Anda di halaman 1dari 12

POKOK PEMIKIRAN

IMAM HAMBALI

Di susun oleh :
1.Lilik Fatimatuz Zahro (1503076048)
2.Dahliyana Eka Nurbaety (1503076065)
Ta
Co ble
nt o
en f
ts
IMAM AHMAD IBN
HANBAL
Biografi Imam Ahmad ibn
Hanbal
Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani adalah nama
lengkap dari Imam Hambali. Beliau lahir tepatnya pada bulan rabiul
Awwal tahun 164 H (780 M) di kota Baghdad, pada masa
kepemimpinan Khalifah Muhammad al-Mahdi dari Bani abbasiyyah ke
III.

Ibunya bernama Syariah Maimunah binti Abdul Malik ibnu Sawa dan
ibnu Hindun al-Saybaniy.

Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan "Bani Syaiban", salah
satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.
Nasab beliau adalah = Ahmad bin Muhammad bin Hanbal
bin Hilal Asy Syaibani adalah nama lengkap dari Imam
Hambali. Beliau lahir tepatnya pada bulan rabiul Awwal
tahun 164 H (780 M) di kota Baghdad, pada masa
kepemimpinan Khalifah Muhammad al-Mahdi dari Bani
abbasiyyah ke III.
Imam Ahmad belajar fiqh kepada imam asy-syafii semasa
dia berada di Bagdad. Akhirnya Imam Ahmad menjadi
seorang mujtahid mustaqil.
1. Ahmad Ibn Hanbal lebih condong pada al-Hadits.
2. Jika terdapat al-Hadits al-Shahih, yang diambil hanyalah
al-Hadits al-Shahih tanpa mau memperhatikan adanya
faktor lainnya.
3. Jika terdapat Fatwa sahabat, maka fatwa sahabatlah yang
diamalkan.
4. Apabila Fatwa para sahabat dan fatwa mereka tidak
seragam, maka yang dipilih fatwa mereka yang mendekati
al-Qur'an dan al-Hadits.
1.Al-Qur'an dan al-Sunnah al-Sahih
2.Fatwa Para Sahabat Nabi saw
3.Al-Hadits al-Mursal dan al-Hadits Dlaif
4.Al-Qiyas atau dengan Maslahah Mursalah
Karya Imam Ahmad Ibn
Hanbal
1. Kitabnya yang termasyhur adalah Al-Masnad.
2. Al-Naskh wa al-Mansukh
3. Al-Muqaddam wa al-Muakhkharfi al-Qur'an
4. Al-Tarikh
5. Manasik al-Kubra
6. Manasik al-Sughra
7. Tha'ah al-Rasul dan kitab al-Salah.
Pengikut Imam Hanbali
pengikut Mazhab Hanbali tersebar di Palestina
dan Saudi Arabia
Adapun dari antara para murid beliau yang
akhirnya menjadi ulama' besar dan terkemuka
serta terkenal yaitu: Al-Bukhari, Muslim, Abu
Daud, Abu Zur'ah Ar-Razy, Abu Zur'ah al-
Damasyqy, Ibnu Abi Dunya, Abu Bakar al-Atsram,
Hanbal bin Ishaq Asy-Syaibani (putra dari paman
beliau sendiri)
Perkembangan imam
Hanbali
Mazhab Hanbaliini boleh dikatakan sebagai
suatu mazhab yang daerah perkembangannya
kurang begitu luas, di mana pada awalnya
tersiar di Bagdad lalu pada abad ke empat
hijriyah dapat berkembang di luar Irak dan
pada abad ke enam dapat juga berkembang di
Mesir
Syukron katsir.
SYUKRON KATSIR,,,