Hitah u

Hai Tuhan ! jauhkanlah antaraku dan antara kesalahan-


kesalahanku, sebagaimana Engkau jauhkan antara IVIasyriq
dan Maghrib. Hai Tuhan ! cucilah a k a n d a k u daripada kesa­
lahan-kesalahanku dengan air, embun dan dingin. Hai Tuhan !
bersihkanlah diriku daripada dosa-dosa dan kesalahan-kesala­
han, sebagaimana dibersihkan kain yang putih daripada ko­
tor. 2)

A k u hadapkan mukaku ke hadapan (Allah) yang telah


menjadikan langit dan bumi, dengan ikhlash, dan bukanlah
1
aku dari golongan orang-orang musyrik. Sesungguhnya
shalatku dan dermaku dan hidupku dan matiku adalah
bagi Atlah. Pemelihara sekalian alam; tidak ada sekutu
bagi-Nya, dan begitulah aku diperintah, dan adalah aku
dari golongan Muslimin. Y a a A l l a h ! Engkaulah Raja, tiada
tuhan selain E n g k a u ; Engkau T u h a n k u sedang aku hamba-
Mu. A k u telah menganiaya diriku dan aku mengakui dosa-

1) D o ' a l f titah ini boleh dibaca sebagai ganti daripada do'a Iftitah y a n g sudah tersebut
dikaca 32.
2) R i w a y a t B u k h a r i e , Muslim dan lainnya.

H 2
dosaku. Karena itu, ampunilah aku akan dosa-dosaku semua,
karena sesungguhnya tidak bisa mengampuni dosa-dosa
melainkan Engkau, dan pimpinlah aku ke a k h I a q yang
sebaik-baiknya, tidak bisa memimpin kepada akhlaq yang
sebaik-baiknya itu melainkan Engkau, dan palingkanlah
dari aku yang buruk-buruk dari akhlaq itu, karena tidak
bisa memalingkan dari aku yang buruknya itu melainkan
Engkau. A k u tha'at kepada-Mu dan aku akan menolong
Agama-Mu. Dan kebaikan semuanya adalah dalam tangan-
Mu dan kejahatan tidak menuju kepada-Mu. A k u berlindung
dengan Engkau dan kepada-Mu. Maha berhaq Engkau men­
dapat pujian dan Maha Tinggi Engkau. A k u minta ampun
pada-Mu, dan aku bertaubat pada-Mu. (S. R . Muslim)

Do'a-do'a di l' tidaal.

Hai T u h a n ! Tuhan kami ! kepunyaanMutah sekalian pujian,


sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa-apa yang
1 1
Engkau kehendaki sesudah itu.
* f *s/ •J'* » w V* yy •y J*>„ • *t s » \ s A*
1
(V

Hai Tuhan ! jadikanlah hatiku bercahaya, dan pandanganku


ber-cahaya, dan pendengaranku bercahaya, dan kananku ber­
cahaya, dan kiriku bercahaya, dan diatasku bercahaya, dan
dibawahku bercahaya, dan dihadapanku bercahaya dan di-
2 1
belakangku bercahaya, dan jadikanlah aku bercahaya.

1) Rtwayat A h m a d , Muslim dan T i r m i d z i e .

2) R i w a y a t B u k h a r i e dan lain-lainnya.
113
Hai Tuhan ! ampunkanlah kesalahanku dan kebodohanku dan
kesia siaanku didalam u nisanku, dan (ampunkan) apa-apa
(dosaku) yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Hai
Tuhan ! ampunkanlah apa-apa (dosa) yang aku telah kerjakan,
dan apa-apa (dosa) yang aku akan kerjakan dan yang aku
kerjakan dengan tersembunyi, dan yang aku kerjakan dengan
terang-terangan. Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan (yang
1
sebenarnya), melainkan Engkau. '

Hai Tuhan ! Sesungguhnya aku telah menganiaya banyak ke­


pada diriku, sedang tidak ada yang mengampuni dosa-dosa,
melainkan Engkau ; maka ampunkanlah akan-daku dengan
satu keampunan daripada-Mu dan kasihankanlah akan-daku
2
karena sesungguhnya Engkaulah Pengampun, Penyayang. '
Ucapan sesudah sembahyang.

Tidak ada Tuhan (yang sebenarnya) melainkan Allah, sendiri-


Nya, tidak ada sekutu bagi-Nya, kepunyaan Nyai ah sekalian
kerajaan, dan kepunyaan Nyai ah sekalian pujian, dan la amat
berkuasa atas tiap-tiap perkara. Hai Tuhan ! tidak ada yang
bisa menghalangi apa yang Engkau beri dan tidak ada yang
bisa memberi, apa yang Engkau halangi, dan kekayaan tidak
3
bisa menarik manfaat daripada-Mu untuk si-kaya '
Ucapan sebelum tidur.

1,2) R i w a y a t B u k h a r i e dan lain-lainnya


3) Riwayat Bukharie.

114
Hai Tuhan ! aku serahkan diriku kepadaMu, dan aku serah­
kan urusanku kepadaMu, dan aku serahkan kequatanku
kepada-Mu,karena takut dan cinta kepada-Mu. Tidak ada tem­
pat berJindung dan tidak ada tempat tari daripada-Mu me­
lainkan kepadaMu. Aku percaya kepada kitab yang Engkau
1 )
turunkan dan kepada Nabi yang Engkau utus.
Ucapan sesudah bangun tidur.

Sekalian pujian kepunyaan Allah Yang menghidupkan kami


sesudah mematikan kami, dan kepadaNyalah (kami) kemba-
2
n. >
Do'a disebarang waqtu.

Hai Tuhan ! sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari


pada kejahatan pendengaranku, dan daripada kejahatan pe­
mandanganku, dan daripada kejahatan lidahku, dan daripada
3 1
kejahatan hatiku.

Hai Tuhan ! jadikanlah berguna kepadaku apa yang Engkau


telah ajarkan kepadaku, dan ajarlah kepadaku apa yang ber­
4 1
guna bagiku, dan tambahkanlah pengetahuanku.

Fashal yang ke-dua puluh sembilan


dari hal
SURAH-SURAH OUR-AN

us&U&i^J%g%
1, 21 Riwayat Bukharie.
3) Riwayat A b u Dawud dan Hakim.
4) Riwayat Tirmidzie.

115-
Dengan nama A l l a h , Pemurah, Penyayang.

1. Katalah : A k u berlindung diri dengan Pengurus manusia.


2. Raja bagi manusia, 3. Tuhan bagi manusia, 4. daripada
kejahatan pengganggu hati yang mengintip-ngintip, 5. yang
membisikkan (kejahatan) dihati manusia, (yaitu), 6. daripada
jinn dan manusia.
M a q s h u d n y a : Allah perintah supaya kita minta perlin­
dungan kepadaNya daripada kejahatan jinn dan manusia yang
mengganggu hati.

Dengan nama Alla'h, Pemurah, Penyayang.


1. Katalah : A k u berlindung diri dengan Pengurus siang, 2.
.daripada kejahatan apa yang la telah jadikan (padanya), 3.
dan daripada kejahatan malam, apabila kelam, 4. dan daripada
kejahatan pengasut pengasut yang merusak perikatan-perika-
tan, 5. dan daripada kejahatan pendengki, apa bila ia dengki.
M a q s h u* d n y a : Allah perintah kita supaya kita minta
perlindungan kepadaNya daripada kejahatan yang berlaku pada
siang dan malam, dan daripada kejahatan pengasut-pengasut yang
memutuskan perhubungan antara satu dengan lain, dan daripada
kejahatan pendengki, apabila bekerja menurut kedengkiannya.

Dengan nama Alla'h, Pemurah, Penyayang.

7. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan;


2. dan engkau lihat manusia masuk ke-agama A l l a h ber

116
duyun-duyun, 3. maka berbaktilah dengan memuji Tuhanmu
dan mintakanlah ampun kepadaNya, karena sesungguhnya
(Allah) itu Pengampun.
M a q s h u d n y a : Apabila engkau dapat kemenangan dan
engkau lihat manusia berlomba-lomba masuk Islam, hendaklah
engkau ber-ibadat dengan memuji-muji Tuhanmu, serta mintakan
ampun dosa mereka yang goyang hatinya, tatkala Islam belum
dapat kemenangan.

Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.


1. Katakanlah : Hai orang-orang k a f i r ! , 2.aku tidak akan me­
nyembah apa yang kamu sembah, 3. dan bukan kamu pe­
nyembah apa yang aku sembah, 4. dan bukan aku penyem­
bah secara kamu menyembah, 5. dan bukan kamu penyembah
secara aku menyembah, 6. untuk kamulah agama kamu, dan
untukkulah agamaku.

M a q s h u d n y a : Katakanlah kepada orang-orang kafir,


bahwa apa yang aku sembah itu berlainan dari apa yang kamu sem­
bah, begitu juga, cara kamu beribadat tidak sama dengan cara aku
ber-ibadat. Agama kamu buat kamu, dan agamaku, buatku. T i d a k
boleh dibilang s£mua agama sama saja.

Dengan nama A l l a h , Pemurah, Penyayang.


1. Sudahkah engkau ketahui (siapa)orang yang mendustakan
Agama ? 2. Y a i t u orang yang menengking anak yatim, 3. dan

117
tidak menggemarkan (orang lain) atas memberi makan orang
miskin, 4. Maka tetaplah kecilakaan untuk orang-orang yang
sembahyang, 5. yang lalai daripada (maqshud) sembahyang­
n y a , 6. yang mengerjakan 'amal baik supaya dilihat orang,
7. dan tidak mengeluarkan bantuan.
M a q s h u d n y a : Orang yang berlaku kasar kepada anak
yatiem dan tidak membikin ikhtiar supaya orang-orang miskien
tertolong itu, dinamakan orang yang tidak percaya kepada Agama.

Maka orang yang sembahyang dengan tidak memperhatikan


maqshud sembahyang, yang sembahyang supaya dipuji orang, dan
tidak mau mengeluarkan derma itu, akan dapat kecilakaan.

i1^\%t^.r «S^li^rjSvr5^^524^^»
^\C^\% 0

Dengan nama A l l a h , Pemurah, Penyayang.


1. Tetap kecilakaan atas tiap-tiap pencela, penghina, 2. yang
mengumpul-ngumpul harta dan menghitung-hitung dia, 3. ia
menyangka, bahwa hartanya itu telah memelihara dia, 4. T i ­
dak begitu ! sesungguhnya akan dicampakkan-dia didalam
penghancur, 5. Sudahkah engkau tahu apa penghancur itu ?
6. ( Y a i t u ) api yang dinyalakan oleh Alla'h, 7. yang akan naik
kehati-hati (manusia), 8. Sesungguhnya mereka itu akan di­
tutup rapat padanya, 9. dengan palang-palang yang panjang
melintang.
M a q s h u d n y a : Kecilakaanlah akan didapat oleh orang
yang mengumpul-ngumpul harta serta mengira-ngira-dia, karena sa-
ban-saban ia kira hartanya itu, ia merasa besar, mulia dan pandai,
lalu menghina dan mencela orang yang tidak mampu. T i d a k ia ingat
kepada Tuhan Y a n g pelihara-dia.Orang yang begitu, akan dimasuk­
kan neraka yang tertutup rapat, supaya ia tahu, bahwa hartanya
tidak bisa melepaskan-dia.

118
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.
1. Sudahkah datang kepadamu khabar (hari) keributan
besar ? 2. Beberapa jiwa tunduk (terhina) dihari itu, 3. pada­
hal telah bekerja berpenat lelah, 4. akan terpanggang diapi
yang panas, 5. akan diberi minum dari mata air yang men­
didih, 6. Mereka itu tidak akan dapat makanan melainkan
dari duri, 7. yang tidak bisa menggemukkan dan tidak
mengenyangkan.

M a q s h u d n y a : Sudahkah engkau dengar ce­


rita hari Giamat ? Pada hari itu ada sebagian manusia mendapat
siksa yang pedih, padahal mereka sudah bekerja keras di dunia,
tetapi bukan perintah Allah yang mereka kerjakan.

-gM«%XAP>S>

8. Beberapa jiwa (pula) dihari itu bersuka ria, 9. dapat


sentosa, lantaran usahanya, 10. disurga yang tinggi, 11. tidak
bakal engkau dengar perkara yang sia-sia padanya, 12. di-
dalamnya ada mata air yang mengalir, 13. didalamnya ada
tempat-tempat per-aduan yang tinggi, 14. dan piala-piala yang
sedia terletak, 15. dan bantal-bantal sandaran yang teratur,
16. dan hamparan-hamparan yang terbentang.

119
Maqshudnya: Dihari Qiamat itu ada sebagian manu­
sia yang bersuka ria di suarga, lantaran 'amalnya yang baik di
dunia.

D i d a l a m suarga, ada sekalian macam kesenangan, tetapi


tidak ada yang sia-sia.

17. Tidakkah mau mereka itu melihat kepada onta, bagai­


mana dijadikan, 18. dan (melihat) kepada langit, bagaimana
ditinggikan, 19. dan (melihat) kepada gunung-gunung, bagai­
mana didirikan, 20. dan (melihat) kepada bumi, bagaimana
dihamparkan ?.

Maqshudnya: Tidakkah mau orang-orang yang tidak


percaya kepada hari Qiamat itu memperhatikan kejadian onta,
langit, gunung dan bumi ? Karena kalau mereka memperhatikan
kejadian-kejadian tersebut, niscaya mereka akan dapat tahu, bah­
wa Allah Yang menjadikan sekalian benda yang besar-besar dan
berfaidah itu amat berkuasa mengadakan hari Giamat dan meng­
hidupkan manusia semula untuk dibalas 'amal mereka.

21. Oleh yang demikian, ingatkanlah (mereka), karena eng­


kau hanya pengingat, 22. Engkau bukan pengurus yang
berkuasa atas mereka, 23. tetapi barangsiapa berpaling dan
menolak kebenaran, 24. maka Allah akan meng'adzab-dia
dengan sebesar-besar 'adzab, 25. karena sesungguhnya kepada
Kamilah kembali mereka, 26. dan atas (tanggungan) Kami­
lah perhitungan mereka.

120
Maqshudnya: Ingatkanlah mereka, karena engkau
bukan pemaksa, hanya pengingat, maka barangsiapa tidak mau
percaya kebenaran, nanti disiksa dengan keras oleh Allah karena
tempat kembali dan tempat berhitung mereka tidak lain, me­
lainkan kepada Allah.

Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.


1. Anggaplah kesucian nama Tuhanmu, Yang paling tinggi,
2. Yang telah menjadikan dan menyempurnakan, 3. dan
yang telah menentukan (tiap-tiap suatu), lantas memberi
petunjuk, 4. dan yang telah menumbuhkan tumbuh-
tumbuhan, 5. lalu menjadikan-dia kering yang berubah
warna.
M a q s h u d n y a : Hendaklah engkau percaya dan mengaku
dengan lidahmu dan dengan 'ibadatmu, akan kesucian Tuhanmu
Yang menjadikan dan memberi rizqi,

6. Nanti Kami bikin engkau membaca ; sesudah itu tidak


bakal engkau lupa, 7. melainkan jika dikehendaki oleh
Allah karena sesungguhnya Allah' mengetahui apa yang terang
dan apa yang tersembunyi.
M a q s h u d n y a : Kami akan turunkan wahyu yang mana,
engkau tidak akan lupa, melainkan jika dikehendaki oleh Allah
karena Allah mengetahui zhahir dan bathin.

8. Dan Kami akan mudahkan (jalanmu) ke-(agama) yang


mudah ; 9. lantaran itu ingat-kanlah (manusia) ; sesungguh-

121
nya peringatan itu berguna, 10. Orang yang takut itu akan
beringat. 11. dan akan dibuang peringatan itu oleh orang
yang cilaka, 12. yang bakal masuk diapi yang besar,
13. kemudian tidak akan ia mati padanya dan tidak (pula)
hidup.
M a q s h u d n y a : Kami akan beri kepadamu A g a m a yang
mudah ; lantaran itu berilah ingat kepada manusia, karena pe­
ringatan itu memberi faidah.
Orang yang takut kepada A l l a h , akan terima nasihat itu,
dan orang yang cilaka, akan menolak ; lantaran itu, ia akan masuk
neraka yang ia tidak bakal matidi dalamnya,dan tidak bakal hidup
dengan senang.

14. Sesungguhnya berbahagialah orang yang bersihkan diri­


nya, 15. dan ingat akan nama Tuhannya serta sembahyang,
16, tetapi kamu lebihkan penghidupan dunia, 17. padahal
akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, 18. Sesungguh-nya
(hal) ini, (ada tersebut) dikitab-kitab yang dahulu, 19. (yaitu)
kitab-kitab Ibrahiem dan Musa.
M aq shu d ny a : Sesungguhnya orang yang bersih-kan
dirinya dan ingat kepada T u h a n n y a serta sembahyang, itulah
orang yang berbahagia, tetapi kebanyakan daripada k a m u , tidak
begitu, hanya kamu pentingkan hal kehidupan di dunia saja, pada­
hal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hal-hal yang tersebut itu
bukan saja termaktub di Qur-an, bahkan tersebut juga di-kitab-
kitab nabi Ibrahiem dan Nabi Musa dan lainnya '

122
Fashal yang ke-tiga puluh
dari hal
1 1
URUSAN JINAAZAH

2
Melawat orang sakit. '
Melawat orang yang sakit itu disunnatkan sangat, walaupun
sakit yang enteng ; dan disunnatkan pula si pelawat mendo'akan
supaya yang sakit sembuh.
Do'a itu cukup dengan bahasa apa saja, dan tidak dengan
mengangkat tangan dan tidak pulatlengan diamienkan oleh orang
lain, hanya masing-masing yang melawat, berdo'a sendiri-sendiri.
Juga disunnatkan bertanya kepada sisakit, kalau-kalau ia ada
ingin apa-apa makanan yang ia boleh makan.
Orang yang melawat, tidak boleh makan apa-apa, walaupun
diberi oleh ahli rumah itu.
3 )
Talqienkan.
Disunnatkan salah seorang yang hadlir mentalqienkan, yaitu
mengajar sisakit yang sudah payah , supaya mengucapkan
„lailaha-itlaHah", maka apabila sudah ia mengucap, janganlah
diulangkan lagi ; dan apabila si sakit tidak bisa sebut lagi, maka
sunnat salah seorang bunyikan kalimah itu dengan suara yang
terang dan tenang, supaya didengar olehnya, dan jangan ber­
ulang-ulang.
4
Tutupkan mata l
Apabila telah mati seorang, maka baik salah seorang yang
disitu, tutupkan kelopak matanya, serta tutupkan maiyit itu
dengan kain.
5 1
Mandikan
Sunnat dimandikan dengan segera, tiga kali, lima kali atau
lebih, kalau perlu, dengan air dan daun bidara, kalau ada,' yang
akhir sekali dicampur kapur barus.

1) Janazah atau jinazah : Maiyit.


Isi fashal i n i , sama sekali, diambil daripada hadiets-hadiets Nabi seperti lain-lain
fashal juga. 2} hal, : 349. 3) hal. : 350.
4) hak : 3 5 2 . 5) hal. : 352.

123
Mandi itu dimulai dari pihak kanan dan anggauta-anggauta
wudlu', dengan tidak dibuka pakaiannya ; dan badan maiyit itu
hendaklah digosok dari atas pakaian saja.
Memandikan maiyit itu hendaklah dengan hormat dan halus
serta sopan, sama juga dengan memandikan orang yang hidup.
11
Kewajiban yang memandikan.
Orang yang memandikan maiyit itu kalau dapat tahu cacat
si mati atau sesuatu celaan padanya, maka hendaklah ia tutup
hal itu.
21
Jenis yang memandikan.
Yang memandikan laki-laki, baik laki-laki ; dan yang me­
mandikan perempuan, baik perempuan, tetapi laki-laki boleh
mandikan isterinya, begitu juga sebaliknya.
31
Orang yang mati syahied.
Orang yang mati dalam peperangan dengan orang kafir,
dinamakan mati syahied. Orang yang mati ^syahied itu tidak boleh
dimandikan dan tidak dikafankan dan tidak disembahyangkan,
hanya ditanam dengan pakaian yang ada padanya, melainkan
besi dan kulit, perlu ditanggalkan daripadanya.
4 t
Orang yang mati didalam ihram.
Orang yang mati diantara mengerjakan 'ibadat hajji, dinama­
kan mati didalam ihram. Orang ini dimandikan hanya dengan air
campuran daun bidara kalau ada, lalu dikafankan dengan baju
ihramnya dan selendangnya, dan dilarang tutup kepalanya atau
pakaikan bau-bauan.
51
Kaf ankan.
Kafan itu cukup dengan sehelai kain yang bisa menutup
sekalian badan si mati, tetapi tidak mengapa dikafan laki-laki

1) hal. : 353.
2) hal. : 354.
3) hal. : 354.
4) hal. j 355.

124
dengan tiga helai dan perempuan dengan lima helai, sebagaimana
biasa dikerjakan oleh orang-orang sekarang.
11
Kain kafan.
Sebaik-baik kain kafan itu putih yang baru, tetapi boleh juga
yang lama dan juga yang berwarna.

Wangikan.
Selain daripada yang mati syahied dan yang mati didalam
mengerjakan hajji, boleh diwangikan bau-bauan yang biasa di­
kerjakan oleh orang-orang sekarang.
2 )
SemGanyangkan.
Maiyit itu, sesudah dikafan, hendaklah terus disembahyang­
kan.
Cara berdiri imam dan menaroh maiyit.
Hendaklah imam berdiri menghadap Qiblat, begitu juga
ma'mum-ma'mum yang dibelakangnya. Maiyit itu ditaroh di-
hadapan imam dengan melintang dan kepalanya disebelah kanan.
Kalau maiyit itu laki-laki, hendaklah imam berdiri meng­
hadap dekat kepalanya, dan kalau maiyit itu perempuan, imam
berdiri menghadap perutnya.

Cara sembahyang.
Sesudah berdiri betul menghadap Giblat dengan niat hendak
sembahyangkan maiyit ini, terus takbier satu kali dengan meng­
angkat tangan seperti disembahyang yang lain-lain juga.
Sesudah takbier satu kali, terus baca Ta'awudz, Bismillah,
3
Ai-Fatihah, S h a l a w a t ' atas Nabi. Sesudah itu, takbier sekali
lagi, lalu do'akan si mati, dan takbier sekali lagi, begitu juga,
dan takbier sekali lagi, begitu juga ; sesudah itu, terus beri salam
sekali kekanan seperti salam di-sembahyang yang lain-lain. 4)

1) hal. : 3 5 6 .
2} hal. : 3 5 7 ;
3) Seperti shalawat yang tersebut dikaca 3 9 .
4) Cara sembahyang m a i y i t yang dikerjakan oleh orang-orang sekarang ada berlainan
sedikit dari y a n g tersebut itu.

125
Do'a sembahyang jinazah

1. Hai Tuhan ! ampunkan-dia dan kasihani akan-dia, 2. dan


sejahterakan-dia dan hilang-kan dosanya, 3. dan muliakan
1)
kedatangan-nya, 4. dan luaskan tempat diam-nya.

1. Hai Tuhan ! ampunkan orang yang hidup dari antara


kami dan yang mati, 2. yang kecii dan yang besar, 3. yang
laki-laki dan yang perempuan, 4. yang h adi i r dan yang
21
ghaib .

31
1. Hai Tuhan ! Engkau Tuhannya, 2. dan Engkau telah
jadikan-dia, 3. dan Engkau telah beri-dia rizqi, 4. dan Engkau
telah pimpin-dia ke-lslam, 5. dan Engkau telah terima ruh­
nya, 6. dan Engkau mengetahui bathinnya dan zhahirnya,
7. kami datang sebagai pemohon ; lantaran itu ampunkanlah
dia.
5)
Membawa
Setelah habis disembahyangkan, hendaklah terus diusung
maiyit itu kekuburan.
Membawa maiyit boleh dengan di-pikul atau lainnya, ashal
saja dengan cara yang dipandang hormat.

1) R i w a y a t Muslim dan Nasai.


2) R i w a y a t A h m a d , T i r m i d z i e dan A b u D a w u d .
3) T u h a n si mati, m a u p u n laki-laki a t a u p u n p e r e m p u a n
4} R i w a y a t A b u D a w u d dan Nasaie.
5) hal. : 3 5 8 .

126
Di-sunnatkan membawa jinazah itu dengan lekas, tetapi
jangan sampai maiyit yang didatam usungan tergoyang-goyang
keras.
Disunnatkan orang yang turut jinazah itu bantu memikul.
Orang yang mengantar jinazah, boleh berjalan di depan,
di belakang, di kanan atau di kiri.
5 )
Adab yang turut dan yang jumpa jinazah.
Dilarang orang yang turut jinazah itu duduk sebelum maiyit
dimasukkan ke dalam qubur.
Orang yang jumpa jinazah di jalan, sunnat berdiri hingga
jinazah itu jauh daripadanya.

Tanam. ^
Disunnatkan qubur itu dalam dan berlahad, yaitu berlobang
serong menghadap Oiblat dirusuk qubur, untuk taroh maiyit
disitu, supaya apabila ditimbun tanah, tidak akan kena atas maiyit.
Dengan pakai lobang lahad itu tidak perlu pakai papan lagi.
Boleh juga pakai lobang tengah, yaitu sesudah digali qubur,
lantas disebelah bawahnya dibikin pula satu lobang kecil dan
panjang lebarnya secukupnya badan si mati buat ditarohkan-dia
disitu. Cara tanam dengan pakai lobang tengah ini, perlu pakai
papan atau lainnya, supaya tanah yang akan di-timbunkan itu
tidak kena atas badan maiyit.
2 1
Ucapan waqtu menurunkan maiyit.
Waqtu menaroh maiyit diqubur, diperintah s e b u t :

3 1
Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah.
4 1
Do'akan.
- Setelah habis tanam, diperintahkan tiap-tiap seorang yang
hadlir disitu, mendo'akan si mati supaya Allah ampunkan dia
dan tetapkan-dia didalam menjawab segala pertanyaan.

5) hal. : 3 5 8 .
1) hal. : 3 6 0 . 2) hal. ; 3 6 0 . 3) R i w a y a t A b u D a w u d dan Ibnu Majah. 4) hal. : 3 6 0 .

127
5 1
Sembahyang gha-ib.
Kalau ada salah seorang Islam mati disatu tempat yang kita
rasa tidak disembahyangkan-dia disana, diwajibkan kita sembah-
yangkan-dia ditempat kita. Sembahyang yang begini, dinamakan
sembahyang gha-ib. (Dinamakan gha-ib, karena maiyitnya tidak
ada dihadapan kita).
Kalau ada salah seorang yang kita kenal itu mati, tetapi
kita tidak jumpa-dia, maka boleh kita sembahyangkan-dia dari
atas quburnya, walaupun sesudah sebulan.

Ziarah qubur.
Ziarah qubur, memang disunnatkan, yaitu untuk mengingat­
kan kita kepada akhirat, dan buat mintakan ampun dosa-dosa
ahli qubur itu, bukan buat minta kepada mereka, walaupun yang
tertanam disitu nabi-nabi.
6 1
Salam kepada ahli Gubur.
Disunnatkan mengucap salam kepada ahli qubur yang
Mu'min dengan perkataan :

1. Mudah-mudahan sejahtera (dari Allah turun) atas kamu,


ahli qubur, 2. yang Mu'minien dan Muslimien ; 3. dan jika
dikehendaki oleh Allah, kami akan berjumpa kamu, 4. Kami
mohon keselamatan dari Allah untuk kami dan untuk
1 1
kamu.

Sesudah itu berdo'a, mudah-mudahan A l i a h ampunkan dosa


mereka itu.

5) hal. : 3 6 1 .

6) hal. r 3 6 2 .

1) R i w a y a t A h m a d , Muslim dan Ibnu Majah.

128
2 1
Peringatan.

1) Tidak dilarang cium maiyit dan menangis dengan tidak


meraung.
2) Didalam sembahyang maiyit, boleh dibaca Al-Fatihah dengan
nyaring, dan juga boleh baca Surah. Dua-dua bacaan itu
hanya mengiringi takbier yang pertama.
3) Lebih baik tidak angkat tangan, melainkan pada takbier
yang pertama saja.
4) Sembahyang jinazah itu tidak pakai A-dzan, Qamat, atau
lainnya, hanya imam berdiri, terus takbier, lantas ma'mum-
ma'mum turut bertakbier.
5) Seberapa banyak orang sembahyangkan, sebegitu baiknya.
6) Anak kecil juga mesti disembahyangkan,walaupun yang gugur
asal sudah bernyawa, yaitu sekurangnya sudah ber'umur
empat bulan didalam perut ibunya.
Didalam sembahyangkan anak-anak itu hanya dido'akan
ibu-bapaknya supaya Allah ampunkan dan rahmatkan
mereka.
7) Berdo'a didalam sembahyang itu boleh juga dengan suara
yang nyaring.
8) Diperintah kita segerakan sekalian urusan maiyit, yaitu
mandinya, kafannya, bawanya, dan tanamnya, tetapi dengan
halus.
9) Diperintah bayarkan hutangnya dengan lekas, yaitu kalau
ada peninggalannya.
10) Diperintah jiran (tetangga) memberi makan kepada ahli
rumah yang kematian.
11) Sebarang laki-laki boleh turunkan maiyit perempuan diqubur.
12} Tidak dilarang ziarah qubur kafir, tetapi tidak dengan beri
salam dan do'a seperti diqubur orang Islam.
13) Diperintah ta'ziah ahli warits si mati, yaitu hiburkan hati
mereka dengan nasiehat, su^uh shabar dan sebagainya.
2) Kat. . 3 6 2 .

129
1 5
Bid'ah-bid'ah dan larangan-larangan.
1) Membawa jinazah dengan berdzikir-dzikir.
2) Usungan dipakaikan bunga-bunga dan'payung.
3) A - d z a n k a n atau Oamatkan si mati diquburan.
4) Menyuruh anak-anak si mati pulang balik di-bawah usungan
jinazah.
5) Menangis dengan meraung dan menyebut-nyebut kebaikan
si mati.
6) Membawa ayam bersama-sama maiyit buat dilepaskan di-
qubur, sebagai penebusan nyawa si mati atau dengan lain-lain
maqsbud.
7) Menabur bunga-bunga di atas qubur.
8) Menginjak, melangkah atau duduk di atas qubur.
9) Meninggikan qub'ur dengan tambahan tanah, batu, kayu
atau lainnya.
10) Memasang lampu, lilin atau lainnya diquburan.
11) Memberi makan atau minum orang yang melawat, apalagi
kalau sembelih kambing atau sapi dirumah atau diqubur.
12) Talqienkan si mati di qubur.
13) Mengajikan atau tahlielkan di qubur atau di rumah, apalagi
bikin selamatan malam kesatu, ketiga, ke-tujuh, ke-empat
puluh dan seterusnya.
14) Dengan sengaja ahli rumah memberi tahu sana dan sini, hal
kematian supaya banyak orang berkumpul, melainkan yang
boleh itu, ialah beri tahu kepada orang-orang untuk ke­
perluan mandi, kafan, bawa dan tanam.
15) Bayar fid-yah sembahyang, yaitu bayar uang atau beras
kepada kiyai-kiyai atau orang-orang miskien sebagai denda
si mati meninggalkan sembahyang. '
16) Bayarkan sembahyang si mati atau puasanya.
17) Memberi upah atau hadiah : uang atau lainnya kepada
orang-orang yang sembahyangkan jinazah.

1) hal. : 3 6 5 .

130
D A L I E L - D A L I E L R U K U N IEMAN

Daliel Wajib Berieman.

Kita wajib beriman kepada Aliah, Malaikat-malaikatNya,


Rasul-rasulNya, Kitab-kitab agamaNya, Hari Kemudian, dan ke­
pada Gadar.
leman itu artinya : P e r c a y a . Orang yang berieman,
dinamakan Mu'min, artinya '; Orang yang percaya.
Firman Allah :

Artinya : Hai orang-orang yang berieman ! beriemanlah


(sungguh-sungguh) kepada A l l a h , kepada rasulNya, kepada
kitab yang la turunkan kepada RasulNya, dan kepada kitab
yang la turunkan lebih dahulu, karena barangsiapa tidak
percaya kepada A l l a h , kepada matarkat-malaikatNya, kepada
kitab-kitabNya, kepada rasul-rasulNya, dan kepada hari
kemudian, maka sesungguhnya sesatlah ia satu kesesatan
1
yang jauh. (Q. An-Nisa' 136).

Artinya : Katakanlah : „(Bahwa) tidak akan mengenai


kami melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi
kami ; la itu Tuhan kami; dan kepada Aliahlah hendaknya
orang-orang Mu'min berserah diri". „ ,
(G. AI-Bara-ah 50).

131
Maqshudnya.

Oleh sebab sekalian apa yang akan mengenai kita itu mesti
kena, maka tidaklah patut kita takut apa-apa ; dan wajib kita
mengerjakan perintah-perintah Allah dengan berserah diri kepada­
Nya didalam segala hal.

Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : leman itu (ialah), bahwa engkau (mesti) percaya


kepada A l l a h , kepada malaikat-malaikatNya, kepada kitab-
kitabNya, kepada rasul-rasulNya, kepada hari kemudian,
dan engkau (mesti) percaya kepada qadar, baiknya dan
jahatnya. ( H . S . R . Muslim)

Ringkasnya.
Didalam dua A y a t dan satu Hadiets yang tersebut sudah
ada sekalian rukun-rukun ieman yang enam perkara, yaitu :
wajib percaya kepada Allah, kepada rasul-rasul, kepada malaikat-
malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari kemudian, dan kepada
qadar.

Daliel Allah A d a .

Menurut Gur-an.
Kita wajib percaya bahwa Allah bershifat W u j u d .
Wujud itu artinya : A d a. Y a n g bershifat W u j u d dinamakan
M a u j u d , artinya Y a n g ada.

Firman Allah :

Artinya : Tidak ada satupun Tuhan yang (sebenarnya) me­


lainkan Allah.

132
Artinya : Tuhan kamu itu Tuhan yang Tunggal, tidak
ada Tuhan (yangsebenarnya) melainkan D i a .
(Q. Al-Baqarah 163).
Ringkasnya.
Dua A y a t yang tersebut menerangkan A d a n y a Aliah ; dan
juga menerangkan bahwa tidak ada Tuhan (yang sebenarnya)
melainkan Allah.

Daliel Allah Ada.


Menurut fikiran.
Kebanyakan barang-barang yang kita lihat di rumah kita
atau diluar rumah kita, seperti kursi, meja, bangku, almari, periuk,
belanga, kuali, pinggan, mangkok, kain, baju dan lain-lainnya
semua itu barang-barang yang dibikin oleh masing-masing tukang.
Walaupun ta' pernah kita lihat tukang-tukang yang membuat
barang-barang itu, walaupun ta' pernah kita dengar nama tukang-
tukang yang mengerjakannya, tetapi dengan bulat hati kita ber­
kata, bahwa barang-barang itu dibikin oleh manusia. Kalau ada
orang berkata bahwa barang-barang itu semua tidak dibikin oleh
tukang-tukang, tetapi jadi dengan sendirinya, niscaya anak kecil-
pun akan mengatakan dia gila.

Sebagaimana barang-barang dirumah tangga kita itu ada


tukang-tukang yang membuatnya, begitulah manusia, binatang,
pohon-pohon, dan lain-lain diudara, dimuka bumi, didalam bumi,
dan dilaut itu, ada tukangnya, Ialah T u h a n , yang selalu kita
sebut Allah.
T a ' bisa kita yaqieni, bahwa apa-apa yang tersebut baru ini,
jadi sendiri dengan tidak ada tukangnya, sebagaimana ta' bisa
kita mungkiri yang barang-barang dirumah tangga kita itu, ada
pembikin-pembikinnya.
A d a juga segolongan dari manusia berkata, bahwa sekalian
apa yang kita lihat, seperti manusia, binatang, pohon-pohon dan
lainnya itu jadi sendiri.

133
Mereka berkata begitu karena mereka tidak pernah melihat
tukang yang membikinnya, padahal kursi, meja, dan sebagaihya
itu juga mereka tidak lihat tukang-tukangnya, tetapi mereka
mengaku yang itu semua dibikin oleh manusia !

Dengan pemandangan kasar, memang kelihatan, bahwa ma­


nusia dan binatang itu jadi sendiri, ya'ni jadi dari ibu dan bapak,
maka ibu dan bapak itu, jadi dari ibu dan bapak pula. Begitulah
seterusnya.

Kalau terus-terus kita fikirkan begitu, kita akan sampai di-


puncaknya, yaitu dipermulaan sekali mesti ada seorang bapak
dan seorang ibu yang tidak berbapak dan tidak ber-ibu.

Bagaimanakah mereka telah muncul, kalau tidak a d a


yang m e n j a d i k a n mereka ?

Kalau kita fikirkan ayam, umpamanya, kita dapati dia dari


pada telor ; dan telor pula dari ayam. Kalau terus-terus begitu,
tentulah dipermulaan sana, mesti ada telor yang tidak dari ayam
atau ada ayam yang tidak dari telor. Dari manakah jadinya, kalau
tidak a d a yang m e n j a d i k - a n - d i a ?

Kalau kita lihat pohon mangga, umpamanya, kita dapati


jadinya dari biji mangga, dan biji mangga itu pula jadi dari
pohon mangga. Kalau begitu terus-terus, tentulah diauwal per­
mulaannya ada sebiji mangga yang tidak jadi dari pohon mangga
atau ada satu pohon mangga yang tidak jadi dari biji mangga.

Dari manakah datangnya pohon mangga atau biji mangga


itu kalau tidak a d a yang m e n j a d i k a n - d i a ?

Begitulah qias 'ibarat dilain-lain perkara.

A d a lagi satu pemandangan, yaitu bahwa kita ini ada. Oleh


sebab itu, tentulah yang menjadikan kita ada pula. Kalau kita
kata, t i d a k a d a yang membikin kita, berarti bahwa
„tidak a d a " itu membikin kita. Ini satu mustahiel yang besar.

134
Daliel Allah Hidup.
Menurut Qur-an.
Kita wajib percaya bahwa Allah bershifat H a y a t ,
Hayat itu artinya H i d u p . Y a n g bersifat H a y a t , di-namakan
H a i y atau H a i y u n. artinya : Y a n g Hidup.
Firman Allah :

Artinya : Tidak ada Tuhan (yang patut di-sembah) melain­


11
kan D i a . Y a n g h i d u p . Yang berdiri dengan sendiriNya.
(Q, Al-Baqarah 255).

• 3) . s i & & $ & p *


Artinya : Ialah Y a n g H i d u p . Tidak ada Tuhan (yang
patut disembah) melainkan Dia. (G. Al-Mu'min 6 5 ) .

Ringkasan.
Dua ayat Gur-an yang tersebut menunjukkan, bahwa Allah
itu H i d u p ; dan menunjukkan juga, bahwa Allah itu A d a ,
karena tiap-tiap yang hidup itu tentu a d a .

Daliel Allah Hidup.


Menurut fikiran
Diatas tadi, kita telah baca keterangan-keterangan tentang
A d a n y a A I I § h dan tentang kekuasaanNya pada menjadikan
2 1
sekalian apa yang kita lihat ini. Tuhan yang begitu shifatNya,
kalau tidak hidup, tentulah la mati. Yang mati itu sudah tentu ti­
dak berkuasa. Maka yang tidak berkuasa, tidak boleh dinamakan
Tuhan.
Kalau kita lihat dan perhatikan sekalian makhluq yang ada di-
hadapan kita ini, niscaya kita dapat tahu, bahwa sekaliannya itu
bukan saja sudah diadakan oleh A l l a h , malah sangat perlu menda­
pat penjagaan daripadaNya ditiap sa'at, dan perlu kepada ke-

1} Berdiri dengan sendiriNya itu m a q s h u d n y a : A d a dengan kekuatan sendiri, tidak


berkeperluan kepada siapa-siapa, sedangkan yang lain perlu k e p a d a N y a .
2) A k a n datang lagi pembicaraan shifat qudrat A l l a h .

135
kuasaanNya pada tiap-tiap ketika. Oleh yang demikian, ta' dapat ti­
ada, Allah itu berkuasa, melihat, mendengar dan berhias dengan
lain-lain shifat ketuhanan. Maka kalau sekiranya Allah tidak hi­
dup, niscaya tidaklah dapat la bershifat dengan shifat-shifat itu.
Dengan memperhatikan apa-apa yang dikeliling kita, dapatlah
kita pastikan, bahwa sekalian makhluq ini Aliahlah yang telah
memberi dan sedang memberi dan akan memberi nyawa baginya.
Kalau dikatakan Allah tidak hidup, tentulah ta' dapat la
memberi kehidupan bagi yang lain.

Daliel A l l a h Oadiem.

Menurut Gur-an.
Kita wajib percaya bahwa Alla'h bershifat Q i d a m. Gidam
itu artinya : T i d a k b e r p e r m u I a a n, Y a n g bershi -
fat Qidam itu dinamakan Oadiem, artinya : Y a n g t i d a k b e r
permulaan.

Firman Allah :

Artinya : Ialah yang Auwal {tidak berpermulaan) dan yang


akhir (tidak berkesudahan). (Q. Al-Hadied 3 }

Daliel Alla'h Oadiem.


Menurut fikiran.
Yang kita namakan Tuhan atau Allah itu ialah yang menjadi­
kan sekalian makhluq yang kita nampak dan yang kita tidak nam­
pak, yang kita tahu dan yang kita tidak tahu.
Oleh sebab la yang menjadikan semua, tentulah la yang le­
bih dahulu daripada semua.
Bukan saja Allah dahulu daripada semua, bahkan adaNya itu
dengan tidak ada permulaan. Kalau sekiranya la mempunyai per­
mulaan, tentulah ada satu dzat lain yang memulakan Dia. Kalau
begitu, bukanlah la T u h a n , karena yang dinamakan T u h a n itu ia­
lah Y a n g Menjadikan, bukan yang dijadikan.

136
Daliel Allah Baqie.
Menurut Qur-an.
Kita wajib percaya bahwa Allah ber-shifat B a q a. Baqa itu
artinya : K e k a l atau t i d a k b e r k e s u d a h a n . Yang
bershifat Baqa d i n a m a k a n B a q i e, artinya : Y a n g k e k a l
atau Y a n g t i d a k b e r k e s u d a h a n .
Firman Allah :

Artinya : Ialah Yang Auwal (tidak berpermulaan),dan yang


A k h i r (tidak berkesudahan). (Q. A l Hadied 3).

Daliel Allah Baqie.


Menurut fikiran.
Diatas tadi kita telah baca, bahwa Allah itu Oadiem, ya'ni
tidak berpermulaan. Tidak berpermulaan itu berarti tidak ada yang
menjadikan-Dia. Tuhan yang tidak ada siapa-siapa menjadikan-Dia,
tidak patut berkesudahan, karena berkesudahan itu artinya :
Binasa. Sesuatu yang bisa binasa, tentu ada yang membinasakan-
Dia. Kalau T u h a n bisa binasa, tentu ada yang membinasakan-Dia.
Kalau ada yang membinasakan-Dia, bukan la T u h a n , karena la ti­
dak berkuasa menolak kebinasaan itu.

Daliel Allah Tunggal.


Menurut Qur-an.
Wajib kita percaya bahwa Allah ber-shifat W a h d a n i y a t.
Wahdaniyat itu artinya : K e t u n g g a l a n . Y a n g bershifat
W a h d a ' n i y a t , dinamakan A h a d atau W a a h i d , artinya:
T u n g g a l , E s a , atau S a t u .
Firman Alla'h :

137
Artinya : Katakanlah : (Bahwa) Ialah Allah Yang Tung­
gal. (Q. Al-lkhlash 1 ).

Artinya : Dan Tuhan kamu itu, Tuhan Yang Tunggal.


( G . Al-Baqarah 163).

Daliel Allah Tunggal.

Menurut fikiran
Sekalian orang yang percaya akan adanya Allah, mengaku
bahwa Allah hanya Satu. Keyaqienan yang Allah hanya S a t u itu
sudah mesra menjadi thabi'at manusia. Orang bodoh yang ta' bi­
sa berfikir jauh, begitu juga anak-anak yang belum bisa timbang-
menimbang sesuatu perkara, sama mengaku, bahwa A l l a h itu
Satu.

Ahli 'ilmu yang pintar-pintar dari segala bangsa, mengaku


Alla'h itu Satu. Buat membuktikan A l l a h Satu itu mereka unjuk­
kan beberapa banyak keterangan dari kejadian 'alam ini. Ketera-
rangan-keterangan mereka ada terlalu tinggi dan halus. Buat ki­
ta, baiklah kita ambil yang mudah difaham saja, yaitu bahwa yang
kita katakan Allah atau Tuhan itu ialah satu Dzat yang mempu­
nyai kekuasaan melebihi dari sekalian apa yang ada.
Oleh yang demikian, maka Tuhan kita itu ta' dapat tiada
hanya Satu saja.Ta' bisa jadi ada dua.

Kalau ada dua, tentu satu-satunya atau masing-masing ta'


dapat dinamakan paling berkuasa, karena ada saingannya.
Kalau mau ditaqdierkan ada dua T u h a n , tentu salah satunya
lemah atau kedua-duanya lemah. Umpamanya,yang pertama mau
binasakan yang kedua, bisakah atau tidak ? Kalau bisa, berarti
yang kedua itu bukan T u h a n , lantaran bisa binasa ; dan kalau yang
pertama ta' dapat membinasakan yang kedua, maka yang pertama
itu bukan T u h a n , lantaran tidak berkuasa pada membinasakan
yang kedua.

138
r

Kalau sekiranya yang pertama ta' dapat membinasakan yang


kedua, dan yang kedua juga ta' dapat membinasakan yang pertama,
maka kedua-duanya bukan T u h a n , karena kedua-duanya itu lemah.

Oleh yang demikian tetaplah, bahwa Allah itu H a n y a


S a t u , dan berkuasa menjalankan sekalian apa kemahuanNya
dengan tidak dapat dihalangi oleh siapapun.

Daliel Allah Shamad.


Menurut Gur-an.
Wajib kita percaya bahwa Allah itu S h a m a d , A r t i n y a :
Tiap-tiap suatu bergantung (berkehendak dan perlu) kepadaNya,
sedang la tidak berkeperluan kepada siapapun.

Firman Allah :

Artinya : Alla'h itu T e m p a t s e k a l i a n bergan­


t u n g : la tidak beranak dan tidak diperanakkan.
( G . Al-lkhlash 2,3).

Artinya : Tidak ada Tuhan (yang patut disembah) melainkan


Dia yang Hidup. Y'a ng b e r d i r i d e n g a n s e n d i r i N y a .
(Q. Ai-Baqarah 255)

t
Ringkasan
A y a t yang pertama menunjukkan, bahwa Alla'h itu tempat se-'
kaitan makhluq bergantung: dan Allah itu tidak beranak dan tidak
diperanakkan.

A y a t yang kedua menunjukkan, bahwa Allah itu hanya S a -


i t u dan Allah itu H i d u p dan Allah itu b e r d i r i s e n d i r i ,
i ya'ni tidak b e r k e h e n d a k atau b e r k e p e r l u a n kepada
yang lainnya.

139
Daliel Allah Shamad.
Menurut fikiran.
Ditentang pembicaraan adanya Allah tadi, kita telah ketahui,
bahwa sekalian makhlu'q ini tidak bisa ada melainkan dengan dia­
dakan oleh Allah ; tidak bisa hidup melainkan dengan diberi nyawa
olehNya ; ta' bisa dapat makanan dan minuman, kalau tidak dise­
diakan olehNya ; t a ' bisa dapat kebaikan, melainkan dengan kehen-
d a k N y a . Pendeknya ditiap-tiap satu perkara, kita perlu kepada­
Nya.

Oleh sebab itu sekalianlah, kita berkata dan percaya, bahwa


A l l a h i t u tempat tiap-tiap sesuatu bergan­
t u n g , dan Allah itu tidak bergantung atau ber-kehendak kepada
siapa-siapa ; karena kalau la berkehendak atau bergantung kepada
siapa-siapa, tentulah t a ' dapat dinamakan D i a T u h a n atau A l l a h ,
hanya bisa dinamakan-Dia makh)uq seperti kita.

Dalie) Allah berkuasa.


Menurut Qur-an.
Wajib kita percaya bahwa Allah ber-shifat Q u d r a t, Gudrat
itu artinya : K e k u a s a a n , Y a n g bershifat G u d r a t itu
di-namakan Q a' d i r atau G a d i e r, artinya : Y a n g ber­
kuasa.

Firman Allah :

Artinya ; Sesungguhnya Allah itu A m a t b e r k u a s a atas


Q
tiap-tiap sesuatu. < - Al-Baqarah 2 0 ) .

Artinya : Ialah Y a n g M a h a K u a s a atas hamba-ham­


ba Ny a.
(Q. A l - A n ' a m 6 1 ) .

140
Daliel Allah Berkuasa.
Menurut fikiran.
Dishifat shifat Allah yang telah lalu, ada tersebut beberapa
keterangan tentang kekuasaanNya, Selain dari itu dengan memper­
hatikan tiap-tiap satu barang dan hal, dapat kita merasakan kekua­
saan Alfah. Kalau kita perhatikan peredaran bulan dengan bumi
dan bumi dengan matahari saja, sudah bisa kita dapat sepenuh-
penuh keheranan apalagi jika kita perhatikan bintang-bintang yang
berpuluh, beratus, beribu, bermiliun kali lebih besar dan lebih jauh
daripada bumi dan matahari kita ini.
Sekiranya kita perhatikan diri manusia, bagaimana masuk
makanan, lantas terbagi ketempat masing-masing didalam badan­
nya, niscaya kita dapat lebih keyaqienan dan lebih heran tentang
kekuasaan A l l a h .
Pendeknya, apa saja yang kita lihat atau yang kita pegang,
apabila kita perhatikan, niscaya kelihatan kekuasaan Allah.

Daliel Alla'h Berkemahuan.


Menurut Gur-an.
Kita wajib percaya bahwa Allah ber-shifat I r a d a t.
Ira'dat itu artinya : K e m a h u a n, Yang bershifat ira'dat, dina -
makan -M u r i e d, artinya : Y a n g b e r k e m a h u a n .
Maqshudnya disini ialah, bahwa jadinya sesuatu makhluq, adalah
dengan kemahuan Allah dan dengan kehendakNya, bukan dengan
terpaksa atau dengan perintah dari yang lain-Nya.

Firman Allah

Artinya : Bukankah tidak ada yang menjadikan (sesuatu)


melainkan Allah ?
(Q. F a t h i r 3 ) .

(AY . ^

141
Artinya : Apabila Allah hendak (menjadikan) sesuatu, ti­
dak lain perintah Nya melainkan la berkata : "Jadilah", lantas
(sesuatu itu) jadi. (G- Yasien 82).

Ringkasan.
A y a t pertama menunjukkan, bahwa yang menjadikan sekalian
apa yang ada ini, tidak lain melainkan Allah.
A y a t yang kedua menerangkan, bahwa kalau Allah mau
jadikan sesuatu, maka sesuatu itu terus jadi dengan perintahNya.
Jadi, maqshud dua A y a t tersebut, bahwa tidak ada satu apa­
pun yang akan jadi kalau tidak dengan k e m a h u a n Allah.

Daliel Allah Berkemahuan.


Menurut fikiran.
Dengan membaca keterangan shifat-shifat Allah yang telah
terdahulu sebutannya, dapatlah kita meyaqieni, bahwa sekalian
apa yang ada ini bikinan Allah. Bikinan Allah itu tentulah dengan
kehendakNya sendiri. Kalau tidak dengan kehendakNya, niscaya
adalah dengan kehendak sesuatu yang lain dari padaNya.
Mengerjakan sesuatu tidak dengan kehendak sendiri itu, ber­
arti terpaksa atau diperintah oleh sesuatu yang lain.
Yang terpaksa atau yang menerima perintah dari yang lain
itu, ta' dapat dinamakan A l l a h .
Oleh yang demikian tetaplah, bahwa sekalian apa yang ada :
yang kita lihat dan yang kita tidak lihat, yang kita tahu dan yang
kita tidak tahu - semuanya itu di-jadikan oleh Allah dengan
k e h e n d a k - N y a sendiri.

Daliel Allah Melihat.


Menurut Qur-an
Wajib kita percaya bahwa Allah bershifat B a s h a r. Bashar
itu artinya : M e l i h a t . Y a n g bershifat B a s h a r . dinamakan
B a s h i e r. artinya : Y a n g melihat.

142
Firman Allah :

Artinya : Sesungguhnya Allah itu Melihat akan tiap-


tiap sesuatu. ( G . Al-Mulk 19).

Artinya : Adalah Tuhanmu itu Melihat.


(Q. Al-Furqan 20)

Daliel Allah Melihat.


Menurut fikiran
Menurut fikiran, bahwa Allah itu M e l i h a t , karena kalau
tidak demikian, tentulah ia bershifat sebaliknya, ya'ni tidak meli­
hat atau buta. Buta itu satu shifat kekurangan bagi manusia, apala­
gi bagi Dzat yang menjadikan manusia.
Fikiran* kita memaksa kita supaya percaya, bahwa Allah itu
melihat, tetapi fikiran ta' dapat menentukan cara-cara la melihat.
Pendeknya, menurut Agama dan menurut 'aqal, wajib kita
percaya, bahwa Allah itu M e l i h a t . Kita tidak diwajibkan tahu
bagaimana atau dengan apa la M e l i h a t .

Daliel Allah Mendengar.


Menurut Qur-an.
Wa'jib kita percaya bahwa Allah bershifat S a m a ' . Sama' itu
artinya : M e n d e n g a r . Y a n g bershifat S a m a ' , dinamakan
S a m i e' artinya : Y a n g m e n d e n g a r .
Firman Allah :

Artinya : Allah itu Ialah Yang M e n d e n g a r , Yang


mengetahui.
(Q. AI-Ma-idah 76).

143
Daliel Allah Mendengar.

Menurut fikiran.
Sebagaimana 'aqal kita memaksa kita percaya, bahwa Allah itu
M e i i h a t, begitu juga mewajibkan kita percaya, bahwa Allah itu
M e n d e n g a r , karena kalau tidak la M e n d e n g a r , tentulah
la bershifat sebaliknya ya'ni t i d a k m e n d e n g a r atau
t u l i . T u l i itu satu shifat yang tercela. ' A q a l kita mustahieJkan
Allah tuli, sebagaimana 'aqal ta' menerima yang l a b u t a .

Pendeknya menurut Agama dan 'aqal, wa'jib kita percaya bah­


wa Allah m e n d e n g a r , tetapi tidak wajib kita mengetahui
bagaimana atau dengan apa l a m e n d e n g a r .

Daliel Alla'h Ta' berbandingan.

Menurut Qur-an.
Kita wajib percaya, bahwa Allah itu bershifat M u k h a I a -
fah l i l - h a w a d i t s i artinya : B e r l a i n a n d a ­
ri m a k h l u q - m a k h l u q , B e r b e d a d a r i sekali­
an y a n g b a h a r u , atau T i d a k s a m a de­
n g a n m a k h I u q, Y a n g bershifat M u k h a l a f a h M l -
h a w a d i t s i itu, dinamakan M u k h a l i f lil-hawaditsi
artinya : Y a n g t a ' b e r s a m a a n d e n g a n m a k h I u q.

Firman Allah :

Artinya : T i d a k a d a satupun s a m a d e n g a n D i a .
(Q. Asy-Syura 11).

Artinya : T i d a k a d a siapapun s a m a d e n g a n D i a .
(Q. Al-lkhlash 4).

144
Artinya : T i d a k a d a satupun s e k u t u b a g i Nya.
( G . AI-An-'am 163).

Artinya - M a h a s u c i Allah daripada apa yang mereka


sekutukan. « X Al-A'raf 189).
Ringkasan.
Ayat-ayat tersebut menunjukkan, bahwa Allah itu Maha­
s u c i , T i d a k a d a b a n d i n g a n - N y a , T i d a k ada sa­
tu apapun yang m e n y a m a i atau m e n y e r u p a i Dia.

Daliel Allah Ta' berbandingan.


Menurut fikiran.
Kalau kita ambil contoh dari sekalian benda yang dibikin
oleh manusia dan binatang, dapatlah kita ketahui, bahwa yang
membikin sesuatu selamanya tidak pernah sama dengan barang
yang dibikinnya, seperti tukang k a y u , umpamanya, tidak ada satu­
pun daripada bikinannya sama dengan-dia, walaupun sebagiannya.
Begitu juga tukang besi, tukang batu dan lain-lain tukang, sedang
tukang-tukang itu tidak pernah dan tidak bisa mengadakan sesuatu
daripada, "tidak a d a " , hanya mereka adakan itu dan ini dari benda-
benda yang telah "sedia a d a " .

Adapun bikinan T u h a n , semua-muanya, adalah daripada tidak


ada ; dan sekalian apa yang di 'alam ini bikinan T u h a n .
Maka sekiranya dzat T u h a n itu sama dengan sesuatu yang
di'alam ini, niscaya la j u g a t n a k h l u q seperti barang-barang itu,
karena yang sama dengan makhluq, tentulah maqkhluq juga.
Ringkasnya, bahwa sekalian apa yang ada ini, terbagi dua,
yaitu Tuhan dan makhluqNya. Kalau ada persamaan dzat diantara
dua itu, tentulah Tuhan boleh di-katakan makhluq, atau makhluq
ini boleh dikatakan Tuhan.

Daliel Allah Bershifat Sempurna.


Menurut Qur-an.
Lain daripada beberapa shifat yang telah lalu, wajib kita per­
caya dengan ' u m u m , bahwa Allah bershifat tiap-tiap shifat yang

145
baik dan jauh daripada tiap-tiap shifat yang terkeji atau yang tidak
layak.

Firman Allah :

Artinya : Aliahlah yang mempunyai nama-nama yang paling


baik-baik. Oleh yang demikian, serulah D i a dengan (nama-na­
ma yang baik) itu ; dan biarkanlah orang-orang yang durhaka
tentang (menyeru) nama-namalMya. Mereka akan d i b a l a s
(menurut) apa yang mereka telah kerjakan.
( G . Al-A'raf 180).
Dengan ayat ini bisa difaham bahwa Alla'h ada bershifat de­
ngan sekalian shifat yang baik-baik, karena kalau la tidak ber-shifat
yang baik, tentu tidak la mempunyai sekalian nama-nama yang
baik-baik.

Firman Allah :

Artinya: M a h a s u c i dan m a h a t i n g g i Allah


daripada apa-apa (shifat kekurangan) yang mereka shifatkan.
(Q. AI-An-'am 101).

A y a t ini, dengan terang menunjukkan, bahwa Allah itu


m a h a s u c i daripada tiap-tiap shifat kekurangan dan daripada
tiap-tiap shifat kemakhluqan.

Ringkasan.
Alla'h itu bukan saja bershifat dengan shifat-shifat yang telah
tersebut dikitab ini, atau bershifat dengan shifat dua puluh yang
biasa kita dengar dan mengaji dari kecil, bahkan Allah bershifat
dengan sekalian shifat kesampurnaan, dan M a h a s u c i daripada
tiap-tiap shifat kekurangan, atau kemakhlugan.

146
Daliel Malaikat ta' sama dengan kita.
Kita wajib percaya, bahwa mala-ikat-mala-ikat itu tidak sama
shifat-shifat dan pekerjaannya dengan kita.
Firman Allah :

Artinya : Diturunkan (Qur-an) oleh Ar-Ruhul-Amien (Jibriel)


di hatimu, supaya engkau jadi seorang daripada pengancam-
pengancam. (Q. Asy-Syu-'ara 193).

Artinya : Katakanlah : (Bahwa) R u h u l - Q u d u s (Jibril)


telah turunkan (Qur-an) daripada Tuhanmu.
(Q. An-Nahl 102)
Didua ayat itu, mata-ikat Jibriel dinamakan r u h yang keper­
cayaan dan r u h suci. Lantaran halusnya dan berbedanya dari
1 )
kitalah dapat ia menyampaikan Qur-an ke hati Nabi kita s.a.w.
Makhluq yang begitu, tentulah tidak sama dzat, shifat, dan
pekerjaannya dengan kita.
Firman Allah :

Artinya : Dan la turunkan tentara yang kamu tidak lihat dan


la siksa (dengan itu) akan mereka yang kafir; dan yang demi­
kian, adalah balasan bagi orang-orang kafir.(Q. AI-Bara-ah 26).
Kata ahli tafsier, bahwa didalam salah satu peperangan
Rasulullah dengan orang-orang kafir, Allah telah turunkan bantuan,
yaitu ma'la-ikat yang ta' dapat dilihat dengan mata biasa. Lantaran
itu qaum Muslimien dapat kemenangan.

Dari A y a t ini juga, bisa difaham, bahwa mala-ikat itu satu


kejadian yang tidak sama dengan kita.

1) A d a juga riwayat yang menerangkan, bahwa J i b r i i datang kepada Nabi s.a.w. ber­
hadapan buat m e n y a m p a i k a n ayat-ayat Ckir-an.

147
Daliel Mala-ikat bukan laki-laki, bukan perempuan.
Wajib kita percaya, bahwa mala-ikat-malaikat itu bukan
laki-laki dan bukan perempuan.
Firman Allah :

Artinya : Sesungguhnya mereka yang tidak berieman ke­


pada hari kemudian itu, menamakan mala-ikat-mala-ikat
dengan nama perempuan. <Q. An-Najm 27).
Maqsht1dnya.
Orang-orang kafir Guraisy ber-i'tiqat, bahwa mala-ikat itu
perempuan. I'tiqad ini dikeji dan disalahkan oleh Allah.
Maka apabila mala-ikat bukan perempuan, tentulah bukan
laki-laki pula, karena tiap-tiap jenis yang ada perempuannya,
mesti ada laki-lakinya.
Satu jenis yang tidak ada laki-lakinya, tidak ada perempuan­
nya ; begitu juga kalau tidak ada perempuannya, tidak ada laki-
lakinya. Oleh yang demikianlah dikata, bahwa mala-ikat itu bukan
laki-laki dan bukan perempuan.

Daliel Malaikat tidak makan.


Telah tersebut diatas tadi, bahwa mala-ikat itu ruh, ruh yang
suci, bisa menyampaikan sesuatu khabaran kehati, tidak bisa
dilihat dengan mata kepala biasa, bukan laki-laki dan bukan
perempuan.
Dari sekalian tersebut, bisa difaham bahwa mala-ikat itu
tidak makan clan tidak minum seperti kita ; tambahan pula,
sesuatu yang makan-minum itu berhawa nafsu ; dan yang berhawa
nafsu pula, perlu kepada perkawinan ;dan perkawinan pula, perlu
kepada laki-laki dan perempuan, sedang mala-ikat, b u k a n taki-
laki dan bukan perempuan.
Daliel Malaikat ta' terlihat.
Menurut A y a t 193 A s y - S y u ' a r a ' dan menurut A y a t 102
An-Nahl, dan menurut A y a t 26 AI-Bara-ah sebagaimana yang

148
telah tersebut di atas,, dan menurut lain-lain ayat Gur-an lagi,
teranglah bahwa m a l a i k a t itu ta' dapat dilihat dengan mata
biasa ini.

Daliel Malaikat tha'at.


Kita wajib percaya, bahwa mala-ikat-mala-ikat itu selamanya
tha-at mengerjakan perintah-perintah Allah.
Firman Allah :

Artinya : (Mala-ikat-mala ikat itu) takut kepada Tuhan me­


;

reka Yang maha tinggi, dan mereka k e r j a k a n apa


yang mereka d i - p e r i n t a h. (Q. An-Nahl 50).

Daliel Malaikat tidak durhaka.


Wajib kita percaya pula, bahwa mala-ikat itu tidak sekali-
kali durhaka kepada Allah.
Firman Allah :

Artinya : (Mala-ikat itu) tidak durhaka kepada Allah tentang


apa yang la perintah mereka, dan mereka berbuat apa yang
mereka di-perintah. (Q. At-Tahriem 6)

Daliel perintah kepada Nabi-nabi.


Wajib kita percaya, bahwa Allah telah mengutus beberapa
banyak Rasul dengan membawa perintah-perintah daripada-Nya
yang dinamakan kitab Allah.

Firman Allah

149
Artinya : Adalah manusia (pada ashalnya) satu ummat yang
tunggal, (lantas mereka berselisihan), lalu Allah bangkitkan
Nabi-nabi sebagai penggemar dan pengancam, dan beserta
mereka, la turunkan kitab dengan (membawa) kebenaran,
supaya (kitab itu) memberi keputusan antara manusia di­
tentang apa yang mereka berselisihan.
(Q. Al-Baqarah 213).

Dari A y a t ini, kita bisa ketahui, bahwa pada zaman dahulu,


Allah telah utus beberapa Nabi-nabi buat memimpin manusia.
Untuk masing-masing itu, la beri kitab buat menjadi pokok per­
aturan bagi manusia.

Kitab-kitab yang akan memutuskan perselisihan antara ma­


nusia, tentulah berisi beberapa hukum.

Daliel Kitab-kitab bukan bikinan Rasul-rasul.


Kita wajib percaya, bahwa isi kitab-kitab yang dibawa oleh
masing-masing Rasul itu ialah hukum-hukum, perintah-perintah
dan nasihat-nasihat dari Allah, ya'ni bukan bikinan Rasul-rasul
itu sendiri dan bukan syaithan.
Firman Allah :

Artinya : (Rasul-rasul itu) tidak mendahului akan Allah


dengan perkataan, tetapi mereka (hanya) mengerjakan se­
suatu menurut perintahNya.
(Q. A l - A n b i a ' 2 7 ) .

Maqshudnya.
Bahwasanya Rasul-rasul itu semata-mata mengerjakan dan
menyampaikan sesuatu perintah Allah. T i d a k sekali-kali mereka
mendahului Allah tentang memberi perintah apa-apa.
Dari ayat itu teranglah, bahwa Rasul-rasul tidak sekali-kali
membikin h u k u m dengan kemahuannya mereka sendiri, melainkan
tiap-tiap satu hukum datangnya dari Allah.

150
Datiel Rasul-rasul dapat wahyu.
K i t a wajib percaya, bahwa wahyu, yang Rasul-rasul dapat
dari Allah itu ada bermacam-macam caranya :
Firman Allah

Artinya : Tidak ada manusia yang Allah berkata-kata


kepadanya, melainkan dengan W a h y u , atau dari b e l a ­
k a n g t i r a i , atau l a k i r i m u t u s a n buat me­
nyampaikan dengan idzinNya, akan apa-apa yang dikehen­
daki olehNya, karena sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi,
B j a k s a n a
J - (Q. Asy-Syura 51).'
Dari ayat itu kita dapat tahu, bahwa perintah-perintah
Allah kepada Rasul-rasul-Nya, ada yang dengan w a h y u ,
yaitu meneruskan sesuatu perintah atau khabarkan kehati dengan
tidak pakai perantaraan dengar atau baca ; d a n ada pula dengan
suara dari b e l a k a n g t i r a i , yaitu Rasul-rasul dapat suara
dengan tidak dapat melihat siapa yang bersuara itu, dan ada pula
dengan m e n g i r i m u t u s a n m a l a - i k a t buat menyam­
paikan kepada Rasul-rasul itu.

Daliel Allah adakan- Rasul-rasul.


Kita wajib percaya, bahwa pada zaman dahulu, Allah pernah
utus satu-satu Rasul bagi satu-satu masa dan satu-satu ummat,
untuk kebaikan ummat-ummat itu di dunia dan di akhirat.
Firman Allah :

Artinya : Tidak ada satupun ummat yang telah lalu, me­


lainkan ada padanya seorang (Rasul) pengancam.
(Q. F a t h i r 2 4 ) .

151
A

(tv M . 3) /^Cpi^S
Artinya : Tiap-tiap satu ummat (pernah) mempunyai seorang
Rasul (Q. Yunus 4 7 ) .

Artinya : Tidak Kami utus Rasul-rasul melainkan sebagai


penggemar dan pengancam. Lantaran itu, barangsiapa ber­
ieman dan mengerjakan pekerjaan yang baik, tidaklah ada
ketakutan atas mereka itu, dan tidaklah mereka bakal duka
cita. (Q. AI-An-'am 48).
Dengan ayat yang pertama dan yang kedua itu, nyata bahwa
tidak ada satupun ummat pada zaman dahulu, melainkan sudah
ada padanya seorang Rasul.
Dengan ayat yang kedua dan lainnya, nyata pula, bahwa
Rasul-rasul itu pemimpin bagi urusan dunia dan akhirat.
Daliel Rasul penghabisan.
Kita wajib percaya, bahwa Nabi kita adalah Nabi penghabisan
sekali, ya'ni sesudahnya tidak akan ada seorangpun Nabi maupun
Nabi haqiqie (nabi betul-betul) ataupun Nabi majazi (nabi-nabian).
Pendeknya tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi kita walau bagaimana­
pun macamnya.
Firman Allah :

Artinya : Muhammad itu bukannya bapak seorangpun dari­


pada laki-laki kamu, tetapi ia itu Pesuruh Allah dan kesudah­
Q
an Nabi. ( - Al-Ahzab40).

Sabda rasulullah s.a.w.

152
Artinya : Adalah qaum Banie Isra-iel dipimpin oleh Nabi-
nabi ; saban-saban mati seorang Nabi, diganti oleh seorang
Nabi lain ; tetapi sesungguhnya tidak ada seorang Nabi (lagi)
kemudian daripadaku. ( H . S . R . Bukharie dan Muslim)

Dari A y a t itu kita dapat tahu, bahwa Nabi kita, ialah Nabi
yang paling akhir, ya'ni tidak ada Nabi lagi kemudian daripada-
Nya.
Dari Hadiets itu kita dapat tahu, bahwa sesudah Nabi kita,
tidak ada seorangpun Nabi yang membawa hukum-hukum baru
atau Nabi yang jadi pemimpin saja, sebagaimana Nabi-Nabi Banie
Isra-iel.
Firman Allah :

Artinya : Tidak ada satupun yang Kami tidak sebut didalam


Qur-an. (G. AI-An-'am 3 8 ) .

Artinya : Pada hari ini. Aku telah sampurnakan bagi kamu


akan agama kamu dan Aku telah cukupkan atas kamu
kurniaku. ( G . AI-Ma-idah 3).
Dari dua ayat itu pula, kita dapat tahu, bahwa Agama kita
sudah sempurna o"an cukup. Tiap-tjap yapg sudah sempurna dan
cukup, tentu tidak perlu kepada tambanan lagi. Lantaran itu
tidak akan ada lagi Nabi-nabi tukang penambah.
Kalau ada orang berkata, bahwa agama Islam ini kurang
sempurna, dan lantaran itu perlu ditambah atau diubah, atau
lantaran itu perlu datang seorang Rasul, maka kepada orang itu
kita hadapkan pertanyaan : Ditentang apakah Islam berkeku­
rangan ?
Daliel Binasanya makhluq.
Kita wajib percaya, bahwa nanti akan datang satu hari yang
dinamakan hari Giamat atau hari kemudian, yang sekalian makh-
luq akan binasa dan akan dibangkitkan dan diperiksa buat„dibalas
masing-masing menurut 'amalnya.
153
Firman A l l a h

Artinya : Sesungguhnya Sa'at (Qiamat) itu akan datang ;


tidak ada sebarang syak padanya ; dan sesungguhnya Allah
akan membangkitkan orang-orang yang di qubur.
(CL Al-Hajj 7)

Artinya : Sesungguhnya akan ditiup pada sangkakala, lantas


mati sekalian apa yang di langit dan yang diaumi, melainkan
siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah, kemudian akan
ditiup padanya sekali lagi, lantas mereka sekalian akan bang­
kit menunggu (keputusan). (G. A z - Z u m a r 68).

Daliel Pertimbangan 'amal.


Wajib kita percaya, bahwa di hari Qiamat, akan diperiksa
amal masing-masing. Maka siapa-siapa yang 'amal baiknya iebih
berat daripada 'amal jahatnya, ia akan dapat keselamatan.

Firman Allah :

Artinya : Adapun orang yang berat timbangan {'amal


baik)-nya, maka ia (akan kekal) dipenghidupan yang me­
nyenangkan ; dan barangsiapa ringan timbangannya, maka
tempat kembalinya ialah neraka yang dalam.
(Q- Al-Qari'ah 6-9).

154
Daliel Masalah Qadar.
Menurut Qur'an.
Menurut firman Allah dan hadiets Nabi, wajib kita percaya
kepada Q a d a r, Qadar itu artinya : U k u r a n atau K e-
t e t a p a n . Maqsudnya disini, ialah kita wajib percaya bahwa
jahat,baik yang akan mengenai kita, sudah dengan ukuran, ke­
tetapan dan kemahuan Allah, ya'ni tidak ada satupun yang bisa
jadi, baik atau jahat, hidup atau mati dan sebagainya, melainkan
dengan ketetapan yang telah ditetapkan dan ukuran yang telah
diukur oleh Allah.
Firman Allah :

( VA A-OJl. i ) ' . ' j h ^ ' j ^ . J5


Artinya : Katakanlah ; „(Bahwa) tiap-tiap suatu (datang­
nya) dari Allah. (G. An-Nisa' 7 8 ) .

Artinya : Tidak ada satupun kecilakaan yang telah mengenai


di bumi atau di-diri kamu, melainkan (tersebut) didalam K i-
1
t a b ' sebelum Kami adakan dia. (Q. Al-Hadied 22).

Artinya : Katakanlah : „(Bahwa) tidak akan mengenai kami


melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah bagi kami".
( G . AI-Bar'a-ah 51).
Sabda Nabi s.a.w.

1) Ya'ni di Lauhif-mahfuzh.

155
Artinya : Allah telah tentukan sekalian nasib-nasib makhluq
sebelum la jadikan langit dan bumi. .. BB t

( H . S . R . Muslim).

Firman Allah :

Artinya : Dan apa-apa kecilakaan yang mengenai kamu,


adalah dengan sebab perbuatan diri kamu (sendiri).
(Q. A s y - S y u r a 3 0 ) .

Artinya : Apa-apa kebaikan yang mengenai-mu, (datangnya)


1 1
dari Allah dan apa-apa kejahatan yang mengenai-mu
2 1
(datangnya) dari dirimu. (Q. An-Nisa 79).
Keterangan 1. 2. 3. dan 4 itu menunjukkan bahwa :
1) tiap-tiap suatu, baik atau jahat, senang atau susah
semuanya dari Allah :
2) apa-apa yang mengenai kita, sudah ditentukan oleh
Allah, pada azal-nya disana :
3) tidak ada yang mengenai kita, melainkan apa yang telah
ditentukan oleh Allah atas kita :
4) sebelum ada makhluq, nashib masing-masing sudah
ditentukan oleh A l l a h .
Adapun keterangan yang ke 5 dan ke 6 itu menunjukkan,
bahwa kejahatan yang mengenai kita, datangnya dari kita sendiri ;
dan ada beberapa banyak ayat Qur-an lagi menerangkan, bahwa
barangsiapa berbuat baik, ia akan dibalas baik, dan barangsiapa
berbuat jahat ia akan disiksa. Ini sekalian menunjukkan ada
kebaikan dan kejahatan dari perbuatan kita sendiri. Lantaran
itulah, maka dengan pandangan sepintas saja terlihat seolah-olah
ayat-ayat Qur-an itu berlawanan.

1) Y a i t u u m p a m a k e b a i k a n matahari, hawa, hujan, t u m b u h - t u m b u h a n dan sebagai


nya yang tidak bisa engkau dapati dengan i k h t i a r m u .
?.\ Maqshud kejahatan di sini, ialah kejahatan yang mengenaimu lantaran perbuatan
mu atau k e b o d o h a n - m u .

156
Sebenarnya bukan begitu.
Keterangan yang ke 1,2,3 dan 4 itu sungguhpun menunjuk­
kan, bahwa semua yang telah jadi, yang sedang jadi dan yang akan
jadi, telah tertulis atau telah ditentukan oleh Allah, tetapi Ayat-
ayat itu tidak menunjukkan, bahwa menusia tidak mempunyai
ikhtiar, karena kalau manusia tidak mempunyai ikhtiar, tentulah
tidak akan disiksa-dia dengan sebab mengerjakan sesuatu larangan.

Ada terlalu banyak orang menganggap bahwa mas-alah Qadar


1 1
ini bikinan agama.
Sebenarnya yang membikin ribut dan kusut mas-alah ini,
bukan agama, tetapi fikiran manusia yang tidak berdasarkan
dengan agama.

Kalau kita rajin memeriksa, niscaya kita akan dapat tahu,


bahwa hampir sekalian ahli agama percaya, sekalian jahat baik
adalah dengan Gadar Allah, bersama itu mereka percaya pula, bah­
wa manusia ada diberi ikhtiar buat memilih antara baik dan jahat.
Kalau tidak ber-i'tiqad begitu, tentulah mereka tidak kerjakan pe­
rintah Allah, hanya mereka peluk tangan tinggal diam.

Pendeknya, ahli agama percaya kepada Gadar, percaya


manusia akan berikhtiar, percaya kepada perintah Allah, kerjakan
perintah-Nya, percaya bahwa orang yang mengerjakan baik, akan
dapat kebaikan dan orang yang mengerjakan kejahatan, akan
dapat siksa, dan mereka percaya, bahwa Allah tidak aniaya diten­
tang memberi pembalasan itu.

J a d i , seolah-olah mereka berkata : Biarlah Gadar berjalan


sebagaimana mahunya, tetapi marilah kita kerjakan perintah
Tuhan yang membikin Qadar itu.
Dipermulaan Islam, beberapa banyak orang-orang yang pe­
nakut jadi berani dan jadi gagah menjalankan perintah Allah
hingga tersiksa dan terbunuh. T i d a k lain melainkan lantaran
percaya bahwa kita tidak akan mati kalau tidak di-taqdierkan
oleh Allah. Orang yang berani, kalau percaya kepada Gadar, jadi
bertambah berani. Orang yang kesusahan dan kepayahan, lekas
terhibur hatinya, lantaran percaya kepada.Qadar.

1) A g a m a T a u r a t , Injil atau Q u r ' a n .

157
Tetapi hairan ! di zaman kita ini, kebanyakan orang jadi
penakut lantaran Gadar, karena mereka gunakan Qadar itu sebalik
dari orang-orang dahulu.

Orang zaman kita tidak mahu ber-ikhtiar buat jadi berani,


tidak mau maju, tidak mau mulia, dengan alasan, bahwa kalau
ada taqdier yang kita akan jadi berani, jadi maju, atau jadi mulia,
tentu nanti kita jadi begitu. Tetapi anehnya, orang-orang begitu
tidak mau berserah diri kepada takdier ditentang makan minum.
Orang yang semacam itu pantasnya jangan mencari, jangan ikhtiar
buat makan minum, hanya berserah kepada taqdier. Kalau taqdier
akan dapat uang, y a , nanti dapat ; dan kalau taqdier akan
kenyang, y a , nanti kenyang ; dan sepantasnya, kalau ada orang
berhutang kepadanya, jangan ia tagih, dengan alasan, bahwa kalau
ada taqdier, nanti orang itu bayar sendiri.

Daliel Masalah Qadar.

Menurut fikiran.
Diatas tadi.telah terang, bahwa ahli agama tidak banyak
rewel dan cerewet ditentang mas-alah Qadar. Yang paling ribut
didalam mas-alah itu ialah ahli 'aqal atau orang yang mau men­
jalankan semata-mata 'aqal fikiran, lantaran sudah memang 'aqal
ta' bisa memberi keputusan. Tiap-tiap keputusan yang diambil
oleh 'aqal ditentang Oadar, berlawanan dengan keputusan 'aqal
diurusan lain. Lantaran itu, mereka jadi bingung. Kebingungan
ini mereka sandarkan kepada agama seolah-olah agamalah yang
membikin bingung, padahal mereka tidak mau mengerti, bahwa
dengan agamalah manusia dapat membereskan mas-alah ini, bukan
dengan semata-mata pertimbangan 'aqal.
Ahli 'aqal semata-mata dan ahli 'aqal yang ta'luq dibawah
pengaruh agama, didalam mas-alah ini, ada terbahagi beberapa
golongan.
Dibawah ini saya akan unjukkan pendapat tiap-tiap golongan
bersama bantahan atas satu-satu pendapat itu.
Golongan yang pertama

Golongan ini berkata : ' A q a l menetapkan, bahwa sekalian

158
apa yang ada ini, dijadikan oleh Allah dan aqal menetapkan pula
bahwa tidak ada satupun kejadian, kecil atau besar, di-terang
atau digelap, melainkan dengan kehendak A l l a h , karena kalau
ada apa-apa yang jadi tidak dengan kehendak A l l a h , berarti ada
yang berkuasa selain daripada Allah. Ini tidak diterima oleh/aqal.
Oleh sebab itu maka kita sekalian makhluq ini, seperti perabot
atau perkakas ditangan seorang tukang, ya'ni tidak berkuasa
sendiri.

Bantahan.
I'tiqad golongan yang pertama ini, dibantah oleh satu go­
longan, katanya : Menurut 'aqal, l'tiqad ini tidak benar, karena
sudah terang sekali bahwa tiap-tiap orang mau kepada ke'adilan.
Kalau seorang tidak mau bayar hutangnya, tentu tidak ia diamkan
dengan alasan, bahwa ia tidak mau bayar itu, sudah taqdier. Kalau
seorang ganggu-dia dengan pukulan atau tipuan, tidak ia akan
biarkan dengan alasan, bahwa gangguan itu sudah taqdier.

I'tiqad golongan ini, menurut Agama juga, nampaknya


tidak betul, karena kalau manusia hanya sebagai satu perabot
ditangan seorang tukang, tentulah perabot itu tidak patut disiksa
lantaran melanggar sesuatu larangan yang ia tidak kerjakan dengan
kekuasaan dan kemahuannya sendiri.

Golongan yang kedua

Golongan ini berpendapat, bahwa sungguhpun sekalian apa


yang ada ini, perbuatan Allah, tetapi kita ada diberi 'aqal dan
ikhtiar buat menimbang dan memilih serta mengerjakan apa yang
baik dan menjauhi apa yang tidak baik.

Bantahan
Pendapat golongan Ini dibantah oleh satu golongan, begini :
Betul, Allah ada beri kita 'aqal dan ikhtiar, tetapi kekuatan buat
berfikir dan kekuatan buat berikhtiar itupun dari Allah juga.
Oleh sebab itu, tetaplah kita tidak mempunyai ikhtiar sendiri.

Golongan yang ketiga

Golongan ini berpendapat, bahwa Allah telah jadikan ma-

159
nusia dan la telah beri kepadanya 'aqal yang merdeka buat me­
milih ini atau itu, dengan tidak pakai pimpinan atau kehendak
Allah lagi lantas la unjukkan beberapa perkara yang baik dan
beberapa yang tidak baik. Maka manusia yang mengerjakan ke­
baikan, akan dapat buahnya yang baik, dan yang mengerjakan
kejahatan, akan merasakan buahnya yang tidak baik.

Bantahan
A d a orang membantah golongan ini dengan perkataan :
Bahwa 'aqal merdeka yang Allah beri kepada manusia, tentulah
yang dibikin olehNya sendiri, 'Aqal itu sungguhpun tidak pakai
pimpinan Allah sekarang, tetapi diwaqtu mula-mula Allah
jadikan-dia, apakah Allah tidak tahu yang ia akan memilih ke­
jahatan ini atau itu ? Kalau Allah tahu, mengapakah la biarkan
dengan tidak diubahnya ? J i k a la tidak tahu bagaimana nanti
terbit buah dari perbuatanNya itu, pantaskah dinamakan-Dia
Tuhan ?

Al-Hasil.

Pendapat orang-orang didalam mas-alah Qadar, ada ber­


macam-macam lagi, tetapi hampir semuanya telah termasuk di­
salafi satu tiga golongan yang tersebut di atas tadi.

Golongan kedua dan ketiga itu, sungguhpun sama atau


hampir sama dengan i'tiqad 'umumnya ahli agama, tetapi lantaran
berdasar kepada 'aqal saja, maka bisa dibantah dengan 'aqal pula.

Mas-alah Qadar ini ta' dapat sekali-kali dibereskan oleh 'aqal.


Hanya bisa beres dengan pembatasan agama ; itupun kalau diusik-
usik dengan fikiran, masih juga mendatangkan ragu-ragu, tetapi
ragu-ragu itu bisa dijawab oleh ahli agama begini :

„Sudah tentu 'aqal makhluq ta' dapat mengambil keputusan


ditentang ini. Tetapi oleh sebab kita sudah percaya, bahwa agama
ini dari Allah, sedang disitu la suruh kita percaya kepada Gadar,
maka kita percaya : dan la suruh kita kerjakan itu dan ini
maka kita kerjakan".

160
„ K i t a tidak perlu fikir terlalu banyak didalam hal ini, karena
walau bagaimanapun kita berfikir, tidak akan terlepas kita dari
pada wajib menjalankan perintah-perintah A l l a h " .
„Mas-alah Gadar itu satu mas-alah yang tidak kena-mengena
dengan pekerjaan kita, hanya berhubung dengan kepercayaan.
Tidak-kah baik kita percaya saja kepada Gadar, dan mana-
mana urusan yang dirasa bertentangan dengan 'aqal itu kita serah­
kan kepada Allah dengan pengakuan bahwa 'aqal kita ada terlalu
cetek dalam hal itu ?"

„Lantaran 'aqal ta' dapat memutuskan,tidak berarti Allah


tidak ada, atau Allah aniaya, atau tidak ada balasan kelak bagi
'amal masing-masing makhluq".
„Perkara yang ta' dapat dipuaskan dan diputuskan oleh 'aqal
ada terlalu b a n y a k " .
„Dapatkah 'aqal memberi kepuasan dan keputusan mengapa
manusia dijadikan oleh Tuhan melahirkan anak dengan begitu
payah, padahal burung dan ayam melahirkan dengan begitu gam­
pang ? Apakah boleh kita bilang Tuhan tidak adil ? "

„Dapatkah kita memikirkan mengapa sering ada anak yang


keluar dari ibunya dalam keadaan buta ? "
„ A d a orang berkata, bahwa butanya anak disebabkan oleh
kesalahan orang tuanya lantaran mereka berpenyakit. Baiklah,
tetapi apakah patut dosa ibu bapa itu dipikulkan atas anak-
anak ? "
„ A d a beberapa banyak lagi contoh-contoh yang lain kalau
difikirkan niscaya kita akan bingung, tidak kurang daripada ke­
bingungan kita dimas-alah Qadar".
" Lantaran itu sekalianlah maka telah bersabda Nabi kita s.a.w.:

Artinya : Apabila dibicarakan (mas-alah) Qadar hendaklah


kamu diam. ( H . R . Thabaranie).

161
D A L I E L - D A L I E L R U K U N ISLAM

Daliel Rukun-rukun Islam.


Kita wajib kerjakan lima perkara yang dinamakan rukun-ru­
k u n , pokok-pokok atau tiang-tiang Islam, yaitu mengucap dua
Syahadat, Sembahyang, Z a k a t , Hajji dan Puasa Ramadlan.
I s l a m itu artinya : Keselamatan, Masuk
d a l a m k e s e I a m a t a n,M e n y e r a h d i r i , T h a ' a t ,
dan sebagainya. Orang yang mengerjakan rukun-rukun itu dinama­
kan M u s l i m artinya : O r a n g y a n g selamat,Orang
yang masuk dalam keselamatan. Orang yang
menyerah diri, Orang yang tha'at.

Firman Alla'h :

Artinya : Katakanlah : Saksikanlah bahwasanya kami ini


orang-orang Islam. (Q. A l 'Imran 6 3 ) .

Mengaku jadi orang Islam itu ialah mengaku tidak ada Tuhan
(yang patut disembah) melainkan A l l a h , dan mengaku bahwasanya
Muhammad itu pesuruh Alla'h.
A d a p u n rukun-rukun Islam yang \a\n-\ain, bukan dengan pe­
ngakuan, tetapi dengan pekerjaan.

Artinya : Dirikanlah s e m b a h y a n g , 11 karena sesungguh -


nya sembahyang itu satu ke-wajiban yang ditentukan waq-
tunya atas Mu'min-mu'min. (G. An-Nisa' 102)

1) Dirikanlah sembahyang itu, m a g s h u d n y a kerjakanlah sembahyang dengan tetap.

162
' A r t i n y a : Dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah z a k a t .
( G . Ai-Baqarah 4 2 ) .

Artinya : Diwajibkan atas kamu p u a s a (Ramadlan)


sebagaimana diwajibkan atas mereka yang dahulu daripada
kamu. (G.AI-Baqarah 183).

. ^ ^ £ ^ ^ ^ ^ % ^ t f AS
Artinya : Karena Allah, wajib atas manusia mengerjakan
h a j j i ke-Baitullah, (yaitu) siapa yang bisa pergi kesana.
(G. A l ' l m r a n 97).
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Islam itu iatah engkau (mesti) mengaku (dengan


lidahmu), bahwa tidak ada Tuhan (yang patut disembah)
melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu pesuruh Allah
dan engkau (mesti) mengerjakan sembahyang, dan engkau
(mesti) keluarkan zakat, dan engkau (mesti) puasa Ramadlan
dan engkau (mesti) mengerjakan hajji ke-Baitullah jika engkau
bisa pergi kesana. ( H . S . R . Muslim).

Ringkasan :

Di lima ayat yang tersebut diatas, sudah terkandung sekalian


rukun-rukun Islam yang lima. A d a p u n Hadiets yang baru tersebut
ini adalah sebagai ringkasan dari lima A y a t yang tertulis lebih da­
hulu daripadanya.

163
Daliel sembahyang lima kali.
Kita wajib sembahyang sehari semalam, lima kali.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah datang seorang 'Arab gunung, lalu ia bertanya


: Ya Rasululla'h ! khabarkanlah kepada saya sembahyang apa­
kah yang difardlukan oleh Alla'h atas saya ? Jawab Rasulullah;
„Sembahyang yang lima, kecuali kalau engkau mau sembah­
yang sunnat". ( H . S . R , Bukharie dan Muslim),

Daliel Bilangan rak'at.


Diriwa'yatkan :

Artinya : Dari Ibnu 'Abba's, bahwa Rasulullah s.a.w. pernah


sembahyang di Madienah tujuh (rak'at) dan delapan (rak'at),
yaitu Zhuhur, 'Ashar, Maghrib dan 'Isya'.
( H . S . R . Muslim).

Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : Jangan kamu sembahyang witr tiga rak'at ; tetapi


sembahyanglah witr lima, atau tujuh rak'at dan jangan kamu
serupakan dengan sembahyang Maghrib.
(H.S.R. Hakim dan Daraqtuhnie)

164
Diriwayatkan :

Artinya : Dari Abu Hurairah : Sesungguhnya Rasulullah s.a.w


pernah baca surah Al-Kafirun dan surah Al-lkhlash didua
rak'at Shubuh. (S.H. Muslim).
Tiga Hadiets yang tersebut, sungguhpun tidak sengaja
hendak menunjukkan bilangan rak'at sembahyang fardlu yang lima
waqtu, tetapi dari situ dan dari beberapa Hadiets-hadiets lain, kita
bisa dapat tahu, bahwa sembahyang Zhuhur, 'Ashar, dan ' I s y a ' itu
empat-empat rak'at, dan sembahyang Maghrib, tiga rak'at, dan
sembahyang S h u b u h , dua rak'at.
Daliel Waqtu-waqtu sembahyang.
Diriwayatkan :
Artinya : Telah berkata Jabir : Bahwasanya Jibriel pernah
datang kepada Nabi s.a.w., lalu ia berkata : "Marilah sembah­
yang", lantas ia sembahyang Zhuhur diwaqtu matahari con­
dong; kemudian ia datang kepada Nabi diwaqtu 'Ashar, lalu
berkata: „Marilah sembahyang", lantas ia sembahyang 'Ashar,
diwaktu bayangan tiap-tiap sesuatu itu jadi sama panjangnya
dengan dirinya ; kemudian ia datang kepada Nabi diwaqtu
Maghrib, lalu ia berkata : "Marilah sembahyang", lantas ia
sembahyang Maghrib diwaqtu masuk matahari ; kemudian ia
datang kepada Nabi diwaqtu 'Isya', lalu berkata : „Marilah
kita sembahyang", lantas ia sembahyang'Isya' diwaqtu telah
hilang tanda merah (d i pihak matahari masuk) ; kemudian ia
datang kepada Nabi diwaqtu Shubuh, lalu berkata : „Marilah
kita sembahyang", lantas ia sembahyang Shubuh diwaqtu ter­
bit fajar ; kemudian ia datang kepada Nabi pada esoknya,
diwaqtu Zhuhur, lalu berkata : „Marilah sembahyang", lantas
ia sembahyang Zhuhur diwaqtu bayangan tiap-tiap sesuatu
jadi sama panjangnya dengan dirinya ; kemudian ia datang
kepada Nabi diwaqtu 'Ashar, lalu berkata „Marilah sembah­
yang", lantas ia sembahyang 'Ashar diwaqtu bayangan tiap-
tiap sesuatu itu jadi dua kali panjang daripada dirinya ; kemu­
dian ia datang kepada Nabi diwaqtu Maghrib, sama waqtunya
dengan semalam ; kemudian ia datang kepada Nabi diwaqtu
'Isya' ketika sudah liwat setengah malam, lalu ia sembahyang
'Isya' ; kemudian ia datang diwaqtu terang sangat (belum ter­
bit matahari) lalu ia berkata; „Marilah sembahyang", lantas ia
sembahyang Shubuh ; kemudian ia berkata : „Antara dua
waqtu-waqtu itulah waqtu (bagi masing-masing sembahyang)".

(H.S.R. Ahmad dan Tirmidzie).


Dari Hadiets ini nyatalah bahwa waqtu-waqtu sembahyang
fardlu kita sehari semalam, ada yang seperti tersebut dibawah ini :

Z h u h u r , dari matahari mulai condong ke Barat sampai


waqtu bayangan sesuatu jadi sepanjang dirinya, ya'ni kalau didiri­
kan satu kayu yang panjangnya satu Meter, akan dapat bayangannya
juga panjangnya satu Meter.

:66
' A s h a r , dari akhir waqtu Zhuhur, sampai waqtu baya­
ngan kayu satu Meter jadi dua Meter.

Maghrib, dari masuk matahari, hingga hampir hilang


tanda merah di tepi langit sebelah Barat.

' I s y a ' , dari waqtu hilang tanda merah di tepi langit, hingga
liwat tengah malam.

S h u b u h , dari terbit fajar, hingga terbit matahari.


Menurut Hadiets tadi, bahwa a'khir waqtu 'Ashar, ialah apabi­
la kayu yang panjangnya satu Meter itu dapat bayangan sepanjang
d u a Meter.
Dengan itu tidak berarti, bahwa sesudah itu lantas habis
waqtu 'Ashar, tetapi maqshudnya, bahwa batas yang tersebut itulah
sebaik-baik waqtu buat sembahyang 'Ashar,
Sebenarnya waqtu 'Ashar itu ialah hingga sebelum masuk
matahari, karena sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Waqtu sembahyang 'Ashar itu ialah selama belum


matahari jadi k u n i n g J { H . S . R . Muslim).

Menurut Hadiets yang tadi juga, bahwa akhir waqtu ' I s y a '
itu ialah sesudah tengah malam. Ini juga 'ulama namakan waqtu
yang sebaik-baikrlya untuk sembahyang ' I s y a ' .
Menurut riwayat yang dibawah ini, dan menurut lain-lain ke­
terangan lagi, sebagian daripada 'ulama' faham bahwa waqtu ' I s y a '
itu hingga terbit fajar.

1} Perhatikan : D i k i t a b „Pengajaran S h a l a t " pertama, huruf L a t i y n , cetakan 1, 2, kaca 4


dan di „Pengajaran S h a l a t " pertama, huruf ' A r a b , kaca 6 , ada kesalahan tentang
batas a k h i r n y a waqtu Z h u h u r , d a n begitu juga tentang batas permulaan waqtu
' A s h a r , Batas waqtu yang betul ialah menurut Hadits ini.
Harap pembaca betulkan kesalahan itu dan harap p u l a beritahu kepada saudara-
saudara lain y a n g ada m e m p u n y a i kitab „Pengajaran S h a l a t " huruf ' A r a b atau
huruf L a t i y n .

167
Artinya : Telah berkata 'Aisyah Nabi s.a.w. pernah mundur­
kan (sembahyangnya) pada satu malam, hingga liwat seba­
gian besar dari (waqtu) malam, dan hingga orang-orang mas­
jid tidur, kemudian ia keluar, lalu ia sembahyang, dan ia ber­
sabda : „Kalau tidak aku (takut) memberatkan ummatku,
sesungguhnya inilah waqtunya". ( H . S . R . Muslim).

Ditempat yang tidak bermatahari.


A d a beberapa lagi keterangan yang menunjukkan, bahwa pada
masa orang bertanya batas-batas waqtu sembahyang. Nabi kita
tidak jawab dengan mulut atau dengan isyaratkan kepada matahari,
tetapi Nabi ajak orang itu sembahyang bersamanya satu-persatu
waqtu. Sesudah itu, Nabi s.a.w. khabarkan kepadanya bahwa
waqtu-waqtu sembahyang, ialah sebagaimana yang kita telah ker­
jakan.
Jibriel mengajar Nabi s.a.w. juga tidak dengan pakai ukuran
matahari.
Dari ajaran Nabi dan dari ajaran Jibriel kepada Nabi itu,
sudah tentu orang dizaman-nya menerangkan kepada orang lain
dengan ukuran matahari, lantaran diwaqtu itu tidak ada jam.
Kita perlu fikir, apa sebab Nabi tidak terangkan batas-batas
waqtu kepada orang yang bertanya itu dengan ukuran .matahari
saja ?.
Sudah tentu tidak lain maqshudnya, melainkan supaya orang-
orang bisa ambil ukuran sendiri-sendiri, dengan matahari, dengan
jam atau dengan lain-lain ukuran.
Dengan ini saya rasa terjawablah pertanyaan yang sering
orang-orang hadapkan kepada ahli Agama : Kalau pakai ukuran
matahari bagaimana kita mesti sembahyang di North Pole, di
Greenland dan lain-lain tempat peredaran mataharinya jauh beda
dari kita, atau tidak teratur seperti kita ?.

168
Jawaban ini, harap digunakan juga untuk batas-batas waqtu
p o asa.

Daliel Zakat perak dan emas.


Sabda Nabi s.a.w.

) . C i s . , . - J

Artinya : Maka kalau engkau ada mempunyai dua ratus


dirham, dan telah lalu atasnya satu tahun, maka (wajib zakat)
padanya lima dirham (2%%), dan tidak wajib atasmu sesuatu
(ya'ni di tentang emas), hingga engkau mempunyai dua puluh
dinar ; dan kalau engkau ada mempunyai duapuluh dinar,
dan telah lalu atasnya satu tahun, maka (wajib zakat) padanya
1
setengah dinar (2 / %).
2 (HSR. A b u Dawud)

Artinya : Pada perak itu (zakatnya) seperempat dari seper-


sepuluhnya {T/2%}. Maka sekiranya ada ia seratus sembilan
puluh (dirham saja), tidaklah wajib zakat padanya.
(HSR. Bukharie).

Daliel Zakat harta galian.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Pada harta galian itu (zakatnya) seperlima (20%).


(HSR. Bukharie).

169
Daliel Zakat bijih galian.
Diriwayatkan dari Rabie-'ah

Artinya : Bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah serahkan


lumbung-lumbung (parit) Gabaliyah kepada Bilal bin Harts
Al-Muzanie ; (kata Rabie-'ah) : Lumbung-lumbung itu hing­
ga sekarang, tidak diambil daripadanya melainkan zakat saja.
( R . A b u Dawud).
Diriwayatkan :

Artinya : Dan Khaliefah 'Umar bin 'Abdul-'Aziez biasa me­


ngambil zakat lumbung-lumbung (parit-parit), lima dari tiap-
tiap dua ratus. ( S R . Bukharie).

Daliel Zakat perdagangan.


Diriwayatkan, bahwa Rasulullah pernah kirim seorang pemu­
ngut zakat, buat pungut zakat. Salah seorang yang tidak bayar
zakat itu ialah Khalid bin Walied yang berdagang perkakas perang.
Hal ini disampaikan kepada Rasulullah, maka sabda Rasul :

Artinya : Adapun Khalid, maka sesungguhnya kamu hendak


aniayakan-dia. Sesungguhnya ia telah waqafkan dijalan Allah
akan baju-baju besinya dan perabot-perabot perangnya.
( H S R . Muslim).

170
Hadiets ini sendiri memberi arti bahwa, baju-baju besi dan
perabot-perabot perang Khalid itu barang dagangan, karena kalau
bukan barang dagangan, sudah tentu tidak dimintai zakat.
Hadiets ini memberi arti pula, bahwa barang-barang yang te­
lah diwaqafkan itu tidak kena zakat lagi.
Selain dari itu, ada beberapa lagi keterangan dari 'Umar bin
Khat-thab, dari anaknya, dari 'Umar bin ' A b d u l ' A z i e z , dan dari
'amal yang terus berlaku hingga zaman mereka, tentang wajib za­
1
kat dagangan 2 /2%.

Daliel Z a k a t Onta.
Diriwayatkan :

Artinya : Bahwasanya A b u Bakar telah memberi perintah


bahwa Rasulullah telah wajibkan zakat kambing (saja) atas
onta yang kurang dari duapuluh lima, yaitu tiap-tiap lima
ekor (onta, zakatnya) satu kambing ; dan kalau sampai dua­
puluh lima (onta), maka (wajib zakat) padanya, satu anak
onta betina yang ber-'umur setahun masuk ketahun yang
v
kedua ( S R . Daraquthnie).

Daliel Zakat sapi.


Diriwayatkan :

171
Artinya : Teiab berkata Mu'adz : Rasulullah s.a.w. kirim
aku ke Yaman dan ia perintah aku ambil dari tiap-tiap tiga
puluh sapi, (zakatnya) satu anak sapi 'umur setahun masuk
kedua, dan dari tiap-tiap empat puluh (sapi, zakatnya) satu
sapi 'umur dua tahun masuk ketiga.
( S R . Tirmidzie).
Daliel Zakat kambing.
Diriwayatkan, bahwa Rasulullah telah tetapkan zakat kam­
bing, seperti yang tersebut dibawah ini :

Artinya : Adapun zakat kambing, ya'ni kambing yang cari


makan sendirinya, kalau ada empat puluh hingga seratus dua-
puluh, maka (wajib zakat) padanya satu kambing ; dan jika
lebih dari (itu), hingga duaratus, maka (wajib zakat) padanya
dua kambing ; dan jika lebih (dari itu, walaupun) satu hingga
tiga ratus (kambing), maka (wajib zakat) padanya tiga kam­
bing ; dan jika lebih (dari itu), maka (wajib zakat) pada tiap-
tiap seratus, satu kambing. , . . . . . n

( S R . Daraquthnte dan Bukharie).


Daliel Zakat gandum dan sebagainya.
Sabda Nabi s.a.w. :

11
A r t i n y a : Buah-buah dan palawija yang kurang dari lima
2 1
wasaq tidak ada zakat padanya. ( H S R . Muslim).
1J Polowijo atau palawija : Barang-barang" tanaman disawah-sawah, seperti padi, ketan
p u l u t , jagung, kacang dan sebagainya.
-2} L i m a wasaq itu kira-kira 2 9 0 0 blik (tinf susu pekat manis, cap p e r e m p u a n berdiri
menjunjung, atau ± 6 5 0 kg.

172
Artinya : (Zakat) pada (polowijo) yang disiram oleh sungai-
sungai atau oleh hujan, sepersepuluh (10%) ; dan zakat
pada (polowijo) yang disiram dengan (perantaraan) onta pe­
narik air, setengah dari sepersepuluh (5%).
( H S R . Muslim).
Daliel Zakat fith-rah.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Rasulullah s.a.w. telah


3 )
fardlukan zakat fith-rah satu sha' , dari kurma, atau satu
sha' dari gandum, atas hamba orang, orang yang merdeka, la­
ki-laki dan perempuan, kecil dan besar, dari qaum Muslimien,
dan Rasulullah s.a.w. perintah supaya dikeluarkan zakat itu
sebelum orang-orang keluar pergi sembahyang (Hariraya).
( S R . Bukharie dan Muslim).

Daliel Ahli Zakat.


Firman Allah :

Sl Kira-kira 10 blik (ti'rt) susu pekat manis, cap perempuan menjunjung l ± 2Y* k g ) .

173
Artinya : Bahwa sedekah (zakat) itu tidak lain melainkan
1
untuk : 1) orang faqier, 2) orang miskin 3 ) orang yang
2 1
bekerja untuk keperluan zakat, 4) orang muallaf , 5) pada
memerdekakan hamba, 6) orang yang berhutang, 7) buat
keperluan dijalan Allah, 8) orang pelayaran yang keputusan,
(yang tersebut itu) satu ketetapan dari Allah.
(Q. AI-Bara-ah 6 0 ) .
Daliel Wajib hajji atas yang kuasa.
Firman Allah :

Artinya : Siarkanlah (khabar) diantara manusia tentang


(wajib) hajji. (Q. Al-Hajj 27).

Artinya : Karena Allah, wajib atas manusia mengerjakan


hajji ke-Baitullah (yaitu) siapa yang mampu pergi kesana.
(Q. A l ' l m r a n 97).
Dari dua ayat tersebut nyatalah, bahwa hajji itu diwajibkan
oleh Allah atas kita, dan wajibnya adalah atas orang y a n g
m a m p u p e r g i k e s a n a . Orang yang mampu pergi kesana
itu tentulah orang yang cukup belanja dan sehat badan.

Daliel Wajib hajji sekali.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Hajji itu (wajib) sekali saja ; dan barang-siapa


tambah, maka ya-itu jadi sunnat ( H S R . Ahmad).

1) Faqier miskin yang boleh terima zakat, ialah yang bukan dari q a u m Banie H a s y i m ,
Kulawarga Nabi s.a.w.
2) Mualtaf hti orang yang perlu dijinaki hatinya, m a u p u n ia sudah m a s u k Islam atau
diharap akan m a s u k n y a .

174
Dalliel Waqtu hajji.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Menurut sunnah,


tidak boleh orang berihram untuk hajji melainkan dibulan-
bulan hajji. ( S R . Bukharie)

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Bulan-bulan hajji itu


ialah Syauwal, Dzul-Ga'dah dan sepuluh hari dari Dzilhijjah.
( S R . Bukharie).

Daliel Waqtu 'umrah.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : 'Umrah di-bulan Ramadlan menyamai (pahala)


s a t u ha
Ji'- ( H S R . Bukharie dan Ibnu Majah).
Diriwayatkan :
9
s'' % " V ' \ <. *\x^\ 'l <h<

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Bahwasanya Nabi


s.a.w. pernah 'umrah empat kali ; satu daripada empat itu
dibulan Rajab. ( R . Tirmidzie).

Artinya : Telah berkata 'Ali : Ditiap-tiap bulan (boleh)


'umrah. ( R . Syaii'ie).

175
Dari Hadiets dan Riwa'yat-riwayat yang tersebut, teranglah,
bahwa 'ibadat 'umrah itu, boleh dikerjakan disebarang waqtu.

Daiiei Ihram hajji.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Ber-ihramlah-kamu buat mengerjakan hajji.


( H S R . Bukharie).

Daliel Thawaf, Sa'ie, Bercukur.

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Keluarlah dari ihram kamu dengan thawaf Baitul­


lah, dan dengan sa'ie antara Shafa dan Marwah, dan dengan
bercukur. ( H S R . Bukharie).

Orang yang telah ihram buat mengerjakan ibadah 'umrah,


tidak dinamakan-dia selesai daripada mengerjakan 'ibadat itu,
melainkan apabila sudah ia thawaf dan sa'ie, lantas bercukur.

Orang yang ihram buat mengerjakan 'ibadat hajji, juga begitu,


tetapi ada tambahan, yaitu wuquf sebelum bercukur.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Allah Ta'ala telah perintah


NabiNya s.a.w. datang kegunung-gunung 'Arafah dan wuquf
disana, kemudian berpisah dari sana.
( R . A b u Dawud).

176
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Hajji itu 'Arafah. ( H . R . Ibnu Majah).

Maqshudnya, bahwa hajji itu perlunya wuquf di 'Arafah ;


maka barangsiapa tidak dapat wuquf di 'Arafah, tidaklah ia dapat
hajji tahun itu.

Daliel Pakaian laki-laki yang terlarang.

Diriwayatkan :

Artinya : Bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya : Yaa


Rasulullah : Apakah pakaian yang (boleh) dipakai oleh orang
yang didalam ihram ? Jawab Rasulullah s.a.w. : „Tidak boleh
ia pakai baju, serban, seluar, topi dan sarung-kaki. Tetapi
kalau seorang- ta' dapat terumpah (kasut), maka boleh ia
pakai sarung-kaki, tetapi hendaklah ia potong hingga ke­
lihatan dua mata-kakinya ; dan janganlah kamu pakai pakaian
2 ]
yang dicelup dengan za'faran atau waras.
( H S R . Bukharie).

Dari Hadiets ini dan lain-lainnya difaham bahwa pakaian


laki-laki yang didalam ihram itu tidak boleh berjahit.

1) Za'faran ; K u m k u m a .
2) Waras : Satu bangsa celupan kuning yang wangi.

177
Daliel Pakaian perempuan yang terlarang.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Aku dengar Rasulullah


s.a.w. melarang perempuan yang didalam ihram memakai
sarung tangan, dan sarung muka, dan pakaian yang dicelup
dengan waras (kuning) atau za'faran (kumkuma) : dan selain
dari itu boleh perempuan pakai apa yang ia suka dari pakaian
yang dicelup kuning muda, sutra, emas, perak, seluar, baju
berjahit atau sarung kaki. I n n , ,
n i .,, ,
a
' ( S R . Ahmad dan A b u Dawud).

Daliel Dilarang bau-bauan.


Di-riwayatkan, ada yang bertanya kepada Rasulullah s.a.w.
darihal orang dalam ihram memakai bau-bauan dan jubah, maka
Rasulullah jawab :

Artinya : „Adapun bau-bauan yang ada padamu, hendaklah


engkau cuci tiga kali ;dan adapun jubbah, hendaklah engkau
buka dia ; dan kerjakanlah di-'umrahmu, tiap-tiap apa yang
engkau kerjakan di-hajji-mu".
( H S R . Bukharie dan Muslim).

178
Daliel Dilarang bercukur.
Firman Allah :

Artinya : Janganlah kamu cukur rambut kepala kamu, hing­


ga qurban itu sampai ketempatnya.
( G . Al-Baqarah 196).

Menurut sambungan ayat ini, dan lain-lain keterangan, bahwa


orang yang sudah ihram, tidak boleh bercukur sebelum selesai
sekalian pekerjaan. Kalau seorang terhalang ta' dapat menyam-
purnakan pekerjaan hajji, maka tidak juga boleh ia bercukur,
melainkan apabila ia kirim satu qurban lebih dahulu ; dan kalau
qurban itu sudah sampai ditempat sembelihan untuk dibagikan
kepada orang-orang miskien maka barulah boleh ia bercukur.

Daliel Dilarang campur laki-isteri.


Firman Allah :

y
w \\ i, \ \ / v-i ^ ' M <| ys<'S/. <A\y&, ' - yy'* v<

Artinya : Barang-siapa telah ber-ihram untuk hajji, maka


tidak boleh ia bercampur laki-isteri, dan tidak boleh ia
1 1
fusuq, dan tidak boleh ia berbantah didalam hajji.
(Q. Al-Baqarah 197).

Daliel Dilarang memburu.


Firman A l l a h :

Artinya : Janganlah kamu membunuh pemburuan selagi ka­


mu didalam ihram. | .j . ( a A M V a d a n 9 5 )

1) F u s u q . : Melanggar larangan, seperti pakai bau-bauan dan lain-lainnya.

179
Daliel Wajib puasa dibulan Ramadlan.

Diriwayatkan :

Artinya : Bahwasanya seorang ' A r a b gunung datang, lalu


berkata : Y a Rasulullah ! khabarkanlah k e p a d a k u
apa puasa yang Allah wajibkan atasku ? Maka sabda
Rasulullah : „Sebulan Ramadlan, kecuali kalau engkau mau
puasa sunnat " . _ Bukharie).
( H S R

Daliel Makan sahur.

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Makanlah sahur, karena didalam makan sahur


itu ada berkatnya (gunanya). ( H S R . Bukharie)

Daliel Niat puasa.


Sabda Nabi s.a.w.

Cr*

Artinya : Barangsiapa tidak menetapkan dihatinya sebe­


lum fajar, yang ia hendak puasa (pada esoknya), maka
tidak ada puasa baginya. ( H R . A b u Dawud).

Maqshlidnya, bahwa sebelum fajar, barangsiapa tidak berniat


hendak puasa pada esoknya, maka tidaklah shah puasanya.

180
Hadiets ini lemah riwayatnya, tambahan pula ada lain
Hadiets shahieh yang menerangkan, bahwa Nabi s.a.w. pernah
menentukan (niat) puasa pada pagi hari.
Kalau kita berniat pada malam, sudah tentu bagusnya.

Daliel Yang membathalkan puasa.


Firman Allah :

Artinya : Maka sekarang bercampurlah dengan isteri-isteri


kamu, dan carilah (keturunan) yang telah ditentukan oleh
Allah untuk kamu ; dan makanlah dan minumlah hingga ter­
nyata bagi kamu tanda putih daripada tanda hitam, diwaqtu
fajar ; kemudian sempurnakanlah puasa hingga waqtu malam.
(Q. Al-Baqarah 187)

Maqshudnya, bahwa dipermulaan Islam,dibulan Puasa, orang-


orang tidak bercampur laki-isteri, walaupun pada malam hari,
Maka datang A y a t ini membolehkan percampuran laki isteri dan
makan-minum sepanjang malam, hingga terbit fajar. Dari mulai
terbit fajar, hendaklah disempurnakan puasa sampai malam
(masuk matahari).

Adapun perkaVa-perkara yang lain dari itu seperti :


1) Muntah dengan tidak sengaja, tidak bathal, karena tidak
.ada keterangan yang membathalkan, bahkan ada Hadiets
yang mengatakan tidak bathal.
2) Muntah dengan sengaja tidak juga membathalkan, karena
Hadietsnya tidak shah ;
3) Bercantuk (bekam), mengeluarkan darah, tidak membaj
thalkan, karena tidak shah Hadietsnya, malah ada Hadiets
yang mengatakan tidak bathal ;

181
4) Bercelak dimata, tidak membathalkan, karena Hadietsnya
tidak shah, malah ada Hadiets yang mengatakan tidak
bathal ;
5) Makan-minum dengan tidak sengaja, tidak membathalkan,
karena ada Hadiets yang mengatakan begitu ;
6) Mandi, walaupun pada waqtu tengah hari atau petang,
walaupun menyelam dalam air, tidak bathal, karena tidak
ada keterangan ;
7) Berkumur dan menaikan air ke-hidung tidak membathal­
kan, malah diperintah berkumur-kumur, tetapi jangan
sangat ; dan
8) Menaikkan obat dari jalan kemaluan atau pompa keluar­
kan kotoran, atau memasukkan obat dengan injeksi dan
mimpi lantas ihtilam D itu, tidak membathalkan, karena
tidak ada keterangan.

Daliel Perempuan Haidl ta' wajib puasa.


Diriwayatkan, bahwa Rasulullah s.a.w. ada pernah berkata,
bahwa perempuan-perempuan itu kurang Agamanya. Diwaqtu
mereka bertanya, ditentang manakah kekurangan itu, Rasulullah
berkata :

Artinya : „Bukankah perempuan, kalau haidl tidak sem­


bahyang dan tidak puasa ?" Mereka jawab : „ Y a ! "
Maka bersabda Rasulullah : „Yang demikian itu sebagian
daripada kekurangan Agamanya".
( H S R . Bukharie dan Muslim)
Daliel Orang sakit dan pelayaran ta' wajib puasa.
Firman Allah :

1) Ihtilam : K e l u a r mani dalam m i m p i .

182
Artinya : Barangsiapa dari antara kamu sakit atau didalam
pelayaran, (maka wajib ia bayar) di hari-hari yang lain.
(Q. Al-Baqarah 184).

Daliel Denda orang-orang yang ta' wajib puasa.

Firman Allah :

Artinya : dan orang-orang yang bisa puasa, tetapi


dengan susah payah itu, (kalau tidak puasa) wajib membayar
fidyah (yaitu memberi makan seorang miskin).
( G . Al-Baqarah 184).

Diriwayatkan :

(^fj^
Artinya : Ibnu 'Abbas telah berkata : (Bahwa Ayat 184
Al-Baqarah) itu, ialah (untuk) orang laki-laki yang tua dan
perempuan yang tua, yang tidak larat puasa, wajib mereka
memberi makan seorang miskien buat ganti tiap-tiap hari
(yang mereka tidak puasa itu).
( S R . Bukharie).

Orang yang sudah memang ta' bisa puasa, lantaran sudah


jadi thabi-'at, apabila puasa ia dapat sakit, begitu juga orang-
orang yang kerja berat seperti didatam lumbung arang (di bawah
bumi) dan sebagainya itu juga, menurut A y a t tersebut boleh
berbuka puasa, tetapi perlu bayar fid-yah.
Sabda Nabi s.a.w. :

183
Artinya : Bahwasanya Allah Ta'ala telah gugurkan puasa
dari dan dari perempuan yang mengandung dan
yang menyusui. ( H S R . Tirmidzie).

Menurut satu riwayat dari Ibnu ' A b b a s , dan juga menurut


ayat 184 Al-Baqarah yang tersebut diatas tadi bahwa perempuan
yang mengandung dan yang menyusui itu, kalau tidak puasa,
wajib bayar fid-yah, beri makan seorang miskien bagi tiap-tiap
hari yang mereka tidak puasa.

Daliel Puasa enam.


Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : Barangsiapa puasa Ramadlan lantas ia iringi dengan


puasa enam hari dari Syauwal, adalah (pahalanya) itu seperti
puasa setahun. (HSR.Muslim).

Artinya : Barangsiapa puasa enam hari sesudah Hari-raya,


adalah (yang demikian itu serupa) sempurna setahu n, (karena)
barangsiapa mengerjakan kebaikan, maka ia dapat ganjaran
sepuluh kali ganda. ( H R . Ibnu Majah).

Puasa sebulan Ramadlan, dipandang sebagai puasa tiga ratus'


hari, karena tiap-tiap 'amalan, ganjarannya sepuluh kali ganda ;
dan puasa enam Syauwal, dipandang sebagai puasa enampuluh
harb Berjumlah tigaratus enampuluh hari : setahun.

184
1 2 )
Daliel Puasa 'Asyura ' dan Tasu'a.
Sabda Nabi s.a.w.

y
/ i i " 11 "'l*'k * K ' ' t

Artinya : Hari ini, hari 'Asyura, tetapi tidak diwajibkan atas


kamu puasa hari ini, sedang aku berpuasa. Oleh sebab itu,
barangsiapa mahu, boleh ia puasa, dan barangsiapa tidak
mahu, boleh ia berbuka. ( H S R . Bukharie)..

Artinya : Sesungguhnya kalau aku hidup sampai tahun de­


pan, niscaya aku puasa hari kesembilan (Muharram).
( H S R . Muslim)

Daliel Puasa Sya'ban.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Dan tidak pernah saya


lihat Rasulullah s.a.w. puasa cukup sebulan melainkan Ra­
madlan ; dart tidak pernah saya lihat ia membanyakkan
puasa dilain-lain bulan seperti Sya'ban.
( S R . Muslim).

Daliel Puasa Senen Khamis.


Diriwayatkan :

1) A s y u r a : Hari yang kesepuluh dari bulan Muharram.


2) Tasu'a ; Hari yang kesembilan dari bulan Muharram.

185
Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Bahwasanya Nabi s.a.w.
biasa pentingkan puasa Senen dan Khamis.
(R. Nasa-ie)

Ada beberapa lagi Hadiets dan R i w a y a t yang menguatkan


arti riwayat tersebut.

Daliel Puasa tiga hari.


Sabda Nabi s.a.w. :

,
z-• u . sss. s''Usss.*/

Artinya : Hai Aba Dzar ! kalau engkau mahu puasa tiga


hari dari satu bulan, maka puasalah pada hari yang ketiga-
belas, ke-empat-befas dan ke-lima-bel as.
( H S R . Tirmidzie). .

Dalliel Puasa selang hari.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : maka puasalah sehari dan berbukalah


sehari ; yang demikian itu puasa (nabi) Dawud.
( H S R . Bukharie)

Daliel Dilarang puasa di Hariraya.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Sa'ied : Rasulullah s.a.w. telah


melarang (orang) puasa pada Hari-raya Puasa dan Hari-raya
Hajji. ( H S R . Bukharie).

186 :
1
Daliel Dilarang puasa hari Tasy-rieq. '
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Hari Tasy-rieq itu ialah hari makan, minum dan


menyebut (mengingat) Allah. ( H S R . Muslim).

Daliel Dilarang puasa hari Jum'ah saja.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Janganlah seorang dari-pada kamu puasa pada hari


Jum'ah saja, melainkan kalau ia sudah puasa sehari dahulu
atau akan puasa esoknya. ( H S R . Ahmad).

Daliel Dilarang puasa terus.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Tidak (dinamakan) berpuasa, orang yang puasa


selama-lamanya.
(HSR. Bukharie).

D A L I t L - D A L l E L KEWAJIBAN SEBELUM
SEMBAHYANG
Daliel Orang yang ta' wajib sembahyang.
Sembahyang dan juga lain-lain 'ibadat, tidak wajib melainkan
atas orang yang sudah cukup 'umur dan ber'aqal serta sedar.
21
Perempuan yang sedang haidl atau n i f a s , tidak wajib
puasa dan sembahyang, selama didalam halangan itu, tetapi wajib
qadla' puasa saja.

1) Tasy-rieq : Hari yang kesebelas, keduabelas dan ketigabelas dari bulan Haiji.
2) Darah beranak.

187
Sabda Nabi s.a.w. :

2 1
Artinya : Di-angkat qalam dari tiga orang ; dari orang
yang tidur hingga ia sedar, dari anak-anak hingga ia cukup
'umur, dan dari orang gila hingga ia ber-'aqal.
( H H R . A b u Dawud).

Artinya : Bukankah perempuan itu kalau haidl, tidak (wajib)


ia sembahyang dan tidak (wajib) ia puasa ?
(HSR. Bukharie).
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ummu Salamah : Adalah perem­


puan-perempuan yang nifas d r-zaman Nabi s.a.w. tidak sem­
bahyang empat puluh hari. (R.Tirmidzie).
Ada beberapa banyak lagi Hadiets dan Riwayat yang me­
nunjukkan, bahwa perempuan yang nifas, tidak diwajibkan sem­
bahyang empat puluh hari, melainkan kalau berhenti darahnya
sebelum itu.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aisyah kami (yang haidl)


di-perintah oleh Rasulullah mengqadla puasa, tetapi tidak
diperintah kami mengqadla' sembahyang. (SR.Muslim).

•2\ D i a n g k a t qalam itu m a q s h u d n y a : tidak diwajibkan atau tidak ditulis jahat-


baiknya.

188
Daliel Perlu bersih daripada najis.
Kita perlu bersihkan badan dan pakaian dan tempat sem­
bahyang kita daripada sekalian najis yang tersebut dibawah ini,
yaitu kencing, tahi, madzi, darah haidl, dan darah nifas.

Firman Allah : .

Artinya : Pakaianmu itu, hendaklah engkau bersihkah.


(Q. AI-Muddats-tsir4).
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Asma' : Telah datang seorang perem­


puan kepada Nabi s.a.w., lalu ia berkata : „(Jika) seorang
perempuan dari antara kami kainnya kena darah haidl,
bagaimanakah ia mesti berbuat ?" Rasulullah jawab :
„(Hendaklah) ia hilangkan darah itu, kemudian ia gosok
kain tadi dengan air, kemudian ia cuci dia, kemudian ia
sembahyang (-dengan pakai-dia)".
( H S R . Bukharie dan Musiim).

01eh sebab darah nifas juga ashatnya dari darah haidl, maka
disamakan hukumnya.

Diriwayatkan :

189
Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Berdiri seorang
'Arab gunung, terus kencing di-masjid (Madienah), lalu orang-
orang pergi hendak mengapa-a p akan dia, maka sabda Nabi
s.a.w. : „Biarkanlah-dia, dan tuanglah diatas kencingnya itu
segayung air atau setimba air". ( H S R . Bukharie).

Sabda Nabi s.a.w. kepada seorang 'Arab gunung yang kencing


di masjid :

Artinya : Masjid-masjid ini tidak patut buat kencing ini,


dan tidak layak buat benda-benda kotor.
( H S R . Muslim).

Artinya : Bersucilah kamu daripada kencing, karena ke­


banyakan 'adzab qubur itu lantaran kencing.
(HR. Daraquthnie).

Artinya Apabila seorang daripada kamu pergi buang air


besar, maka hendaklah ia bersuci dengan tiga batu, karena
tiga batu itu cukup buat-dia.
( H S R . Ahmad).
Diriwayatkan :

6
J ' s * s'*' '/» y'. '""Jw'^Vl \ \ s *y-i< „
U r r
^ ^ ' . ^ . JyA. yy'"*'*
Artinya : Telah berkata 'Alie : Adalah aku seorang yang
banyak bermadzie. Lantaran aku malu bertanya kepada
Rasulullah s.a.w., maka aku suruh Miqdad bin Aswad, lalu
ia bertanya kepada Nabi, lantas Nabi jawab : "Hendaklah
ia cuci kemaluannya dan berwudlu' ".
(HSR. Muslim)

Artinya : Telah berkata Anas : Nabi s.a.w. pernah masuk


ke-tempat buang air, lantas saya dan seorang anak muda
seperti saya, bawakan air dan tongkat pendek lalu Rasulullah
ber-suci dengan air itu.
( H S R . Muslim).

Dari A y a t , Hadiets-hadiets, dan Riwayat yang tersebut dan


lain-lainnya, nyatalah bahwa sekurang-kurangnya, badan, pakaian
dan tempat sembahyang kita, perlu bersih daripada sekalian
macam kotor dan cemar, terutama sekali kencing, tahi, madzie,
darah haidl dan darah nifas.
Menurut pemeriksaan saya, bahwa najis-najis yang kita di­
suruh jauhi berhubung dengan badan, pakaian, dan tempat sem­
bahyang itu ialah lima macam najis yang tersebut tadi.
Selain dari itu tidak ada barang yang dipandang najis oleh
Agama berhubung dengan badan, pakaian atau tempat sembahyang.
Adapun daging babi, bekas mulut anjing, bangkai, arak,
darah, itu semua betul najis, tetapi najisnya, ialah najis buat di­
makan, ya'ni kalau kena badan atau pakaian, tidak wajib kita
cuci.
A d a banyak 'ulama pandang barang-barang itu juga najis
buat badan, karena mereka telah bikin ketetapan sendiri, bahwa
tiap-tiap yang haram dimakan, najis dipegang sedang racun juga
haram, tetapi tidak mereka katakan najis.

191
Didalam Hadiets-hadiets ada tersebut beberapa perkara yang
menunjukkan, bahwa sembahyang tidak jadi bathal lantaran kena
barang-barang kotor :

1) Diwaqtu Rasulullah sembahyang, ada orang buang


darah dan tahi onta {atau tahi kambing) diatas badannya, tetapi
sembahyang itu Rasulullah teruskan.
2) Dtwaqtu Rasulullah sembahyang, datang Jibriel meng-
khabarkan, bahwa disalah satu terompahnya ada kotoran, lalu
Rasulullah buang terompah itu, tetapi sembahyang diteruskan
olehnya.
3) Sahabat Nabi ada sembahyang, sedang pakaiannya ber­
lumur darah.

Daliel Cara membersihkan najis-najis.


Menurut Hadiets-hadiets yang tersebut diatas tadi, kita dapat
tahu, bahwa cara membersihkan najis-najis itu ada dua macam,
yaitu dengan batu dan seumpamanya, dan dengan air.

Darah H a i d l , darah nifas, dan m a d z i e, perlu


dibersihkan dengan air.

K e n c i n g dan t a h i , boleh dibersihkan dengan air, dan


boleh juga dengan batu atau kertas dan sebagainya.

Adapun orang yang menginjak sesuatu kotoran dengan se­


patu, kasut, terompah atau sebagainya itu, boleh bersihkan dengan
digosokkan ditanah saja karena sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Apabila seorang daripada kamu menginjak dengan


terompahnya akan sesuatu yang kotor, maka tanah itu jadi
pembersih baginya.
{ H R : A b u Dawud).

192
Diriwayatkan

Artinya : Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada


Ummu Salamah : Saya seorang perempuan yang suka me-
leretkan pakaian saya dibumi dan berjalan ditempat yang
kotor. Maka jawab Ummu Salamah : Rasulullah s.a.w. telah
bersabda : (Bahwa) bumi yang sesudahnya itu bisa member­
sihkan dia. ( H R . A b u Dawud).

Maqshudnya, bahwa kalau kita memakai pakaian yang


panjang hingga kena bumi, lantas kena kotor, dan sesudah itu
kena pula dibumi yang bersih, maka bumi yang bersih itu jadi
pembersih bagi pakaian yang kena kotor tadi.

Daliel Wajib mandi lantaran setubuh.

Artinya : Apabila seorang laki-laki duduk antara anggauta-


anggauta perempuan yang empat, lalu ia urus dia, maka
wajiblah mandi.
( H S R . Bukharie dan Muslim).

Artinya : Apabila kemaluan melalui kemaluan , maka wa­


jib mandi. ( H S R . Tirmidzie).

Maqshudnya, bahwa kalau laki-laki bersetubuh dengan pe­


rempuan, maka wajib mereka mandi.

193
Daliel Wajib ratakan air.
Diriwayatkan dari ' A i s y a h

4 *'''\y"~ " < ? ' ' yy ' s l * t j s s s^

A r t i n y a : Adalah Nabi s.a.w. apabila mandi janabat, ia mulai


cuci dua tangannya, kemudian ia tuang air dengan tangan ka­
nannya diatas tangan kirinya, kemudian ia cuci kemaluannya,
kemudian ia berwudlu' seperti wudlu' buat sembahyang, ke­
mudian ia ambil air (dengan tangan), lalu ia masukkan jari-
jari tangan itu dipangkal-pangkal rambut hingga ia lihat sudah
rata, baru ia siram atas kepalanya tiga kali dengan cedokan
tangan, kemudian ia siram air atas sekalian badannya, kemu­
dian ia cuci dua kakinya.
( S R . Muslim).

Artinya : Adalah Nabi s.a.w., apabila mandi janabat, ia minta


air dalam satu bijana besar, lalu ia ambil air dengan tangan­
nya, (lantas) ia cuci anggauta-anggauta sebelah kanan, kemu­
dian yang sebelah kiri, kemudian ia ambil air dengan dua
tapak tangannya lalu ia tuang diatas kepalanya.
{ S R . Bukharie dan Muslim).

194
Diriwayatkan dari Jubair

Artinya : Kami pernah omong-omong darihal mandi janabat


dihadapan Rasulullah s.a.w., maka sabda Rasul : Adapun aku,
aku ambil air sepenuh dua tanganku, lalu aku tuang diatas
k e p a l a k u , kemudian aku siram pula diatas sekalian badan-ku.
( H S R . Ahmad).

Dari tiga Hadiets yang tersebut diatas, dan dari beberapa ba­
nyak lagi Hadiets tentang mandi janabat itu, dapatlah kita katakan,
bahwa yang perlu didalam mandi janabat itu ialah meratakan air
diatas sekalian badan, tetapi kalau kita turut cara yang terse­
but di Hadiets yang pertama itu tentulah lebih bagus.

Daliel T a ' wajib buka sanggul.


Diriwayatkan dari Ummu Salamah :

Artinya : Saya bertanya : Y a Rasulullah ! saya seorang pe­


rempuan yang menyanggul rambut kepala saya. Lantaran itu
apakah perlu saya buka sanggul itu buat (mandi) haidl dan
janabat ? Jawabnya : „ T i d a k , hanya cukup engkau tuang di­
atas kepalamu tiga cedokan saja, kemudian engkau siram
air atas badanmu ; dengan begitu engkau sudah bersih".
( H S R . Muslim).

195
Diriwayatkan :

Artinya : Telah sampai khabar kepada'Aisyah bahwa'Abdul-


lah bin 'Amr suruh perempuan-perempuan btika sanggul me­
reka diwaqtu mandi. Kata 'Aisyah : Heran saya memikirkan
Ibnu 'Amr ini ! ia menyuruh perempuan-perempuan buka
sanggul mereka buat mandi : Mengapakah tidak ia suruh me­
reka itu cukur saja kepala mereka ? Sesungguhnya saya
biasa mandi bersama Rasulullah dari satu bijana, sedang saya
tidak tuang diatas kepala saya lebih dari tiga kali tuang.
( S R . Muslim).
Daliel Mandi karena mimpi.
Diriwayatkan dari Khaulah.

Artinya : Bahwa ia bertanya kepada Nabi s.a.w. tentang pe­


rempuan mimpi sebagaimana laki-laki. Jawab Rasulullah :
„Tidak wajib ia mandi kalau tidak keluar maninya, sebagai­
mana laki-laki juga tidak wajib mandi, kalau tidak keluar ma­
ninya". ( H S R . Ahmad).
Daliel Mandi karena haidl.
Sabda Nabi s.a.w. :

196
r Artinya : Maka apabila datang haidl, hendaklah engkau ting­
galkan sembahyang : dan apabila berhenti ia hendaklah eng­
kau cuci darah itu dan sembahyang. ( H S R . Bukharie).
Daliel Waqtu Haidl.
Sebenarnya waqtu bagi haidl itu tidak ditentukan oleh Nabi
sedikitnya atau banyaknya.
Tetapi menurut kebiasaan, bahwa perempuan itu haidl se­
minggu dan selambat-lambatnya lima belas hari.
Kalau seorang perempuan biasanya haidl sepuluh hari umpa­
manya, lantas pada suatu masa, kedatangan darah lebih dari se
puluh hari, maka hendaklah ia terus mandi dan sembahyang, kare
na sabda Nabi s.a.w.

Artinya : Maka apabila datang haidl, hendaklah engkau ting


galkan sembahyang ; dan apabila liwat qadar (biasanya), hen
daklah engkau mancfi dan sembahyanglah. { H S R . Bukharie).
Daliel Mandi karena nifas.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ummu Salamah : Perempuan yang


nifas dizaman Nabi s.a.w. tidak sembahyang empat puluh
hari. ( R . Tirmidzie dan A b u Dawud).

Sabda Nabi s.a.w.

197
Artinya : Perempuan yang nifas itu perlu tunggu empat puluh
hari, kecuali kalau ia bersih sebelum itu ; maka jika sudah
sampai empat puluh hari, tetapi belum juga berhenti hendak­
lah ia mandi. ( H R . Ibnu 'Adie).

Selain dari dua Hadiets ada beberapa lagi Hadiets-hadiets dan


Riwayat yang artinya sama dengan yang tersebut. Selain dari itu
pula imam Tirmidzie ada riwa'yatkan, bahwa Shaha'bat dan Tabi'ien
dan lainnya, telah ijma' ditentang hukum-hukum nifas sebagaimana
yang tersebut itu.
Daliel Cara wudlu' yang wajib.
Firman Allah :

Artinya : Apabila kamu hendak berdiri sembahyang, hendak­


lah kamu cuci muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu
sampai siku-siku, dan sapulah kepala-kepala kamu dan (cuci
lah) kaki-kaki kamu hingga dua mata-kaki.
(Q. Al-Maidah 6 ) .

Adapun tentang sapu kepala musti sampai rata itu akan da­
tang keterangannya di pembicaraan cara wudlu' bercampur sunnat.

Daliel Cara wudlu' wajib campur sunnat.


Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : Tidak (shah) sembahyang orang yang tidak berwu-


dlu',dan tidak (shah) wudlu'orang yang tidak menyebut nama
Allah pada permulaannya. ( H R . Ahmad).

Selain dari itu ada beberapa Hadiets lagi yang sama artinya,
tetapi oleh sebab riwayatnya lemah, tetapi banyak, maka dipan-

198
dang sunnat saja. Diantara Hadiets-hadiets itu, kalau ada yang
Shah, tentu Bismillah itu wajib dipermulaan wudlu'.
Diriwayatkan :

A r t i n y a : A d a orang berkata kepada 'Abduilah bin Z a i d :


Unjukkanlah Kepada kami cara wudlu' Rasulullah s.a.w.
Maka'Abdufla'h minta satu bijana air, lalu ia tuang sedikit di -
atas tangannya, dan ia cuci dua tangan itu ;( ia berbuat begi­
tu) tiga kali ; kemudian ia masukkan tangannya, lalu ia keluar­
kan dan terus ia kumur-kumur dan naikkan air kehidung de­
ngan air secedokan tangan itu saja ; ia buat begitu tiga k a l i ;
kemudian ia masukkan tangannya, lalu ia keluarkan, terus
ia cuci muka, (ia berbuat begitu) tiga kali ; kemudian ia m a ­
sukkan tangannya, lalu ia keluarkan, terus ia cuci dua tangan­
nya sampai dua sikunya, dua kali, dua kali ; kemudian ia
masukkan tangannya, lalu ia keluarkan, terus ia sapu kepala­
nya, yaitu ia taroh dua tapak tangannya disebelah depan (ke­
pala), lalu ia tarik kebelakang ; kemudian ia cuci dua kakinya
sampai dua mata-kaki, kemudian ia berkata : Beginilah shifat
wudlu' Rasulullah s.a.w. ( S R . Muslim).

Daliel wudlu' sekali, dua kali, tiga kali.

Diriwayatkan :

199
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Nabi s.a.w. pernah ber­
wudlu' sekali, sekati (saja). ( S R . Bukharie).

l
<£*^. o*u*0
Artinya : Telah berkata 'Abduilah bin Z a i d : Sesungguhnya
Nabi s.a.w. ada berwudlu' dua kali, dua kali.
( S R . Bukharie).

Artinya : Dari ' A l i e : Sesungguhnya Nabi s.a.w. ada berwudlu'


tiga kali, tiga kali. ( S R . Tirmidzie).

Dengan riwayat Ibnu 'Abbas yang diatas tadi dan dengan dua
riwayat yang baru tersebut ini, telah nyata, bahwa Nabi kita s.a.w
ada pernah berwudlu' sekali, sekali ; dua kali, dua kali ; dan tiga
kali, tiga kali.

Dari riwayat 'Abduilah bin Zaid yang tersebut diatas itu pula,
nyata bagi kita, bahwa Nabi s.a.w. ada pernah kerjakan tiga kali
disatu anggauta dan dua kali dianggauta lain.

Dari riwayat 'Abduilah bin Z a i d tadi dan dari lain-lain riwa­


yat yang akan datang, teranglah, bahwa sapu kepala itu sekali
saja, tidak dua kali, dan tidak tiga kali.
Oleh sebab sapu telinga itu berhubung dengan sapu kepala,
maka di Hadiets 'Abduilah bin Z a i d tadi tidak tersebut hal sapu te­
linga, tetapi dibawah ini akan diterangkan.

Daliel Cara cuci muka.


Menurut riwayat 'Abduilah bin Z a i d itu, bahwa Rasulullah
telah gunakan satu tangan saja buat ambil air dari bijana, tetapi
menurut salah satu riwayat Bukharie, begini bunyinya :

200
Artinya : Kemudian ('Abduilah bin Zaid) memasukkan dua
tangannya, lalu ia cedok dengan dua tangan itu.

dan pada satu riwayat lain, pula, dari Bukharie juga, begini bunyi­
nya :

Artinya : Kemudian ia ambil air secedok, lalu ia buat begini,


yaitu ia rangkapkan tangan yang satu lagi, lantas ia cuci muka
dengan itu.
Dengan keterangan-keterangan tersebut, nyatalah, bahwa me­
ngambil air buat cuci muka, boleh dengan satu tangan dan
boleh pula dengan dua tangan ; dan mencuci muka itu pula,
boleh dengan satu tangan dan boleh dengan dua tangan.

Daliel Cara sapu kepala dan telinga.


Diriwayatkan :

t s* s SS'< J^yyy ~ x s x ' S ' ' " ' - H <,.<

y
f' i ? / yy "SA' V *^ 'i'-<i '

Artinya : Telah berkata R u b a i y i ' : Saya pernah lihat Rasulul­


lah s.a.w. berwudlu' lalu ia sapu kepala sebelah
depan dan sebelah belakang dan dua pelipisan atas dan dua
telinga dengan satu kali sapu. ( R . A b u Dawud).

y
y y yy SpSmyyy m\<*s \y \yy'\s<
Q—O ^>j*. •o ^ ^ O ^ O I> L g b& y \ £l
i y y \ £ y *yy
"<'-i y \y
( .U v l . J . j y ) . o J^-l? * * * * * * J* J4^t\jt

Artinya . Bahwasanya Ibnu 'Abbas pernah lihat Rasulullah


s.a.w. berwudlu' dan menyapu kepalanya dan
telinganya dengan sekali sapu. ( S R . Ahmad).

201
Selain daripadanya, ada beberapa banyak riwayat shahieh
yang menunjukkan, bahwa Nabi kita sapu kepala serta telinga, ha­
nya sekali jalan, dan dengan satu kali sapu saja.

Adapun orang yang mengatakan sapu kepala tiga kali itu,


keterangannya tidak boleh dipakai, lantaran mereka mengambil
'umum dari riwayat yang mengatakan Nabi ada berwudlu' tiga kali,
tiga kali, padahal tiga kali yang dimaqshudkan oleh riwayat-riwa­
yat itu, ialah dianggauta yang dicuci bukan dianggauta yang disapu
atau diusap.

A d a juga riwayat-riwayat yang mengatakan Nabi pernah sapu


kepala tiga kali, tetapi riwayat-riwayat itu semuanya tidak shah.

Daliel Meratakan sapu kepala.


Menurut sekalian Hadiets dan Riwayat yang shahieh, bahwa
sapu kepala itu musti rata, melainkan ada satu riwayat lemah yang
diriwayatkan oleh A b u Dawud mengatakan Nabi sapu ubun-ubun
tetapi riwayat Muslim menerangkan, bahwa sesudah ubun-ubun itu
lantas Nabi sapu diatas sorbannya.

Artinya : Bahwasanya Nabi s.a.w. pernah berwudlu', lantas ia


sapu ubun-ubunnya dan diatas sorbannya.

A d a satu lagi alasan bagi mereka yang mengatakan c u k u p sa­


pu sebagian daripada kepala, walaupun sedikit, yaitu, bahwa di
ayat Ckir'a'n tentang wudlu', hanya tersebut wajib sapu kepala saja,
tidak disebut rata atau tidak.

Oleh sebab itu, kalau disapu lebar sejari juga, sudah bisa di­
katakan sapu kepala.

Kita merasa aneh faham 'ulama yang berat sebelah begitu.


Didalam Qur-'a'n ada tersebut wajib cuci muka, maka cukupkah,
kalau kita cuci sebagian saja ?.

202
Daliel Mendahulukan anggauta kanan.
Diriwayatkan :

A r t i n y a : Telah berkata ' A i s y a h : Adalah Nabi s.a.w. itu suka


mendahulukan kanan di-tentang memakai kasut, tentang ber­
sisir, ditentang bersuci, dan di-tentang sekalian urusannya.
( S R . Bukharie).

Daliel Menyapu atas sarung kaki.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Jarier : Saya pernah lihat Rasulullah


s.a.w. kencing, kemudian berwudlu' dan menyapu (sebelah)
atas dua sarung k a k i n y a . ( S R . Muslim).

Daliel Bacaan sesudah wudlu'.


Diriwayatkan oleh Muslim, bahwa Rasulullah perintah orang-
orang membaca Syahadat sesudah wudlu', begini.

Artinya : A k u mengaku, bahwasanya tidak ada Tuhan (yang


sebenarnya) melainkan Allah sendiri, tidak ada sekutu bagi-
N y a dan aku mengaku, bahwasanya Muhammad itu hamba-
N y a dan pesuruh Nya.

Bacaan yang shah berhubung dengan wudlu', ialah Bismillah


dipermulaannya dan Syahadat diakhirnya. Lain dari itu,
riwayatnya semua lemah ; dan lebih lemah lagi riwayat ten­
tang bacaan diwaqtu membasuh tiap-tiap anggauta.

203
Daliel Shifat-shifat air.

Firman Alla'h :

Artinya : Dan ia turunkan air atas kamu dari langit, karena


ia hendak membersihkan kamu dengan-dia.
(Q. Al-Anfal 11).

Dari ayat ini, teranglah bagi kita, bahwa air yang hendak di­
buat bersihkan najis, buat bersihkan cemar-cemar, buat wudlu',
buat mandi itu, perlu bersih, karena tidak patut dinamakan pem­
bersih, kalau ia sendiri tidak bersih.
Oleh sebab itu, dilarang kita masukkan tangan kedalam bija-
na, sebelum kita cuci sampai bersih.
Batas air bersih, ialah selama tidak ia berobah dengan najis,
sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w.

Artinya : Bahwasanya air itu pembersih, melainkan apabila


•berobah baunya, warnanya dan rasanya dengan sebab najis
yang jatuh padanya. ( H R . Baihaqie).

Hadiets itu sungguhpun lemah, tetapi ijma' 'ulama menguat-


kan-dia dan juga kita pakai disini untuk membatas kebersihan air
yang ta' dapat tiada musti ada batasnya.
Menurut Hadiets-hadiets yang tersebut difasha! wudlu', atau
mandi janabat, maka teranglah, bahwa air bekas wudlu' atau bekas
mandi janabat itu tidak najis dan tidak musta'mal.

A d a 'ulama berpendapat, bahwa air yang kurang dari dua


qullah itu kalau kena najis, walaupun sedikit, jadi najis, dan juga
mereka faham air bekas wudlu', kalau termasuk kedalamnya, maka
air itu jadi musta'mal, ya'ni air terpakai, jadi tidak boleh dipakai
buat wudlu' lagi.

204
Pendapat ini beralasan dengan Hadiets-hadiets dua qullah,
sedang hadiets-hadiets fashal qullah itu ada macam-macam, yaitu
ada riwayat berkata, bahwa air dua qullah, ta' menerima najis, ada
pula riwayat mengatakan, bahwa air satu qullah, ta' menerima na­
jis, ada pula riwayat mengatakan, bahwa air empat puluh qullah ta'
menerima najis.

Selain daripada kusut bilangan qullah, Hadiets-hadiets itu ti­


dak shah semuanya.

Daliel Y a n g membathalkan wudlu'.


Perkara-perkara membathalkan wudlu' yang disebut didalam
Gur-an, hanya dua saja, yaitu b u a n g a i r dan b e r c a m p u r
{bersetubuh) laki-isteri.
Firman Alla'h :

Artinya : . . . . . . . atau . . . kamu d a t a n g d a r i t e m ­


p a t b u a n g a i r atau kamu b e r s e t u b u h dengan
p e r e m p u a n , lalu ta' dapat air, maka hendaklah kamu
bertayammum. (Q. An-Ntsa' 4 3 ) .

Maqshudnya, bahwa orang yang sudah berwudlu'. kalau


d a t a n g d a r i t e m p a t b u a n g a i r atau b e r s e t u b u h
d e n g a n p e r e m p u a n , maka bathallah wudlu'nya.
Perkataan d a t a n g d a r i t e m p a t b u a n g a i r itu,
maqshudnya berhadats kecil. Hadats kecil ini ditafsierkan oleh
Hadiets-hadiets, yaitu keluar angin (kentut), buang air kecil, buang
air besar dan keluar madzi.
Perkataan b e r - s e t u b u h dengan perempuan
itu, maqshudnya, berhadats besar. Hadats besar ini menurut taf -
sier dari Hadiets-hadiets ialah bersetubuh, keluar mani, kedatangan
darah haidl dan kedatangan darah nifas.

205
Dafiel Bathal lantaran keluar angin.
Diriwayatkan :

A r t i n y a : . . . Telah berkata A b u Hurairah : telah bersabda


Rasulullah s.a.w. : ,,Allah tidak akan terima sembahyang
orang yang telah berhadats, hingga ia berwudlu'. (Maka) ada
orang dari Hadlaramaut bertanya : „ A p a yang dikatakan ha­
dats, y a Aba' Hurairah ? " Jawabnya : „ K e l u a r angin kecil atau
besar". ( H S R . Bukharie).

Sebabpun A b u Hurairah terangkan hadats itu dengan keluar


angin saja, tidak lain maqshudnya, melainkan supaya yang lebih
berat dari itu termasuk sendiri.

Daliel Bathal lantaran buang air dan madzie.


Menurut A y a t 42 An-Nisa' itu dan menurut beberapa Hadiets
yang telah terdahulu dipembicaraan najis, nyatalah bahwa orang
yang buang air itu, bathal wudlu'nya, maupun buang air kecil atau
besar. Begitu pula telah tersebut disana Hadiets yang menerangkan
bathal wudlu' dengan sebab keluar madzie.

Daliel Bathal lantaran hadats besar.


Menurut A y a t itu, telah terang, bahwa orang yang bersetubuh
bathal wudlu'nya.
Dipembicaraan hadats besar disana telah diterangkan bebera­
pa Hadiets tentang wa'jib mandi lantaran keluar mani, lantaran
haidl, dan lantaran nifas.

206
Daliel Ta' bathal lantaran tidur.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Kemudian (Rasulullah)


berbaring hingga tidur, hingga ber-dengkur -(biasanya Rasulul­
lah kalau tidur, ia berdengkur) - lantas (Bilal) adzan buat
sembahyang maka Rasulullah sembahyang de­
ngan tidak berwudlu' lagi. ( S R ^ j
B u k h r i e

Selain dari itu ada beberapa Hadiets dan Riwayat yang me­
nunjukkan, bahwa tidur itu tidak membathalkan wudlu'.
Juga hal itu setuju dengan qa'-idah ushul, yaitu sesuatu yang
yaqien ta' dapat dihilangkan dengan syak.Orang sudah berwu­
dlu' itu, yaqien. Bathal lantaran tidur itu tidak yaqien.
Ada pula beberapa Hadiets yang menunjukkan bathal wudlu'
lantaran tidur,tetapi Hadiets-hadiets itu sekalian lemah riwayatnya.

Daliel Ta' bathal lantaran sentuhan kemaluan.


Ada beberapa hadiets, orang riwayatkan, tentang bathal w u ­
d l u ' lantaran pegang kemaluan. Hadiets-hadiets itu selain tidak shah
bahkan ada pula Hadiets yang sebaliknya, yaitu diriwayatkan ada
orang bertanya kepada Rasulullah s.a.w.

Artinya : Seorang laki-laki menyentuh kemaluannya, apakah


wajib ia berwudlu' ? Jawab Rasul s.a.w. : „Kemaluan itu tidak
lain melainkan sebahagian (daging) daripadamu".
( H R . Ahmad)

207
Hadiets ini banyak orang yang mengeshahkannya, dan ada
yang menganggap lemah.
Di-dalam Qur-an, tidak tersebut hal bathal wudlu'dengan se­
bab menyentuh kemaluan.
Hadiets yang mengatakan bathal dengan yang mengatakan ti­
dak bathal itu, sudah berlawanan. Menurut qa-idah ushul, bahwa
kalau ada dua keterangan berlawanan, musti ditolak dua-dua ke­
terangan itu.
Kalau kita pergunakan qa-idah ini tentulah tidak ada lain ke­
terangan yang mengatakan bathal. Maka apabila tidak ada ketera­
ngan yang membathalkan sudah tentu tidak bathal.
Tambahan pula. Hadiets itu sendiri menunjukkan, bahwa di-
zaman Nabi memang sudah ada orang membicarakan tentang
bathalnya wudlu' dengan sebab menyentuh kemaluan. Lantaran itu
nampaknya, orang bertanya kepada Rasulullah. Maka jawab R a ­
sulullah itu sudah terang sekali menolak sangkaan yang mengatakan
bathal.
Tetapi sebaik-baiknya, didalam hal yang seperti ini, kita ber­
wudlu', kalau sudah menyentuh kemaluan.

Daliel T a ' bathal lantaran menyentuh perempuan.


Menurut A y a t 42 An-Nisa' yang tersebut tadi, perkataan
l a m a s -1 u m u n - n i s a ' itu artinya yang ashal ialah bersentuh
dengan perempuan. Lantaran berpegang kuat dengan arti ini, maka
mereka berkata, bahwa bersentuh dengan perempuan itu bathal
wudlu'.
Pendapat ini tidak betul, lantaran beberapa sebab :
1) Kalau sentuh perempuan bathal, tentulah sentuh ibu,
saudara, anak, juga bathal, karena A y a t itu tidak bedakan perem­
puan dan tidak juga ada lain keterangan yang membedakan antara
ibu dan perempuan lain.
2) Kalau sentuh perempuan bathal, tentu sentuh bajunya juga
bathal, karena ayat itu tidak membedakan antara sentuh dikulit
dengan sentuh dibaju.

208
3) Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Nabi s.a.w. pernah men­


cium salah seorang isterinya, lalu ia sembahyang, padahal ia
tidak berwudlu' (lagi). ( R . Nasa-ie)

Artinya : Telah berkata ' A i s y a h : Pada satu malam Rasulul­


lah hilang dari tempat tidur, lalu aku raba-raba,lantas aku ter­
pegang tapak kakinya yang tercacak, sedang ia didalam sujud.
( S R . Muslim).
Dengan keterangan-keterangan yang ringkas itu, nyatalah,
bahwa menyentuh perempuan, tidak membathalkan wudlu'.

DALIEL-DALIEL PEKERJAAN SEMBAHYANG


SHUBUH

Daliel Qiam dan menghadap Giblat,

Sabda Nabi s.a.w.

A r t i n y a : Sembahyanglah dengan berdiri ; tetapi kalau tidak


bisa, maka sembahyanglah dengan duduk ; dan kalau tidak
bisa, maka sembahyanglah dengan berbaring.
( H R . Tirmidzie).

209
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ummu Salamah : Adalah Rasulullah


s.a.w. selagi masih hidup, kebanyakan sembahyangnya, de­
ngan duduk, kecuali sembahyang fardlu.
( R , Nasaie).

Sabda Nabi s.a.w. :

• < r*--O • i*»-c>


Artinya : Apabila engkau mau berdiri sembahyang, hendak­
lah engkau sempurna-kan wudlti', kemudian engkau meng­
hadap qiblat, lalu engkau takbier.
( H S R . Muslim).

Daliel Niat mengerjakan sesuatu.


Kalau seorang mengerjakan sesuatu perkara dengan sengaja,
maupun perkara 'ibadat atau lainnya; maka dinamakan-dia orang
yang telah berniat.
Seorang yang didalam tidur, kalau menampar atau. me­
nendang sesuatu, maka dikatakan-dia tidak berniat pada menger­
jakannya.
Kalau seorang memecahkan sesuatu atau menikam seseorang,
lantaran melatah (terperanjat), maka kita namakan orang itu tidak
sengaja atau tidak berniat.
Dengan dua-tiga contoh tersebut, nyatalah bagi kita, bahwa
n i a t itu ialah s e n g a j a .
Kalau seorang pergi keair karena hendak membersihkan
badan untuk sembahyang, lalu ia cuci muka, tangan, kepala dan
kaki, maka orang itu kita namakan telah berniat dan telah
berwudlu'. Orang yang sudah berwudlu', lantas ambil tikar, lalu
bentangkan-dia menghadap Oiblat, dan ia juga berdiri menghadap

210
Giblat, sudah tentu ia rnau sembahyang, bukan mau bertandak
atau bergelut. Maka kernauannya hendak sembahyang itu dinama­
kan n i a t .

Orang yang mengerjakan sesuatu 'ibadat dengan tidak ada


niat itu tidak patut di-anggap shah, sebagaimana orang yang
mengerjakan kesalahan dengan tidak sengaja itu tidak dianggap
berdosa.

Sebagian daripada 'ulama berkata, bahwa orang yang ber­


w u d l u ' i t u wajib menyertakan niat diwaqtu cuci muka tidak boleh
terdahulu dan tidak boleh terkemudian. Begitu juga tentang sem­
bahyang, wajib takbier bersama-sama niat, tidak boleh terdahulu
atau terkemudian niat. Hal ini mereka namakan M u q a r a n a h .

Pendapat 'ulama yang semacam itu, tidak beralasan dengan


Gur-an atau Hadiets, tetap i beralasan fikiran yang keliru ditentang
memaham Hadiets.

Hadiets itu mereka artikan begini :


„ T i d a k (shah) 'amal-'amal, melainkan (apabila) beserta de­
ngan niat".
( H S R . Bukharie).

Arti yang mereka tetapkan buat Hadiets itu tidak betul,


karena menurut sambungan Hadiets tersebut, begini ceriteranya :

Diwaqtu Rasulullah dapat perintah berpindah (hijrah) ke


Madienah, ada beberapa banyak sahabatnya yang turut. Diantara
mereka itu ada yang turut karena hendak berkawin seorang
perempuan . di Madienah.

Lantaran itu ada orang bertanya kepada Nabi: Apakah


dapat pahala orang yang berhijrah karena hendak berkawin ?

21 f
Maka Rasulullah bersabda :

7
i^Hw-'V 's' i'*'s -iit {> ' \->ss' i,

. u jfe ^
A r t i n y a : T i d a k (diterima) 'amat-'amal, melainkan menurut
niat. Seorang tidak akan dapat, melainkan apa yang ia niat­
kan. Lantaran itu barangsiapa berpindah karena Allah dan
Rasulnya, maka (pahala) pindahnya itu ialah (pahala 'amalan)
karena Allah dan RasulNya ; d a n barangsiapa berpindah
karena dunia, nanti ia dapat dunia itu ; atau (ia pindah)
karena perempuan, nanti ia kawin kepada perempuan itu.
(Pendeknya) ganjaran pindahnya itu menurut niat ia ber-
pindah. ( H S R . Bukharie).

Maqshudnya : Bahwa 'amal 'ibadah yang kita kerjakan itu


wajib ikhlas karena Allah. Kalau tidak ikhlas karena Allah,tidak
akan kita dapat ganjaran dari A l l a h .
Jadi sudah terang, bahwa Hadiets itu tidak menyuruh kita
sertakan niat diwaqtu cuci muka atau diwaqtu takbier dan
sebagainya.
-Niat itu kalau betul wajib disertakan dipermulaan sesuatu
'ibadat, maka bagaimanakah caranya menyertakan niat puasa ?
Apakah wajib kita tunggu terbitnya fajar buat muqaranahkan
niat puasa itu ?

Darihal menyebut „ushallie".


Didalam Qur-an tidak tersebut hal u s h a l l i e atau
n a w a i t u. Nabi kita tidak pernah kerjakan sembahyang dengan
menyebut u s h a l l i e dan tidak pernah dikerjakan oleh
Shababat-shahabat. Ta'bi'ien atau Imam-imam yang empat.
T i d a k ada satupun perkara 'ibadat yang boleh kita anggap
sunnat atau wajib, kalau tidak diperintah oleh Gur-an atau Nabi
atau dikerjakan olehnya.

212
Tiap-tiap 'ibadat yang tidak ada keterangannya dari Allah
atau RasulNya itu dinamakan bid'ah ; dan tiap-tiap bid'ah didalam
'ibadat tidak lain, melainkan sesat semata-mata.

Orang yang mengatakan talaffuzh u s h a l l i e sunnat itu


memakai dua macam alasan. Alasan yang pertama q i a s,
dan alasan yang kedua m e n o l o n g h a t i .

Alasan ushallie yang pertama.

Mereka berkata, bahwa Rasulullah ada pernah melafazhkan


niat di ibadat hajji, begini :

A r t i n y a : A k u tha'at kepada-Mu dengan (mengerjakan) ' u m ­


rah dan hajji.

Lantaran mengambil qias dari 'ibadat hajji itu maka kami


lafazhkan niat disembahyang.

Bantahan.
Alasan itu tidak betul, karena beberapa sebab :
Pertama, bahwa wajibnya hajji ter-kemudian daripada wajib­
nya sembahyang. H u k u m yang terkemudian itu tidak boleh jadi
pokok bagi hukum yang terdahulu.

Kedua, bahwa perkataan yang diucapkan oleh Nabi itu


bukannya niat, hanya pengakuan saja.

Ketiga, bahwa 'ibadat itu ta' boleh diqias-qias, karena 'ibadat


itu tidak ada tambahan dan tidak ada kurangnya. Y a n g boleh
diqias-qias itu ialah didalam urusan keduniaan, karena urusan
dunia, selalu berobah-robah dan timbul yang baru-baru.

Kalau sekiranya perkara "ibadat boleh diqias-qias, maka saya


mau bertanya, apakah perkara yang tersebut dibawah ini, boleh
diqias-qiaskan satu dengan yang lainnya atau tidak ? :

213
1) Bolehkah kita pakai adzan dan qamat pada sembahyang
jinazah, sembahyang Hari-raya, dan sembahyang tarawih, lantaran
diqiaskan dengan sembahyang limawaqtu ?

2) Bolehkah kita qasharkan sembahyang S h u b u h , jadi satu


rak'at, lantaran diqiaskan dengan sembahyang Zhuhur ?

3) Bolehkah kita puasa qashar, yaitu puasa setengah hari


dalam safar, lantaran diqiaskan dengan sembahyang qashar ?

4) Bolehkah kita sembahyang sunnat qashar, yaitu sem­


bahyang yang dua rak'at, kita jadikan satu rak'at, lantaran
diqiaskan dengan sembahyang qashar yang lain-lain ?

5) Bolehkah kita jadikan Shubuh itu empat rak'at, lantaran


diqiaskan dengan Z h u h u r atau 'Ashar, atau kita jadikan Z h u h u r
dua rak'at, lantaran diqiaskan dengan Shubuh ?

Alasan ushallie yang kedua.


Mereka berkata, bahwa talaffuzh ushallie itu sunnah,lantaran
taiaffuzh dengan lidah menolong akan hati.

Bantahan
Kita sekalian telah mengetahui dengan senyata-nyatanya
bahwa lidah seorang yang sadar, tidak akan bergerak mengucapkan
itu atau ini, melainkan jika dikehendaki oleh hatinya.
Kalau ada orang yang masih juga mau berkeras kepala me­
ngatakan geraknya lidah menolong hati, kami mau bertanya
kepadanya : Kalau begitu, siapakah yang menggerakan lidah itu ?
Kalau mereka jawab, bahwa yang menggerakkan lidah itu
hati, maka jawaban ini sudah cukup terang menunjukkan, bahwa-
geraknya lidah itu sia-sia saja.
Kalau mereka jawab, bahwa lidah itu bergerak dengan tidak
sengaja, hanya lantaran sudah biasa saja, maka di-sini perlu kita
bertanya kepada mereka : Bolehkah dianggap sunnat, satu per­
buatan yang di-kerjakan dengan tidak disengaja oleh hati ?

214
Melafazhkan niat dengan lidah itu kalau tetap mereka mau
memandang sunnat, mengapakah tidak mereka lafazhkan niat
diwaqtu A d z a n , Qamat, Bershadaqah, Baca Qur-an, Baca Kitab.
Berkhuthbah, Menashihat orang, Bershalawat, Mengangkat jinazah.
Mengajar orang yang dalam qubur ?
Sesuatu yang mereka pandang baik itu, kalau terus dianggap
satu 'ibadat yang baik, maka kami mau bertanya : Apakah
tidak lebih baik bacaan At-tahiyat itu kita ganti dengan bacaan
Qur-an saja, karena Gur-an itu sudah tentu lebih baik daripada
lain-lain bacaan ?
Apakah tidak lebih baik sembahyang Shubuh kita jadikan
empat rak'at, karena didalam tambahan dua rak'at itu tidak ada
satupun yang tidak baik ?

Daliel Takbieratul-ihram
Menyebut A l l a h u A k b a r itu dinamakan takbier,
Takbier dipermulaan sembahyang saja dinamakan Takbieratul-
ihram, artinya : Takbier buat masuk mengerjakan sesuatu yang
mulia.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Biasanya Nabi s.a.w.


memulai sembahyang dengan takbier.
(SR. Muslim).

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Tidak shah sembahyang seseorang melainkan jika


ia berwudlu', yaitu mencuci anggauta wudlu' sebagaimana
mestinya, kemudian berkata : A l l a h u Akbar.

( H S R . Thabaranie)

2f5
Daliel Angkat tangan waqtu takbier.
Diriwayatkan :
l /
' 'y's' s ^<y,. ' y '
y x "iA'/^ ii' ^ - " M - f r f
, 'S«s * S f * y s S y i ' > « • ^

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Rasulullah


s.a.w. apabila berdiri hendak sembahyang, i a angkat dua
tangannya hingga berbetulan dengan dua bahunya, kemudian
ia takbier. ( S R . Muslim).

Daliel Peluk tangan.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Wa-il : Saya pernah lihat Nabi s.a.w.


mengangkat dua t a n g a n n y a waqtu masuk sembahyang, ia
takbier kemudian ia taroh tangan kanannya di­
atas tangan kirinya . ( S R M u s l i m )

A d a Hadiets menerangkan bahwa tangan itu tempatnya


dibawah dada, dan ada pula Hadiets yang menerangkan dibawah
pusat.
Hadiets-hadiets tadi semuanya lemah. Oleh sebab itu boleh
kita pelukan tangan di-mana kita suka. Lantaran itulah saya ber­
kata dibagian pertama, bahwa tempatnya itu diperut ; dan batas
perut itu ialah dari bawah dada sampai keari-ari.

Daliel D o ' a Iftitah.


Diriwayatkan :

216
Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Biasanya Nabi s.a.w. ,
apabila mulai sembahyang, ia berkata : s u b h a n a k a l -
I ah u m m a l w a b i h a m d i k a w a t a b a r a k a s -
muka wata'a'la j a d d u k a w a I a- i I a h a- gh a i -
r u k a 1 1
- ( H R . A b u Dawud)

Artinya : Telah berkata Al-Aswad : Adalah 'Umar apabila


mulai sembahyang, ia berkata : s u b h a n a k a I • I a -
h u m m a w a b i d a m d i k a watabarakasmuka
2 1
w a t a ' a l a j a d d u k a w a l a i l a h a g h a i r u k a.
la dengarkan bacaan itu kepada kita, dan ia mengajar kita.
( S R . Daraquthnie dan Muslim).
Adapun do'a iftitah : a l l i h u m m a b a - i d b a i n f . . . .
yang tersebut dikaca 112 itu diriwayatkan oleh Bukharie
dan Muslim.

Do'a iftitah : w a j j a h t u yang dikaca 112 itu di­


riwayatkan oleh Ahmad dan Muslim.

Daliel Baca Ta'auwudz.

Diriwayatkan :

1,2) Arti bacaan itu telah tersebut dikaca 32.

217
Artinya : Telah berkata A b u Sa'ied A l - K h u d r i e : Adalah
Nabi s.a.w. apabila berdiri sembahyang, ia baca do'a iftitah,
kemudian ia mengucap a - ' u d z u b i l l a h i s - s a -
mie'-il'aliemi minasy-syathanir-rajiemi
m i n h a m z i h i e w a n a f • k h i - h i e w an af-
1
t s i h i e ' ( H R . Ahmad dan Tirmidzie)

A r t i n y a : Bahwasanya Nabi s.a.w. sebelum membaca A l - F a ­


tihah, biasa berkata : a - ' u d z u b i l l a h i m i n a s y -
s y a i t h a n i r - r a j i e m . ( R . Ibnu Mundzir)

A r t i n y a : Telah berkata A l - A s w a d : S a y a pernah l i h a t ' U m a r


waqtu memulai sembahyang, ia berkata : s u b h a n a k a I -
I ah u m m a kemudian ia mengucap ta'auwudz.
( R . Daraquthnie)
Hadiets dan Riwayat-riwayat itu sungguhpun lemah, tetapi
diquatkan oleh A y a t :

Artinya : Apabila engkau baca Qur-an, hendaklah engkau


berkata : a-- ' u d z u b i 11 a h i minasysyaithanir-
rajiem. (Q. An-Nahl 9 8 ) .

Menurut A y a t ini, ada 'ulama faham, bahwa membaca


a ' u d z u itu perlu ditiap-tiap rak'at.

1) A r t i n y a : A k u berlindung kepada A l l a h yang maha mendengar dan maha mengetahui,


daripada syaithan yang t e r k u t u k : dari g a n g g u a n n y a , t i u p a n n y a dan h e m b u s a n n y a .

218
A d a 'ulama pula pandang bahwa a - ' u d z u itu cukup
di rak'at yang pertama saja, karena dalam satu sembahyang sung­
guhpun ada beberapa kali bacaan Gur-an, tetapi semuanya itu
berjumlah satu 'ibadat saja, tambahan pula, Hadiets-hadiets ten­
tang a - ' u d z u itu semuanya menunjukkan untuk rak'at yang
pertama saja.

Daliel Baca Bismillah.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Apabila kamu baca A I h a m d u , hendaklah


kamu baca B i s m i I I a h i r r a h m a n i r - r a h i m.
( R . Daraquthniej
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Anas : Saya pernah dengar Rasulul­


lah s.a.w. membaca B i s m i l l a - h i r r a h m a n i r r a -
h i e m dengan nyaring. ( S R . Hakim)

Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Adalah Nabi s.a.w.


apabila jadi imam, ia mulai bacaan dengan B i s m i l l a h i r -
rahmanirrahiem. ( S R . Daraquthnie)

Selain dari dua Hadiets dan satu Riwayat itu ada beberapa
banyak riwayat dan Hadiets yang menunjukkan, bahwa Rasulullah
s.a.w. ada membaca Bismillah dipermulaan Al-Fatihah.

A d a pula beberapa Riwayat yang menerangkan, bahwa Nabi


dan sebagian daripada shahabat-shahabatnya, tidak membaca
Bismillah. A d a juga beberapa Riwayat yang menunjukkan, bahwa

219
mereka tidak membaca Bismillah dengan nyaring.
Ringkasan dari Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat Bis­
millah, begini :
Rasulullah perintah kita baca Bismillah dipermulaan A l -
Fatihah.
Rasulullah sendiri juga baca Bismillah, tetapi terkadang de­
ngan nyaring dan terkadang tidak. Begitu juga, sebagian daripada
shahabat-shahabatnya.
Orang yang t a ' dapat mendengar Nabi dan shahabat-shahabat­
nya baca Bismillah itu terus riwayatkan, bahwa mereka tidak
baca, padahal, sebenarnya tidak ia dengar mereka membaca.

Daliel Membaca Al-Fatihah.

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Tidak (shah) sembahyang bagi orang yang tidak


baca Al-Fatihah. ( H S R _ Bukharie, Muslim)

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Oatadah : Sesungguhnya Nabi


s.a.w. biasa membaca Al-Fatihah ditiap-tiap rak'at.
( S R . Bukharie)

Daliel Ucapan Amien.

220
Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Biasanya Rasulullah
s.a.w. apabila baca : g h n i r i I - m a g h d I u b i ' a I a i -
h i m w a l a d l d l a l l i e n , ia berkata a m i e n , hing -
ga kedengaran kepada orang yang dekat dia d i s h a f f yang
Pertama. ( S R . A b u Dawud)

Artinya : Telah berkata Wa-il : Saya pernah dengar Nabi


s.a.w. membaca : g h a i r i i - m a g h d I u b i a l a i h i m
w a l a d l d l a l l i e n , lalu ia berkata : a m i e n , serta
ia panjangkan suaranya. ( S R . Ibnu Hibban)

Daliel Baca Surah atau Ayat-ayat.

Diriwayatkan :

Artinya Telah berkata A b d Sa'ied : Kami diperintah


(oleh Rasulullah) supaya membaca Al-Fatihah dan apa-apa
( A y a t atau Surah) yang mudah. ( S R . A b u Dawud)

A r t i n y a : Telah berkata A b u Hurairah : Bahwasanya Rasitlul -


tah s.a.w. pernah baca q u I y a a y y u h a l k a f i r u n dan
q u I h u w a 11 a h u a h a d , cfidua rak'at Shubuh.
( S R . Muslim).

221
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Bahwasanya Ra­
sulullah s.a.w. pernah membaca di Shubuh dirak'at yang
pertama : q u I u a m a n n a b j I l a h i w a r n a u n z i I a
i Iai na hingga akhir Ayat disurah Al-Baqarah, dan di
rak'at yang kedua (ia baca) : a m a n n a b i 11 a h i w a s y -
h a d b i a n n a m u s I i m u n. ( S R . Muslim)

Daliel Ruku' dan caranya :


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Humaid As-Sa'idie : Biasanya


Rasulullah s.a.w., apabila mau berdiri sembahyang, ia berdiri
tegak dan mengangkat dua tangannya hingga berbetulan
dengan dua bahunya kemudian ia takbier; maka apabila hen­
dak ruku' ia angkat dua tangannya hingga berbetulan dua
bahunya, kemudian ia berkata : A l l a h u a k b a r , lalu
ia r u k u ' dengan lurus, ya'ni ia tidak tundukkan kepala
sangat dan tidak pula ia tinggikan kepala, dan ia taroh dua
tangannya diatas dua lututnya. (SR. Tirmidzie dan Ahmad)

222
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Dan apabila engkau ruku', maka hendaklah engkau


taroh dua tapak tanganmu diatas dua lututmu.
( S R . A b u Dawud)

Daliel Tasbieh ruku'


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Hudzaifah : Saya pernah sembah­


yang bersama Rasulullah s.a.w kemudian ia
ruku', lantas mulai ia berkata : s u b h a n a r a b b i
a I ' a 2 h i e m. < R.
S Muslim)
>

Artinya : Telah berkata Anas : Sesudah Rasulullah s.a.w.


saya ta' pernah sembahyang di-belakang siapapun yang sem­
bahyangnya lebih menyerupai sembahyang Rasulullah s.a.w.
daripada anak muda ini - ya'ni 'Umar bin 'Abdil-'Aziez -
ia berkata : Karena kami hitung didalam ruku'nya kira-kira
sepuluh tasbieh, dan didalam sujudnya, kira-kira sepuluh tas -
bieh.
(R. A b u Dawud)

223
Daliel Cara bangkit dari ruku' dan bacaannya.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Rasulullah


s.a.w. apabila berdiri sembahyang, ia angkat dua tangannya
hingga berbetulan dengan dua bahunya, kemudian ia takbier,
dan apabila ia angkat kepalanya daripada
ruku', ia angkat dua tangannya, begitu juga, dan ia berkata :
sam i 'allahu liman hamidah.
( S R . Bukharie dan Muslim)

l y < s s •* ,s // ^ :
/ -<<*
c ^ J J c ^ U A - V ^ J J '^^oAwfr-* -•••

Artinya : Telah berkata Abu Humaid As-Sa'idie : Adalah


Rasulullah s.a.w. apabila berdiri sembahyang
kemudian ia berkata : s a m i a 11 a h u l i m a n h a m i d a h
dan ia angkat dua tangannya, dan ia berdiri tegak, hingga
tiap-tiap anggautanya kembali mengambil tempat masing-
masing dengan lurus. ( S R . Tirmidzie)
Daliel Bacaan waqtu i'tidal.
Diriwayatkan :

224
Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Biasanya Ra­
sulullah s.a.w. apabila berdiri sembahyang, ia takbier
kemudian ia berkata: s a m i a 11 a h u I i m a n h a m i d a h
ketika ia angkat tulang belakangnya daripada ruku', ke­
mudian ia berkata didalam berdiri : r a b b a n a w a l a k a l -
h a m d u (atau rabbana lakalhamdu).
( S R . Bukharie dan Muslim).

A d a p u n do'a di-i'tidal yang tersebut di kaca 113-714, itu


yang pertama diriwayatkan oleh A h m a d dan Muslim, yang kedua
diriwayatkan oleh Bukharie, yang ketiga diriwayatkan oleh Bu­
kharie, dan yang ke-empat diriwayatkan oleh Bukharie..

Daliel Cara sujud dua kali.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Adalah Rasulullah


s.a.w kemudian ia bertakbier ketika turun
pergi kesujud, kemudian ia takbir ketika angkat kepala
(dari sujud) kemudian ia takbier ketika (tunduk) sujud (lagi),
kemudian ia takbier ketika angkat kepalanya.
• ( S R . Bukharie dan Muslim).

Artinya : Telah berkata W a-i I : Saya lihat Rasulullah s.a.w.,


apabila sujud, ia taroh dua lututnya, lebih dahulu daripada
dua tangannya, dan apabila ia bangkit berdiri, ia angkat dua
tangannya lebih dahulu daripada dua lututnya.
( S R . Tirmidzie)

225
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Aku diperintah sujud dengan tujuh anggauta :


dengan dahi, lantas ia isyaratkan dengan tangannya kepada
11
hidungnya dan dua tangannya dan dua lututnya dan
hujung-hujung dua kakinya.
( H S R . Bukharie)

Artinya : Aku diperintah sujud dengan tujuh (anggauta),


yaitu dahi, hidung, dua tangan, dua lutut, dan dua kaki,
dan dilarang aku menyingkirkan rambut dari muka dan
(menyingkirkan) pakaian.
(HSR. Muslim).
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Humaid : Adalah Rasulullah


s.a.w., apabila sujud, ia tekankan hidungnya dan dahinya
dibumi dan ia renggangkan dua tangannya dari rusuknya,
dan ia taroh dua tapak tangannya berbetulan dengan dua
bahunya. ( S R . Tirmidzie)

1) Dahi dan hidung djpandang satu anggauta.

226
Daliel Cara duduk antara dua sujud.
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Apabila engkau sujud, hendaklah engkau bereskan


sujudmu ; dan apabila engkau duduk, hendaklah engkau
duduk di atas kaki kirimu. ( H S R . Ahmad).

Daliel Tasbieh dalam sujud.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Hudzaifah : Saya pernah sembah­


yang bersama Nabi s.a.w kemudian ia sujud, lalu
ia berkata : S u b h a n a r a b b i a I a ' I a. Adalah sujudnya
itu hampir (sama lamanya) dengan berdirinya.
( S R . Muslim)

Riwayat tersebut, tidak menerangkan bilangan bagi bacaan,


tetapi riwayat yang dibawah ini ada menunjukkan kadar banyak­
nya bacaan itu :

' i i t y * "'S*.
C j j b j j l -J')- -^^v^* 1

Artinya : Telah berkata Anas : Sesudah Rasulullah s.a.w.,


saya ta' pernah sembahyang dibelakang siapa-siapa yang
sembahyangnya lebih menyerupai sembahyang Rasulullah

227
s.a.w. daripada anak muda ini — ya'ni 'Umar bin 'Abdil-
'Aziez — ia berkata : karena kami hitung didalam ruku'nya
kira-kira sepuluh tasbieh, dan didalam sujudnya kira-kira
sepuluh tasbieh. (R, A b u Dawud)
A d a 'ulama' pandang, bahwa tasbieh ruku' dan sujud itu
cukup sekali, sekali saja, karena ada diriwayatkan ;

Artinya : Telah berkata Huzaifah : Saya pernah sembahyang


bersama Nabi s.a.w. Adalah Nabi berkata pada ruku'nya :
s u b h a n a r a b b i a l - a z h i e m , dan pada sujudnya :
s u b h a n a r a b b i a l a 'la.
(SR. Muslim dan Tirmidzie).

U r - ^ U i J l . j . ^ '

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Adalah Rasulullah s.a.w.


berkata dalam ruku'nya dan sujudnya : s u b h a n a k a l -
I 'a h u m m a r a b b a n a w a b i h a m d i k a , a l l a h u m -
1 1
rn a g h f i r I i e
(SR. Bukharie dan Muslim).

Daliel Bacaan antara dua sujud.


Diriwayatkan :

1) A r t i n y a : A k u mengaku kesucianMo hai T u h a n , T u h a n kami l dan dengan memuji-


Mu, hai T u h a n ! a m p u n k a n l a h a k a n d a k u .

228
Artinya : Telah berkata Hudzaifah : Adalah Nabi s.a.w.
berkata antara dua sujudnya : r a b b i g h f i r I i e,
r a b b i g h f i r I i e. ( S R . Ibnu Majah).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Sesungguhnya Nabi


s.a.w. biasa berkata diantara dua sujudnya : a M a h u m a g h -
f i 'r I i e warham-nie wajburnie wahdinie
w a r z u q n i e. ( S R . Tirmidzie).

Daliel Qiam kembali dan caranya.


Diriwayatkan :

j&....

Artinya : Telah berkata Abu Humaid : Adalah Rasulullah


s. a.w. apabila berdiri mau sembahyang
kemudian ia bangkit berdiri lalu ia kerjakan dirak'at yang
kedua,seperti itu juga, (ya'ni sebagaimana ia kerjakan dirak'at
yang pertama) ( S R . Tirmidzie).

Artinya : Telah berkata Wa-il : Saya pernah lihat Rasulullah


s.a.w. apabila sujud, ia taroh dua lututnya sebelum dua
tangannya ; dan apabila ia bangkit berdiri, ia angkat dua
tangannya sebelum dua lututnya.
(SR. Tirmidzie).

229
Artinya : Telah berkata Wail : Sesungguhnya Nabi s.a.w
dan apabila ia bangkit berdiri, ia bangkit dengan menekan
dua lututnya, sedang (dua tangannya) menekan diatas
a h a n a
P V " ( R . Abu Dawud).

Artinya : Sesungguhnya A b u Hurairah pernah sembahyang


mengajar orang-orang, la takbier tiap-tiap tunduk dan bang­
kit ; dan sesudah selesai ia berkata : Demi A l l a h , sesungguh­
n y a sembahyangku ini, lebih menyamai dengan sembahyang
Rasulullah s.a.w. dari pada kamu. ( S R . Muslim).

Daliel D u d u k At-tahiyat akhir.


Diriwayatkan :

PERINGATAN :
Di P S . yang pertama huruf latin, kaca 19 cetakan ke 1,2,3
dan huruf Arab, kaca 25, cetakan ke I,ada saya terangkan,bahwa
bangkit dari rak'at yang pertama kerak'at yang kedua itu dengan
angkat tangan.
Tulisan saya itu salah. Sebenarnya, bangkit dari rak'at yang
pertama, tidak pakai angkat tangan, hanya dengan takbir saja.
Harap dibetulkan, dan tolong beritahu saudara-saudara yang
mempunyai kitab-kitab itu.

230
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Rasulullah
s.a.w. apabila duduk disembahyang, ia taroh tangan kanan­
nya diatas paha kanannya, dan ia genggam sekalian jarinya,
dan ia isyarat dengan jari yang disebelah ibu jari, dan ia taroh
tangan kirinya diatas paha kirinya. ( S R . Muslim).

Artinya : Telah berkata Abu Humaid : Adalah Rasulullah


s.a.w., apabila berdiri sembahyang hingga apabila
sampai dirak'at yang penghabisan, ia keluarkan kakinya yang
kiri dan ia duduk miring diatas punggungnya (yang kiri).
( S R . Ahmad dan A b u Dawud ).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Rasulullah


s.a.w., apabila duduk disembahyang, ia taroh tapak tangannya
yang kanan diatas pahanya yang kanan. { S R . Muslim).

Daliel Bacaan At tahrya't.


Diriwayatkan :

i. /{ *S ss fj *s \S s ss *><s

231
Artinya : Telah berkata Ib'nu Mas'ud : Adalah Rasulullah
s.a.w. mengajar t a s y a h h u d (At-tahiyat) kepadaku de­
ngan berpegang tangan sebagaimana ia ajar kepadaku surat
Qur-a'n, (katanya) : A 1 1 a h i y a t u I i 11 a h i w a s h -
s h a l a w a t u w a t h t h a i • y i b a' t u , a s s a I a m u
' a l a i k a a i y u h a n n a b i y u w a r a h m at u I-
I a' h i w a b a r a k a t u h u, a s s a 1 a m u ' a I a i -
n a w a - ' a I a 'i b a d i 1 I a h i s h - s h a I i h i e n, A s y h a
d u a l l a - i l a h a i I I ai Iah u Waasy h ad u anna
1 )
muhammadan''abduhu warasuluh.
( S R . Bukharie).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Adalah Rasulullah


s.a.w. mengajar t a s y a h h u d kepada kami sebagaimana
ia mengajar surah Gur-a'n, ta berkata : a t t a h i y a t u l -
m u b a' r a k a ' t u s h s h a l a w a ' t u t h - t h a y i b a -
t u I i 11 a' h i, a s s a I a' m u a l a i k a a i - y u h a n n a b i -
2 )
y u ( H S R . Muslim).

Daliel Baca Shalawat.


Diriwayatkan :

1,2) A r t i n y a tersebut d i k a c a 3 8 .

232
Artinya : Telah berkata Basyier bin Sa'd : Allah telah perin -
tah kami mengucap shalawat atas tuan hamba, maka bagaima­
nakah cara kami mengucap shalawat atas tuan hamba dida­
lam sembahyang kami jika kami mau bershalawat ? Jawab
Rasulullah s.a.w, katalah :
a l l a h u m m a sh a I I i 'ala muhammadin
w a ' a l a a'fi m u h a m m a d i n kama" s h a 11 a i t a
' a l a a l i i b r a ' h i e m a w a b a ' r i k 'a I a m u -
h a m m a d i n wa 'ala a l i m u h a m m a d i n ka ma'
b ar a k t a 'ala 'ali ibrahiemafil-'alamie-
1 )
na i n n a k a h a m i e d u m m a j i e d . { H S R . Ahmad).

Pada satu riwayat lain, yang diriwayatkan oleh Nasa'ie, sabda


Rasulullah s.a.w. : Katalah :

dan ada beberapa macam lagi Shalawat yang diriwayatkan dari


Nabi s.a.w. sabdanya :

Artinya : Apabila seorang daripada kamu membaca tasyahhud


(Attahiyat) didalam sembahyang, hendaklah ia kata : a 11 a -
h u m m a s h a I I i - 'a I a m u h a m m a d i n
{ H R . Hakim).

Hadiets itu sungguhpun lemah, tetapi kita pakai disini sebagai


menentukan tempat saja, dan juga ada beberapa keterangan yang
lain-lain menunjukkan, bahwa Shalawat itu ialah diakhir At­
tahiyat, sebagaimana telah diterangkan panjang lebar dikitab
„Soal J a w a b " 1 : 140 keluaran „Penerbit c.v. Diponegoro" Ban -
dung.

1) A r t i n y a telah tersebut dikaca 3 9 .

233
Daliel Isyarat telunjuk didalam At-tahiya't

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Wa'-il : Adalah Nabi s.a.w. apabila


sembahyang maka ia taroh tapak tangannya yang
kiri diatas paha dan lututnya yang kiri, dan ia taroh hujung
sikunya yang kanan diatas pahanya yang kanan, kemudian ia
genggam dua dari jari-jarinya, dan ia genggam ibu jari dan jari
tengahnya, kemudian ia angkat jari (telunjuk)-nya, maka saya
lihat ia goyang-goyangkan dia. ( S R . Ahmad).

Artinya : Telah berkata Ibnu Zubair : Adalah Rasulullah


s.a.w. apabila ia duduk berdo'a (At-tahiyat), ia taroh tangan­
nya yang kanan diatas pahanya yang kanan, dan tangannya
yang kiri diatas pahanya yang kiri, dan ia isyarat dengan
telunjuknya. ( S R . Muslim).

Daliel Memberi salam.


Diriwayatkan :

234
Artinya : Telah berkata ' A i s y a h : Adalah Rasululla'h s.a.w.
memulai sembahyang dengan t a k b i e r dan adalah
ia menyudahi sembahyang dengan s a l a m .
( S R . Muslim).

Artinya : Telah berkata A b u ' A m i r : S a y a pernah lihat Rasu­


lullah s.a.w. memberi saia'm dari pihak kanannya dan dari
pihak kirinya, hingga saya lihat putih pipinya.
( S R . Muslim).

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Adalah Nabi s.a.w.


memberi salam dari pihak kanannya dan dari pihak kirinya
a s s a I a m u 'a I a i k u m W a r a h m a t u l l a h , assa-
I a' m u ' a I a i k u m w a r a h m a t u l l a h , hingga keliha­
tan putih pipinya. ( S R . Nasa-ie).

Dan ada beberapa Riwayat pula diriwayatkan oleh A b u


Dawud, Ibnu Majah dan lainnya, tentang salam dengan tambahan :
wabara-katuh.

Daliel Nyaring tidaknya bacaan.


Bacaan-bacaan didalam sembahyang fardlu Shubuh, Zhuhur,
'Ashar, Maghrib dan ' I s y a ' itu ialah Takbier, Iftitah, Ta'awudz,
Bismilla'h, Al-Fatihah, Surah, Tasbieh ruku', Sami'allah
Rabbana lakal-hamdu, Tasbieh sujud, Do'a antara dua sujud, A t -
tahiya't, Shalawat, Salam.
Takbier.

Diriwayatkan :

235
y A ' ' * y ' ' ' s * y syss*

Artinya : Telah berkata Sa'ied bin Al-Harits : Abu Sa'ied


telah mengajar kami sembahyang, la nyaringkan takbier keti­
ka bangkit dari sujud, ketika (kembali) sujud, ketika bangkit
lagi, ketika bangkit dari rak'at yang kedua, dan ia berkata :
Beginilah saya lihat Nabi s.a.w. ( S R . Bukharie).

f y j 9
* V
t ' »\'\ s' <s 's'sJ-i'iii

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Saya lihat Rasulullah


1 1
s.a.w., takbier pada tiap-tiap kali angkat kepala. tunduk,
bangun dan duduk. ( S R . Ahmad).

Dari dua Riwayat tadi nyatalah, bahwa takbier didalam sem­


bahyang itu semuanya dengan nyaring.

Do'a Iftitah.
Menurut Hadiets dan Riwayat do'a Iftitah yang tersebut dika­
ca 217 dikitab ini, nampaknya, bacaan itu dengan suara yang nya­
ring, tetapi boleh dipandang, bahwa 'Umar baca dengan nyaring
itu karena hendak mengajar.
Menurut Riwayat yang dibawah ini, kelihatan pula, bahwa
Rasulullah s.a.w. pernah baca do'a Iftitah itu dengan tidak nyaring.

Diriwayatkan :

1) Y a i t u selain dari angkat kepala dari ruku' karena disitu tidak pakai takbir, h a n y s
baca : s a m i - ' a l l a h u liman h a m i d a h.

236
Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Adalah Rasulullah
s.a.w., apabila takbier buat sembahyang, ia diam sebentar
sebelum baca, maka saya bertanya : Y a Rasulullah !
demi tuan hamba yang hamba redla menebus dengan bapak
dan ibu hamba ! apa-kah yang tuan hamba ucap waqtu diam
antara takbier dan bacaan ? Jawabnya : A k u berkata :
a l l a h u m m a b a ' i d bainie wabaina k h at h a-
11
yaya ( H S R . Bukharie dan Muslim).

Ta'auwudz.
Dibeberapa Hadiets dan Riwayat shahieh yang menerangkan
shifat sembahyang Nabi, tidak disebut bahwa Nabi ada pernah
mengucap ta'auwudz, sedang menurut firman Alla'h yang tersebut
dikaca 218 dikitab ini, bahwa ta'auwudz itu perlu diucapkan oleh
orang yang hendak membaca Qur-a'n. Lantaran itu kami percaya,
bahwa Nabi s.a.w. tentu ada kerjakan ta'auwudz.

Hadiets-hadiets dan Riwayat ta'auwudz yang tersebut dikaca


217 dan 218 itu, sungguhpun lemah, tetapi sejumlahnya menun­
jukkan Nabi s.a.w. ada berta'auwudz hingga kedengaran kepada
orang lain.

Bismillah.
Lantaran beberapa Hadiets yang telah tersebut dikaca 219 dan
juga lantaran ada Hadiets yang menerangkan, bahwa Bismillah itu
satu daripada ayat Al-Fatihah, maka kita percaya, bahwa ta' dapat
tiada Rasulullah s.a.w. membaca-dia, tetapi terkadang dengan nya
ring dan terkadang tidak nyaring.

1) A r t i n y a telah tersebut dikaca 112.

237
Al-Fatihah dan Surah di S h u b u h .
Diriwayatkan :

i/ '"^h s'Jss.<'<: ln.A*j'*<Mi <"•> ss *M < y

A r t i n y a : Telah berkata A b u Hurairah : Rasulullah s.a.w. per­


nah membaca didua rak'at S h u b u h (sesudah Al-Fatihah) su­
rah G u l y a a i y u h a l - k a f i r u n dan Q u I h u w a 1-
lahu ahad. ( S R . Muslim).

Dengan ini, dan lain-lain keterangan, nyatalah, bahwa Rasulul­


lah s.a.w. biasa baca nyaring disembahyang Shubuh hingga kede­
ngaran kepada orang lain ; dan sepanjang pemeriksaan saya, tidak
ada Riwayat yang menunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. ada baca de­
ngan tidak nyaring.

Al-Fatihah dan Surah di Zhuhur dan 'Ashar.


Diriwayatkan :

Artinya : Dari A b i Oata'dah, bahwa adalah Nabi s.a.w. pernah


membaca Al-Fatihah dan bersama itu (ia baca) Surah, didua
rak'at yang pertama dari sembahyang Zhuhur dan sembah­
yang 'Ashar, dan terkadang kedengaran ayat-ayat itu kepada
kami. ( S R . Bukharie).

238
Artinya : Ada orang bertanya kepada Khabbab : Adakah
Rasulullah s.a.w. membaca Qur-an disembahyang Zhuhur
dan 'Ashar ? la jawab : Ada. Maka kami tanya pula : Bagaima­
na engkau tahu ? Jawabnya : Lantaran bergoyang janggutnya.
( S R . Bukharie).
Dengan dua riwayat itu nyatalah, bahwa Nabi kita biasanya
membaca Al-Fatihah dan Surah di Zhuhur dan 'Ashar itu dengan
tidak nyaring, tetapi terkadang ia nyaringkan sebagiannya saja
didua rak'at.

Al-Fatihah dan Surah di Maghrib.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Sesungguhnya Rasulullah


s.a.w. pernah baca surah Al-A'raf disembahyang Maghrib, ia
bagi-dia buat dua rak'at itu. ( R . Nasa-ie).

Dengan riwayat ini, dan lain-lainnya nyatalah, bahwa Rasu­


lullah s.a.w. baca Qur-an didua rak'at Maghrib itu dengan nyaring,
sedang saya belum berjumpa riwayat yang mengatakan Rasulullah
s.a.w. baca dengan perlahan. Tetapi ada satu Riwayat menerang­
kan, bahwa ' U m a r t i d a k baca Gur-an (atau tidak baca dengan nya­
s

ring), disembahyang Maghrib.

Al-Fatihah dan Surah di 'Isya'.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Adalah bacaan Rasu­


lullah s.a.w. pada malam hari terkadang nyaring dan terkadang
tidak nyaring. ( S R . A b u Dawud)

239
Tasbieh r u k u ' dan sujud.
Menurut riwayat Hudzaifah, dikaca 223 dan 228 nyatalah,
bahwa tasbieh ruku' dan sujud itu Nabi s.a.w. pernah baca dengan
nyaring, hingga Hudzaifah dengar.
Menurut riwayat Anas dikaca 223, ia sendiri mengaku, bahwa
sembahyang 'Umar bin ' A b d u l - A z i e z itu serupa sembahyang Rasu­
lullah s.a.w., sedang tasbieh ruku' dan sujud itu, nampaknya tidak
nyaring.

D o ' a bangkit dari r u k u ' dan i'tidal.


Menurut riwayat Ibnu 'Umar dan A b u Humaid yang dikaca
224 dan menurut riwayat A b u Hurairah yang dikaca 224 nyatalah,
bahwa Nabi s.a.w. ada baca s a m i ' a l l a h u l i m a n h a m i -
d a h dan r a b a n a l a k a l h a m d u itu dengan nyaring.

Do'a antara dua sujud.


Menurut riwayat Hudzaifah kaca 228 dan riwayat Ibnu 'Abbas
kaca 229, nyatalah Nabi s.a.w. ada membaca do'a antara dua sujud
itu dengan keras hingga didengar oleh orang lain.

At-tahiyat.
Menurut riwayat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dikaca 231
dan 232 nyatalah, bahwa At-tahiyat itu diajar oleh Nabi s.a.w.

Bacaan-bacaan yang dibaca dengan nyaring itu biasa Nabi


s.a.w. tidak perlukan mengajar kepada shahabat-shahabatnya, k a ­
rena mereka biasa dan bisa belajar dengan mendengar dari bacaan
Nabi s.a.w.

Shalawat.
Menurut riwayat Basyier bin S a ' i d kaca 232, bahwa Shala­
wat, di At-tahiyat itu mereka dapat tahu dengan bertanya, bukan
dengan dengar. Disini berarti, bahwa Nabi kita ada baca Shalawat,
dan tentulah tidak dengan nyaring.

240
Salam.
Menurut riwayat Ibnu Mas'ud kaca 235 dan lain-lainnya, te­
ranglah kepada kita,bahwa salam itu Rasulullah s.a.w. ucapkan de­
ngan nyaring.

Ringkasnya :
Menurut pemeriksaan saya, bahwa bacaan Nabi s.a.w. nyaring­
kan didalam sembahyang - selain daripada Qur-an - sebagiannya
adalah karena hendak menandakan hal pindahan rukun, yaitu se­
perti t a k b i e r , s a m i ' a l l a h u I i m a n h a m i d a h dan
r a b b a n a l a k a l h a m d u . Sebagian lagi, nampaknya ada
karena hendak mengajar ma'mum.
Sepanjang pemeriksaan saya, tidak ada satupun Hadiets atau
Riwayat yang memestikan kita membaca dengan nyaring atau de­
ngan perlahan.

241
PEKERJAAN SEMBAHYANG Z H U H U R , 'ASHAR
MAGHRIB D A N ' I S Y A .
Pekerjaan didalam satu-satu rak'at dari sembahyang-sembah­
yang itu tidak beda dengan pekerjaan-pekerjaan sembahyang yang
tersebut difashal yang ke-empat (dari hal sembahyang Shubuh)
melainkan disembahyang-sembahyang ini, ada perbedaan dan tam­
bahan begini :
1) Duduk dan baca At-tahiyat auwal.
2) At-tahiya't auwal tidak pakai Shalawat
3) Bangkit dari At-tahiyat auwal dengan mengangkat tangan.
4) Rak'at yang ke-tiga dan ke-empat, tidak pakai Surah atau
A y a t , tetapi terkadang ada (lihat kaca 244).
5) Bangkit dari rak'at yang ke-tiga, tidak pakai angkat tangan.
Daliel Duduk dan baca At-tahiyat auwal.
Diriwayatkan :

( * o • o*
Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Dan adalah Rasulullah
s.a.w. membaca A t t a h i y a ' t pada tiap-tiap dua rak'at
dan adalah ia duduk diatas kaki kirinya dan ia cacakkan kaki
kanannya. ( S R . Muslim).

t) Sesudah itu saya periksa, terdapat ada shalawat di A t - t a h i y a t auwal ( S . J . I . : 140)


penerbit c.v. „ D i p o n e g o r o " B a n d u n g .

242
Artinya : Telah berkata Abu Humaid : Maka adalah Rasulul­
lah s.a.w. apabila duduk (At-tahiyat) di rak'at kedua, ia
duduk diatas kaki yang kiri dan ia cacakkan yang kanan :
dan apabila ia duduk dirak'at yang akhier, ia keluarkan kaki­
nya yang kiri dan ia cacakkan yang kanan dan ia duduk di­
atas punggungnya. ( S R . Bukharie).

Daliel At-tahiyat auwal ta' pakai Shalawat.


Menurut riwayat Basyier bin Sa'ad dikaca 232, bahwa Sha­
lawat itu diperintah kita baca dalam sembahyang, dan tempatnya
itu di-At-tahiyat. T i d a k satupun Hadiets atau riwayat yang me­
nentukan Shalawat itu buat At-tahiyat akhir saja.
Oleh sebab itu sebelum dapat keterangan yang lebih kuat,
maka terpaksa saya mengaku, bahwa Shalawat itu diperintah kita
pakai di At-tahiya't auwal dan di At-tahiyat akhier, bukan di
At-tahiyat akhier saja, sebagaimana saya telah terangkan dikitab
ini.

Daliel Bangkit dari At-tahiya't auwal.


Diriwayatkan :

Artinya . Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Rasulullah


s.a.w., apabila* bangkit daripada rak'at yang kedua, ia angkat
dua tangannya. ( S R . Bukharie).

Menurut riwayat Wa-il dikaca 230 bahwa waqtu bangun mau ,


berdiri itu hendaklah dengan menekankan tangan di atas paha
bukan di atas bumi.

Daliel Ta' pakai Surah dirak'at ketiga dan ke-empat.


Diriwayatkan :

243
Artinya : Telah berkata 'Umar kepada Sa'd : Sesungguhnya
orang-orang ada mengadukan halmu (kepadaku) ditiap-tiap
suatu, hingga (didalam hal) sembahyang, la Jawab : Adapun
aku, aku panjangkan dua rak'at yang pertama dan aku ring­
kaskan dua rak'at yang kedua, dan aku tidak perdu I i apa-
apa selama aku menurut cara sembahyang Rasulullah s.a.w.
( S R . Bukharie)

Boleh jadi, lantaran menurut Riwayat itu atau lainnya, ada


terlalu banyak 'ulama' menganggap, bahwa dirak'at yang ketiga
dan ke-empat itu ta' sunnat baca Surah, tetapi beberapa Hadiets
yang tersebut dibawah ini, menunjukkan ada bacaan Surah pada
tiap-tiap r a k ' a t :

Artinya : Telah berkata A b u Sa'ied : Kami diperintah mem­


baca Al-Fatihah dan apa-apa yang mudah (dibaca).
( S R . A b u Dawud)

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Tidak (sempurna) sembahyang bagi orang yang


tidak membaca Al-Fatihah dan lebih ( S R . Muslim).

Artinya : Tidak (sempurna) sembahyang, melainkan dengan


bacaan Al-Fatihah dan lebih. ( H R . Ahmad).

244
Artinya : Tidak (sempurna) sembahyang bagi orang yang
tidak baca Al-Fatihah dan Surah pada tiap-tiap rak'at
( H R . Ibnu Majah).

Hadiets yang pertama itu sungguhpun ada tercela riwayatnya,


dan sungguhpun tidak tegas menunjukkan kepada wajib Surah pada
tiap-tiap rak'at tetapi kalau diambil 'umumnya, sudah bisa me­
nunjukkan kepada sunnatnya.
Hadiets yang kedua dan,ketiga itu sungguhpun tidak tegas
mengatakan perlu Surah pada tiap-tiap rak'at, tetapi kalau diambil
'umumnya ta' dapat tiada berarti, bahwa sembahyang seseorang
itu tidak shah, melainkan kalau ia baca Surah pada tiap-tiap rak'at
tetapi oleh sebab Hadiets-hadiets itu tidak shah, maka ta' dapat
kita ambil ketetapan yang begitu.

Hadiets yang ke-empat itu dengan tegas menunjukkan ada


bacaan Surah pada tiap-tiap rak'at, tetapi Hadiets itu lemah ri­
wayatnya.
Sejumlah dari Hadiets-hadiets itu sungguhpun ta' boleh dija­
dikan alasan bagi wajib membaca Surah pada tiap-tiap rak'at, teta­
pi ta' dapat dipungkiri bahwa bacaan Surah dirak'at yang ketiga
dan ke-empat itu juga sunnat.

Daliel Cara bangkit dari rak'at yang ketiga.


Diriwayatkan :

A r t i n y a : Telah berkata Ibnu 'Umar Rasulullah


s.a.w. tidak berbuat begitu (ya'ni tidak mengangkat dua
tangannya) ketika sujud dan tidak pula ketika angkat kepala
dari sujud. ( S R . Bukharie).

245
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG BERJAMA'AH

Daliel Ke-utamaan dan adab berjama'ah.


Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : Seorang dari kamu sembahyang dengan berjama'ah


itu melebihi sembahyangnya ditempat dagangnya dan diru -
mahnya, duapuluh derajat lebih. ( S R . Bukharie).

* *

Artinya : Apabila mereka itu ada bertiga, hendaklah seorang


dari mereka jadi imam, tetapi yang lebih patut jadi imam, ia­
lah yang lebih mengetahui (isi Qur-an). ( H S R . Muslim).

Artinya : Apabila seorang daripada kamu sembahyang


jadi imam bagi orang ramai, hendaklah ia lekaskan, karena
diantara yang turut ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang
tua, tetapi apabila seorang dari kamu sembahyang sendiri,
bolehlah ia panjangkan seberapa maunya.
( H S R . Muslim).

Daliel Imam untuk diturut.

Sabda Nabi s.a.w. :

246
Artinya : Dijadikan imam itu hanya untuk diturut. Oleh
sebab itu janganlah kamu menyalahi dia ; yaitu apabila ia
bertakbier hendaklah kamu bertakbier, dan apabila ia ruku',
hendaklah kamu ruku', dan apabila ia berkata : s a m i
' a l l a h u I i m a n - h a m i d a h, maka hendaklah
kamu berkata : a l l a h u m m a r a b b a n a I a k a I -
h a m d u ; dan apabila ia sujud, hendaklah kamu sujud ;
dan apabila ia sembahyang duduk, hendaklah kamu sekalian
sembahyang duduk.
( H S R . Bukharie dan Muslim).
Daliel lebih banyak, lebih baik.
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Seorang sembahyang bersama seorang itu lebih


baik daripada ia sembahyang sendiri ; dan ia sembahyang
dengan dua "orang itu lebih baik daripada ia sembahyang
dengan seorang ; dan berjama'ah dengan lebih banyak orang
itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala.
( H S R . Ahmad).

Daliel Berjama'ah dengan adzan dan qamat.

247
Artinya : Telah berkata Malik bin Al-Huwairits : Saya pernah
datang kepada Nabi s.a.w. bersama seorang shahabat saya.
Diwaqtu kami mau kembali, sabda Nabi s.a.w. kepada kami :
„Apabila sampai waqtu sembahyang hendaklah kamu adzan,
lalu hendaklah kamu qamat dan hendaklah orang yang tua
diantara kamu menjadi imam".
( H S R . Muslim).

Daliel Niat jadi imam.

Dikaca yang ke 210 sampai ke 215 dari kitab ini, telah saya
terangkan, bahwa niat itu ialah sengaja. Seorang imam tidak akan
dapat pahala kalau tidak ia niat yang ia jadi imam. Begitu juga
ma'mum.

Daliel Ma'mum wajib turut.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Hai manusia ! aku ini imam kamu. Oleh sebab itu
janganlah kamu mendahului aku dengan ruku', jangan dengan
sujud, jangan dengan berdiri, jangan dengan duduk, dan
jangan dengan beri salam.
( H S R . A h m a d dan Muslim).

Artinya : Tidak dijadikan Imam, melainkan untuk dituruti


dia. Oleh sebab itu janganlah kamu ruku' sebelum ia ruku',
dan janganlah kamu bangkit, sebelum ia bangkit.
( H S R . Bukharie).

248
Menurut dua Hadiets itu nyatalah, bahwa seorang ma'mum,
wajib menurut apa-apa pekerjaan badan imamnya, ya'nie tidak
boleh ia kerjakan sesuatu sebelum imamnya kerjakan.
Adapun tentang bacaan, adalah seperti yang b e r i k u t :
Bacaan ma'mum.
Seorang yang menurut imam itu :
1) Mesti takbier sesudah imam takbier.
2) T i d a k boleh membaca Qur-an, selama ia mendengar
imamnya membaca Qur-an.
3) Tidak boleh menyebut : s a m i - ' a l l a h u l i m a n
h a m i d a h, tetapi diwaqtu imam menyebut perkataan itu hen­
daklah ia s e b u t : r a b b a n a l a k a l - h a m d u .
4) Diwaqtu imamnya menyebut : waladldlallien,
hendaklah ia sambut dengan : a m i e n .

Daliel Takbier sesudah imam.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Imam itu tidak lain, melainkan untuk diturut.


Oleh sebab itu kalau ia takbier, hendaklah kamu takbier, dan
janganlah kamu takbier sebelum ia takbier.
( H S R . Ahmad dan A b u Dawud).

Daliel Dengar bacaan imam.


Pembicaraan tentang ma'mum ta' wajib membaca Qur-an
dibelakang imam yang ia dapat dengar bacaannya itu telah saya
tulis di majallah "Pembela I s l a m " 1 : 19, „Soal J a w a b " 1 : 103
s/d 128 dan di risalah Al-Fatihah.
Disini, saya hendak terangkan hanya keterangan-keterangan
yang menunjukkan tidak boleh ma'mum membaca Our-an didalam
sembahyang dibelakang imam.

249
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Barangsiapa mengikuti imam, maka bacaan imam


itu (jadi) bacaan baginya.
( H R . Daraquthnie).

Artinya : Cukup buatmu bacaan imam itu, maupun ia baca


perlahan ataupun nyaring.
( H R . Khallal dan Daraquthnie>.

Artinya : Tiap-tiap satu sembahyang yang tidak dibaca pada­


nya Al-Fatihah, tidak sempurna, melainkan kalau dibelakang
imam. ( H R , Khallal).

Artinya : Di-jadikan imam itu hanya buat diturut. Lantaran


itu apabila ia takbier hendaklah kamu takbier ; dan apabila
ia baca, hendaklah kamu diam (mendengarkan).
( H R . Ahmad).

A r t i n y a : Apabila aku baca dengan perlahan, hendaklah


kamu baca ; dan apabila aku baca dengan nyaring, janganlah
siapa-siapa baca bersamaku. (JHR. Daraguthnie).

250
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Jabir : Barangsiapa sembahyang satu


rak'at dengan tidak baca Al-Fatihah, tidak dinamakan-dia
sembahyang, melainkan kalau ia dibelakang imam.
( H R . Malik).

Artinya : Telah berkata Zaid bin Tsabit : Sekali-kali tidak


(wajib ma'mum) baca bersama imam.
( S R . Muslim).

( £*_Jl .j)

Artinya : Bahwasanya ada seorang bertanya kepada Ibnu


Mas-'ud darihal membaca Qur-an dibelakang imam. Maka
ia jawab : Diamlah buat mendengar Qur-an, karena didalam
sembahyang ada urusan (mendengar), dan bacaan itu akan
dikerjakan oleh imam untukmu.
( R . Baihaqie).

Artinya : Adalah Ibnu 'Umar, apabila ditanya : Adakah


mesti seorang membaca di-belakang imam ? la jawab : Apa­
bila seorang daripada kamu sembahyang dibelakang imam,
maka bacaan imam itu cukup buat dia.
(R.Malik).

251
Artinya : Telah berkata Basyier bin J a b i r : Telah sembah­
yang Ibnu Mas-ud, lalu ia dengar orang-orang membaca ber­
sama imam, maka sesudah habis sembahyang, ia berkata :
Apakah belum sampai tempoh buat kamu mengerti ? A p a k a h
belum sampai masa buat kamu faham ? Apabila dibaca
Gur-an, hendaklah kamu dengar dan diam sebagaimana kamu
diperintah oleh Allah.
( R . Ibnu Jarier).

Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat tersebut sungguhpun


ada yang shahieh dan ada yang lemah, tetapi sejumlah dari itu
semua, dengan nyata, menunjukkan, bahwa ma'mum ta' boleh
baca apa-apa dibelakang imam, selagi imamnya ada membaca.
Semua Hadiets dan Riwayat yang tersebut diatas menjadi
penerangan bagi firman Allah Ta'ala :

Artinya : Apabila dibaca Gur-an, maka hendaklah kamu


dengar dan diam, supaya kamu diberi rahmat.
(Q. Al-A'raf 204).

Daliel Menyebut amien .


Sabda Rasulullah s.a.w. :

y
- i \ > ' s t -s

252
Artinya : Apabila imam berkata : g h a i r i l m a g h d l l i b i
' a I a i h-i m w a l a d l d l a l l i e n , hendaklah kamu ber­
kata a m i e n .
(HSR. Bukharie).

Artinya : Apabila imam (mau) mengucap a m i e n , hen­


daklah kamu mengucap a m i e n .
( H S R . Bukharie).
Diatas tadi telah diterangkan, bahwa ma'mum tidak boleh
baca A l - F a t i h a h dibelakang imamnya.
Dengan dua Hadiets yang baru tersebut ini nyatalah, bahwa
ma'mum perlu mengucap : a m i e n : sehabis imam membaca
w a l a d l - d l a l l i e n .

Daliel Menyambut rabbana lakal-hamdu.

Sabda Rasulullah s.a.w. :

eA
9
s' sss *j 9 J/ i/ ^s *j j* > y J s * s s s

Artinya : Apabila imam berkata : s a m i a l l a h u l i m a n


h a m i d a h, hendaklah kamu berkata : r a b b a n a
I a k a I h a m d u.
( H S R . Bukharie, Muslim).

Daliel Cara-cara berdiri Ma'mum.


Diriwayatkan :

_,Yf ss\ \ iSi*s*


\'i*ss
S S, s* l t , • S' 'J i ^ s s

253
Artinya : Telah berkata Jabir bin 'Abduilah :
Rasulullah s.a.w. pernah berdiri hendak sembahyang,
lalu saya datang dan saya berdiri disebelah kirinya, maka
ia pegang tangan saya dan ia edarkan saya hingga ia dirikan
saya disebelah kanannya ; kemudian datang Jabbar bin
Shakhr, lalu ia berdiri disebelah kiri Rasulullah s.a.w., maka
Rasulullah s.a.w. pegang tangan kami berdua hingga ia diri­
kan kami dibelakangnya.
{ S R . A b u Dawud dan Muslim).

/ V . i s' \ /s'* v i T s. * s * s * 's. /'s


( O . • L i l i tfjj I j ^ C , ^ - ^ l 3 V i

Artinya : Dari Anas, bahwasanya Nabi s.a.w. pernah sem­


bahyang dengan dia dan ibunya atau ma' saudaranya, la
berkata : Bahwa Rasulullah s.a.w. dirikan saya disebelah
kanannya dan ia dirikan perempuan dibelakang kami.
(SR. Muslim).
Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : Hendaklah berdiri mengiringi aku orang-orang


yang sudah sampai 'umur dan ber'aqal, kemudian orang-
orang yang lebih muda dari mereka itu, dan hendaklah kamu
ingat, jangan bikin bising seperti di pasar.
( H S R . Muslim).

Artinya : Sebaik-baik shaff (barisan) laki-laki itu auwalnya ;


dan sejahat-jahatnya itu akhirnya ; dan sebaik-baik shaff
perempuan itu akhirnya, dan sejahat-jahatnya itu auwalnya.
< H S R . Muslim).

254
Didalam sembahyang bercampur antara laki-laki dan perem­
puan dibelakang imam, dilarang laki-laki merebut shaff mereka
yang akhir, karena dekat dengan perempuan ; sebaliknya dilarang
perempuan rebut shaff mereka yang depan, karena dekat dengan
laki-laki.

Hadiets ini mengajar supaya laki-laki dan perempuan ber­


jauhan.

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Ratakan-lah shaff-shaff kamu, karena meratakan


shaff itu sebagian daripada kesempurnaan sembahyang.

( H S R . Bukharie, Muslim).

Daliel Darajat imam.


Sabda Rasulullah s.a.w. :

Artinya : Yang menjadi imam pada satu qaum itu hendaklah


yang lebih mengerti isi kitab Allah ; kalau mereka bersamaan
tentang mengerti isi kitab itu hendaklah yang lebih me­
ngerti Sunnah ; kalau mereka bersamaan tentang itu hendak­
lah yang lebih dahulu Hijrah (ke Madienah) ; kalau mereka
bersamaan tentang Hijrah itu hendaklah yang lebih tua
'umurnya ; dan seorang janganlah menjadi imam bagi seorang

255
ditempat kekuasaan orang itu ; dan janganlah ia duduk di­
rumah seseorang ditempat yang tertentu bagi orang itu,
melainkan dengan idzinnya.
(HSR. Muslim).

Artinya : Tidak halal seorang yang berieman kepada Allah


dan hari yang kemudian itu menjadi imam pada satu qaum
melainkan dengan idzin mereka ; dan janganlah ia berdo'a
untuk dirinya saja ; kalau ia berbuat begitu, berarti ia khianat
kepada mereka.
( H S R . A b u Dawud).

DALIEL-DALIEL ADZAN DAN IQAMAH

Daliel Kalimah adzan dan qamat.


Diriwayatkan :

y
y V * <" l 1S1 V / s *y[,y*y. "< J ? i \> •> s y, y

256
Artinya : Telah berkata 'Abduilah bin Z a i d : Tatkala R a ­
sulullah s.a.w. telah mengambil keputusan hendak memukul
naqus u - sedang Rasulullah s.a.w. tidak suka, lantaran
menyerupai IMashara - saya tidur, dapat mimpi datang seorang
memakai dua baju hijau, dan ditangannya ia bawa n a q u s,
2l
maka saya bertanya Vepadanya : Y a 'abdallah ! a p a k a h
engkau mau jual n a q u s itu ? Orang itu jawab ; Engkau
mau gunakan dia buat apa ? Saya Jawab : Untuk memanggil
orang buat sembahyang, la berkata : Maukah aku unjukkan
kepadamu cara yang lebih baik dari itu ? S a y a jawab :
Mau, Lalu ia berkata : Sebutlah a l l a h u a k b a r
(sampai akhir adzan). Kemudian ia mundur tidak berapa
jauh dan ia berkata : Kalau engkau mau ber-diri sembahyang,
katakanlah : a l l a h u a k b a r (sampai akhir
qamat). Maka saya bangun pagi, terus saya pergi kepada
Rasulullah s.a.w. dan saya khabarkan kepadanya hal mimpi
itu. Maka sabda Rasulullah s.a.w. : „Mudah-mudahan .mimpi
ini betul", lalu Rasulullah s.a.w. perintah adzan.
( H S R . Ahmad).

1) Naqus : Besi atau kayu yang panjany dipukul oleh qaum Nashara untuk memberi
tahu waqtu sembahyang. Satu lagi arti n,iqus ialah lr>nceng.
2 ) 'Abdallah disini bukan nama. Artinya . hamba Allah. Orang yang tidak dikenai
namanya itu dipanggil 'abdallah.

257
Artinya : Rasulullah s.a.w. telah mengajar Abie Mahdzurah :
Kalau disembahyang S h u b u h , hendaklah eng­
kau berkata : a s h s h a l a t u k h a i r u m - m i n a n
naum a s h s h a l a t u khairum-minannaum.
( H S R . Ahmad dan A b u Dawud)

Daliel A d z a n dan qamat sendiri.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Tuhanmu Y a n g Maha Mulia suka kepada gembala


kambing digunung yang adzan 'buat sembahyang, lalu ia
. sembahyang. ( H S R . Ahmad).

Dengan Hadiets itu dan lain-lainnya, teranglah, bahwa adzan


dan qamat bukan untuk berjama'ah saja, bahkan buat orang yang
sembahyang sendirian juga.

Daliel A d z a n dan qamat buat lima waqtu saja.


Menurut Riwayat-riwayat, bahwa adzan dan qamat itu diada­
kan, untuk mengumpulkan orang-orang buat sembahyang fardlu
yang lima waqtu dan buat sembahyang J u m ' a h saja.
T i d a k ada satupun riwayat dari Nabi s.a.w. atau dari Sha-
habat-shahabat yang menunjukkan, bahwa adzan dan qamat itu
ada digunakan buat sembahyang lain daripada fardlu yang lima
dan J u m ' a h , malahan ada beberapa Riwayat yang menunjukkan,
bahwa sembahyang-sembahyang sunnat itu tidak pakai adzan dan
qamat.

258
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Jabir : Saya pernah hadlir di Hari­


raya bersama Nabi s.a.w., maka Nabi mulai sembahyang
sebelum khutbah, dengan tidak pakai adzan dan tidak pakai
qamat. ( S . R . Muslim).

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Bahwa di-zaman R a ­


sulullah s.a.w. pernah gerhana matahari, maka Rasulullah
kirim orang menyeru ; a s h s h a I a t u j a m i ' a h
(Maqshudnya : Berkumpullah buat sembahyang).
( S R ' Bukharie).

Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Nabi s.a.w. pernah


keluar pada satu hari buat sembahyang minta hujan, lalu
ia sembahyang dengan kami dua rak'at, dengan tidak pakai
adzan dan tidak pakai qamat.
( R . Ahmad).
Daliel Pendengar adzan turut bunyikan
Diriwayatkan :

259
•- vS
0 , i i ^ s ! > $

Artinya : Telah berkata 'Umar : Rasulullah s.a.w. telah ber­


1 1
sabda : Apabila muadz-d2in berkata : a 1 I a h u a k b a r ,
a l l a h u a k b a r , seorang daripada kamu sambut dengan :
a l l a h u a k b a r , a l l a h u a k b a r ; kemudian muadz-
dzin berkata : a s y h a d u ' a I I a i I a h a i l l a l l a h ,
ia sambut dengan : a s y h a d u a 11 a i I a h a illallah;
kemudian muadz-dzin berkata : a s y h a d u a n n a m u -
h a m m a d a r - r a s u I u 1 I a ti ; ia sambut dengan;
a s y h a d u anna muhammadar-rasullullah;
kemudian muadz dzin berkata : h a i y a ' a l a s h s h a l a h ,
ia sambut dengan " l a h a u l a w a i a q u w w a t a
i I J a b i I 1 a h ; kemudian muadz-dzin berkata : h a i y a
'a I a I f a I a h, ia sambut dengan : I ' a h a u l a w a I a
q u w w a t a i I I a b i I I a h ; kemudian muadz-dzin berkata:
a l l a h u a k b a r , a l l a h u a k b a r , ia sambut dengan
a l l a h u a k b a r , a l l a h u a k b a r ; kemudian mu-adz-
dzin berkata : I a i l a h a i l l a l l a h , ia sambut dengan:
l a i l a h a i l l a l l a h , dari pada hatinya, niscaya ia masuk

S U r g a
' ( H S R . Muslim}.

Daliel D o ' a adzan.


Sabda Rasulullah s.a.w. :

1) Tukang Adzan.

260
Artinya : Diwaqtu mendengar adzan, barangsiapa berkata :
a l l a h u m m a (bunyinya dengan cukup dan
artinya : telah tersebut di buku ini kaca 52) niscaya ia men­
dapat syafa'atku dihari Giamat.
( H S R . Bukharie).

DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG JUM'AH

Daliel J u m ' a h dua rak'at.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Umar : Sembahyang safar itu dua


rak'at, sembahyang Dluha dua rak'at, sembahyang Hari-raya
dua rak'at, sembahyang J u m ' a h dua rak'at, yaitu sembahyang
tam'am bukan qashar, menurut perintah Muhammad s.a.w.
( R . Ahmad).

Daliel J u m ' a h Wajib.


Firman Allah :

261
u
A r t i n y a : Hai orang-orang yang beriman ! apabila diseru
buat sembahyang J u m ' a h , maka hendaklah kamu pergi me­
2 )
ngingat Allah dan hendaklah kamu tinggalkan per­
dagangan. (Q. Al-Jurn'ah 9 )

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Sesungguhnya rasanya aku hendak suruh seorang


sembahyang jadi imam, lalu aku pergi bakar rumah-rumah
orang-orang yang tidak hadlir J u m ' a h . (HSR Muslim)

Artinya : Pergi ke-Jum'ah itu satu kewajiban atas tiap-tiap


orang sudah cukup umur.
( H S R . Nasa-ie).

Artinya : J u m ' a h itu satu kewajiban yang penting atas tiap-


tiap orang Islam dengan berjama'ah melainkan empat, yaitu
hamba milik orang, perempuan, kanak-kanak, dan orang yang
s a k i t
( H S R . A b u Dawud).

Daliel Kewajiban sebelum J u m ' a h .


Sabda Nabi s.a.w. :

1) Makshudnya disini, ialah apabila dipanggil dengan adzan.


2) Mengingat Allah itu maqshudnya khutbah dan sembahyang.

262
Artinya : Mandi pada hari J u m ' a h itu wajib atas tiap-tiap
orang baligh, dan hendaklah ia membersihkan gigi dan meng­
gunakan bau-bauan, kalau ia punya.
( H S R . Bukharie).

Artinya : Barangsiapa mandi pada hari J u m ' a h dan ia ber-


suci diri seberapa bisanya, dan ia pakai minyak kepala atau
ia pakai bau-bauan (yang ada) di rumahnya, kemudian ia
pergi (ke-mesjid) dan tidak memisahkan antara dua orang
(yang duduk), kemudian ia sembahyang seberapa ia bisa,
kemudian ia diam mendengarkan imam berkhutbah, ta'
dapat tidak akan diampunkan dosanya yang diantara J u m ' a h
, t u
- ( H S R . Bukharie).

Artinya : Mandilah pada hari J u m ' a h dan cucilah kepala


kamu walaupun kamu tidak junub, dan pakailah bau-bauan.
( H S R . Bukharie).

Artinya : Barangsiapa membersihkan badan dan mandi pada


hari J u m ' a h , kemudian ia hampir ketempat yang bisa ia
dengar khutbah imam, lantas apabila imam keluar, ia dengar
khutbah imam, dan ia diam hingga ia habis sembahyang

263
bersama imam, niscaya ditulis pahala bagi tiap-tiap langkah
itu 'ibadat setahun, sembahyangnya dan puasanya.
( H R . Thabaranie).

Artinya : Kewajiban dari Allah atas tiap-tiap seorang Islam,


bahwa ia mesti mandi pada tiap-tiap tujuh hari sekali, ia
mesti cuci kepala dan badannya.
( H S R . Muslim).

Artinya : Barangsiapa mandi pada hari J u m ' a h dan ia pakai


bau-bauan jika ia punya, dan ia pakai sebaik-baik pakaiannya,
kemudian ia keluar dengan merendah diri hingga datang
ke-mesjid, lalu sembahyang, kalau ia suka, dan tidak ia meng­
ganggu orang kemudian ia diam, apabila keluar imamnya,
hingga ia sembahyang, niscaya adalah yang demikian itu
penebus dosanya yang diantara dua J u m ' a h itu.
( H S R . Ahmad).

Artinya : Maka apabila seorang daripada kamu masuk ke-


masjid, janganlah ia duduk sebelum sembahyang dua rak'at.
( H S R . Bukharie, Muslim).

264
Diriwayatkan

Artinya : Telah berkata Jabir :Seorang laki-laki masuk pada


hari J u m ' a h diwaktu Rasulullah s.a.w. sedang berkhutbah.
Maka Rasulullah s.a.w. bertanya kepadanya : „Sudahkah
engkau sembahyang ? " la jawab : Tidak. Sabda Rasulullah :
„ K a l a u begitu sembahyang-lah dua rak'at".
( H S R . Bukharie, Muslim).

Dengan dua Hadiets tadi nyatalah bahwa orang yang masuk


masjid itu disunnatkan sembahyang dua rak'at yang dinama­
kan : t a h i y a t u I • m a s j i d, walaupun diwaqtu imam
sedang berkhutbah.

Daliel Waqtu Jum'ah.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Anas : Adalah Rasulullah s.a.w.,


sembahyang J u m ' a h di-waqtu condong matahari.
( S R . Bukharie).
Daliel Salam waqtu naik mimbar.
Menurut Riwayat-riwayat, dan difaham dari beberapa Ha­
diets, ternyata, bahwa Nabi s.a.w. masuk ke masjid itu ialah
diwaqtu hendak naik mimbar berkhutbah ; dan sesudah naik,
lantas ia beri salam kepada yang hadlir disitu.

Diriwayatkan :

265
Artinya : Telah berkata Jabir : Adalah Rasulullah s.a.w.,
apabila naik mimbar, ia beri salam.
( R . Ibnu Majah).

Artinya : Telah berkata ibnu 'Umar : Adalah Nabi s.a.w.,


apabila hampir kemimbar, ia beri salam kepada orang-orang
yang dekat mimbar ; kemudian ia naik ; maka apabila ia
menghadap orang ramai dengan mukanya, terus ia beri salam,
kemudian ia duduk.
( R . Thabaranie).
Dua Riwayat yang tersebut diatas, dan beberapa lagi Riwayat
tentang Nabi beri salam dari atas mimbar itu sungguhpun lemah,
tetapi menurut lain-lain Hadiets, nyatalah, bahwa orang yang baru
datang itu patut beri salam kepada yang menanti - sedang Nabi
s.a.w. biasanya masuk masjid sesudah orang-orang berkumpul.
Dengan itu nyatalah, bahwa Nabi s.a.w. diwaqtu itu mendatang,
dan pantaslah ia beri salam.

Jadi, salamnya Nabi itu ialah sebagai salam orang yang


mendatang, bukan salam yang berhubung dengan khutbah.
Adapun imam yang sudah lebih dahulu ada dimasjid bersama
ma'mum itu tentulah tidak perlu lagi memberi salam, karena
imam diwaqtu itu, bukan orang yang baru datang, tetapi orang
yang menanti.

Daliel A d z a n J u m ' a h .
Diriwayatkan :

266
Artinya : Telah berkata Sa-ib bin Yazied : Adalah adzan
hari J u m ' a h pada zaman Nabi s.a.w. dan A b u Bakar dan
'Umar itu ialah apabila imam naik mimbar.
( S R . Bukharie).

Daliel Khutbah dengan berdiri.


Diriwayatkan :

A r t i n y a : Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Nabi s.a.w.


ber-khutbah dengan berdiri, kemudian ia duduk, kemudian
ia bangun, sebagaimana yang d i l a k u k a n oleh kamu zaman
sekarang ini.
( S R . Bukharie).

Artinya : Telah berkata Jabir : Adalah Rasulullah s.a.w.


berkhutbah dengan berdiri, kemudian ia duduk, kemudian ia
berdiri dan ia baca beberapa A y a t dan ia sebut akan Allah
T a a l a
' - ( S R . Nasa-ie).

Menurut dua riwayat itu dan juga menurut lain-lain Riwayat


lagi, teranglah, bahwa biasanya Rasulullah s.a.w. berkhutbah
Jum'ah dengan pakai duduk antara dua khutbah.
Tetapi lantaran tidak ada satupun keterangan dari Rasul
tentang wajibnya, sedang duduk begitu ta' dapat dipandang seba­
gai satu 'ibadat yang ta' dapat difikirkan artinya, maka ada sebagi­
an daripada 'ulama berpendapat,bahwa duduk antaradua khutbah
itu tidak wajib, hanya sebagai duduk berhenti penat saja. Tetapi
yang lebih utama dan selamat, ialah kita turut contoh Rasul itu.

267
Daliel rsi Khutbah.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ja'bir : Adalah Rasulullah s.a.w. ber­


khutbah dengan berdiri, dan ia duduk antara dua khutbah,
dan ia baca beberapa A y a t , dan ia ingatkan manusia.
( S R . Ahmad dan Muslim).

Artinya : Telah berkata Ja'bir : Adalah Rasulullah s.a.w. tidak


memanjangkan nashiehat pada hari J u m ' a h Khutbahnya itu
hanya beberapa kalimat yang mudah. ( S R . AbU Dawud)

Artinya : Telah berkata Ibnu Abie A u f a : Biasanya Rasulu­


llah s.a.w dan ia memanjangkan sembahyang dan
memendekkan khutbah. ( S R . Nasa-ie).

Daliel Shifat-shifat Khatieb.

Diriwayatkan :

268
Artinya : Telah berkata Jabir : Adalah Rasulullah s.a.w. apa­
bila berkhutbah, merah dua matanya dan keras suaranya dan
sangat berangnya 1 ) , hingga seolah-olah ia seorang pengancam
askaryang berkata : I n g a t ! musuh akan menyerbu kamu pada
waqtu pagi, pada waqtu petang. ( S R . Muslim).

Daliel T a ' boleh omong.

Diriwayatkan :

Artinya : Diwaqtu ima'm berkhutbah, kalau engkau berkata


kepada shahabatmu : „ D i a m " , maka sesungguhnya engkau
telah mengerjakan sia-sia. ( H S R . Bukharie)^

Maqshudnya, bahwa diwaqtu ima'm berkhutbah, tidak boleh


seorang juapun berkata-kata, walaupun menyuruh orang lain diam.

Daliel Wajib mendengar dan menghadap.


Menurut Hadiets-hadiets yang tersebut ditentang kewajiban
sebelum J u m ' a h , nyatalah, bahwa ma'mum itu mesti mendengar
dan perhatikan betul-betul akan khutbah imamnya.

Diriwayatkan :

A r t i n y a : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Adalah Rasulullah


s.a.w. apabila berdiri diatas mimbar, kami sekalian mengha­
dap dia dengan muka kami. ( R . Tirmidzie).

1) BeVang : Marah atau kelihatan seperti orang marah.

269
Artinya : Telah berkata 'Adie bin Tsa'bit, dari bapaknya :
Adalah Nabi s.a.w, apabila berdiri diatas mimbar, s h a ha ha t -
shahabatnya menghadap dia dengan muka-muka mereka.
(R. Ibnu Majah).

Dua Riwayat itu sungguhpun lemah, tetapi lain-lain Riwayat


dan Hadiets yang shahieh ada menyuruh ma'mum mendengar dan
memperhatikan khutbah imamnya.
Biasanya orang yang memperhatikan sesuatu ialah dengan
menghadap betul-betul sebagaimana yang tersebut itu.

Daliel Gamat sesudah khutbah.


Diriwayatkan :

Artinya : Adalah Bilal mulai adza'n apabila Nabi s.a.w. duduk


atas mimbar, dan ia qamat, apabila Nabi turun.
( R . A h m a d dan Nasa-ie ).

Daliel Bacaan Surah.


Surah yang mesti dibaca disembahyang J u m ' a h sesudah A l -
Fatihah itu tidak ditentukan oleh Nabi. Tetapi sering Rasulullah
s.a.w. ada baca surah 5 a b b i h i s m a dirak'at yang pertama,
dan H a l a t a k.a dirak'at yang kedua. Terkadang Rasulullah
baca surah J u m ' a h , dan sesudah surah J u m ' a h , dirak'at itu juga,
terkadang Rasulullah baca lagi surah A l - M u n a ' f i q u n dan
terkadang surah H a I - a t a' k a.

Bacaan Qur-an disembahyang J u m ' a h itu dengan nyaring, ka­


rena sekalian Riwayat-riwayat tentang Nabi baca Surah, menunjuk­
kan, bahwa Nabi baca Qur-a'n itu hingga orang lain dengar.

270
Daliel T a ' perlu empat puluh orang.
Didalam Qur-a'n tidak ada keterangan, bahwa J u m ' a h mesti
dengan 40 orang, tidak ada satupun Hadiets menentukan begitu.
Hanya ada satu riwayat yaitu bahwa J u m ' a h yang pertama didiri­
kan oleh shahabat-shahabat Nabi s.a.w. dekat Madienah itu kebe­
tulan yang hadlir ada 40 orang. Riwayat itu tidak shah. Walaupun
shahieh, tidak berarti 40 orang, karena 40 orang yang hadlir itu
bukan dengan perintah mesti 4 0 hanya dengan kebetulan saja. S a -
tu kejadian yang kebetulan itu ta' boleh dijadikan alasan buat
ketetapan.
A d a satu riwayat pula dari Jabir, begini bunyinya :

Artinya : Ditiap-tiap empat puluh dan selebihnya (baru) ada


sembahyang J u m ' a h , sembahyang Hariraya Hajji, dan sembah­
yang Hariraya Puasa. ( R . Daraquthnie).

Riwayat itu kata ima'm A h m a d : Dusta dan palsu.


Sekalian ahli Hadiets menolak riwayat itu.
Oleh sebab itu boleh kita kerjakan J u m ' a h dengan seorang
ima'm dan seorang ma'mum.

Beberapa tambahan.
Sabda Rasulullah s.a.w. :

Artinya : J a n g a n l a h seorang daripada kamu bangunkan sau­


daranya (dari tempat duduknya) pada hari J u m ' a h , lalu ia
duduk ditempat itu. ( H S R . Muslim).

^s<s>< "A.ySmJ ,V"

271
A r t i n y a : Apabila seorang daripada kamu bangkit dari tempat
duduknya, kemudian ia kembali, maka ia lebih berhaq men­
duduki tempat itu. ( H S R . Muslim).

DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG SUNNAT RAWATIB.

Daliel Sunnat rawatib dan rak'atnya.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Abduilah bin ' U m a r : S a y a ingat da­


ri (sembahyang sunnat) Rasulullah s.a.w., sepuluh r a k ' a t ; dua
rak'at sebelum Zhuhur, dua rak'at sesudah Zhuhur, dua rak'at
sesudah Maghrib dirumahnya, dua rak'at sesudah ' I s y a ' di-
rumahnya, dan dua rak'at sebelum sembahyang S h u b u h .
( S R . Bukharie).

A r t i n y a : Telah berkata 'Aisyah :.Adalah Nabi s.a.w. sembah­


yang sebelum Z h u h u r empat rak'at dirumahnya, kemudian ia
keluar, lalu ia sembahyang bersama orang-orang, kemudian ia
masuk, lalu ia sembahyang dua rak'at
( S R . Muslim).

Menurut riwayat Ibnu 'Umar itu adalah sembahyang sunnat


sebelum Z h u h u r dua rak'at tetapi menurut riwayat ' A i s y a h empat
rak'at.

272
Dari situ difaham, bahwa Nabi s.a.w. ada kerjakan dua ma -
cam, ya'ni terkadang dua dan terkadang empat. Tetapi dua Hadiets
yang dibawah ini menguatkan riwayat 'Aisyah itu.

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Barangsiapa sembahyang sehari semalam dua belas


rak'at selain daripada sembahyang fardlu, maka akan didirikan
satu rumah baginya di suarga. ( H S R . Ahmad dan Muslim).

Artinya : Barangsiapa sembahyang sehari semaJam dua belas


rak'at, niscaya didirikan baginya satu rumah di suarga, yaitu
empat rak'at sebelum Zhuhur, dua rak'at sesudahnya, dua
rak'at sesudah Maghrib, dua rak'at sesudah 'Isya', dan dua
rak'at sebelum sembahyang Shubuh. ( H S R . Tirmidzie).

Sepuluh atau dua belas rak'at yang tersebut, itulah sembah­


yang sunnat yang berhubung dengan sembahyang saban hari, yang
shah riwayatnya.
Lain dari itu ada beberapa Riwayat tentang sembahyang
sunnat Zhuhur, 'Ashar dan ' I s y a ' yang berlainan dari yang tersebut
diatas itu serta lemah riwayat-riwayat nya.
Sabda Nabi s.a.w. :

273
A r t i n y a : Barangsiapa (tetap) sembahyang empat rak'at sebe­
lum Zhuhur dan empat sesudahnya, niscaya Allah haramkan-
dia masuk neraka. ( H R . Tirmidzie).

Artinya : Mudah-mudahan Allah memberi rahmat orang yang


(tetap) sembahyang empat rak'at sebelum 'Ashar
(HR. Ahmad).

A r t i n y a : Telah berkata 'Alie : Adalah Rasulullah s.a.w.


sembahyang empat rak'at sebelum 'Ashar dengan pakai salam
diantaranya. ( H R . Tirmidzie).

Artinya : Barangsiapa (tetap) sembahyang empat rak'at se -


belum 'Ashar, niscaya tidak disentuh dia oleh api neraka.
( H R . Thabaranie)

Dan ada beberapa Hadiets lagi tentang sembahyang sunnat


'Ashar itu. Sungguhpun semuanya itu lemah riwayatnya, tetapi
banyaknya menunjukkan ada berashal dari Nabi s.a.w.

Diriwayatkan :

( J u ^ O )• o ^ j l c_>G£j
Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Ta' pernah Nabi s.a.w.
sembahyang 'Isya', lalu menginap di rumah saya, melainkan
ia sembahyang empat atau enam rak'at. ( R . Ahmad).

274
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Maka Nabi s.a.w. per­
nah sembahyang 'Isya', kemudian ia datang (ke rumahnya),
lalu ia sembahyang empat rak'at ( S R . Bukharie).

Riwayat ini, sungguhpun shah, tetapi sembahyang itu 'ulama'


Hadiets pandang sebagai sembahyang malam, bukan sembahyang
yang berhubung dengan ' I s y a ' .

Daliel Ta' berjama'ah dan adzan.


Ditentang sembahyang rawatib yang tersebut itu tidak ada
Riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi s.a.w. ada kerjakan de­
ngan berjama'ah.
Begitu juga tidak ada keterangan yang Nabi s.a.w. ada kerja­
kan dengan pakai adzan dan qamat.

Daliel Bacaan nyaring disembahyang malam.

Diriwayatkan :

(&#P . J . ij*)
Artinya : Ada orang bertanya kepada 'Aisyah : Bagaimana
bacaan Nabi s,a.w. pada waqtu malam ? la Jawa'b : Nabi
s.a.w. berbuat sekalian itu ; terkadang dengan perlahan, dan
terkadang dengan nyaring.
( S R . Tirmidzie).

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Adalah bacaan Rasu­


lullah s.a.w. pada malam hari, terkadang nyaring dan terka­
dang tidak nyaring.
( R . A b u Dawud).

275
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Sesungguhnya Rasulul­
lah s.a.w. pernah datang ke masjid. Diwaqtu itu Shahabat-
shahabat sedang sembahyang dan baca dengan suara yang ke­
ras. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda : „Sesungguhnya orang
yang sembahyang itu ialah orang yang berkata-kata didalam
rahasia dengan Tuhannya Yang Maha Mulia. Oleh sebab itu
hendaklah ia fikir apa yang ia hendak omongkan ; dan ja­
nganlah sebagian daripada kamu membaca Gur an dengan
nyaring hingga terganggu sebagian yang lain".
(R. Ahmad).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Adalah bacaan Nabi


s.a.w. (kuatnya) sekedar bisa di-dengar oleh orang yang di-
kamar, kalau Rasulullah s.a.w. di rumah. (R. A b u Dawud).
Dengan beberapa Hadiets dan Riwayat yang tersebut diatas
tadi, kelihatan dengan terang, bahwa bacaan Nabi s.a.w. pada sem­
bahyang malam itu terkadang nyaring dan terkadang tidak.
Bacaan yang nyaring itu pula tidak terlalu nyaring dan tidak
terlafu perlahan, tetapi sedang. Adapun bacaan didalam sembah­
yang sunnat siang itu belum pernah saya berjumpa Riwayat ten­
tang nyaring tidaknya.

Daliel Sembahyang di rumah.


Difaham dari Riwayat-riwayat ditentang sembahyang sunnat
Nabi s.a.w. ternyata, bahwa kebanyakannya Nabi s.a.w. kerjakan
di rumahnya.

276
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG JAMA' DAN OASHAR

Daliel sembahyang yang boleh dijama'.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Anas : Adalah Rasulullah s.a.w., apa­


bila berangkat (safar) sebelum gelincir matahari, ia mundur­
kan Zhuhur hingga waqtu 'Ashar, kemudian ia berhenti (dija­
lan buat sembahyang) jama' diantara dua sembahyang itu ;
tetapi jika ia berangkat sesudah gelinjir matahari,maka ia sem­
bahyang Zhuhur (saja) lalu ia berangkat. ( S R . Bukharie).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Adalah Rasulullah


s.a.w. biasa menjama' antara sembahyang Zhuhur dan 'Ashar,
apabila ia didalam pelayaran dan (begitu juga) ia jama' antara
Maghrib dan *lsya'. ( S R . Bukharie).

277
Artinya : Telah berkata Mu'adz : Sesungguhnya Nabi s.a.w.
didalam peperangan T a b u k apabila berangkat sebelum gelin­
f

cir matahari, ia mundurkan Zhuhur hingga ia jama'kan dengan


'Ashar, lalu ia kerjakan dua sembahyang itu sekali ; d a n apabi­
la ia berangkat sesudah gelincir matahari, ia sembahyang ja-
ma' antara Zhuhur dan 'Ashar, kemudian ia berangkat ; dan
apabila ia berangkat sebelum Maghrib, ia mundurkan Maghrib,
lalu ia kerjakan dia bersama ' I s y a ' ; dan apabila ia berangkat
sesudah Maghrib, ia majukan ' I s y a ' , lalu ia kerjakannya ber­
sama Maghrib. ( R . Ahmad).

A r t i n y a : Telah berkata Salim : Adalah Abdullah Ibnu ' U -


mar, apabila hendak lekas didalam pelayaran, ia qamat buat
Maghrib, maka ia sembahyang tiga rak'at, kemudian ia beri
salam ; sesudah itu ia berhenti sebentar, lalu ia qamat buat
' I s y a ' , lantas ia kerjakan dia dua rak'at, lalu ia beri salam.
( S R . Bukharie).

Dari Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat yang tersebut itu


teranglah, bahwa sembahyang yang boleh dijama ta'khir dan jama'
taqdiem itu ialah antara Z h u h u r dan 'Ashar, dan antara Maghrib
dan ' I s y a ' saja.
T i d a k ada satupun keterangan yang menunjukkan Nabi s.a.w.
ada pernah jama' antara S h u b u h dengan Zhuhur, atau antara 'Ashar
dengan Maghrib, atau antara ' I s y a ' dengan S h u b u h .
Menurut sekaitan Riwayat-riwayat yang tersebut diatas tadi,
nyatalah, bahwa didalam safar itu biasanya Nabi s.a.w. menger­
jakan sembahyang dengan jama' antara satu dengan yang lain.
Orang yang didalam safar itu boleh sembahyang jama' selama ia
tidak niat tinggal tetap disatu negeri, karena orang yang sudah mau
tinggal tetap itu bukan musafir lagi.

278
Saya belum berjumpa satupun Hadiets atau Riwayat yang
shahieh pada membatas hari bagi boleh jama' didalam safar.

Daliel Boleh jama' di dalam negeri.

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Rasulullah s.a.w. per­


nah sembahyang jama' antara Zhuhur dan 'Ashar, dan antara
Maghrib dan 'Isya', bukan diwaqtu ketakutan dan bukan di­
dalam pelayaran (safar). Lantas ada orang bertanya kepada
Ibnu 'Abbas : Mengapa Nabi s.a.w. berbuat begitu ? la jawab:
Nabi s.a.w. berbuat begitu, lantaran tidak mau memberatkan
seorangpun daripada ummatnya. ( S R . Muslim).

Artinya : Telah berkata 'Abduilah bin Syaqieq : Telah berka­


ta Ibnu 'Abba's : „Saya pernah lihat Rasulullah s.a.w. sembah­
yang jama' antara Zhuhur dan 'Ashar, dan (antara) Maghrib
dan 'Isya', maka hal itu meragu-ragukan hati saya, lalu saya
datang kepada Abu Hurairah dan saya tanyakan hal itu, ma­
ka Abu Hurairah membenarkan perkataan Ibnu 'Abbas itu.
( S R . Muslim).

279
M e n u r u t sambungan-sambungan dua Riwayat yang tersebut
dan lain-lainnya, teranglah, bahwa sembahyang jama' didalam ne­
geri y a n g boleh itu ialah jama' ta'khter; dan juga hal itu jarang di­
kerjakan o l e h Nabi s.a.w.

Daliel A d z a ' n dan qamat disembahyang jama'.

Diriwayatkan :

Artinya : Dari Ja'bir : Sesungguhnya Nabi s.a.w. pernah sem­


bahyang jama' di 'Arafah dengan satu adzan dan dua qamat
; dan ia datang ke Muz-dalifah, lalu ia sembahyang Maghrib
dan 'Isya' dengan satu adza'n dan dua qamat.
( S R . Muslim).

Daliel Boleh qashar.


F i r m a n Allah :

Artinya : Apabila kamu berjalan dibumi (safar), maka tidak


mengapa kamu qashar sembahyang kamu, jika kamu takut,
bahwa orang-orang kafir itu akan mencilakakan kamu.
(Q. An-Nisa' 100)

Di A y a t ini, di-benarkan qashar buat dua urusan, yaitu :


1) kalau k a m u safar, 2) kalau kamu didalam ketakutan akan keci-
l a k a a n d a r i fihakmusuh (ya'ni didalam peperangan dan sebagainya)
Y a n g pertama ialah sembahyang qashar yang kita akan bicara­
kan d i b a w a h ini. Yang kedua ialah sembahyang qashar yarig akan
tersebut disembahyang khauf.

280
Daliel Sembahyang yang boleh dan yang ta' boleh diqashar.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Sesungguhnya Allah


Ta'ala telah wajibkan sembahyang dengan perantaraan Nabi
kamu s.a.w., atas orang musafir, dua rak'at, dan atas orang
yang tinggal di-negeri, empat rak'at dan waqtu ketakutan ,
hanya satu rak'at. ( S R . Muslim).

Artinya : Telah berkata Tsumamah bin Syarahiel : S a y a per­


gi kepada Ibnu Umar, lalu saya bertanya : Bagaimana sem­
bahyang orang dalam safar ? la jawab : Dua rak'at, dua rak'at,
melainkan Maghrib tiga (rak'at). ( R . Ahmad).

Dengan dua Riwayat itu saja, rasanya cukup buat menerang­


kan, bahwa sembahyang yang boleh diqashar itu ialah sembahyang
yang empat rak'at. Adapun Maghrib dan Shubuh, tidak boleh di-
qashar. Kata Ibnu Mundzir : Tentang tidak diqashar Maghrib dan
Shubuh itu sudah ijma'.

Beberapa tambahan.
Diriwayatkan :

281
Artinya : Telah berkata Anas : Saya pernah sembahyang
Zhuhur bersama Rasulullah s.a.w. di Madienah empat rak'at
1)
tetapi saya sembahyang 'Ashar bersamanya di Dzil-Hulaifah
dua rak'at. ( S R . Muslim).

Artinya : Ada orang bertanya kepada Anas darihal qashar


sembahyang. Maka ia jawab : Adalah Rasulullah s.a.w. apabila
2)
keluar perjalanan tiga mil (atau tiga farsakh) , ia sembahyang
(qashar) dua rak'at. ( S R . Muslim).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Tatkala Rasulullah


s.a.w. mena'lukkan Makkah, ia diam disana sembilan belas
.hari dengan sembahyang (qashar) dua rak'at
( S R . A h m a d dan Bukha'rie).

Artinya : Sesungguhnya Ibnu 'Umar pernah diam di Adzar-


biejan enam bulan meng-qashar sembahyang,
(SR. Baihaqie).

1) D z i l - H u l a i f a h itu satu tempat yang j a u h n y a dari Madinah ada kira-kira enam mil ' A r a b .
2) Y a n g m e r i w a y a t k a n Hadiets itu tidak ingat betul, apakah A n a s bilang t i g a m i l
atau t i g a f a r s a k h {sembilan mijl).

282
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG TAHAJJUD
DAN WITR.

Daliel R a k ' a t sembahyang tahajjud dan witr.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aaisyah : Adalah Rasulullah s.a.w.


pernah sembahyang antara sembahyang ' I s y a ' dan Shubuh,
sebelas rak'at, yaitu ia beri salam pada tiap-tiap dua rak'at,
dan ia sembahyang witr satu rak'at. ( S R . Bukharie).

Artinya : Telah berkata 'Aaisyah : Adalah Rasulullah s.a.w.


pernah sembahyang malam tiga belas rak'at ; dari tiga belas
itu, ia sembahyang witr lima rak'at, dan ia tidak duduk
diantara rak'at-rak'at itu melainkan pada akhirnya.
( S R . Bukharie dan Muslim).

Menurut Riwayat yang pertama, nyatalah, bahwa Rasulullah


s.a.w. ada pernah kerjakan sembahyang tahajjud dua rak'at lima
kali ; dan Riwayat yang kedua menunjukkan, bahwa tahajjud
Rasulullah itu delapan rak'at tetapi tidak diterangkan dengan bera­
pa kali salam.
Riwayat dibawah ini menunjukkan, bahwa Rasulullah ada
pernah sembahyang tahajjud delapan rak'at, dengan dua salam.

283
Artinya : Telah berkata 'Aaisyah : Adalah Rasulullah s.a.w.
pernah sembahyang empat rak'at jangan engkau tanya
bagusnya dan panjangnya - , kemudian ia sembahyang empat
rak'at jangan engkau tanya bagusnya dan panjangnya - ,
kemudian ia sembahyang witr tiga rak'at.
( S R . Bukharie dan Muslim).

Dari Riwayat-riwayat tersebut, kita dapat tahu, bahwa sem­


bahyang tahajjud itu boleh dikerjakan dua, dua rak'at, dan boleh
juga empat, empat rak'at.

Daliel R a k ' a t sembahyang tahajjud.


Sabda Nabi s.a.w, :

Artinya : Sembahyang malam (tahajjud) itu dua (rak'at), dua


(rak'at), maka apabila engkau takut (terbit waqtu) S n u bu h,
hendaklah engkau witr satu rak'at.
( H S R . Bukharie dan Muslim).

Hadiets ini menunjukkan, bahwa sembahyang malam (tahaj­


jud) itu boleh dikerjakan dengan dua-dua rak'at, tetapi tidak terse­
but berapa kali dua rak'at.

Menurut beberapa Riwayat yang telah lalu dan yang akan ter­
sebut dibawah ini, nyatalah, bahwa sembahyang witr itu boleh
dikerjakan 1, 3, 5, 7, atau 9 rak'at.
Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat yang menerangkan sem­
bahyang tahajjud Nabi s.a.w., hampir semuanya menunjukkan bah­
wa sembahyang tahajjud dan witr yang dikerjakan olehnya itu se­
belas, atau selebih-lebihnya tigabelas rak'at.

284
Dari sekalian yang tersebut, bisa kita faham, bahwa kalau
sembahyang witr itu sembilan rak'at, tentulah tahajjudnya dua
atau empat rak'at ; dan kalau sembahyang witr itu tujuh rak­
'at tentulah tahajjudnya empat atau enam rak'at ; dan kalau sem­
bahyang witr itu lima rak'at, tentulah sembahyang tahajjud enam,
atau delapan rak'at ; dan kalau sembahyang witr tiga rak'at, tentu­
lah sembahyang tahajjudnya, delapan atau sepuluh rak'at ; dan
kalau sembahyang witr itu satu rak'at, tentulah sembahyang ta­
hajjudnya sepuluh atau dua belas rak'at.

Daliel Rak'at sembahyang witr.


Beberapa Riwayat yang tersebut di atas tadi, telah menun­
jukkan, bahwa witr itu ada yang satu rak'at, dan ada yang tiga
rak'at, dan ada yang lima rak'at. Di bawah ini akan diterangkan
Riwayat witr yang lain-lain lagi.

Diriwayatkan

* ^ v
/ ' « V i \ { *ss Al* > s^^s

Artinya : Telah berkata 'Aisyah : Adalah Rasulullah s.a.w.


pernah sembahyang witr tiga rak'at yang ia tidak selangt
(apa-apa) diantaranya. {Ahmad).
S R

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Jangan kamu sembahyang witr tiga rak'at,


(tetapi) sembahyanglah witr lima atau tujuh rak'at ; dan
jangan kamu samakan dengan sembahyang Maghrib.
( H S R . Daraquthnie).
Di Hadiets ini ada disuruh sembahyang witr lima atau tujuh
rak'at, dan dilarang sembahyang witr tiga rak'at, sedang diatas
tadi, telah tersebut dua Riwayat yang membenarkan sembahyang
witr tiga rak'at.

285
Oleh sebab itu, tentulah sembahyang witr tiga rak'at yang
dilarang tadi, ialah yang menyerupai sembahyang Maghrib, yaitu
pakai dua attahiyat : auwal dan akhir.
Diriwayatkan :

Artinya Telah bertanya Sa'ied bin Hisyam kepada 'Aa­


isyah : khabarkanlah kepadaku tentang sembahyang witr
Rasulullah s.a.w. Kata 'Aa-isyah : Kami biasa sediakan
penggosok gigi Rasulullah dan air wudlu', lalu ia bangun
malam diwaqtu yang dikehendaki oleh Allah, lantas ia ber-
sugi dan berwudlu' dan ia sembahyang sembilan rak'at ;
tidak ia duduk (attahiyat) melainkan pada rak'at yang ke­
delapan, lalu ia menyebut, memuji, dan berdo'a kepada
Allah ; kemudian ia bangun dengan tidak beri salam, lalu
berdiri sembahyang (rak'at) yang ke sembilan ; kemudian ia
duduk (attahiyat) menyebut, memuji dan berdo'a kepada
Allah ; kemudian ia beri salam hingga kedengaran kepada
kami ; kemudian sesudah itu, ia sembahyang dua rak'at
(tahajjud) dengan duduk. Yang demikian itu jadi sebelas
rak'at, hai anakku ! { S R a d dan Muslim).
A h m

Perhatian !
Hadiets ini menunjukkan Rasulullah ada sembahyang witr
sembilan rak'at dan menunjukkan juga, bahwa sembahyang

286
tahajud itu, boleh dikerjakan sesudah sembahyang witr, dan pula
menunjukkan boleh sembahyang tahajjud dengan duduk.

Daliel Waqtu tahajjud dan witr.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Sesungguhnya adalah


Nabi s.a.w. sembahyang witr pada permulaan malam dan
pada pertengahan malam dan pada akhir malam.
( S R . Thabaranie).
Daliel Kerjakan sendiri di rumah.
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Sebaik-baik sembahyang itu ialah sembahyang se­


seorang di rumahnya kecuali sembahyang fardlu.
( H S R . Bukharie, Muslim).

Daliel Baca surah di semua rak'at.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ubaiy bin Ka'b : Adalah Nabi s.a.w.


pernah baca di witr Sabbihisma (di rak'at yang pertama),
dan surah Gul Ya di rak'at kedua, dan surah Qul Huwallah
di rak'at yang ketiga. Nasa-ie).
( S R

287
Dari Riwayat tersebut dan dari lain-lainnya, dapatlah kita
faham, bahwa bacaan surah itu bukan di rak'at yang pertama dan
kedua saja.

Daliel Tahajjud dan witr tidak wajib.

Artinya : Telah datang seorang Arab gunung, lalu ia berkata :


Ya Rasulullah ! Apakah sembahyang yang difardlukan oleh
Allah atas saya ? Jawab Rasulullah : „Sembahyang lima
waqtu, kecuali kalau engkau mau sembahyang sunnat".
( H S R . Bukharie, Muslim).

Dari Hadiets tadi dan lain-lainnya, nyatalah, bahwa sembah­


yang wajib itu ialah sembahyang lima waqtu saja. Selain dari itu
sunnat semuanya.

DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG DAN LAIN-LAIN


YANG BERHUBUNG DENGAN H A R I R A Y A

Daliel Mandi pagi Hariraya.

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Hai golongan Muslimin ! hari (Jum'ah) ini, ialah


satu hari yang Allah jadikan Hariraya. Lantaran itu hendak­
lah kamu mandi: ( H R . Malik).

Menurut Hadiets tadt, bahwa hari J u m ' a h di-pandang sebagai


Hariraya, dan kita disuruh mandi padanya. Dari situ bisa difaham,
bahwa mandi pada Hariraya ada lebih utama lagi.

288
Hadiets itu sungguhpun iemah riwayatnya, tetapi artinya
dikuatkan oleh perbuatan seorang Shahabat yang sangat-sangat
menurut contoh Nabi, yaitu :

Artinya : Diriwayatkan bahwasanya adalah Ibnu 'Umar biasa


mandi pada Hariraya Puasa sebelum pergi ke-tempat sem­
bahyang. ( H R . Malik).
Kalau kita perhatikan sekalian suruhan-suruhan Agama ten­
tang kebersihan, tidaklah payah kita menerima, bahwa mandi pada
Hariraya itu, sekurang-kurangnya satu perkara yang digemari oleh
Agama.

Daliel Pakai pakaian yang baik.

Artinya : Diriwayatkan bahwasanya Nabi s.a.w. biasa pakai


kain genggang Y a m a n pada tiap-tiap Hariraya.
( R . Syafi-ie).
Pakaian yang tersebut itu, satu daripada pakaian-pakaian
yang berharga, dan bukannya pakaian yang biasa dipakai oleh
Nabi s.a.w. tiap-tiap hari.
Dari Riwayat itu, dan juga dari Riwayat Ummu 'Athiyah
yang akan datang tentang : D i p e r i n t a h berkumpul,
nyatalah bahwa Agama kita menyuruh kita berpakaian baik pada
Hariraya.

Daliel Makan sebelum atau sesudah pergi sembahyang.


Diriwayatkan :

289
Artinya : Telah bekata Anas : Biasanya Nabi s.a.w. tidak
pergi sembahyang Hariraya Puasa, melainkan sesudah makan
beberapa biji korma ; dan ia makan korma itu dengan ganjil.
{ S R . Ahmad dan Bukharie).

A r t i n y a . Telah berkata Buraidah : Biasanya Rasulullah


s.a.w. tidak pergi ke-sembahyang Hariraya Puasa, melainkan
sesudah makan ; dan pada Hariraya Hajji, tidak ia makan,
melainkan sesudah kembali dari sembahyang.
( S R . Daraquthnie).

Daliel Pergi sembahyang dengan berjalan.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Apabila kamu pergi sembahyang, hendaklah kamu


pergi dengan berjalan. ( H S R . Bukharie).

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Biasanya Rasulullah


pergi sembahyang Hariraya denqan berjalan dan kembalinya
juga dengan berjalan. ( R . Ibnu Majah}.

290
Artinya : Telah berkata ' A l i : Pergi sembahyang Hariraya
dengan berjalan, dan kembali dengan berkendaraan itu,
menurut sunnah (Rasul). ( R . Baihaqie).

Dua Riwayat tersebut bertentangan, tetapi menunjukkan,


bahwa orang yang kembali dari sembahyang Hariraya itu, boleh
dengan berjalan dan boleh dengan berkendaraan.

Daliel Mengambil dua jalan.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Biasanya Nabi s.a.w.


apabila keluar pergi ke-sembahyang Hariraya, ia kembali de­
ngan mengambil jalan lain dari pada jalan yang ia telah jalani
waqtu pergi. ( S R . Muslim).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Bahwasanya Nabi


s.a.w. pernah pergi sembahyang Hariraya dengan mengambil
satu jalan dan kembalinya dengan mengambil jalan lain.
( R . A b u Dawud).
Daliel Takbier Hariraya Puasa.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Zuhrie : Biasanya Nabi s.a.w. keluar


ke sembahyang Hariraya Puasa dengan bertakbier mulai dari
rumahnya hingga sampai di tempat sembahyang.
( R . A b u Bakar).

291
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Bahwasanya Nabi
1 1
s.a.w. biasa bertakbier dan bertahliel dengan suara keras
dari mulai keluar hendak pergi sembahyang Hariraya Puasa
hingga sampai ketempat sembahyang.
( R . Baihaqie dan Hakim).

Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Hiasilah Hariraya-hariraya kamu dengan takbier.


( R . Thabaranie).

Dua Riwayat dan satu Hadiets yang tersebut, menunjukkan,


bahwa pada Hariraya Puasa itu, diperintah kita bertakbier dan
tahliel dari mulai keluar dari rumah hingga sampai ke-tempat sem­
bahyang.

Daliel Takbier Hariraya Hajji.

Artinya : Diriwayatkan bahwasanya Nabi s.a.w. pernah ber­


2 t
takbier sesudah sembahyang Shubuh hari 'Arafat sampai
3)
'A-shar di akhir hari Tasyrieq. ( R . Daraquthnie)

Tahliel : Menyebut Lailaha illallah.


7) Hari 'Arafah : Hari yang kesembilan dari bulan Ozil-Hijjah.
3) Akhir hari Tasyrieq : Hari yang ketigabelas dari bulan Dzil-Hijjah.

292
Riwayat Daraquthnie itu sungguhpun lemah, tetapi Riwayat
Hakim dari jalan lain ada shah, dan dikuatkan pula oleh perbuatan
'Umar. ' A l i , Ibnu 'Abbas dan Ibnu Mas'ud.

Daliel Lafazh takbier.

Adapun takbier yang diriwayatkan dari 'Umar dan Ibnu


Mas'ud itu begini :

Selain dari itu ada pula beberapa keterangan dari Hadiets


dan riwayat-riwayat Shahabat tentang sunnat takbier seperti yang
tersebut, dimulai dari tanggal satu sampai tanggal tiga belas
Dzil-Hijjah.

Daliel Diperintah berkumpul.

Artinya : Telah berkata Ummu 'Athiyah : Rasulullah


s.a.w. perintah kami bawa keluar anak-anak perempuan yang
hampir baligh, perempuan-perempuan yang haidl dan anak-
anak perempuan yang perawan, pada Hariraya Puasa dan
Hajji. Adapun perempuan-perempuan yang haidl itu, tidak
boleh sembahyang. ( S R . Muslim).
Daliel Berlainan tempat.
Diriwayatkan :

293
Artinya : Telah berkata Jabir : Saya telah hadltr bersama
Rasulullah s.a.w. di Hariraya. Rasulullah mulai sembahyang
sebelum khutbah dengan tidak pakai adzan dan tidak pakai
qamat, kemudian ia berdiri berpegang badan Bilal, lalu ia
menyuruh orang-orang takut kepada Allah dan tha'at, dan ia
nashihati orang-orang serta ia ingatkan mereka. Setelah se­
lesai, lalu ia turun terus pergi ketempat perempuan, lantas
mengingatkan mereka. ( S R )_
M u s f i m

Dari Riwayat ini, dapatlah kita faham, bahwa tempat perem­


puan berkumpul buat sembahyang dan mendengar khutbah itu,
ada lain daripada tempat laki-laki.

Daliel Sembahyang dan khutbah di tanah lapang.


Diriwayatkan :

Artinya : Diriwayatkan dari Abie Hurairah, bahwa pada satu


Hariraya, mereka telah kehujanan, maka Nabi s.a.w. kerjakan
sembahyang Hariraya bersama mereka di masjid.
(R. Abu Dawud).
Menurut kebiasaan, memang Nabi s.a.w. kerjakan sembah­
yang dan khutbah Hariraya di tanah lapang. Semata-mata Nabi
mengerjakan itu, tidak menunjukkan kepada wajib. Sesuatu per­
buatan bisa menunjukkan kepada wajib kalau disertakan dengan
perintah. Kebanyakan 'ulama memandang, bahwa Nabi kerjakan
begitu bukan lantaran tidak shah dikerjakan di masjid, tetapi
karena t a ' c u k u p tempat di masjid pada ketika itu,lantaran orang-
orang yang berkumpul pada Hariraya, ada lebih banyak daripada
lain-lain hari.

Dari sekalian pembicaraan tersebut nyatalah, bahwa sembah­


yang Hariraya di masjid itu, tidak terlarang, teristimewa kalau ada
hujan atau lain-lain halangan.
Oleh sebab itu maka perkataan A b u Hurairah tadi, sungguh­
pun lemah riwayatnya, tetapi shah artinya.

294
Daliel Waqtu sembahyang Hariraya.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Jundub : Adalah Nabi s.a.w. sem­


bahyang Hariraya Puasa bersama kami, di waqtu matahari
tingginya kadar dua batang tombak, dan (ia sembahyang)
Hariraya Hajji (di waqtu matahari) tingginya kadar satu
batang tombak.
( R . A h m a d bin Hasan).

Dari Riwayat ini kelihatan, bahwa waqtu sembahyang Hari­


raya Hajji itu, ada lebih dahulu daripada waqtu sembahyang Hari­
raya Puasa.

Daliel Sembahyang sebelum khutbah.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Biasanya Rasulullah


s.a.w.. Abu Bakar, dan 'Umar sembahyang dua Hariraya
sebelum khutbah.
( S R . Bukharie).

Daliel Ta' pakai adzan dan qamat.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Jabir : Bukan sekali, bukan dua kali


saya sembahyang Hariraya bersama Rasulullah s.a,w. dengan
tidak pakai adzan dan tidak pakai qamat. ( S R . Muslim)

295
Daliel Takbier dalam sembahyang.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata ' A m r bin ' A u f : Bahwasanya Nabi


s.a.w. biasa takbier di sembahyang Hariraya tujuh kali di
rak'at yang pertama, sebelum membaca, dan lima kali di
rak'at yang kedua, sebelum membaca. ( R . Tirmidzie).

Artinya . Telah berkata ' A a i s y a h : Bahwasanya Rasulullah


s.a.w. biasa takbier di Hariraya Puasa dan Hajji di rak'at
yang pertama, tujuh takbier, dan di rak'at yang kedua, lima
t a k b i e r
( R . A b u Dawud).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Biasa Rasulullah s.a.w.


takbier di dua Hariraya, duabelas t a k b i e r ; di rak'at yang per­
tama, tujuh, dan di rak'at yang akhir lima. ( R . Thabaranie).

Daliel Cara khutbah.


Diriwayatkan :

296
Artinya : Telah berkata Abu Sa'ied : Rasulullah s.a.w. biasa
keluar pada Hariraya Puasa dan Hajji ke-tempat sembahyang.
Yang pertama ia kerjakan ialah sembahyang, kemudian ia
berpaling, berdiri menghadap orang-orang yang sedang duduk
berbarisbaris, lalu ia menashihati mereka, memesan mereka
dan menyuruh mereka (berbuat baik) ; dan jika ia hendak
kirim tentara atau menyuruh apa-apa diwaqtu itu, ia suruh,
kemudian, ia berpaling (dari situ). ( S R . Bukharie).
yy
s*s y s ^sss 9 ? s*s
t 4*\. > * -< fA^'w-C

Artinya : Telah berkata Jabir : Saya telah hadlir bersama


Rasulullah s.a.w. di Hariraya. Rasulullah mulai sembahyang
sebelum khutbah dengan tidak pakai adzan dan tidak pakai
qamat, kemudian ia berdiri berpegang badan Bilal, lalu ia
menyuruh orang-orang takut kepada Allah dan tha'at, dan
ia nashihati orang-orang serta ia ingatkan mereka. Setelah
selesai, lalu ia turun dan terus pergi ketempat perempuan,
lantas mengingatkan mereka. ( S R . Muslim}.

A r t i n y a : Telah berkata Sa'ad, mu-adz-dzin : Biasa Ra­


sulullah s.a.w. bertakbier di beberapa tempat di khutbah,
ya'ni Rasulullah membanyakkan takbier di khutbah dua
Hariraya. ( R . Ibnu Majah).

Tentang menyelangi khutbah Hariraya dengan takbier itu,

297
belum saya bertemu Hadiets atau Riwayat selain daripada satu
Riwayat yang lemah itu.

Daliel Hariraya di hari Jum'ah.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Telah berhimpun di hari ini dua Hariraya (Hariraya


dan Jum'ah), maka barangsiapa mau, cukuplah sembahyang
ini buat dia, tidak perlu kepada Jum'ah lagi, tetapi kami akan
dirikan juga Jum'ah.
( H S R . A b u Dawud dan Ibnu Majah).
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Zaid bin Arqam : Bahwasanya Nabi


s.a.w. pernah sembahyang Hariraya di hari Jum'ah, kemudian
ia beri kelonggaran tentang sembahyang Jum'ah, yaitu ia
bersabda : „Barangsiapa mau sembahyang Jum'ah, bolehlah
ia sembahyang Jum'ah".
(HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud).

-^.V^ 'l " y


\ y
•> <•

Artinya : Telah berkata Wahb bin Kaisan : Telah berhimpun


dua Hariraya (Hariraya dan Jum'ah), di zaman pemerintahan
Ibnu Zubair, maka ia tidak keluar melainkan sesudah tinggi

298
hari, kemudian ia keluar, lalu ia berkhutbah, kemudian ia
turun sembahyang, dan (di hari itu) tidak ia dirikan sem­
bahyang Jum'ah lagi buat orang ramai ; maka (kata Wahb) :
Aku khabarkan yang demikian itu kepada Ibnu 'Abbas, maka
ia jawab : Perbuatan Ibnu Zubair itu telah menurut sunnah
(Rasul). ( S R . Nasa-ie).

Artinya : Telah berkata 'A-tha' bin Abi Rabah : Ibnu Zubair


pernah sembahyang dengan kami pada satu Hariraya di hari
Jum'ah di waqtu tinggi hari, kemudian kami pergi ke Jum'ah
tetapi ia tidak keluar. Pada masa itu Ibnu 'Abbas ada di
Tha-if ; maka sesudah ia kembali, kami khabarkan kepadanya
hal yang demikian itu, maka ia jawab : Perbuatan Ibnu
Zubair itu telah menurut sunnah (Rasul).
( S R . Abu Dawud).

Artinya : Telah berkata 'A-tha' bin Abi Rabah : Pernah ber­


temu hari Jum'ah dengan Hariraya di zaman Ibnu Zubair,
maka ia berkata : „Dua Hariraya telah berhimpun jadi satu
disatu hari". Lalu ia jadikan satu dan ia sembahyang dua rak'at
pada pagi hari, tidak ia tambah apa-apa sesudah dua rak'at
itu hingga ia sembahyang 'Ashar. ( S R . A b u Dawud).
Menurut Hadiets yang pertama dan yang kedua, nyatalah,
bahwa kalau Hariraya jatuhnya di hari J u m ' a h , maka sembahyang
J u m ' a h itu, boleh diadakan dan boleh juga tidak.

299
Menurut Riwayat yang ketiga, keempat, dan keiima, bahwa
Ibnu Zubair yang jadi khalifah di waqtu itu, kerjakan sembahyang
Hariraya saja, ya'ni tidak adakan sembahyang J u m ' a h lagi pada
hari itu. Riwayat yang kelima menunjukkan pula, bahwa sesudah
sembahyang Hariraya, Ibnu Zubair tidak sembahyang apa-apa me­
lainkan sembahyang 'Ashar, ya'ni tidak ia dirikan sembahyang
J u m ' a h atau Zhuhur.
Keterangan-keterangan yang diatas tadi, telah cukup menun­
j u k k a n , bahwa Hariraya, kalau jatuhnya di hari J u m ' a h , maka
pada hari itu, tidak wajib diadakan khutbah J u m ' a h dan sembah­
yangnya yang dua rak'at. Tetapi 'ulama Islam ada perselisihan
faham tentang sembahyang Zhuhur, walaupun dikerjakan atau
tidak.
Sebahagian besar daripada 'ulama berkata, bahwa Z h u h u r
itu sembahyang yang ashal diwajibkan atas kita. A d a p u n J u m ' a h
difardlukan sesudah itu. J a d i , bisa dipandang J u m ' a h sebagai ganti
Zhuhur. Orang-orang yang tidak wajib mengerjakan J u m ' a h seperti
perempuan, hamba orang, orang sakit dan orang didalam pelayar­
1 1
an sudah tentu mengerjakan Zhuhur saja. Ini juga menambah
keterangan, bahwa Z h u h u r itu ashal. Dari itu sekalian, nyatalah,
bahwa kalau J u m ' a h gugur lantaran salah satu sebab, maka tidak
boleh dikatakan Z h u h u r juga turut gugur.
Adapun Riwayat yang mengatakan Ibnu Zubair tidak sem­
bahyang apa-apa hingga ia sembahyang ' A s h a r itu, tidak boleh
dijadikan alasan, karena 'A-thaa' yang meriwayatkan hal itu, tidak
menerangkan yang ia tidak berpisah, atau ia ada bersama-sama
dengan Ibnu Zubair dari pagi sembahyang Hariraya sampai sem­
bahyang 'Ashar. Boleh jadi maqshud 'A-thaa', bahwa Ibnu Zubair
tidak keluar jadi imam buat sembahyang J u m ' a h pada hari itu.
T i d a k keluarnya Ibnu Zubair, tidak berarti ia tidak sembahyang
Z h u h u r di rumahnya sendiri.
(Begitulah pendapat saya di waqtu mula-mula menulis P . S .
ini, yaitu pada bulan Desember 1930. Sesudah itu, terbayang di-
fikiran saya bahwa J u m ' a h itu pengganti Zhuhur, maka apabila
J u m ' a h itu digugurkan oleh sembahyang Hariraya, tentulah Z h u ­
hur turut gugur. Y a n g menyebabkan 'ulama' berselisihan dalam

1) Musafir wajib.

300
hal tersebut, dan yang menyebabkan saya ragu-ragu, ialah lantaran
tidak ada nash yang terang. Sampai sekarang belum dapat saya
pastikan betul-betul, manakah pendapat yang lebih kuat, sungguh­
pun orang yang mengerjakan Zhuhur itu, bisa merasa lebih selamat
daripada yang tidak mengerjakannya).

DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG TARAWIH DAN WITR

Daliel Perbedaan antara tarawih dan tahaj-jud.


Sembahyang sunnat malam, kalau dikerjakan di malam-
malam bulan puasa, dinamakan t a r a w i h ; dan kalau dikerja­
kan di lain-lain malam, dinamakan tahajjud.
Diantara tarawih dan tahaj-jud itu ada perbedaan yang ter­
sebut di bawah i n i :
1) Menurut fashal yang kedua belas, bahwa sembahyang
tahaj-jud itu. Nabi kita biasa kerjakan dengan sendirian, sedang
tarawih, Nabi dan shahabat-shahabatnya, kerjakan dengan ber-
jama'ah, sebagaimana yang akan diterangkan di bawah ini.
2) Tahaj-jud itu waqtunya yang terutama, ialah ditengah
malam, tetapi tarawih itu boleh dikerjakan di sebarang waqtu
pada malam hari, sebagaimana yang akan ternyata dari Riwayat-
riwayat dibawah ini.

Daliel Sunnat sembahyang tarawih.


Diriwatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Rasulullah s.a.w.


telah menggemarkan (ummatnya) mengerjakan sembahyang
(malam) Ramadlan, dengan perintah yang tidak keras, yaitu
ia bersabda : „Barangsiapa mengerjakan sembahyang malam

301
Ramadlan dengan percaya dan karena Allah, niscaya diam­
punkan dosanya yang telah terdahulu".
(HSR. Bukharie dan T u r m u d z i ) .

Artinya : Telah berkata Abu Dzarr : „Kami telah puasa


bersama Rasulullah s.a.w. maka Rasulullah tidak sembahyang
(malam) bersama kami hingga tinggal tujuh hari dari bulan
itu, maka ia sembahyang bersama kami hingga liwat sepertiga
malam, kemudian tidak ia sembahyang bersama kami lagi
pada malam yang keenamnya, tetapi ia sembahyang bersama
kami pada malam yang kelimanya, hingga liwat setengah
malam". ( S R . Abu Dawud).

/ /
<\» C' IOKAss* M,'-" '< .SLALS

0\ cuu^^ i l J ^ E ? ^ I A * * p> £ £ £ I

(^3 # U J . j . ^ . C ) . S i j i ^ i i . .
Artinya : Telah berkata 'Aaisyah : Bahwasanya Nabi s.a.w.
pernah sembahyang (sunnah malam) di masjid, maka orang-
orang ramai turut sembahyang dengan-dia, dan ia sembah­
yang lagi pada malam yang keduanya dengan beberapa
banyak orang ; k e m u d i a n o r a n g - o r a n g b e r k u m p u l pada m a ­
lam yang ketiga dan ke-empat, tetapi Rasulullah s.a.w.
tidak keluar kepada mereka itu. Pada esok paginya Ra­
sulullah berkata : „Aku telah lihat kamu berkumpul, tetap i
aku tidak keluar pada kamu, bukan karena a p a - a p a , melain-

302
kan lantaran takut akan diwajibkan (berjama'ah) itu atas
kamu". (Kata 'Aa-isyah). Yang demikian itu adalah pada
bulan Ramadlan.
( H S R . Bukharie dan Muslim).

Dari Hadiets-hadiets dan Riwayat yang tersebut itu, ternyata


bagi kita bahwa :
1) Sembahyang tarawih itu sunnat,
2) Tarawih itu waqtunya tidak mesti di pertengahan malam
saja, dan
3) Tarawih itu lebih baik dikerjakan dengan jama'ah.

Daliel Rak'at sembahyang tarawih.


Menurut satu riwayat, kata 'Aa-isyah : Bahwa Rasulullah
ta' pernah sembahyang sunnat malam di bulan Puasa atau lainnya,
lebih daripada sebelas rak'at, sedang satu riwayat dari 'Aa-isyah
juga, di kaca 2 8 3 dan 284 dari kitab ini, menunjukkan, bahwa
Rasulullah ada sembahyang tiga belas rak'at. J a d i , maqshud
'Aa-isyah, bahwa biasanya Rasulullah tidak sembahyang malam
lebih daripada sebelas rak'at, bukan ber-arti tidak boleh lebih
daripada sebelas rak'at.
Rasulullah tidak pernah tetapkan dengan sabdanya, bahwa
sembahyang tarawih itu sekian rak'at, sedang sabda Nabi dikaca
284 dari kitab ini, menunjukkan, bahwa sembahyang malam itu
dua rak'at, dua rak'at dengan tidak berbatas, melainkan kalau
takut terbit fajar* boleh diputuskan dengan sembahyang witr satu
rak'at. Begitu juga Hadiets yang diriwayatkan oleh A b u Hurairah
di kaca 301 ya'ni tidak pakai batas.

Oleh sebab memaham begitulah, nampaknya, shahabat-


shahabat Nabi dan Tabi'ien kerjakan sembahyang tarawih lebih
daripada sebelas dan tiga belas rak'at. Di bawah ini saya akan
unjukkan beberapa riwayat dari shahabat dan Tabi-'ien yang me­
ngerjakan tarawih lebih dari apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi.

'i 'VS+SysS s'* 'm. S/mu S\l> -S\-<MJ>*\ * .'-f, '

303
A r t i n y a : Telah berkata Yazied bin R u m m a n : Di zaman
'Umar, adalah orang-orang sembahyang malam Ramadlan
dua puluh tiga rak'at. ( R . Malik).

Artinya : Adalah Ibnu 'Abbas biasa sembahyang di bulan


Ramadlan, dengan tidak ber jama'ah, dua puluh rak'at dan
w i t r
- (R.Baihaqie).

Artinya : Telah berkata ' A t h a : S a y a bertemu mereka


(Shahabat-shahabat) sembahyang pada (malam-malam) R a ­
madlan dua puluh rak'at dan tiga rak'at witr.
( R . Muhammad bin Nash-r).
y y
y/S <V ' / >\

Artinya : Telah berkata Dawud bin Qais : S a y a dapati orang-


orang di zaman A ban bin 'Utsman dan 'Umar bin A b d u l -
' A z i z (ya'ni di Madienah), mereka sembahyang tiga puluh
enam rak'at dan mereka ber-witr tiga rak'at.
( R . Muhammad bin Nash-r).
y y y y, y yy •* yy y •> //1 p / ^ j s y y

A r t i n y a : Telah berkata Malik : Urusan sembahyang (tara­


wih) di antara kami (di Madienah) adalah dengan tiga puluh
sembilan rak'at, dan di Makkah dengan dua puluh tiga rak'at ;
tidak ada satupun kesempitan didalam hal itu.

304
Artinya : Telah berkata Tirmidzie : Sebanyak-banyak (rak­
'at) yang diriwayatkan, ialah imam Malik sembahyang empat
puluh satu rak'at termasuk satu rak'at witr.

Dari Riwayat-riwayat itu sekalian, bisa kita dapat pemanda­


ngan, bahwa dizaman Shahabat dan Tabi-'ien, orang-orang kerja­
kan tarawih dengan tidak tentu rak'atnya, tetapi sebaik-baiknya
kita kerjakan sebanyak yang biasa dikerjakan oleh Nabi s.a.w.
yaitu sebelas rak'at bersama witr.

Daliel Bid'ah tidaknya tarawih.


Bid'ah itu adanya di dua perkara : perkara dunia, dan perkara
'ibadat.
Bid'ah didalam perkara dunia, kalau mendatangkan kebaikan
bagi Islam dan tidak melanggar salah satu peraturan Islam, maka
dipandang baik malah diperintah.
Adapun bid'ah yang dilarang sekeras-kerasnya oleh Agama
ialah bid'ah didalam hal 'ibadat, seperti ; sembahyang, hajji, dzikir,
shalawat dan lain-lain pekerjaan yang tidak ada didalam 'adat ke­
biasaan manusia yang tidak beralasan Agama.
Ringkasnya*, boleh dita'riefkan begini : Bid'ah itu satu 'ibadat
yang diada-adakan oleh orang, ya'ni satu 'ibadat yang tidak disuruh
oleh Agama atau dicontohkan atau dibenarkan oleh Nabi s.a.w.
Sekarang perlu kita dapat tahu tarawih itu bid'ahkah atau
tidak. Sesudah itu kita perlu dapat tahu, apa sebab 'Umar pernah
berkata : B e r j a m a ' a h p a d a tarawih i t u b i d ' a h .

305
Artinya : Telah berkata Abdur-Rahman bin Abdul-Qari ;
S a y a pernah pergi bersama 'Umar bin Khaththab di (malam
Ramadlan) ke masjid, tiba-tiba orang-orang berpuak-puak,
bercerai-cerai, yaitu ada orang sembahyang sendiri, lalu be­
berapa orang ikut dia sembahyang. Maka 'Umar berkata :
A k u fikir bahwa kalau aku kumpulkan orang-orang ini de­
ngan satu imam, tentu lebih baik. Kemudian ia kumpulkan
mereka, dan ia jadikan Ubai bin K a ' b imam bagi mereka. Se­
sudah itu,pada satu malam lain, saya keluar bersama'Umar,
di waqtu itu orang-orang sedang sembahyang menurut satu
imam itu, maka 'Umar berkata : (Berjama'ah begini) sebaik-
baik bid'ah. ( S R . Bukharie).

Menurut beberapa Hadiets dan Riwa'yat diatas tadi, nyatalah,


bahwa sembahyang tarawih itu bukan bid'ah, lantaran Nabi ada
suruh dan Nabi sendiri pernah kerjakan, dan nyatalah, bahwa ber­
jama'ah disembahyang tarawih itu juga tidak bid'ah, karena Nabi
sendiri yang mulai berjama'ah.

Oleh sebab itu tentulah perkataan b i d ' a h b e r j a ­


m a ' a h yang diucapkan oleh 'Umar ada mempunyai arti lain
daripada arti bid'ah yang tersebut diatas tadi.

'Ulama ahli Hadiets menganggap, bahwa 'Umar berkata b e r-


j a m a ' a h b i d ' a h itu ada dua maqshud :

1) Bahwa berjama'ah pada sembahyang malam dibulan R a ­


madlan (tarawih) itu, satu b i d ' a h yang diadakan oleh Nabi
s.a.w. sendiri.
Sudah ma'lum, bahwa apa saja cara Agama yang diadakan
oleh Nabi itu, jadi Syarie'at yang boleh atau mesti kita turut.
Lantaran itu, maka berjama'ah pada sembahyang tarawih,

306
sungguhpun boleh dikatakan bid'ah pada lughat (bahasa), tidak
boleh dikatakan bid'ah pada hukum.

2) Bahwa berjama'ah pada sembahyang tarawih itu, satu bid­


'ah pada sebutan saja. T a ' boleh dikatakan bid'ah pada hukum,
karena bid'ah pada h u k u m , ialah sesuatu ibadat yang tidak ada
perintah atau contohnya dari Nabi, sedang berjama'ah pada tara­
wih, telah dimulai oleh Nabi sendiri.

Dari sekalian tersebut, saya ringkaskan, bahwa sembahyang


tarawih dan juga berjama'ah padanya itu, bukan bid'ah pada hu­
kum tetapi boleh dibilang bid'ah pada sebutan saja lantaran
Nabi sendiri memulainya, atau boleh dibilang bid'ah pada sebutan,
lantaran 'Umar memulai sesudah Rasulullah berhentikan, karena
takut diwajibkan berjama'ah atas ummatnya.

Disini ada satu perkara yang perlu diterangkan, yaitu, bahwa


dari riwayat 'Abdur-Rahman bin 'Abdul-Oa'ri itu bisa kelihatan
bahwa orang-orang yang sembahyang tarawih di zaman 'Umar, ada
dengan berjama'ah, tetapi berpecah-pecah: segolongan-golongan.
Golongan-golongan yang banyak-banyak itu, oleh ' U m a r d i j a :
dikan satu, dengan satu ima'm.

Daliel Berjama'ah, adzan, di masjid.


Menurut beberapa keterangan di fashal ini ternyata, bahwa ta­
rawih itu boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan boleh dengan berja­
ma'ah.
Lantaran tidak ada satupun keterangan yang Nabi ada pakai
adza"n atau qa*mat di sembahyang tarawih, maka tidaklah boleh
kita pakai adzan atau qa"mat di sembahyang itu.
Menurut beberapa keterangan yang tersebut didalam fashal
ini, nyatalah bahwa sembahyang tarawih itu baik dikerjakan di
masjid, atau sekurang-kurangnya boleh dikerjakan di masjid.

307
DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG KUSUF DAN
KHUSUF

Kusuf itu artinya, gerhana matahari. Khusuf itu artinya, ger­


hana bulan, dan terkadang dipakai juga buat gerhana matahari.

Daliel Cara sembahyang gerhana, dan lain-lain.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : Telah kejadian gerhana


matahari di zaman Nabi s.a.w., lalu Nabi kirim penyeru me­
ngajak orang-orang berkumpul buat sembahyang, lantas ia
berdiri sembahyang dua rak'at dengan empat ruku' dan empat
sujud. ( S R . Bukharie dan Muslim).

" ' l m i V ^ ^ / / j. s'itu s yy i* y

<y i yy y*><n\ sS'K^'s- A/A */i\ < » A » »^

y
* A y "> s •> x sl, * y ^ y •> yt*y ,

308
Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : Pernah kejadian gerhana
matahari di waqtu Rasulullah s.a.w. masih hidup, maka Rasu­
lullah pergi ke masjid lalu berdiri dan takbier, dan orang-
orangpun berbaris dibelakangnya, lalu ia baca bacaan yang
panjang ; kemudian ia takbier sambil ruku' satu ruku' yang
panjang ; kemudian ia angkat kepalanya sambil berkata
S a m i ' a I I a h u l i m a n h a m i d a h . r a b b a-
n a w a I a k a I h a m d u kemudian ia berdiri, terus baca
bacaan yang panjang, tetapi kurang daripada bacaan yang per­
tama ; kemudian ia takbier sambil ruku' yang panjang tetapi
kurang daripada ruku' yang pertama ; kemudian ia angkat
kepalanya sambil berkata : S a m i ' a 11 a h u l i m a n h a ­
m i d a h r a b b a n a w a I a k a I h a m d u ; kemudian ia
sujud ; kemudian iaberbuat di rak'at yang kedua serupa yang
tersebut, hingga sempurna ia kerjakan empat ruku' dan em­
pat sujud, dan gerhanapun luput sebelum ia selesai {dari sem­
bahyang itu) ; kemudian ia berdiri berkhutbah memuji-muji
Allah dengan sepantasnya, dan ia berkata : „Bahwasanya ma­
tahari dan bulan itu dua tanda dari pada beberapa tanda ke­
kuasaan Allah (Yang Maha Mulia). Matahari dan bulan tidak
gerhana lantaran matinya seseorang dan bukan lantaran hi­
dupnya. Kalau kamu lihat gerhana itu, hendaklah kamu segera
kerjakah sembahyang (gerhana)".
( S R . Bukharie dan Muslim).

Artinya : Telah berkata Asma : Sesungguhnya Rasulullah


s.a.w. telah menyuruh (manusia) me-merdekakan (hamba-
hamba) pada hari gerhana matahari.
(SR. Bukharie dan Muslim).

309
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda dari­


pada beberapa tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Tidak gerhana
lantaran mati hidupnya seseorang. Kalau kamu lihat ada ger­
hana, hendaklah kamu berdoa, kepada Allah, bertakbier, ber­
sedekah, dan sembahyang. ( H S R . Bukharie dan Muslim}

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Musa : Telah kejadian gerhana


matahari di zaman Nabi s.a.w. maka Nabi pergi sembahyang
lantas berkata : „Apabila kamu lihat sesuatu dari (gerhana)
itu, hendaklah bersegera kamu mengingat Allah, berdo'a ke-
pada-Nya, dan minta ampun kepada-Nya.
( S R . Bukharie dan Muslim).

Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat yang tersebut diatas,


menunjukkan :

1) Sembahyang gerhana itu, dua rak'at dengan empat r u k u '


dan empat sujud.

2) Sembahyang gerhana, tidak pakai adzan dan qamat, tetapi


dipanggil saja dengan perkataan : ashshalatu jami'ah
maqshudnya : Berkumpullah buat sembahyang.

3) Bacaan yang pertama di rak'at yang pertama, ada lebih


panjang daripada bacaan yang kedua, begitu juga ruku'nya, tetapi
ruku'nya itu lebih pendek daripada bacaan.

310
4 ) Sesudah sembahyang, boleh diadakan khutbah.

5) Gerhana itu bukan lantaran mati hidupnya seseorang, teta


pi yaitu tanda tanda kekuasaan Tuhan.

6 ) Bila ada g e r h a n a m a t a h a r i atau g e r h a n a


b u l a n , kita diperintah sembahyang seperti tersebut atau sebagai
cara cara dibawah ini.

7 ) Kita diperintah memerdekakan hamba pada hari gerhana.

8) Di waqtu ada gerhana, kita disuruh berdo'a kepada Allah,


bersedekah, takbier, minta ampun, ingat kepada Allah.

Ada beberapa Riwayat yang menunjukkan, bahwa sembah­


yang gerhana itu Rasulullah pernah kerjakan dengan empat ruku'
dan dengan delapan ruku', tetapi tetap dengan empat sujud dan
dua rak'at.

Daliel Bacaan di sembahyang gerhana.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : Bahwasanya Nabi s.a.w.


telah nyaringkan suara bacaan (Qur-an) di sembahyang ger­
hana. * ( S R . Bukharie dan Muslim).

D A L I E L - D A L I E L SEMBAHYANG ISTISOA'

Daliel Cara istisqa' yang pertama.

Diriwayatkan :

311
Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : Orang-orang telah datang
mengadu kepada Rasulullah s.a.w. tentang ketiadaan hujan,
maka Rasulullah perintah buat ditaroh mimbar, lalu mereka
taroh mimbar itu dipadang tempat sembahyang, dan Rasulul­
lah tentukan satu hari buat manusia supaya keluar ketempat
sembahyang itu. Maka (pada hari yang ditentukan), Rasulul­
lah keluar di waqtu terbit matahari, lalu ia duduk atas mim -
bar, lantas bertakbier dan memuji-muji Allah ' A z z a wa Jalla,
kemudian ia berkata : „Sesungguhnya kamu mengadu kekeri­
ngan negeri dan kelambatan hujan daripada waqtunya yang
biasa, padahal Aliah ' A z z a wa Jalla telah perintah supaya
kamu meminta kepada-Nya dan la janji akan memperkenan­
kan permintaan k a m u " ; kemudian ia berkata : A I h a m -
du Ii IIah i rabbil ' aIam ien : baIagh an
1
i I a' h i e n, ' ; kemudian ia angkat dua tangannya, dan tetap
mengangkat tangannya hingga kelihatan dua ketiaknya : ke­
mudian ia palingkan belakangnya menghadap orang ramai.

1) D o ' a itu dengan s e c u k u p n y a , dengan b u n y i n y a dan artinya tersebut dikaca 6 6 .

312
dan ia paling-palingkan selendangnya, dan tetap ia mengang­
kat dua tangannya ; kemudian ia menghadap orang ramai, lalu
ia turun dan ia sembahyang dua rak'at, lantas Allah adakan
mega dan guruh serta kilat, lalu hujan dengan idzin Allah.
( S R . A b u Dawud)

Artinya : A d a orang bertanya kepada Ibnu 'Abbas darihal


sembahyang minta hujan, maka ia berkata ; Rasulullah s.a.w.
pernah keluar dengan merendah diri, berpakaian biasa dengan
tetap hati, meminta-minta dengan menghina diri, lalu ia sem­
bahyang dua rak'at sebagaimana ia sembahyang Hariraya, te­
tapi tidak ia berkhutbah seperti cara kamu ini.
( R . Ahmad).

Dari dua Riwayat tadi, kita dapat tahu, bahwa :

1) Nabi keluar ke tempat sembahyang itu pada waqtu naik


matahari dengan berpakaian biasa, merendah diri, tetap hati, me­
minta-minta kepada Allah.

2) Naik ke'mimbar, lalu bertakbier dan memuji-muji Allah


dan menyuruh orang-orang berdo'a, lantas mengucap ; a I h a m -
2 1
d u I i I I a h sampai i I a h i e n.

3) Angkat tangan menghadap orang ramai, lantas mengha­


dap Giblat.

4) Sesudah itu, berpaling lagi kepada orang ramai, lantas


turun dan sembahyang dua rak'at.
Riwayat yang kedua mengatakan, bahwa Rasulullah tidak
berkhutbah seperti khutbah kamu ini.

2) Lihat kaca 6 6 .

313
Perkataan tersebut mempunyai dua arti :

1) Bahwa khut-bah Rasulullah itu caranya tidak seperti


khut-bah-khut-bah kamu yang pakai tambah-tambahan.

2) Boleh jadi, yang Ibnu 'Abbas lihat, ialah sembahyang


gerhana yang dikerjakan oleh Nabi dengan tidak pakai khut-bah.

Daliel Cara istisga' yang kedua.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Anas : Sesungguhnya telah masuk se­


orang laki-laki ke-masjid pada satu hari J u m ' a h ; d i w a q t u itu
Rasulullah sedang berdiri berkhutbah. Maka ia menghadap
Rasulullah sambil berdiri, lalu berkata : Y a Rasulullah ! Te­
lah binasa binatang-binatang dan putus pelayaran. Minta'kan-
lah supaya Allah hujani kami. Maka Rasulullah pun mengang­
kat dua tangannya, lalu berkata : a I I a h u m m a a g h i t s
1 1
n a - a I I a h u m m a a g h i t s n a' ! kemudian turun
hujan. ( S R . Bukharie dan Muslim).

Riwayat ini menunjukkan, bahwa minta hujan di hari J u m ' a h


itu, tidak perlu dengan sembahyang dan khutbah.

Daliel Cara istisqa' yang ketiga.

Diriwayatkan :

1) Lihat kaca 6 7 .

314
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas ; Telah datang seorang
'Arab gunung kepada Nabi s.a.w. lalu ia berkata : Y a Rasu -
lullah ! saya datang dari satu qaum yang kekeringan tumbuh-
tumbuhan dan keputusan air, maka Rasulullah pun naik ke-
atas mimbar, lalu memuji Allah, lantas berkata {yang artinya):
„Hai T u h a n ! cucurkanlah atas kami hujan yang bisa melepas­
kan kami, yang baik buahnya, yang menyuburkan, yang rata
dan lebat, dengan lekas, tidak lambat".Lalu Rasulullah turun.
Sesudah itu tidak ada seorangpun datang dari desa-desa itu
melainkan berkata : Sesungguhnya hiduplah kami.
( S R . Ibnu Majah).

Riwayat ini menunjukkan, bahwa minta hujan itu boleh de­


ngan berdo'a dari atas mimbar saja.

DALIEL-DALIEL SEMBAHYANG KHAUF

Daliel Beberapa cara sembahyang khauf.


Diriwayatkan :

<l ^ ^ j ^ ' ^ ^ J f • £ J 'f

315
Artinya : Telah berkata Jabir : S a y a pernah sembahyang
khauf bersama Rasulullah s.a.w. Rasulullah jadikan kami dua
shaff dibelakangnya, diwaqtu itu musuh ada diantara kami
dan Qiblat, lalu Nabi s.a.w. takbier dan kami sekalian turut
takbier kemudian ia ruku', dan kami sekalian juga turut r u k u '
kemudian ia angkat kepalanya daripada ruku', dan kami se­
kalian juga turut b a n g k i t ; kemudian Rasul tunduk sujud ber­
sama shaff yang pertama - dan shaff yang kedua berdiri meng­
hadap musuh - Sesudah Nabi dan shaff yang pertama sele -
sai mengerjakan sujud maka shaff yang kedua pula kerjakan
sujud, lalu berdiri ; kemudian maju shaff yang kedua jadi
shaff yang pertama dan mundur shaff yajig pertama jadi shaff
yang kedua : kemudian Rasulullah ruku', dan kami sekalian
turut r u k u ' ; kemudian ia angkat kepalanya daripada r u k u ' ,
dan kami sekalian juga turut b a n g k i t ; kemudian ia sujud ber­
sama-sama shaff pertama yang tadinya jadi shaff yang kedua
sedang shaff yang kedua (sekarang) berdiri menghadap mu­
suh. Sesudah Rasulullah selesai kerjakan sujud bersama shaff
yang (sekarang) jadi shaff pertama maka shaff kedua (seka­
rang) pula tunduk mengerjakan sujud : kemudian Nabi s.a.w.
beri salam,, dan kami semua juga turut beri salam.

( S R . Ahmad dan Muslim ).

316
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Rasulullah s.a.w. per­
nah sembahyang khauf serak'at dengan satu golongan (ma-
'mum) - sedang golongan yang kedua menghadap musuh —;
kemudian golongan yang pertama itu pergi menggantikan
tempat shahabat mereka yang menghadap musuh t a d i ; golo­
ngan yang kedua itu pula datang sembahyang serak'at dengan
Nabi s.a.w. : kemudian Nabi beri salam, lantas golongan yang
pertama sempurnakan serak'at lagi, dan golongan yang kedua
juga sempurnakan serak'at lagi.
( S R . Bukharie dan Muslim).

Artinya : Telah berkata Jabir : Kami pernah ada bersama


Nabi s.a.w. dipeperangan Dzatir-Riqa', dan didirikan sembah­
yang, lalu Nabi s.a.w. sembahyang dua rak'at dengan satu go­
longan ; kemudian mereka ini pergi lalu ia sembahyang dua
rak'at lagi dengan satu golongan lagi. J a d i n y a Nabi sembah­
yang empat rak'at dan ma'mum-ma'mum sembahyang dua
rak'at dua rak'at. ( S R . Bukharie dan Muslim).

Artinya : Telah berkata Jabir : Nabi s.a.w. pernah sembah­


yang (khauf) dua rak'at dengan segolongan daripada shaha-

317
batnya, lalu ia beri salam ; kemudian ia sembahyang dua
rak'at (lagi) dengan segolongan lain ; kemudian ia beri salam.
( S R . Bukharie dan Muslim).

DALIEL-DALIEL B E 8 E R A P A MACAM SEMBAHYANG SUNNAT


Daliel Sembahyang dluha.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Kekasih saya, (Nabi


Muhammad s.a.w.) telah berwashiyat tiga perkara kepada saya,
yaitu puasa tiga hari tiap-tiap bulan, s e m b a h y a n g
d l u h a d u a r a k ' a t , dan sembahyang witr sebelum
tidur. ( S R . Bukharie dan Muslim).

Artinya : A d a orang bertanya kepada 'Aa-isyah : Adakah


Rasulullah s.a.w. sembahyang dluha'* ? Jawabnya : Ada, em­
pat rak'at, dan terkadang ia tambah seberapa yang dikehen­
daki oleh Allah. ( S R . Muslim).

Artinya : Telah berkata Ummu Hani' : Rasulullah s.a.w. per­


nah pergi mandi, dan dilindungi oleh Fathimah, kemudian ia

318
ambil kainnya, lalu berselimut dengan itu, kemudian ia sem­
bahyang delapan rak'at, sembahyang dluha.
{ S R . Bukharie dan Muslim).

Artinya : Telah berkata Abu Sa'ied : Rasulullah s.a.w. per­


nah sembahyang dluha, hingga kami sangka yang ia tidak akan
tinggalkan ; dan Rasulullah biasa pula tinggalkan, hingga kami
sangka yang ia tidak akan kerjakan (R.Turmudzie).

Riwayat ini menunjukkan, bahwa Rasululla'h s.a.w. tidak sela­


lu kerjakan sembahyang dluha.

Daliel Sembahyang tahiyatul-masjid.


Sabda Nabi :

Artinya : Apabila seorang daripada kamu masuk kemasjid,


maka janganlah ia duduk sebelum ia sembahyang dua rak'at.
( S R . Bukharie dan Muslim).

y
y *. " s y/ \ s

Artinya : Apabila seorang daripada kamu datang (ke-masjid)


pada hari Jum'ah sedang imam lagi ber-khutbah, maka hen­
daklah ia sembahyang dua rak'at dan hendaklah ia ringkaskan
dua rak'at itu. ( H |
S .
R M u s i m }

Diriwayatkan :

319
Artinya : Telah berkata A b u Sa'ied : Sesungguhnya seorang
laki-laki pernah masuk ke-masjid pada hari J u m ' a h di waqtu
Rasulullah s.a.w. sedang berkhutbah di atas mimbar, maka
Rasulullah perintah - dia sembahyang dua rak'at.
( S R . Turmudzie).
Daliel Sembahyang Thiihur.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Nabi s.a.w. kepada Bilal di satu sem­


bahyang Shubuh : , , Y a Bilal ! khabarkanlah kepadaku sebaik-
baik 'amalan yang engkau telah kerjakan didalam Islam,
1
karena aku telah dengar suara kasutmu dekatku di suarga" '
Jawabnya : Sebaik baik 'amal yang saya kerjakan ialah, bah­
wa tiap-tiap kali saya berwudlu' siang atau malam mesti
dengan wudllT itu saya sembahyang (sunnat) seberapa rak'at
yang dapat saya kerjakan. ( H S R . Bukharie dan Muslim).

Daliel Sembahyang S y u k r .
Diriwayatkan :

1) Y a i i u di malam Mi'raj.

320
A r t i n y a : Telah berkata Ummu Hani : Bahwasanya R a ­
sulullah s.a.w. telah masuk rumah saya pada hari orang Islam
ta'luq-kan Makkah lalu ia mandi dan sembahyang delapan
r a k a t
' ( S R . Bukharie).

Daliel Sembahyang Intizhar.


Diriwayatkan :

< n ' A s?' 'i S J ' i ' ! *>ssw-< y\ »y->s ->y;>l

Artinya : Bahwasanya Ibnu 'Umar biasa membanyakkan


sembahyang sebelum J u m ' a h , dan ia sembahyang dua rak'at
sesudah J u m ' a h , dan ia khabarkan, bahwa Rasulullah s.a.w.
biasa berbuat begitu. _ ( S R A b U D a W L j d ) >

Sabda Nabi s.a.w.

c
.sY\ '(<'.-*-Cyy-t 'A 'i "-t! >i-'kh- ''^ * • i

Artinya : Barattgsiapa mandi pada hari J u m ' a h , lalu ia datang


ketempat sembahyang J u m ' a h , lantas sembahyang beberapa
rak'at, kemudian diam, hingga habis imam b e r k h u t b a h ,
kemudian sembahyang bersama imam, niscaya diampunkan
oleh Allah dosanya yang diantara dua J u m ' a h , dan lebih lagi
tiga hari. ( H S R . Muslim).

Daliel Sembahyang istikharah.


Diriwayatkan :

321
Artinya : Telah berkata Jabir : Rasulullah s.a.w. pernah me­
ngajar kami istikharah dalam semua urusan (penting) sebagai­
mana ia ajar kami surah Qur-an, ia bersabda : „Seorang dari­
pada kamu kalau mau kerjakan satu perkara, hendaklah ia
sembahyang dua rak'at yang bukan fardlu, kemudian, hen­
1 1
daklah ia berkata : a l l a h u m m a dan hendak­
lah ia sebut hajatnya". ( H S ).
R B u k h a r i e

Maqshudnya, bahwa sesudah sembahyang dua rak'at, hendak­


lah ia berdo'a dengan do'a yang tersebut itu sambil menyebutkan
apa maqshudnya.

DALf E L - D A L I E L SEMBAHYANG ORANG SAKIT,


DI P E R A H U , MASBUO

Daliel Sembahyang orang yang sakit dan di perahu.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Imran : Saya berpenyakit bawasir,


lalu saya bertanya kepada Nabi s.a.w. darihal sembahyang,
maka jawabnya : „Sembahyanglah dengan berdiri. Kalau
tidak bisa, maka sembahyanglah dengan duduk. Kalau tidak
bisa, maka sembahyanglah dengan berbaring".
( H S R . Bukharie).

1) D o ' a itu secukupnya tersebut di kaca 7 2 .

322
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : A d a orang bertanya
kepada Nabi s.a.w., bagaimana saya mesti sembahyang di-
perahu ? Sabda Rasul : „Sembahyanglah dengan berdiri pa­
danya, melainkan kalau engkau takut k a r a m " .
( H S R . Daraquthnie).
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Apabila aku perintah kamu mengerjakan sesuatu,


maka hendaklah kamu kerjakan dia seberapa kamu bisa.
( H S R . Bukharie dan Ibnu Majah).
Firman Allah :

A r t i n y a : Allah tidak memberatkan seseorang, melainkan


kadar yang ia bisa pikul.
(Q. Al-Baqarah 286).

Daliel Sembahyang orang mas b u q.


Masbuq itu maksudnya disini, ialah orang yang turut imam
sesudah imam itu kerjakan sebagian daripada sembahyangnya.
Menurut kebiasaan, bahwa orang yang dapati imam didalam
ruku', dikatakan dapat rak'at itu. Dalielnya ialah Hadiets-hadiets
yang tersebut dibawah ini :
Sabda Nabi s.a.w. :

323
Artinya : Barangsiapa mendapati (imam didalam) ruku', pada
rak'at yang akhir di sembahyang hari Jum'ah, maka hendak-
lah-ia tambah serak'at lagi.
( H R . Daraquthnie).

Maqshudnya, bahwa barangsiapa dapati imam dalam ruku',


di sembahyang J u m ' a h , di rak'at yang akhir, maka dipandang-dia
dapat rak'at itu.
Hadiets tersebut tidak boleh dijadikan alasan, karena riwayat­
nya lemah, tambahan pula Hadiets itu untuk sembahyang J u m ' a h
saja, bukan buat lain-lain sembahyang.
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Barangsiapa dapat sembahyang serak'at bersama


imam, maka berarti telah dapat sembahyang itu.
( H S R . Bukharie, Muslim).

A d a sebagian daripada 'ulama' berkata, bahwa perkataan


d a p a t serak'at yang tersebut di Hadiets itu, maq-
shudnya : d a p a t s a t u r u k u ' . J a d i , artinya bahwa barang­
siapa dapat ruku' bersama imam, dipandang-dia dapat rak'at itu.
Faham yang tersebut ada keliru, karena yang dinamakan
serak'at didalam S y a r a ' , ialah : berdiri, ruku', bangkit, dan dua
sujud.
A d a beberapa Hadiets dan Riwayat lagi yang mereka jadikan
alasan, tetapi sekalian itu lemah dan tidak menunjukkan dapatnya
rak'at itu, sedang dua Hadiets yang dibawah ini dengan terang
menunjukkan, bahwa orang yang dapati imam di dalam ruku', ta'
dapat rak'at itu, dan wajib ia tambah.
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Jika engkau dapati orang-orang (berjama'ah) dida­


lam ruku', maka janganlah engkau anggap dapat rak'at itu.
( H S R . Bukharie).
324
Artinya : Barangsiapa dapati imam (sedang) dalam ruku',
maka hendaklah ia ruku, bersama dia, tetapi hendaklah ia
ulangi rak'at itu. ( H R . Turmudzi).

DALIEL-DALIEL PERKARA Y A N G T E R L A R A N G DAN


TIDAK T E R L A R A N G DIDALAM SEMBAHYANG
Daliel Dilarang berkata-kata.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Zaid bin Arqam : Kami biasa ber­


kata-kata didalam sembahyang, yaitu orang berkata-kata
dengan shahabatnya yang di sebelahnya, didalam sembah­
yang, hingga turun Ayat (yang artinya) : „Kerjakanlah sem­
bahyang karena Allah dengan diam". Sesudah itu, diperintah
kami diam, dan dilarang kami berkata-kata.
' S R . Muslim).

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud: Kami biasa beri salam


kepada Rasulullah, sedang ia didalam sembahyang, dan ia
balas salam itu kepada kami. Tetapi sesudah kami kembali
dari (raja) Najasi (Etopia), kami beri salam, maka Rasulullah

325
tidak jawab salam itu. Lalu kami tanya : Y a Rasulullah !
kami biasa beri salam, dan tuan hamba biasa balas. Maka ja­
wab Rasulullah : „Sesungguhnya didalam sembahyang ada
pekerjaan (yang c u k u p ) " . Bukharie).{ S R

Daliel Dilarang berpaling.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Ingat ! jangan engkau berpaling dalam sembahyang,


karena berpaling dalam sembahyang itu satu kebinasaan.
Tetapi kalau perlu boleh disembahyang sunnat, tidak di
sembahyang fardlu. ( H S ) .
R T u r m u d z i e

Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : A k u pernah bertanya


kepada Rasulullah s.a.w. darihal berpaling didalam sembah
yang, maka jawabnya : „(Berpaling itu) satu rampasan yang
dirampas oleh syaithan daripada seorang hamba A l l a h " .
( S R . Bukharie).

Daliel Dilarang meniup.


Diriwayatkan :

A r t i n y a : Telah berkata Z a i d bin Tsabit : Rasulullah s.a.w.


telah melarang (kita) meniup didalam sujud dan meniup
diminuman.
( R . Thabaranie).

326
Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Nabi s.a.w. tidak
suka meniup kehadapannya didalam sembahyang atau di-
minumannya. (R.Thabaranie).

Riwayat-riwayat tersebut dan yang sema'na dengannya ter­


dapat lemah, tetapi sejumlah-nya bisa memberi arti makruh
meniup-niup dalam sembahyang.

Daliel Dilarang berludah.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Apabila seorang daripada kamu hendak berludah,


maka janganlah ia berludah kehadapan atau kekanannya,
tetapi hendaklah ia berludah kekirinya, atau dibawah kaki­
nya yang kiri. ( H S e).
R i B u k n a r i

Artinya : Telah berkata Anas : Nabi s.a.w. telah bersabda :


„Apabila seorang daripada kamu berdiri sembahyang, maka
janganlah ia berludah ke pihak Qiblat, tetapi (boleh) ke-kiri
atau ke-bawah k a k i " ; kemudian Nabi ambil hujung selen­
dangnya, lalu ia berludah padanya, lantas ia gosokkan, sambil
berkata : „ A t a u ia buat begini".
( S R . Bukharie dan Muslim).
327
Artinya : Telah berkata 'Abdull'ah bin Syikh-khier : Saya
pernah sembahyang bersama Rasulullah s.a.w., lalu ia ber­
ludah dibawah kaki kirinya, kemudian ia gosok dengan
s e a t u n a
P V - ( S R . Abu Dawud).

Selain dari itu, ada beberapa banyak lagi Hadiets dan Riwayat
yang melarang orang berludah didalam masjid dan berludah di­
dalam sembahyang ; begitu juga ada beberapa Riwayat yang me­
nunjukkan, bahwa Nabi s.a.w. perintah kita supaya berludah di
selendang atau saputangan sendiri atau berludah di bumi, lantas
hilangkan dengan digosok atau ditanam.

Daliel Menjawab atau menyuruh dengan isyarat.


Diriwayatkan :

A r t i n y a : Telah berkata Ibnu 'Umar : Saya pernah bertanya


kepada Bilal : Bagaimana biasanya Rasulullah s.a.w. menja­
wab salam waqtu Shahabat-shahabatnya memberi salam
kepadanya, sedang ia didalam sembahyang ? Jawabnya :
Rasulullah jawab dengan isyarat tangannya.
( S R . A b u Dawud).

Selain dari itu, ada beberapa Hadiets dan Riwayat lagi di


Bukharie, Muslim dan lainnya, yang menunjukkan, bahwa R a ­
sulullah menjawab salam didalam sembahyang itu dengan tangan
dan dengan isyarat kepala, dan ada pula ia isyarat suruh orang
duduk.

328
'Daliel Membukakan pintu didalam sembahyang.
Diriwayatkan :

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t yJJtjJz

Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : Rasulullah s.a.w. pernah


sembahyang didalam rumah dan pintunya tertutup. S a y a
datang dan saya minta dibukakan pintu, maka Rasulullah
berjalan hingga ia bukakan pintu bagi saya, kemudian ia
kembali ketempat (sembahyang). Dan 'Aa-isyah sifatkan,
bahwa pintu itu adanya dipihak OJblat.
( R . Tirmidzi, A . Dawud).

Daliel Membunuh ular dan sebagainya.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Sesungguhnya Nabi


s.a.w. menyuruh bunuh dua binatang hitam didalam sem­
bahyang, yaitu kalajengking dan ular.
( S R . Turmudzi).

Daliel Sembahyang pakai sepatu.


Diriwayatkan :

Artinya : A d a orang bertanya kepada Anas : Adakah R a ­


sulullah s.a.w. sembahyang dengan pakai dua sepatunya ?
la Jawab : A d a . ( S R . Bukharie).

329
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Hendaklah kamu menyalahi Y a h u d i (tentang sem­


bahyang), karena mereka tidak mau sembahyang dengan
pakai sepatu atau sarung k a k i .
( H S R . A b u Dawud).

Lain daripada dua keterangan itu, ada beberapa lagi Hadiets


dan Riwayat yang membenarkan dan menyuruh kita sembahyang
dengan bersepatu. Begitu juga ada beberapa keterangan yang me­
nunjukkan Nabi ada sembahyang dengan tidak pakai sepatu.

Daliel Bersihkan sepatu dengan digosok.


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Apabila seorang daripada kamu datang ke-masjid,


hendaklah ia lihat, jika ada najis atau kotoran disepatunya,
hendaklah ia gosokkan di bumi, lalu sembahyang dengan
memakai dia. ( H R . A b u Dawud).

D A L I E L - D A L I E L QUNUT DIDALAM SEMBAHYANG

Daliel A p a hukum qunut ?


Qunut itu hukumnya sunnat saja, karena Nabi tidak perintah,
hanya ada kerjakan, dan juga ada tinggalkan, sebagaimana akan
ternyata dibawah ini.

Daliel Apakah qunut itu di Shubuh saja ?


Diriwayatkan :

330
A r t i n y a : Telah berkata Anas : Bahwasanya Nabi s.a.w.
pernah qunut sebulan, ia mintakan (kecilakaan) atas pem­
bunuh-pembunuh shahabat-shahabatnya di Telaga Ma'unah,
kemudian ia tinggalkan. Adapun Shubuh, maka tetap Ra­
sulullah kerjakan sampai meninggal dunia. (R. Hakim).

Riwayat itu tidak boleh dibikin alasan, karena lemah, tidak


kuat, malah berlawanan pula dengan Riwayat yang lebih kuat,
yang orang riwayatkan dari Anas juga :

Artinya : Telah berkata 'Aa-shim bin Sulaiman : Kami per­


nah bertanya kepada Anas: Sesungguhnya ada satu golongan
berkata, bahwa Nabi s.a.w. tidak putus mengerjakan qunut
di Shubuh. Jawab Anas : Mereka berdusta. Nabi pernah ber-
qunut hanya sebulan, yaitu ia do'akan kecilakaan atas satu
daripada qaum Musyrikien. (R. Khatieb).
A d a lagi alasan bagi pihak yang mengatakan Nabi tetap me­
ngerjakan qunut diwaqtu Shubuh, yaitu diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Anas : Adalah qunut itu diwaqtu


Maghrib dan Shubuh. ( S R . Bukharie).

331
Artinya : Telah berkata Anas : Bahwasanya Rasulullah s.a.w.
pernah qunut sebulan, sesudah ruku', disembahyang Shubuh,
yaitu ia do'akan kebinasaan atas Banie 'Ushaiyah.
( S R . Muslim).

Riwayat-riwayat itu betul shahih, tetapi tidak menunjukkan,


bahwa Nabi tetap mengerjakan qunut di Shubuh saja.
Riwayat itu maqshudnya, bahwa diwaqtu Nabi kerjakan
qunut sebulan itu, adalah waqtunya di Maghrib dan S h u b u h .
Orang yang mau mengambil Riwayat tadi sebagai alasan buat
menetapkan qunut di Shubuh saja, perlu juga menetapkan qunut
di Maghrib pula, karena riwayat Anas yang pertama, tidak menv
.bedakan antara dua waqtu tersebut.
Riwayat itu sungguhpun menunjukkan Nabi ada berqunut
diwaqtu Maghrib dan S h u b u h , tetapi tidak berarti ta' boleh ber
qunut dilain-lain waqtu. Menurut keterangan-keterangan yang
akan datang, bisa ternyata, bahwa qunut itu boleh dikerjakan
disebarang waqtu.

Daliel Di sembahyang apakah boleh qunut ?

Artinya : Telah berkata Abu Salamah : Bahwa Abu Hurairah


telah berkata : Sesungguhnya aku hendak unjukkan kepada
kamu contoh sembahyang Rasulullah s.a.w. Maka adalah
Abu Hurairah itu biasa qunut di rak'at yang akhir dari sem­
bahyang Zhuhur, 'Isya dan sembahyang Shubuh, sesudah ia
berkata : S a m i ' a l l a h u - l i m a n h a m i d a h, yaitu ia
do'akan keselamatan qaum Mu'min dan ia mela'nat qaum
k a f i r
* ( S R . Bukharie).

332
Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Rasulullah s.a.w. per­
nah qunut sebulan berturut-turut, di Zhuhur, 'Ashar, Magh­
rib, 'Isya' dan Shubuh, di akhir tiap-tiap sembahyang, sesu­
dah berkata : S a m i - ' a l l a h u l i m a n h a m i d a h, ya­
itu di rak'at yang akhir, ia do'akan kecilakaan atas puak -
1 t
puak yang bernama Ri'I, Dzakwan dan 'Ushaiyah dari
qaum Banie Sulaim ; dan ma'mum yang dibelakangnya meng-
amienkan-dia. ( S R . A b u Dawud).

Dari dua Riwayat yang tersebut, dan dari Riwayat yang akan
datang, dan dari beberapa Riwayat yang lain, nyatalah, bahwa
2 )
qunut itu ada di sembahyang lima waqtu dan witr.

Daliel Dimanakah tempat qunut ?


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Sesungguhnya Nabi


s.a.w. apabila hendak mendo'akan kecilakaan atas seseorang
atau kebaikan bagi seseorang ia qunut sesudah ruku'.
( S R . Bukharie).

1) Karena mereka telah b u n u h beberapa propagandi s yang Nabi s.a.w. k i r i m buat me­
ngajak mereka masuk t siam.
2) T e n t a n g q u n u t di witr ini, lihat A l - L i s a n 11 : 1 7 , (lihat juga majallah A l - M u s l i m u n

333
Artinya : Ada seorang bertanya kepada Anas : Adakah Nabi
s.a.w. qunut disembahyang Shubuh ? la jawab : Ada. Ke­
mudian ada orang yang bertanya lagi kepadanya : Adakah
Rasulullah qunut sebelum ruku' ? la jawab : Sesudah ruku,
s e b e n t a r
- ( S R . Bukharie).

Artinya : Telah berkata Abu Salamah : Adalah Abu Hurairah


qunut di rak'at yang akhir sesudah menyebut
S a m i' a I I a h u l i m a n h a m i d a h .
( S R . Bukharie)

Lain dan' tiga riwayat tadi, ada beberapa Riwayat yang me­
nerangkan, bahwa qunut itu di rak'at yang akhir, sesudah ruku'.
Ada juga Riwayat dari Anas yang menerangkan qunut itu
sebelum ruku', tetapi sebagian dari pada ahli Hadiets memandang
Riwayat-riwayat itu kurang kuat ; dan ada pula Riwayat dari
Anas juga menerangkan boleh qunut sebelum atau sesudah ruku'.

Daliel Di masa manakah boleh qunut ?


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Anas : Bahwasanya Nabi s.a.w. tidak


qunut melainkan apabila hendak mendo'akan kebaikan bagi
satu qaum atau kecelakaan atas satu qaum.
( R . I b n u Khuzaimah).
334
Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Adalah Rasulullah
s.a.w. tidak qunut melainkan apabila hendak mendo'akan
kebaikan bagi seorang atau kecelekaan atas seorang.

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Rasulullah s.a.w. tidak


pernah qunut di sembahyangnya melainkan pada witr, dan
sesungguhnya Rasulullah s.a.w. apabila berperang, ia quni.it
didalam semua sembahyangnya, yaitu ia do'akan kecelekaan
atas qaum musyrikien. A b u Bakar dan 'Umar tidak pernah
qunut sehingga mati ; dan ' A l i tidak juga qunut melainkan
ketika ia memerangi ahli S y a m ; dan adalah qunutnya itu di
semua sembahyang. ( R . Hakim dan Thabaranie).
Dari tiga Riwayat yang tersebut, dan dari beberapa Riwayat
yang telah lalu, dan dari beberapa Riwayat yang akan datang
teranglah kelihatan, bahwa qunut itu dikerjakan hanya pada waqtu
ada sesuatu kesusahan atau satu keperluan yang penting.

Daliel A d a berapakah macam do'a qunu*t ?


Do'a qunut itu ada macam-macam. Maqshudnya ialah me­
mintakan kebaikan buat qaum islam dan memintakan kekalahan
atau kecelakaan buat musuh Islam.
Oleh sebab Nabi s.a.w. tidak tetap mengerjakan qunut de­
ngan satu do'a yang tertentu, serta tidak ia perintah kita kerjakan
begitu, padahal keperluan selalu berlainan, maka tentulah tidak
terlarang kita berqunut dengan do'a yang kita atur sendiri me­
nurut keperluan kita.

335
Dibawah ini saya unjukkan do'a yang dikerjakan oleh Nabi
11
dan do'a witr yang ia ajarkan dan ia kerjakan s e n d i r i .
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Nabi s.a.w. sembah­


yang ' I s y a ' , lantas ia berkata : S a m i ' a I I a h u l i m a n
h a m i d a h, kemudian ia berkata, sebelum sujud : Hai
Tuhan ! selamatkanlah Walied bin Walied. Hai T u h a n ! Se­
lamatkanlah orang-orang yang lemah dari golongan Mu'mi-
nien. Hai T u h a n ! keraskanlah tindasan-Mu atas qaum Mu-
dlar. Hai Tuhan ! jadikanlah tindasan-Mu atas mereka itu
tahun-tahun (kepayahan), sebagaimana tahun-tahun (kepa­
yahan nabi) Jusuf. ( S R . Bukharie).

Artinya : Telah berkata ' A l i : Bahwasanya Rasulullah


s.a.w. berkata diakhir witrnya : Hai Tuhan ! aku berlindung
dengan keredlaan-Mu (supaya terlepas) daripada siksaan-Mu;
dan aku berlindung dengan keampunan-Mu (supaya ter­
lepas) dari pada siksaan-Mu ; dan aku berlindung dengan-Mu
(supaya terlepas) daripada (apa-apa yang ta' disukai oteh)-Mu.
A k u ta' dapat melengkapi pujian atas-Mu sebagaimana engkau
telah memuji diri-Mu. ( H R . A b u Dawud)

II Hal q u n u t di w<tr ini lihatlah A l - L i s a n no. 11 : 3 4 , dan A l - M u s l i m u n .

336
Artinya : Telah berkata Hasan bin ' A l i : Rasulullah s.a.w.
telah mengajar saya beberapa kalimah buat saya baca di
(do'a) qunut witr yaitu a l l a h u m a h d i n i e fieman
1
hadaita >
( H R . A b u Dawud).
Tambahan :
1) A d a beberapa Riwayat yang menunjukkan, bahwa shahabat-
shahabat Nabi kerjakan do'a qunut witr itu hanya di bulan Ra­
madlan mulai tanggal 16.
2) Imam Malik menganggap, bahwa qunut pada witr Ramadlan
itu tidak shah Riwayatnya, tetapi ada lain orang pula meng-
7 )
shahkannya.

Daliel Adakah quniit lagi ?


Diriwayatkan

1) D o ' a qunut i i u secukupnya dengan b u n y i n y a dan artinya telah tersebut di kara 7 7 .


2) Lihat A l - L i s a n N o . 11 : 3 4 .

337
Artinya : Telah berkata A b u Hurairah : Sesungguhnya
Nabi s.a.w. apabila hendak mendo'akan kecelakaan atas sese­
orang atau mendo'akan kebaikan bagi seseorang, ia qunut,
sesudah ruku', (ada juga A b u Hurairah berkata) : Sesudah ia
berkata : S a m i a 11 a' h u l i m a n h a m i d a h r a b b a n a'
l a k a l h a m d u ,Hai T u h a n ! selamatkanlah Walid
bin Walied, Salamah bin Hisyam, ' A i - y a s y bin A b i Rabie'ah
dan orang-orang Mu'miji yang lemah. Hai T u h a n ! keraskan
lah tindasan-Mu atas qaum Mudlar, dan jadikanlah tindasan-
Mu atas mereka itu tahun-tahun (kesusahan) sebagaimana
tahun-tahun (kesusahan nabi) Y u s u f " . D o ' a itu Nabi sebut
dengan nyaring dan Nabi pernah berkata disalah satu sem­
bahyang, yaitu disembahyang Shubuh ; „ H a i T u h a n ! kutuki
Sianu dan S i a n u " . yaitu ada dua puak dari qaum ' A r a b ;
(Rasulullah terus berdo'a begitu) hingga turun A y a t (yang
artinya) : Engkau tidak ada haq apa-apa didalam urusan itu,
maupun (Allah) ampunkan mereka atau siksa mereka lanta­
1 1
ran mereka itu orang-orang yang aniaya. ( S R . Bukharie).

Lain dari itu, ada lagi Riwayat-riwayat yang menunjukkan,


bahwa Nabi kita tetap sebulan lamanya mendo'akan kecelakaan
atas beberapa orang dan atas qaum ' A r a b yang telah membunuh
beberapa utusan dan propagandis! serta hendak membinasakan
Islam. Tetapi Rasulullah berhenti ketika turun A y a t yang tersebut
di atas tadi.

Oleh yang demikian, ada orang faham, bahwa dari hari Nabi
berhenti itu tidak ada lagi qunut, maupun do'a qunut mintakan,
kecelakaan ataupun kebaikan.
A d a pula orang faham, bahwa yang tidak ada lagi itu ialah
qunut memintakan kecelakaan Adapun memintakan kebaikan itu
tetap ada.
Segolongan lagi berpendapat begini :
Riwayat-riwayat yang tersebut diatas, semuanya telah me­
nunjukkan Nabi pernah qunut. Perbuatan Nabi itu sudah jadi
alasan bagi kita buat sunnatnya qunut. Sesudah itu, Nabi tinggal­
kan bukan Nabi larang. Nabi tinggalkan itu tidak menunjukkan

1) A y a t 128 d a n surah Aal 'Imrari.

338
hilang sunnatnya, Nabi tinggalkan itu sesudah turun A y a t 128
Aal 'Imran. Jadi, perlu kita lihat dan periksa A y a t itu melarang
qunut sama sekali, atau melarang Nabi do'akan kecelakaan si
kafir-kafir 'umumnya, atau melarang Nabi do'akan kecelakaan atas
orang-orang atau qaum yang tertentu dengan menyebut namanya ?

Pemandangan :
Apakah dilarang qunut sama sekali ?
Pada pendapat kami, bahwa ayat 128 Aal 'Imran itu turun­
nya bukan melarang bacaan qunut atau do'a bagi qaum Muslimien,
tetapi melarang Nabi mendo'akan kecelakaan atas orang-orang
kafir itu.
Apakah tidak boleh dido'akan kecelakaan atas orang-orang
kafir ?
Pada pemandangan kami, bahwa A y a t itu tidak melarang
Nabi mendo'akan kecelakaan atas 'umumnya orang kafir yang
hendak membinasakan Islam, karena didalam Gur-an sendiri ada
beberapa A y a t mela'nat orang-orang kafir, orang-orang zhalim,
pendusta-pendusta dan lainnya dengan tidak menyebut nama
mereka itu.
Apakah yang dilarang oleh A y a t itu ?
Pada pemandangan kami, bahwa yang dilarang oleh A y a t itu,
ialah mendo'akan kecelakaan berturut-turut sebulan atau men­
do'akan kecelakaan atas sesuatu qaum yang tertentu, karena dida­
lam tiap-tiap qaum ada orang yang bersalah dan ada yang tidak.
Kalau do'a itu kita 'umumkan, niscaya berarti, bahwa kita minta­
kan kecelakaan atas orang yang tidak berkesalahan.

Ringkasnya :
Mengerjakan qunut itu tetap sunnatnya di waqtu perlu, mau­
pun mendo'akan kebaikan buatqaum Muslimien atau mendo'akan
kekalahan atau kecelakaan atas qaum kafir yang hendak membina­
sakan Islam, karena : Nabi pernah kerjakan qunut. Itu berarti
sunnah

Sesudah itu Nabi tinggalkan, lantaran turun A y a t 128 Aal


'Imran.
339
A y a t itu tidak melarang Nabi mengerjakan qunut, hanya me­
larang Nabi mendo'akan atas orang-orang kafir dengan berturut-
turut dengan menyebut nama-nama yang tertentu.
Demikianlah ringkasan faham dan pendapat kami tentang se
bab-sebab berhentinya qunut.

DALIEL-DALIEL DZIKIR-DZIKIR SESUDAH SEMBAHYANG


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Tsauba'n : Adalah Rasulullah s.a.w.


apabila habis sembahyang, beristighfar tiga kali dan berkata :
A I la h u m m a a n t a s s a l a m
( S R . Muslim).

Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : Barangsiapa menyebut s u b h a n a l l a h diakhir


tiap-tiap sembahyang tigapuluh tiga kali, dan menyebut
a I h a m d u I i I I a' h tiga puluh tiga kali dan menyebut
a I I a' h u a k b a r tiga puluh tiga kalijadi sembilan puluh
sembilan kali, dan buat mencukupi seratus ia sebut „I a' i I a-

1V O z i k i r H u s e c u k u p n y a telah tersebut dikaca 7 8 .

340
1
ha i 11 a 11 a h u w a h d a h u la s y a r i e k a I a h u" ..' ,
niscaya diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di
21
laut. ( S R . Muslim).

DALIEL-DALIEL SUJUD SAHWI.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Abdullah bin Buhainah : Rasulullah


s.a.w. pernah bangkit berdiri disatu sembahyang Zhuhur, pa­
dahal mestinya ia duduk (attahiyat auwal), maka sesudah
selesai sembahyang, sebelum beri salam, dengan duduk, ia sujud
dua kali sujud; ia bertakbir pada tiap kali sujud dan ma'mum
juga turut kerjakan dua sujud tadi bersama-sama Nabi buat
mengganti duduk (attahiyat) yang ia lupa itu. ( S R . Muslim).

• UyO .-OA\J^-jL { J * : ) J \ J <{ c s ^ J t e

9 J
* \ \ \ < ^ \ \ - ^ L y
*KA *^ - " ^ - ^ .A' ZA y

1) Ucapan itu, s e c u k u p n y a , telah tersebut dikaca 7 9 .


2) Maqshudnya, akan diampunkan dosanya walaupun banyak, tetapi menurut lain R i ­
wayat, bisa d i a m p u n k a n begitu, kalau ia tidak mengerjakan dosa besar.

341
Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Rasulullah s.a.w.
pernah sembahyang 'Ashar jadi imam bagi kami, lalu ia beri
salam sehabis dua rak'at, maka berdiri {seorang Shahabat yang
digelar) Dzul-Yajdain dan bertanya : Ya Rasulullah ! apakah
diqashar sembahyang ini atau tuan-hamba lupa ? Jawab
Rasulullah : Semua itu tidak kejadian", la balas : Ya Rasulul­
lah ! salah satu dari (dua) itu telah kejadian. Maka Rasulullah
menghadap (shahabat-shahabatnya) sambil bertanya : Benar­
kah Dzul-Yadain ?" Jawab Shahabat-shahabat : Betul ! ya
Rasulullah. Lalu Rasulullah sembahyang yang kurang itu ke­
mudian ia sujud dua kali dengan duduk sesudah salam.
{ S R . Muslim).

Ada satu Riwayat yang shahih lagi menerangkan, bahwa R a ­


sulullah sujud sahwi dua kali itu dengan bertakbier ; dan sesudah
sujud dua kali itu. Rasululla'h beri salam sekali lagi.

Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Imran bin Hushain : Rasulullah


s.a.w. pernah sembahyang 'Ashar, tiga rak'at lalu beri salam,
lalu masuk kerumahnya. Maka (seorang shahabat Nabi berna­
ma) Khirbaq - yang panjang dua tangannya - memanggil Ra­
sulullah sambil ceritakan perbuatannya itu, maka Rasulullah
keluar dengan marah serta menghela selendangnya, hingga
sampai kepada orang banyak, lalu bertanya : „Betulkah orang
ini ?" Shahabat-shahabat jawab : Betul. Lalu Rasulullah sem­
bahyang satu rak'at lagi, lantas beri salam, kemudian sujud
dua kali, lantas beri salam (lagi). (HSR. Muslim).

342
Artinya : Telah berkata 'Abdullah : Rasulullah s.a.w. pernah
sembahyang dengan kami, lima rak'at. Sesudah habis sem­
bahyang, Shahabat-shahabat berbisik-bisik diantara mereka.
Maka Rasulullah bertanya : „Apa urusan kamu ?" Mereka
jawab : Adakah (dapat perintah) ditambah sembahyang ini ?
Jawab Rasul : „Tidak". Berkata Shahabat-shahabat: Sesung­
guhnya tuan hamba telah sembahyang lima rak'at. Maka Na­
bi berpaling dan sujud dua kali kemudian beri salam,
( S R . Muslim).
Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Apabila seorang daripada kamu syak didalam uru­


san sembahyangnya hendaklah ia pilih apa yang lebih hampir
kepada betul, lalu ia sempurnakan, menurut pilihan itu, ke­
mudian ia beri salam, kemudian ia sujud dua kali.
( H S R . Muslim).

Artinya : Apabila seorang daripada kamu syak didalam sem­


bahyangnya, yaitu ia tidak tahu apakah ia telah sembahyang
tiga atau empat rak'at maka hendaklah ia buang yang syak
dan kerjakan menurut mana yang ia yaqien, kemudian ia
sujud dua kati sebelum salam. ( H S R , . Muslim).

343
Artinya : Apabila seorang dari pada kamu bangkit berdiri se­
sudah dua rak'at, tetapi belum sempurna berdiri betul, maka
hendaklah ia duduk ; dan kalau ia telah sempurna berdiri,
maka janganlah ia duduk, melainkan (nanti) ia sujud sahwi
dua kali. ( H R . A b u Da'wud dan Ibnu Majah).

Hadiets itu sungguhpun lemah riwayatnya, tetapi ma'nanya


ta' dapat disalahkan.

Sabda Nabi s.a.w. :

A r t i n y a : Hai manusia ! kalau ada kejadian (apa-apa kekeli­


ruan) didalam sembahyang, mengapa kamu bertepuk tangan ?
Tepuk tangan itu hanya untuk perempuan. Barangsiapa (dapa­
ti) ada sesuatu kejadian didalam sembahyang (berjama'ahnya)
maka hendaklah ia berkata : S u b h a n a I I a h I.
( H S R . Bukharie).

Kalau ima'm ta' dapat meneruskan bacaannya lantaran lupa,


hendaklah ma'mum ingatkan-dia dengan membunyikan A y a t yang
ia lupa itu. Hal ini tidak perlu daliel, karena membunyikan a-
yat Gur'an didalam sembahyang, selagi berdiri itu, sudah memang
pada tempatnya, ya'ni tidak membathalkan sembahyang.

Ringkasan.
Dari sekalian Hadiets dan Riwayat yang tersebut diatas dapat
kita bikin ringkasan yang penting, yaitu :

344
1) Orang yang lupa duduk attahiyat auwal, orang yang de­
ngan lupa beri salam pada rak'at yang kedua, padahal masih ada
satu atau dua rak'at lagi yang mesti ia sempurnakan, orang yang
sembahyang terlebih rak'at daripada mestinya itu, diperintah su­
jud sahwi dua kali.

2) Sujud sahwi itu ada sebelum salam, dan ada pula sesudah
salam, dan ada pula salam dua kali, yaitu buat sembahyang sekali
dan buat sujud sahwi itu sekali, sedang pakai takbier itu ada lebih
selamat.

3) Kalau kita syak tentang rak'at sembahyang, hendaklah


kita ambil yang yaqien saja.

DALIEL-DALIEL SUJUD SYUKUR DAN T I L A W A H

Datiel Sujud syukur.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Bakrah : Adalah Nabi s.a.w. apa­


bila dapat khabar yang menyenangkan hati, lantas tunduk su­
jud karena AMah. (R- A b u Dawud).

Artinya : Telah berkata Abdur-Rahma'n bin 'Auf : Rasulullah


s.a.w. pernah sujud yang panjang, kemudian ia angkat kepala­
nya lalu bersabda : „Sesungguhnya telah datang Jibriel mem­
beri kepadaku khabaran yang menyenangkan ; lantaran itu,
aku sujud karena syukur kepada Allah.
(R.Ahmad dan Hakim).

345
Artinya : Telah berkata Bara' bin ' A a - z i b : Nabi s.a.w. pernah
utus ' A l i ke Y a m a n ' A l i menulis surat tentang orang-
orang disana masuk Islam. Tatkala Rasulullah baca surat itu,
tunduklah ia sujud syukur kepada Allah atas (ke Islaman) itu.
( R . Baihaqie).
Selain dari tiga itu, ada beberapa lagi Riwayat yang menun­
jukkan sunnatnya sujud syukur, sekali.
Diantara Riwayat-riwayat itu tidak ada satupun yang menga­
takan mesti dengan wudlu', takbier, attahiyat, atau salam.

Tentang sujud syukur didalam sembahyang itu tidak ada Ha­


diets atau Riwayat yang menerangkan.

Daliel Sujud tilawah.

Tentang sunnat sujud tilawah di 15 tempat yang tersebut di


kitab ini kaca 82, ada cukup keterangannya dari Hadiets dan riwa­
yat Shahabat-shahabat. Disini perlu diberi keterangan tentang hu­
kumnya, yaitu berapa kali sujud, wudlu', bersih, menghadap OJblat,
attahiyat, salam, takbier, sujud didalam sembahyang, kalau yang
membaca tidak sujud, dan bacaan dalam sujud.

Diriwayatkan :

A r t i n y a : Telah berkata ' A m r bin ' A a s h : Bahwasanya Rasu­


lullah s.a.w. telah mengajar saya lima belas (ayat) sujiid di
Gur'a'n. Tiga dari padanya di surah yang pendek, dan dua di
surah Al-Hajji. ( R . A b u Dawud dan Ibnu Majah).

346
,y
y yy. *^ yy y vy* •> j j ,. •>y>J. 4>. . > , <£. , i y-i< >y*

Artinya : Telah berkata 'Umar : Hai manusia ! kita tidak di­


perintah sujud (tilawah). Barangsiapa sujud, ia akan dapat
11
pahla ; dan barangsiapa tidak sujud, tidaklah ia berdosa.
( S R . Bukharie).

. y ^ ^ ) j ^ y & D i : f**£y.4iJih

Artinya : Telah berkata Z a i d bin Aslam : Sesungguhnya ada


seorang muda membaca A y a t sujud dan ia tunggu Nabi sujud,
tetapi Nabi tidak sujud. Maka ia bertanya : Y a Rasulullah !
apakah di A y a t sujud ini tidak ada sujud ? Jawab Rasulullah :
„ A d a ! tetapi engkau jadi imam kami ditentang itu. J i k a
engkau sujud, niscaya kami s u j u d " . ( S R . Ibnu Abi Syaibah).
j, s y'i , y, 'r y" ' y' y C, y s i s? i y[ y''J i/* , y*jy y '

» / ' Z y \ y •>. > >'>Sy y< 'A < y 7 y

Artinya : Telah berkata A b u Rafi : S a y a pernah sembahyang


' I s y a ' dengan A b u Hurairah, dan ia baca surah lnsyiqaq, lalu
ia sujud karenanya, maka saya bertanya : A p a ini ? la jawab :
2)
Saya pernah sujud di A y a t itu dibelakang Abi Q a s i m s.a.w.

1) Lafu^h 'Arabnya ialah a - s h a a b a, artinya kena, tidak salah, mengerjakan suatu


dengan betul. Boleh juga diartikan a s h a a b a s s u n n a h , ya'ni bersetuju dengan
sunnah atau menurut sunnah.
2) Abi Qasim, artinya Pak Gasim, gelaran Nabi kita, karena seorang anak laki-lakinya
bernama Oasim.

347
dan saya akan terus sujud begitu hingga saya bertemu-dia,
( S R . Bukharie dan Muslim).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Nabi s.a.w. pernah ba­


cakan Qur-an buat kami. Maka apabila sampai di A y a t sujud,
ia takbier dan sujud, maka kami juga turut sujud.
( R . A b u Dawud).
Riwayat ini ada yang pandang lemah, dan ada, yang pandang
shahih. Lantaran itu, ada 'ulama pandang lebih baik kita bertakbier
saja.

Diriwayatkan :

Artinya : Bahwasanya adalah Ibnu 'Umar itu sujud (tilawah)


dengan tidak berwudlu'. ( S R . Bukharie).

Sungguhpun perbuatan seorang Shahabat itu tidak boleh di­


jadikan alasan, tetapi keterangan yang mengatakan mesti berwudlu'
untuk sujud tilawah itu, tidak ada. Begitu juga tidak ada ketera­
ngan tentang mesti bersih badan itu atau tempat.

Diriwayatkan :

A r t i n y a : Telah berkata 'Aa-isyah : Adalah Nabi s.a.w. ber­


kata di sujud G u r-a n (sujud tilawah) pada malam hari ;
1 1
S a j a d a w a j h i e. ( R . A b u Dawud).
Ditanam dari Hadiets-hadiets dan Riwayat-riwayat yang ter­
sebut diatas dan lainnya, dapatlah dikatakan bahwa sujud tila­
wah itu hanya sekali saja.

1) Ucapan itu s e c u k u p n y a telah tersebut di kaca 8 3

348
Adapun tentang menghadap Qiblat, membaca attahiyat dan
beri salam itu, tidak ada satupun Hadiets atau Riwayat yang me­
nyuruh.
Ringkasan.
Dari sekalian Hadiets dan Riwayat yang tersebut diatas tadi,
nyatalah bahwa :
1) Ayat-ayat saj-dah, lima belas.
2) Sujud tilawah, hukumnya sunnat.
3) Kita tidak sunnat sujud kalau yang membaca A y a t itu ti­
dak sujud.
4) Kalau yang baca A y a t itu sujud, kita juga mesti sujud,
walaupun didalam sembahyang.
5} Lebih baik pakai takbier.
6) Tidak perlu wudlu', bersih badan, atau pakaian.

DALIEL-DALIEL URUSAN MAIYIT

Daliel Melawat orang sakit.

Artinya : Sesungguhnya seorang Muslim apabila melawat sau­


daranya {yang sakit), berarti ia tetap duduk di taman suarga
hingga ia kembali. { H S R . Muslim).

Diriwayatkan;

Artinya : Telah berkata Sa'ad : Saya pernah sakit, maka R a ­


sulullah s.a.w. datang melawat saya, dan ia taroh tangannya
diatas dahi saya, kemudian ia sapu dada saya dan perut saya,
kemudian ia berkata : „ H a i Tuhan ! sembuhkanlah Sa'ad dan
sempurnakanlah baginya (pahla) hijrahnya". { S . R . Bukharie).

349
Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : Telah berkata Zaid bin A r q a m : Rasulullah s.a.w.


pernah melawat saya sakit mata. ( R . A b u Dawud).

Artinya : Barangsiapa memberi makan orang sakit barang


yang ia ingin, niscaya Allah akan beri makan dia dari buah-
buahan suarga. ( H R . Thabaranie).

Artinya : Apabila seorang daripada kamu melawat orang sa­


kit, maka janganlah ia makan apa-apa disitu.Barangsiapa ma­
kan apa-apa disitu, maka makanan itulah jadi (ganjaran) bagi
lawatannya. ( H R . Dailamie).

Dua keterangan itu sungguhpun belum tentu shah, tetapi


memberi makan kepada orang sakit, apa yang boleh dimakan oleh­
nya, sudah tentu baik ; dan makan dirumah orang yang kesakitan
pula, sudah tentu tidak baik, karena orang yang didalam kesusa­
han, ta' patut bersusah-payah atau disusahkan lagi buat sediakan
makan-minum bagi pelawat-pelawat.

Daliel Talqienkan orang sakit


Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Ingatkanlah orang-orang yang hampir

350
1
mati ' dari antara kamu itu akan (kalimah) I a i I a h a
i Hallah. ( H S R , Muslim).

Artinya : Ingatkanlah orang-orang y a n g h a m p i r


m a t i dari antara kamu akan (kalimah) I a i I a h a i 11 a I -
I a h, karena barangsiapa menyebut I a i I a h a i 11 a 11 a'h
di akhir 'umurnya, niscaya ia masuk suarga pada satu hari,
walaupun ia menerima (siksa) yang (patut) ia terima sebelum
itu. ( H R . Ibnu Hibban).

Maiyit itu artinya orang yang telah mati ; dan ma-it itu arti­
nya orang yang hampir mati. (Lihat qamus Al-Muhieth). Kata
imam Nawawi bahwa mautakum yang di Hadiets itu, ialah orang-
orang yang hampir atau sedang mau mati.

A d a beberapa orang di zaman kita menganggap, bahwa Ha­


diets itu menyuruh kita mengajar dan mengingatkan orang-orang
yang sudah mati.

Anggapan itu nyata salahnya.

Sabda Nabi s.a.w. :

A r t i n y a : Apabila telah berat orang yang sakit diantara kamu


maka janganlah kamu membikin mereka jemu dengan per­
kataan I a i I a h a i I I a I I a h, tetapi hendaklah kamu
ingatkan mereka. ( H R . ibnu Hibban).
Hadiets pertama yang shahih, dengan dibantu oleh dua ha­
diets yang lemah, dengan terang menunjukkan, bahwa talqien
yang diperintah oleh Agama kepada kt'ta, ialah mentalqienkan
orang yang sakit hampir m a t i ; ya'ni orang yang hadlir di tempat

1) Orang-orang yang hampir mati itu, ' A r a b n y a m a u t a k u m , Mautakum itu j a m a '


dari maiyit dan juga jama' dari ma-it.

351
orang sakit hampir mati itu, diperintah membunyikan kalimah
la M a h a i I I a I I a h supaya si sakit ingat. Dilarang kita me­
maksa si sakit membunyikan kalimah itu. Magshud ajaran tersebut
tidak lain melainkan supaya ia tetap bertauhied hingga melayang
ruhnya.

Daliel Tutupkan mata dan badan maiyit.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ummu Salamah : Rasulullah s.a.w.


datang melawat (maiyit) A b u Salamah padahal matanya se­
dang terbuka, lalu Rasulullah s.a.w. tutupkan-dia.
( S R . Muslim) .

y y u s * J S ' ^ d s o ^ y^ >, j * , s s

Artinya : Telah berkata Aa-isyah : Sesungguhnya Rasulullah


s.a.w. tetkala telah wafat, ditudung (maiyitnya) dengan kain
genggang Y a m a n .
( S R . Bukharie dan Muslim)

Daliel Mandikan maiyit.


Diriwayatkan :

0<», n ^ - Z s * i ' * s s < ' ; > . y y i, > * s , y

352
Artinya : Telah berkata Ummu 'Athi-yah : Rasulullah s.a.w.
telah masuk (berjumpa) anaknya yang perempuan sesudah
wafatnya, lalu berkata : „Mandikanlah-dia tiga kafi, lima kali,
atau lebih — kalau kamu fikir perlu — dengan air dan bidara,
dan d i akhir sekali campurlah dengan kapur barus. Maka apa­
bila selesai, berilah tahu kepadaku". Sesudah selesai, lantas
kami beri tahu kepadanya. Lalu ia kasi kepada kami kainnya,
sambil berkata : „Pakaikanlah kain ini di badannya".
( S R . Bukharie dan Muslim) .
Dan pada Riwayat yang lain, Rasulullah ada berkata :

Artinya : Mulailah (mandikan-dia) dari ang-


gauta-anggauta sebelah kanannya dan anggauta-angcauta
wudlunya. ( H S R . Bukharie,Muslim).

Diriwayatkan

Artinya : Telah berkata 'Abdullah bin Al-Harts : ' A l i telah


mandikan maiyit Nabi s.a.w. dengan sekeping kain ditangan-
nya, ia masukkan tangannya kedalam baju Nabi s.a.w. dengan
tidak membuka baju itu. ( R . Hakim).

Daliel Wajib tutup rahasia.


Sabda Rasulullah s.a.w. :

Artinya : Barangsiapa mandikan maiyit, dan ia sempurnakan


amanat, yaitu tidak ia bukakan rahasianya yang tidak baik
yang terdapat ketika itu, maka keluarlah ia daripada dosanya
sebagai hari ibunya peranakan dia. ( H R . Ahmad)

353
Daliel Suami boleh mandikan isteri.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : Rasulullah s.a.w. pernah


pulang kerumah dari mengantar orang mati di quburan. Di-
waqtu itu saya sakit kepala dan saya berkata : A d u i sakit
kepala ! Maka Rasulullah juga berkata : „ A d u i aku juga
sakit kepala ! A p a k a h salahnya kalau engkau mati dahulu
dan aku mandikan-mu dan aku kafankan-mu kemudian aku
sembahyangkan-mu dan aku t a n a m m u ? "
{ R , A h m a d , Ibnu Majah).
Selain dari itu, ada beberapa Riwayat (ain yang menerangkan,
bahwa A b u Bakr mati dimandikan oleh isterinya yang bernama
A s m a ' , dan ' A l i telah mandikan isterinya, Fathimah.

Daliel Urusan orang yang mati syahid.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Jabir : Rasulullah s.a.w. pernah


kumpulkan dua orang dari antara yang mati syahid d i pepe­
rangan U h u d , didalam satu k a i n , kemudian ia bertanya :
„Siapakah dari antara mereka itu yang lebih banyak men­
dapat Gur an ? " Kalau ada orang unjukkan kepada salah
satunya, maka dialah yang dimasukkan pada lahad lebih
dahulu; dan Rasulullah perintah supaya mereka itu ditanam

354
dengan bekas-bekas darah mereka, dengan tidak dimandikan
dan tidak disembahyangkan. ( S R . Bukharie).

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Rasulullah s.a.w. te­


lah perintah pada hari peperangan Uhud supaya kami tang­
galkan besi dan kulit daripada orang orang yang mati syahied,
dan ia bersabda : „Tanamlah mereka itu dengan darah dan
pakaian mereka". ( R . Ahmad, Abu Dawud).

Daliel Urusan orang yang mati dalam ihram.


Diriwayatkan :

Artinya ; Telah berkata Ibnu 'Abbas : Seorang laki-laki se­


dang wuquf bersama Rasulullah s.a.w., di 'Arafah,tiba-tiba
jatuhlah ia dari kendaraannya, lalu patah tengkoknya.Hal ini
orang khabarkan kepada Rasulullah s.a.w., maka Rasulullah
berkata : ,,Mandikan-dia dengan air bidara, dan kafanilah dia
dengan dua pakaian yang ia pakai itu jangan wangikan-dia
dan jangan tutup kepalanya". ( S R . Bukharie, Muslim).

Daliel Kafankan orang yang mati.


Diriwayatkan :

i'&iii's V, rir t Mi*

355
Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : Telah dikafan Rasulullah
s.a.w. dengan tiga kain putih Suhuliyah daripada kapas; di
tiga itu tidak ada baju dan tidak ada sorban.
( S R . Bukharie, Muslim).
Kafan perempuan jadi lima, lantaran ada pakai tutup kepala
dan baju, sebagaimana tersebut di Riwayat yang dibawah ini.

Artinya : Telah berkata Laila binti Ganif : Saya seorang dari­


pada yang memandikan maiyit Ummu Kultsum, anak Ra­
sulullah s.a.w. (Buat mengafankan dia), mula-mula Rasulullah
kasih kepada kami kain, kemudian baju, kemudian tutup
kepala, kemudian baju luar, kemudian dimasukkan-dia di satu
kain lain . ( R , Ahmad).

Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : Sesungguhnya bapak saya


melihat pakaian yang ia pakai ketika sakit, yang ada bekas-
bekas warna za'faran, lalu ia berkata : Cucilah pakaianku ini
dan tambahlah dua kain lagi, dan kafankanlah aku padanya.
Saya berkata ; Sesungguhnya kain ini telah buruk, la jawab :
Orang yang hidup itu lebih patut pakai pakaian yang baru
daripada orang yang mati. Kain itu hanya untuk nanah.
( S R . Bukharie).

Daliel Tempat berdiri imam.


Diriwayatkan :

356
Artinya : Telah berkata Samurah : Saya pernah sembahyang
dibelakang Rasulullah s.a.w. buat seorang perempuan yang
mati beranak, maka Rasulullah s.a.w. berdiri (menghadap)
tengah (badan maiyit) itu waqtu menyembahyangkan-dia.
( S R . Bukharie, Muslim).

Artinya : Telah berkata A b u Ghalib : Saya pernah lihat Anas


bin Malik menyembahyangkan jinazah seorang laki-laki, de­
ngan berdiri dekat kepalanya. Maka ' A l a ' bin Ziad bertanya:
11
Y a A b a Hamzah begitukah biasanya Rasulullah berdiri
di maiyit laki laki ? Jawabnya : Y a .
(SR.Turmudzi)

Daliel Cara sembahyang maiyit.


Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata A b u Umamah : Seorang daripada

1) A b a H a m z a h iiu gelaran bagi Anas bin Malik.

357
shahabat Nabi s.a.w. telah khabarkan kepada saya, bahwa
menurut Sunnah pada sembahyang maiyit, ialah (mula-mula)
imam bertakbier, kemudian baca AJfatihah dengan perlahan,
kemudian shalawat atas Nabi s.a.w. ; dan do'akan si mati itu
dengan ikhlas, dalam (tiga) takbier ; dan tidak baca (Qur-an)
didalam (tiga) takbier itu, kemudian ia beri salam dengan
perlahan. (R.Syafi'ie).

Artinya : Telah berkata 'Abdur-Rahman : Z a i d bin Arqam


biasa takbier empat kali atas jinazah-jinazah kami, dan pernah
pula ia takbier lima kali atas satu jinazah, maka saya tanya-
dia dari hal itu, maka ia jawab : Rasulullah s.a.w. pernah
bertakbier begitu. {SR.Muslim).
Adapun tiga do'a sembahyang jinazah yang tertulis di Kitab
ini halaman 126 itu riwayat Muslim, A b u Dawud dan A h m a d .

Daliel Membawa dan berjumpa maiyit.


Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : Lekaskanlah (urusan) jinazah; karena jika ia baik ,


berarti kamu lekaskan-dia kepada kebaikan; dan jika tidak
begitu, berarti kamu campakkan kejahatan daripada tengkok
kamu (dengan lekas). ( H S R Bukharie, Muslim).
Diriwayatkan :

358
Artinya : Telah berkata A b u Musa : Orang-orang pernah
bawa satu jinazah dihadapan Rasulullah s.a.w. dengan ber-
goncang sebagai kocakan air didalam kulit. Maka Rasulullah
s.a.w. berkata : „Hendaklah kamu berlaku sedang".
(R. Ahmad).

Artinya : Telah berkata Ibnu Mas'ud : Barangsiapa turut


jinazah, hendaklah ia pikul dari sekalian penjuru usungan,
karena yang demikian itu cara Sunnah. ( R . Ibnu Majah).

Sabda Nabi s,a.w. :

Artinya : Orang yang menunggang itu (hendaklah berjalan)


dibelakang jinazah; orang yang berjalan k a k i , hendaklah ber­
jalan di depannya, dekatnya, di kanannya atau di kirinya.
(HR. Ahmad).
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Qais bin S a ' d : Sesungguhnya R a ­


sulullah s.a.w. pernah berdiri waqtu dilalui oleh satu jinazah.
Lantas ada orang berkata : Itu jinazah Y a h u d i , Maka sabda
Rasul : „ A p a k a h itu bukan manusia ? " .
( H S R . Bukharie, Muslim).
Sabda Rasulullah s.a.w. :

359
Artinya : Apabila kamu lihat jinazah, hendaklah kamu ber­
diri baginya, hingga jinazah itu jauh, dari pada kamu atau
(hingga) diturunkan-dia (daripada usungan).
{ H S R . Bukharie, Muslim).
Daliel Cara menanam maiyit.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Mereka tanam Nabi


s.a.w. dengan pakai lahad, begitu juga A b u Bakr dan 'Umar.
( R . Ibnu Abi Syaibah).
Tentang menanam maiyit itu ada banyak Riwayat yang me­
nunjukkan boleh dengan pakai lahad dan boleh juga tidak.

Artinya : Telah berkata Ibnu 'Umar : Adalah Nabi s.a.w.


apabila menaroh maiyit diqubur, biasa berkata ; B i s-
m i I I a h i w a ' a l a m i I I a t i R a s u ! i I I a h ". n

n ,. , ^ , ( ( S R . A b u Dawud).
Daliel Do akan sesudah tanam.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Utsman : Adalah Rasulullah s.a.w.


apabila habis tanam maiyit, lantas berdiri disitu, lalu ber­
kata : „Minta'kanlah keampunan bagi saudara kamu dan
minta'kanlah ketetapan baginya karena sekarang ini dia se­
dang diperiksa". (R- Abu Dawud).

1) A r t i n y a Mu teluh tersebut di kaca 127.

360
Daliel Sembahyang ghaib.
Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Bahwasanya Nabi


s.a.w. telah khabarkan (kepada shahabat-shahabatnya) hal
kematian Najasyi (raja Habasyah) pada hari meninggalnya.
Lalu ia keluar (bersama shahabat-shahabatnya) ketempat
sembahyang dan ia atur shaff mereka lantas ia takbier empat
kali. ( S R . Bukharie dan Muslim).

Artinya : Telah berkata Ibnu Abbas : Sesungguhnya Nabi


s.a.w. pernah sembahyang atas satu qubur sesudah satu bulan.
( R . Daraquthnie).

Artinya : Telah berkata Sa'id bin Musaiyab : Telah mati


Ummu S a ' d , sedang Rasulullah s.a.w. didalam bepergian;
maka sesudah kembali, terus Rasulullah sembahyangkan-dia,
padahal sesudah liwat sebulan. ( R . Turmudzie).

Daliel Ziarah qubur.


Artinya : Telah berkata Abu Hurairah : Nabi s.a.w. pernah
berziarah qubur ibunya lalu ia menangis hingga shahabat-
shahabatnya turut menangis. Kemudian Rasulullah berkata :
„Aku minta idzin kepada Tuhanku buat aku mintakan am­
pun bagi ibuku, tetapi tidak diidzinkan bagiku, dan aku
minta idzin k e pada-M ya buat ziarah quburnya, maka la idzin-
kan bagiku. Lantaran demikian ziarahlah qubur, karena
qubur-qubur itu mengingatkan mati. ( g p Bukharie).
Adapun salam waqtu masuk quburan Islam serta do'anya
sebagaimana tersebut dikaca 128 itu, diriwayatkan oleh Muslim
dan Ahmad.
1 1
Daliel Beberapa peringatan
1) Diriwayatkan :

yj* j'Oj*fr> o>. o^J^ Jj^J : <J=^^\Ji

Artinya : Telah berkata 'Aa-isyah : Rasulullah s.a.w. pernah


cium maiyit 'Utsman bin Mazh-'un hingga aku lihat air
matanya meleleh dimuka (simati ) itu. ( R . Ahmad).

2) Diriwayatkan :

( o ). : 3vS viiS
Artinya : Bahwasanya Ibnu 'Abbas pernah baca Al-Fatihah
dan Surah (disembahyang jinazah), dengan nyaring, maka
tatkala selesai, ia berkata : (Perbuatan ini) Sunnah dan betul.
( R . Nasa-ie).
3) Di tentang angkat tangan waqtu takbier di sembahyang
jinazah itu ada orang Riwayatkan dua macam ; ada Riwayat me­
nunjukkan Nabi angkat tangan pada semua takbier, dan ada pula
yang menunjukkan Nabi angkat tangan pada permulaan saja.

1) Y a i t u tiga belas peringatan di kaca 1 2 9 .

362
4) Menurut beberapa keterangan yang telah terdahulu nya­
talah bahwa adzan dan qamat itu tidak pernah Nabi kerjakan,
kecuali di sembahyang wajib. T i d a k ada satupun Riwayat, tentang
adanya adzan atau qamat di sembahyang jinazah.
5) Sabda Nabi s.a.w. :

-^^OplrtJ QV-s^--• l > ^ - * ^ l ^ s r * * - 0 * V . -


Jl ,

Artinya : Satu maiyit, kalau di sembahyangkan oleh sego­


longan Muslimien yang bilangannya sampai seratus, pada hal
sekalian itu minta diampunkan dosa si mati, maka ta' dapat
tiada diqabulkan permintaan mereka ditentang itu.
( H S R . Muslim).

6) Sabda Nabi s.a.w.

Artinya : A n a k yang gugur itu perlu disembahyangkan dan


dido'akan bagi ibu-bapaknya supaya dapat keampunan dan
rahmat. ( H R . Ahmad).
7) Oleh sebab ada banyak orang meriwayatkan yang ia
dengar Nabi s.a.w. berdo'a didalam sembahyang jinazah, maka
yaitu berarti Nabi ada berdo'a dengan suara yang keras.
Oleh sebab maqshud do'a itu ialah memintakan ampun dan
rahmat bagi si mati atau bagi ibu bapaknya, sedang do'a yang
Nabi ucapkan itu ada bermacam-macam, dan tidak ada pula satu
keterangan yang menentukan mesti dengan bahasa ' A r a b , atau
melarang orang berdo'a dengan bahasa lain, maka yaqienlah kita,
bahwa berdo'a dengan bahasa lain daripada bahasa 'Arab itu tidak
terlarang.
8) Menurut Hadiets yang tersebut dikaca 358 dari kitab
ini dan lain-lainnya, nyatalah, bahwa kita diperintah mesti urus
jinazah dengan lekas.
9) Sabda Nabi s.a.w. :

363
Artinya : Ruh seorang Mu'min itu tergantung dengan hu­
tangnya, hingga terbayar. ( H R . Turmudzie).
10) Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata 'Abdullah bin Ja'far : Ketika


datang khabar kematian Ja'far waqtu ia terbunuh (dalam
perang). Nabi s.a.w. bersabda : „Bikinkanlah makanan untuk
ahli rumah Ja'far, karena mereka telah mendapat kesusahan
yang mendukacitakan mereka. ( R . A b u Dawud).
11) Oleh sebab perempuan dilarang turut jinazah kequbur,
dan oleh sebab tidak ada satupun keterangan tentang perempuan
menurunkan jinazah kequbur, maka nyatalah, bahwa jinazah pe -
rempuan itu boleh diturunkan kequburan oleh laki-laki.
12) Menurut keterangan dikaca 3 6 2 dari kitab ini teranglah
bahwa ziarah qubur, walaupun qubur kafir masuk didalam bi­
langan sunnat, tetapi tidak boleh kita beri salam dan tidak boleh
do'akan quburan kafir sebagaimana diquburan Islam.
13) Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Seorang mu'min kalau hiburkan saudaranya yang


f
dapat kesusahan (kematian), ta dapat tiada Allah yang maha
kuasa akan memakaikan-dia pakaian kehormatan pada hari
Qiamat. ( H R . Ibnu Majah).
Menghiburkan hati orang yang kematian itu, menurut lain-
lain keterangan, ialah dengan nashihat, suruh shabar, bukan de­
ngan berkumpul-kumpul di rumah itu dengan makan-minum.
Berkumpul-kumpul dan makan-minum itu layaknya di rumah
orang-orang kerja kawin.
Kalau kita ta' suka bedakan antara rumah orang kerja kawin
dengan rumah orang kematian, sebagaimana Nabi telah bedakan,
tentu lebih baik kita adakan musik di rumah orang kematian.
364
1 1
Daliel Beberapa bid'ah.
1) Membawa jinazah dengan berdzikir-dzikir sebagaimana
biasa dikerjakan oleh orang zaman ini tidak diperintah oleh
Agama. Tiap-tiap perkara 'ibadat yang tidak diperintah oleh
Agama itu tidak syak bid'ahnya.
2) Sekarang sudah jadi kebiasaan, yaitu orang-orang suka
bawa maiyit dengan pakai bunga (kembang) diatas usungan, dan
juga dengan dipayungi.
Dua-dua perkara itu tidak disuruh oleh Agama dan tidak ada
artinya. Bunga-bungaan tidak menambah kebaikan bagi maiyft
tetapi sudah terang jadi tabdzier yang dikutuk oleh Islam. Me­
mayungi usungan maiyit itu bukan pekerjaan orang yang ber'aqal.
Kita hanya diperintah menutup maiyit. Kalau ada perintah
buat taroh bunga-bunga dan pakai payung, tentu kita junjung
perintah itu.
3) Adzankan dan qamatkan si maiyit itu saya tidak dapat
tahu dari mana orang ambil. Membuat satu perkara yang berhu­
bung dengan hal ke-agamaan itu perlu kepada keterangan.
4) Ditanah Melayu, kalau si maiyit ada anak, maka anak
itu, orang-orang suruh pulang kembali dibawah usungan, konon-
nya, supaya anak itu tidak sangat ingat kepada si mati. Perbuatan
itu sudah tentu bukan suruhan Islam, tetapi dari agama pa'-pa'
lebai dan dukun-dukun penyesat.
5) Sabda Nabi s.a.w. :

Artinya : Bukan dari (golongan) kami, orang yang (mena­


ngis) menampar nampar muka dan mengoyak-ngoyak pakaian
dan meraung seperti raungan Jahitiyah.
( H S R . Bukharie, Muslim).
6) Melepaskan se-ekor ayam diqubur sebagai penebusan
nyawa atau dosa si mati itu boleh jadi perbuatan majusi yang
ditiru oleh orang-orang Islam.
7) Menabur-nabur kembang (bunga) diatas qubur itu, tidak
ada perintah, tetapi sudah tentu tabdzier.

1) Y a i t u 17 bid'ah yang tersebut di kaca 1 3 0 .

365
8) Sabda Rasulullah s.a.w. :

A r t i n y a : Sesungguhnya duduknya seorang daripada kamu


diatas bara api, lantas terbakar pakaiannya lalu terus kekulit
nya itu ada lebih baik baginya daripada ia duduk diatas satu
qubur. ( H S R . Muslim).
9) Diriwayatkan :

Artinya : Telah berkata Abdul Haiyaj Al-Asadi : Telah ber­


kata ' A l i : A k u hendak utus-mu mengerjakan satu perkara
yang Rasulullah s.a.w. pernah u t u s k u mengerjakannya, yaitu
jangan engkau biarkan satupun patung, melainkan hendak­
lah engkau rusakkan dia : dan jangan engkau biarkan satu­
pun qubur yang tinggi, melainkan hendaklah engkau ratakan-
dia. ( S R . Muslim).
10) Diriwayatkan :

A r t i n y a : Telah berkata Ibnu 'Abbas : Rasulullah s.a.w. telah


1
mela'nat perempuan-perempuan yang ziarah q u b u r ) dan
orang-orang yang menjadikan dia tempat sembahyang dan
(tempat) memasang pelita-pelita. ( R . A b u Dawud).
11) Menurut keterangan yang dikaca 364 bahwa memberi
makan kepada orang-orang yang kematian itu diperintah oleh
Agama. Menurut lain-lain keterangan lagi, ternyata, bahwa ber­
kumpul-kumpul dirumah orang kematian pun dipandang sebagai
ratapan yang dilarang keras oleh Agama.

D Larangan ziarah qubur atas perempuan telah terhapus dengan kebenaran buat men-
ziarahnya, sesudah itu, tetapi larangan buat menjadikan-dia tempat sembahyang dan
memasang lampu itu tetap ada.

366
12) Talqienkan si mati, tidak diperintah oieh Nabi s.a.w.
dan tidak dikerjakan olehnya walaupun sekali, dan tidak dikerja­
kan oleh shahabat-shahabatnya.
Qur-an telah menerangkan, bahwa orang yang sudah mati,
atau orang kafir yang diumpamakan seperti orang yang mati itu,
ta' dapat diberi pelajaran.
Kata imam A h m a d , bahwa talqien itu tidak pernah saya lihat
dikerjakannya melainkan oleh orang-orang S y a m , di waqtu wafat
Abul-Mughierah.
Hadiets yang diriwayatkan orang tentang adanya tafqien itu
semua lemah, hingga ada ahli Hadiets berkata :

Artinya : Hadiets talqien itu, orang yang mengerti Hadiets,


.tidak syak tentang palsunya. (Subulus-Salam)
13) Mengajikan dan mentahlielkan maiyit itu perkara yang
ta' pernah dibuat oleh Rasul s.a.w. atau shahabatnya.
Maka tidak syak tentang bid'ahnya perbuatan ini.

14) Diriwayatkan :

y -" ' " v


Artinya : Telah berkata Hudzaifah : Bahwasanya Nabi s.a.w.
telah cegah, (kita) menyiar-nyiarkan khabar kematian.
( R . Turmudzie) .
15) Bayarkan fid-yah sembahyang itu bikinan pa' lebai-
pa' lebai. T i d a k ada perintah Agama ditentang itu.
16) Tidak ada satupun keterangan tentang seorang boleh
bayarkan hutang 'ibadat seseorang.
Tentang wali si mati bayarkan puasa itu, ada tersebut didalam
Hadiets, tetapi oleh sebab Hadiets-hadiets itu, bertentangan de­
ngan ayat-ayat Qur-an yang mengatakan amal seseorang tidak bisa
berpindah kepada orang lain, maka Hadiets-hadiets itu ta' dapat
dipandang shahih yang boleh di'amalkan.

367
Fashal Tambahan
tentang
T A Y A M M U M
Siapa yang harus tayammum.
1) T a y a m m u m itu adalah pengganti bersuci.
2) Orang yang mestinya berwudlu untuk sembahyang, bila
tidak dapat air, diperintah bertayammum.
3} Orang yang mestinya mandi janabat untuk sembahyang,
bila tidak dapat air, harus bertayammum.
4) Orang perempuan yang sudah berhenti dari haid! bu
lanan, harus mandi untuk sembahyang.
Kalau tidak dapat air, harus bertayammum.
5) Perempuan yang baru melahirkan anak,bila sudah ber
henti darahnya, kalau tidak dapat air untuk mandi harus ber
tayammum untuk sembahyang.
Cara tayammum.
T a y a m m u m boleh dilakukan dengan dua cara :
I. T e p u k k a n dua tapak tangan ditempat yang adadebu bersih,
s e k a l i saja, lalu tapak tangan kiri diusapkan pada tapak tangan
kanan dan sebelah luar dua-dua tapak tangan sampai pergelangan,
kemudian dua-dua tangan itu diusapkan dimuka.
II. T e p u k k a n dua tapak tangan ditempat yang ada debu
bersih, sekali saja, lalu debu yang ada ditapak tangan itu ditiup,
kemudian dua tapak tangan itu, diusapkan sebelah luar tapak
tangan dan dimuka.

PERINGATAN .
T
1. T a y a m m u m itu dipakai, selama tidak dapat air. '
2. Sesudah dapat air, hendaklah orang kembali ber-wudlu
atau mandi janabat, sebagaimana biasa.
3. T a y a m m u m itu boleh digunakan untuk sembahyang sun-
nat dan sembahyang wajib.
4. Apa-apa yang membathalkan wudlu, itu juga yang mem-
bathalkan tayammum. (Oleh : A Q.)

1) Ketentuan- ini adalah sebagai p o k o k . H u k u m pemecahannya, 'ihat A l -


Muslimun

368