Anda di halaman 1dari 37

TAJUK 2 :

TEKNIK DAN KAEDAH


PENGAJARAN MATEMATIK
PERANCANGAN DAN PENGAJARAN
MATEMATIK
MTE3073E

KAEDAH INDUKSI
Digunakan untuk mendapat rumusan,
fakta atau ciri am daripada kajian ke
atas beberapa contoh matematik yang
khusus.
Murid perlu mengkaji contoh-contoh
matematik, membuat perbandingan
dan
penganalisaan
sehingga
mendapat rumusan.

Contoh
contoh
matematik
khusus
yang
mengandun
gi rumusan
yang sama

Mengkaji,
membandin
g dan
menganalis
a contohcontoh
untuk
membuat
generalisasi

Membuat
rumusan
Mendapat
fakta
matematik
Mendapat
konsep
matematik
Mendapat
hukum
matematik

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH INDUKSI

KAEDAH DEDUKSI
Menggunakan
rumus,
hukum
atau
teorem
matematik yang telah dipelajari untuk mendapat
rumusan atau generalisasi matematik yang baru.
Dengan kaedah ini, murid dapat memperolehi
pengalaman
yang
luas
dan
pengetahuan
matematik yang cukup untuk mendapatkan
rumus, hukum atau teorem matematik baru.

Rumus,
hukum atau
teorem
matematik
yang
diketahui

Kaedah
deduksi

Rumus,
hukum atau
teorem
matematik
yang
diperolehi

PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH DEDUKSI

KAEDAH INKUIRI-PENEMUAN
Merangkumi semua aktiviti merancang,
menyiasat, menganalisa dan menemui.
OBJEKTIF:
I. Membantu murid menjawab perkaraperkara yang mereka ingin tahu
II. Memperluaskan pengetahuan pelajar
III. Menggalakkan
pelajaran
kritis dan kreatif

berfikiran

Mengenalpasti masalah
Merancang strategi
penyelesaian
Mengumpul maklumat
Mengkaji dan
menganalisa maklumat
yang dikumpulkan
Membuat rumusan
PROSES PEMBELAJARAN MELALUI KAEDAH INKUIRIPENEMUAN

KAEDAH PERBINCANGAN
OBJEKTIF:
I. Mencabar pemikiran
II. Meransang sikap dan kepercayaan
III. Membina kemahiran berinteraksi
IV. Menggalakkan perkembangan
mental
V. Melatih pelajar berfikir dengan teliti

Permulaan:
guru
akan
mengemukakan
perbincangan dan soalan-soalan yang
berkaitan dengan sesuatu topik.
Perbincangan:
pelajar
digalakkan
pandangan masing-masing

memberi

Guru bertindak sebagai pemerhati,


meransang
pelajar
mengeluarkan
pendapat dan membimbing pelajar
membuat rumusan

Aspek yang perlu diberi tumpuan


semasa perbincangan adalah:
I. Kerelevanan perbincangan
II. Ketepatan fakta
III. Kesesuaian dan idea-idea yang
dikemukakan
IV. Perjalanan dan suasana
perbincangan

KAEDAH PENYOALAN
OBJEKTIF:
Menolong murid mengingat kembali dan
memperkukuhkan konsep atau kemahiran yang
telah dipelajari.
Membimbing murid menyertai secara aktif
dalam aktivit pembelajaran.
Membimbing
murid
menggunakan
daya
pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah.
Menimbulkan minat dan rasa ingin tahu murid.
Menolong
murid
matematik.

mengulangkaji

pelajaran

TEKNIK PENYOALAN
Garis panduan yang dapat menolong guru
matematik menguasai teknik penyoalan
dengan cekap dan berkesan:
Gunakan bahasa matematik yang sesuai
dengan taraf pencapaian murid.
Soalan harus dibentukkan secara ringkas,
tepat, jelas dan hanya mengandungi satu
konsep atau satu fakta sahaja.
Gunakan soalan yang dapat mendorongkan
murid berfikir.
Gunakan soalan yang tepat mengikut
objektif pengajaran.

CIRI-CIRI PENYOALAN
Kekerapa
n

Masa
menungg
u

Ciri-ciri
Penyoala
n

Penggera
k

Taburan
yang
saksama

Kekerapa
n

Merujuk kepada bilangan soalan


yang dikemukakan oleh guru dalam
proses P&P.
Hasil kajian mendapati kekerapan
penyoalan
menggalakkan
penglibatan ramai pelajar dan
seterusnya
meningkatkan
pencapaian (Pratton & Hales,1986).

Taburan
yang
saksama

tidak
boleh
bersikap
Guru
mengabaikan pelajar yang lemah
dan hanya menyoal pelajar yang
cerdas.
Guru perlu elak daripada menyoal
secara beramai-ramai.
Guru tidak digalakkan memanggil
nama pelajar sebelum menyoal
kerana bimbang hanya pelajar yang

Pengge Guru menanyakan soalan atau memberi


rak
arahan untuk mendapat maklumat atau
jawapan daripada pelajar yang telah
gagal menjawab atau memberi jawapan
yang kurang lengkap.
Masa
Merupakan suasana yang senyap
menung
seketika menunggu jawapan.
gu
Masa menunggu jawapan adalah agak
pendek iaitu kurang daripada satu
saat.
Manfaat masa menunggu ialah:
I. Pelajaran boleh berjalan dengan
lancar dan berfokus.
II. Kualiti dan kuantiti jawapan pelajar
juga meningkat.
III.Kegagalan
untuk
menjawab

PERINGKAT-PERINGKAT PENYOALAN
Penilaian
Sintesis
Penganalisisan
Penggunaan
Kefahaman
Pengetahuan

Peringkat-peringkat penyoalan menurut


Taksonomi Bloom

KATEGORI

AKTIVITI PELAJAR

CONTOH
PERKATAAN

Pengetahuan

Ingat
Fakta
Terminologi
Definisi
Konsep
Prinsip

Apakah?
Senaraikan
Namakan
Definisikan
Perihalkan

Kefahaman

Kefahaman
tentang makna
bahan

Terangkan
Ringkaskan
Beri contoh
Terjemahkan
Ramalkan

Penggunaan

Memilih
konsep/kemahira
n dan gunakan
untuk
menyelesaikan
masalah

Selesaikan
Gunakan
Binakan
Kirakan

KATEGORI

AKTIVITI PELAJAR

CONTOH
PERKATAAN

Penganalisi Membahagikan
san
bahan kepada
beberapa bahagian
dan menerangkan
perkaitannya

Bagaimanakah
data-data tersebut
digunakan?
Kenapakah?
Bagaimana
berkait dengan?
Apa perbezaan
Antara dan

Sintesis

Menghasilkan
sesuatu yang tulen
setelah
membahagikan
bahan-bahan kepada
komponen tersebut

Bagaimana datadata tersebut


menyokong?
Apakah yang boleh
diramalkan hasil
daripada data

Penilaian

Membuat keputusan
berasaskan kriteriakriteria sebelum
pembuktian

Apakah keputusan
yang anda boleh
buat?
Bandingkan dan

KERJA AMALI
Menurut Zol Azlan (2000), kaedah amali
boleh
didefinisikan
sebagai
seorang,
sepasang ataupun sekumpulan kecil pelajar
dibekalkan
dengan
alatan
untuk
menjalankan kerja amali.
Guru bertindak sebagai fasilitator, pelajar
akan menjalankan kerja-kerja amali .
Menerusi kaedah ini, murid dapat menemui
prinsip, hukum teorem matematik dengan
sumber atau alatan matematik.
CTH: membina model-model matematik yang
akan memberi gambaran secara konkrit
konsep-konsep matematik yang abstrak.

EKSPOSITORI
Merupakan
cara
penyampaian
pelajaran
melalui
penerangan,
bercerita atau demonstrasi dengan
tujuan mengajar sesuatu.
Guru memberi penerangan terlebih
dahulu dan murid mendengar dengan
teliti hingga mereka memahami dan
mengingatinya.
Murid
Penerangan
isi pelajaran

Murid
mendengar
penerangan

mengingat
dan
merekod isi
penting

KELEBIHAN
KEKURANGAN
guru- jimatkan Membosankan
masa,
mudah Menjadi
mengawal
syarahan
jika
disiplin
digunakan
Muriddiam,
dalam
seluruh
dengar,
P&P.
berkesan untuk
sampaikan
kemahiran,
konsep
dan
prinsip
matematik.

LABORATORI
Murid-murid yang belajar matematik memerlukan
aktiviti-aktiviti konkrit untuk memahami simbol
dan tatatanda matematik yang abstrak.
Murid
menggunakan
sumber
atau
alatan
matematik yang ada dalam makmal untuk
menemui prinsip, hukum dan teorem matematik.
CTH: mendapat perkaitan di antara unit-unit
ukuran
dan
sukatan
seperti
1kg=1000g,
1L=1000ml, 1m=100cm, dengan menggunakan
alat penyukat, penimbang dan pengukur dalam
makmal matematik.

DEMONSTRASI
Merupakan suatu teknik P&P yang melibatkan
kemahiran guru mendemonstrasikan cara
atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di
hadapan murid.
Melibatkan
aktiviti
penerangan
dan
demonstrasi guru bersama dengan aktiviti
pendengaran
dan
penglihatan
serta
percubaan murid.
CTH: mendemonstrasikan cara membina sudut
dengan protraktor

OBJEKTIF:
Murid dapat mencontohi dengan lebih tepat serta
mudah untuk mereka laksanakan sendiri
Demonstrasi yang baik dapat mengukuhkan ingatan
murid tentang langkah-langkah melaksanakannya
Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan
minat untuk belajar
Murid dapat latihan amali untuk membina kemahiran
yang tepat dan kukuh
Guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang
berlaku.
Mutu
persembahan
murid
dapat
dipertingkatkan

Dapat membina keyakinan murid supaya


dapat melaksanakan demonstrasi secara
individu
Idea, prinsip atau konsep pelajaran dapat
diilustrasikan dengan tunjukcara
Dapat mengurangkan masa pelajaran jika
dibandingkan dengan kaedah cuba jaya
Murid tidak akan melaksanakan aktiviti
sesuka
hati
dan
dapat
mengelakkan
sebarang kemalangan.

PEMBELAJARAN KOPERATIF DAN KOLABORATIF

Merupakan suatu strategi pengajaran di


mana pelajar saling membantu dalam
sebuah
kumpulan
kecil,
dengan
mempunyai tujuan dan matlamat yang
sama.
Pelajar bekerjasama untuk belajar dan
bertanggungjawab ke atas pembelajaran
rakan
sepasukan
mereka,
selain
daripada pembelajaran diri sendiri.

Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan


pembelajaran koperatif.
Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif,
cara
yang
mudah
adalah
dengan
menjalankan pembelajaran koperatif di
mana guru dapat mengawal lebih banyak
pembolehubah dalam kelas.
Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri
dengan
cara
bekerjasama,
saling
bergantung antara satu sama lain untuk
memperoleh ilmu, mereka akan berkembang
untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif.

PERSAMAAN:
mementingkan pembelajaran aktif
guru berperanan sebagai fasilitator.
pengajaran dan pembelajaran dialami oleh guru dan
murid.
memantapkan kemahiran kognitif beraras tinggi.
pelajar dikehendaki memikul
pembelajaran diri sendiri.
menghendakkan
kumpulan kecil.

membangunkan
pasukan.

pelajar

tanggungjawap

menyampaikan

kemahiran

sosial

dan

idea

atas
dalam

pembinaan

menolong meningkatkan kejayaan pelajar dan ingatan


pengetahuan.
menggunakan kepelbagaian pelajar.

PERBEZAAN:
KORERATIF

KOLABORATIF

Pelajar menerima
latihan dalam
kemahiran
berkumpulan dan
sosial.
Aktiviti distrukturkan
di mana setiap
pelajar memainkan
peranan spesifik.
Guru memantau,
mendengar dan
mencampur tangan
kegiatan kumpulan
jika perlu.
Pelajar dikehendai
menghantar kerja di
akhir pelajaran untuk
dinilai.

Adalah dipercayai bahawa


pelajar telah memiliki
kemahiran sosial yang
dikehendaki. Mereka
dikehendaki membangunkan
kemahiran sedia ada untuk
mencapai matlamat
pembelajaran.
Pelajar-pelajr merunding dan
mengorganisasi usaha sendiri
Aktiviti kumpulan tidak
dipantau oleh guru. Jika timbul
persoalan, soalan itu dijawab
oleh kumpulan itu sendiri. Guru
cuma membimbing pelajar ke
arah penyelesaian persoalan.
Pelajar menyimpan draf kerja
untuk kerja-kerja lanjutan.

PENDEKATAN BERPUSATKAN GURU


Guru mengawal keadaan dan berperanan sebagai
ketua.
Fokus pengajaran atau aktiviti dimonopoli oleh
guru.

syarahan
demontr
asi

Bercerita

Contoh pengajaran
berpusatkan guru

Komunikasi
sehala
Guru
mengarah
dan
mengawal
pembelajar
an

Murid pasif
dan
mendengar
sahaja

Ciriciri

Murid
kurang
berminat
terhadap
peneranga
n guru

Guru
berkuliah

Kepimpina
n bercorak
autokratik

Sifat-sifat
sosial
kurang
dipupuk

PENDEKATAN BERPUSATKAN PELAJAR


Pembelajaran secara aktif berpusatkan
pelajar dan meningkatkan penglibatan
pelajar.
Pelajar mempunyai kebebasan
melakukan aktiviti bersama guru.

untuk

Guru bertindak sebagai fasilitator dan


bertanggungjwab terhadap pelajar.
Pembelajaran
menekankan
kepada
pembelajaran kendiri, arahan kendiri dan
inkuiri-penemuan.

Komunikasi
dua hala

Menekanka
n
pencapaian
objektif
pembelajar
an murid

Menanam
sifat sosial
yang positif
seperti
bekerjasam
a, tolongmenolong.

Ciri-ciri
strategi
pemusat
an
pelajar

Kepimpinan
bercorak
demokratik

Murid aktif
dalam
aktiviti
pengajaran
dan
pembelajar
an

PENDEKATAN BERPUSATKAN MEDIA


Guru menggunakan banyak bahan
seperti buku, blok-blok binaan, bahan
lukisan, peralatan saintifik, komputer,
pusat sumber, pusat akses kendiri dan
lain-lain
dalam
menjalankan
pengajarannya.

Penggunaan bahan semasa P & P


harus berdasarkan kepada beberapa
faktor seperti objektif pengajaran,
keperluan
pelajar,
strategi
pengajaran dan kebolehan pelajar.
Kepelbagaian media / bahan yang
digunakan semasa P & P dapat
meningkatkan proses P & P serta
meningkatkan pemikiran kritikal dan
kemahiran mental.

Jenis-jenis sumber pengajaran dan


pembelajaran ialah :
i) Slaid dan jalur filem
ii)

Projektor lutsinar

iii)

Pita rakaman dan televisyen

iv) Model-model tiga dimensi seperti glob


dan
rangka manusia
v) Modul terancang
vi) Pakej pembelajaran dengan penggunaan
komputer.